Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 37/2007 Fredag 9. november 1. Milliardavtale med energikrav og e-auksjoner 2. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte 3. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer 4. Framlegg om like vilkår skapar storm 5. Vegvesenet kapret gjev miljøpris 6. Egen innkjøpslov for helse og omsorg? 7. KOFA: Avlys hele konkurransen! 8. Mer effektivt med færre små gjenkjøpsavtaler Milliardavtale med energikrav og e- auksjoner En nyetablert milliardavtale for pc-kjøp for Kommune- Danmark er ikke bare politisk korrekt når det gjelder å stille miljø- og energikrav, men den inviterer også til bruk av moderne innkjøpsmetoder, som e-auksjoner og minikonkurranser. Ingen leverandør kom med på avtalen hvis tilbudet ikke inneholdt energibesparende produkter, og økonomien er vurdert på grunnlag av livsløpskostnadene. Både miljøet og budsjettet vil tjene på at kommunene gjør pc-kjøp som kutter energiforbruket, heter det. Foreløpig er det planlagt fire elektroniske auksjoner knyttet til avtalen. Rammeavtalen er inngått av Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), og det er i første rekke kommunene, regionene og halvoffentlige virksomheter som kan benytte seg av den. Det er en fireårig avtale, og SKI anslår omsetningen i den samlede avtaleperioden til å ligge på mellom fire og åtte milliarder danske kroner. SKI kan imidlertid velge å konkurranseutsette den allerede etter to år. Avtalen omfatter pc-er, servere, lagring og back-up, og det er 13 leverandører de fleste totalleverandører, som er på avtalen. I tillegg er nærmere 40 landsdekkende forhandlere med. Hovedoppmerksomheten ved anbudskonkurransen denne gangen har vært livsløpskostnader og miljø- og energikrav. Livsløp og energi Målet har vært å få på plass en avtale som reduserer IKT-kostnadene sett over investeringens samlede levetid. Det betyr at ikke bare var hva det koster å kjøpe, men også drift- og avhendingsutgiftene som var med i vurderingen. I tillegg er det lagt vekt på at nye innkjøp skal kunne passe inn i kundenes eksisterende IKT-strategi og dermed de produkter og vilkår som allerede er til stede hos dem. Når det gjelder energikravene, la SKI til grunn at hvis en leverandør overhodet ønsket å komme med i betraktningen som avtalepartner, måtte det tilbys energibesparende

2 produkter. I Danmark har Elsparefonden utviklet energisparekrav, som gir støtte til arbeidet i kommunene med å effektivisere energibruk. Det er disse kravene som er stilt til leverandørene, og som dessuten bidrar til en positiv utvikling av bunnlinjen i livsløpsregnskapet for produktene. E-auksjoner I tillegg til de nevnte kravene skal SKI benytte denne avtalen til å gjennomføre e- auksjoner på kjøp av standard pc-er. Første auksjon skal etter planen foregå i månedsskiftet februar/mars neste år. I alt er det planlagt gjennomført fire slike auksjoner. Leverandørene har tilbudt et priskonsept som går ut på at de til enhver tid laveste ukepris skal gjelde, og formålet med e-auksjonene er å presse disse prisene ytterligere ved å konkurranseutsette produktområdet innenfor rammeavtalen. I tillegg vil det bli lagt vekt på leveringssikkerhet. I en pressemelding opplyser SKI at de i løpet av 2007 har vunnet en god del positive erfaringer med bruk av elektroniske auksjoner. Ved større nyinnkjøp kan også den enkelte oppdragsgiver som er på avtalen, selv gjennomføre en såkalt minikonkurranse for å konkurranseutsette ytterligere. I de tilfellene tilbyr SKI hjelp og veiledning. Miljøkrav i kommuneinnkjøp lågt prioriterte Det er dei store kommunane saman med landstinga (fylkeskommunane) som er dei flinkaste når det gjeld å stille miljøkrav ved offentlege innkjøp. Det syner ei svensk undersøking, og desse resultata stadfester at det er dei største organisasjonane i det offentlege som har den beste kunnskapen på miljøområdet. Mellom kommunane er det å stille slike miljøkrav eitt av dei tiltaka i klimaarbeidet der aktiviteten er lågast. Undersøkinga vart gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sist sommar, og føremålet var å få eit oversyn over korleis det stod til i Kommune-Sverige når det gjaldt klimaarbeidet. SKL var mellom anna interessert i å få greie på om kommunane og landstinga (fylkeskommunane) stilte miljøkrav når dei kjøpte varer og tenester. Alle landstinga og noko over 80 prosent av kommunane tek særlege miljøkrav med når dei skal kjøpe noko, men det er store skilnader. Til dømes er dei største kommunane mykje meir aktive når det gjeld å stille miljøkrav enn dei mindre. Dei kommunane som SKL kallar pendlarkommunar, grisgrendte kommunar og vareproduserande kommunar, ligg nedst på denne statistikken. I det heile er det å stille miljøkrav når dei kjøper, det miljøtiltaket som syner lågast aktivitet i kommunesektoren av dei ti tiltaka det vart spurt om. Dei er mykje flinkare når det gjeld energitiltak i sine eigne lokale eller i bustadene. Miljøbilar og miljøkrav I gjennomsnitt er det berre kjøp og bruk av miljøbilar som ligg dårlegare til i kommunesektoren enn miljøkrav i innkjøp. Og det å stille miljøkrav i innkjøp ligg ein god del lågare enn gjennomsnittet for dei ti aktivitetane som kommunane vart spurde om. Annleis er det i landstinga. Her finn vi miljøkrav ved innkjøp som eit tiltak der det er meir aktivitet enn gjennomsnittet av alle dei åtte aktivitetane som landstinga vart spurde om. Miljøkrav i innkjøp ligg òg mellom dei aktivitetane der det er størst avstand mellom Side 2

3 landstinga og kommunane. Det å lage handlingsplanar og ta miljøomsyn i eigne reiser er òg noko som landstinga er mykje flinkare til enn kommunane.. Topp og botn Når det gjeld å stille miljøkrav ved innkjøp, er det landstinga i Stockholm, Uppsala, Örebro og Västra Götaland som ligg på topp. På indeksen som er lagd til grunn i undersøkinga, får desse fire god karakter miljøaktiviteten på dette området tilsvarar karakteren i høg grad. Nedst på lista finn vi Dalarna og Norrbotten. Spørsmåla om miljøkrav gjaldt kjøp av bilar, transporttenester som varetransport, reiser som det offentlege betalar (skolekøyring, pasientreiser osb.) og varer og tenester elles. Kvar femte av dei spurde kommunane kjende ikkje til korleis det var med miljøkrav på anna enn bilkjøp. Der var det på den andre sida berre seks prosent av dei som ikkje visste. I ei viss utstrekning stilte prosent av dei miljøkrav på alle dei områda dei vart spurde om, syner resultata av undersøkinga, medan i høg grad ikkje vert nytta av så mange unnateke bilkjøp, der nærare 40 prosent kunne fortelje at dei i høg grad stilte miljøkrav. Om lag same biletet får ein frå undersøkinga i landstinga på dette punktet. KOFA-seminar, spesialkurs og gassferjer KOFA inviterer til seminar, NIMA tilbyr kurs i spesialtemaer innenfor offentlige innkjøp, mens Statens vegvesen fortsetter med anbudskonkurranser som krever gassdrevne ferjer som nylig gav dem den gjeve miljøprisen Glassbjørnen. Dette er noen av nyhetene fra den offentlige innkjøpsarenaen i disse dager. Danskene utsetter dessuten kontrakttildelinger på grunn av nyvalget, mens man i Sverige gjennomfører rundebordssamtaler med lokale offentlige innkjøpere og leverandører. I tillegg er det uro i Sverige etter at Myntverket der mistet kontrakten på myntproduksjonen. KOFA inviterer til seminar KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) inviterer til ettermiddagsseminar torsdag 15. november. Offentlige oppdragsgivere og deres rådgivere ønskes velkommen, og seminaret, som er gratis, gjennomføres i Konkurransetilsynets lokaler i Telegrafen, Olav Kyrresgate 8 i Bergen. Sekretariatsleder Anneline Vingsgård skal ta for seg sanksjoner med utgangspunkt i en konkret sak, mens rådgiver Linn Tordal Halvorsen, KOFA, gjennomgår en høyesterettsdom med vekt på vilkår for erstatning. Andre temaer er vilkår for midlertidig forføyning og en gjennomgang av relevant KOFA-praksis. Påmelding til innen 12. november. Mer info, klikk her. Anbudsinnspurt om gassferjer Statens vegvesen fortsetter å skaffe til veie såkalte gassferjer i sambandene langs kysten. Innsatsen skaffet dem nylig Glassbjørnen-prisen i klassen for innkjøp. Nå gjelder det Statens vegvesen Region midt, som har hatt ferjesambandet Flakk - Rørvik ute på anbud. Tilbudsfristen er satt til i dag, 9. november, og det vil ventelig bli tatt en avgjørelse i begynnelsen av Sambandet er ett av de tre største sambandene i Midt-Norge og en del av riksvei 715. Ferjene i sambandet skal bygges for 100 % LNG som drivstoff (gassdrift). Kontraktperioden for sambandet er 8 år, fra til Side 3

4 Kapasiteten i sambandet vil bli økt ved at dagens to ferjer blir erstattet med tre ferjer. NIMA-kurs om spesialtemaer NIMA gjennomfører november et kurs i innkjøp i offentlig sektor, der oppmerksomheten er rettet mot en rekke spesialtemaer. Målet med kurset er å gi en god forståelse for de mer spesielle områdene som er aktuelle innenfor offentlig innkjøp, og særlig mulighetene som følger av det nye regelverket. Kurset foregår på Thon Hotell Triaden i Lørenskog, Blant temaene er tjenestekjøp, kontraktstrategier og kontraktsstandarder, dynamiske innkjøpsordninger, offentlig-privat samarbeid, konkurransepreget dialog og hvordan ivareta samfunnsmessige hensyn. Mer info, klikk her. Dansk nyvalg gir kontraktutsettelse Muligheten for å skrive ut nyvalg kan skape spesielle utfordringer for statlige oppdragsgivere. Den danske stat ved sitt innkjøpssekretariat sto foran kontrakttildeling på en rekke produktområder da det ble kjent at regjeringen ønsket nyvalg. Dermed varslet innkjøpssekretariatet at kontrakttildelingen måtte utsettes. Det ventes at kontraktene kan undertegnes i løpet av desember, heter det. Rundebordssamtaler om innkjøp Konkurrensverket i Sverige har innledet en serie møter med offentlige innkjøpere og leverandører. Konkurransemyndighetene, som nå har ansvaret for tilsyn med innkjøpspraksisen i det offentlige, har invitert leverandører og offentlige innkjøpere i kommuner, landsting (fylkeskommuner) og statlige virksomheter til rundebordssamtaler. Formålet er å åpne en dialog med dem som har sitt virke i de lokale markedene, samtidig som Konkurrensverket ønsker å informere om sitt arbeid. Første møtet er allerede avviklet. Det var i Göteborg nå planlegges møter i blant annat Falun, Umeå, Linköping og Lund. Myntkrøll i Sverige Og apropos Sverige, en helt spesiell situasjon er oppstått etter at den svenske statlige Riksbanken har gjennomført en anbudsrunde for myntproduksjonen. Dagens myntprodusent, Myntverket i Eskilstuna, tapte konkurransen, og for første gang på 1012 år skal denne institusjonen ikke lenger prege de svenske myntene. Ikke bare det, myntproduksjonen går til utlandet, ettersom vinneren er finske Rahapaja Oy. Men kontrakttildelingen kan få etterspill. Myntverket tapte konkurransen fordi de ikke oppfylte skal -kravet på miljøpolicy. På sin hjemmeside flagger de imidlertid for all verden at miljøpolicy, det har de! Ligger det an til en klage? Framlegg om like vilkår skapar storm Resultatet av ein høyringsrunde syner at lovframlegget frå den danske regjeringa om like vilkår når det offentlege og det private skal tevle om dei same kontraktane, har vekt storm. Næringslivet er positivt til at Side 4

5 sentralstyresmaktene skal gje reglar for korleis ein kommune skal lage eit såkalla kontrollbod, medan fagrørsla og dei kommunale oppdragsgjevarane protesterer mot ei rekkje punkt i lovframlegget. Eit kontrollbod skal syne kor mykje løysing av ei oppgåve kjem til å koste dersom kommunen skal gjere jobben sjølv. På same måten som her heime er danskane opptekne av like vilkår når det offentlege og det private skal tevle om dei same oppgåvene på den same marknaden. Like eins er dei danske styresmaktene interesserte i at kommunane og regionane ikkje skal nytte meir pengar enn det som er naudsynt, og dei ønskjer meir tevling om løysinga av offentlege oppgåver. Dette er grunnane til at regjeringa i Danmark er komen med eit lovframlegg om såkalla kontrollbod. Framlegget er for tida til handsaming i Folketinget, dit òg resultata av ein høyringsrunde i samband med framlegget er sendte. Fagrørsla seier nei til ein lov der sentralstyresmaktene skal kunne lage bindande reglar for å rekne ut og leggje fram desse kontrollboda. Ei slik detaljstyring av kommunane og regionane er i strid med dei prinsippa som gjeld for det kommunale sjølvstyret, meiner dei. Næringslivet seier på si side ja til det nye framlegget, medan dei kommunale og regionale oppdragsgjevarane er allment positive til innhaldet i dei nye reglane. Meir tevling Regjeringa meiner på si side at det er viktig med meir bruk av tevling i dei marknadene der det offentlege kjøper, og at det vert verkelege og gjennomskinlege tevlingar når det private og det offentlege kjempar om dei same kontraktane. Auka tevlingsutsetjing er eit instrument, heiter det, som kan gje meir for pengane i den offentlege sektoren. Det som er avgjerande, er ikkje om leverandøren er offentleg eller privat, men at oppgåvene vert løyste på best mogeleg måte, strekar regjeringa under. Kommunernes Landsforening (KL), som er systerorganisasjonen til vårt eige KS, likar ikkje at sentralstyresmaktene skal fortelje kommunane korleis dei skal gå fram når dei lagar kontrollbod. Organisasjonen til dei nye danske regionane, Danske Regioner, er samd med KL, og peikar på at det å fastsetje slike prosedyrereglar kan føre med seg byråkratiske kostnader dersom kontrollbod skal lagast på same måten og fremjast på like vilkår som eksterne bod. Dersom eit kontrollbod av formelle eller tekniske grunnar då vert forkasta, kan ressursbruken syne seg å vere meiningslaus ettersom føremålet med eit kontrollbod er at det skal nyttast til å vurdere om ei oppgåve skal tevlingsutsetjast eller ikkje, heiter det. Næringslivet er positivt til framlegget også på dette punktet, og dei peikar på at det kvar gong ein kommune planlegg å lage eit kontrollbod, må kommunen gjere merksam på det i tevlingsunderlaget. Meir uro Uro er det òg når det gjeld framlegget om å trekkje skiljeliner mellom dei som skal lage eit kontrollbod, og dei som skal vurdere dei tilboda som kjem inn i tevlinga. Frå næringslivssida er det streka under kor viktig dette er, medan ein i Kommune-Danmark ikkje vil godta slik innblanding. Heller ikkje fagrørsla likar at sentralstyresmaktene skal gje reglar for dette, og det vert peika på at det må vere opp til kvar kommune å organisere arbeidet med å lage kontrollbod. Regjeringa finn her grunn til å justere noko på lovframlegget sitt, og dei strekar under at skiljelinene gjeld personar og ikkje avdelingar. Heller ikkje framlegget om å gje tilsynsstyresmaktene høve til å klage ein kommune inn for Klagenævnet for Udbud dersom dei meiner at utarbeidinga av kontrollbodet ikkje er Side 5

6 rett, slepp unna protestar. Det er fagrørsla som ikkje ønskjer ein slik heimel, fordi dei meiner det er i strid med dei allmenne prinsippa for kommunale tilsyn. Næringslivet på si side er samd i framlegget. Vegvesenet kapret gjev miljøpris Statens vegvesen Vegdirektoratet kapret den gjeve Glassbjørnen-prisen for innkjøp under årets GRIP-forum. Det var inngåelsen av avtalen om gassdrift for to ferjesamband som gjorde at vegmyndighetene vant konkurransen. Gevinstene ved bruk av slike ferjer er påtakelige, ifølge prisjuryen: Reduserte klimagassutslipp for sammenlignbare ferjer vil ligge i størrelsesorden tonn CO2-ekvivalenter per år. Denne reduksjonen tilsvarer utslippet til ca personbiler i året. I tillegg vil reduksjonen av NOx-utslipp være om lag 90 prosent per år. I tilegg til vinneren kom også Bergen kommune og GRID Arendal til finalen i klassen for innkjøp. Det var HKH Kronprins Haakon som delte ut prisene. Juryen peker på at Statens vegvesen Vegdirektoratet i konkurransegrunnlaget til Kjøp av driftstjenester gassdrevne ferger satte som vilkår at de nye ferjene skulle benytte flytende naturgass (LNG) som drivstoff. Anskaffelsen har gitt en netto økning av statens utgifter, men samtidig er kapasiteten i begge sambandene økt kraftig. I tillegg er overfartstiden redusert. Gassfergene går nå på naturgass, men kan alternativt drives med biogass i fremtiden. Løyvehaveren fokuserer på krav om kildesortering, renhold av ferge, bruk av kjemikalier og spillvann. Bergen kommune Bergen kommune kom til finalen med rammeavtalen møbler, herunder kontorinstitusjons-, skole- og barnehagemøbler. Anskaffelsen omfatter bl.a. krav til samfunnsansvar, miljø og omdømme. Produktene skulle oppfylle strenge krav når det gjelder miljøbelastning, skriver juryen, og det er også lagt vekt på lang levetid, noe som vil redusere miljøbelastningene over tid. Anskaffelsen er gjort etter prinsippene for universell utforming, og det er stilt krav til ivaretakelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter. Miljø og etiske hensyn finnes både i kvalifikasjonskravene, spesifikasjonen, tildelingskriteriene og kontraktsvilkårene. Metodikken har stor overføringsverdi, heter det, siden møbler er noe som mange virksomheter kjøper inn. Bergen kommune anslår at anskaffelsen vil gi en prisreduksjon på 2-5 prosent i forhold til tidligere rammeavtale. GRID Arendal GRID Arendal kom òg til finalen med et prosjekt som gikk ut på å rehabilitere FN-huset i byen. Det hadde et meget høyt energiforbruk til et moderne høyprofilert miljøbygg å være. GRID hadde gjennom hele prosessen lagt vekt betydningen av at bygget skulle ha en høy miljøprofil både nasjonalt og internasjonalt, skriver juryen. Målinger viser et meget lavt energiforbruk med 106Kwh/m2/år, mens byggteknisk norm for nybygg er 200. Dessuten er det tatt i bruk solcellepanel, dobbel glassfasade samt varmepumpe med bruk av sjøvann. Bygget gir ikke en kortsiktig økonomisk gevinst, men en forventning om høyere energipriser i fremtiden gjør at investeringen blir lønnsom. Side 6

7 Øvrige vinnere De øvrige vinnere av Glassbjørnen-prisen ble: Lofoten Kajakk (reiseliv), Posten Norge AS (produkt), GASA AS (åpen klasse) og Yara International ASA, som fikk hederprisen. Alle de nominerte til Glassbjørnen-prisen får mulighet til å bli med i konkurransen om «EEP Award», som deles ut av den europeiske miljøpressen. Egen innkjøpslov for helse og omsorg? En egen lov for offentlige innkjøp som gjelder for helse- og omsorgssektoren spesielt, er en tanke som luftes i en prosjektrapport som nå er lagt fram i Sverige. Det er mange ulike og spesielle forhold som gjelder for denne bransjen, heter det i rapporten, og slik den gjeldende innkjøpslovgivningen er, ivaretas hverken aktørene på dette markedet eller de forholdene som råder i bransjen. Rapportskriverne peker for øvrig på at erfaringene fra for eksempel eldreomsorgen er at bruk av konkurranse i markedet har vært kvalitetsfremmende, bl.a. som følge av at bestillerne tvinges til å bli tydelige på hva de vil ha utført, ifølge Socialstyrelsen. Underveis i arbeidet er det kommet flere rapporter fra prosjektet, men nå foreligger altså sluttrapporten ( Vård och omsorg en framtidsbranch ). Det er Nutek (Verket för näringslivsutveckling) og Almega (arbeidsgiverorganisasjonen for tjenestebedrifter i Sverige) som i samarbeid har stått for prosjektet. Formålet med utredningen er ikke bare å se på konkurranseutsetting og like konkurransevilkår mellom det offentlige og det private, men derimot fremtidens satsinger for en bedre helse- og omsorgstjenesten i sin helhet. Blant sju oppfordringer fra prosjektgruppen til beslutningstakerne fins så vel konkurranseutsett helse og omsorg og likestill konkurransevilkårene mellom offentlige og private alternativer. Der det ikke er grunnlag for kundevalgmodeller, heter det, men der det er forutsetninger for konkurranse, bør regelen være å konkurranseutsette. Det kan også vise seg å være et virkemiddel for å skape et marked med flere aktører som i neste omgang kan utvikles til et kundevalgsystem. Balansegang Rett nok kan det vise seg å være et problem for mange småaktører å måtte sette seg inn i og følge reglene for offentlige anskaffelser, og det er en balansegang mellom relativt korte kontrakter etter denne loven og behovet for kontinuitet. Lange kontrakter er dessuten til beste for oppdragstakere som må gjøre investeringer og skrive disse av, men samtidig kan lange kontraktperioder bidra til å hindre at nye aktører kommer på banen. Også med hensyn til behovet for nytenkning er det utfordringer konkurransegrunnlagene er ofte omfattende og detaljerte, og de er utformet slik at nye eller alternative løsninger kan vise seg vanskelige å evaluere med mindre slike ettertrykkelig etterspørres. Spørsmålet er så om det trengs en egen anskaffelseslov tilpasset aktørene på dette markedet og de forholdene som råder i bransjen. Alternativt, poengteres det i prosjektrapporten, kan det være aktuelt å utarbeide policies og retningslinjer for hvorledes gjeldende innkjøpsregler kan tilpasses de nevnte behovene. Side 7

8 Like konkurransevilkår Når det gjelder like konkurransevilkår, pekes det i rapporten på fire viktige punkter: Still krav til åpenhet i de offentlige alternativene når det skal konkurranseutsettes Skap likeverdige momsregler Etabler en nasjonal, uavhengig og enhetlig kvalitetskontroll og oppfølging av all virksomhet innenfor helse og omsorg Gi spesielle tilskudd til utførere som tar ansvar for utdanningstiltak. KOFA: Avlys hele konkurransen! Avlys hele konkurransen! Denne konklusjonen kommer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) til i en klagesak mot Helse Sør-Øst RHF om anskaffelse av forsikringsmeklertjenester. Altfor sen avvisning av et tilbud som inneholdt et regelstridig og vesentlig forbehold, og et tildelingskriterium som var både uklart og uforsigbart er bakgrunnen for at KOFA kommer til denne konklusjonen. Det regionale helseforetaket var imidlertid klar for kontraktundertegning, men ville vente med det til KOFA ferdigbehandlet klagesaken. Det var daværende Helse Sør RHF, nå en del av Helse Sør-Øst RHF, som tidlig i år kunngjorde en begrenset anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for forsikringsmeklertjenester på områdene person- og skadeforsikringer i tillegg til rådgivningstjenester for forsikringsspørsmål. På to punkter kom klagenemnda til at helseforetaket hadde begått brudd på anskaffelsesreglene. Det ene gjaldt avvisning av et tilbud som følge av et forbehold, som KOFA fant var vesentlig. Normalt skulle forbeholdet vært avdekket ved anbudskontrollen som ble gjennomført i første fase av konkurransen. Det utgjør en feil, skriver nemnda, at oppdragsgiveren først etter sammenslåingen av helseforetakene ble klar over et meget tydelig og presist forbehold i det aktuelle tilbudet. Derved er det skjedd et brudd på regelverket, som pålegger oppdragsgiveren å ta stilling til avvisningsspørsmålet snarest mulig. Uklart og uforutsigbart Det andre punktet dreier seg om et anskaffelseskriterium som KOFA karakteriserer som uklart og uforutsigbart, og som av den grunn representerer et brudd på reglene. Tildelingskriteriene skal oppfylle de generelle kravene i lov om offentlige anskaffelser ( 5), som i nærværende sak betyr et krav til klarhet og forutsigbarhet, skriver klagenemnda. I dette tilfellet var estimat over fremtidig forsikringspremieutvikling blant tildelingskriteriene. Nemnda påpeker at leverandørene manglet svært mange opplysninger for å kunne gi et noenlunde riktig estimat over fremtidige forsikringspremie. Likeledes var det uklart hvordan oppdragsgiveren ved evalueringen ville bruke opplysningene som var oppgitt i kolonnene for best case og worst case for premieutviklingen, og hvilken tidshorisont som vil bli lagt til grunn. Side 8

9 I strid med reglene - Dette tildelingskriteriet er derfor, på bakgrunn de mangelfulle opplysningene i konkurransegrunnlag, etter KOFAs oppfatning både uklart og uforutsigbart og dermed i strid med forskriften til lov om offentlige anskaffelser. Den naturlige konsekvensen av dette er at konkurransen avlyses. I august i år foretok helseforetaket tildeling av kontrakt, men Helse Sør-Øst RHF har meddelt KOFA at selve kontraktinngåelsen avventes inntil klagenemnda har behandlet saken ferdig. Mer effektivt med færre små gjenkjøpsavtaler Forsvarets behov må ligge til grunn ved enhver anskaffelse av materiell og utstyr til Forsvaret, og det er store muligheter for å skape synergi mellom Forsvaret og norsk forsvarsindustri. Norge bør samtidig delta i det internasjonale arbeidet for å skape et mer åpent forsvarsmarked. Dette er de strategiske veivalgene i innstillingen fra det forsvarspolitiske utvalget når det gjelder Forsvarets materiellkjøp. Bruken av gjenkjøp bør fortsette, fastslår utvalget, men ved å inngå større kontrakter kan mengden av mindre gjenkjøpsavtaler begrenses, og dermed bidra til et mer effektivt anskaffelsessystem. Det forsvarspolitiske utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon i august 2006, og har hatt divisjonsdirektør Siri Bjerke som leder. I innstillingen som nylig er avgitt, behandler utvalget også Forsvarets materiellkjøp. Det er kjøp som i de fleste tilfellene går inn under unntakene i regelverket for offentlige anskaffelser, fordi de er følsomme av hensyn til rikets sikkerhet etc. Utvalget er i første rekke opptatt av disse kjøpene på grunn av deres betydning for norsk forsvarsindustri. Forsvarets anskaffelser fra norsk forsvarsindustri anslås til omtrent seks milliarder kroner årlig, hvilket utgjør 2/3 av norsk forsvarsindustris totale omsetning. Forsvarets valg av leverandører av materiell og utstyr har derfor stor betydning for norsk forsvarsindustri, både direkte og indirekte, heter det. Samarbeid over landegrensene Forsvarsindustrien har, i likhet med militære styrker, hatt behov for restrukturering som følge av endrede sikkerhets- og trusselbilder etter Større grad av samarbeid, sammenslåing og endring i eierstrukturer på tvers av landegrenser har bidratt til at antall tilbydere har gått ned, men at disse samtidig har fått større markedstilgang. I EU er en rekke prosesser iverksatt for å skape samarbeid på tvers av landegrenser og utvikle et åpnere marked som på sikt kan bli et felles europeisk forsvarsmarked. Norge har inngått en samarbeidsavtale med European Defence Agency om Norges deltagelse i denne utviklingen. - Likevel er forsvarsmarkedene fortsatt preget av nasjonal proteksjonisme og begrenset markedsadgang, skriver utvalget i sin innstilling. I de fleste land er forsvarsmarkedet fortsatt underlagt sterk statlig kontroll, og krav om gjenkjøp praktiseres som et virkemiddel for å gi egen forsvarsindustri adgang til utenlandske markeder. Side 9

10 Gjenkjøpspraksis kan i tillegg ha en fordyrende og forsinkende effekt på anskaffelsesprosesser og produkt. Kompetanse og kostnader Utvikling av militært utstyr er både kompetanse- og kostnadskrevende. Flere, særlig små stater, ser det som formålstjenlig å etablere større flernasjonale utviklingsprosjekter i forbindelse med anskaffelse av nytt materiell og utstyr. Det forsvarspolitiske utvalget påpeker at utviklingen i forsvarsindustrien går mot færre, men mer høyteknologiske bedrifter. På samme måte som nedbemanningen har bidratt til at enkelte av Forsvarets kompetansemiljøer forvitrer, vil restruktureringen i forsvarsindustrien innebære tap av kompetanse. For Norge er det derfor særlig viktig å finne gode samarbeidsløsninger til gjensidig nytte for både Forsvaret og spesialiserte kompetansemiljøer utenfor Forsvaret. Veien videre Utvalget slår fast at Forsvarets behov må ligge til grunn ved enhver anskaffelse av materiell og utstyr til Forsvaret, og mener at det er store muligheter for å skape synergi mellom Forsvaret og norsk forsvarsindustri. Dette betyr at samarbeid kan ivareta Forsvarets behov og samtidig bidra til en positiv utvikling i norsk forsvarsindustri. Utvalget mener at disse mulighetene må utnyttes, samtidig som det poengterer at Norge bør delta i det internasjonale arbeidet for å skape et mer åpent forsvarsmarked. På sikt vil både Forsvaret og forsvarsindustrien være tjent med dette, fordi det blir en bedre konkurransemessig balanse mellom tilbydere og kjøpere. Utvalget mener at god dialog og samarbeid mellom Forsvaret og den norske forsvarsindustrien kan gi kompetansemessige fordeler for begge parter. - Norge er en del av den internasjonale gjenkjøpspraksis og bør derfor søke å utnytte dette til det beste for Forsvaret, heter det i utvalgsinnstillingen. Dette kan innebære at Forsvaret bør søke å inngå større systemkontrakter eller relasjons- og samarbeidskontrakter. På denne måten kan mengden av mindre gjenkjøpsavtaler begrenses, og dermed bidra til et mer effektivt anskaffelsessystem. Side 10

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tok hensyn til at sponsormidler som ble gitt fra tredjepart til innklagede ved valg av en bestemt leverandør gjorde det mest lønnsomt å velge denne leverandøren.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale om kjøp av syketransport i kommunene i Aust- og Vest-Agder. Klagenemndafant at innklagede

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for byggeledelse. Totalentreprenør var valgt etter en forutgående konkurranse. Innklagedes konsulent i totalentreprisekonkurransen var tilbyder i konkurransen

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Krav til null- og lavutslipp ved kjøp av ferjetjenester. Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Krav til null- og lavutslipp ved kjøp av ferjetjenester. Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Krav til null- og lavutslipp ved kjøp av ferjetjenester Edvard Sandvik, seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet Det norske ferjemarkedet 130 ferjesamband og 200 ferjer Årlig omsetning på 5 mrd.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/11 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I perioden mellom kunngjøringen av en åpen anbudskonkurranse og beslutningen om valg av leverandør i byrådet, var det kommunevalg som resulterte i politisk skifte.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser

Anskaffelser i Sandnes kommune. Ronny Pettersen, leder anskaffelser Anskaffelser i Sandnes kommune Ronny Pettersen, leder anskaffelser Tema Anskaffelsesenheten Utfordringer Hvordan vi jobber Fremtiden Tips til leverandørene Anskaffelsesenheten 10 ansatte, 7 plassert i

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Wittusen & Jensen Business Partner AS Att: Morten Ylven Postboks 115 Kalbakken 0902 Oslo Faks: 22 25 88 60 Deres referanse Vår referanse Dato 2007/88 15. oktober

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen

HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen HFK-13-0026 Digitale ordbøker Svar på spørsmål til konkurransen Innhald 1. Innleiing... 2 2. Spørsmål mottekne per 16.4.2013... 2 3. Spørsmål mottekne per 21.4.2013... 3 1. Innleiing Vi viser til kunngjeringa

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker.

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker. KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HØST 2009 Fra høsten 2009 innfører vi en sertifiseringsordning for våre kursdeltakere. Når du deltar på kurs hos oss, blir du sertifisert fra og med første kurs. Hvert kurs

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer