Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli interimsrapport pr 1. juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014"

Transkript

1 v Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/ Saksbehandler: Vegard Nore Dato: Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli interimsrapport pr 1. juli 2014 Innledning Helsedirektoratet oversender med dette en oppdatert status og plan for oppfølgingsarbeidet med erfaringer etter 22.juli I tilbakemelding på vår forrige interimsrapport av ba Helse- og omsorgsdepartementet om at Helsedirektoratet i tillegg vurderte hvorvidt tiltakene bidrar til faktisk måloppnåelse, og i hvilken grad helsetjenesten kvantitativt og kvalitativt har fulgt opp anbefalingene i 22. juli-rapportene. Direktoratet foretar ikke en fullverdig vurdering ved denne rapporteringen, men vil komme tilbake til dette i sluttrapport ved årsskiftet. Vi vil da gjøre en helhetlig vurdering av hvor god beredskapen er på områdene omfattet av 22. juli-tiltakene, og vurdere om det i framtida bør stilles andre krav til helsesektorens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne interimsrapporteringen gir en foreløpig vurdering, samt skisserer videre arbeid. Selv om direktoratet legger opp til at 2014 er det siste prosjektåret, vil det pågå utviklings- og implementeringsarbeid i flere år framover. Helsedirektoratets samlede vurdering I vår forrige rapport skrev vi bl.a.: «Det er gjennomført en mengde tiltak i etterkant av 22. juli 2011, som bidrar til at vi totalt sett har en bedre beredskap enn tidligere. Helsetjenesten i hele Norge har lært av dette». På rapporteringstidspunktet i fjor var en rekke tiltak og prosesser påbegynt, utover de som allerede var ferdigstilt. Nå har vi kommet enda et stykke lenger, men hovedinntrykket av beredskapsstatus for helsetjenesten er ikke svært forskjellig fra forrige interimsrapport i juli Endelig resultat vil ikke foreligge før tiltakene og prosessene er fullført. Det som ble beskrevet som utfordrende for tjenestene er det i stor grad fortsatt, selv om flere tiltak nå er iverksatt eller under iverksetting enn i fjor. Særlig er det behov for å redusere uønsket variasjon i kommunenes arbeid med langsiktig psykososial oppfølging. Helsedirektoratet vil arbeide med blant annet å øke bevisstheten om god praksis gjennom implementeringsaktivitet knyttet til Veilederen Helsedirektoratet - Divisjon administrasjon Avdeling beredskap Vegard Nore, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

2 om psykososiale tiltak ved kriser, sorg og katastrofer 1, bredspektret kompetanseheving i tjenestene og vurdering av forskriftsfesting av kommunale psykososiale kriseteam. Når det gjelder oppfølging av de som ble rammet 22. juli, er det fortsatt en utfordring å fange opp når de rammede og berørtes behov for oppfølging og hjelp endrer seg og sikre adekvat, kompetent og individualisert hjelp. Utfordringene gjelder både hvor omfattende tjenester kommunene skal yte, og hvilke problemer som må løses av eller i samarbeid med andre aktører som spesialisthelsetjenesten og familievernet. De rammede og berørte har ulike behov for oppfølging, og behovene kan variere over tid. Hos noen kommer symptomer og oppfølgingsbehov til syne først lenge etter en traumatisk hendelse. Helsedirektoratet råder kommunene til å legge vekt på å finne individuelle løsninger, og til å fortsette langsiktig og pro-aktiv oppfølging. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten fortsatt prioriterer oppfølging av de av terrorofrene og de berørte som kommunene oppfatter har behov for spesialisert oppfølging. Direktoratet er usikre på om en slik helhetlig tilnærming og tett samarbeid over forvaltningsnivåene har fungert godt nok. To kommunekartlegginger er gjennomført (september/oktober 2011 respektive april/mai 2012) med hensikt å finne ut hvorvidt kommunene selve vurderer sin kompetanse og kapasitet som tilstrekkelig i møtet med de rammede og berørte. Spørsmål om kompetanse ble også sendt til de regionale helseforetakene. Utøyaforskningen på NKVTS har, i tillegg til å generere ny kunnskap om helsetilstanden til de rammede ungdommene og deres foreldre også hatt som mål å fungere som et sikkerhetsnett gjennom monitorering av eventuelle udekkede hjelpebehov og henvisning til tjeneste på riktig nivå. Det har vært i perioder tett kontakt mot den Nasjonale Støttegruppen etter 22. juli hendelsene for å sikre at brukernes stemme blir hørt i utvikling og implementering av tiltak. Det vil bli gjennomført evaluering av hvordan modellene for en proaktiv psykososial oppfølging har virket, dette gjelder både kommunemodellen og bedriftsmodellen. Dette vil gi grunnlag for å utforme råd for utvikling av det fremtidige tilbudet, herunder eventuelt å fastsette kriterier for når Helsedirektoratet bør innta en proaktiv rolle på dette feltet etter store ulykker og katastrofer. Når det gjelder tiltak i spesialisthelsetjenesten, blir disse utviklet og gjennomført i et eget oppfølgingsprosjekt der Helsedirektoratet tett følger med på arbeidet i de regionale helseforetakene. I forhold til forrige interimsrapportering har de regionale helseforetakene kommet godt i gang med flere tiltak, men det er viktig å sikre fremdrift også her. Ved utgangen av 2014 vil arbeidet med det faglige innholdet i dokumenter som retningslinjer og veiledere stort sett være ferdig, men det vil gjenstå betydelige implementeringsoppgaver, både i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Direktoratet vil i 2014 vurdere forskriftsfesting av kommunale psykososiale kriseteam. Konklusjonene følges eventuelt opp i I det følgende fremheves noen tiltak og aktiviteter under ulike hovedoverskrifter. Oversikten er delt inn i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets prioriteringer for arbeidet. Oppdateringer om status og fremdrift blir også publisert på våre nettsider: 1 IS-1810, forventes revidert 1. kvartal

3 A) Systemer og rutiner for oppfølging av pårørende og overlevende Innføring av e-læringsprogram for kommunale psykososiale kriseteam Det er utviklet et nettbasert e-læringsprogram for kommunale psykososiale kriseteam av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord. Innføringen av programmet pågår på landsbasis nå. Et nytt web-basert verktøy for fagnettverk av kommunale psykososiale kriseteam i Nord-Norge, Krisenett Nord er utviklet i samarbeid mellom regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Nord og fylkesmannen i Finnmark. Verktøyet ble lansert i mars 2014, og blir vurdert med tanke på eventuelt å tas i bruk også i andre fylker/regioner. Prosjekt «Bedre håndtering av kriser og komplisert sorg» Prosjektet skal utvikle kompetanse innen psykososial beredskap, kriser og komplisert sorg i det offentlige helsevesen. Prosjektet er forankret hos Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Vest (RVTS Vest), og utnytter sentral kompetanse på sorg- og traumefeltet. Revidering av Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-1810) Veilederen blir revidert og vil inneholde en rekke nye områder som omtale av innsatspersonell og beredskapsplaner, og oppdateres også i forhold til lovendringer. Veilederen sendes på høring høsten Vurdering av behovet for forskriftsfesting av kommunale psykososiale kriseteam Det er sendt ut en spørreundersøkelse til landets kommunale psykososiale kriseteam. Firmaet Rambøll gjennomgår i løpet av sommeren svarene på undersøkelsen. Dette materialet vil gi en statusoppdatering på arbeidet som utføres gjennom teamene og inngår i grunnlaget for at Helsedirektoratet i høst foretar en vurdering av behovet for forskriftsfesting. Innføring av TF-CBT i psykisk helsevern for barn og unge Helsedirektoratet har finansiert innføringen av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ut En omfattende implementeringsstudie utført av senteret, sammen med studier og erfaringer fra utlandet, viser at metoden gir gode resultater for barn og unge som har erfart ulike traumer. Så langt har 31 av landets 89 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og et Barnehus startet innføringen. Til høsten er det planlagt å starte implementeringen i Finnmark, Troms og Nordland, avhengig av finansiering. Implementeringsperioden vil etter planen løpe ut Kompetanseheving i psykologisk førstehjelp i tjenesteapparatet For å styrke arbeidet i tilknytning til psykososial oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer samt psykososial beredskap i den offentlige helsetjenesten gjennom opplæring i psykologisk førstehjelp, vil sentrale kompetanse- og ressursmiljøene få i oppgave i å lage et undervisningsopplegg i psykologisk førstehjelp for ulike deler av tjenesteapparatet

4 Gjennomgang av kompetansemiljøenes rolle i beredskap Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk i 2013 i oppdrag å gå gjennom kunnskaps- og kompetansesentre og foreslå en eller flere modeller for fremtidig organisering som skal bidra til å utvikle og gi bedre utnyttelse av kunnskapsmiljøene og styrke deres rolle. Direktoratenes forslag er overlevert til HOD og BLD. Ny avtale om støttegruppeberedskap mellom Norges Røde Kors og Helsedirektoratet Helsedirektoratet og Røde Kors har siden 2005 hatt en avtale om utlån av materiell og støttegruppeberedskap. For å imøtekomme gjeldende regler for anskaffelser og tilskudd ble avtalen revidert i 2013 slik at kun støttegruppeberedskap omfattes. Ekstern evaluering av den proaktive kommunale oppfølgingsmodellen og bedriftsmodellen Helsedirektoratet arbeider med å lage en utlysning med sikte på å få utført en ekstern evaluering av den proaktive modellen for psykososial oppfølging av de rammede i kommunene, og av bedriftshelsemodellen for psykososial oppfølging. Helsedirektoratets rolle i oppfølgingen vil også bli evaluert. Forskningsprogram Utøya og Regjeringskvartalet ved NKVTS I 2013 ble det gjennomført annengangsintervju med rammede etter Utøya. Det ble gjennomført et tredjegangsintervju i løpet av våren Forskningsprogrammets del som adresserer de rammede i regjeringskvartalet gjennomføres i tråd med milepælsplanen. Arbeidet utføres av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress 2. B) Varsling og kommunikasjon blant annet knyttet til nødmeldetjenesten Samvirke mellom nødetatene i nødnett Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet et overordnet felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere (Nivå 1). Felles sambandsreglement gir bl.a. føringer for felles talegrupper, prosedyrer ved samvirke og sammenkobling mellom nytt og gammelt nett. Helsedirektoratet har utarbeidet utkast Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten (Nivå 2). Prosedyrene har vært på ekstern høring våren 2014 og planlegges implementert i samarbeid med tjenesten i løpet av høsten IKT-systemer ved AMK-sentralene Helsedirektoratet har i brev av til departementet gitt uttrykk for bekymring for AMK-sentralenes robusthet for å håndtere større hendelser samt mangelfulle 2 Forskningsprosjekt som adresserer de etterlatte gjennomføres av Senter for Krisepsykologi. 2. gangs intervju ble gjennomført høsten

5 reserveløsninger ved for eksempel brann og terror. Departementet har i sitt svarbrev vist til at de regionale helseforetakene hver for seg skal foreta en gjennomgang av eksisterende AMK-struktur, og deretter i fellesskap ta dette arbeidet videre med sikte på å etablere et felles nasjonalt IKT-prosjekt. Det er iverksatt arbeider i regi av de regionale helseforetakene for å bedre AMKsentralenes robusthet. Basert på de redegjørelser som ble gitt i møte mellom Helsedirektoratet og de fire RHFene den 5. juni 2014, anser vi likevel at det gjenstår et betydelig arbeid for å sikre nødvendig robusthet i løsningene. Den 6. juni 2014 behandlet Nasjonalt IKT (sak 54 /14 D) en sak om tilnærming til teknologivalg for AMK-sentraler, basert på rapport fra Helse Vest RHF, «Virtuell AMK». Formålet var å vurdere etablering av et felles nasjonalt prosjekt. Helsedirektoratets vurdering er at det snarest bør etableres et samarbeid mellom de regionale helseforetakene med henblikk på å utarbeide felles kravspesifikasjoner til nye IKTløsninger ved landets AMK-sentraler, og at dette bør samordnes i regi av Nasjonal IKT. HOD, de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT er ansvarlige for å følge opp dette videre. Hendelsen på valdresekspressen i november 2013 er evaluert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i rapport «Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013». Rapporten peker på at AMK-sentralen eller AMK Helse Førde ikke ble utført trippelvarsling og kontinuerlig informasjonsdeling på en tilfredsstillende måte. Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som omhandler varsling fra AMK til andre nødetater. Spørreundersøkelsen viser at alle AMK-sentraler har prosedyrer for trippelvarsling. Det er fra flere kommentert at utfordringer ligger i at det ikke er etablert IKT-verktøy som muliggjør elektronisk overføring av hendelser/digital kommunikasjon mellom etatene. Etatene har også en utfordring med å få til felles begrepsbruk. Det oppleves som forsinkende under trippelvarsling at brann og politi ofte har lang og ulik svartid. Det er etablert møtearenaer mellom etatene, men med noe varierende møtehyppighet. Tre sentraler rapporterte om at de har tekniske systemer som kan føre til forsinket trippelvarsling, mens to sentraler opplyste at de mangler gode rutiner for slik varsling. Helsedirektoratet vil følge opp dette overfor landets AMK-sentraler i løpet av høsten Styring og koordinering av luftambulanseressurser I samarbeid med Luftambulansetjenesten ANS og de regionale helseforetakene ferdigstilte Helsedirektoratet 1. april 2014 en rapport om «Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner». Rapporten vedlegges til orientering. Luftambulansetjenesten ANS vil rapportere på oppfølging av prosjektrapport om Flight Following også i årlig melding for Anbefalingene omhandler blant annet en reduksjon i antall AMK-sentraler med oppgaver i forhold til luftambulansetjenesten, styrking av kompetansen ved sentralene med sertifiseringsordning for personellet, og ulike forbedringer av tekniske systemer og rutiner. Rapporten anbefaler også å benytte både nødnett, mobilnett og satelittelefoni - 5 -

6 for å sikre at det alltid er en fungerende kommunikasjonsløsning mellom luftambulanse og AMK-sentral. C) Forsvarlig kommunikasjon mellom nødnett og analogt nett i utbyggingsfasen Forsvarlig kommunikasjon i utbyggingsfasen ivaretas av felles sambandsreglement for nødetatene og den nasjonale veilederen for bruk av nødnett i helsetjenesten, jamfør pkt. B). Alt personell får opplæring i dette før nytt nødnett tas i bruk. D) Nasjonale retningslinjer og felles planverk for samarbeidet mellom nødetatene på skadested, herunder samarbeid i usikrede områder bl.a. «når skyting pågår» Utvikling av felles planverk for redningstjenesten Helsedirektoratet har gitt Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ved Oslo universitetssykehus i oppdrag å utarbeide skisse til oppdatert planverk for helsetjenestens organisering av skadested, herunder ansvars- og funksjonsområder for helsetjenestens ledelsesfunksjoner ved større ulykker og masseskader. NAKOS vil levere et utkast til planverk i løpet av juli I tillegg til helsetjenestens eget arbeid med planverk for redningstjenesten, har Justisog beredskapsdepartementet bedt Nasjonalt redningsfaglig råd besørge oppnevning av en arbeidsgruppe som skal revidere Håndbok for redningstjenesten. Helsedirektoratet har orientert HOD om dette i eget brev og anmodet om bistand til å forankre arbeidet. Samarbeid og samhandling mellom nødetatene i usikrede områder Politidirektoratet, Direktoratet samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet har levert utkast til nasjonale retningslinjer for håndtering av pågående livstruende vold (PLIVO) (tidligere kalt «skyting pågår»). Prosedyrene beskriver hvordan innsatspersonell fra brann, politi og helse sammen kan redde liv og begrense skade i situasjoner der det utøves livstruende vold mot flere personer. Dette søkes ivaretatt gjennom å beskrive et felles handlingsmønster basert på følgende prioriterte prinsipper: Rask identifisering av hendelser hvor det pågår livstruende vold Gjensidig varsling og informasjonsdeling mellom politi, brann og helse Etablering av sikker kommunikasjon Felles risikoforståelse Rask nøytralisering av gjerningsperson(er) Rask evakuering, og stabilisering av skadde Etablering av beredskap for branntilløp Innstillingen sendes på en bred høring 1. juli med svarfrist 30. september Endelig utkast til retningslinjer vil bli fremlagt for godkjenning av POD, DSB og Helsedirektoratet i løpet av høsten Implementering og øving av retningslinjene blant helsepersonell i akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus må iverksettes raskt deretter og vil kreve betydelige ressurser i

7 DSB leder samarbeid mellom de samme direktorater med sikte på å utvikle retningslinjer for håndtering av situasjoner med CBRN-hendelser som gjør selve skadestedet farlig. Denne delen av arbeidet følger framdriftsplan for arbeidet med den nasjonale CBRN-strategien. Helsedirektoratet vil i tråd med tidligere oppdrag vurdere hvordan man bør følge opp håndtering av utagerende personer med rus- og psykiatriproblemer i akuttsituasjoner. Arbeidet må ta hensyn til de nye retningslinjene om håndtering av pågående livstruende vold, og ferdigstilles senere. E) Nasjonale standarder for pasienttriagering Nasjonal veileder for masseskadetriage ble ferdigstilt i juni Erfaringene fra øvelsene Barents Rescue og Tyr høsten 2013 viste at veilederen ikke er godt nok implementert i helsetjenesten. Implementering og øving av retningslinjene blant helsepersonell i akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus er nødvendig og vil kreve betydelige ressurser i F) Revisjon av regelverk, planer og prosedyrer, herunder gjennomgang og vurdering av endringsbehov i helseberedskapsloven Organisering av behandling av alvorlig skade i sykehus Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ved Oslo universitetssykehus har i samarbeid med fagmiljøer ved de øvrige regionale helseforetakene igangsatt et arbeid med revisjon av nasjonal traumeplan. Gjennom dette arbeidet defineres krav til sykehus med akuttfunksjoner på ulike nivåer, som vil være førende for hvilke pasientgrupper de ulike sykehusene kan motta. Arbeidet er ment å resultere i en nasjonal veileder for behandling av multitraumatiserte pasienter. Det arbeides også med etablering av nasjonalt traumeregister. Helsedirektoratet deltar som observatør i dette arbeidet. Helseberedskapsloven, nasjonal helseberedskapsplan og veiledere i beredskapsplanlegging Helseberedskapsloven vil bli gjennomgått i løpet av sommeren og høsten Nå som den reviderte nasjonale helseberedskapsplanen foreligger, vil Helsedirektoratet raskt revidere veiledningsdokumentene for beredskapsplanlegging i kommuner og helseforetak. CBRN-feltet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet satt i gang et arbeid med å utvikle en nasjonal CBRNstrategi. Helsedirektoratet, Statens strålevern og Nasjonalt folkehelseinstitutt deltar i arbeidet. Arbeidet følger en egen framdriftsplan. Utveksling av taushetsbelagt informasjon Helsedirektoratet har hatt et tett samarbeid med politiet for å gjennomgå taushetspliktsbestemmelsene og unntak fra disse, herunder når helsepersonell har rett og plikt til å gi opplysninger til politiet

8 I relasjon til krise- og katastrofesituasjoner er det enighet om at helsepersonell har adgang til å utlevere opplysninger til politiet for at politiet skal kunne varsle pårørende og plikt til å utlevere opplysninger for at politiet skal kunne avverge alvorlig skade på person og eiendom. Dette inkluderer opplysninger som er nødvendig for at politiet ikke skal feildisponere ressurser på å lete etter personer som allerede er reddet/ikke lenger savnet, men kunne anvende disse på å avverge (ytterligere) alvorlig skade på andre personer involvert og på eiendom. Helsedirektoratet finner regelverket tilstrekkelig, men det er mangelfull kunnskap om regelverket som hindrer nødvendig utveksling av dokumenter. NOVA-rapporten «Rapport nr. 3/13. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis» underbygger at gjeldene regelverk ikke er til hinder for kommunikasjon mellom helsepersonell og nødetater, men at det er liten kunnskap om adgang og plikt til å utlevere opplysninger til andre etater, og at det er mangelfull opplæring om regelverk i helsefagutdanningene. Politidirektoratet har ønsket en egen hjemmel som pålegger helsepersonell plikt å utlevere taushetsbelagte opplysninger til politiet i krise- og katastrofesituasjoner uten andre vilkår enn at politiet vurderer det som nødvendig, det vil si en utvidelse av gjeldende regler. Helsedirektoratet ser ikke behov for en slik lovendring, fordi vi mener gjeldende lovgiving er tilstrekkelig for å sikre at politiet kan få utlevert nødvendige opplysninger. Vi arbeider for å øke bevisstheten om eksisterende regler ved å informere om disse. For å bedre kunnskapen om unntakshjemlene både hos politi og helsepersonell er det sendt ut en presisering av taushetsplikten til alle helseforetak og fylkesmenn. Vi har også utarbeidet en taushetspliktplakat som skal sikre bedre kunnskap om lovverket, som er publisert på en egen temaside om taushetsplikt. Der er også presiseringer, tolkninger og eksempler er publisert. Her ligger det også presentasjonsmateriell som kan brukes til undervisning. På grunnlag av drøfting med de regionale helseforetakene 5. juni vil Helsedirektoratet i løpet av høsten 2014 ta initiativ til å utarbeide et felles rundskriv sammen med Politidirektoratet for å bedre samarbeidet mellom politi og helsepersonell når det gjelder utlevering av taushetsbelagt informasjon. Risikovurderinger i helsetjenesten Helsedirektoratet har drøftet risikovurdering med de regionale helseforetakene og ansvarlige for legevakttjenesten i de store byene. Formålet er å fremme sikring av pasienter, helsepersonell og kritisk infrastruktur i helsetjenesten, herunder objektsikring og terrorberedskap. Helse Sørøst RHF har etablert et prosjekt for å utarbeide en veileder i sikkerhetsarbeid i sykehus. I møte med de regionale helseforetakene 5. juni anmodet Helsedirektoratet om at RHFene tar initiativ til å koordinere dette arbeidet med henblikk på å utarbeide en felles strategi. Hjemmel for evaluering av helseinnsats ved katastrofer og ulykkeshendelser Helsedirektoratet skal i løpet av 2014 avklare om det er tilstrekkelig hjemmel for å kreve data utlevert fra helsetjenesten for evalueringsformål etter katastrofer og ulykker. Vi vil også vurdere behovet for å avklare grenseflaten mellom denne typen evalueringer og tilsyn

9 G) Kompetanseutvikling og øvelser Helsedirektoratet fortsetter arbeid med kompetanseutvikling og øvelser med tilnærming som beskrevet i forrige interimsrapportering. I år gjennomfører vi i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Helse Vest Nasjonal helseberedskapskonferanse i Loen i september. Videre bistår vi Fylkesmannen i Østfold med beredskapsseminar med table-top-øvelse i september, og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med lignende seminar i november. Det kan også bli aktuelt med seminarer i regi av flere andre embeter i år. Helsetjenestene deltar i tverrsektorielle øvelser, blant annet under øvelse Østland 2013 hvor konsekvenser av strømbrudd ble øvet. Under Barents Rescue 2013 og øvelse Tyr i Sogn og Fjordane i 2013 var akuttmedisin sentralt. I øvelse Tyr ble også umiddelbar psykososial ivaretakelse av pårørende øvet. Utveksling av pasient-id ble øvet mellom UNN og politiet i Troms under øvelse Barents Rescue og under øvelse TYR. Under øvelse Svalbard 2014 vil et sentralt øvingsmål være å få testet ut helsetjenestens evne til å prioritere transport- og traumebehandlingsressurser under en masseskadesituasjon der det er knapp tilgang på slike ressurser. Plan for helhetlig vurdering av helseberedskapen I arbeidet med å foreta helhetlig vurdering vil direktoratet drøfte internt og med sentrale aktører i tjenestene hvilke krav som bør stilles til framtidas helseberedskap, uavhengig av tiltakene i 22. juli-rapportene. Vi vil også be de regionale helseforetakene og fylkesmennene innen 1. oktober gi oss en oppsummerende vurdering av effekten av 22-juli-tiltakene i henholdsvis spesialist- og primærhelsetjenesten. Det kan være aktuelt å drøfte status nasjonalt med representanter for de regionale helseforetakene og fylkesmennene etter dette. Oversikt over tiltak som ikke blir ferdigstilt innen utgangen av 2014 Revisjon av veilederen om psykososiale tiltak ved kriser mv vil pågå til noe ut i Som nevnt må TF-CBT-implementeringen fortsette til ut Det er ikke praktisk mulig å rulle dette ut fortere på aktuelle klinikker, både av hensyn til budsjett og NKVTS sin kapasitet til å forestå opplæring. Utvikling av undervisningsopplegg for kompetanseheving i psykologisk førstehjelp i tjenesteapparatet vil ikke bli ferdig i år. Evalueringen av psykososial oppfølging er et stort arbeid som vil pågå et stykke inn i 2015, men vil kunne komme godt i gang i inneværende år. Iverksetting av ulike implementeringstiltak mv innen somatisk akuttmedisin vil bli utsatt til 2015, av budsjetthensyn. Dette omhandler blant annet triageringsveilederen. Arbeidet med denne, med nødetatenes prosedyrer for innsats på usikret skadested og helsetjenestens organisering av arbeid på skadested, kan eksempelvis gjennomføres som et samlet oppdrag til NAKOS. Alle e-læringsprogrammer og andre aktuelle implementeringstiltak bør kunne være utviklet i løpet av 2015, men implementeringsarbeidet må pågå over flere år for å få full effekt

10 Helsedirektoratet har ikke prioritert å gjennomføre utredning av nytten av medisinske utrykningsteam ved sykehusene, og hvilke krav som bør stilles til disse. Vi vil drøfte dette nærmere med NAKOS i løpet av høsten Innen rettsmedisin, rettspatologi og informasjon til etterlatte pårørende er noen oppfølgingstiltak rene budsjettspørsmål mellom Folkehelseinstituttet og HOD. Vi forutsetter at FHI selv fremmer sine krav på utstyrssiden. Helsedirektoratet vil be FHI om å vurdere om deres rettspatologiske kapasitet ved hendelser med et stort antall døde er tilstrekkelig, og om det foreligger problemer knyttet til informasjon til etterlatte. Styrking av forskning og fagutvikling innen prehospital akuttmedisin vil kreve prioriteringer innenfor rammene til blant annet de regionale helseforetak som forankrer NAKOS og KOKOM, eller egen bevilgning over statsbudsjettet. Helsedirektoratet vil vurdere å ta initiativ til dette. Arbeidet på CBRN-feltet og arbeidet med revisjon av håndbok for redningstjenesten er begge tiltak som berører 22. juli-oppfølgingen, men som koordineres av aktører utenfor helsetjenesten. Disse prosessene blir åpenbart ikke ferdige i 2014, men vil kunne få betydning for langsiktig implementering av flere tiltak som er omtalt i vedlagte matrise. Vedlegg: Matrise med oversikt over status for tiltak Rapport om beredskapsmessige forhold i luftambulansetjenesten Vennlig hilsen Bjørn Guldvog helsedirektør Dokumentet er godkjent elektronisk

Status i Oppfølgingsprosjektet 22/7

Status i Oppfølgingsprosjektet 22/7 Status i Oppfølgingsprosjektet 22/7 Bakgrunn, hensikt og målsettinger Bakgrunn Helsedirektoratet har fått i oppdrag å koordinere oppfølgingen etter 22. juli 2011, med utgangspunkt i innstilling fra Den

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Samvirke i et helseperspektiv Bjørn Guldvog, Helsedirektør

Samvirke i et helseperspektiv Bjørn Guldvog, Helsedirektør Samvirke i et helseperspektiv Bjørn Guldvog, Helsedirektør Samfunnssikkerhet 2013 Innhold Helsesektoren generelt Helse- og omsorgssektoren som beredskapsorganisasjon Oppfølgingsprosjektet etter 22.juli

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet Publikasjonens tittel: Helsepersonellets taushetsplikt rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Oppfølging av erfaringer etter 22. juli sluttrapport for prosjektperioden

Oppfølging av erfaringer etter 22. juli sluttrapport for prosjektperioden Oppfølging av erfaringer etter 22. juli sluttrapport for prosjektperioden Innledning Helsedirektoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) oppdrag om å gjennomføre iverksetting av oppfølgingstiltak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Læring for bedre beredskap

Læring for bedre beredskap Læring for bedre beredskap Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Inggard lereim,leder helsedirektorates 22.prosjekt Prof.dr.med.NTNU Læring for bedre beredskap - Helseinnsatsen etter terrorhendelsene

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Fra forordet

Detaljer

LEVE Verdensdagen 10. september 2012

LEVE Verdensdagen 10. september 2012 LEVE Verdensdagen 10. september 2012 Tanker om Nord-Trøndelag Ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av psykiatrien i Nord-Trøndelag Voksenpsykiatrien Barne- og

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten

22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten 22. juli 2012 Utfordringer for helsetjenesten Bjørn-Inge Larsen, helsedirektør DSBs beredskaps- og øvingskonferanse 16.-17. februar 2012 1 Helsetjenestens innsats 22. juli - Oslo Varsling formelle og uformelle

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Når blålysene slukker.

Når blålysene slukker. Når blålysene slukker. Hvem gjør hva når? Oppfølgingskjede fra nødetater til kriseteam. Gjøvikregion-prosjekt. Kirsti Silvola, Spesialrådgiver RVTS Øst, Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør, Prehospitale

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12 Dato Saksbehandler 21.10.12 Martin F. Olsen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Beredskap og beredskapsarbeid i Vestre Viken HF Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 073/2012 29.10.12

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved Pågående livstruende vold (PLIVO) Fastsatt av Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Politidirektoratet 1.januar 2015 Definisjon

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Ny nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2015

Ny nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2015 Ny nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2015 Torben Wisborg Leder, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi Elisabeth Jeppesen Prosjektkoordinator, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi

Detaljer

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie

Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013. Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Øvelse TYR 2012 Regionalt beredskapsseminar 7.mars 2013 Maj-Britt Aarnes Hvammen, Anne Birgitte Fabricius Berg, Mads Are Heie Målsetting Gjennomføre en realistisk samvirkeøvelse på strategisk, taktisk

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

1,11 Helsedirektoratet

1,11 Helsedirektoratet 1,11 Helsedirektoratet Høringsinstanser i følge liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3440-1 Saksbehandler: Astrid Hernes Kvalnes Dato: 28.01.2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon0-5 år

Detaljer

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005.

Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. Noen erfaringer fra Øvelse Barents Rescue 1.-8. september 2005. ØVE: Medisinsk ledelse, kommunikasjon, koordinering og kontroll. Samhandling med primærhelsetjenesten, evakuering, dokumentasjon og logistikk.

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014

Notat. Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styresak 016/2014 O Styremøte 03.04.2014 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 25.03.2014 Frå: Administrerande direktør Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Petter Sæbø Plan for oppfølging av læringspunkt etter beredskapssituasjonar

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Traumeplanen de viktigste konkrete anbefalinger

Traumeplanen de viktigste konkrete anbefalinger Traumeplanen de viktigste konkrete anbefalinger Torben Wisborg Leder, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi Hele kjeden Nødmeldetjeneste Førstehjelp Akuttsykehus Ambulanse tjeneste Lokal lege i

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Oppdrag til Helse Vest RHF om etablering av humanitær bistand for innsats i Sierra Leone mobilisering av norsk helsepersonell

Oppdrag til Helse Vest RHF om etablering av humanitær bistand for innsats i Sierra Leone mobilisering av norsk helsepersonell v2.2-18.03.2013 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.: 14/9347-16 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 31.10.2014 Oppdrag til Helse Vest RHF om etablering av humanitær bistand

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015

Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap i Gjøvikregionen. 01.03.2015 1 Innhold 1. Bakgrunn, målsetting...3 1.1 Bakgrunn.3 1.2 Målsetting....3 2. Forankring, ansvar.3 2.1 Forankring....3 2.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Bakgrunn rapport Utenriksministermøtet 26. august 2005 - beslutning om å styrke samarbeidet mellom nordiske land ved

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF. ST OLAVSHOSPITAL *UNIVE RSITETSSYKEHU SET I TRO ND HEIM -Fra bord til bell Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs

Detaljer