Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak 0 /5518/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Kommentarer: Resultater på aktivitet, økonomi, ventetider, fristbrudd og tilsyn presenteres i egne saker. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2011 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Helse Stavanger HF leverer høy aktivitet og leverer nå stabilt økonomisk. Den høye aktiviteten til tross er det en økning av fristbrudd over de to siste månedene og administrerende direktør er ikke tilfreds med utviklingen på dette området. Volumene på fristbrudd er små sammenlignet med den omfattende aktiviteten i foretaket, og de fleste avdelingene antas å kunne løse fristbruddene sine gjennom bedret pasientflyt og organisering. Det er imidlertid identifisert flaskehalser enkelte steder, og det arbeides nå med planer på nivå for hvordan dette best kan løses. Enkelte problemstillinger kan løses på foretaksnivå, og enkelte problemstillinger vil bli drøftet med Helse Vest RHF. Administrerende direktør ser at det i hele foretaket, også i enhetene som enda har en utfordrende fristbruddssituasjon, arbeides hardt for å nå målet om at vi ikke skal ha fristbrudd i Helse Stavanger HF. Noen steder er det etter hvert en svært høy belastning på fagfolkene, dette vil administrerende direktør følge tett slik at foretaket sikrer å ivareta medarbeiderne på en god måte. Det er vedvarende utfordringer på IKT-området, og mange medarbeidere opplever at ustabile systemer påvirker arbeidssituasjonen negativt. I siste periode har dette særlig vært et problem innenfor de radiologiske IKT-systemene og for DIPS. Helse Stavanger HF er i tett dialog med Helse Vest IKT for å få iverksatt tiltak for å bedre situasjonen, men det er ikke tilgjengelig raske løsninger på alle utfordringsområder. Det er identifisert enkelte tiltak som kan gjennomføres nå for å redusere risikoen for driftsavbrudd og -forstyrrelser, og disse arbeides det med nå. Det er generelt stort ledelsesmessig fokus på å få en stabil drift på alle IKT-systemene våre, og for å sikre gode rutiner for å forebygge feil og for å rette opp eventuelle feil som likevel måtte tilkomme. Stabile IKT-systemer er en forutsetning for å fullt ut kunne høste gevinstene av den store satsingen på IKT som Helse Stavanger HF har gjennomført og viderefører. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Medarbeidere HMS Følgende aktiviteter er gjennomført i siste periode: Arbeidstilsynet har i brev av avsluttet tilsynet av God Vakt. Pålegg om å evaluere iverksatte tiltak. I brevet uttaler Arbeidstilsynet: På bakgrunn av tilbakemelding og tidligere innsendt dokumentasjon anser vi pålegget gitt av som oppfylt. Arbeidstilsynet sier videre i sitt brev at sykehuset fortsatt har store utfordringer knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene og har tilskrevet Helse Vest RHF i forbindelse med oppfølging av arbeidstid. Helse Vest RHF er bedt om å redegjøre for hvordan helseforetakene vil løse utfordringene knyttet til overholdelse av Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser innen Elektronisk HMS-kartlegging. Introduksjon med opplæring er avholdt for helseforetakene i Helse Vest. HMS Forum for HMS- og kvalitetskoordinatorer er avholdt i regi av Bedriftshelsetjenesten. Det er avholdt møte i HMS Forum for HMS-ledere og foretakshovedverneombud i helseforetakene i Helse Vest. 2

3 Helseundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging ihht forskrifter i regi av bedriftslegen, er gjennomført for leger utsatt for ioniserende stråling ved kardio og røntgen angio. Øvrig personale vil bli tilbudt helseundersøkelser høsten Det er gjennomført HMS-revisjon av medisinsk teknisk utstyr ved Medisinsk intensiv observasjonsenhet (MIO). Arbeidet med radonmålinger er fullført. Det ble målt for høye radonverdier i D-, E- og F- blokkene ved Psykiatrisk divisjon. Det er iverksatt tiltak i form av utvidet kjøring av ventilasjonsanleggene. Dette tiltaket har brakt radonverdiene innenfor de grenseverdier som er fastsatt av Statens Strålevern. Arbeidsgruppen som har vurdert Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og organisering, har lagt fram sin innstilling for Arbeidsmiljøutvalget. Aktiv Bedrift-kampanjen har fortsatt ihht plan. Pågående arbeid: Det arbeides med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i enkeltsaker og i byggeprosjekter, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking, undervisning og bistand for ledere, avdelinger og grupper. 2.2 Samarbeidspartnere og andre ressurser Forsknings- og høyere utdanningsministeren på besøk ved Helse Stavanger HF Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var etter invitasjon fra Fagforbundet på besøk ved Helse Stavanger HF den I møte med statsråden fokuserte Fagforbundet på behovet for kompetanseutvikling i ambulansetjenesten. Det ble ytret ønske om at sentrale myndigheter må legge til rette for at man får etablert høyere utdanning innen ambulansefaget (bachelorprogram) samtidig som fagutdanningen må styrkes. Forsknings- og høyere utdanningsministeren møtte også ledelsen ved Helse Stavanger HF og dekan fra Universitetet i Bergen (UiB), Nina Langeland. Forskning ved Helse Stavanger HF og samarbeid med Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB utgjorde sentrale tema under møtet. Administrerende direktør presenterte forskningen i foretaket for statsråden. Dekan Ninal Langeland presenterte samarbeidet mellom Helse Stavanger HF og fakultetet. Styret var representert ved nestleder Per Endre Bjørnevik. Brudd i strømforsyningen til Helse Stavanger HF Hendelsesforløp: Ca. kl ble det registrert brudd i strømforsyning til sykehuset. Nødaggregatene var raskt i gang. Feilen ble lokalisert til Lyses trafostasjon ved Gamlingen. Kl kom strømmen tilbake. Lyse stilte med mannskap for å sette tilbake strømkursene i sykehusets el-system. Kl nytt bortfall av strøm da siste kurs skulle legges inn ved Psykiatrisk divisjon. Dette varte kun få minutter. Lyse avdekket feil i høyspentledning som ligger nær E- bygget (psykiatrisk) og varmesentral. Strøm til Psykiatrisk divisjon ble koblet om. Kl På grunn av omstart av servere var det driftsstans på DIPS. DIPS og Akuttdatabasen var noe ustabil etter omstart, men virket greit fra kl

4 Konsekvenser pasienter: På grunn av oppgradering av røntgensystemene RIS/Risweb var disse utilgjengelig fra kl til mandag kl Bortfall av og ustabilitet i DIPS hele ettermiddagen førte til opphopning av pasienter i Akuttmottak og utskriving av pasienter. Det var ekstra pågang av pasienter denne dagen og kl var det 48 pasienter i Akuttmottak. Det var ingen uønskede pasienthendelser i utover forlenget ventetid, men samtidighet av de overstående hendelsene førte til utfordringer i forhold til dokumentasjon og pasientflyt. Konsekvenser teknisk utstyr: Bortfall av strøm førte til at en mengde tekniske systemer måtte restartes og repareres. Her kan nevnes: o Problemer med å starte ventilasjonssystem i vestbygget eksternt firma ble tilkalt og problemet løst i løpet av kvelden. o Trykkvansker i vannforsyning i Sydbygget noe som førte til problemer med vaskemaskiner/dekonterminatorer som ikke lot seg åpne. o Kjølesystem på datalagringsrom måtte restartes. o DIPS var nede både i Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF og restart førte til ustabilt nett frem til ca o Andre hendelser: automatiske inngangsdører ble stående åpne, adgangskontroll fungerte ikke og flere tekniske alarmer ble utløst, nødvendig med restarting av medisinsk utstyr og PC-er som ikke lot seg logge på. Alt disponibelt personell ble satt inn for å behandle de tekniske hendelsene. Samtlige involverte mannskaper fortjener honnør for å ha arbeidet iherdig for at ulempene skulle bli minst mulig for pasientbehandlingen. Evaluering og tiltak: Rapporter og hendelser er i ettertid gjennomgått og tiltak for oppfølging er iverksatt og følges opp. Det er i tillegg til tiltak vedrørende teknisk utstyr satt i gang arbeid med bl.a. følgende problemstillinger: Hvordan forbedre informasjonen til personell på jobb ved slike hendelser? Evaluering av beredskapsrutinene. Gjennomgang av nødrutiner for DIPS. Oppjustering av nødstrømsforsyning til 9 fordelerrom IKT. Nye ROS-analyser i forhold til kritisk infrastruktur. Feil på nødstrømsaggregat til MOBA Den ca. kl ble det oppdaget feil på nødstrømsaggregatet til MOBA. Berørte pasientbehandlende enheter (Medisinsk intensiv observasjonsenhet MIO og Observasjons- og behandlingsavdelingen) ble orientert og bedt om risikovurdering kl Direktør for intern service, adm. direktør og fagdirektør ble underrettet kl for eventuell beredskap. Det ble deretter konstatert at feilen på aggregatet var så alvorlig at dette ikke kunne startes før det var foretatt omfattende reparasjon. 4

