Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak 0 /5518/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Kommentarer: Resultater på aktivitet, økonomi, ventetider, fristbrudd og tilsyn presenteres i egne saker. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 6/2011 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Helse Stavanger HF leverer høy aktivitet og leverer nå stabilt økonomisk. Den høye aktiviteten til tross er det en økning av fristbrudd over de to siste månedene og administrerende direktør er ikke tilfreds med utviklingen på dette området. Volumene på fristbrudd er små sammenlignet med den omfattende aktiviteten i foretaket, og de fleste avdelingene antas å kunne løse fristbruddene sine gjennom bedret pasientflyt og organisering. Det er imidlertid identifisert flaskehalser enkelte steder, og det arbeides nå med planer på nivå for hvordan dette best kan løses. Enkelte problemstillinger kan løses på foretaksnivå, og enkelte problemstillinger vil bli drøftet med Helse Vest RHF. Administrerende direktør ser at det i hele foretaket, også i enhetene som enda har en utfordrende fristbruddssituasjon, arbeides hardt for å nå målet om at vi ikke skal ha fristbrudd i Helse Stavanger HF. Noen steder er det etter hvert en svært høy belastning på fagfolkene, dette vil administrerende direktør følge tett slik at foretaket sikrer å ivareta medarbeiderne på en god måte. Det er vedvarende utfordringer på IKT-området, og mange medarbeidere opplever at ustabile systemer påvirker arbeidssituasjonen negativt. I siste periode har dette særlig vært et problem innenfor de radiologiske IKT-systemene og for DIPS. Helse Stavanger HF er i tett dialog med Helse Vest IKT for å få iverksatt tiltak for å bedre situasjonen, men det er ikke tilgjengelig raske løsninger på alle utfordringsområder. Det er identifisert enkelte tiltak som kan gjennomføres nå for å redusere risikoen for driftsavbrudd og -forstyrrelser, og disse arbeides det med nå. Det er generelt stort ledelsesmessig fokus på å få en stabil drift på alle IKT-systemene våre, og for å sikre gode rutiner for å forebygge feil og for å rette opp eventuelle feil som likevel måtte tilkomme. Stabile IKT-systemer er en forutsetning for å fullt ut kunne høste gevinstene av den store satsingen på IKT som Helse Stavanger HF har gjennomført og viderefører. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Medarbeidere HMS Følgende aktiviteter er gjennomført i siste periode: Arbeidstilsynet har i brev av avsluttet tilsynet av God Vakt. Pålegg om å evaluere iverksatte tiltak. I brevet uttaler Arbeidstilsynet: På bakgrunn av tilbakemelding og tidligere innsendt dokumentasjon anser vi pålegget gitt av som oppfylt. Arbeidstilsynet sier videre i sitt brev at sykehuset fortsatt har store utfordringer knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene og har tilskrevet Helse Vest RHF i forbindelse med oppfølging av arbeidstid. Helse Vest RHF er bedt om å redegjøre for hvordan helseforetakene vil løse utfordringene knyttet til overholdelse av Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser innen Elektronisk HMS-kartlegging. Introduksjon med opplæring er avholdt for helseforetakene i Helse Vest. HMS Forum for HMS- og kvalitetskoordinatorer er avholdt i regi av Bedriftshelsetjenesten. Det er avholdt møte i HMS Forum for HMS-ledere og foretakshovedverneombud i helseforetakene i Helse Vest. 2

3 Helseundersøkelser og arbeidsmiljøkartlegging ihht forskrifter i regi av bedriftslegen, er gjennomført for leger utsatt for ioniserende stråling ved kardio og røntgen angio. Øvrig personale vil bli tilbudt helseundersøkelser høsten Det er gjennomført HMS-revisjon av medisinsk teknisk utstyr ved Medisinsk intensiv observasjonsenhet (MIO). Arbeidet med radonmålinger er fullført. Det ble målt for høye radonverdier i D-, E- og F- blokkene ved Psykiatrisk divisjon. Det er iverksatt tiltak i form av utvidet kjøring av ventilasjonsanleggene. Dette tiltaket har brakt radonverdiene innenfor de grenseverdier som er fastsatt av Statens Strålevern. Arbeidsgruppen som har vurdert Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og organisering, har lagt fram sin innstilling for Arbeidsmiljøutvalget. Aktiv Bedrift-kampanjen har fortsatt ihht plan. Pågående arbeid: Det arbeides med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i enkeltsaker og i byggeprosjekter, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking, undervisning og bistand for ledere, avdelinger og grupper. 2.2 Samarbeidspartnere og andre ressurser Forsknings- og høyere utdanningsministeren på besøk ved Helse Stavanger HF Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var etter invitasjon fra Fagforbundet på besøk ved Helse Stavanger HF den I møte med statsråden fokuserte Fagforbundet på behovet for kompetanseutvikling i ambulansetjenesten. Det ble ytret ønske om at sentrale myndigheter må legge til rette for at man får etablert høyere utdanning innen ambulansefaget (bachelorprogram) samtidig som fagutdanningen må styrkes. Forsknings- og høyere utdanningsministeren møtte også ledelsen ved Helse Stavanger HF og dekan fra Universitetet i Bergen (UiB), Nina Langeland. Forskning ved Helse Stavanger HF og samarbeid med Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB utgjorde sentrale tema under møtet. Administrerende direktør presenterte forskningen i foretaket for statsråden. Dekan Ninal Langeland presenterte samarbeidet mellom Helse Stavanger HF og fakultetet. Styret var representert ved nestleder Per Endre Bjørnevik. Brudd i strømforsyningen til Helse Stavanger HF Hendelsesforløp: Ca. kl ble det registrert brudd i strømforsyning til sykehuset. Nødaggregatene var raskt i gang. Feilen ble lokalisert til Lyses trafostasjon ved Gamlingen. Kl kom strømmen tilbake. Lyse stilte med mannskap for å sette tilbake strømkursene i sykehusets el-system. Kl nytt bortfall av strøm da siste kurs skulle legges inn ved Psykiatrisk divisjon. Dette varte kun få minutter. Lyse avdekket feil i høyspentledning som ligger nær E- bygget (psykiatrisk) og varmesentral. Strøm til Psykiatrisk divisjon ble koblet om. Kl På grunn av omstart av servere var det driftsstans på DIPS. DIPS og Akuttdatabasen var noe ustabil etter omstart, men virket greit fra kl

4 Konsekvenser pasienter: På grunn av oppgradering av røntgensystemene RIS/Risweb var disse utilgjengelig fra kl til mandag kl Bortfall av og ustabilitet i DIPS hele ettermiddagen førte til opphopning av pasienter i Akuttmottak og utskriving av pasienter. Det var ekstra pågang av pasienter denne dagen og kl var det 48 pasienter i Akuttmottak. Det var ingen uønskede pasienthendelser i utover forlenget ventetid, men samtidighet av de overstående hendelsene førte til utfordringer i forhold til dokumentasjon og pasientflyt. Konsekvenser teknisk utstyr: Bortfall av strøm førte til at en mengde tekniske systemer måtte restartes og repareres. Her kan nevnes: o Problemer med å starte ventilasjonssystem i vestbygget eksternt firma ble tilkalt og problemet løst i løpet av kvelden. o Trykkvansker i vannforsyning i Sydbygget noe som førte til problemer med vaskemaskiner/dekonterminatorer som ikke lot seg åpne. o Kjølesystem på datalagringsrom måtte restartes. o DIPS var nede både i Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF og restart førte til ustabilt nett frem til ca o Andre hendelser: automatiske inngangsdører ble stående åpne, adgangskontroll fungerte ikke og flere tekniske alarmer ble utløst, nødvendig med restarting av medisinsk utstyr og PC-er som ikke lot seg logge på. Alt disponibelt personell ble satt inn for å behandle de tekniske hendelsene. Samtlige involverte mannskaper fortjener honnør for å ha arbeidet iherdig for at ulempene skulle bli minst mulig for pasientbehandlingen. Evaluering og tiltak: Rapporter og hendelser er i ettertid gjennomgått og tiltak for oppfølging er iverksatt og følges opp. Det er i tillegg til tiltak vedrørende teknisk utstyr satt i gang arbeid med bl.a. følgende problemstillinger: Hvordan forbedre informasjonen til personell på jobb ved slike hendelser? Evaluering av beredskapsrutinene. Gjennomgang av nødrutiner for DIPS. Oppjustering av nødstrømsforsyning til 9 fordelerrom IKT. Nye ROS-analyser i forhold til kritisk infrastruktur. Feil på nødstrømsaggregat til MOBA Den ca. kl ble det oppdaget feil på nødstrømsaggregatet til MOBA. Berørte pasientbehandlende enheter (Medisinsk intensiv observasjonsenhet MIO og Observasjons- og behandlingsavdelingen) ble orientert og bedt om risikovurdering kl Direktør for intern service, adm. direktør og fagdirektør ble underrettet kl for eventuell beredskap. Det ble deretter konstatert at feilen på aggregatet var så alvorlig at dette ikke kunne startes før det var foretatt omfattende reparasjon. 4

5 Det ble følgelig leid inn mobilt aggregat som var på plass samme dag ca. kl og testet tilfredsstillende kl Ved strømbortfall må dette aggregat startes manuelt. Dette innebærer et strømbortfall i 2-4 minutter. Følgelig kan ikke pasienter tilkoblet pustehjelp kunne ligge i MIO og OBA i perioden med mobilt aggregat, nødvendige tiltak og rutiner for å håndtere dette er på plass. Reparasjon av fast nødaggregat til MOBA blir ferdigstilt innen Bortfall av Telenors mobilnett En oppsummering: AMK ble informert kl om at det var problemer med mobilnettet. Både AMK-leder Nordbø og seksjonsoverlege Eielsen befant seg i AMK-sentralen på dette tidspunktet. Det var nyttig at begge disse var i AMK da man fikk store og uventede kommunikasjonsproblemer. Da begge konferansealarmene ikke virket, var eneste mulighet for alarmering av kriseledelsen, UMS (Unified Messaging System) felles katastrofevarsling digitalt fra PC til mobil. AMK fikk bare én respons på UMS-alarmen, men det var fra adm. direktør slik at videre tiltak kunne iverksettes. Tilstedeværende seksjonsoverlege Eielsen overtok kriselederoppgaven i samråd med avdelingsoverlege Tau Ursin og fagdirektør Uhlving - og benyttet helseradionettet. Helseradionettet kan være helt uavhengig av både mobil- og fasttelefonnett. Kontakten mellom AMK og fungerende kriseleder fungerte fint. TransMed fungerte ikke slik den skal uten at dette fikk konsekvenser for liv og helse. TransMed er et flåtestyringssystem som bidrar til å sikre effektiv koordinering av ambulanseressursene ved hjelp av detaljerte kart som viser oversikt over alle ambulanser, båter, helikopter og legevakter som er tilknyttet et AMK-distrikt. Fagdirektør Uhlving tok seg av nødvendige meldinger til publikum gjennom media. Den ekstraordinære situasjon ble avsluttet kl , etter beslutning av administrerende direktør i beredskapskonferanse. Foretaket er ikke kjent med at det var episoder der publikum trengte medisinsk hjelp og ikke kom frem på 113. Noen momenter: Det var i den aktuelle perioden ikke behov for innkalling av ekstra helsepersonell. Men ved en evt. katastrofe i perioden med forstyrrelser i mobilnettet antas det at Helse Stavanger HF ville hatt utfordringer med tilkalling av ekstra personell. Det hadde vært ønskelig med bedre informasjon fra Telenor. Kommentar: 5

6 Situasjonen avdekket betydelig sårbarhet i flere ledd. Erfaringene vil inngå i det pågående arbeidet med revisjon av beredskapsplanverket. Nordsjørittet 2011 presset ambulanseberedskapen i Helse Stavanger HF Nordsjørittet 2011 ble gjennomført lørdag den Avviklingen av rittet påvirket ambulanseberedskapen ved Helse Stavanger HF. Dette kan oppsummeres til følgende: Det er registrert 24 AMIS - hendelser relatert til dette sykkelrittet. Det var flere alvorlige hendelser: o Det er registrert 8 hendelser med rød hastegrad. o Luftambulansen var involvert i 3 hendelser. o Det var ett dødsfall samt 1 pasient med hjertestans. o 15 pasienter ble transportert til Helse Stavanger HF, 2 pasienter til legevakt, 1 pasient ikke transportert Ambulansekapasiteten var på et tidspunkt fullt belastet, og det ble slått konferansealarm der adm. direktør ga fullmakt til akutt innleie av nødvendig ambulansekapasitet. En ekstra Sandnesambulanse ble leid inn fra ca. kl ca. kl Det var i perioden sykkelrittet pågikk i alt ca. 110 henvendelser på 113. Luftambulansen var også opptatt med alvorlige hendelser andre steder - noe som også belastet beredskapen tungt. Akuttmottak måtte også iverksette særskilte tiltak, og kirurgisk divisjon hadde på forhånd forsterket beredskapen med en ortoped til på vakt. Utbyggingsprosjekter Ny Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Månedsrapport for mai 2011 HMS og kvalitetskontroll Det er rapportert 7 stk. HMS-avvik (Rapport om uønsket hendelse) den siste perioden (totalt 15 stk. siden oppstart), men ingen av disse har medført skade på personell eller miljø. Det er registrert og utbedret noen mindre kvalitetsavvik i perioden. Den totale kvaliteten er dermed ikke påvirket. Framdrift og økonomi Hovedtidsplan er revidert Forventet ferdigstillelse av bygget er juni Det foreligger ikke nevneverdige avvik fra tidsplanen. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at kostnadsrammen ikke holder. Avvik framdrift og økonomi Det er ikke meldt nevneverdige avvik fra hovedtidsplan eller fra byggebudsjett. Hovedaktiviteter milepæler Entreprise B02 Grunnarbeider pågår. Entreprise B03 Råbygg og tak pågår med støping av vegger og dekker, samt tekking av tak. 6

7 Entreprise A06 Tømrerarbeider har startet med utvendige arbeider. Entreprise V12 Rørarbeider og E12 Elektro pågår i råbygg. Prosjektering pågår, primært med utarbeidelse av arbeidstegninger og detaljering for alle entrepriser. Utarbeidelse av grunnlag for anskaffelse av utstyr pågår. Utarbeidelse av underlag for anskaffelse/rammeavtale av E18 Byggautomasjon pågår i regi av Intern Service. Leveranse til prosjekt BUPA er del av denne anskaffelsen. Avklaring av finansieringskostnader for prosjektet og tidligere avvik mellom byggeregnskap og regnskap hos Helse Stavanger HF. Medvirkning og forberedelser til drift Intet nytt å rapportere. Spesielle utfordringer og korrigerende tiltak Generell oppfølging av fremdrift, økonomi, HMS og kvalitet på byggeplass av prosjekt- og byggeledelsen. Gjennomføring av utstyrsplanlegging og tilbudskonkurranser for brukerutstyr. 2.3 Prosesser Saksbehandlingsprosesser Høringsuttalelser Helse Stavanger HF har avgitt høringsuttalelse til Helse Vest RHF i følgende saker: NOU : 13 Arbeid for helse I uttalelsen pekes det bl.a. på følgende: Ved å flytte Dialogmøte 1 fra innen 12 uker til at disse skal gjennomføres innen 7 ukers sykmelding, samt å inkludere alle grader av sykmelding mot eksisterende 100 % sykmeldte, vil denne endringen kreve betydelige ressurser fra Bedriftshelsetjenesten (BHT). Dette kan gå på bekostning av andre helsefremmende og helseovervåkende tiltak. Det er viktig å ha vurdert kost-/nytteeffekten av en såpass stor økning av ressursbruken. Foretaket skal oppfylle vilkårene i Arbeidstilsynets forskrift nr. 1173: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. For at BHT skal ivareta sine forpliktelser som beskrevet i nevnte forskrift, og i tillegg bruke såpass mye av sine personellressurser på sykefraværsoppfølging, vil endringen kreve økte ressurser. Skal man lykkes med å få ned sykefraværet er det bl.a. helt avgjørende at legene er involvert, at det legges til rette for at de deltar på dialogmøter, at de er gitt opplæring som beskrevet i NOU :13 og at dette blir gjennomført innen rimelig tid. Helse Stavanger HF er kritisk til at ordningen med aktiv sykmelding utgår. Dette har vært en god mulighet for arbeidsutprøving og tilbakeføring til arbeid. 7

8 Tilsyn Tilrettelegging for utstrakt bruk av gradert sykmelding kan bli meget vanskelig å få til i et sykehusmiljø med vakter/turnuser som skal dekkes. Ordningene bør ta høyde for slike driftsmodeller i helsevesenet i forhold til HMS og mulighetene/forpliktelsene. Bl.a. gjelder dette også tilretteleggingsplikt som benyttes til å slippe vakter/turnus primært. Man er redd for at dette bl.a. vil medføre økte utgifter til innleie av vikarer for å dekke opp vakter. Det er viktig at NAV har ressurser til å følge opp sin del av avtalen og at verktøy som beskrevet i NOU :13 blir gjort tilgjengelig innen planlagte tidsfrister. Dette gjelder også for andre etater/departementer/organer slik det framgår av nevnte NOU. Helse Vest RHF har meddelt helseforetakene at det til hvert styremøte skal framlegges egen sak om tilsynssaker og -rapporter. Det er ikke innkommet tilsynsrapporter til Helse Stavanger HF i siste periode. Det legges derfor ikke fram egen sak om tilsyn i dette styremøte. Luftfartstilsynet har imidlertid avgitt en foreløpig tilsynsrapport til Stiftelsen Norsk Luftambulanse etter revisjon av Stavanger helikopterplass ved Stavanger Universitetssjukehus den Saken angår Helse Stavanger HF og vil bli omtalt i kommende sak til styret om tilsyn. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Kvalitetsindikatorer Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Den sentrale styringsinformasjon i rapporten omfatter andel korridorpasienter, gjennomsnittlig antall utskrivingsklare pasienter og gjennomsnittlig antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon. Bruken av pasienthotellet er omtalt i teksten. Hovedpunkter er følgende: Andelen korridorpasienter i somatikken har de siste 4 ukene vært høy 4,5 % eller høyere. Det har vært stor pågang av øyeblikkelig hjelp-pasienter. Dette sammen med et høyt antall utskrivningsklare pasienter gjør det krevende å få redusert antallet korridorpasienter. Tallene så langt i 2011 viser at om de som er ferdigbehandlet hos oss hadde fått komme til et kommunalt tilbud uten å vente unødig lenge i sykehuset, ville foretaket ha hatt rom til alle korridorpasientene. Trendkurven på utviklingen i andelen korridorpasienter viser nå en svak økning i perioden (uke 1/-uke 21/2011). Det vises for øvrig til egen orienteringssak om utfordringene med korridorpasienter og utskrivingsklare pasienter til dette styremøte. Innen psykiatrisk divisjon er det tilnærmet ikke korridorpasienter. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivingsklare pasienter i psykiatrien viser en nedgang. Det har imidlertid de siste par ukene vært en svak økning. Det arbeides med ytterligere forbedringstiltak sammen med kommunene. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er synkende. Det har imidlertid også her vært en økning i antallet de siste par ukene. 8

9 Det er ingen vesentlig endring i bruken av pasienthotellet over tid selv om det har vært noe økt bruk de siste 2 ukene. Det vil til høsten bli gjort en fornyet analyse av hva det maksimale potensialet for vår bruk av hotellet er. Resultatet vil bli forelagt styret. 9

10 Epikrisetid Helse Stavanger HF ligger fortsatt langt unna målsetting på epikrisetid som er 100 %. I mai måned ble 67,7 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager. Dette er en svak bedring fra april. Som nevnt i adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2011, 4/2011 og 5/2011 er det satt i gang en særlig oppfølging i helseforetaket med sikte på å oppfylle epikrisemålet. De avdelingene som hadde under 65 % måloppnåelse pr. mai 2011 følges nå opp særskilt. Dette gjelder: Medisinsk divisjon: kardiologisk avd. og klinikk for kreft- og blodsykdommer (KBK). Psykiatrisk divisjon: akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, BUPA og Ryfylke DPS. 10

11 Kirurgisk divisjon: gastrokirurgisk seksjon, urologisk-kirurgisk seksjon, plastikk-kirurgisk seksjon, nevrologisk avdeling, øyeavdeling og ØNH-avdeling. OBA og Egersund 2 Øst. Dette innebærer at det avholdes møte mellom fagdirektør, divisjonsdirektør og avdelingene 2 ganger pr. måned der avdelingene har ansvar for at flaskehalser beskrives og identifiseres og at det framlegges konkrete fristsatte tiltak. 11

12 Resultat prevalensmåling av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert er 6,1 %. Det er liten endring siden sist måling Trenden viser at vi ligger på en prevalens rundt 6 %, som samsvarer med trenden nasjonalt. Registreringen inkluderte 706 pasienter. Resultatet viser at 45 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. 167 pasienter er operert. Infeksjonstype Prevalens Helse Stavanger HF (%) Nasjonal prevalens (%) 95 % KI * Urinveisinfeksjoner 2,1 1,9 1,5 (1,3-1,7) Nedre luftveisinfeksjoner 1,7 1,9 1,8 (1,6-2,1) Septikemier 0,5 0,5 0,6 (0,4-0,7) Postoperative sårinfeksjoner 8,4 10,5 8,1 (7,1-9,1) ** Total 6,1 6,0 6,0 (5,5-6,4) *Nasjonale prevalens høst i prosent ** I forhold til alle opererte Prevalensmåling av helsetjenesteervervede infeksjoner har vært gjennomført ved Helse Stavanger HF siden Prevalensmåling er en nasjonal kvalitetsindikator som er ment å gi en pekepinn på kvaliteten på det området som måles. En høy eller lav prevalens sier ikke nødvendigvis noe om at kvaliteten av forbyggende tiltak er god eller dårlig. Resultatene må leses med varsomhet, og tallmaterialet er lite og resultatet er sårbart for variasjoner i registreringsmåter, liggetid og pasientsammensetning. Det må derfor legges mest vekt på trender som varer over tid. 12

13 Prevalens av sykehusinfeksjoner nasjonalt, regionalt og Helse Stavanger HF Pasientskader Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Lov om spesialisthelsetjenesten 3.3 pålegger sykehuset å snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet om betydelig pasientskade og forhold som kunne medført betydelig pasientskade. Formålet med meldeplikten er å avklare hvorfor et uhell eller et nesten uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Fra juni har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned i 2011: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des meldinger Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn 2 1. Det var ikke møte i skadeutvalget i januar 13

14 Tabellen ovenfor viser at det i mai måned var 15 saker som skadeutvalget kunne ferdigbehandle og oversende Helsetilsynet. Det var i mai måned ingen saker som umiddelbart ble oversendt Statens helsetilsyn. Antall pasientrelaterte avvik registrert i Synergi pr. mnd. i og 2011 Pasientrelaterte saker pr Antall registreringer Tabellen ovenfor viser at det i ble det registrert 2203 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 2011 er det registrert vesentlig færre uønskede pasientrelaterte hendelser enn i. 862 saker ble registrert fram til og med mai måned, det tilsvarende tallet var 990 for. Det er ikke avklart om dette skyldes en reell nedgang i slike hendelser eller om det skyldes dårligere registreringspraksis. Administrerende direktør vil sikre at ledere på alle nivåer tilrettelegger for god meldekultur, og trygghet for meldere. Det er i denne forbindelse vesentlig å sikre at meldere opplever at meldingene blir adekvat fulgt opp. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelhåndtering. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Så langt i år er det registrert 162 fallhendelser mot 183 på samme tid i. Legemiddelfeil har hittil i år gått ned sammenlignet med i fjor fra 255 til 232. Som nevnt i foregående driftsorienteringer til styret er det satt i gang regionalt prosjekt med sikte på bedre legemiddelhåndtering (LOP) der Helse Stavanger HF deltar. Forprosjektrapport LOP4 versjon 1.0 er nå ferdigstilt og oversendt til Programledelsen Felles EPJ for videre oversendelse til Programstyret Felles EPJ. Det blir i forprosjektrapporten anbefalt at prosjektet videreføres i et eget regionalt LOP-program. Videre er det satt i gang et regionalt prosjekt med mål å forebygge fallhendelser. Helse Stavanger HF deltar av kapasitetsårsaker ikke i dette prosjektet, men vil ha tilgang til de anbefalinger som kommer fra prosjektet. I medisinsk divisjon er det imidlertid startet en systematisk gjennomgang av fallhendelsene med sikte på å finne fram til tiltak som kan forebygge fall. 14

15 Hendelser knyttet til legemiddelfeil og fall pr Fall Legemiddelhåndtering Medarbeiderresultater Sykefravær Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Prosentvis sykefravær 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ,5 8,0 7,8 6,7 6,7 7,2 8,1 6,1 6,3 4,9 5,8 5,5 6, , ,4 6 6,5 6,1 6,3 5,8 6,1 7,1 6,7 6, ,3 7,3 7,1 5,6 6,5 6,4 6,8 7,1 6,4 6,8 7,3 5,9 6,7 6,9 6,6 5,6 4,9 5,3 5,4 4,6 4,7 5,3 6,1 5,9 6,8 5, ,5 7,1 6,8 5,8 6,8 Gj.snitt hittil i år Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 5,8 % i april Sykefraværet i tilsvarende periode i var 4,9 % ut fra daværende definisjon i Helse Vest. Dersom en legger til grunn ny nasjonal indikator for april viser den et samlet fravær på 5,11 %. Det vil si at sykefraværet i april 2011 viser en økning på 0,69 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i dersom 15

16 en legger til grunn ny definisjon for både og Sykefraværsutviklingen de fire siste månedene viser en positiv utvikling. Sykmeldt fravær var 4,9 % (4,0 % ). Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn april. Egenmeldt fravær var 0,9 % (0,9 % ). Dette er likt som for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort April 2011 April tid og lang tid Kort tid 2,7 % 2,6 % 1-3 dager 1,0 % 1,0 % 4-8 dager 0,6 % 0,6 % 9-16 dager 1,1 % 1,0 % Lang tid 3,1 % 2,2 % dager 2,9 % 2,1 % > 56 dager 0,1 % 0,1 % Divisjons- /enhetsvise oversikter Sykefravær pr divisjon/enhet - April vs April Prosent sykefravær Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk.divisjo n Med.serv.divi sjon Intern Service Kvinne-og barn MOBA Dirketør og staber Avd. Egersund apr.10 5,8 4,1 4,6 5 6,3 4,7 7,8 2,1 3,6 apr.11 5,1 5,3 6,6 5,9 8,1 4,4 5,3 4,5 5 Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for april 2011 var 71,1 %. Sett i forhold til sykefraværet i mars 2011 viser følgende divisjoner/enheter en positiv utvikling: Kirurgisk divisjon har en reduksjon fra 6,4 % i mars til 5,1 % i april. Medisinsk divisjon har en reduksjon fra 6,3 % i mars til 5,3 % i april. Psykiatrisk divisjon har en reduksjon fra 7,3 % i mars til 6,6 % i april. Medisinsk servicedivisjon har en reduksjon fra 7,2 % i mars til 5,9 % i april. Intern service divisjon har en reduksjon fra 8,8 % i mars til 8,1 % i april. Kvinne-barnedivisjonen har en reduksjon fra 5,6 % i mars til 4,4 % i april. 16

17 MOBA har en reduksjon fra 7,8 % i mars til 5,3 % i april. Direktør og staber har en reduksjon fra 5,3 % i mars til 4,5 % i april. Dalane DMS (avd. Eigersund) har en økning fra 4,2 % i mars til 5,0 % i april. Figuren nedenfor viser at Helse Stavanger HF har det lavest sykefraværet av helseforetakene i Helse Vest RHF på rapporteringstidspunktet. Det mangler sykefraværsinformasjon for Helse Bergen HF i Agresso for april. Sykefravær i % av netto dagsverk - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest RHF Prosent jan.10 mar.10 mai.10 jul.10 sep.10 nov.10 jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Tall fra Agresso pr Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger - Ansattskader med fravær Fraværsskadefrekvens (FS/H1 verdi) 2011 FS= Ant skader x 1 mill timer /Totalt antall timer i perioden FS J F M A M J J A S O N D FS 3,81 0 1,14 2,48 2,39 FS ,81 1,94 1,65 1,85 1,96 FS er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Kommentar: 17

18 En fraværsskade for april registrert etter periodeslutt forrige måned: Skadede fikk brudd i skulder i forbindelse med hjelp til pasient som skulle ut av sengen. Fravær: Foreløpig 4 uker. Skadede ble slått i ansiktet. Fravær: 1 dag. Skadede slo hodet mot utstikkende veggoppheng. Fravær: 10 dager. Helse Stavanger - Ansattskader Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel Kilde: Synergi per 6. juni J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt 50 innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil i mai. 2 fraværsskader, 1 førstehjelpsskade hvor ansatt fikk skulder-/armsmerter, 4 tilfeller hvor ansatte har vært i kontakt med biologisk materiale, 7 stikkskader, 15 vold-trussler, 1 medisinsk behandlingsskade pga vold (hodeskade, skade i ansikt og bryst), 20 vold-skader u/ medisinsk behandling. Omstendighetene rundt flere av ansattskadene som skyldes vold, må betegnes som alvorlige. Det har også vært en økning av drapstrusler overfor ansatte i mai. Doktorgrader Anita Steinbakk, overlege ved Kvinne-barnedivisjonen, Helse Stavanger HF disputerte for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Prognostic biomarkers in endometrioid endometrial neoplasia. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus. Årsrapport som vedlegges denne rapporten. Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. 18

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011

INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2011/573 GEN Dykkar ref.: Dato: 19.10.2011 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 27. OKTOBER 2011 Vi kallar med dette

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer