Gjennomføring av vannforskriften: Erfaringer med suksess og utfordringer på regionalt nivå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av vannforskriften: Erfaringer med suksess og utfordringer på regionalt nivå"

Transkript

1 Gjennomføring av vannforskriften: Erfaringer med suksess og utfordringer på regionalt nivå Presentasjon Innspillkonferanse evaluering av vanndirektivet, 16. januar 2019 v/ Vegard Næss, Rogaland vannregion / Rogaland fylkeskommune

2 Hva skal jeg snakke om: Suksess og utfordringer for vannregionene (basert på utsendte spørsmål) o Oppsummering av svar fra fylkesmennene og fylkeskommunene Suksess og utfordringer i Rogaland vannregion o Kort om påvirkningene o Hva har fylkeskommunen selv gjort o Hva gir suksess o Utfordringer o Eksempler på tiltak og viktige planer Oppsummering

3 Suksess og utfordringer for vannregionene (basert på innspill fra både fylkeskommuner og fylkesmenn) Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune

4 Hva er de største suksessene som vannforskriften har medført? (fra og til i dag) SVAR: Kunnskapsbasert forvaltning Fokus vannkvalitet og økosystemtilnærming Helhetlig metodikk for innhenting og vurdering av kunnskap (klassifiseringssystem mv) Kunnskapsgrunnlaget samlet i nasjonale databaser (Vann-Nett og Vannmiljø, mv) Utfordringene (påvirkningene) er bedre dokumentert og systematisert Miljømål for alt vann Tiltak som har forbedret tilstanden (fjerning av vandringshindre, opprydding søpledeponier, strengere utslippstillatelser mv) Økt samarbeid mellom sektormyndigheter Økt prioritering i kommunene og hos sektormyndigheter Større politisk oppmerksomhet rundt vannmiljø Økte statlige bevilgninger til overvåkning og tiltak mv.

5 Hva har vi oppnådd som vi trolig ikke ville oppnådd dersom vi ikke hadde fått vannforskriften? Svar: Helhetlig vannforvaltning som involverer og forplikter alle sektorer. Bedre organisering, bedre kunnskapsgrunnlag, bedre datasystemer Økt fokus på opprydding av spredt avløp Økt fokus på revisjon av vannkraftkonsesjoner Kravet til kunnskapsgrunnlag har gitt større gjensidig kunnskap og respekt for sektorenes ulike utfordringer (bedre samhandling mellom sektorene) Vannområder og vannkoordinatorer gir økt lokalt samarbeid og prioriteringer Betydelig økning i midler til kunnskap om og tiltak for å forbedre vannmiljø Bedre forståelse av hvordan mindre inngrep kan ha store konsekvenser (f.eks. dårlig planlagt/bygd kulvert som blir til vandringshinder)

6 Hva er de største utfordringene ift. de spesifikke krav til gjennomføring som vannforskriften stiller? SVAR: Begrenset datagrunnlag for karakterisering og klassifisering Politisk aksept for å gjennomføre tiltak, bl.a. innen opprydding i spredte avløp Fragmentert vannforvaltning gjør at det tar lenger tid å nå miljømålene Unngå forringelse av miljøtilstand ved nye tiltak Mangel på dialog mellom ulike etater og forvaltningsnivåer. Sektorisert forvaltning Fremdeles sektormyndigheter som har uklart forhold til forskriftene Nasjonale målkonflikter ikke tilstrekkelig avklart Problematisk å innfri miljømål om god økologisk tilstand i hypereutrofe innsjøer, samt de mest belastede elvene og kystvannsforekomstene (selv om vedtatte tiltak gjøres) Behov for mer ressurser, (både administrativt og til tiltak). Særlig til kommunene Mangel på forutsigbarhet i planlegging av planprosessen. (mange nasjonale veiledninger og avklaringer har kommet sent. Gir store utfordringer for gjennomføring av planprosessen) Ulik tilnærming mellom land (mht. tidsfrister, tilnærming for klassifisering mv)

7 Basert på erfaringer fra planprosessen. Er det endringseller klargjøringsbehov knyttet til vanndirektivet? Svar: Ulik planprosess og tilnærming for klassifisering av miljøtilstand av vannforekomster mellom land (Norge og Finland i norsk-finsk vannregion) Lengden av høringsperiodene. Burde tilpasses nasjonale forhold Kjenner ikke vanndirektivet godt nok, men 6 måneder høringsregel er ikke fornuftig Behov for kortere høringsfrister (3 måneder er passe) NB: Kort tid etter at svarene var mottatt. Vannforskriften endret med redusert lengde på begge høringsperiodene, til 3 måneder = Veldig bra! Til dette spørsmålet kom det mange svar som ikke er tatt med, da de er forslag til forbedringer av vannarbeidet i Norge og ikke er knyttet til vanndirektivet.

8 Svar på avkryssingsspørsmål 17 svar mottatt og fordeler seg på følgende måte; JA (kryss av) Nei (kryss av) Delvis (kryss av) 1. Oppleves vannforvaltningsarbeidet å være en integrert del av sektormyndigheters vurderingsgrunnlag i enkeltsaker etter annet lovverk? Er vannforvaltningsarbeidet en integrert del av kommunenes planarbeid? 4 13 Flere kommenterte at det fremdeles er en lang vei til vannforvaltningsarbeidet er en integrert del av kommunenes planarbeid

9 Suksess og utfordringer i Rogaland vannregion

10 Påvirkning fordelt geografisk: - Sur nedbør. Fjellområdene, dvs. øst i vannregionen. - Vannkraft. Vannfallene fra fjell til fjord, øst i fylket. - Landbruk. De flatere landskapene relativt nær kysten, vest i vannregionen Ca % av landets produksjon av en rekke «kjøtt arter», melk og flere grønsakstyper. I åtte kommuner. Ca. 6-7% av landets vannkraft produksjon. Totalt ca. 10% i fylket.

11 De største påvirkningene på vannmiljøet i vannregion Rogaland

12 Fordeling økologisk tilstand i Rogaland vannregion

13 Kjennetegn på suksess er ofte: De lokale prosjektene Hva gir suksess! Lokalt engasjement: o Kommunen ser behovet o Fagfolk hos sektormyndigheter ser behovet o Politisk engasjement o Flere ser nytten av samarbeid og samhandling = Økt felles kunnskapsgrunnlag og mer helhetlig forståelse av utfordringer o Frivillige organisasjoner. FNF og lokale jeger- og fiskerforeninger Vannområdene og vannregionen er ofte involvert Gjelder åpenbare problemstillinger o Lett synlige (f.eks. fiskevandringshindre eller algeoppblomstringer) o Godt kunnskapsgrunnlag om dårlig tilstand o Dårlig tilstand som gir konsekvenser (f.eks. badeforbud, syke husdyr, fiskedød, fare for forurenset drikkevann mv) Fisk og kanskje - særlig laks skaper ofte engasjement. Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune

14 Avrenning fra jordbruk Utfordringene Prioriteringer og forståelse av behov Jæren: Mister effekt av tiltak som følge av vekst i antall husdyr- og melkeproduksjon mv og arealendringer (nedbygging av myrer, våtmark og andre naturområder). Mange sterkt eutrofe innsjøer. Arealendringer: Det tas for lite hensyn til vassdrag og kantsoner. Det er uheldig for vannmiljø, fisk og biologisk mangfold Kommuneplanene er viktig Må fremheves og kompetanse må bedres Mangel på helhetsvurderinger i planer og tillatelser mv. Ofte lite eller ingen vurderinger knyttet til vannforskriften 12 og Naturmangfoldloven 7 12 Forankring (i alle ledd!) og finansiering Cyanobakterier. Hålandsvatnet i kommunene Stavanger og Randaberg, sommeren Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune

15 Hva har fylkeskommunen selv gjort? Vegeier. Vurdert påvirkning og foreslått tiltak. Utført av Statens vegvesen Innlandsfisk forvaltning (fylkeskommunen er sektormyndighet): o Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag o Tilskuddsordning for innlandsfiske o Seminar om Fiske- og vassdragsforvaltning i Rogaland, i 2018 (fellesarrangement mellom fylkesmann og fylkeskommune) Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning o Innlandsfisk. Handlingsprogram: o Tilskuddsordning for å fremme innlandsfisk. o Seminar om innlandsfisk forvaltning planlagt o Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning i Felles arrangement med fylkesmannen. Det var 93 deltakere. o Gir synergier mellom friluftsliv, viltforvaltning, innlandsfiskeforvaltning mv.

16 Eksempler på tiltak og viktige planer!

17 Helhetlige tiltaksplaner - arbeidet er i gang i kommunene Stangelandsåna i Sandnes kommune ( ) Storånavassdraget i Sandnes kommune ( ) Håelva i Time og Hå kommuner ( ) Orrevassdraget i Time og Klepp kommuner (2019?-) Figgjovassdraget, fem kommuner (Startet i )

18 Helhetlig tiltaksplan for Håelva I kommunene Hå og Time, Jæren vannområde Vernavassdrag og nasjonal lakseelv. Prioritert i regional plan for vannforvaltning I forkant foretatt kartlegginger av både av kantsoner og habitater for elvemusling og villaks, mv. Vedtatt av kommunene Hå og Time sommeren 2017 Utarbeidet av kommunene i samarbeid med elveeierlag og sektormyndigheter mv Mål: God økologisk tilstand i hele vassdraget, både for laksefisk, elvemusling, bunndyr og det biologiske mangfoldet som er knyttet til elva Klimatilpasning og flomforebygging NVE bevilget kr ,- til habitatforbedrende tiltak i 2017 Arbeid med finansiering og prosjektering av en rekke tiltak pågår. Mangler fremdeles finansiering av flere tiltak

19 Tiltak i helhetlig tiltaksplan for Storåna-vassdraget I Sandnes kommune Rutiner som sikrer god samhandling mellom sektorer i kommunen Øke vassdragets flomkapasitet Noe oppgradering av kommunalt avløpsnett Tilkobling av husholdninger som ikke er tilkoblet kommunalt ledningsnett Sikre at rensekrav for separate avløpsløsninger overholdes Sikre bedre overvannshåndtering i utbyggingsområder Regelmessig tømming av sandfang Miljøavtaler om gjødsling etter behov og miljøvennlig gjødselspredning Ugjødsla randsoner eng/beite og vassdrag Forurensningsreduserende tiltak i Høylandsåna Åpne vandringshindre i rett rekkefølge Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune Overvåkning av overvannsutslipp Fjerning av utvalgte fremmede arter

20 Bilde fra Lyse Produksjon AS Stølsåna i Lysevassdraget Før tiltak: I Forsand kommune, Ryfylke vannområde SMVF. Miljømål «dagens tilstand» satt i KLD sitt godkjenningsbrev Vandringshinder oppsto som følge av regulering (fra føring av vann i henhold til tillatelse i konsesjonen) Etter tiltak: Bilde fra Lyse Produksjon AS Fjerning av vandringshinder i Frivillig tiltak i regi av regulanten Anadrom strekning forlenget med ca. 400 meter Sjøørret observert ovenfor vandringshindret i 2017 Planlagt fiskeundersøkelser for å vurdere effekten av tiltaket

21 Frivillige tiltak i landbruket på Jæren Oppstart i prosjektledere og styringsgruppe Arbeider for 8 kommuner Formål: Øke gjennomføringsgraden av kostnadseffektive frivillige tiltak i landbruket som kan bidra til redusert næringstilførsel (RMP, SMIL og gode råd) Muntlig og direkte tilnærming Skaper god oppslutning om frivillige landbrukstiltak Skaper holdningsendringer i landbruket Etablert bekkelag. Samlinger av grunneiere langs en bekk eller kanal som organiserer seg for å hjelpe hverandre til å forbedre og passe på vannkvaliteten i sin lokale bekk/kanal Før 2005: 5 bekkelag Nå: 45 bekkelag (organiserer ca grunneiere/bønder) Prosjektlederne arrangerer ca. 30 bekkelagsmøter i året i samarbeid med kommunene Bekkelagsmøte. Foto: Gudrun Kristensen

22 Sjøørret kartlegging i Ryfylke vassområde Initiativ fra arbeidsgruppa i Ryfylke vassområde i 2018 Utgangspunktet er samme metodikk som sjøørret prosjektene i Agder og Kristiansand Etablert styringsgruppe (vannområde, kommuner, Fylkesmann, Jeger- og fiskerforeninger) Prosjektets faser: Kartlegge, lage rapport Utarbeide kart + GIS registrering Gjennomføre tiltak Tildelt kr ,- av fylkeskommunal tilskuddsordning for vannmiljøtiltak i 2018 Mange utenfor vannområdet ønsker tilsvarende prosjekt Flere ønsker om å utvide til resten av Rogaland Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune

23 Opprydding forurenset sjøbunn - havnebassenget i Stavanger Foto: Stavanger kommune I Stavanger kommune, Jæren vannområde Samarbeid mellom Stavanger kommune, Miljødirektoratet og Fylkesmannen Egen prosjektleder ansatt i Stavanger kommune Omfattende kartlegginger og tiltaksutredninger før tiltak kan gjøres 20 millioner til oppryddingstiltak i 2016 Tiltak i form av tildekking av forurensa sjøbunn er i gang i tre av de mest forurensa områdene

24 Aksjon Vatsvassdrag I Vindafjord kommune, Haugalandet vannområde Grunneierinitiativ i samarbeid med Vindafjord kommune i gang i 2012 Hovedpåvirkninger er avrenning av næringsstoffer fra landbruk og noe fra spredt avløp Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune Miljøavtaler i landbruket : Etablere gjødslingsfrie randsoner på jordbruksjord som grenser mot vassdrag Ikke gjødsle grasareal med mer enn 3 kg fosfor per dekar Ikke bruke mineralgjødsel som inneholder fosfor på jord med P-Al verdi over 10 Spre husdyrgjødsla tidlig i sesongen Gjødsellageret skal være tomt til 1. august Føre gjødseljournal Flere tiltak er pågang. Avløp og biotop forbedringer m.v. Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune Miljøkartlegging i landbruket, med rådgivning i 2018

25

26 Vandringshinder i Strandåna Hindret tilgang til gyte- og oppvekstområder. Sjøørretbekk! Vandingshindre er utfordrende for anadrom fisk som laks og sjøørret Trolig bidratt til betydelig reduksjon i fiskebestanden Eksempel: Strandåna under RV 13, i Strand kommune: x

27 Før tiltak Strandåna Etter tiltak Strand kommune, Ryfylke vannområde. Vandringshinder under Riksveg 13, 40 meter fra utløp til sjø. Utbedret av Statens vegvesen i Sjøørreten kan passere opp til gyteområdene igjen (vannforekomsten er ca. 6 km lang).

28 Hvordan komme fra plan til tiltak.. Politisk engasjement Organisering Tillit Helhetlige tiltaksplaner Personressurser

29 Oppsummering

30 eller = Ja takk, begge deler!

31 Oppsummering helhetlig vannforvaltning Kunnskapsbasert forvaltning og samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å nå miljømålene og få til helhetlig vannforvaltning. Vi er på god vei! Samhandling på tvers av enheter og forvaltningsnivåer tar tid og krever at alle prioriterer Oppretthold vannområder og vannregioner Lokal forankring er viktig. (Grunneiere, kommunen, nærings- og brukerinteresser) Må styrke ressursene til tiltak og til arbeidet i kommunene Fremdeles trengs økt samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer (Behov for bedre kunnskap/kompetanse om avbøtende tiltak og restaurering av vassdrag.) Kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett må fremdeles forbedres og oppdateres. (både kunnskap og tiltak) Alle har ønske om raske løsninger - Helhetlig og felles forståelse om måloppnåelse og tiltak tar tid å etablere! Stø kurs! - Langsiktig arbeid Kontinuitet er avgjørende!

32 Takk for oppmerksomheten!

Presentasjon til møte i Ryfylke vassområdeutvalg 22. mars 2018 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Presentasjon til møte i Ryfylke vassområdeutvalg 22. mars 2018 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Presentasjon til møte i Ryfylke vassområdeutvalg 22. mars 2018 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Hvorfor trenger vi å forbedre vannmiljøet! Foto: IRIS Foto: Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland

Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland Landbruk, gjødsel og påvirkning på vannmiljøet i Rogaland Presentasjon til: Seminar om ny gjødselvareforskrift gjødsel som ressurs og utfordring, 14. november 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak

Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Erfaring fra Jæren vannområde - iverksetting av tiltak Fagsamling om oppfølging av vassforskrifta i jordbruket, 7-8 oktober 2014 v/elin Valand, sekretariat Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune Stikkord:

Detaljer

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland

Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Gjennomføring av tiltak i Vannregion Rogaland Presentasjon Seminar om tiltak for å bedre vannmiljøet, 4. mai 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Klima og miljødepartementets

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Haugalandet vannområdeutvalg, 23. mars 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane

Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Forvaltningsplan vatn og forventningar til kommunane Presentasjon til dialogsmøte for landbruksforvaltninga 22. november 2016 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland

Detaljer

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover!

Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle - og litt om bakgrunn og veien fremover! Presentasjon Møte for Ryfylke vannområdeutvalg, 12. juni 2017 Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

På lag med regnet! - Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø - Hvordan ivareta flere ting på engang?

På lag med regnet! - Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø - Hvordan ivareta flere ting på engang? På lag med regnet! - Klimaendringer, flomvern og godt vannmiljø - Hvordan ivareta flere ting på engang? Presentasjon på konferanse om klimatilpasning 22. september 2015 Vegard Næss, prosjektleder i vannregion

Detaljer

Fylkeskommunen som vannregionmyndighet

Fylkeskommunen som vannregionmyndighet Fylkeskommunen som vannregionmyndighet - Forventninger og behov for samarbeid - Om vannregion Rogaland - Bidrag og deltakelse fra landbrukssektoren - Hva gjøres i dag og hva kan forbedres? Fagsamling for

Detaljer

Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak

Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak Erfaringer fra vannregion Rogaland - fra plan til tiltak Elin Valand, Rogaland fylkeskommune / vannregion Rogaland, AU-møte i vannregion Trøndelag, 24. mai 2017 Foto: Svein Oftedal Hovedmomenter Erfaring

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Vannarbeidet og sjøørret

Vannarbeidet og sjøørret Vannarbeidet og sjøørret Ø Vannforskriften Ø Karmøy i vannforskriftsarbeidet Ø Sjøørretprosjektet i Skjoldafjorden Ø Sjøørretprosjektet for hele Rogaland Presentasjon av vannområdekoordinator for Haugalandet,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning

Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning Oppfølging av Regional plan for vannforvaltning -Hva forventes av kommunene Morten Eken Rådgiver Buskerud fylkeskommune/vannregionkoordinator Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften

Detaljer

Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer?

Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer? Vannforvaltningen i 2018 og fremover Hva skjer? Mari Olsen «Ny Mjøsaksjon» - miljøgifter i Mjøsa Politisk initiativ fra Gjøvik kommune - 2015 - En «ny Mjøsaksjon» skal sikre en god økologisk status i Mjøsa

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv

Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Informasjon om vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv Presentasjon Miljøforum for industrien, 9. september 2014 V/ Vegard Næss, prosjektleder vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannforskriften

Detaljer

Historikk og veien fremover - Vannforvaltningsarbeidet på;

Historikk og veien fremover - Vannforvaltningsarbeidet på; Historikk og veien fremover - Vannforvaltningsarbeidet på; Internasjonaltnivå (EU) Nasjonalt nivå Regionalt nivå Og litt om utfordringer på Jæren og i vannregion Rogaland Presentasjon til møte i Jæren

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Tiltaksplan Håelva Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Helhetlig tiltaksplan, er det nødvendig? Anbefalt tiltak i regional plan for vannforvaltning for prioriterte nedbørfelt Naturlig å se samlet

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - bakgrunn prinsipper - mål - Anders Iversen, DN Oversikt: A. Bakgrunn B. Prinsipper C. Mål A. Bakgrunn Foto: Anders Iversen fra Innerdalen Foto: Svein Magne

Detaljer

Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag

Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag Eutrofitilstand og tiltaksgjennomføring i næringsrike vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver vannseksjonen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Eutrofi - overvåkningsdata hele landet - 2014 140 (85, 32,

Detaljer

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune

Tiltaksplan Håelva. Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Tiltaksplan Håelva Erik Steen Larsen Miljørådgiver Time kommune Hvor ligger Håelva? Rogaland Jæren Time og Hå kommuner Helhetlig tiltaksplan, er det nødvendig? Anbefalt tiltak i regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Regionalplan Vannforvaltning Jæren vannområde 20. mars 2014

Regionalplan Vannforvaltning Jæren vannområde 20. mars 2014 Regionalplan Vannforvaltning Jæren vannområde 20. mars 2014 Vegard Næss, prosjektleder, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn for utarbeidelse Formell del - planbeskrivelse som inkluderer: Organisering Tilrettelegging

Detaljer

UTTALE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

UTTALE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING TYSVÆR KOMMUNE Særutskrift Dato: 29.04.2019 Saksnr.: 2018/541 Løpenr.: 14542/2019 Arkiv: M10 Saksbehandler: Marlin Øvregård Løvås UTTALE - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Sammen for vannet. Vedlegg X til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Tyrifjorden

Sammen for vannet. Vedlegg X til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Tyrifjorden 28. november 2018 Sammen for vannet Oppdatering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram Vedlegg X til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Tyrifjorden Foto: Vegard Næss

Detaljer

Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene

Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene Presentasjon til konferansen Rammevilkår for Vannbransjen (VA-sektoren) 21. mars 2017 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Hvorfor

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune

Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune Helhetlig vannforvaltning- eksempler fra Sandnes kommune Helhetlig planlegging og tiltak for vann i Sandnes Våre utfordringer Tiltaksplaner- eksempel Nytte og bruk Erfaringer og videre arbeid Utfordringsbildet

Detaljer

Tilskuddsordninger for fiskeforbedringstiltak

Tilskuddsordninger for fiskeforbedringstiltak Tilskuddsordninger for fiskeforbedringstiltak Seminar om fiske og vassdragsforvaltning 10. September 2018 v/ Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune og Annette Fosså, Fylkesmannen i Rogaland Tilskuddsordninger

Detaljer

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag

Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Vurdering av vannmiljø og tiltaksgjennomføring i eutrofe vassdrag Helga Gunnarsdóttir Seniorrådgiver seksjon for vannforvaltningen Foto: Kim Abel, naturarkivet.no Utslipp fra avløp og jordbruk = eutrofi

Detaljer

Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1

Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1 Oversikt over søknadene med beskrivelse og vurdering, vannmiljøtiltak 2016 søknadsomgang 1 Til første søknadsomgang er det kommet inn 6 søknader. Oversikt over søknadene er gitt i tabell 1 under. Hver

Detaljer

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Haugaland vannområde

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i Tid: Torsdag 31. januar 2019, kl. 12.00-14.30 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Sammen for vannet. Hovedutfordringer i Jæren vannområde

Sammen for vannet. Hovedutfordringer i Jæren vannområde 16. mai 2019 Sammen for vannet Hovedutfordringer i Jæren vannområde Foto: Svein Oftedal Innhold 1. Innledning... 3 2. Vannområdet vårt... 4 3. Miljøtilstanden i vannområdet hvordan står det til med vannet

Detaljer

Godkjente regionale vannforvaltningsplaner - hva nå?

Godkjente regionale vannforvaltningsplaner - hva nå? Godkjente regionale vannforvaltningsplaner - hva nå? Tyra Risnes Østfold fylkeskommune Vannregionmyndighet vannregion Glomma Foto: Tore Qvenild Bakgrunn Vedtatt i fylkestingene vinteren 2015/2016 Godkjent

Detaljer

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge

Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Lokal oppfølging av vannforskriftarbeidet i Norge Vattenrådens dag Västerhavet 18. mars 2016 Maria Ystrøm Bislingen Daglig leder Vannområde Glomma sør Tekst.. 11 kommuner Ca 2740 km 2 Glomma (Norges største

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Fylkesmannen og vannforvaltningen

Fylkesmannen og vannforvaltningen 08.05.2019 Fylkesmannen og vannforvaltningen Fylkesmannens roller Kunnskapsgrunnlag Utfordringer sett fra Fylkesmannen 2 Fylkesmannens roller i vannforvaltningen Sektormyndighet etter lover og forskrifter

Detaljer

Uttalelse til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Uttalelse til forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Vår dato: 18.12.2014 Vår referanse: 2014/8573 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Erik Garnås Østfold Fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Innvalgstelefon: 32 26 68 07 (sentralpost@ostfoldfk.no)

Detaljer

Konferanse om vannressursforvaltning

Konferanse om vannressursforvaltning Konferanse om vannressursforvaltning Innlegget handler om: Vannforskriften, hva sier den? Organisering av vannregioner og vannområder Om vannregion Rogaland og landbrukstiltak Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder høring av planprogram og hovedutfordringer

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder høring av planprogram og hovedutfordringer TEKNISK By- og samfunnsenheten Dato 16. mai 2019 Saksnr.: 201906146-5 Saksbehandler Marianne Bliksås Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 06.06.2019 Formannskapet 12.06.2019 Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Forventningar til sektorane i arbeidet vidare med vassforskrifta Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Foto: Anders Iversen Hva konkret skal du gjøre for å hindre tap av naturmangfold? Det vi

Detaljer

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune

Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget. Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Praktisk forbetringsarbeid i det eutrofe Vatsvassdraget Stavanger 4 mai 2017 Harald Olav Stuhaug, Rådgjevar landbruk Vindafjord Kommune Landavatnet og Vatsvatnet Vatsvassdraget - bakgrunnsinformasjon Nedbørsfelt

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Torsdag 31. mai 2018, kl. 10.15-14.15 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa

Detaljer

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg

Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Vannområde Haugalandet Dagsorden til møte i Haugaland vannområdeutvalg Tid: Torsdag 14. juni 2018, kl. 9.00-12.00 Sted: sliste: 1 Godkjenning av møteinnkallingen 2 Godkjenning av referat fra forrige møte

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 29. januar 2018 kl. 09.30-13.00 Sted: Veritsveien 25, Stavanger kommune Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen x Klepp kommune Svein Oftedal

Detaljer

Et løft for vannmiljøet

Et løft for vannmiljøet Et løft for vannmiljøet Satsing på helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2018-2021

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Sammen for vannet. Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord

Sammen for vannet. Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord Sammen for vannet Oppdatering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram Vedlegg 2 til høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannområde Indre Varangerfjord Foto: Vegard Næss Innhold

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene

Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Agder - Organisering, oppgaver og prosjekter i vannområdene Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, rådgiver og vannområdekoordinator Foto: Tanja Øverland Hvordan ser organiseringen ut hos dere? Hvordan

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i en kommune. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune

Helhetlig vannforvaltning i en kommune. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Helhetlig vannforvaltning i en kommune v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Sandnes kommune organisering av vannforvaltningsarbeid Tradisjon for tverrfaglig vannforvaltning Miljøvernleder koordinerer

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Årsrapport fra vannregion Agder 2017

Årsrapport fra vannregion Agder 2017 Årsrapport fra vannregion Agder 2017 Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest-Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland. Videre er vannregion Agder delt inn 7 vannområder: Sira-Kvina, Lynga, Mandal-Audna,

Detaljer

Forbedringer i vannforvaltningen

Forbedringer i vannforvaltningen Forbedringer i vannforvaltningen og europeiske signaler Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen, fagdirektør vannforvaltning i Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Paal Staven Foto: Lise Sundberg

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde Møte: 14.mars 2018 kl. 10.00-13.00 Sted: Klepp Rådhus Til stede: Gjesdal kommune Gudrun Kristensen Meldt forfall Klepp kommune Svein Oftedal x Hå kommune

Detaljer

Hovedutfordringer i Dalane vannområde

Hovedutfordringer i Dalane vannområde Sammen for vannet Oppdatering av regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram Hovedutfordringer i Dalane vannområde Foto: Vegard Næss Innhold 1. Innledning... 3 2. Om dokumentet... 4 2.1.

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Politikeropplæring 24-25.2.2016 Avdelingsdirektør for landbruk og miljø - Gunhild Dalaker Tuseth Disposisjon Forurensningslovens

Detaljer

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde

Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland vannområde Vannområde Haugaland Saksliste til møte i arbeidsgruppa i Haugaland Tid: Torsdag 31. januar 2018, kl. 9.30-11.30 Sted: Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa Sak 2 Informasjonsrunde

Detaljer

Kragerø kommune Kommunalområde Samfunn

Kragerø kommune Kommunalområde Samfunn Kragerø kommune 4.2 - Kommunalområde Samfunn Arkivsak-dok. 17/03590-2 Saksbehandler Elke Karlsen Saksgang Hovedutvalg for samfunn Møtedato Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Tilskuddsordninger for fiskeforbedringstiltak

Tilskuddsordninger for fiskeforbedringstiltak Tilskuddsordninger for fiskeforbedringstiltak Statens fiskefond Statens fiskefond tilskudd til fisketiltak Fiskefondet bygger på inntektene fra fiskeavgiften som fiskerne betaler for å fiske etter laks,

Detaljer

Nasjonal godkjenning. Hva nå?

Nasjonal godkjenning. Hva nå? Nasjonal godkjenning Hva nå? Plan og tiltaksprogram Desember 2015 Vedtak i fylkestinget Januar 2016 Felles overordnet kapittel fullført Juli 2016 Nasjonal godkjenning Godkjent plan: - Plandokumentene -

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN

Vannforskriften. - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Vannforskriften - hva betyr den for landbrukssektoren - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR SANDNES SMÅKRAFTVERK LINDESNES OG LYNGDAL KOMMUNER

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR SANDNES SMÅKRAFTVERK LINDESNES OG LYNGDAL KOMMUNER Arkivsak-dok. 17/05189-3 Saksbehandler Kristin Uleberg Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 31.05.2017 Fylkesutvalget 06.06.2017 UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNAD FOR SANDNES

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA

HØRING - REGIONAL PLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA RINGSAKER KOMMUNE HØRING - REGIONAL PLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA Sluttbehandles i: ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 12/5429 14/38843 K2 - M10, K3 Ole Roger Strandbakke -

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Styringsgruppe for Frivillige tiltak i landbruket 07.02.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/1843-2 Direkte innvalg: Løpenr. 9435/14 Arkivnr. V00

Detaljer

Pilotområdenes erfaring fra første runde hva har vi lykkes mer og mindre med

Pilotområdenes erfaring fra første runde hva har vi lykkes mer og mindre med Pilotområdenes erfaring fra første runde hva har vi lykkes mer og mindre med Vegard Næss, Vannregion Rogaland, for Jæren vannområde Carina Rossebø Isdahl, vannområde Morsa Finn Grimsrud, Haldenvassdraget

Detaljer

Skjema for høringsinnspill

Skjema for høringsinnspill Sammen for vannet Høringsdokument 1: Planprogram for regional vannforvaltingsplan 2022-2027 Rogaland vannregion Skjema for høringsinnspill Du kan bruke dette skjemaet til å gi innspill til planprogrammet.

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE

DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3253-9 12715/17 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I ARBEIDSGRUPPA - JÆREN VANNOMRÅDE 10.5.2017

Detaljer

Grønn Dal samarbeidet Numedalslågen. Vidar Lande Leder av styringsgruppe Grønn Dal, ordfører i Kongsberg kommune

Grønn Dal samarbeidet Numedalslågen. Vidar Lande Leder av styringsgruppe Grønn Dal, ordfører i Kongsberg kommune Grønn Dal samarbeidet Numedalslågen Vidar Lande Leder av styringsgruppe Grønn Dal, ordfører i Kongsberg kommune Lokal organisering i vannområder Hvorfor kommunen er en viktig aktør i vannforvaltningen?

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene Handlingsprogram 2018-2021 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021. www.vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Tiltaksplaner for vassdrag

Tiltaksplaner for vassdrag Tiltaksplaner for vassdrag Regionale planer Kommunene får ansvaret Hvem bør være med i utarbeidelsen av en tiltaksplan? Kommuner Planavd. IVAR/komm teknikk Byggesak Tiltaksplan Landbruk Annen næring Landbruk,

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Foto: Svein Magne Fredriksen Foto: Jon Lasse Bratli Foto: Paal Staven

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Veien hit og veien videre

Veien hit og veien videre Veien hit og veien videre Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen, fra åpning av Teglverksdammen i august 2015 Hvorfor driver vi med helhetlig vannforvaltning? Vannforskriften:

Detaljer

På vei mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø. Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning

På vei mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø. Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning På vei mot et friskere, mer levende og giftfritt vannmiljø Janne Sollie Direktør Direktoratet for naturforvaltning Nasjonale miljømål Miljøtilstand: Alle vannforekomster (elver, innsjøer, kystvann) skal

Detaljer

Hva skjer i vannområdene Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår

Hva skjer i vannområdene Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår Hva skjer i vannområdene Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår Svar: Litt av hvert Tanja Øverland Vest-Agder Fylkeskommune, Vannområdekoordinator/rådgiver Hovedfokus i 2018 Tiltak Tiltak Tiltak Problemkartleggingsprosjekt

Detaljer

Arkivsak. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10

Arkivsak. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200807065-105 Arkivkode : E: 140 Saksbehandler : Monica N. Nesse Kommunalteknisk sjef : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016 2021 Høringsutkast Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Forslag til Handlingsprogram for vannregion Glomma 2016

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016

Fylkeskommunens tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak prosjekter som har fått støtte i 2016 Totalt ble 1 700 000 kr satt av til fylkesns tilskuddsordning til vannmiljøtiltak i 2016. Det har vært to søknadsomganger

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016

DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 16/3252-9 31020/16 K54 LU/LU/RST10556 DAGSORDEN TIL MØTE I JÆREN VANNOMRÅDEUTVALG 14. DESEMBER 2016 Tid:

Detaljer

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde

Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen

Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen Nasjonale og europeiske forventninger til Norges arbeid med vannforvaltningen Anders Iversen, leder av direktoratsgruppen Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold Helhetlig vannforvaltning

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

Vannforskriften i en kortversjon

Vannforskriften i en kortversjon Vannforskriften i en kortversjon Anders Iversen, Miljødirektoratet Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Vann er ikke en hvilken som helst handelsvare,

Detaljer