5 Det ble følgelig leid inn mobilt aggregat som var på plass samme dag ca. kl og testet tilfredsstillende kl Ved strømbortfall må dette aggregat startes manuelt. Dette innebærer et strømbortfall i 2-4 minutter. Følgelig kan ikke pasienter tilkoblet pustehjelp kunne ligge i MIO og OBA i perioden med mobilt aggregat, nødvendige tiltak og rutiner for å håndtere dette er på plass. Reparasjon av fast nødaggregat til MOBA blir ferdigstilt innen Bortfall av Telenors mobilnett En oppsummering: AMK ble informert kl om at det var problemer med mobilnettet. Både AMK-leder Nordbø og seksjonsoverlege Eielsen befant seg i AMK-sentralen på dette tidspunktet. Det var nyttig at begge disse var i AMK da man fikk store og uventede kommunikasjonsproblemer. Da begge konferansealarmene ikke virket, var eneste mulighet for alarmering av kriseledelsen, UMS (Unified Messaging System) felles katastrofevarsling digitalt fra PC til mobil. AMK fikk bare én respons på UMS-alarmen, men det var fra adm. direktør slik at videre tiltak kunne iverksettes. Tilstedeværende seksjonsoverlege Eielsen overtok kriselederoppgaven i samråd med avdelingsoverlege Tau Ursin og fagdirektør Uhlving - og benyttet helseradionettet. Helseradionettet kan være helt uavhengig av både mobil- og fasttelefonnett. Kontakten mellom AMK og fungerende kriseleder fungerte fint. TransMed fungerte ikke slik den skal uten at dette fikk konsekvenser for liv og helse. TransMed er et flåtestyringssystem som bidrar til å sikre effektiv koordinering av ambulanseressursene ved hjelp av detaljerte kart som viser oversikt over alle ambulanser, båter, helikopter og legevakter som er tilknyttet et AMK-distrikt. Fagdirektør Uhlving tok seg av nødvendige meldinger til publikum gjennom media. Den ekstraordinære situasjon ble avsluttet kl , etter beslutning av administrerende direktør i beredskapskonferanse. Foretaket er ikke kjent med at det var episoder der publikum trengte medisinsk hjelp og ikke kom frem på 113. Noen momenter: Det var i den aktuelle perioden ikke behov for innkalling av ekstra helsepersonell. Men ved en evt. katastrofe i perioden med forstyrrelser i mobilnettet antas det at Helse Stavanger HF ville hatt utfordringer med tilkalling av ekstra personell. Det hadde vært ønskelig med bedre informasjon fra Telenor. Kommentar: 5

6 Situasjonen avdekket betydelig sårbarhet i flere ledd. Erfaringene vil inngå i det pågående arbeidet med revisjon av beredskapsplanverket. Nordsjørittet 2011 presset ambulanseberedskapen i Helse Stavanger HF Nordsjørittet 2011 ble gjennomført lørdag den Avviklingen av rittet påvirket ambulanseberedskapen ved Helse Stavanger HF. Dette kan oppsummeres til følgende: Det er registrert 24 AMIS - hendelser relatert til dette sykkelrittet. Det var flere alvorlige hendelser: o Det er registrert 8 hendelser med rød hastegrad. o Luftambulansen var involvert i 3 hendelser. o Det var ett dødsfall samt 1 pasient med hjertestans. o 15 pasienter ble transportert til Helse Stavanger HF, 2 pasienter til legevakt, 1 pasient ikke transportert Ambulansekapasiteten var på et tidspunkt fullt belastet, og det ble slått konferansealarm der adm. direktør ga fullmakt til akutt innleie av nødvendig ambulansekapasitet. En ekstra Sandnesambulanse ble leid inn fra ca. kl ca. kl Det var i perioden sykkelrittet pågikk i alt ca. 110 henvendelser på 113. Luftambulansen var også opptatt med alvorlige hendelser andre steder - noe som også belastet beredskapen tungt. Akuttmottak måtte også iverksette særskilte tiltak, og kirurgisk divisjon hadde på forhånd forsterket beredskapen med en ortoped til på vakt. Utbyggingsprosjekter Ny Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Månedsrapport for mai 2011 HMS og kvalitetskontroll Det er rapportert 7 stk. HMS-avvik (Rapport om uønsket hendelse) den siste perioden (totalt 15 stk. siden oppstart), men ingen av disse har medført skade på personell eller miljø. Det er registrert og utbedret noen mindre kvalitetsavvik i perioden. Den totale kvaliteten er dermed ikke påvirket. Framdrift og økonomi Hovedtidsplan er revidert Forventet ferdigstillelse av bygget er juni Det foreligger ikke nevneverdige avvik fra tidsplanen. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at kostnadsrammen ikke holder. Avvik framdrift og økonomi Det er ikke meldt nevneverdige avvik fra hovedtidsplan eller fra byggebudsjett. Hovedaktiviteter milepæler Entreprise B02 Grunnarbeider pågår. Entreprise B03 Råbygg og tak pågår med støping av vegger og dekker, samt tekking av tak. 6

7 Entreprise A06 Tømrerarbeider har startet med utvendige arbeider. Entreprise V12 Rørarbeider og E12 Elektro pågår i råbygg. Prosjektering pågår, primært med utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljering for alle entrepriser. Utarbeidelse av grunnlag for anskaffelse av utstyr pågår. Utarbeidelse av underlag for anskaffelse/rammeavtale av E18 Byggautomasjon pågår i regi av Intern Service. Leveranse til prosjekt BUPA er del av denne anskaffelsen. Avklaring av finansieringskostnader for prosjektet og tidligere avvik mellom byggeregnskap og regnskap hos Helse Stavanger HF. Medvirkning og forberedelser til drift Intet nytt å rapportere. Spesielle utfordringer og korrigerende tiltak Generell oppfølging av fremdrift, økonomi, HMS og kvalitet på byggeplass av prosjekt- og byggeledelsen. Gjennomføring av utstyrsplanlegging og tilbudskonkurranser for brukerutstyr. 2.3 Prosesser Saksbehandlingsprosesser Høringsuttalelser Helse Stavanger HF har avgitt høringsuttalelse til Helse Vest RHF i følgende saker: NOU : 13 Arbeid for helse I uttalelsen pekes det bl.a. på følgende: Ved å flytte Dialogmøte 1 fra innen 12 uker til at disse skal gjennomføres innen 7 ukers sykmelding, samt å inkludere alle grader av sykmelding mot eksisterende 100 % sykmeldte, vil denne endringen kreve betydelige ressurser fra Bedriftshelsetjenesten (BHT). Dette kan gå på bekostning av andre helsefremmende og helseovervåkende tiltak. Det er viktig å ha vurdert kost-/nytteeffekten av en såpass stor økning av ressursbruken. Foretaket skal oppfylle vilkårene i Arbeidstilsynets forskrift nr. 1173: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. For at BHT skal ivareta sine forpliktelser som beskrevet i nevnte forskrift, og i tillegg bruke såpass mye av sine personellressurser på sykefraværsoppfølging, vil endringen kreve økte ressurser. Skal man lykkes med å få ned sykefraværet er det bl.a. helt avgjørende at legene er involvert, at det legges til rette for at de deltar på dialogmøter, at de er gitt opplæring som beskrevet i NOU :13 og at dette blir gjennomført innen rimelig tid. Helse Stavanger HF er kritisk til at ordningen med aktiv sykmelding utgår. Dette har vært en god mulighet for arbeidsutprøving og tilbakeføring til arbeid. 7

8 Tilsyn Tilrettelegging for utstrakt bruk av gradert sykmelding kan bli meget vanskelig å få til i et sykehusmiljø med vakter/turnuser som skal dekkes. Ordningene bør ta høyde for slike driftsmodeller i helsevesenet i forhold til HMS og mulighetene/forpliktelsene. Bl.a. gjelder dette også tilretteleggingsplikt som benyttes til å slippe vakter/turnus primært. Man er redd for at dette bl.a. vil medføre økte utgifter til innleie av vikarer for å dekke opp vakter. Det er viktig at NAV har ressurser til å følge opp sin del av avtalen og at verktøy som beskrevet i NOU :13 blir gjort tilgjengelig innen planlagte tidsfrister. Dette gjelder også for andre etater/departementer/organer slik det framgår av nevnte NOU. Helse Vest RHF har meddelt helseforetakene at det til hvert styremøte skal framlegges egen sak om tilsynssaker og -rapporter. Det er ikke innkommet tilsynsrapporter til Helse Stavanger HF i siste periode. Det legges derfor ikke fram egen sak om tilsyn i dette styremøte. Luftfartstilsynet har imidlertid avgitt en foreløpig tilsynsrapport til Stiftelsen Norsk Luftambulanse etter revisjon av Stavanger helikopterplass ved Stavanger Universitetssjukehus den Saken angår Helse Stavanger HF og vil bli omtalt i kommende sak til styret om tilsyn. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Kvalitetsindikatorer Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Den sentrale styringsinformasjon i rapporten omfatter andel korridorpasienter, gjennomsnittlig antall utskrivingsklare pasienter og gjennomsnittlig antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon. Bruken av pasienthotellet er omtalt i teksten. Hovedpunkter er følgende: Andelen korridorpasienter i somatikken har de siste 4 ukene vært høy 4,5 % eller høyere. Det har vært stor pågang av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Dette sammen med et høyt antall utskrivningsklare pasienter gjør det krevende å få redusert antallet korridorpasienter. Tallene så langt i 2011 viser at om de som er ferdigbehandlet hos oss hadde fått komme til et kommunalt tilbud uten å vente unødig lenge i sykehuset, ville foretaket ha hatt rom til alle korridorpasientene. Trendkurven på utviklingen i andelen korridorpasienter viser nå en svak økning i perioden (uke 1/-uke 21/2011). Det vises for øvrig til egen orienteringssak om utfordringene med korridorpasienter og utskrivingsklare pasienter til dette styremøte. Innen psykiatrisk divisjon er det tilnærmet ikke korridorpasienter. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivingsklare pasienter i psykiatrien viser en nedgang. Det har imidlertid de siste par ukene vært en svak økning. Det arbeides med ytterligere forbedringstiltak sammen med kommunene. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er synkende. Det har imidlertid også her vært en økning i antallet de siste par ukene. 8

9 Det er ingen vesentlig endring i bruken av pasienthotellet over tid selv om det har vært noe økt bruk de siste 2 ukene. Det vil til høsten bli gjort en fornyet analyse av hva det maksimale potensialet for vår bruk av hotellet er. Resultatet vil bli forelagt styret. 9

10 Epikrisetid Helse Stavanger HF ligger fortsatt langt unna målsetting på epikrisetid som er 100 %. I mai måned ble 67,7 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager. Dette er en svak bedring fra april. Som nevnt i adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2011, 4/2011 og 5/2011 er det satt i gang en særlig oppfølging i helseforetaket med sikte på å oppfylle epikrisemålet. De avdelingene som hadde under 65 % måloppnåelse pr. mai 2011 følges nå opp særskilt. Dette gjelder: Medisinsk divisjon: kardiologisk avd. og klinikk for kreft- og blodsykdommer (KBK). Psykiatrisk divisjon: akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, BUPA og Ryfylke DPS. 10

11 Kirurgisk divisjon: gastrokirurgisk seksjon, urologisk-kirurgisk seksjon, plastikk-kirurgisk seksjon, nevrologisk avdeling, øyeavdeling og ØNH-avdeling. OBA og Egersund 2 Øst. Dette innebærer at det avholdes møte mellom fagdirektør, divisjonsdirektør og avdelingene 2 ganger pr. måned der avdelingene har ansvar for at flaskehalser beskrives og identifiseres og at det framlegges konkrete fristsatte tiltak. 11

12 Resultat prevalensmåling av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert er 6,1 %. Det er liten endring siden sist måling Trenden viser at vi ligger på en prevalens rundt 6 %, som samsvarer med trenden nasjonalt. Registreringen inkluderte 706 pasienter. Resultatet viser at 45 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. 167 pasienter er operert. Infeksjonstype Prevalens Helse Stavanger HF (%) Nasjonal prevalens (%) 95 % KI * Urinveisinfeksjoner 2,1 1,9 1,5 (1,3-1,7) Nedre luftveisinfeksjoner 1,7 1,9 1,8 (1,6-2,1) Septikemier 0,5 0,5 0,6 (0,4-0,7) Postoperative sårinfeksjoner 8,4 10,5 8,1 (7,1-9,1) ** Total 6,1 6,0 6,0 (5,5-6,4) *Nasjonale prevalens høst i prosent ** I forhold til alle opererte Prevalensmåling av helsetjenesteervervede infeksjoner har vært gjennomført ved Helse Stavanger HF siden Prevalensmåling er en nasjonal kvalitetsindikator som er ment å gi en pekepinn på kvaliteten på det området som måles. En høy eller lav prevalens sier ikke nødvendigvis noe om at kvaliteten av forbyggende tiltak er god eller dårlig. Resultatene må leses med varsomhet, og tallmaterialet er lite og resultatet er sårbart for variasjoner i registreringsmåter, liggetid og pasientsammensetning. Det må derfor legges mest vekt på trender som varer over tid. 12

13 Prevalens av sykehusinfeksjoner nasjonalt, regionalt og Helse Stavanger HF Pasientskader Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Lov om spesialisthelsetjenesten 3.3 pålegger sykehuset å snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet om betydelig pasientskade og forhold som kunne medført betydelig pasientskade. Formålet med meldeplikten er å avklare hvorfor et uhell eller et nesten uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Fra juni har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned i 2011: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des meldinger Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn 2 1. Det var ikke møte i skadeutvalget i januar 13

14 Tabellen ovenfor viser at det i mai måned var 15 saker som skadeutvalget kunne ferdigbehandle og oversende Helsetilsynet. Det var i mai måned ingen saker som umiddelbart ble oversendt Statens helsetilsyn. Antall pasientrelaterte avvik registrert i Synergi pr. mnd. i og 2011 Pasientrelaterte saker pr Antall registreringer Tabellen ovenfor viser at det i ble det registrert 2203 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 2011 er det registrert vesentlig færre uønskede pasientrelaterte hendelser enn i. 862 saker ble registrert fram til og med mai måned, det tilsvarende tallet var 990 for. Det er ikke avklart om dette skyldes en reell nedgang i slike hendelser eller om det skyldes dårligere registreringspraksis. Administrerende direktør vil sikre at ledere på alle nivåer tilrettelegger for god meldekultur, og trygghet for meldere. Det er i denne forbindelse vesentlig å sikre at meldere opplever at meldingene blir adekvat fulgt opp. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelhåndtering. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Så langt i år er det registrert 162 fallhendelser mot 183 på samme tid i. Legemiddelfeil har hittil i år gått ned sammenlignet med i fjor fra 255 til 232. Som nevnt i foregående driftsorienteringer til styret er det satt i gang regionalt prosjekt med sikte på bedre legemiddelhåndtering (LOP) der Helse Stavanger HF deltar. Forprosjektrapport LOP4 versjon 1.0 er nå ferdigstilt og oversendt til Programledelsen Felles EPJ for videre oversendelse til Programstyret Felles EPJ. Det blir i forprosjektrapporten anbefalt at prosjektet videreføres i et eget regionalt LOP-program. Videre er det satt i gang et regionalt prosjekt med mål å forebygge fallhendelser. Helse Stavanger HF deltar av kapasitetsårsaker ikke i dette prosjektet, men vil ha tilgang til de anbefalinger som kommer fra prosjektet. I medisinsk divisjon er det imidlertid startet en systematisk gjennomgang av fallhendelsene med sikte på å finne fram til tiltak som kan forebygge fall. 14

15 Hendelser knyttet til legemiddelfeil og fall pr Fall Legemiddelhåndtering Medarbeiderresultater Sykefravær Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Prosentvis sykefravær 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,5 8,0 7,8 6,7 6,7 7,2 8,1 6,1 6,3 4,9 5,8 5,5 6, , ,4 6 6,5 6,1 6,3 5,8 6,1 7,1 6,7 6, ,3 7,3 7,1 5,6 6,5 6,4 6,8 7,1 6,4 6,8 7,3 5,9 6,7 6,9 6,6 5,6 4,9 5,3 5,4 4,6 4,7 5,3 6,1 5,9 6,8 5, ,5 7,1 6,8 5,8 6,8 Gj.snitt hittil i år Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 5,8 % i april Sykefraværet i tilsvarende periode i var 4,9 % ut fra daværende definisjon i Helse Vest. Dersom en legger til grunn ny nasjonal indikator for april viser den et samlet fravær på 5,11 %. Det vil si at sykefraværet i april 2011 viser en økning på 0,69 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i dersom 15

16 en legger til grunn ny definisjon for både og Sykefraværsutviklingen de fire siste månedene viser en positiv utvikling. Sykmeldt fravær var 4,9 % (4,0 % ). Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn april. Egenmeldt fravær var 0,9 % (0,9 % ). Dette er likt som for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort April 2011 April tid og lang tid Kort tid 2,7 % 2,6 % 1-3 dager 1,0 % 1,0 % 4-8 dager 0,6 % 0,6 % 9-16 dager 1,1 % 1,0 % Lang tid 3,1 % 2,2 % dager 2,9 % 2,1 % > 56 dager 0,1 % 0,1 % Divisjons- /enhetsvise oversikter Sykefravær pr divisjon/enhet - April vs April Prosent sykefravær Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk.divisjo n Med.serv.divi sjon Intern Service Kvinne-og barn MOBA Dirketør og staber Avd. Egersund apr.10 5,8 4,1 4,6 5 6,3 4,7 7,8 2,1 3,6 apr.11 5,1 5,3 6,6 5,9 8,1 4,4 5,3 4,5 5 Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for april 2011 var 71,1 %. Sett i forhold til sykefraværet i mars 2011 viser følgende divisjoner/enheter en positiv utvikling: Kirurgisk divisjon har en reduksjon fra 6,4 % i mars til 5,1 % i april. Medisinsk divisjon har en reduksjon fra 6,3 % i mars til 5,3 % i april. Psykiatrisk divisjon har en reduksjon fra 7,3 % i mars til 6,6 % i april. Medisinsk servicedivisjon har en reduksjon fra 7,2 % i mars til 5,9 % i april. Intern service divisjon har en reduksjon fra 8,8 % i mars til 8,1 % i april. Kvinne-barnedivisjonen har en reduksjon fra 5,6 % i mars til 4,4 % i april. 16

17 MOBA har en reduksjon fra 7,8 % i mars til 5,3 % i april. Direktør og staber har en reduksjon fra 5,3 % i mars til 4,5 % i april. Dalane DMS (avd. Eigersund) har en økning fra 4,2 % i mars til 5,0 % i april. Figuren nedenfor viser at Helse Stavanger HF har det lavest sykefraværet av helseforetakene i Helse Vest RHF på rapporteringstidspunktet. Det mangler sykefraværsinformasjon for Helse Bergen HF i Agresso for april. Sykefravær i % av netto dagsverk - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest RHF Prosent jan.10 mar.10 mai.10 jul.10 sep.10 nov.10 jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Tall fra Agresso pr Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger - Ansattskader med fravær Fraværsskadefrekvens (FS/H1 verdi) 2011 FS= Ant skader x 1 mill timer /Totalt antall timer i perioden FS J F M A M J J A S O N D FS 3,81 0 1,14 2,48 2,39 FS ,81 1,94 1,65 1,85 1,96 FS er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Kommentar: 17

18 En fraværsskade for april registrert etter periodeslutt forrige måned: Skadede fikk brudd i skulder i forbindelse med hjelp til pasient som skulle ut av sengen. Fravær: Foreløpig 4 uker. Skadede ble slått i ansiktet. Fravær: 1 dag. Skadede slo hodet mot utstikkende veggoppheng. Fravær: 10 dager. Helse Stavanger - Ansattskader Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel Kilde: Synergi per 6. juni J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt 50 innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil i mai. 2 fraværsskader, 1 førstehjelpsskade hvor ansatt fikk skulder-/armsmerter, 4 tilfeller hvor ansatte har vært i kontakt med biologisk materiale, 7 stikkskader, 15 vold-trussler, 1 medisinsk behandlingsskade pga vold (hodeskade, skade i ansikt og bryst), 20 vold-skader u/ medisinsk behandling. Omstendighetene rundt flere av ansattskadene som skyldes vold, må betegnes som alvorlige. Det har også vært en økning av drapstrusler overfor ansatte i mai. Doktorgrader Anita Steinbakk, overlege ved Kvinne-barnedivisjonen, Helse Stavanger HF disputerte for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Prognostic biomarkers in endometrioid endometrial neoplasia. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus. Årsrapport som vedlegges denne rapporten. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. 18

19 Positivt RA: Gavmilde Madla-rekrutter Nok en gang har rekruttene på KNM Harald Haarfagre besluttet at pantepenger fra innsamlende flasker med mineralvann skal overrekkes til Barneavdelingen på Stavanger universitetssykehus. Denne gangen er det rekruttene ved 1. og 3 kompani som har gått sammen og klart å samle inn kroner. Gaven ble overrakt av kompanitillitsvalgte for rekruttene til avdelingssykepleier Heidi Utvik på torsdag. Dalane Tidende: Rom for døyande På 2 Vest ved Dalane distriktsmedisinske senter er det innreidd to nye rom for omsorg til døyande, palliasjon på fagspråket. Frå før var det eitt slikt rom på avdelinga. Kommunen er med i eit interkommunalt palliasjonsprosjekt, og det er blitt løyvd midlar til dette. Det er nokon av desse pengane som er brukte på 2 Vest. Me ønskjer å ha ein plass der det er godt å vera for dei som ikkje kan vera heime i den siste fasen av livet, seier avdelingsleiar Wenche Høghaug. SA: SUS best på kreftbehandling Pasienter med lunge- og brystkreft må vente dobbelt så lenge på behandling ved Haukeland som ved SUS. En lungekreftpasient må i gjennomsnitt vente 35 dager på behandling, mens ventetiden i snitt er 22 dager for brystkreftpasienter, skriver Aftenbladet Ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er ventetiden fra henvisning til første behandling henholdsvis 17 og 19 dager for disse to kreftformene. Haukeland Sykehus i Bergen har til sammenligning henholdsvis 36 og 39 dagers ventetid for lunge- og brystkreftpasienter. Fagdirektør Sverre Uhlving ved SUS mener det er i tidligste laget å rangere sykehusene etter ventetid. Nøytralt BT: Kreftbehandling og tidsfrister For to uker siden innkalte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til pressekonferanse på Haukeland for å legge frem de første tallene som viser hvor lenge norske pasienter må vente på kreftbehandling. Oversikten viste seg å være full av feil. Flere sykehussjefer Bergens Tidende har snakket med hevdet de aldri fikk tallene til gjennomsyn. Fristen for å svare, eller kvalitetssikre som det het i brevet, var 13. mai. Men på grunn av postgang og helg, har mange ikke registrert brevene i postjournal før den 10. mai. Fagdirektør Sverre Uhlving i Helse Stavanger sier at det var umulig å gi et skikkelig svar til Helsedirektoratet på tre dager. - Tre dager er jo ikke lenge nok. Og nå er jeg ikke trygg på om kvaliteten på dataene vi leverer er god nok. Men det er vi som har inngitt tallene til direktoratet, så vi kan ikke skylde på dem. Men det var kort tid, og det er nytt og komplisert, sier Uhlving. SA: Erna Harboe: Legemangel Overlege Erna Harboe ved SUS ønsker flere legestillinger til sykehuset: - Jeg skjønner ikke hvorfor Helse Vest søker om så få stillingshjemler, sier Harboe og støtter seg blant annet på en rapport fra 19

20 Sintef/Pricewaterhouse Coopers som viser til skjevhet i antall legestillinger i Stavanger og Bergen og der Bergen kommer betydelig bedre ut. Erfaringsmessig får helsefortakene de stillingene de ber om. Økt aktivitet og sterk befolkningsvekst i regionen har ført til en travelhet som sliter ut folk og foretak, mener Erna Harboe og blir møtt med delvis støtte fra Ingvill Skogseth i Helse Vest: -Vi har søkt om 80 nye stillingshjemler for 2012, sier Skogseth og signaliserer at en god del av disse vil bli tildelt SUS. SA: Eldre fyller korridorene -Presset på sykehuset har lenge vært ekstra stort. Vi har hatt bortimot 70 utskrivingsklare pasienter liggende på en gang, sier divisjonsdirektør Svein Skeie ved SUS. Han viser til at rundt halvparten av de utskrivingsklare har ligget lenger enn 10 dager. Stavanger og Sandnes har generelt store problemer med å hente hjem sine pasienter, pasienter som fortsatt trenger et opplegg på sykehjem eller omsorgsopplegg i hjemmet. De mindre kommunene er flinkere enn Stavanger og Sandnes, men Skeie kjenner til at en så stor kommune som Kristiansand også får til gode løsninger for pasienter som er utskrivingsklare. SA: For mye rapportering Helsevesenet får store oppgaver i tillegg til hovedvirksomheten sin. Og alt skal det rapporteres om, sier divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim ved SUS. Sykehusleger sukker over at nærmere 50 prosent av arbeidstiden deres går med til ulike former for skrivearbeid, ifølge en artikkel i Aftenposten. Det tar tid fra pasientene. - Det er mye fornuftig fra styringsdokumentet som kommer fra helsemyndighetene. Men det er så mange detaljerte krav, som ikke har med sykehus sine kjerneoppgaver å gjøre. Og når det alltid skal skrives rapporter, tar det tid. Ansatte føler de kommer i skvis mellom pasientarbeid og rapportskriving. Vi kveles av krav som ikke er viktige. Hvem har funnet på alt dette vi sliter med? spurte Nerheim. Negativt SA: Sykepleiere fikk ikke overtidsbetalt Sykehusvikarer i Stavanger (SUS) har ikke fått overtidsbetaling slik loven krever. Nå får vikarbyrået Nurse Partner AS krav om å etterbetale snarest mulig, melder Aftenbladet. Helseforetakene har gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) gjort en større granskning av alle nasjonale rammeavtaler med flere vikarbyråer for å sjekke at de opererer i samsvar med arbeidsmiljøloven og innenfor kravene i rammeavtalene. Samarbeidet med Konstali Helsenor blir for eksempel avsluttet ettersom vikarbyrået ikke har møtt kravet om bankgarantier. Avtalen var imidlertid marginal og på kroner totalt. Den større aktøren Nurse Partner AS hadde også så klare brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven at de har fått et betinget varsel om avslutning av avtalen. VGs serie om norske helsevesen: Jobbet 100 timer/masteroppgave bekrefter 20

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF REFERAT FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 04.06.2015 Styremøte kl. 0800-1130 Styreseminar kl. 1130 1330 Styremøte var åpent for publikum og presse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 01.09.10 Sak nr: 50/ Sakstype: Beslutningssak RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JULI Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Styret forelegges hvert møte resultatutviklingen

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 27.4.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 047/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2011 Arkivsak

Detaljer

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT

En Vestlending en sykehusjournal. Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT En Vestlending en sykehusjournal Normkonferansen 2015 Rica Ørnen Hotell, Bergen, 14. oktober 2015 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT Pasienten må settes i «sentrum» for dokumentasjonen om egen helse!

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus.

Styresak. Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom avdelinger og mellom sykehus. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 13.12.2002 Styresak nr: 117/02 B Dato skrevet: 09.12.2002 Saksbehandler: Hilde Christiansen/Lars Idar Rygg Vedrørende: Fravær- og ressursutnyttelse

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2011. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.3.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 031/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2011 Arkivsak

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.9.2011 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 095/11 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 8/2011 Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer nr. 2/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer nr. 2/2011. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 016/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 2/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 12.09.2016 SAKSBEHANDLER: Kjersti Heie SAKEN GJELDER: Styresak 67/16 Tiltaksplan vold og trusler ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 67/16 STYREMØTE:

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: 26.03.2015, kl. 0800-1230 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Grethe Høiland

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: 15.06.2016, 0800-1100 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.02.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak015/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 2/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer