!!!! BACHELOROPPGAVE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AC! FORFATTERE:!! Tonje!Brubak! Per!Kristian!Svevad!!!! Dato:!! !!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!! BACHELOROPPGAVE:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 802.11AC! FORFATTERE:!! Tonje!Brubak! Per!Kristian!Svevad!!!! Dato:!! 14.05.2013!!"

Transkript

1 BACHELOROPPGAVE: AC FORFATTERE: TonjeBrubak PerKristianSvevad Dato:

2 SAMMENDRAG Tittel: ac Dato: Deltaker(e)/ TonjeBrubak PerKristianSvevad Veileder(e): FrodeHaug Evt. ITQtjenestenvedHøgskoleniGjøvik oppdragsgiver: Stikkord/nøkk Trådløstnettverk,Internett,WiQFi,802.11ac,IEEE elord (3Q5stk) Antallsider/ord:100/24669 Antallvedlegg:13 Publiseringsavtaleinngått:Ja Kortbeskrivelseavbacheloroppgaven: DennebacheloroppgavenharsomformålåanbefaleforITQtjenestenvedHiGkonkretetiltak foråutbedrehøgskolensnettmedhensyntilbrukerneskrav. Detblegjennomførtenspørreundersøkelsesomviseratbrukerneavdettrådløsenettetpå høgskolen ikke anser nettet som tilferdsstillende. Derfor vurderes det om ITQtjenesten vil væretjentmedåinnføreenstandardsomerunderutviklingpr.dagsdato;802.11ac ac er den nyeste av IEEEs trådløse nettverksstandard som høyst sansynlig vil være industristandard i Den har fokus på bedre dekning, økt kapasitet og tilbyr en formidabel hastighet. I denne rapporten vil ac bli beskrevet i detalj med et litteraturstudium, og den nye standarden blir testet opp mot HiGs eksisterende trådløse nettverksstandard. Både litteraturstudiet og gjennomførte tester viser at de standardene som opererer på 5GHzQbåndeterbetydeligstødigereograskereenn802.11gsombenytter2,4GHzQbåndet. Anbefalingen til ITQtjenesten er derfor å gå bort i fra g, men å avvente implementeringen av ac til markedet er klart for det. Inntil da sees det på som en nødvendighetåimplementere802.11n.

3 ABSTRACT Title: ac Date: Participants/ TonjeBrubak PerKristianSvevad Supervisor(s) FrodeHaug Employer: TheITQdepartmentatGjøvikUniversityCollege Keywords WirelessNetwork,Internet,WiQFi,802.11ac,IEEE (3Q5) Numberofpages/words:100/24669 Numberofappendix:13 Availability:Open Shortdescriptionofthebachelorthesis: This bachelor thesis aims to recommend the ITQdepartment at GUC specific measures to improvethecollegenetworkinordertomeettheusersexpectations. A survey was taken which shows that users of the wireless network at the college do not considerthenetworkasgoodenough.thusthisthesishasconsideredwhetherornottheitq department will benefit from implementing a new wireless standard still under development;802.11ac acisthelatestIEEEwirelessnetworkingstandard,whichinalllikelihoodwillbethe industry standard by In this thesis ac will be described in detail with a literaturestudy,andpracticaltestswerecarriedouttotest802.11acagainstthestandard usedingucsexistingwirelessnetwork. The literature study and conducted tests shows that the standards which operate in the 5GHzband,areconsiderablymorestableandfasterthan802.11g.Therecommendationfor theitqdepartmentistodrop802.11g,buttoawaittheimplementationof802.11acuntilthe marketisreadyforit.beforethat,itisseenasanecessitytoimplement802.11n.

4 Forord TonjeBrubakPerKristianSvevad IV

5 Innholdsfortegnelse Forord...IV Innholdsfortegnelse...V Figurliste...XI Tabelliste...XII 1.1.Kapittelforklaring Omoppgaven Fagområde Avgrensning Bakgrunn Oppgavebeskrivelse Målgruppe Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosjektgruppensfagligebakgrunn Rammer Ansvarsforholdogroller Formateringavrapporten Referanser Fonter Kapitler Historie Begynnelsen Mobil Internett WiQFi IEEE IEEE IEEE IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g...12 TonjeBrubakPerKristianSvevad V

6 2.2.6.IEEE802.11n IEEE802.11ac Oppsummering Forstyrrelser Interferens Blokkeringer Absorbering Refleksjon Refraksjon Diffusjon Diffraksjon Redegjørelse Kompatibilitet Modulasjonsteknikker Generelt PSK(PhaseQShiftKeying) BPSK QPSK CCK(ComplimentaryCodeKeying) OFDM(OrthogonalFrequencyQDivisionMultiplexing) QAM(QuadratureAmplitudeModulation) FlerstømsQogflerbrukerteknikker MIMO(MultipleQInputMultipleQOutput) MUQMIMO(MultiQUserMIMO) Redusereaksesstid Frameaggregation AQMSDU AQMPDU VHTTXOP Utvidetlastbalansering Samhandling Kanaler Kanaloverlapping Fordeler TonjeBrubakPerKristianSvevad VI

7 3.5.4.Potensiale Båndogfrekvenser Rekkevidde ,4GHzQbåndet Interferens GHzQbåndet Interferens Størredatamengde Ipraksis Infrastruktur Hastighet Switcher Kontrollere Lansering Wave Wave Andresentraleteknologier CiscoCleanAir[28] HvaCleanAirgjør Ibruk Brukerundersøkelse Undersøkelsen Spørsmålene Analyseringavresultater Tilgang Forbedring Mistetilgang Bruk Øvrigekommentarer Konklusjon Svarmedavhengigheter Dekninguteoginne Utstyr Tilgang Hastighet...44 TonjeBrubakPerKristianSvevad VII

8 Mistetilgang Vurdering Godhastighet Hvorforteste? Tillegg Utføringavtester Brukaveksterneressurser FagskolenInnlandet Slutning Testmiljøet Utstyr Programvare Rommet Ytelsestest Kompatibilitet Maksytelse Oppsett Trekant Diagonalt Testresultater g,throughput Trekantutenstøy Trekantmedstøy Trekantmedhindring Diagonaltutenstøy Diagonaltmedstøy g,responstid n,throughput Utenstøy Medstøy Medhindring Diagonaltutenstøy Diagonaltmedstøy n,responstid ac,throughput...58 TonjeBrubakPerKristianSvevad VIII

9 Trekantutenstøy Trekantmedstøy Trekantmedhindring Diagonaltutenstøy Diagonaltmedstøy ac,responstid Vurderinger Throughput Responstid Situasjon Dekning Utstyr Switcher Kabling n Begrunnelse Bakgrunn CiscoSystems OmCiscoSystems Hvem acfremtid Tekniskevurderinger Spørsmålogsvar Anbefaling ArubaNetworks Bakgrunnforbesøket OmArubaNetworks Hvem acfremtid Tekniskevurderinger Spørsmålogsvar Anbefaling AnbefalingtilITQtjenesten Tekniskevurderinger Ytelseitestoppsett...77 TonjeBrubakPerKristianSvevad IX

10 8.1.3.Økonomisk Tidsaspektet Nytteverdi Andreoppdagelser Konkretanbefaling Konklusjon Kritikkavoppgaven Viderearbeid Evalueringavarbeid Organisering Fordelingavarbeidet Prosjektsomarbeidsform Subjektivopplevelseavbacheloroppgaven...84 Referanseliste...85 Vedleggogvedleggsforklaringer...87 TonjeBrubakPerKristianSvevad X

11 Figurliste Figur1:802.11bQkanaler...12 Figur2:UlikeQAMQmoduleringer[11]...21 Figur3:MUQMIMO,3klienter[11]...23 Figur4:MUQMIMOBeamforming[10]...24 Figur5:Kanalfordelingogstandardkanalvalg...26 Figur6:Kanalvalg802.11ac[10]...27 Figur7:Spektrumanalyseved2,4GHz...30 Figur8:Nærbildeavbelastningeni2,4GHzQbåndet...31 Figur9:Spektrumanalyseved5QGHzQbåndet...32 Figur10:Nettverkmedflaskehalser...33 Figur11:Nettverkutenflaskehals...33 Figur12:TilgangtilInternett...40 Figur13:Dekning...40 Figur14:MisteInternettilgang...41 Figur15:Bruksmønster...42 Figur16:Brukavenheter...42 Figur17:Logiskstruktur...48 Figur18:trekantoppsett...51 Figur19:Trekantoppsettmedhindring...51 Figur20:Diagonaltoppsett...52 Figur21:802.11gutenstøy...53 Figur22:802.11gmedstøy...53 Figur23:802.11gmedhindring...54 Figur24:802.11g,diagonaltutenstøy...54 Figur25:802.11g,diagonaltmedstøy...55 Figur26:802.11nutenstøy...56 Figur27:802.11nmedstøy...56 Figur28:802.11nmedhindring...57 Figur29:802.11acutenstøy...58 Figur30:802.11acmedstøy...58 Figur31:802.11acmedhindringer...59 Figur32:DekningAKQbygg,1.og2.etg...64 TonjeBrubakPerKristianSvevad XI

12 Tabelliste Tabell1:Spesifikasjonerforstandardene...15 Tabell2:Maksthroughput...50 Tabell3:802.11gresponstid...55 Tabell4:802.11nresponstid...57 Tabell5:802.11ac,responstid...59 Tabell6:Hastigheter...60 Tabell7:Diagonaltresultater...61 Tabell8:Responstiderogstabilitet...62 TonjeBrubakPerKristianSvevad XII

13 Kapittel(1 QInnledning DETTE KAPITTELET TAR FOR SEG DE RAMMER OG MÅL SOM ER SATT FOR OPPGAVEN, SAMT INFORMASJON OM HVORDAN RAPPORTEN ER BYGGET OPP. DET ER I TILLEGG EN FORKLARINGPÅHVAHVERTKAPITTELINNEHOLDER.

14 Kapittel1QInnledning 1.1. Kapittelforklaring Kapittel(2( Kapittel2omhandlergrunnleggendeteorioghistorikksomerbetydningsfulltfor utviklingenavtrådløsenettverk.utviklingenharnåkommettil802.11ac,somer dennyestestandardenfraieeeqarbeidsgruppen. Kapittel(3( HerfinnesetlitteraturstudiumavIEEE802.11ac.Litteraturstudieteretterspurt av prosjektets oppdragsgiver, og skal være en samling av teori rundt de teknologiersomerviktigforforståelsenav802.11ac.kapittelettarogsåforseg hva man må tenke på ved en eventuell implementasjon av standarden, og hvordaninfrastrukturenpåvirkes. Kapittel(4( Dette kapittelet inneholder et utvalg av resultatene fra en spørreundersøkelse utførtblantansatteogstudentervedhøgskolenigjøvik.spørreundersøkelsens fokusvaråfåinnblikkiforventningertilhigstrådløsenettverk.disseresultatene eranalysertslikatanbefalingentiloppdragsgivergjenspeilerbrukernesønsker. Kapittel(5( For å se om ac presterte på et høyere nivå enn dagens ferdigutviklede standarder, ble det utført ytelsestester. Hvordan disse ble utført, og hva resultateneførtefremtilkanlesesidettekapittelet. Kapittel(6( For å få et reelt innblikk i hvilken betydning en eventuell implementering av ac vil ha for det trådløse nettverket på Høgskolen i Gjøvik trengs en innføring og vurdering av dagens situasjon. Dette kapittelet tar derfor for seg dette. Kapittel(7( Det ble utført møter med to store nettverksleverandører, Aruba Networks og CiscoSystems.Kapittel7inneholdertekniskereferaterfradissemøtene. Kapittel(8( Dette kapittelet inneholder anbefalingen som arbeidsgiver skal bruke til videre arbeid med ac. Anbefalingen inkluderer tekniske, økonomiske og tidsmessigevurderinger. Kapittel(9( Dennedelenavrapporteninneholderoppsummeringavgjennomførtprosjektog kritikk av oppgaven. Kapittelet består derfor både av resultatet av prosjektarbeidet i form av en konklusjon, og den subjektive opplevelsen av bachelorprosjektet. TonjeBrubakPerKristianSvevad 2

15 Kapittel1QInnledning Referanseliste( Listemeddereferansersomerbenyttetsomkildematerialefordennerapporten. Vedlegg(og(vedleggsforklaringer( Inneholderallerelevantevedleggtildennerapporten,deriblantordliste,somkan brukessomoppslagsverkforvanskeligeordoguttrykk Om oppgaven Fagområde Behovetforkommunikasjonerstørreennnoengang,ogtrådløskommunikasjon er en veldig viktig del av dette. På grunn av det økende behovet blir kravet til dekning og kapasitet stadig høyere, og brukere forventer god trådløs dekning uansett hvor de er. De fleste har trådløst nett hjemme, og man forventer god mobildekningute,samttrådløsdekningioffentligebygg. Studenter og ansatte ved Høgskolen i Gjøvik stiller selvsagt også krav til det trådløsenettet.detforventesåhagodtrådløsdekningpåbærbaredatamaskiner, mobiltelefoner, samt andre enheter, uansett hvor på skolen man befinner seg. Detteførertilenurealistiskhøyforventningtilbådetilkapasitetenogdekningen pådettrådløsenettet.påbakgrunnavtidligeretesterharhøgskolenigjøvikgod dekningfortrådløstnettverkideflesteområderiallebygninger,allikevelstiller studenterogansattehøyerekravtilbedredekning.derforerdetnødvendigåse påeventueltnyeløsningerforågjøredekningenogkapasitetentilfredsstillende forbrukerne Avgrensning Detertidligeregjortgrundigemålingeravdetrådløsestandardenesomfinnesi dag,ogdeterpr.idagenstorovervektav802.11gqklientervedhøgskolen[30]. Våre undersøkelser vil derfor basere seg på sammenligning med denne standarden. Skolen har tidligere valgt å ikke implementere n, så det skal ikkeutførestesterpådennestandarden. Det er uvisst når produkter for bedriftsmarkedet med acQstøtte blir lansert,ogoppgavenvilblibegrensetavdette.ifølgeplanenvilikke802.11acbli ratifisertførifjerdekvartali2013,ogdavildetmestsannsynligikkeblilansert enterprisequtstyrførprosjekteterferdig.detkanikketashensyntilutstyrsom blirlansertetter1.mai.deulikeleverandørenekontaktesforåfåoversiktover lanseringsdatoer, spesifikasjoner og annen relevant informasjon om kommende produkter. På grunn av overstående grunner vil det ikke bli mulig å teste ac i produksjon. Oppgaven vil begrenses til tester i avgrensede testmiljøer hvor forholdeneerkontrollert. TonjeBrubakPerKristianSvevad 3

16 Kapittel1QInnledning Bakgrunn ITQtjenesten ved Høgskolen i Gjøvik ønsker å finne ut mer om den kommende trådløse standarden ac, og hvordan denne eventuelt kan forbedre det trådløse nettverket ved Høgskolen i Gjøvik. Basert på tilbakemeldinger og tidligere studier er det et faktum at det finnes områder med svak eller ingen trådløs dekning. Under bacheloroppgaven «Trådløst lokalnettverk på HiG» fra 2011 ble det gjort en grundig undersøkelse av styrker og svakheter i gQ standarden, samt hvordan dette påvirket skolens implementasjon, som bruker a/g. I løpet av 2013 vil ac bli sertifisert og ratifisert[10] og denne skal være bedre på flere områder, blant annet benyttes 5 GHzQfrekvensbåndet i stedetfor2,4ghz Oppgavebeskrivelse Prosjektetskaldekkefølgendepunkter: 1. Et litteraturstudium av acQstandarden, som dekker funksjonalitet, fordelerogutfordringerknyttettilden. 2. Kontakte Cisco, og finne ut hvilket utstyr som kommer på markedet når ac er ratifisert, og hva dette innebærer for ITQtjenesten,spesielt medtankepåkompatibilitetmedeksisterendeinfrastruktur. 3. Gjøre en undersøkelse blant andre store nettverksleverandører (Aruba, Ubiquiti)hvadeplanleggerpåutstyrsfronten. 4. Hvilkekravsetterdenøktekapasitetentiløvriginfrastruktur? 5. Er nettverksutstyr som har kommet i consumerqmarkedet kompatibelt medhverandre?vilutstyrsomerlansertnå(bærbaredatamaskinermed integrerte nettverkskort eksempelvis), fungere når standarden er ratifisert? 6. HvordanskalITQtjenestenforholdesegtil802.11acQstandarden?Hvordan vil kvaliteten på det trådløse nettverket på HiG endres ved en eventuell implementasjon? Dette sett med utgangspunkt i tidligere bacheloroppgave; «Trådløst lokalnettverk på HiG» fra 2011, brukerundersøkelserogtekniskefunn. 7. Detskalutføresfleretesterpå802.11ac.Deviktigsteer: a. Interferensproblematikk b. Throughputiulikesituasjoner c. Signalpenetrering 8. Finnerekkevidde/dekningutifraspesifikasjoner. 9. Hvordanvilsignalenepåvirkesavhøyaksesspunkttetthet? 1.3. Målgruppe Målgruppen for denne prosjektrapporten er hovedsakelig ansatte hos ITQ tjenestenvedhøgskolenigjøvik.oppgavensinnholderogsårelevantforandre bedrifteroginstitusjonersomharellerskalsetteoppettrådløstnettverk.deter også tenkt at rapporten skal gi medstudenter med samme kunnskapsbakgrunn fagligutbytte. TonjeBrubakPerKristianSvevad 4

17 Kapittel1QInnledning 1.4. Prosjektmål Effektmål FormålettildetteprosjekteteratITQtjenestenvedHøgskoleniGjøvikkanavgjøre om de bør implementere ac i sitt trådløse nettverk. Det skal med god forutsigbarhet forutsies om dekningen og kapasiteten kan bedres i dagens problemområder.itqtjenestenskalogsåbrukeresultateneavprosjektettilåøke egenkunnskapomstandarden,sådesparerressurserpåegenopplæring. Prosjektetsresultatskalværeentekniskvurderingav802.11ac,underbyggetav målingerogpraktisketester.vurderingenavstandardenskalsammenlignesmed høgskolensimplementertestandard,802.11g,slikatitqtjenestenharetgrundig beslutningsgrunnlag. Basert på hva slags utstyr som blir lansert i løpet av prosjektets livsløp skal det foreligge en anbefaling til ITQtjenesten om skolen er tjentmedåinvestereidette Resultatmål Utbyttetavdenneoppgavenskalførstogfremstværemertilegnetkunnskapom nettverk, og da spesielt trådløst nettverk. Det vil også være et stort læringsutbytteinnenoppsettoganalyseavtesterogprosedyrer.foroppsettav testenevildetværemyeålæreforåfåtilstatistisksignifikanteresultater.innen analyseringvildetværenyttigkunnskapomvurderingavsignaleringsoppførsel, dekningogstatistiskedata. Prosjektet vil også medføre tilegning av nyttig erfaring innen prosjektq og gruppearbeid.detteomfatterviktigeområdersomsamarbeidograpportskriving påetakademisknivå Prosjektgruppens faglige bakgrunn Prosjektgruppenbeståravtomedlemmer;TonjeBrubakogPerKristianSvevad som begge går sjette semester på dataingeniør ved Høgskolen i Gjøvik. Utover obligatoriske emner har Per Kristian gjennomført relevante valgemner som deriblant inkluderer systemadministrasjon og nettverksadministrasjon. Utover den kunnskapen som er tilegnet under utdanningsløpet har ingen av gruppemedlemmeneutvideterfaringomtrådløsteknologi. Gruppenmåderforsetteseginninødvendiginformasjonsomertilgjengeligfor gjennomføringavdetteprosjektet Rammer Gruppenforpliktersegtilåforholdesegtilderammersomergittavskolenmed tanke på tidsfrister og lignende. Blant annet betyr dette innlevering av tre statusrapporter,samtleveringavprosjektrapporten15.mai.testererbegrenset TonjeBrubakPerKristianSvevad 5

18 Kapittel1QInnledning tilutstyretsomharkommetpåmarkedet.arbeidetvilforegåbådehjemmeogpå skolen,individueltogvedsamarbeid Ansvarsforhold og roller Prosjektleder er Tonje Brubak. Prosjektlederstillingen vil ikke være avgjørende forvalgsomtasnårgruppensmedlemmereruenig.hervilenmerdemokratisk konfliktløsningsmetodebenyttes.detviliallerhøyestegradværemestlønnsomt med en god diskusjon før gruppen tyr til denne metoden. De fleste problemstillinger bør løses med normal gruppejustis. Om minimum et av medlemmene anser en uenighet som en mer betydningsfull sak vil veileder bli kontaktet. Hvertgruppemedlemharfølgendeansvar: 1. Møtetiloppsattarbeidstid,ogjobbejevntmedoppgaven. 2. Melde fra i god tid om forfall fra noen av de avtalte tidsfristene eller møtene. 3. Setteseginninødvendiglitteraturforågjennomføreoppgaven. Gruppenharfellesansvarfor: 1. Attidsfristerbliroverholdt. 2. Å holde loggen oppdatert, og at denne gås gjennom ved neste daglige møte. Prosjektlederenharetoverordnetansvarforathvertgruppemedlem,oggruppen somenhelhetoverholderpunkteneovenfor Formatering av rapporten Referanser Referanser er oppgitt med hakparanteser og et nummer som henviser til referanselisten. Dersom referansen er gitt foran et punktum, eller midt i en setning, refererer denne til den spesifikke opplysningen. Når referansen er satt bakpunktum,påsluttenavetavsnitt,gjelderdenneforheleavsnittet Fonter Rapporten er skrevet i Cambria med skriftstørrelse 12. I overskrifter er Arial benyttetmedskriftstørrelse14,12og Kapitler Alle kapitler har en egen kapittelside med en innledning til kapittelet. Alle overskrifter i et kapittel begynner med kapittelnummeret, og er fortløpende nummerert TonjeBrubakPerKristianSvevad 6

19 Kapittel(2 QTeoretiskfordypning FOR Å FÅ EN GRUNDIG FORSTÅELSE AV802.11AC OG TRÅDLØS TEKNOLOGI GENERELT ERDETVIKTIGÅSEPÅHISTORIENOGTEORETISKEBEGREPERFORTRÅDLØSENETTVERK. DETTE KAPITTELET VIL BEGYNNE MED HISTORIE, FOR SÅ Å GÅ INN PÅ DE RELEVANTE

20 Kapittel2QTeoretiskfordypning 2.1. Historie Begynnelsen Alleredepåsluttenav1800Qtalletvarkommunikasjonviktig.Telegrafiogtelefoni endret hastigheten informasjon kunne flyttes på, og på bare få år gikk informasjonshastigheten fra menneskets forflytningshastighet til «lysets hastighet». Men å kommunisere via kablede løsninger viste seg fort å være for statiskietstadigvoksendeindustrisamfunn.enkabletløsningbegrensersegtil gjenstander som står stille på et bakkeplan, mens skip og lignende ikke har muligheten til den slags kommunikasjon. Begynnelsen på sending av radiosignaler kom på slutten av 1800Qtallet, etter at James Clerk Maxwell produserteetsettmedligningerrundtår1865.ligningeneskulleforutsihvordan elektromagnetiske bølger spredte seg med lysets hastighet i luft. Første «radiosending»bleutførti1899,ogutviklingenfikkmoment.innen1934hadde radiosignalene blitt mer sofistikerte, med flere kanaler. Politiet i ulike deler av USAhaddetattibrukradiokommunikasjon,ogentrådløstidsalderbegynteåta form.[1] Mobil I 1947 begynte de første mobilnettene å komme. Populariteten vokste raskt, og frekvensbåndene for mobilkommunikasjon gikk først fra 35 til 150 MHz, og deretter til 450MHz på kort tid[1]. FCC(Federal Communications Commission) tildelte radiofrekvensbånd og tilgjengelige kanaler innenfor frekvensbåndene til de ulike operatørene. På grunn av begrensede antall kanaler var 40 samtidige samtalermaksimumihverby.detvarstoruvisshetforfremtiden,ogderforvar FCCnølendemedåtildeleytterligefrekvenser,ogutviklingentoklengretidenn nødvendig. I 1968 ble endelig bruken av høyere frekvenser godkjent, og det modernemobilnettetblemerutbredt.[1] Internett Internettoppstodiformavsmåpakkesvitsjedenettverkpåtidlig60Qtallet.Mange ulike protokoller ble benyttet, men ARPANET ble tatt i bruk mellom ulike universiteter og bedrifter i USA. ARPANET ble utviklet av og for Department of Defence i USA. ARPANET vokste raskt, og innen 1971 var 15 ulike lokasjoner koblet sammen[2]. I 1982 ble TCP/IP standardisert, og teknologien åpnet for et verdensomspennende nettverk der alle kan kommunisere med hverandre. Navnet«Internet»blebruktsomenforkortelsefor«internetworking»,ogetterat navnet dukket opp i stadig flere RFCQer og lignende, ble Internet det offisielle navnet[2]. Internett vokste raskt, og innen midten av 90Qtallet ble det et allemannseiemedsamfunnskritiskviktighet.dataoverføringshastigheterharøkt tilfleregigabitpr.sekundog«alleharinternettihånda». TonjeBrubakPerKristianSvevad 8

21 Kapittel2QTeoretiskfordypning Wi-Fi DaInternettvokste,kommunikasjonbleendaviktigereogmobilitetenselvfølge, begyntetrådløsedataoverføringsmetoderåkommepåmarkedet.universiteteti Hawaii var først ute med ALOHAnet (ca. 1968Q71)[3], som var et egenutviklet trådløst pakkedatanettverk. ALOHAnet innførte en rekke viktige prinsipper for kommunikasjonpåettrådløstmedium.«purealoha»brukeretenkeltprinsipp, som senere har utviklet seg til CSMA (Carrier Sense Mulitple Access). Pure ALOHAgjørfølgende: Har$du$data$som$skal$sendes?$Send$data. Hvis%pakken%kolliderer,%send%igjen%senere%etter%en%tilfeldig%tid. I 1985 tok FCC et avgjørende valg for WiQFiQens eksistens; å åpne flere radiofrekvensbåndforbrukpåenåpenlisens.pådennetidenvardetteradikalt, fordi ulisensiertefrekvenser knapt eksisterte, og den amerikanske regjeringen skullehakontrollpåhvadetrådløsefrekvenseneblebrukttil.frekvensbåndene blehentetfraindustrielle,vitenskapeligeogmedisinskelisensiertefrekvensbånd, ogblegjorttilgjengeligforkommunikasjonsentreprenører.[4] Frekvenseneblekaltsøppelbånd,sidenmyndighetenetildelsmistetkontrollen, og fordi annet utstyr (for eksempel mikrobølgeovn) opererte på disse frekvensene.detilgjengeligefrekvensenevar900mhz,2,4ghzog5,8ghz.forat ulikt utstyr skulle kunne operere rundt de samme frekvensene, kom det som et krav fra FCC at de trådløse signalene skulle være«spread spectrum», altså med mulighetforflerekanaleridetsammefrekvensbåndet.[4] Detførsteutstyretsomkompåmarkedetvarmegetproprietært,såutstyrfraen leverandørkunneikkekommuniseremedenannens.dettegjordeatutviklingen sto relativt stille i noen år. I 1988 ønsket NCR Corporation (jobber med minibanker, betalingsterminaler og lignende) en trådløs tilkobling i det ulisensiertespekteret,ogenavingeniørenevedselskapet(victorhayes,wiqfiq ens «far») begynte å arbeide for en felles standard. Hayes kontaktet IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og komitéen for utvikling av EthernetQstandarden (IEEE 802.3). En nykomité kalt ble etablert med Hayesispissen,ogutviklingenavenfellesstandardbegynte.[4] Ietmarkedsomalleredehaddeblittistorgradfragmentert,vardetvanskeligå komme frem til løsninger som passet alle. Derfor var det ikke før i 1997 at det førsteforslagetmedgrunnleggendefunksjonalitetblepresentert.spesifikasjonen gaenoverføringshastighetpå2mbps. Umiddelbart etter publiseringen begynte ulike leverandører å lage prototyper. To varianter av begynte å formes, nemlig b, som opererer på 2,4 GHzQbåndet og a, som operer på 5,8GHzQbåndet (normalt kalt 5 GHzQbåndet). Disse ble ratifisert rundt årtusenskiftet, men spesifikasjonen var ekstremt lang og kompleks, slik at kompatibilitetbleetvedvarendeproblem.[4] TonjeBrubakPerKristianSvevad 9

22 Kapittel2QTeoretiskfordypning Somendirektefølgeavdettegikkseksdaværendeetablertenettverksselskaper (3Com, Aironet, Harris Semiconductor, Lucent, Symbol Technologies og Nokia) sammen for å utvikle en enklere standard. De kalte seg WECA, og WECAQ kompatibilitet ble et vanlig uttrykk. Navnet WiQFi stammer også fra WECA, ettersomdeønsketetenkelt,kundevennlignavntildennyeimplementasjonenav standarden.i2002valgtewecaåendrenavntil«wiqfialliance».sidendengang erdeflestenettverksleverandørervalgtåværeendelavdennealliansen.[4] Ijuni2003ble802.11gratifisert gbruker2,4GHzQbåndet,mentilbyren høyerehastighetennhva802.11bgjør.i2009kom802.11n,somerenutvidelse av både a og g n støtter teknologien MIMO(multipleQinput and multipleqoutput) som gir mulighet for sending og mottak på flere antenner samtidig n øker også kanalbredden, og overføringshastigheten kommer opptil600mbps.denvidereutviklingenharkommettil802.11ac,somtarflere teknikkerforwiqfietstegvidere.[5] 2.2. IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en nonqprofittq organisasjon lokalisert i New York, som fremmer teknologisk innovasjon. Organisasjonenblegrunnlagti1884,ogharnåflereenn medlemmeri mer enn 175 ulike land. Organisasjonens formål er å skape, utvikle, integrere, dele og bruke kunnskap om elektronikk, IT og vitenskap. IEEE har om lag 900 standarderibrukogrundt700somerunderutvikling[6].hensiktenmeddisse standardene er å skape en felles plattform for leverandører innen de fleste aspekter av elektro, elektronikk, teleq og nettverkskommunikasjon, slik at teknologien samsvarer med teknologien mellom ulike leverandører. Når det kommer til n, brukte de hele sju år fra starten av utviklingen til lanseringen av standarden[7]. Dette gjorde trådløse nettverksleverandører utålmodige, slik at de baserte utviklingen av utstyret sitt på substandarder av n.Detteresulterteiatutstyrikkevarkompatibeltmedhverandre.Nettopp derfor er det viktig med et sett av felles spesifikasjoner som bedrifter kan bli enigeomogbenyttesegav. EnavIEEEQsamlingeneerIEEE802LAN/MANQgrupperingenavstandardersom inkluderer IEEE EthernetQstandarden og IEEE TrådløstnettverkQ standard IEEE 802 IEEE802erstandarderforLANogMAN,sominkludererbådetrådløsogkablet teknologi[8].merspesifikterdettestandardenefornettverksomsenderpakker medvarierendelengde/størrelse. Standardenei802Qgruppen spesifiserer protokoller og tjenester som ligger i de tolavestelageneiosiqmodellen,datalinkqogdetfysiskelaget. TonjeBrubakPerKristianSvevad 10

23 Kapittel2QTeoretiskfordypning IEEE IEEE (også kalt Q1997 og Q1999) var originalstandarden. Den ble utgitt i 1997 og klargjort i Standarden benyttet 2,4 GHzQbåndet. Hastigheten på var på 1 og 2 Mbps. Standarden ble ikke særlig kommersiell.[9] Tiltrossforat802.11ikkeblesærligutbredt,erdenallikevelgrunnlagetforall modernewiqfiqteknologi,ogerenviktigdelavdenvidereutviklingen IEEE a a er en utvidelse av Qstandarden a ble ratifisert i 1999, og hadde en stor forbedring i forhold til den tidligere standarden. Blant annet en datahastighetpå54mbps.dettevilsienrealistiskoppnåelighastighetpåmellom 20og30Mbps ableikkesærligpopulær,myepågrunnavat802.11bkom noenlunde samtidig, med bedre resultater og i tillegg var det en lavere investeringskostnadforbundetmedden.[9] For de ulike hastighetene vil modulasjonsteknikken som benyttes endres. De høyere modulasjonsteknikkene er veldig utsatt for støy, så for å få en stabil tilkobling må modulasjonen reduseres. Som følge av dette reduseres tilkoblingshastigheten a bruker OFDM (Orthogonal FrequencyQDivision Multiplexing) med 64QQAM (for 54 og 48 Mbps), 16QQAM (for 36 og 24 Mbps), QPSK (for 18 og 12 Mbps) og BPSK (for 9 og 6 Mbps som subcarrier modulasjonsteknikk(se3.2.modulasjonsteknikker)) a hadde opprinnelig tolv ikkeqoverlappende kanaler avtotalt13stk[16]. Antallettilgjengeligekanalereruliktinnenforforskjelligekontinenter.Norgeog resten av Europa er underlagt bestemmelsene fra ETSI, og det er disse bestemmelsenesomvilblibenyttetirestenavrapporten a var den første trådløse standarden som tok i bruk 5 GHzQbåndet. Sammenlignet med 2,4 GHzQbåndet, er 5 GHz mye mindre utsatt for støy fra eksternestøykilder[9].ulempenvedåhahøyfrekvenseratsignalerikketrenger like godt gjennom vegger, slik at rekkevidden vil være ganske begrenset(se 2.3. Støysignaler).Forålesemeromfordelerogulemperved2,4Qog5QGHzbåndene se3.6.båndogfrekvenser IEEE b b ble også utgitt i 1999, og var den første trådløse standarden som oppnåddekommersiellsuksess.produktersomstøttetdennestandardenbegynte å komme i 2000[9]. Apple ibook var den første mainstreamqdatamaskinen som blesolgtmedintegrert802.11bqnettverk b er en direkte forlengelse av DSSS (DirectQsequence spread spectrum) modulasjonsteknikkdefinertidenopprinneligestandarden.teknisksettbruker TonjeBrubakPerKristianSvevad 11

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m

Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m Nye standarder for WiMAX: IEEE 802.16j og 802.16m TEKNA Seminar: WiMAX - trådløse bredbåndsnett Presentert av Tor Andre Myrvoll, SINTEF Oversikt To nye utvidelser av IEEE 802.16-standarden: IEEE 802.16j

Detaljer

WiMAX grenseløst bredbånd? Rekkevidde, kapasitet og smarte løsninger. Ingvar Henne. WiMAX fremtiden er trådløs Oslo 26.02.08

WiMAX grenseløst bredbånd? Rekkevidde, kapasitet og smarte løsninger. Ingvar Henne. WiMAX fremtiden er trådløs Oslo 26.02.08 WiMAX grenseløst bredbånd? Rekkevidde, kapasitet og smarte løsninger Ingvar Henne WiMAX fremtiden er trådløs Oslo 26.02.08 WiMAX grenseløst bredbånd? Fysikkens realiteter Praktiske rekkevidder Basis teknologi

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Kapittel 7: Nettverksteknologier

Kapittel 7: Nettverksteknologier Kapittel 7: Nettverksteknologier I dette kapitlet ser vi nærmere på: Kablede nettverk: Ethernet Funksjon: buss, pakkesvitsjing, adresser Svitsjet Ethernet, kollisjonsdomene, kringkastingsdomene Ethernet

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Nytt fra WiMAX Forum. Ole Grøndalen. Teknaseminar WiMAX /LTE, 10.-11- mars 2009, Gardermoen

Nytt fra WiMAX Forum. Ole Grøndalen. Teknaseminar WiMAX /LTE, 10.-11- mars 2009, Gardermoen Nytt fra WiMAX Forum Ole Grøndalen Innhold Introduksjon til WiMAX Forum WiMAX profiler og releaser IEEE 802.16j Multihop Relay IEEE 802.16m og IMT Advanced Hvem WiMAX Forum er Interesseorganisasjon for

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT 1. Innledning I denne rapporten defineres hvordan oppgaven skal løses uten å gå inn på detaljerte tekniske spesifikasjoner. Det skal drøftes hvordan helheten av problemet

Detaljer

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 1. Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no

GigaCampus Trådløs Campus. Trinn 1. Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no GigaCampus Trådløs Campus Trinn 1 Torsdag 16.02.2006 Jardar.Leira@uninett.no Agenda Frekvenser Effekter Interferens Frekvensforskriften Standarder Praktisk 2 Frekvenser Radio er energi utstrålt som elektromagnetiske

Detaljer

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune

Grunnleggende om datanett. Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune Grunnleggende om datanett Av Nils Halse Driftsleder Halsabygda Vassverk AL IT konsulent Halsa kommune LAN LAN Local Area Network. Et lokalt kommunikasjonsnettverk med datamaskiner, printere, filservere,

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

WiMAX. LUFTGRENSESNITTET Modulasjon og signalformat. Prof. Gunnar Stette. G.Stette@iet.ntnu.no. Slide 1

WiMAX. LUFTGRENSESNITTET Modulasjon og signalformat. Prof. Gunnar Stette. G.Stette@iet.ntnu.no. Slide 1 WiMAX LUFTGRENSESNITTET Modulasjon og signalformat Prof. Gunnar Stette G.Stette@iet.ntnu.no Slide 1 TRÅDLØS AKSESS BASIS: IEEE og ETSI-standarder for trådløse pakkebaserte nett For tre fire år siden ga

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Tiltak for å redusere eksponering

Tiltak for å redusere eksponering Tiltak for å redusere eksponering AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Reduksjon i dataoverføring Mindre dataoverføring gir redusert eksponering: Forskriftens 4-3 sier Måleverdiene

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

INF5261 Midtveisrapport 21.03.2007. Midtveisrapport [INF5261] Mobil & Museum

INF5261 Midtveisrapport 21.03.2007. Midtveisrapport [INF5261] Mobil & Museum Midtveisrapport [INF5261] Mobil & Museum 21.03.2007 1 Innhold: Siden sist...3 Teknologier...3 Infrarød kommunikasjon...3 GPRS/EDGE/UMTS...3 Hvorfor vi ikke GPRS/EDGE/UMTS?...4 Blåtann...5 Wi-Fi...6 WLAN

Detaljer

HØYFREKVENS STRÅLING

HØYFREKVENS STRÅLING Elektromagnetisk stråling Egenskaper Puls-systemer Frekvenser Måling HØYFREKVENS STRÅLING Jostein Ravndal Ravnco Resources AS www.ravnco.com Elektromagnetisk stråling Elektromagnetisk stråling: Strålingen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV SLUTTRAPPORT VED BACHELOROPPGAVE Det gis ulike anbefalinger for hvordan en prosjektrapport skal se ut. Noen krav til innhold og utseende er beskrevet i forslaget nedenfor.

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

a) Vis hovedelementene i GSM-arkitekturen og beskriv hovedoppgavene til de forskjellige funksjonelle enhetene i arkitekturen

a) Vis hovedelementene i GSM-arkitekturen og beskriv hovedoppgavene til de forskjellige funksjonelle enhetene i arkitekturen Høst 2011 - Løsningsforslag Oppgave 1 - Mobilsystemer a) Vis hovedelementene i GSM-arkitekturen og beskriv hovedoppgavene til de forskjellige funksjonelle enhetene i arkitekturen MS: Mobile station BTS:

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll Beskrivelse av A1 A1 skal tilby en pålitelig, forbindelsesorientert tjeneste over en upålitelig, forbindelsesløs tjeneste A2. Det er flere ting A1 må implementere

Detaljer

Avdelingfor ingeniørntdanning

Avdelingfor ingeniørntdanning Avdelingfor ingeniørntdanning Fag: TELETEKNKK Fagnr: S0653E Faglig veileder: K H Nygård, H Fylling Gruppe( r ): let Dato: 060601 Eksamenstid, 0900_1400 fra-til: Eksamensoppgaven består av Antall sider:

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 1 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet Definisjon, historikk og en liten refleksjon Påvirker

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning

Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning Kommunikasjonsløsninger og EMF belastning AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1 Hvordan virker AMS Kommunikasjons metoder AMS kan kommunisere på flere måter: PLC (Power Line

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Outsourcing av småceller/femtoceller

Outsourcing av småceller/femtoceller Outsourcing av småceller/femtoceller Teknas kursdager, Trondheim 9. januar 2014 Geir Ove Jenssen CTO Norsk mobildekning i media 2013: Mobildekning på jobben Moderne energieffektive bygg stopper signalene

Detaljer

Kapittel 12. Spredt spektrum

Kapittel 12. Spredt spektrum Kapittel 12 Spredt spektrum 12.1 s. 719 Hva er spredt spektrum? Spredt spektrum er å bruke mye større båndbredde enn nødvendig Båndbredde W SS = G p W min Nødvendig båndbredde W min R Spredefaktor (processing

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer,

Detaljer

Hvordan lage en WiFi antenne

Hvordan lage en WiFi antenne Hvordan lage en WiFi antenne Gisle Bjørnstad, gbjor@start.no Halvor Utby, halvoru@ii.uib.no 2. Mars, 2005 1 Sammendrag Denne rapporten beskriver byggingen av en WiFi antenne, og teorien bak. Antennen vi

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Forprosjektrapport Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av : Jan

Detaljer

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000

Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 Grunnleggende oppsett av Lynx 7000 I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppsett av din Jensen ruter, som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv., samt nyttig informasjon

Detaljer

Lokalisering av rørledninger

Lokalisering av rørledninger Lokalisering av rørledninger Molde, 5. Oktober 2004 Magne Roaldseth Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 1 Metoder/utstyr for påvisning av rør Det er i hovedsak to metoder som benyttes

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804

Prosjektplan. Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Prosjektplan Atle Grov - 110695 Willy Gabrielsen - 110713 Einar tveit - 110804 Økonomi og ledelse 2011-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 1 2. Organisering 2.1 Gruppen 2.2 Veileder 2.3 Ressurspersoner

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller

Gjennomgang av kap. 1-4. Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Uke 6 - gruppe Gjennomgang av kap. 1-4 Kommunikasjonsformer Typer av nettverk Adressering og routing Ytelse Protokoller Gruppearbeid Diskusjon Tavle Gi en kort definisjon av følgende: 1. Linje/pakkesvitsjing

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Emnekode SO380E. Dato: 30.05.05

Emnekode SO380E. Dato: 30.05.05 Emne: Telekommunikasjon Gruppe(r): 2ET - Emnekode SO380E Dato: 30.05.05 Faglig veileder: Boning F eng Eksamenstid 900_1400 Eksamensoppgaven består av: Antall sider (inkl. forsiden): 6 Antall oppgaver:

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

My-Bodyguard konsept Schipol Airport

My-Bodyguard konsept Schipol Airport My-Bodyguard konsept Schipol Airport Dette er en oversatt presentasjon fra Nederland, prosjektert av vaktselskapet Trigion i samarbeid med produsent av My-Bodyguard konseptet X-Guard B.V. Hjemmeside: www.x-guard.nl

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

Radiofrekvens (RF)kommunikasjon. Knut Harald Nygaard

Radiofrekvens (RF)kommunikasjon. Knut Harald Nygaard Radiofrekvens (RF)kommunikasjon Knut Harald Nygaard Radiokommunikasjonssystem Informasjonskilde Sender Mottaker Informasjon Radio og TV, mobile radiosystemer, mobiltelefoner og punkt-til-punkt mikrobølge

Detaljer

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv

Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Miljø og kjemi i et IT-perspektiv Prosjektrapporten av Kåre Sorteberg Halden mars 2008 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Prosjektrapporten... 3 Rapportstruktur... 3 Forside... 3

Detaljer

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v4 25/9-2015

Kravspesifikasjon, digitale skilter. Utkast v4 25/9-2015 Kravspesifikasjon, digitale skilter Terje Kvernes, AV-koordinator Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet August, 2015 1. Bakgrunn På det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet benyttes det i dag

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt

Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt Feilsøkning på Passiv Inter Modulasjons problemer ute i felt Av Nicholas Cannon, Anritsu, USA 1.0 Innledning Introduksjon av høy hastighets data overføring på mobile kommunikasjons nett har økt nettverks

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging. Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27.

Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging. Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27. Erfaringer fra og perspektiver på Telenors WiMAXutbygging Tore Scharning og Stig Løken, Telenor Norge Tekna: WiMax-seminar, 26.-27.februar 2008 Bakgrunn Telenor har siden år 2000 drevet en utstrakt xdslutbygging

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN

TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN TJENESTEBESKRIVELSE IP VPN IPVPN Primær Aksess og Mobil Backup 20160413/OAN 1 OPPSUMMERING 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prinsippskisse IPVPN Mobil PrimærAksess & IPVPN Mobil backup... 3 2 BESKRIVELSE 4 2.1

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 %

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 % Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til

Detaljer

Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner

Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner Refleksjonsnotat om erfaringer med nettbaserte diskusjoner av Jan Frode Lindsø 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Nettbaserte diskusjoner... 3 Sosial tilstedeværelse... 4 Oslo vs. nett... 4 Teknologiske

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Generelt

Ofte stilte spørsmål. Generelt Ofte stilte spørsmål GENERELT OPPSETT INSTALLASJON KOMPATIBILITET TEKNISK BETALING FRAKT OG RETUR FUNKSJONALITET HELP CENTER Generelt HVORDAN FUNGERERER RING VIDEO DOORBELL PÅ JOBB? Ring Video Doorbell

Detaljer