KONSEKVENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEKVENS 1 2 3 4 5"

Transkript

1 5 KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 4 (6) Omstillingsbehov (2) HR kvalitet på lønnsprosesser IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet 3 (15) Leveranser fra HSØ Forsyningssenter (16) Opplegg for internkontroll og risikostyring (7) Investeringer i bygg og IKT (inkludert digital fornying) (8) Omstilling psykisk helsevern (9) Arbeidsbelastning for ledere og ansatte (10) Avvikshåndtering og meldekultur (11) Oppfyllelse av avtaler og krav i samhandlingsreformen (3) Rekruttere og beholde ansatte innenfor enkelte lege-spesialistområder og spesialsykepleiere (1) Styring og kontroll av det pas.adm.arbeidet 2 (12) Brudd på arbeidsmiljøloven ift arbeidstid (13) Investeringer i MTU (14) Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for fristbrudd, ventetid infeksjoner, og forløpstider kreft (5) Oppfølging av nasjonal kvalitetsindikator for trombolyse og implementering av kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetsprogrammet. (4) Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikator er for 30 dagers overlevelse

2 1 Handlingsplan 3. tertial 2013 som bygger på risikokartet - Faktagrunnlag og planlagte tiltak 1. Styring og kontroll av det pas adm arbeidet. Konsernrevisjonen HSØ har revidert styring og kontroll av det pasientadministrative systemet i SI og funnet flere vesentlige svakheter. Prioriteringen av pasientene kan bli feil, og oppfølgingen svikte. Dette kan gi dramatiske konsekvenser for den enkelte pasient som rammes, jfr styresak og Fagdirektør og divisjonsdirektør 3. tertial Styret har vedtatt en handlingsplan for å styrke den interne styringen og kontrollen av sykehusets pasientadministrative system. Oppmerksomheten på åpne dokumenter, fristbrudd og ventetider er videreført gjennom hele 2013, sammen med flere svake punkter som er identifisert via revisjon og avdekkede hendelser. Handlingsplanen videreføres i via prosjektet Glemt av sykehuset. Forbedringsarbeidet følges opp av divisjonsdirektørene både ved rapportering i virksomhetsrapport og i oppfølgingsmøtene med AD og divisjonsdirektørene. Prosjektet Glemt av sykehuset koordineres fra fagdirektøren via egne divisjonskoordinatorer i divisjonene. og det er vedtatt krav til obligatorisk opplæring i DIPS for de ulike rollene. Saken følges opp med orientering til Styret om status.

3 2. HR kvalitet på lønnsprosesser IKT - kvalitet på leveranse og funksjonanlitet Leveranse og tjenester fra Sykehuspartner oppleves fremdeles utfordrende av mange ansatte til tross for en positiv utvikling. Dette særskilt innenfor brukerstøtte, leveranse av nye tjenester innen IKTutvikling og oppgraderinger av eksisterende systemløsninger. Det har også vært utfordringer knyttet til lønnsprosessene i foretaket og i Sykehuspartner HR. Fagdirektør og HRdirektør 3. tertial Det arbeides kontinuerlig med å forbedre leveransene fra SP til foretaket. Dette gjennom samarbeidstiltak med SP og Helse Sør Øst, innen flere nivåer i organisasjonene. Det vil også i bli gjennomført betydelige tiltak av HSØ/SP for å kunne effektivisere SP organisasjonen og kundeleveransene blant annet gjennom mer aktivt bruk av leverandørmarkedet. Gjennom det regionale strategiske programmet Digital Fornying skal SI i blant flere tiltak erstatte dagens PACS / RIS system med et nytt system og ha en større omlegging av teknologiplattformen i foretaket. Det vil i gjennomføres en konsekvens- og sårbarhetsvurdering ved bortfall av IKT løsninger. Her vil det kunne avdekkes ulike forhold som vil medføre prioritering av tiltak for å redusere sårbarhet. I handlingsplan HR-strategi for er det særskilt fokus på HRbasistjenester og tiltak for å forbedre lønnsprosessene i foretaket. Med utgangspunkt i en foreliggende LEAN analyse skal det gjennomføres opplæringstiltak og gjennomgang av kontrollrutiner.

4 I 3. Rekruttere og beholde ansatte innenfor enkelte legespesialistområder og spesialsykepleiere SI mangler ansatte innenfor flere områder i somatikken og innenfor BUP og TSB. Mangel på spesialister i psykisk helsevern medfører at pasienter ikke får et optimalt tilbud. SI har ikke tilstrekkelig kvantitet og kvalitet innen somatiske spesialisthelsetjenester som nevrologi, geriatri, radiologi, onkologi, lungemedisin, patologi og dialyse. I tillegg er det stor avgang av spesialsykepleiere (anestesi, intensiv, operasjon) pga oppnådd pensjonsalder. Avsatt stipendandel til denne utdanningen dekker ikke behovet. Videreføre etablert legerekrutteringsprosjekt og tiltaksplan for rekruttering av psykologer/psykologspesialister i psykisk helsevern. Økt stipendandel for videreutdanning innen AIO tas opp i forbindelse med budsjettet for Benytte avsatte kompetansemidler til langsiktige rekrutteringstiltak for legespesialister. Det er avsatt 4 millioner kroner og midlene er fordelt ut til divisjonene. HR-direktør og fagdirektør 3.tertial 4. Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for 30 dagers overlevelse Indikatorer. Årlig offentliggjøring av nasjonale kvalitetsindikatorer for perioden har synliggjort at SI har hatt svake resultater på flere områder. De er fulgt opp med tiltak for de berørte områdene, men SI har hittil ikke klart å være proaktive nok med kliniske analyser av virksomheten for å kunne avdekke svakhetene i forkant. Pasientsikkerhet. Tiltakspakkene i kampanjen I trygge hender har vært gjennomført som pilotprosjekter i SI, Én tiltakspakke (forebygging av selvmord) er implementert, mens de øvrige tiltakene skal implementeres

5 i et program fra som avløser kampanjen. Implementeringen vil være ressurskrevende og de ulike pakkene må sees i sammenheng og henge sammen med annet kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken. 5. Oppfølging av nasjonal kvalitetsindikatorer for trombolyse og implementering av kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetsprogrammet Indikatorer Analysekompetansen er økt ved ansettelse av egen fagcontroller, som sammen med fagsjef og analyseenheten i avd. for virksomhetsstyring skal utarbeide og følge utviklingen av viktige kvalitetsindikatorer. Fagråd skal vurdere klinisk praksis i SI opp mot nasjonale retningslinjer, som følges opp med klinisk forbedringsarbeid. Pasientsikkerhet Tavlemøter innføres for å gjøre en helhetlig risikovurdering av relevante pasientgrupper for tiltak som inngår i programmet. Det utarbeides en veiledende behandlingsplan for pasienter over 65 år som støtte for klinikken. Ledelsesmessig involvering i pasientsikkerhetsarbeid tas inn i programmet, med gjennomgang av 50 siste dødsfall, i pasientens forspor og styreinvolvering. Indikatorer. Årlig offentliggjøring av nasjonale kvalitetsindikatorer for perioden har synliggjort at SI har hatt svake resultater på flere områder. De er fulgt opp med tiltak for de berørte områdene, men SI har hittil ikke klart å være proaktive nok med kliniske analyser av virksomheten for å kunne avdekke svakhetene i forkant. Pasientsikkerhet. Tiltakspakkene i kampanjen I trygge hender har vært gjennomført som pilotprosjekter i SI, Én tiltakspakke (forebygging av selvmord) er implementert, mens de øvrige tiltakene skal implementeres i et program fra som avløser kampanjen. Implementeringen vil være ressurskrevende og de ulike pakkene må sees i sammenheng og henge sammen med annet kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken.

6 6. Omstillingsbehov Indikatorer Analysekompetansen er økt ved ansettelse av egen fagcontroller, som sammen med fagsjef og analyseenheten i avd. for virksomhetsstyring skal utarbeide og følge utviklingen av viktige kvalitetsindikatorer. Fagråd skal vurdere klinisk praksis i SI opp mot nasjonale retningslinjer, som følges opp med klinisk forbedringsarbeid. Pasientsikkerhet Tavlemøter innføres for å gjøre en helhetlig risikovurdering av relevante pasientgrupper for tiltak som inngår i programmet. Det utarbeides en veiledende behandlingsplan for pasienter over 65 år som støtte for klinikken. Ledelsesmessig involvering i pasientsikkerhetsarbeid tas inn i programmet, med gjennomgang av 50 siste dødsfall, i pasientens forspor og styreinvolvering. For ØLP perioden 2017 står SI overfor et økonomisk utfordringsbilde som er gradvis økende til drøyt 300 mill kr i Det er redegjort nærmere for bakgrunnen for dette i styresak 077/2013. Utfordringsbildet krever fortsatt omstillinger i foretaket. Sykehuset Innlandet sitt årsbudsjett for viser til tross for utfordringsbildet en noe bedre økonomisk situasjon på kort sikt for Sykehuset Innlandet enn hva som har vært lagt til grunn i de siste to økonomiplanrulleringene. Det budsjetteres med et positivt resultat på 40 millioner kroner i. Noe av årsaken til at den økonomiske situasjonen har blitt bedre ligger i at foretaket får beholde lavere pensjonskostnader og at det er innført ordning med renteberegning av fordringer som foretaket har overfor Helse Sør-Øst. Det økonomiske resultatet for 2013 er og bedre enn budsjettert, slik at inngangsnivået til Administrerende direktør 3.tertial

7 vil være noe bedre enn tidligere lagt til grunn. Sykehuset Innlandet vil få en bedre oversikt over den langsiktige økonomiske situasjonen i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden I styresak 98/2013- Omstillingsbehov somatikk har styret sluttet seg til administrerende direktør sitt forslag til videreføring av omstillingsarbeidet for den somatiske virksomheten i Sykehuset Innlandet. Det er enighet om at det fremtidige omstillingsarbeidet i større grad må ta utgangspunkt i kvalitet og pasientsikkerhet. Styret ber om at det blir lagt frem en statusrapport for arbeidet i styreseminaret den 20. mars og i styremøtet den 21. mars. De økonomiske utfordringene blir håndtert gjennom et omstillingsprogram. Programmet omfatter følgende aktiviteter: Kort sikt o Årsbudsjett /første året i økonomisk langtidsplan Mellomlang sikt o Økonomisk langtidsplan - årsbudsjett Lang sikt o Utviklingsplaner for områdene Programmet SI Omstilling har en felles styringsgruppe for omstillingsbehovet på mellomlang og lang sikt. Dette er gjort for å oppnå best mulig koordinering mellom de ulike aktivitetene, og gjennom dette redusere risikoen. Denne organiseringen gir også god styring og gode prosesser med medvirkning fra foretakstillitsvalgte og

8 foretakshovedverneombudet. Det er videre etablert en omstillingsenhet med to prosjektsjefer som på oppdrag fra administrerende direktør arbeider systematisk med gjennomføring av styrets vedtak knyttet til omstilling. Gjennom oppdrag i flere divisjoner etableres kunnskap om endringsprosesser og metode for omstilling. Omstillingsenheten vil gjennom et bredt erfaringsgrunnlag øke foretakets gjennomføringsevne i økonomiske omstillinger og ved organisatoriske endringer. Omstillingsarbeidet knyttes særlig til implementering av styrets vedtak om endring av faglig struktur i psykisk helsevern (ref styresak nr ) og videreføring av omstillingsprosessen i somatikk (ref styresak nr ). I den siste styresaken understrekes det at omstillingsprosessen i somatikk skal vektlegge utredning av tiltak som kan gi kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet. Omstillingsarbeidet skal i mindre grad knyttes til økonomiske utfordringer, selv om de økonomiske utfordringene på litt lengre sikt er store. 7. Investeringer i bygg og IKT (inkludert digital fornying) Det er fortsatt viktig å prioritere lokale investeringsmidler til IKT og bygg de neste årene, gjennom overskudd på driftsbudsjettet for avsetning til investeringsmidler. Det er behov for å prioritere investeringsmidler til prosjekter og tiltak som understøtter det regionale strategiske programmet Digital Fornying. Det vises og til Områdeplan IKT 2018 som skal behandles i foretaksstyret i februar. Flere av disse investeringene og tiltakene vil kunne realisere betydelige gevinster av økonomisk og kvalitativ karakter. Realisering av disse gevinstene vil være et fokusområde de neste årene. Div. direktører 3.tertial

9 Etablere økonomisk handlefrihet til nødvendige investeringer i bygg og IKT gjennom overskudd på driftsbudsjett, jfr styresak 100/ Omstilling psykisk helsevern Følge opp Områdeplan for IKT Styret i SI vedtok sluttrapport for prosjekt psykisk helsevern i styremøte Det er utarbeidet masterplan fag, masterplan omstilling og masterplan bygg som viser en detaljert plan for gjennomføring i løpet av 2013 og. Direktør PHV 9. Arbeidsbelastning for ledere og ansatte Det legges opp til tett oppfølging mellom divisjonsledelse, prosjektsjefer, avdelingssjefer og divisjonstillitsvalgte i videre gjennomføring og implementering. SI har gjennom flere år hatt store økonomiske utfordringer, noe som har medført økte krav om effektivitet og omstilling for ansatte. I tillegg er det på enkelte områder mangler på spesialister. Reduksjon av senger fører til overbelegg som ikke synliggjøres som korridorpasienter. Dette kan føre til økt arbeidsbelastning omstillingstretthet og økt fravær. Dette vil igjen kunne medføre redusert kvalitet på pasientbehandlingen, svekket arbeidsmiljø og en generell svekket HMS-profil. 3.tertial 1. Handlingsplan knyttet til HR-strategien, jfr styresak 004-.

10 10. Avvikshåndtering og meldekultur 2. Fortsatt fokus på å følge lov og avtaleverk, samt å bruke de 12 prinsippene for medvirkning fra HSØ for mobilisering av medarbeidere og ledere. 3. Handlingsplan ifm brudd på arbeidstidsbestemmelsene, jfr styresak og etablering av divisjonsvise aksjonsplaner jfr styresak Utviklingen av 3.3-meldinger er lavere enn forventet etter at meldeordningen ble lagt om i 2012 til å ha større vekt på læring av hendelser. Meldepraksis varierer mellom divisjonene. Tilbakemeldingene fra Kunnskapssenteret bidrar i liten grad til lærings- og forbedringsarbeidet. Fagdirektør 11. Oppfyllelse av avtaler og krav i samhandlingsreformen Meldeskjemaet fra TQM forenkles i løpet av, slik at meldeprosedyren blir enklere for melder. Melders rettigheter og plikter knyttet til uønskede hendelser må klargjøres tydelig. Det skal jobbes med bevisstgjøring rundt læring av hendelser og gode tilbakemeldinger. Samhandlingsreformen fordrer endret arbeidsfordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er overført midler fra SI s rammer til kommunene slik at de skal betale for utskrivingsklare pasienter og bygge opp kommunale ø-hjelpsplasser før kommuner har hittil et slikt tilbud. Det er inngått overordnet samarbeidsavtale og 12 tjenesteavtaler mellom SI og alle kommunene i Hedmark og Oppland. Avtalepunktene er hentet fra lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle avtalene er evaluert i samarbeid med kommunene våren Det er utarbeidet avtaler om jordmorberedskap og følgetjeneste. 3.tertial

11 12. Brudd på arbeidsmiljøloven ift arbeidstid 1. Det utarbeides avtaler med resterende kommuner om øyeblikkelig hjelp tilbud innen Det arbeids med oppfølging av inngåtte tjenesteavtaler på områder som veiledning, kompetanseheving, forskning samt beredskap. 3. Det arbeides med bredding av PLO meldinger og videreutvikling av andre meldinger til kommunene 4. Det arbeides med oppfølging og videreutvikling av Lokalmedisinske sentre. Arbeidstilsynet har avdekket avvik ved brudd på arbeidsmiljøloven. HR-direktør 3.tertial Handlingsplan ifm brudd på arbeidstidsbestemmelsene, jfr styresak og etablering av divisjonsvise aksjonsplaner jfr styresak I tillegg legges det opp til månedlig rapportering i ledelsesrapporter til styret. 13. Investeringer i MTU Handlingsrommet for å realisere nødvendige prosjekter har forbedret seg fra 2013, men det et er fortsatt behov for utskifting/ nyinvestering av medisinteknisk utstyr (MTU). Årlig behov for investeringsmidler til MTU for å vedlikeholde utstyrsparken er ca. 90 mill kr. Dette dekker ikke tidligere opparbeidet etterslep beregnet til ca. 250 mill kr i perioden Investeringer i nye behov/ny behandlingsmetodikk er ikke fullt ut budsjettert. I investeringsbudsjettet for 2013 ble rammene for MTU betydelig styrket og utgjorde 140,5 mill kr. Fra 2013 disponerer divisjonene selv egen tildelt investeringsramme. Det er i 2013 registrert innkjøpt MTU for 59,4 mill kr. da divisjonene planlegger bruk av

12 investeringsmidler etter mulig handlingsrom. Følge opp investeringsrammer og årets bevilgning i forhold til opparbeidet og nødvendig vedlikeholdsbehov av MTU utstyr.. Tilstrebe forutsigbarhet i investeringsrammene fremover i samsvar med behov. 14. Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for fristbrudd, ventetid infeksjoner, og forløpstider kreft Indikatorer. Årlig offentliggjøring av nasjonale kvalitetsindikatorer for perioden har synliggjort at SI har hatt svake resultater på flere områder. De er fulgt opp med tiltak for de berørte områdene, men SI har hittil ikke klart å være proaktive nok med kliniske analyser av virksomheten for å kunne avdekke svakhetene i forkant. Pasientsikkerhet. Tiltakspakkene i kampanjen I trygge hender har vært gjennomført som pilotprosjekter i SI, Én tiltakspakke (forebygging av selvmord) er implementert, mens de øvrige tiltakene skal implementeres i et program fra som avløser kampanjen. Implementeringen vil være ressurskrevende og de ulike pakkene må sees i sammenheng og henge sammen med annet kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken. Indikatorer Analysekompetansen er økt ved ansettelse av egen fagcontroller, som sammen med fagsjef og analyseenheten i avd. for virksomhetsstyring skal utarbeide og følge utviklingen av viktige kvalitetsindikatorer. Fagråd skal vurdere klinisk praksis i SI opp mot nasjonale retningslinjer, som følges opp med klinisk forbedringsarbeid. Pasientsikkerhet Tavlemøter innføres for å gjøre en helhetlig risikovurdering av relevante pasientgrupper for tiltak som inngår i programmet. Det utarbeides en veiledende behandlingsplan for pasienter over 65 år

13 15. Opplegg for internkontroll og risikostyring som støtte for klinikken. Ledelsesmessig involvering i pasientsikkerhetsarbeid tas inn i programmet, med gjennomgang av 50 siste dødsfall, i pasientens forspor og styreinvolvering. Tilsynsmyndighetene peker på manglende internkontroll i kliniske avdelinger og manglende kjennskap til dokumentasjonskravene i internkontrollforskriftene. Det er gitt avvik etter tilsyn fra DSB om manglende registrering og dokumentasjon av opplæring av MTU i GAT. Det er utarbeidet prosedyre på foretaksnivå om internkontroll med sjekkliste for å kontrollere overholdelse av dokumentasjonskravene. Prosedyrene implementeres og det gjennomføres opplæring av ansatte i internkontroll. I tillegg gjennomføres det kvalitetsdag 12. juni på temaet intern styring og kontroll. 2.tertial GAT tas i bruk som system for dokumentasjon av opplæring i MTU.

KONSEKVENS (1) Evne til omstilling kvalitet (somatikk) og økonomi (ØLP) 4 (4) Investeringer i bygg, MTU og IKT

KONSEKVENS (1) Evne til omstilling kvalitet (somatikk) og økonomi (ØLP) 4 (4) Investeringer i bygg, MTU og IKT SANNSYNLIGHET 5 KONSEKVENS 1 2 3 4 5 (1) Evne til omstilling kvalitet (somatikk) og økonomi (ØLP) 4 (4) Investeringer i bygg, MTU og IKT 3 (9) Gjennomføring av system for internkontroll og virksomhetsstyring,

Detaljer

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang Vedlegg 1 Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang og planlagte tiltak Risikoområde Årsak Virkning Tiltak 1 Investeringer utstyr og MTU (20) Det er et stort behov for utskifting/ nyinvestering

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Vedlegg 1 - Risikomatrise og handlingsplan 1.tertial 2015.

Vedlegg 1 - Risikomatrise og handlingsplan 1.tertial 2015. KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 (3) Investeringer i bygg, MTU og IKT.Utfordring forsterket i pga likviditetsbegrensning 4 (5) IKT kvalitet på leveranse, funksjonalitet og oppgradering av systemløsninger (Eks. RIS/PACS)

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 Desember Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter 2014 Virksomhetsrapportering per 30.11.13 Utarbeidelse av Årlig melding 2012 for November Virksomhetsrapportering

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier.

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. Vedlegg Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017 Handlingsplan 2014 Mai 2014 Fokusområde: System for kvalitetsstyring, jf strategien punkt 4.1 Forvaltningen av det helhetlige kvalitetssystemet forankres

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt)

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial (kursiv = nytt punkt) Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2011 - (kursiv = nytt punkt) 5 4 3 2 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Funksjonsfordeling SSA - SSK Usikkerhet om framtidig organisering av karkirurgi Kreftbehandling

Detaljer

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet 1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å

Detaljer

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017

SAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 001 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 3. oktober 2012 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland,

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Rapportering i ansvarslinjen i divisjoner og stabsområder Dialogmøter mellom administrerende direktør og divisjons- og stabsdirektørene med fokus på risikoområdene

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. mai 2013 kl.1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Dag Erik Pryhn, Nils Røhne,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2012 2. Utdypende kommentarer til Ledelsens

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 070 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET IENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 013 2014 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 1. Styret tar saken til orientering.

Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 1. Styret tar saken til orientering. Status og oppfølging av styrevedtak 2010 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 1. Styret tar saken til orientering. Styresak 092-2012 007-2010 DRIFTFORUTSETNINGER OG BUDSJETTSITUASJON VED

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011

Tabell 1 oppfølging av styresaker i 2011 Tabell 1 oppfølging av styresaker i Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 27. januar 001/ Orienteringer Ikke påkrevet 002/ Overføring av oppgaver 003/ Medarbeiderundersøkelse 2010 004/ Oppfølging

Detaljer

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag

Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Vedlegg 2 styresak 006-2013 Risikovurderinger 3. tertial 2012 for Sørlandet sykehus HF grunnlag Risikovurderingen for SSHF er basert på klinikkvise risikovurderinger, og tabellen nedenfor er en oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Årsplan 2015 ble vedtatt av styret Årsplan 2016 ble vedtatt av styret Arkivsak 021-2 Dato 21.01.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 28.01.2016 Sak nr 012-2015 Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret 2015 og 2016

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2012 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Samarbeid

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 28/2013 REVISJONSPLAN 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslag til revisjonsplan

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.15

SYKEHUSET INNLANDET HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.15 SYKEHUSET INNLANDET HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.15 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud (TV20) 7. januar og 5. februar 2015. Behandlet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. mai 2015 kl.0830-1500 Sted: Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Nils Røhne, Hans Seierstad, Kaija

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.06.12 SAK NR 050 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 30. september 2011 kl. 0900-1400 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet til orientering. 2. Styret

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer