Når menn får kjønn 1 ÖVERSIKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når menn får kjønn 1 ÖVERSIKT"

Transkript

1 Martin I. Blindheim ÖVERSIKT Når menn får kjønn 1 Under speilet i stuen hjemme hos meg står en gammel, brun kiste. Jeg har den etter mormor som arvet den etter sin beste venninne, tante Karen. Et ovalt messingskilt på lokket med et inngravert kvinnenavn er den eneste utsmykkingen. Selv om tante Karen døde tidlig, lenge før jeg ble født, ble hun av og til omtalt i min barndom. I ettertid husket jeg de litt dulgte ordelag; etter at mormor fortalte meg at tante Karen hadde vært narkoman. Hennes beste venninne var avhengig av morfin. Omtrent samtidig berettet mormor også at hun like etter første verdenskrig reise til Roma sammen med en ung, lovende norsk dikter. Han var meget syk, kanskje var det tuberkulose, og måtte til Syden for å komme seg. Hans foreldre var venner av familien, og mormor ble bedt om å bli med for å passe på ham. Under en overnatting i Tyskland kom mormor uanmeldt inn på dikterens hotellrom og overrasket ham i ferd med å sette en sprøyte. Men, utbrøt mormor forferdet, er det da ingen last som er deg fremmed? Nei, kjære Signe, svarte han rolig, slett ingen. Disse historiene fikk jeg høre på den tiden det nye narkotikaproblemet hadde skapt moralske panikker av uant omfang i Norge og de andre vestlige land. Bildene av en av de mest lovende dikterne tidlig i dette hundreåret og av mormors eldste venninne passet dårlig sammen med mediabildet og fiendebildet av de narkomane. Kanskje ønsket en klok mormor å si at bildet nok var mer sammensatt enn de endimensjonale mediaoppslagene? Disse to menneskene, forfattaren og tante Karen, som vandret ut og inn av min mors barndomshjem, kan stå som representanter for tidligere tiders narkomani. De kom fra overklassen, var kunstnere, kanskje litt bohemaktige. Kvinnene ble ofte avhengige gjennom bruk av opiater forskrevet av huslegene mot alt fra ubetydelige plager til alvorlige sykdommer. Mennene var gjerne i yrker med lett tilgang på opiater; ofte de samme huslegene. Vi kjenner disse tidlige narkomane særlig fra skjønnlitteraturen. I de litterære skildringene møter vi først og fremst kvinnene; vakre, ulykkelige kvinner som det er lett å føle for og med. I norsk litteratur står Jens Bjørneboes romanportrett av forfatteren Ragnhild Jølsen i en særklasse. Mest kjent er kanskje Mary Tyrone fra Eugene O Neills Lang dags ferd mot natt. De mannlige brukerne er merkelig fraværende i de litterære skildringene. De fleste var kvinner, hevder forskerne. Men det var også menn, ofte overanstrengte leger. Først prøvde de litt for å avhjelpe en stresset lege gjerning, så stadig mer, til de var hektet. Hvorfor berører særlig kvinnene oss og forfatterne? Er det fordi vi blir mer fascinert av 183

2 kvinners ulykkelige liv enn av overarbeidete legers kjedelige middelklassetilværelse. Eller er årsaken at avsløringen av leger som narkomane ville vært mer besværlig for samfunnet. Som kjent har legestanden alltid vært flink til å beskytte sine egne. I fjor var det hundre år siden George Gershwin ble født. Tre ganger så jeg hans store opera fra 1935, Porgy and Bess. Det var mange år siden sist. Jeg hadde ikke glemt hvor bra musikken er. Men at dette også er en opera om stoffbruk, hadde jeg aldri fått med meg. Bess, den prostituerte, og Crown, den voldelige kjeltringen, i ghettoen Catfish Row, er begge stoffbrukere; de sniffer kokain. Kokainet får de kjøpt av pusheren Sportin Life. Crown må flykte etter et mord, og Bess blir tatt hånd om av krøplingen Porgy. Gjennom kjærligheten til og fra ham slutter hun å bruke stoff. Når Porgy fengsles av politiet, blir Bess igjen et lett bytte for Sportin Life sitt lykkepulver til og drar med ham til New York. Gjennom kjærestparet Bess og Crown gir Gershwin en tidlig beskrivelse av narkotikaproblemet slik vi kjenner det i dag, et problem som særlig rammer de allerede underpriviligerte. Mellom Mary Tyrone og Bess, småbylegen og Crown skiller ikke bare en hel tidsepoke, men også et gap av klasseforskjeller. Og Gershwins skildring inneholder flere interessante trekk. Ett er at vi aner den amerikanske forståelsen av narkotikaavhengighet som a cronic, relapsing disease. Ett annet er hvor moderne det 60 år gamle scriptet virker; vi kjenner igjen aktørene og beskrivelsen av dem; det kunne nesten vært gjort på samme måte i dag. Mest interessant for oss er kanskje kjønnsframstillingen. De tre hovedaktørene, den mannlige og den kvinnelige stoffbruker sammen med pusheren, går igjen i de fleste senere beskrivelser av narkomiljøet; de to første stoffavhengige, den siste ikke. Mannen er en gjennomført skurk, mislikt av alle, som går under i en voldsom død. Kvinnen har en mer tosidig personlighet, vi mer enn skimter hore/madonna-bildet. Pusheren, den sleske sjarmøren som utnytter andres ulykke, også han er mann. Det er liten tvil om hvor vår sympati vil ligge, liten tvil om hvem vi skal identifisere oss med. Også i dag, mange tiår inn i det moderne narkotikaproblemet, føler vi særlig med den kvinnelige stoffbrukeren. Og det er lettere å føle empati for en hore som må selge seg selv på et kjønnsmarked, enn å få sympati for en voldelig tjuv som truer både vår helse og vår eiendom. Første gang jeg traff en junkie var i en nedlagt skole på Vaterland i Oslo i slutten av sekstiårene. Siden har det blitt mange. Men når jeg tenker tilbake, husker jeg lettest kvinnene. Med kvinnene har jeg hatt gode samtaler, de har grått på skulderen min, det er de som har husket meg med julekort. Først og fremst møtene med kvinner har fått meg til å tro at det har hatt en betydning at akkurat jeg var der. I løpet av de siste årene har mye blitt skrevet om kvinnelige rusbrukere. Gang på gang har kvinneforskere påpekt at det å være kvinne er noe mer og noe annet enn det å ikke være mann. Denne oppfatningen har etter hvert vunnet aksept. Utviklingen av en kvinnespesifikk forståelse og utvikling av kvinne spesifikke tiltak i rusmiddelsammenheng ses nå som nødvendig for å oppnå bedre resultater i behandling og forebygging. De siste stortingsmeldingene i Norge om narkotikapolitikken har da også viet kvinner og rusmiddelbruk stor oppmerksomhet. Dette er i dag så selvsagt at om kvinneperspektivet ikke hadde vært med, ville det vakt oppsikt. Noe tilsvarende har ikke skjedd når det gjel- 184

3 der mannlige rusbrukere. Få har arbeidet for å øke forståelsen for menns særegne behov innen rusfeltet. Slik har kjønn og rus blitt stående som synonymt med kvinne og rus. Søk i flere databaser viser at dette er en reell avspeiling av forsknings- og utviklingssituasjonen på rusmiddelfeltet. At det å være mann er noe annet og noe mer enn det å ikke være kvinne, burde vært selvsagt. Slik er det ikke. Årsakene til dette er mange. Jeg har pekt på en; vi identifiserer oss følelsesmessig lettere med en kvinne enn med en mann. Viktigere er den forskningsmessige reaksjonen som kom i søtti- og åttiårene på at tidligere tiders forskning særlig utenfor Skandinavia manglet et kjønnsperspektiv i den forstand at kvinner enten ble utelatt fra forskningen eller at kjønnsmessige forskjeller ble sett som uinteressante. Med framveksten av feministiske strømninger i søttiårene kom omslaget. Svært mange som har vært toneangivende i behandling og forskning på rusmiddelfeltet menn som kvinner har sin bakgrunn i radikale strømninger i søttiårene eller er påvirket av tankegang fra denne tiden. En verdifull del av dette tankegodset er kvinnesolidariteten. Den har kommet mange kvinner med rusproblemer til gode i form av spesialtiltak bygget på en dyp følt solidaritet fra kvinnelige praktikere og teoretikere i feltet, en solidaritet som også har kunnet gjenskapes innenfor kvinne- og jentegrupper i tiltaksapparatet. En tilsvarende solidaritet mellom menn har vært fraværende. Samtidig har kvinnebevegelsen hatt en sutretendens, en tendens til å si at kvinner alltid har det verst, til å framheve kvinners smerte på bekostning av menns sårbarhet og til å gjøre menn til kvinners fiender. Slikt har jeg også sett i rusfeltet. Det hører ikke til de delene av søttiåras tenkning jeg synes vi skal ta med oss i dag. Jeg ønsker selvsagt ikke å avvise det som er laget av spesialtiltak for kvinner eller den forskningen som konsentrerer seg om det særegent kvinnelige. Verken den teoretiske forståelsen av det kvinnespesifikke eller utviklingen av praktisk terapi tilpasset kvinner har kommet langt nok. Mitt hovedanliggende er at det mannsspesifikke har kommet så uendelig mye kortere både på et teoretisk og på et praktisk plan. Jeg kan, som sagt, ikke huske et eneste offentlig plandokument som nevner mannlige rusproblematikeres særegne behov. Riktignok har mange tiltak forsøkt å starte mannsgrupper. Men jeg tror mange av disse er startet nærmest som et supplement til kvinnegruppene når vi har en kvinnegruppe; må vi vel ha en mannsgruppe også og ofte som en blåkopi av disse. Forsøkene på å starte tiltak ut fra menns spesifikke behov har vært få og sporadiske og har aldri vært oppsummert verken på konferanser eller i offentlig betalte forskningsstudier. Hva sier så forskningen om kjønn og rusbruk, likheter og forskjeller mellom menn og kvinner i rusmiljøene? De epidemiologiske tallene kan oppsummeres omtrent slik: Kvinner og menn eksperimenterer i omtrent like stor grad med rusmidler, men menn utvikler i større grad et tungt misbruk. Dette gjelder Norge. Ser vi på land utenom vårt eget, blir situasjonen enda mer påfallende. I global sammenheng er rusmiddelbruk, både eksperimentering og problembruk, i all hovedsak et mannsfenomen. Menn har tradisjonelt vært brukerne av rusmidlene hva enten det har vært i religiøse sammenhenger for å komme i kontakt med gudene eller ganske enkelt for å ruse seg. Først i det moderne industrisamfunnet begynner kvinnene å bruke rusmidler i noen særlig grad. Flere forskere har pekt på det 185

4 bekymringsfulle i at kvinner nå er i ferd med å hale inn på menn. Men fortsatt er kvinnene en minoritet blant rusbrukerne i alle land i verden, også i de mest moderne vestlige land, til dels en svært liten minoritet. Gutter og jenter, kvinner og menn har til dels forskjellige karrierer inn i et tungt rusbruk, forskjeller som er betydningsfulle for hvordan vi innretter forebygging og hjelpetiltak. Men hovedspørsmålene om kjønn og rus ut fra epidemiologien blir for meg: Hvorfor er menn mer sårbare enn kvinner for bruk av rusmidler og utvikling av rusmiddelproblemer? Hva er det ved det å være kvinne som beskytter mot rusmiddelproblemer? Hva er det ved det moderne samfunn som gjør kvinner mer utsatt for rusmiddelproblemer enn i mer tradisjonelle samfunn? Når jeg går gjennom tilgjengelige data fra de tunge miljøene, finner jeg nok også viktige forskjeller på menn og kvinner, men de skjuler ikke at kvinner og menn har det stort sett like ille. De kommer fra de samme smertefulle oppvekstmiljøene. Dødeligheten er voldsomt forhøyet i forhold til normalbefolkningen. Sykeligheten er tilsvarende mye høyere enn blant vanlige folk. Riktignok dør menn og kvinner i disse miljøene av litt forskjellige år saker; men de dør i ung alder etter lange rusmiddelkarrierer og ofte av brå og voldsomme årsaker. De lider også av litt forskjellige sykdommer, men de har nesten alle en skrall helse de får lite hjelp til å gjøre noe med. Den viktigste forskjellen finner vi som kjent i ervervssituasjonen; grovt sett finansierer kvinner sin rus gjennom prostitusjon, menn gjennom kriminalitet og vold. Tilsvarende tilbringer mannlige rusbrukere mye mer tid i fengsel enn kvinner. I de tunge stoffmiljøene treffer vi Gershwins Bess og Crown i utallige variasjoner. En sentral påstand i diskusjonen rundt rus og kjønn de siste årene har vært at menn har forsket på menn og behandlingsmetodene er tilpasset menn for deretter å bruke metodene på både kvinner og menn, slik en psykolog i Norge formulerte det i et avisintervju for en tid siden. I forskjellige varianter er denne påstanden gjentatt så ofte at det etter hvert har blitt stående som en opplest sannhet. Jeg har lyst til å gå nærmere inn på påstanden fordi den har hatt og har betydning i utviklingen av tiltaksapparatene. Hvis påstanden om behandlingens mannsinnretning stemte med virkeligheten, skulle vi forvente: at kvinner søkte behandling i mindre utstrekning enn menn at kvinner falt oftere ut av behandling enn menn at kvinnenes behandlingsresultater var dårligere enn tilsvarende for menn. Slik er det ikke i Norge. Hvis vi tar utgangspunkt i at en tredel av de tunge brukerne er kvinner, slik de fleste anslag sier, tyder tallene fra behandlingsforskningen på at kvinner søker og får hjelp for sine rusproblemer litt oftere enn menn. Den viktigste forskjellen er at kvinner synes å søke seg oftere til poliklinisk behandling. For både kvinner og menn er den viktigste prediktoren for et godt utfall av behandlingen hvor lenge de blir værende i tiltaket. At svært mange kvinner og menn faller ut av behandlingsopplegg de begynner i, er derfor en av behandlingsapparatets største utfordringer. Hva sier så forskningen om hvem som blir i behandling? Gjennomgående finner forskerne at kvinner fullfører behandling oftere enn menn. I heftet Virker behandling? sammenfatter Edle Ravndal: 186

5 I behandlingsundersøkelser har kjønnsaspektet vært mer påaktet i Norden enn i internasjonale studier, hvor de fleste behandlingsundersøkelser konsentrerer seg om menn. I motsetning til internasjonale studier ser kvinner i nordiske undersøkelser ut til å profittere mer på behandling enn menn. (Ravndal 1993) Samtidig viser nyere forskning at kvinneandelen i gruppen aktive stoffbrukere synker drastisk med årene; kvinnene kommer seg ut i mye større grad enn menn (Bretteville-Jensen 1998). Disse dataene antyder at den herskende påstanden at vi har et behandlingsapparat som er tilpasset menn, ikke stemmer. Tvert i mot synes jeg den foreliggende forskningen vanskelig kan tolkes annerledes enn at Norge har et tiltaksapparat som er mer tilpasset kvinners enn menns behov. Etter mine begreper er påstanden om behandlingsapparatets mannsinnretning en ideologisk konstruksjon som har lite med virkeligheten å gjøre. Til dels er påstanden begrunnet i ikke-nordisk forskning som ligger langt tilbake i tid og sier lite om situasjonen i Norden i dag; delvis er den et uttrykk for den etter min mening underlige oppfatningen at såkalt kjønnsnøytral behandling er tilpasset menns behov. En av de alvorligste utfordringene i rusmiddelfeltet er, som sagt, knyttet til de lite oppmuntrende behandlingsresultatene generelt; en stor majoritet av de som går gjennom et behandlingsforløp forsvinner fort ut og faller relativt raskt tilbake til destruktivt rusmiddelbruk, enten de er kvinner eller menn. Hvis jeg skulle parafrere påstanden over, ville jeg derfor heller si: Vi har et behandlingsapparat som har utviklet metoder som er tilpasset et intetkjønn som deretter brukes både på kvinner og menn. En diskusjon rundt dette står for meg som mer interessant og nærmere knyttet opp til virkeligheten enn den som handler om et påstått mannstilpasset behandlingsapparat. En hovedutfordring framover må være å øke forståelsen for at det såkalt kjønnsnøytrale går ut over både kvinner og menn. Det kjønnsnøytrale er ikke, slik mange synes å mene, tilpasset menn, men et intetkjønn som ikke eksisterer. I den kjønnsnøytrale verden eksisterer verken det spesifikt mannlige eller det spesifikt kvinnelige. Tilbake står et kjønnsløst tiltaksapparat. To sentrale forskningsproblem når det gjelder behandling og kjønn burde etter min mening være: Hva er det ved det å være kvinne som gjør det lettere å komme ut av tungt rusbruk? Hvorfor blir menn værende i tungt rusbruk i større grad enn kvinner? Forskere har med jevne mellomrom pekt på at tilværelsen som rehabilitert stoffbruker ofte er trøstesløs og grå. Etter å ha fulgt stoffbrukere i Malmø i ti år, sier sosiologen Bengt Svensson: Passivitet är en vanlig reaktion för den som har lagt av. Han/hon blir en person som har blivit ofrivilligt arbetslös och som byter ett aktivt arbetsliv och en aktiv fritid mot en tillvaro som innehåller allt färre aktiva timmar. Den som lämnar narkotikan måste hitta en ny organiserande princip för sitt liv, hitta ett nytt livsinnehåll, hitta nya vänner som ersätter missbrukets alla bekanta. Om man misslyckas med det är risken stor att man återgår till det gamla livet. (Svensson 1999; jfr Svensson 1996) Mens Svensson vektlegger passivitet som et kjennetegn på livet til de som har lagt av, trekker forskerne Marie Smith-Solbakken og Else Tungland fra Rogalandsforskning fram kompetansetapet. De sammenligner livet til en person som er rehabilitert med livet hans på gata og påpeker at rehabilitering ofte innebærer en overgang fra et liv der en person har høy kompetanse og anseelse til et liv der han blir sett på som et null (Smith-Solbakken & 187

6 Tungland 1997). Disse observasjonene er utvilsomt viktige, men gjelder antakelig menn i større grad enn kvinner. Jeg tror kvinner både har mindre å miste og mer å vinne på å hoppe av narkotikahjulet enn menn. Mens menns erhverv i stoffverdenen oftest er knyttet til stoffsalg og vinningskriminalitet, kommer kvinners inntekter gjerne fra prostitusjon. Dyktige kjeltringer og pushere har høy status på gata. Ikke så en dyktig hore; hennes liv er lite verdsatt. Selv om hun skaffer mye penger, er hun tross alt bare en hore. Jo eldre hun blir, jo dårligere hore er hun også. Erhvervslivet er en avgjørende arena for å oppnå anseelse og bygge selvbilde, for stoffbrukere som andre. Her stiller de fleste rehabiliterte svakt, for å si det mildt, uansett kjønn. Deres kompetanse fra gatelivet hjelper dem lite når de skal søke jobb i en straight verden. Yrkesmessig attføring blir dermed viktig for begge kjønn, men har særlig stor betydning for menn. Menn måler seg selv og blir målt av andre i mye større grad ut fra yrkesmessig status enn det som gjelder kvinner. Uavhengig av arbeidslivet har kvinner noen unike muligheter som menn ikke har; mulighetene til å bli hustru og mor. Kan det være denne muligheten, eller drømmene rundt den, som blir det nye organiserande princip i mange rehabiliterte kvinners liv? Flere forskere har pekt på at relasjonsperspektivet er viktig for å forstå kvinners vei inn i tungt rusbruk. Kanskje dette perspektivet gir oss et inntak også til å forstå deres lettere vei ut av ruslivet? Er det slik at kvinners relasjonskompetanse setter dem i stand til å bygge sterkere behandlingsrelasjoner under rehabilitering og til å tilpasse seg et liv der de ser sin viktigste oppgave som omsorgsperson? La oss kaste et blikk tilbake til Porgy and Bess. Ingen liker Bess og Crown; når politiet kommer, må Crown flykte og alle dører er stengt for Bess. Bare Porgy tar henne inn for å skjule henne. Først når Bess bryter med Crown og blir sammen med Porgy, står resten av innbyggerne klar til å gi henne en sjanse, særlig når hun tar seg av et foreldreløst spedbarn. Som hustru og som mor kan hun integreres. Crown får ikke noen slik sjanse; ingen liker ham, ingen stoler på ham, alle er redde for ham. Når han bli drept av Porgy, er det ingen som feller en tåre. Men integreringen av Bess er midlertidig og heller ikke uten betingelser. I sluttscenen kommer Porgy tilbake til Catfish Row. Crown er død, ingen savner ham. Også Bess er borte. Men heller ikke hun er savnet. Menneskene i Catfish Row ber Porgy glemme Bess; hun var en dårlig kvinne. Bare Porgy vil ikke glemme. Han vakler på krykkene sine ut i verden på leting etter Bess: Oh Lord, I am on my way. Kanskje kan vi se dette også som et bilde på tiltaksapparatet for rusproblematikerne. Oppgaven kan synes uoverkommelig, men vi gir oss ikke: Oh Lord, it is a long, long way. La oss håpe det ikke bare er den kvinnelige rusbrukeren vi vakler etter. For en tid tilbake så jeg en oppsetning av Shakespeares Romeo og Julie der Romeo var framstilt som en skaphomse som var hemmelig forelsket i bestevennen Mercurio. Stykket fikk unektelig en annen mening gjennom denne vrien. Kjønn og rus handler ikke bare om forskjeller og likheter knyttet til biologisk kjønn, men også til kjønnsroller innen og på tvers av kjønnene. Ser vi på rusmiddelfeltet, skulle vi tro det var et felt kreert av det norske bisperådets flertall. Vel er det en åpenbar underfokusering på menn i forhold til kvinner, men når det snakkes om menn er de til gjengjeld 188

7 like bunnsolid heteroseksuelle som kvinnene. Men i motsetning til den norske kirke står vi her overfor et felt som verken er opptatt av eller preget av homofili. Inntil homoseksualitet falt ut av diagnoselisten til Verdens helseorganisasjon, var spørsmål om homoseksualitet en del av anamneseopptaket på Statens klinikk for narkomane på Hov. Da diagnosen falt, røk hele homoseksualiteten ut av tiltaksapparatet i Norge. Med aidsepidemiens økte fokus på seksualitet, har nok homoseksualiteten kommet litt ut av skapet igjen. Bortsett fra ruskapittelet i den nylig publiserte undersøkelsen av homofiles levekår fra NOVA, presset fram av homofiles organisasjoner, har homoseksualitet og rus meg bekjent aldri vært gjenstand verken for forskning eller vært tatt med i diskusjonene om metodeutvikling i Norge. Bare sporadisk har jeg hørt temaet nevnt i forbifarten på fagmøter og konferanser, og litteratursøk på temaet gir knapt et treff. Dette er noe som både rammer homofile menn og lesbiske kvinner fordi store deler av deres personlighet blir underkommunisert og til dels fortidd og tabuisert. Kanskje er situasjonen i særlig grad uheldig for homofile menn. Fordi kjønnsrollene i rusmiljøene er så karikert, er homoseksuell legning og homoseksuelle erfaringer blant menn ennå mer tabu enn i normalsamfunnet; det bryter med macho-idealet. En anekdote: I en større behandlingsstudie i Norge fant forskeren at det å være kvinne var en av de viktigste prediktorene for et godt behandlingsresultat. Særlig peker en gruppe kvinner seg ut; de som ikke gikk inn i parforhold til menn. Jeg nevnte en gang dette funnet for en av jentene som hadde vært på institusjonen, og hun bemerket tørt: Alle sammen hadde jo jentekjærester. Det hadde forskeren ikke spurt om. Jeg tror at hvis vi så mer på hvem av tiltaksapparatets brukere som var homser og lesber, ville vi kanskje finne at for dem er legningsvariabelen viktigere enn kjønnet både når det gjelder å forstå årsaker til rusproblemene og når det gjelder å finne veier ut. For er nå egentlig kjønn så viktig? Forskeren Arnhild Taksdal spør om alt handler om kjønn og kjønnsforskjeller. Og svarer at ikke alt gjør det, men nesten (Taksdal 1997). Mon det? I en artikkel i Stoffmisbruk for et par år siden skrev Mona Duckert, en av pionerene innen kvinnetenkningen på rusmiddelfeltet i Norge, følgende: Jeg ser imidlertid også en mulig fare ved å rette oppmerksomheten på de kjønns-spesifikke forskjellene nemlig faren for å gjøre disse forskjellene enda mer virkelige ved å bli oppmerksomme på dem. Vi finner jo alltid det vi leter etter... Om sin egen kliniske erfaring sier hun videre: Det var ikke vanskelig å se kjønns-spesifikke mønstre som både var interessante og nyttige... Likevel ble jeg sittende igjen med en opplevelse av at det bak disse forskjellene finnes noe likt, noe basalt og allmennmenneskelig, og at vi mister noe vesentlig dersom motsetningene mellom menn og kvinner hele tiden blir det sentrale. Og hun oppsummerer: Dermed er jeg tilbake til et sted hvor jeg igjen opplever alt det mannlige og kvinnelige stoffmisbrukere har felles som viktig. Jeg ser deres smertefulle, dramatiske og ofte korte liv. Jeg ser deres lidelse og håpløshet, og hvordan mønstre av overgrep og avvisning gjentas, både i den enkeltes liv og i generasjoner. (Duckert 1997) Å ikke se likhetene for bare forskjeller er like farlig som ikke å se forskjellene for bare likhet. Kjønn er viktig, men jeg er usikker på hvor viktig. Først og fremst er jeg sikker på at kjønn er like viktig for menn som for kvinner. 189

8 Arnhild Taksdal mener at det meste handler om kjønn. Hun har nok rett; forskningen viser viktige forskjeller på rusområdet knyttet til kjønn. Men som Taksdal legger til, det meste handler om så mye annet også. Oppvekstforhold, psykopatologi, mishandling for å nevne noe. For en tid siden besøkte jeg en liten øy ved utløpet av Cassamance-floden i Senegal. Overalt var det små velstelte parseller med cannabisplanter. Innbyggerne røyker ikke selv, men selger videre til andre som kjøper våpen for sin fortjeneste. En frigjøringsbevegelse? Terrorister? Innbyggerne på øya mener ikke så mye om det. For dem er salget av marihuana et spørsmål om å overleve eller ikke i en pengeøkonomi som har angått dem lite før de siste årene. Blant cocadyrkere i Bolivia og opiumsbønder i Burma har jeg sett det samme. Fra den fattige del av verden til Vesten går en strøm av illegale rusmidler. Den andre veien går en tilsvarende strøm av legale rusmidler alkohol og piller. Konkurransen mellom individer, mellom bedrifter og mellom land, konkurransen mellom multinasjonale giganter og mellom de store handelssammenslutningene skaper nådeløst ulikheter, utstøter nådeløst der og her og i alle land. I enden av rusmiddelstrømmene finner vi fattige mennesker som produsenter og som problembrukere. Slik er Crown og Bess i Catfish Row, fattigbøndene i Cassamance, fordrukne indianere i Andesfjellene og heroinbrukerne på gata i Oslo vevd sammen i et globalt nettverk. Der det meste handler om økonomi og om politikk. Når man tenner et lys i et dunkelt rom, virker krokene enda mørkere. Vårt rom, tiltaksapparatet for rusproblematikere, må i sannhet sies å være ganske dunkelt. Når vi så setter søkelyset på enkelte deler av rusmiddelproblemet kjønn, overdoser, dobbeltdiagnoser, eller hva det er risikerer vi å miste andre deler av rommet av syne, der det blir for mørkt til å skjelne detaljene. Ved å sette kjønnsspørsmålet i fokus, risikerer vi at andre spørsmål blir uklare og dunkle. Den som fokuserer på bare ett fenomen, risikerer å miste både oversikt og perspektiv. Min mormor pleide å si at den som har en hammer, ser spiker over alt. Når vi ser på dagens beskrivelser av rusbrukerne, skal vi huske, med sunn skepsis, at disse er farget av vår egen forståelse og vår tids forstillinger. Vi kan ta som gitt at det er mange planker vi ikke ser for bare spiker. Som Sportin Life synger i Porgy and Bess: It ain t necessarily so. The things that your liabel to read in the Bible. It ain t necessarily so. NOTER 1. Artikkelen er en bearbeidet versjon av en innledning holdt på Nordisk kjønnskonferanse i Bergen januar REFERANSER Bretteville-Jensen, Anne Line (1998): Hvor går kvinnene? rus & avhengighet 5/1998 Duckert, Mona (1997): Trenger stoffmisbrukere en kjønnspesifikk behandling? Stoffmisbruk 3/1997 Ravndal, Edle (1993): Virker behandling? Stockholm: Nordnark Smith-Solbakken, Marie & Tungland, Else (1997): Narkomiljøet. Oslo: Ad Notam Svensson, Bengt (1996): Pundare, jonkare och andra. Stockholm: Carlssons Svensson, Bengt (1999): Narkotikahjulet. Rus & avhengighet 3/1999 Taksdal, Arnhild (1997): Kvinnerettet rusbehandling. Oslo: Rusmiddeldirektoratet. 190

Utdrag fra "Pust når det gjelder" Alle rettigheter Koloritt Forlag AS og Inger Lise Eide

Utdrag fra Pust når det gjelder Alle rettigheter Koloritt Forlag AS og Inger Lise Eide Sesjon 6 Unnfangelse Kreativitet Prosjektplanlegging Seksualdriften er midlertidig tilfredsstilt når kvinnen går gravid - Astrolog Tad Mann Det gamle Kina I det gamle Kina planla man alltid et barns unnfangelse.

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Sønn, far og mann de tre er jeg

Sønn, far og mann de tre er jeg Artikel ELIN BERG ABSTRACT Sønn, far og mann de tre er jeg Trenger mannlige stoffmisbrukere med innvandrerbakgrunn en kjønnsspesifikk behandling? Bakgrunn Innenfor behandlingsforskning utføres det mindre

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Metadonassistert Rehabilitering betraktninger fra noen utsider

Metadonassistert Rehabilitering betraktninger fra noen utsider MARTIN BLINDHEIM ESSÄ Metadonassistert Rehabilitering betraktninger fra noen utsider I 1997 ga Stortinget i Norge grønt lys for et nasjonalt metadonprosjekt. Stortinget bestemte samtidig at substitusjon

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier Rapport Silje Berggrav Januar 2013 Forord «Du ser det ikke før du tror det!» Men hva skal

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer