Formannskapet gjorde i møte den , sak 203/11 følgende vedtak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet gjorde i møte den 15.12.2011, sak 203/11 følgende vedtak:"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN FOR INNFØRING AV PAPIRLØSE MØTER Bakgrunn: Formannskapet gjorde i møte den , sak 203/11 følgende vedtak: Formannskapet vedtar at det innføres papirløse møter i saksbehandlingen i første omgang i formannskapet med siktemål at dette også skal gjelde for kommunestyret. Det fremlegges en prosjektplan for innføring av papirløse møter i løpet av 1. halvår Organisering: Rådmannen har utpekt kommunalsjef Pål Rønningen som ansvarlig for utarbeidelse av prosjektplanen for innføring av papirløse møter. Kommunalsjef Pål Rønningen har oppnevnt følgende prosjektgruppe som har fått i oppdrag å utarbeide selve prosjektplanen: Knut Viset prosjektleder Kjeld Dag Svendsen Line Bøe Tom Bøhn Trond Østli Kari Røhne Prosjektplanskisse I henhold til saksutredningen i f-sak 203/11, er det lagt til grunn at prosjektplanen skal avklare følgende problemstillinger: Valg av brukerenhet bærbar PC eller ipad Valg av programvare og versjon av saksbehandlings- og møtesekretærfunksjon Teknisk løsning, kapasitet og dekningsgrad for trådløst nett Administrative bestemmelser og rutiner (herunder ivaretakelse av sikkerhet) Utarbeidelse av opplæringsplan og gjennomføring av opplæringen I tillegg er prosjektgruppen enig i at prosjektplanen skal beskrive følgende: Målsetting og krav til løsning/funksjonalitet Implementering funksjonell totalløsning Plan for gjennomføring Målsetting og krav til løsning/funksjonalitet I henhold til saksutredningen i f-sak 203/11 er målsettingen for innføringen av papirløse møter å kunne gi følgende gevinster: Redusert papirbruk betydelig miljøgevinst 1

2 Mindre kopiering Reduserte kostnader til porto og konvolutter Bedre og raskere tilgjengelighet til politiske saker Bedre møteplanlegging og mindre tidsbruk for møtesekretær Det å investere i et trådløst nettverk på Rådhuset vil også kunne effektivisere de administrative rutinene for øvrig. Målsettingen vil altså være å erstatte kopiering og utsending av politiske saksdokumenter i papirversjon med elektronisk bærbare enheter. En ser for seg følgende unntak knyttet til produksjon av følgende dokumenter som fortsatt må/bør produseres i papirversjon: Økonomiplaner/budsjettdokumenter Årsmeldinger Tertialrapporter Andre plan- og styringsdokumenter Reglementer/retningslinjer Dokumenter som inneholder sensitive opplysninger Siktemålet vil likevel være at med unntak av dokumenter som inneholder sensitive opplysninger, vil budsjettdokumenter, plandokumenter m.v, samt reglement og retningslinjer også kan lastes ned til de bærbare enhetene. Dette vil kunne sikre en elektronisk tilgang til de mest relevante styringsdokumentene, men må da organiseres slik at en ivaretar hensynet til oversiktlighet. Krav til løsning/funksjonalitet. Innføring av papirløse møter krever at alle aktuelle møteinnkallinger med tilhørende saksdokumenter kan lastes ned til bærbare elektroniske enheter. De bærbare enhetene må utstyres med programvare som muliggjør bruk av saksdokumentene på samme måte som for papirversjoner, nemlig gjøre anmerkninger, understrekinger, notater osv. Videre må enhetene kunne kommunisere med hverandre slik at politikerne kan utveksle notater og kommentarer til hverandre for eksempel på partigruppemøter blant kommunestyrerepresentantene. Dessuten må enhetene kunne kobles til prosjektor slik at dokumentene kan presenteres i partienes organer (styremøter, medlemsmøter osv.). En ser for seg at kommunestyrerepresentantene må utstyres med hver sin enhet, og at nedlasting av dokumenter kan skje via den enkeltes representant sin tilgang på internett (enten hjemme eller på jobb). Spørsmålet vil være om også varamedlemmene skal utstyres med hver sin enhet (og i så fall hvor mange varamedlemmer), eller om varamedlemmene må møte i servicetorget for å få hentet en enhet. Pga av økonomi legges det foreløpig til grunn at varamedlemmene ikke utstyres med enheter i denne omgang, men mottar møteinnkalling og saksdokumenter i papirversjon. For de som ikke har tilgang på internett, vil det være tilgang på trådløst nettverk i vestibylen utenfor servicetorget som politikerne selv kan logge seg på for å få dokumentene lastet ned på sin enhet. Det planlegges dessuten etablering av en PC-stasjon i vestibylen som også brukes av øvrige besøkende (selvbetjening). 2

3 Løsningsforslag: Valg av brukerenhet bærbar PC eller ipad: I saksutredningen til f-sak 203/11 fremgår det følgende: o Kommunens saler og møterom egner seg ikke godt for bruk av bærbar PC. Dette grunner i den batterikapasitet en bærbar PC har, og hvordan saler og møterom er utstyrt med strømkontakter. Bruk av en eller annen form av ipad løsning bør derfor vurderes nøye. Videre legges det følgende forutsetninger til grunn for valg av enhet: Enheter må ha tilstrekkelig batterikapasitet for å kunne vare i 12 timer Alle brukere må sørge for at enhetene er ladet før bruk i møter og lignende Med bakgrunn i målsetting og krav til løsning foreslås det følgende valg av type enhet: Ut i fra de forutsetninger og bruksmessige forhold har valget falt på ipad som brukerenhet. Hovedsaker der ipad skiller seg ut er som følger: Overlegen brukstid ved batteridrift Minimalt med administrasjon Liten eller ingen risiko for virusangrep Uhyre stabilt system med lite problemer Enkel og intuitiv i bruk Tabellene viser en sikkerhetsanalyse som Symantec har utført på mobile systemer. Det viser at Apple ios har en høyere grad av innebygget sikkerhet enn Android baserte systemer. Dette var også med på å avgjøre valget på ipad som enhet. Det må allikevel understrekes at riktig bruk av enheten er en forutsetning for at sikkerheten skal kunne ivaretas. 3

4 Web-based and network-based attacks: Dette er angrep fra såkalte Dirty Websites, det vil si sider på internett som enten er laget for å angripe PC er, eller legale sider infisert med ondsinnet kode. Malware attacks: Malware kan deles opp i tre hovedkategorier: Tradisjonelle data virus, computer worms, og Trojan horse programmer. Social engineering attacks: Disse angrepene, som for eksempel phishing, er en metode for å lure datamaskinbrukere til å avsløre personlig eller finansiell informasjon gjennom en e-postmelding eller et webområde. Resource and service availability abuse: Målet for denne typen angrep er å misbruke enten brukerens nettverk, datamaskin eller identitet for å begå ulovligheter. Malicious and unintentional data loss: Data-tap ved at enten brukeren selv, eller en hacker flytter sensitive data fra en beskyttet enhet eller nettverk. Data Integrity attacks: Angrep der formålet er å ødelegge eller modifisere data uten eierens tillatelse. Det er utarbeidet en egen bruksanvisning for bruk av ipad. Valg av programvare og versjon av saksbehandlings- og møtesekretærfunksjon. Basert på innhentede opplysninger fra leverandøren til kommunens elektroniske sak- og arkivsystem (ESA), vil en måtte foreta en oppgradering til nyere versjoner for å kunne ta i bruk en automatisk dokumentlasting/håndtering i forbindelse med produsering av politiske saksdokumenter. Prosjektgruppen legger til grunn at det å vurdere en oppgradering av det elektroniske sak- og arkivsystemet er så vidt kostbart at dette må ses i en større og bredere sammenheng vedr. utnyttelse av nyere versjoner på andre områder. Prosjektgruppen foreslår derfor å bruke de rutinene som allerede er innført med bakgrunn i gjeldende versjon, dvs. at møteinnkalling og saksdokumentene som produseres i sak- og arkivsystemet av møtesekretæren lagres på felleskatalog og konverteres til PDF-format på samme måten som dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside. Rutiner for dokumentlasting og håndtering. Det er laget ny katalogstruktur på felleskatalogen G:/1-Til Dropbox. Alle dokumenter som skal til Dropbox legges her. Hvert møte har sin egen katalog under henholdsvis Formannskapet eller Kommunestyret. Denne katalogstrukturen er speilet på kommunens plass på Dropbox. De som får tilgang til Dropbox kan kopier filer fra G: til Dropbox. Dropbox er en nettjeneste som gir oss 2GB gratis lagringsplass på nett (mer hvis vi betaler), og der den tilhørende programvaren i tillegg gjør denne plassen til en virtuell harddisk på maskinen din slik at du enkelt kan kopiere filer frem og tilbake - akkurat som om det var en ekstra harddisk. Programvaren vil bli installert på flere PC-er for administrasjonen, og på den måten vil administrasjonen kunne sørge for at innholdet i Dropboxen til en hver tid være oppdatert på tvers av maskinene. 4

5 Politikere bruker ipad appen Goodreader til å lese dokumentene med. Se egen bruksanvisning for dette. Teknisk løsning, kapasitet og dekningsgrad for trådløst nett. I saksutredningen til f-sak 203/11 fremgår det følgende: o Det er viktig med en detaljert gjennomgang hvor det er behov for og kapasitetsbehovet for trådløst nettilgang. Hvilke saler og møterom skal dekkes, og hvor skal eventuelle tappe/nedlastingsstasjoner for data være (Servicetorget eller lignende) for de politikere som ikke har tilgang til Internett hjemme. Grunnen til dette fokus er den kjensgjerning at Rådhuset, med sin spesielle betongkonstruksjon, kan være vanskelig å sette opp med trådløst nett sett ut fra en generell vurdering. Innføring av papirløse møter krever at det blir etablert et trådløst nett på Rådhuset. Ved etablering av trådløst nett er det naturlig å se dette i sammenheng med kommunens øvrige behov for trådløse nett i framtiden. Vi ser for oss et tredelt behov: 1. Trådløst gjestenett for politikere og alle andre gjester som har behov for internetttilgang i Rådhuset. Trådløst gjestenett skal være tilgjengelig for fortrinnsvis møtevirksomhet i Kommunestyresalen og Formannskapssalen. For å tilby tankemuligheter for politikere uten trådløst nett hjemme, bør det være trådløst gjestenett i Servicetorget/Vestibyle og i Biblioteket. For trådløse politikere skal ipader tilkobles automatisk til gjestenettet uten pålogging. For gjester for øvrig skal gjestenettet skal være sikret med pålogging med daglig passordskifte. Tilgangshåndteringen for gjester skal kunne besørges av Servicetorget. 2. For at administrasjonen skal kunne ha muligheter for å teste og drifte ipad-løsningen må det være trådløs tilgang til kommunens administrasjonsnett. Dette bør være tilgjengelig i samtlige etasjer på Rådhuset. Et slikt nett vil også dekke opp for behovet for trådløst admin-nett for de i administrasjonen som har bærbar pc, slik at disse kan ta med seg sine pc-er i møter etc. Nettet skal være kryptert og sikret slik at innmelding av elektronisk enhet i nettet er nødvendig. 3. Det finnes en rekke trådløse nett ute på skolene i kommunen, både for elever og lærere (admin-nett). Disse nettene er uten overvåkningsmuligheter og av ulik kvalitet. For å sikre en bedre og enklere drift bør disse med tiden skiftes ut og legges i samme løsning som kommunens øvrige trådløse nett-løsning. Elev-nettet skal være kryptert og sikret slik at innmelding av elektronisk enhet i nettet er nødvendig. Den trådløse løsningen skal i første omgang kunne tilby følgende nett: gjestenett og adminnett. Nettene skal være krypterte og skal tilby en enkel administrasjon av gjestebrukere med påkrevet passord. I hvilken stor dekningsgrad og kapasitet det skal være på nevnte plasser må nødvendigvis testes og utprøves. Rådhuset har en spesiell betongkonstruksjon som er dårlig egnet for trådløst nett. Hvor mange aksesspunkter som må til for å få en god nok dekning er derfor usikkert. Utstyret til den trådløse løsningen må imidlertid være skalert for ytterligere 5

6 utvidelser og nye behov. Spesielt viktig er det at utstyret også kan håndtere det kommende behovet for et trådløst elev-nett i samme løsning. Nettet skal kunne administreres sentralt fra IKT-seksjonen på Rådhuset og om nødvendig utvides til å administreres ute på den enkelte skole. De trådløse aksesspunktene skal kunne organiseres i grupper, slik at ulike administratorer kun skal kunne se sine aksesspunkter. I leveransen av trådløst nett forutsettes det at blir gjennomført opplæring i drift av løsningen, samt dokumentasjon over teknisk løsning. Administrative bestemmelser knyttet til bærbart IKT utstyr i Søndre Land kommune. Av saksutredningen til f-sak 203/11 fremgår det følgende: o Det må i samarbeid avkares og settes opp bestemmelser og rutiner knyttet til bruk av de bærbare enheter, systemet, servicegrad og vedlikehold fra IKT sin side. Generelle bestemmelser. o Alt IKT utstyr som skal benyttes i forbindelse med administrativt/politisk arbeid i Søndre Land kommune skal anskaffes i regi av Søndre Land kommunes IKT avdeling. o Alt tildelt kommunalt IKT utstyr er å betrakte som kommunal eiendom og skal behandles og benyttes deretter. o Alt tildelt kommunalt IKT utstyr skal innleveres ved opphør av arbeidsforhold eller annet kommunalt engasjement. Innlevering skjer direkte til IKT avdelingen eller via Servicetorget. Ansvar. o Alt kommunalt tildelt IKT utstyr er å betrakte som den enkelte tildeltes ansvar innenfor den tidsperiode tildelingen gjelder for. Enhet på avveie, meld snarest fra til IKT eller Servicetorget. OBS! Før møter, husk opplading av enheten. Bruk. o Kun kommunalt eide enheter skal benyttes i administrativt/politisk arbeid i kommunen. o Alt kommunal tildelt IKT utstyr skal i prinsippet kun benyttes av den person som tildeles enheten. Dette betyr at kommunalt tildelte enheter prinsipielt ikke skal overdras eller benyttelse av andre. o Tildelt utstyr skal i prinsippet benyttes ut fra de tjenester som er tilgjengelig ved mottak eller endringer foretatt, initialisert eller klarert av Søndre Land kommunes IKT avdeling. o Tildelte enheter skal i prinsippet benyttes til tjenester knyttet til det kommunale engasjement og det behov for generell bruk og tilgang til informasjon og oppkobling dette innebærer. o Nedlasting og installasjon av ikke autorisert informasjon og programvare skal i prinsippet ikke forkomme. Ved tvil skal IKT avdelingen kontaktes. 6

7 Oppsett, drift og vedlikehold av enheter. o Alt oppsett, drift og vedlikehold av enheter skal i prinsippet fortas av eller avklares med Søndre Land kommunes IKT avdelingen. OBS! Dette gjelder dog ikke assistanse ved oppsett av privat nettoppkobling. o IKT avdelingen har ikke ansvar knyttet til nettoppkobling ut over tilgang til det kommunale nett. Altså, intet ansvar knyttet til oppkobling av private nettverk og lignende. o All assistanse knyttet til reparasjoner, oppsett, problemer og bruk av enheter kan ikke påregnes ut over normal arbeidstid (klokken 08:00 15:30 på arbeidsdager). OBS! Ved behov Innleveres enheter direkte til IKT avdelingen eller via Servicetorget. HUSK! Merk enheten med navn og kontaktpunkt og en kort beskrivelse av hva som er problemet. Reparasjoner og vedlikehold vil utføres fortløpende ut fra de prioriteringer som til enhver tid gjør seg gjeldende. OBS! Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved enhetshavari, vil lokalt lagrede brukerdata kunne gå tapt. Derfor anbefales ikke lagring av informasjon lokalt på den enkelte enhet. Lagring av informasjon lokalt på enhet/nettet er den enkelte brukers ansvar. IKT har intet ansvar for informasjon lagret lokalt på brukerenheter. De administrative bestemmelsene er ment å skrives ut som en forpliktende avtale med de som får tildelt de bærbare enhetene. Administrative bestemmelser knytte til bruk av trådløst nettverk Kommunens trådløse gjestenett: Skal i all hovedsak besørges av Servicetorget evt skoleresepsjonene hvis det dreier seg om besøkende ute på skolene. Gjester må henvende seg til Servicetorget/Resepsjonen hvor de får tildelt et brukernavn og passord som er gyldig i 24 timer. Unntaksvis kan dette utstedes for lengre tid. Tilgang for kommunalt eid utstyr som for eksempel politikernes ipad-er skal besørges av IKT-seksjonen. Disse vil få en fast tilgang til kommunens trådløse gjestenett. Denne tilgangen skal være tildelt før utstyr blir levert ut til den enkelte politiker. Kommunens trådløse administrative nett: Tilganger besørges av IKT-seksjonen. I all hovedsak vil dette dreie seg om faste tilganger. Ansatte som besitter utstyr som ønsker å få tilgang til dette nettet, må ta kontakt med IKTseksjonen. Reglene for bruk av dette nettet verket faller innenfor kommunens øvrige retningslinjer. 7

8 Oppsummering av den valgte løsningen Løsningen baserer seg på bruk av lesebrettet ipad, programvarene GoodReader og Dropbox, samt trådløs tilgang til internett. Administrasjonen benytter Dropbox til opplasting av dokumenter til internett. Når dokumentene er klare på internett, sender administrasjonen en epost til politikerne med beskjed om at møtedokumentene er klargjort for nedlastning. Administrasjonen vil kunne legge ut dokumenter helt frem til møtet starter, det er derfor nødvendig at alle politikere også synkroniserer sine ipader i forbindelse med møtestart. GoodReader er en App (dataprogram) som laster ned dokumentene fra nettet til ipaden og lagrer de i et arkiv der. GoodReader er også en allsidig pdf-leser og et godt arbeidsverktøy i forarbeidet til møtene og under møtene. Den har innebygget filbehandler og gir deg verktøyene du trenger for å gjøre notater, uthevinger, bokmerker og understrekinger i dine sakspapirer og dokumenter. Det etableres et trådløst nett på Rådhuset som politikere og gjester benytter ved behov for tilgang til internett. Dette vil være tilgjengelig i kommunestyresalen, formannskapssalen, biblioteket og i foajeen i 1.etasje. Økonomi I investeringsbudsjettet for 2012, er det innarbeidet en bevilgning på kr for anskaffelse av bærbare enheter og trådløst nettverkt for å gjennomføre prosjektet papirløse møter. Det er anskaffet 36 bærbare enheter (ipader) til en total kostnad på kr (inkl. omslag) Det er forutsatt fordelt med 25 enheter til kommunestyremedlemmene, 5 enheter til rådmannsgruppa, og 6 enheter til politisk sekretariat/info-medarbeidere/ikt. Anskaffelsen og innstalleringen av trådløst nettverk er foretatt til en total kostnad på foreløpig kr Videre vil det påløpe en kostnad for nedlasting av GoodReader til kr 35 per enhet, dvs. kr Totalt er det da medgått kr Implementering funksjonell totalløsning Av saksutredningen i sak 203/11 fremgår det følgende: Som ledd i utarbeidelsen av prosjektplan, ser en for seg å kunne sette opp et pilotprosjekt med en til to bærbare enheter slik at systemet kan testes, vurderes og eventuelt tilpasses. I løpet av prosjektplanperioden har det vært gjennomført to pilottester relatert til praktisk bruk av ipad, nedlasting av dokumenter, bruk redigeringsprogrammet GoodReader til dokumenthåndtering, organisering av dokumentene på ipaden, samt testing av det trådløse nettverket. Resultatet av testingen har vært vellykket. I tillegg til redigeringsprogrammet 8

9 GoodReader, er det også et program for meldingsfunksjon og dokumenthåndtering (ibooks). Det vil bli utarbeidet særskilte bruksanvisninger for disse programmene. I tillegg til de ordinære saksdokumentene som utarbeides for formannskapsmøtene og kommunestyremøtene, vil det også bli lagt ut aktuelle styringsdokumenter og plandokumenter som blir gjort tilgjengelig på Dropboxen. Ipadene er også utstyrt med Outlook og Kalender som gjør det mulig å bruke ipadene til å sende/motta ordinær epost til hverandre og til administrasjonen. I forbindelse med den videre gjennomføringen, legges det opp til å gjennomføre en pilotperiode over fire formannskapsmøter, før kommunestyret tar i bruk sine ipader. I en overgangsfase, på de to første møtene i formannskapet, vil politikerne få møtedokumenter både på papir og elektronisk. Utarbeidelse av opplæringsplan og gjennomføring av opplæringen Prosjektgruppen vil stå for opplæring og support i oppstartsfasen, mens IKTavdelingen/servicetorget vil tilby support etter dette. Alle som får utdelt ipad skal først gjennom et obligatorisk grunnkurs i bruk av ipad. Stikkord til dette kurset blir: Koble til trådløst nett, lese og konfigurere e-post, bruke Safari Apple id, App store. Når bruker har hatt sin ipad i 3-4 uker følges det opp med tilbud om kurs i effektiv bruk av ipad og lesing av møtedokumenter med GoodReader. Opplæring av formannskapet Administrasjonen vil stille med ekstra personell for å bistå med hjelp til bruk av ipadene under de tre første møtene. Opplæring av kommunestyre Gjennomføring av opplæringen (grunnkurset) av kommunestyrets medlemmer (ekskl. formannskapets medlemmer) foreslås gjennomført utenom ordinære møter fordelt på tre grupper. Deretter vil det bli gjennomført fellesopplæring på en time i tilknytning til et ordinært kommunestyremøte. Så lenge det er behov vil det før kommunestyremøtene holdes det inntil en halv times brukerforum for papirløse møter. I dette forumet gis politikere som ønsker det anledning til å få råd og veiledning i bruk av ipad, samt at de har mulighet til å spørre om ting de lurer på. Plan for gjennomføring Opplæring av formannskapets medlemmer: Grunnopplæringen gjennomføres i tilknytning til det ordinære formannskapsmøtet 22. august Videre opplæring gjennomføres (ca 1 times tid) i tilknytning de to påfølgende ordinære møtene 12. september og 3. oktober (hvorav det siste møte kjøres papirløst) Opplæring av kommunestyrets medlemmer: Grunnopplæringen av tre grupper gjennomføres i løpet av september-oktober. 9

10 Videre opplæring gjennomføres (ca 1 times tid) gjennomføres i tilknytning til de ordinære kommunestyremøtene 15. oktober og 19. november (hvorav møtet 19. november kjøres papirløst) 10

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune

Saksframlegg. Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune Søgne kommune Arkiv: 035 Saksmappe: 2005/2825-25490/2012 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 92/12

Detaljer

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune

Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Arkivsak-dok. 201105956-3 Arkivkode 033 Saksbehandler Ellen Høstmark Bustø Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 19.04.2012 38/12 Papirløse møter i Vestfold fylkeskommune Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN Arkivsaksnr. Saksframlegg ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER - FORSØKSPROSJEKT KOMITEINITIATIV FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN Arkivsaksnr.: 08/38931 Forslag til vedtak: Det etableres et prosjekt i samarbeid med It-tjenesten for utprøving

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 631 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: *

Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 631 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 631 Arkivsaksnr.: 03/07690-005 Dato: * FORSLAG TIL VIDEREUTVIKLING AV PC-ORDNING FOR FOLKEVALGTE - 2004-2007 INNSTILLING TIL: formannskapet- driftsstyret

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Mobilsynkronisering. for Android

Mobilsynkronisering. for Android Mobilsynkronisering for Android Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Laste ned MobileIron@Work TM applikasjonen... 5 5. Oppsett av MobileIron-applikasjonen...

Detaljer

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8

Mobilsynkronisering. for Windows phone 8 Mobilsynkronisering for Windows phone 8 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Legg til firmakonto... 5 5. Innstillinger relatert til firmakontoen....

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold

Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Trådløst KHiO Oppkobling mot trådløst internett for studenter og ansatte som bruker egen datamaskin eller benytter MAC/smarttelefon/nettbrett. (Gruppe B): Innhold Oversikt over trådløse nettverk på KHiO:...

Detaljer

Oppsett og bruk av ipad

Oppsett og bruk av ipad Oppsett og bruk av ipad for folkevalgte Innhold 1: Opprett Apple-ID... 2 2. Første gangs oppsett av ipad... 6 3. Last ned og konfigurer MobileIron... 26 4: Løs inn gavekort og laste ned PDF Expert... 30

Detaljer

Mobilsynkronisering. for ios

Mobilsynkronisering. for ios Mobilsynkronisering for ios Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Laste ned MobileIron@Work TM applikasjonen... 5 5. Oppsett av MobileIron-applikasjonen...

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Gjelder fra: 01.06.2012. Godkjent av: Fylkesordfører

Gjelder fra: 01.06.2012. Godkjent av: Fylkesordfører Dok.id.: 1.2.4.3.2 Bruk av ipad - veiledning for politikerne Utgave: 3.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 01.06.2012 Godkjent av: Fylkesordfører Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 1. INNLEDNING Nettbrett

Detaljer

NETTBRETT I POLITISKE MØTER

NETTBRETT I POLITISKE MØTER NETTBRETT I POLITISKE MØTER IT-senteret Mai 2012 1. INNLEDNING Nettbrett tas nå i bruk for å understøtte politiske prosesser/møter og begrense papirbruken ved at bruker (både politikere og administrasjon)

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905629 : E: 064 : Kari Ødegård Aas, Kirsten Vatne m.fl. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.06.2010 71/10 Bystyret

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger.

Bystyredirektøren vil derfor komme tilbake med supplerende informasjon når disse avklaringene foreligger. Dato: 27. august 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Papirløse møter - status og videre opplegg RKR BYST-022-200818351-8 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en oppdatering på hva som er gjort og hvor

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2009/1024-0 Arkiv: 060 Saksbeh: Else Skjellum Dato: 05.12.2011 Elektroniske saksdokumenter for Risør bystyre og komiteer Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUSRAPPORT- ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER Arkivsaksnr.: 08/38931

Saksframlegg. Trondheim kommune. STATUSRAPPORT- ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER Arkivsaksnr.: 08/38931 Saksframlegg STATUSRAPPORT- ELEKTRONISKE SAKSPAPIRER Arkivsaksnr.: 08/38931 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Statusrapport for forsøksprosjektet Elektroniske

Detaljer

Agenda. Politiske beslutninger og mål Trondheim kommunes løsning. Erfaringer fra politiker

Agenda. Politiske beslutninger og mål Trondheim kommunes løsning. Erfaringer fra politiker Papirløse politikere Jon Gunnes politiker i jon.gunnes@trondheim.kommune.no Thor Kvatningen it-konsulent i Trondheim byarkiv thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Politiske beslutninger og mål s

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Møtedokumenter i PDF-leser på nettbrett. Haakon Meland Eriksen, rådmannens IKT-koordinator, plan- og økonomiseksjonen

Møtedokumenter i PDF-leser på nettbrett. Haakon Meland Eriksen, rådmannens IKT-koordinator, plan- og økonomiseksjonen Møtedokumenter i PDF-leser på nettbrett Haakon Meland Eriksen, rådmannens IKT-koordinator, plan- og økonomiseksjonen Formål hente møtedokumenter fra kommunens hjemmeside lage merknader og finne dem igjen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål INNHOLD

Ofte stilte spørsmål INNHOLD Ofte stilte spørsmål INNHOLD Enhet Generelt 1. Hvordan posisjonerer S3 seg? 2. Hva måler S3-scanneren? 3. Hva er forskjellen på S2 Everest og S3? 4. Hva er inkludert i S3-scannerenheten jeg mottar? S3

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INSTRUKS FOR BRUK AV INTERNETT OG E-POST Vedtatt av administrasjonsutvalget i Levanger XX.XX.XXXX Vedtatt av administrasjonsutvalget i Verdal XX.XX.XXXX

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Laste ned 360 eworker fra Apps@Work-applikasjonen... 4 4. Support av løsningen...

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Laste ned 360 eworker fra Apps@Work-applikasjonen... 4 4. Support av løsningen... 360 eworker for ios Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Laste ned 360 eworker fra Apps@Work-applikasjonen... 4 4. Support av løsningen... 12 2 1. Innledning 360 eworker for

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Installasjons- og brukerveiledning

Installasjons- og brukerveiledning EloCam 2.0 Trådløst kamerasystem Installasjons- og brukerveiledning Takk for at du har valgt EloCam 2.0 fra Elotec EloCam 2.0 er et trådløst kamerasystem som gir deg oversikt på en enkel måte, uansett

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

AD Travel funksjonsbeskrivelse

AD Travel funksjonsbeskrivelse AD PRODUKT AS AD Travel funksjonsbeskrivelse Mobil App Utlegg og Vedlegg 01.08.2014 Dokumentet beskriver funksjonalitet for AD Travels Mobil App for utlegg og elektroniske vedlegg Bakgrunn AD Travel har

Detaljer

Sarpsborgs vei til papirløse møter

Sarpsborgs vei til papirløse møter Sarpsborgs vei til papirløse møter Dette er Sarpsborg http://www.youtube.com/watch?v=gvh0pufnry4 Sarpsborg Norges tredje eldste by: 1000 år i 2016 Grunnlagt av Olav Haraldsson i 1016 Norges 10. største

Detaljer

Foto med telefon og nettbrett

Foto med telefon og nettbrett 11 Foto med telefon og nettbrett Det er mange av oss som elsker å fotografere. Da mobiltelefonene fikk kamera, fikk du en ny mulighet. Det kan være ting vi synes er vakre, spennende, morsomme eller det

Detaljer

IKT-informasjon elever

IKT-informasjon elever Velkommen til Re videregående! IKT-informasjon elever Denne er primært rettet mot nye elever ved Re vgs, men den kan være et fint oppslagsverk for alle Innhold Velkommen til Re videregående!... 1 Brukerident...

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett

«Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett -Ein tydeleg medspelar «Plattformprosjekt skole» - pedagogisk nett IT-seksjonen Agenda Hensikten med plattformprosjektet Drift av løsningen Teknologiske valg Framdriftsplan Opplæring Hva betyr plattformprosjektet

Detaljer

Chromebooks. G Suite for Education. Oslo

Chromebooks. G Suite for Education. Oslo Chromebooks G Suite for Education Oslo 09.02.2017 Barneskole, 417 elever Åpen, fleksibel skole Rundt 60 elever pr. trinn 46 ansatte 30 kvinner 16 menn Gj.snittsalder: 47 år Satsingsområder 2016 2019 Inkludering

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC

360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC 360 Papirløse Møter - for ipad og Tablet PC Få tilgang til dagsorden og møtepapirer på en effektiv og engasjerende måte! 360_Papirløse Møder_paa_ipad_ver2.indd 1 23-11-2011 15:04:40 360 Papirløse Møter

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Foreldremøte 1.skoledag. 17.august 2017

Foreldremøte 1.skoledag. 17.august 2017 Foreldremøte 1.skoledag 17.august 2017 Agenda 1) IKT i Gjesdalskolen a) Chromebook b) Google c) Hjemlånsavtale 2) Schoolink (digital meldebok) 3) Melkebestilling Digital kompetanse i Gjesdalskolen 90 prosent

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

Datasikkerhet. Er din PC sikker? Helt sikker?

Datasikkerhet. Er din PC sikker? Helt sikker? Datasikkerhet Er din PC sikker? Helt sikker? Hva kan skade en PC? Fysisk skade Skade forårsaket av bruker Feil på harddisk Feil på programmer Tyveri Virus etc... Fysiske skader Miste i gulvet, kaste i

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensvakter

Brukerveiledning for eksamensvakter Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark som studenter får utdelt på eksamen...

Detaljer

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring IKT for elever Kurs mandag 12. sept. 2016 Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring Verktøy, ikke leketøy. IKT-reglement Det er din plikt å ha en PC som fungerer.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Veiledning for oppstart av en helt ny ipad utlevert av Bærum kommune.

Veiledning for oppstart av en helt ny ipad utlevert av Bærum kommune. KOM I GANG MED IPAD OPPSTART AV IPAD Veiledning for oppstart av en helt ny ipad utlevert av Bærum kommune. SETT INN SIM-KORT SIM-kortet i ipad Wi-Fi + Cellular-modeller brukes til mobildataforbindelser

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN

DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN DIGITAL SKOLEEKSAMEN FOR STUDENTER VED POLITIHØGSKOLEN Digital skoleeksamen på Politihøgskolen betyr at eksamen gjennomføres på studentens egen PC/Mac fremfor med penn og papir. FØR EKSAMEN Krav til utstyr

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Gjelder fra: 01.05.2012. Godkjent av: Stabssjefen

Gjelder fra: 01.05.2012. Godkjent av: Stabssjefen Dok.id.: 1.2.4.3.1 Bruk av ipad - veiledning for ansatte Utgave: 4.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 01.05.2012 Godkjent av: Stabssjefen Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Innledning Nettbrett tas

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Byrådssak 28/13. Papirløse møter og mulige alternativer til tavle PC-er i bystyrets arbeid ESARK-022-200800775-178

Byrådssak 28/13. Papirløse møter og mulige alternativer til tavle PC-er i bystyrets arbeid ESARK-022-200800775-178 Byrådssak 28/13 Papirløse møter og mulige alternativer til tavle PC-er i bystyrets arbeid BJOL ESARK-022-200800775-178 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet i juni 2012 en sak (177-12) knyttet til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

Politikerundersøkelsen 2013 (Svarprosent = 53)

Politikerundersøkelsen 2013 (Svarprosent = 53) Antall Politikerundersøkelsen 23..2 7:2 Politikerundersøkelsen 23 (Svarprosent = 53). Hvor ofte skriver du ut papirversjon av sakspapirer til politiske møter? 2 2 2 3 5 Alltid 2 Ofte 3 Noen ganger Sjelden

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Manual for Eagle 100 og Lynx 500

Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Manual for Eagle 100 og Lynx 500 Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB

Detaljer

PDF Expert Enterprise - ei kort brukerrettleiing

PDF Expert Enterprise - ei kort brukerrettleiing PDF Expert Enterprise - ei kort brukerrettleiing Innledning PDF Expert Enterprise er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt utvalgte verktøy for distribusjon, lesing og brukermarkering på politiske dokumenter.

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer