Tjødnalio barnehage. Korleis skape rom for språkleg samspel i barnehagen Eit språk prosjekt gjennomført i 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjødnalio barnehage. Korleis skape rom for språkleg samspel i barnehagen Eit språk prosjekt gjennomført i 2009."

Transkript

1 Korleis skape rom for språkleg samspel i barnehagen Eit språk prosjekt gjennomført i 2009.

2 Bakgrunn for val av fokus i prosjektet: Gjennom hadde n jobba med prosjektet: Språkstimulering gjennom lesetrening. I dette prosjektet var utfordringa vår å bli merksame på det skattekammeret ei god bok kan vera for utvikling av barna sitt vokabular, og bli meir bevist på val av metodar når me nyttar bøker som eit språkstimulerande hjelpemiddel. - Me hadde fokus på å skapa gode lesekrokar. - Plassering av bøker rundt i huset. - Rom og tid til lesing. - Utlånsordning i samarbeid med biblioteket. Me erfarte gjennom dette prosjektet kor viktig organisering av huset vårt og dagen vår var. Det var gjennom organiseringa vår me kunne skape rom for eit godt språkleg samspel med barna, og skapa gode rammer for alle våre aktivitetar, gjennom heile dagen. Målsettinga vår: Alle barn gjennom dagen skulle delta i språkstimulerande samspel og aktivitetar, ut i frå alder og interesser. Utfordringa vår: Å leggje til rette for eit godt språkstimulerande læringsmiljø for barna i barnehagen vår.

3 Korleis jobba me: Språkmiljø og språk stimulering i barnehagen. Me tok utgangspunkt i kjenneteikn på kvalitet, og jobba oss gjennom punkta under Rom og Organisering. Ved å rette fokus på dette, var me overtydde om å skape ein debatt kring haldningane og Handlingane våre, fordi det er prosessar som fletter seg saman, og som me må ta stilling til undervegs. Del 1. Me har og jobba aktivt med å laga ein progresjonsplan innanfor dei ulike fagområda. Erfaringar frå dette arbeidet tydleggjorde nokre av dei utfordringar me har når me skal stimulera barn i eit stort modningssprang, -frå 1 til 6 år. Korleis kan me skapa eit godt fysisk og psykisk læringsmiljø, som er: - Spennande nok. - Utfordrande nok - Og trygt nok, for alle aldersgruppene? Har alle barna trygge rammer og gode vilkår til å få gitt uttrykk for meiningane sine, gå i dialog med andre, slik at dei får gode erfaringar i språkleg samspel med andre? Del 2. Er organiseringa vår god nok? Utnyttar me potensialet vårt? Korleis kan me skapa tid og rom for inndeling i små grupper og konsentrert leik over lenger tid, slik at det språklege samspelet får gode vilkår? Del 3. I kor stor grad nyttar me dei verktøya barnehagen har, slik at me kan tilby variert språk stimulering til alle? Del 4. Korleis føregår det språkleg samspel mellom dei yngste og dei eldste barna i barnehagen?

4 Del 1. Innhaldet i romma: Kjenneteikn på kvalitet i rommet: Språkmiljø og språk stimulering i barnehagen. Borna har tilgang på rom, der dei kan leika saman over tid utan å verta uroa (Store rom, krev medvitne vaksne.) Romma er oversiktlege og ryddige så borna lett forstår kva dei kan brukast til, og har å tilby. Innhaldet i romma vert endra / utvikla i takt med borna si utvikling og behov. Det heng bilete på veggen med tekst under av ting som vert arbeida med, (dokumentasjon) Barnehagen har eigne rom som er tilpassa born under 3 år. Barnehagen har uteområde som er tilpassa ulike aldersgrupper. 4 gutar sit inne på rolleleiksrommet, der dei høyrer på ein eventyr CD. Eg står utanfor døra, og ser på dei gjennom vindauga. Etter ei lita stund, vinker dei og seier at eg må komme inn på rommet. Dei sett på eventyret om Fantepakk, og ler masse. Eg spør dei kva Fantepakk betyr, og dei ler enno meir. Markus svarer: Det betyr ein som fant ein pakke. Johannes supplerar: ein pakke som fant på mykje. Onsdag

5 Vårt utgangspunkt: Språkmiljø og språk stimulering i barnehagen. Ulike funksjonsrom, som gruppene disponerte ei veka kvar. Atelieer Kantina Konstruksjonsrom Garderobe Garderobe Problem med denne organiseringa, ut frå vår erfaring: Gruppene vart rotlause, barna har inga fast plass i barnehagen. Flytting av utstyr og materiell frå veke til veke, fører til at det er vanskeleg å halda oversikt. Plass mangel. Kor gjer me av tinga våre? Samanblanding av funksjonar. Kvart rom skal stimulera mange ulike område. = Utydelig og uoversiktlege rom. Garderobe Litlarommet Dramarom Luren Rolleleik Soverom

6 Endring av romma: Me likar tanken på funksjonsrom men ville og gjerne ha ein plass til kvar gruppe, der dei høyrer til, har sitt utstyr sitt, og leiker som interesserar dei og skapar god leik / dialog. Ved å sei som Ole Brum; Ja takk, begge deler, Ville me både få baserom ute i endane, og funksjons rom midt i huset slik at desse enkelt vert tilgjengelege for alle. Kvifor = For å sikra Fagområde, Progresjon, Tryggleik, Utfordringar, Samarbeid, Fleksibilitet, og felleskap. Og skape gode rom for språkleg samspel barn barn. Og barn - vaksne Konstruksjons rom Kantino Dramarom 3-5 år 1-3 år Familierom 4-6 år

7 Luren 1-3 år, har lagt vekt på: Språkmiljø og språk stimulering i barnehagen. Synleg og tilgjengeleg leikeutstyr + bruk av symbol plassert i barna si høgd. Erik på 2 år peikar og seier Åna den. Eg tar ned kuleramma han peikar på. Anna 1 år ser på Erik, Ho peikar Åna den og får ned den andra kuleramma. Ho smilar når ho får kuleramma i nevane. Dei sett seg på teppet attmed kvarandre. Etter ei stund tek Erik med seg kuleramma og sett seg opp i ein djup lenestol. Det er ikkje enkelt, for kuleramma er veldig stor. Anna føl etter Erik, og klarar til slutt å få med seg si kuleramma opp i stolen attmed Erik. Erik legg kuleramma på fanget, og byrjar å jobbe med kulene. Han smiler, ser på meg og seier pela data. Anna ser på Erik, legg kuleramma på fanget, tar tak i kulene, og serier pela data Med eit einaste stort smil om munnen

8 Huldragruppa 3-4 år har lagt vekt på: Bilete som utgangspunkt for tekstskaping. Symbol, og tilgjengeleg og synleg leikemateriale. Enkel tilgang til bøker, knyta til tema som gruppa jobbar med.

9 Tussagruppa 4-5 år, har lagt vekt på: Me sit i samling, og eit barn på 2 år trekker eit rim frå posen. Rimet handlar om sansane våre. Eg spør Kva er det me ser med? Munnen svarar barna. Dette var spennande Kva skjer om me opnar munnen og lukker auga? Borna lukkar augo sine og oppdagar at det vert mørkt. Dei vert enige med kvarandre om at det er augo me ser med Tilgjengeleg, synleg, fleksibelt og funksjonelt. Eiga tekstskaping, riming og arbeid med ulike omgrep.

10 Trollgruppa 5-6 år har lagt vekt på: Me såg gjennom TRAS, og vart usikre på kor mykje nokre av dei 6 år gamle gutane våre nytta språkleg samspel i rolleleik. Etterpå observerte eg 4 av gutane i ein flott leik, kring nokre små figurar ( Gomiti) Dei hadde ulike roller, og masse dialog seg imellom for å avklara styrke og allianser. Eg såg at slike små figurar stimulerte til masse god rolleleik, der språket og spennande ord som tordenstyrke og isskjold vart nytta. Seinare vart gutane med og skreiv eit eventyr om desse figurane. April 09. Undring, fabulering, gjennkalling og tekstskaping, saman med leiker som innbyr til dialog, problemløysing og språkleg samspel.

11 Konklusjon (ut frå kjenneteikn på kvalitet): 1. Barna har tilgang på rom der dei kan leika saman over tid utan å verta uroa: Ved å endra rominndelinga vår, har me klart å kombinera større fellesareal, med fleire mindre baserom. Dette gjev barna høve til å leike saman i mindre grupper, enten i funksjonsromma, eller i eit baserom. Ved å setje inn vindauge i eindel dørar, vert leiken til barna ikkje lenger uroa av vaksne som vil sjekka korleis det går, eller barn som lurar på kva som skjer inne på småromma. Dette førar til ro og konsentrasjon, både for barn og vaksne. 2. Romma er oversiklege og ryddige, så barna forstår kva dei kan brukast til/ har å tilby: Ved å behalda nokre funksjonsrom, har me sikra eit godt areal til dans / drama og musikk, kantina, Atelier og konstruksjonsleik. Samstundes har me fordelt spennande leike og konstruksjons materiale kring om på dei ulike baseromma, slik at desse romma innbyr til rolegare leik og samspel. = Ein går til dei romma som tilbyr den aktiviteten som ein vil halde på med, noko som fører til færre konflikta, då ulike leikeaktivitetar går føre seg på bestemte område. Det vert i tillegg og enklare og organisera utstyret, og halda romma ryddige. 3. Innhaldet i romma vert endra / utvikla i takt med barna sin utvikling og behov: Funsjonsromma vert organisert utifrå kva dei skal tilby, = mangfald, samarbeid og kreativitet. Gode system og merking er med å sikra oversikt og enkel tilrettelegging ut frå tema, interesse eller prosjekt. baseeromma vert organisert utifrå interessene til gruppa som er der, og dei måla me sett oss i progresjonsplanen. Ved å organisera baserom utifrå dei ulike aldersgruppene, tilbyr me kvart år, nye utfordringar og spennande variasjon innanfor ein kjent og trygg ramme. Me unngår og ein stor omorganisering kvart einaste år, fordi me i staden for å flytte masse utstyr, heller flytt barna til eit nytt rom som er tilrettelagt utifrå deira modning. Det plassert bøker i alle rom. 4. Det heng bilete på veggane, med tekst under av ting som vert arbeida med: Det heng oppe dokumentasjon av prosjekt som det vert jobba med. Desse heng på baseromma, og funksjonsromma. Det står tekst under eller attmed bileta. Det er og høve til å leike med tal og bokstaver på ulike måter i baseromma for dei to eldste gruppene, medan alle barna vert presentert for tal og bokstavsymbol i Stovo. 5. Barnehagen har eigne rom som er tilpassa ulike aldersgrupper og behov: Ja. Kvar aldersgruppe, har sitt baseerom som er spesielt tilpassa til deira behov. Jan sitt på konstruksjonsrommet. Han har bygd ei vippa med dei nye teknoduplo klossane. Vippa går ned på den eine sida heile tida. Den er tyngst forklarar han meg. Derfor går den ned

12 Del 2. Organiseringa vår: Kjenneteikn på kvalitet: Språkmiljø og språk stimulering i barnehagen. Dagsrytmen gjev barna nok tid til at dei kan fordjupe seg i leiken. Delar av dagen er barna i smågrupper på Maks 5-6 barn ( = grense for å få engasjert alle i den språklege aktiviteten). Barnehagen har system for å stimulera barn som i liten grad søkjer kontakt med vaksne. Barna har lett tilgang på barnebøker med ulike sjangrar og for ulike aldersgrupper. Barna har lett tilgang på papir og blyant. Marius 3 år er ordensgut i dag. Han har funnet bokstaven sin, og skal henge den opp. Eg spør han: Veit du kva bokstaven din heiter? Ja svarar Marius. Den heiter opp og ned. Eg svarar bekreftande Ja, den går opp og ned, og heiter M Tora sit og skriv alfabetet på eit ark, medan ho syng alfabetsangen. Då seier ho plutseleg, Tuva sine bokstavar kjem etter kvarandre. T U V, da manglar berre A. Då ho kjem til Æ Ø og Å ber Tora om hjelp. Eg skriv bokstavane først, og ho etterpå

13 Endringa av organiseringa vår: To og to grupper jobbar opp mot kvarandre. Me legg tilrettte for to baseaktivitetar i løpet av dagen i staden for ein. Den eine går føre seg ute, den andre inne, og så vert det motsett om ettermiddagen. Ved å bryte opp den tilrettelagte aktiviteten slik, får barna dobbelt så mykje areal å leike på. Me fleksibilitet og samarbeid på tvers av alder, noko som gir oss og høve til inndeling i mindre grupper, tilgang til fleire rom og dermed fleire val av aktivitetar. Me har god erfaringar frå med ei fadderordning, der dei eldste er med og hjelper til med dei yngste. Me la om dagsrytmen vår, og laga eit system som sikrar at det er vaksne til stade i alle rom som er i bruk. Det disponible arealet inne, vert større og basene har alltid tilgang til sine baserom som er spesielt tilrettelagt ut frå deira modning og interesser. Betre fordeling av vaksne i aktivitetar og leik, i den frie tida. Nils snart 3 år er klar for bleieskift. Han klatrar opp på trappa på badet. Han ser på meg som enno er litt høgare enn han. Du er stor, eg er liten seier han så Steinar 3 år og eg er i garderoben, han er snart ferdig påkledd, og klar til å gå ut for å leike. Steinar ser ein liten gul plastbit på golvet, han peiker og den og syng Kan sjå noko gult Eg svara med sang Kva ser du som er gult? Steinar svarar. Ein liten kylling i egget låg Han står og peiker på den gule plastbiten medan han syng heile sangen. Eg syng i lag med han

14 Konklusjon ( ut frå kjenneteik på kvalitet) 1. Dagsrytmen gjev barna nok tid til at dei kan fordjupa seg i leiken. 2 grupper inne og 2 grupper ute gjev meir ro, betre plass og færre avbrudd i leiken. 2. Deler av dagen er barna i smågrupper på maks 5-6 barn ( -grense for å få engasjert alle i den språklege aktiviteten). Både i den frie leiken og i dei tilrettelagte aktivitetane vart det større rom for å vera saman i små grupper. Me sikra at det er vaksne til stade i alle rom, gjennom ei fordeling ut i frå vaktene og samarbeidstid føremiddag og ettermiddag, der alle vaksne har felles ansvar for alle barna. Me gjennomførte ei registrering av språkleg samspel mellom barn og vaksne i den frie leiken, for å sjekke om resultatet av denne ville samsvare med vårt inntrykk, som var; at me leste meir,og hadde tid til å vera saman med barna i mindre grupper oftare enn tidlegare. Kartlegginga vår synte at desse aktivitetane hadde auka. 3. Barnehagen har system for å stimulera barn som i liten grad søkjer kontakt med vaksne: Delte grupper i samling og i måltid, sikra at alle får delta i samtale, høyre forteljngar, og lytte til bøker. Ulike tiltak, som omlegging av rutinane våre i dei tilrettelagte aktivitetane, fordeling av vaksne i alle rom sikra ein nært samspel mellom barn og vaksne ( Registreringa vår, og kartlegginga vår, som syner at språkleg samspel som samtale, lytte til barnet og forteljing og høgtlesing, vert nytta bevist av alle pedagogane våre, og gjennom prosjektet og har fått stigande fokus hos assistentane. Og at det spesielt i gruppe aktivtetane vert nytta språkstimulerande materiale, meir enn tidlegare. I tillegg auka bruken av ulikt kartleggings materiale som TRAS hos pedagogane i løpet av hausten Borna har lett tilgang på barnebøker med ulike sjangrar og for ulike aldersgrupper. Barna har tilgang til bøker i alle rom, og bøker som er spesielt tilpasse deira alder, interesser og prosjekt i grupperomma. Utvalet av bøker er bra, no når me har eit godt samarbeid biblioteket. 5. Barna har lett tilgang til papir og blyant. Det er primært tilgang til dette på atelieret, bør kanskje vera meir tilgjengeleg i grupperomma og? Eg og to barn på 3 år, leika butikk på drama rommet. Barna sto bak disken og skulle selge, eg kom for å handla. Per ville finne varer til meg, men Karin sa bestemt Nei. Du kan finna dei sjølv Eg spurte dei kvifor dei ville gjera det på kvar sin måte. Per sa At da var slik det var i gamle dagar. Me snakka litt om butikk før og no, og fortsatte leiken. Karin scanna varene eg hadde fått av Per. Slik fekk eg handla hos begge, og begge barna forsto leiken til den andre og forsette sjølv om dei ikkje var heilt eininge

15 Del 3. Korleis nyttar me dei språkverktøya me har? Resultat av kartlegginga vår våren 09: Det var tydeleg samtale / dialog med barnet, og det å la barnet fortelje sjølv, som var den metoden ein nytta mest gjennom dagen. Under samling, tilrettelagte aktivitetar og den frie leiken i gruppene, var i tillegg forteljingar, høgtlesing, song, rim og regler nytta meir aktivt. Det som var interessant å merke seg var at metodar som Snakkepakken og Mattepakken sjeldan eller aldri vart teken i bruk gjennom dagen. Gjennom samtaler kom det fram at den primære årsaka til at snakkepakken og mattepakken vart teke lite i bruk, var plasseringa, og måten den vart oppbevart på. Me kom fram til at desse verktøya måtte ha ein meir sentral plassering på huset, slik at desse var lett tilgjengeleg for alle gruppene. Dei måtte vera synlege og tiltalande, slik at både barn og vaksne fekk lyst til å ta dei i bruk. I tillegg knyta me språkstimulerande aktivitetar opp til samlingsstunda, for å sikra at alle barna fekk delta i slike aktivitetar minimum ein gong om dagen. Før: Snakkepakken og Mattepakken var plassert i boksar oppe på ei hylla og inne i ein krok. Dei var ikkje så lett tilgjengelege og nokså uoversiktlege. No: Eige skap med glasdørar, som er plassert i Stovo, s lik at det er tilgjengeleg, synleg og freistande for alle.

16 Konklusjon: Ut frå samanlikning av kartlegginga vår og haust 09. Implementering av ulike språkstimulerande verktøy, før og etter tiltak: Pedagog: Auka bruk, frå aldri og sjeldan, - til av og til og ofte. Både mattepakken, snakkepakken og språksprell er kome med på vekeplanane. Assistent : Me ser same trenden, men språkverktøya vert i noko mindre grad nytta av assistentane. Klarar me å sjå nokre tendensar ut frå tala som kom fram i kartlegginga? - Auka bruk av dei språkstimulerande verktøya, i samling og i den frie leiken i basane midt på dagen. - Den same tendensen ser me att i tilrettelagte aktivitetar. - Høgtlesing og trekkeposer har gått litt tilbake i tilrettelagte aktivitetar, men er til gjengjeld oftare nytta i den frie leiken, noko som samsvarar med resultatet frå registreringa vår. I registreringa var det dramarommet og Stovo som vart mest brukt til lesing. Me må leggje betre til rette for gode lesekrokar i desse romma. Dette vil vera eit tiltak for å auke lesefrekvensen. Kan de finne nokre årsaker til at resultatet vart slik? - Språkverktøya er tilgjengeleg og synlege. - Implementering i dei daglege rutinane våre. - System som sikrar fordeling av språkverktøya på dei ulike gruppen gjennom veka. - Større tryggleik i bruk av språkverktøya etterkvart som ein vert betre kjent med dei.

17 Del 4. Forskings prosjekt: Hypotese: Dei yngste barna i barnehage profiterar språkleg på å vera saman med dei eldre barna. Me plukka ut 4 fem-åringar, som me fulgte, to jenter og to guter. Gjennomføring: Det var sett av 2 veker til observasjon og gjennomføring av forskningsprosjektet. Dette synte seg å bli for lite, - sjølv om me utvida observasjonstida med ei veka. Det var fleire årsaker til dette, m.a. Div. kurs og ein del sjukemeldingar, noko som førte til fokus på å få dagen til å gå i hop, dvs. prosjektet vart nedprioritert. Kva har me lært: Me bør plukka ut ei lita gruppe, som kan skjermast uansett bemanninga ellers, slik at gjennomføringa ikkje stopper opp. Me bør justera spørsmåla etterkvart, om me erfarar at det vil gje klarare svar. Ut i frå dette, føler me at me ikkje kan konkludera, men berre beskriva ein tendens. 5 åringen snakkar med fulle setningar og har eit variert ordforråd, saman med jamnaldringar 2 åringen snakker i setningar med 3 ord, opp til fulle setningar. Dei brukar preposisjonar, stiller spørsmål og har samleik, saman med jamnaldringar. Tendensen i samspel mellom dei eldste og dei yngste var: 5 åringen snakker til 2 åringen, utan å få så mykje respons tilbake. Dei stiller spørsmål og er litt service innstilt. Dei er ofte på tilbodsida; Vil du. Nyttar mykje spørjande setningar. T.d. Vil du ha ei kaka? Er det varmt for deg? Vil du ha den dokka? Me såg lite dialog, mellom dei yngste og dei eldste. I den grad dei eldste tilpassa språket sitt, er det ved å nytte kortare setningar, og nytte den i staden for å t.d. stol. = Slik skal den stå. Tendens : Dei yngste barna observera dei eldste. Dei eldste nyttar språket mykje i leiken sin, men inkluderar ikkje dei yngste i ein dialog. Dei er meir på tilbodssida, og nytta eit lite beskrivande språk overfor dei yngste. Den må stå sånn. vil du sove på dette? Setningane vert underbygd av handling. Me kan difor ikkje sjå at samspel med eldre born, er med på å utvide vokabularet til 2 åringane i stor grad. Men dei yngste får mykje erfaring i kommunikasjon, og sosialt samspel.

18 Kva har me erfart og lært: Fokus på språkleg samspel, aukar det språklege samspelet mellom vaksen og barn. (kartlegging) Omorganiseringa av huset ser ut til å fungera bra. ( registreringa vår + kartlegging) Gruppene veit kor dei høyrer til, og det er god plass til dokumentasjon. ( Positive attendemeldingar ) Gruppeaktivitetane er ein god arena for ulike språkaktivitetar. (Kartlegging) Omorganiseringa av dagsrytmen gjev større rom for tilrettelegging i mindre grupper, færre barn i kvart rom, og meir konsentrasjon i leiken. ( Registrering og kartlegging) Utetida vert nytta meir aktivt i ulike tilrettelagte aktivitetar + frigjer areal inne. Snakkepakken og mattepakken, saman med andre språkverktøy, er tekne meir i bruk, og implementert i dei daglege aktivitetane våre. (Kartlegging) Me har fått eit større fokus på leikeutstyr og plasseringa av dette, Dette ser me stimulera, og gjev høve for eit godt språkleg samspel mellom barn/barn og barn/ vaksne. (Observasjonar) 2 åringane lærer mykje av å observera og å vera saman med dei som eldre, men me har ikkje sett at dei går i dialog med dei eldrste barna under leiken. Dei yngste lytter, ser og erfarar gjennom sitt samver med dei eldre barna = mykje sosial læring + kommunikasjon. Me kan derimot ikkjje sjå at det språklege samspelet har stor betydning for utviding av vokabularet til 2 åringen, då dei eldste forenklar språket sitt, og underbygger meininga med handling, i staden for å beskrive med ord. = Den istaden for stol.

Korleis utvikle rom som sikra konsentrasjon, variasjon, og alderstilpassa utfordringar? Det er jo tre ting på ein gang, er det mogeleg?

Korleis utvikle rom som sikra konsentrasjon, variasjon, og alderstilpassa utfordringar? Det er jo tre ting på ein gang, er det mogeleg? Korleis utvikle rom som sikra konsentrasjon, variasjon, og alderstilpassa utfordringar? Det er jo tre ting på ein gang, er det mogeleg? Tjødnalio barnehage. Prosjekt 2010-2011 Program for inspirasjonskurs:

Detaljer

Korleis utvikle rom som sikra konsentrasjon, variasjon, og alderstilpassa utfordringar? Det er jo tre ting på ein gang, er det mogeleg?

Korleis utvikle rom som sikra konsentrasjon, variasjon, og alderstilpassa utfordringar? Det er jo tre ting på ein gang, er det mogeleg? Korleis utvikle rom som sikra konsentrasjon, variasjon, og alderstilpassa utfordringar? Det er jo tre ting på ein gang, er det mogeleg? Program for kvelden: 18.00-18.30: Presentasjon av bakgrunnen for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage

Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Regnbogen Natur-og kulturbarnehage Om å vera på - vår forståing av vaksenrolla i uterommet Kva vil det seie å vera ein deltakande/engasjert vaksen i ungane sitt læringsmiljø? - Her tenkjer vi at ungane

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

Dei gode forteljingane

Dei gode forteljingane Utarbeidet av Småfolk barnehage, Etne PROSJEKTTITTEL «Dei gode forteljingane» FORANKRING I RAMMEPLANEN 2.5 Språkleg kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggjande perioden for språkutvikling. Samhandling

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe

Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe Halvtårsrapport haust 2017 GUL gruppe Omsorg, medverknad, vennskap og fellesskap Tidleg på hausten brukte me mykje tid på barnas medverke og sjølvbilete. Dette gjorde me gjennom arbeid i prosjekt, der

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage

Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage 2016-2017 Høgtlesing som fokusområde i Skramsmarka barnehage HØGTLESING SOM FOKUSOMRÅDE Bakgrunn for val av metoder: Lesing og samtalar rundt bøker har stor verdi for språkutviklinga til barn. For å lukkast

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse

Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse Kvardagsaktivitetar er noko som skjer kvar dag, og difor noko av det viktigaste innhaldet i barnehagen. Vi har satt oss nokre mål for desse aktivitetane. Revidert haust 2015 BRINGING OG HENTING Kva er

Detaljer

HANDBOK GRUPPELEIING

HANDBOK GRUPPELEIING HANDBOK I GRUPPELEIING Forord Denne handboka er eit resultat av eit godt stykke arbeid av heile personalet i Trollongane barnehage. Den viser korleis vi jobbar med gruppeleiing, over for barna, foreldra

Detaljer

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering Farnes Skule Læreplan i: Norsk Trinn: 1. klasse Skuleåret: 2015/16 Årstimetal: 6, 5 t. pr. veke Læreverk: Salto,Gyldendal Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering August - september - Leike, improvisere

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Til deg som er vikar eller nytilsett i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er vikar eller nytilsett i Maurtuå Barnehage! Til deg som er vikar eller nytilsett i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» MAURTUÅ BARNEHAGE «Saman set me spor» Dette betyr at: Barn, foreldre og tilsette set spor hjå kvarandre.

Detaljer

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3

Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Hjelp og løysingsframlegg til nokre av oppgåvene i kapittel 3 Oppgåver til side 130 Oppgåve B Kommenter forholdet mellom omgrep. a) Morfem, leksikalsk morfem, grammatisk morfem, bøyingsmorfem og avleiingsmorfem.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Halvårsplan, hausten 2011

Halvårsplan, hausten 2011 Halvårsplan, hausten 2011 Skule Straumen skule Rektor e-post Inger Marie Tørresdal imt@tysver.kommune.no Prosjektansvarleg Grete Fjeldheim Vestbø e-post GFVestbo@tysver.kommune.no Skriv kort kva skulen

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Bilde 1. Her er Marius, mammaen og pappaen hans. Dei sit heime og et frukost. Marius har ein bamse som heiter Sofus.

Bilde 1. Her er Marius, mammaen og pappaen hans. Dei sit heime og et frukost. Marius har ein bamse som heiter Sofus. 26. 5. 2010 Bilde 1 Her er Marius, mammaen og pappaen hans. Dei sit heime og et frukost. Marius har ein bamse som heiter Sofus. Sofus får vere med Marius nesten over alt Det er tidleg på dagen. Marius

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer