Swisslog har nyligen överlämnat ett nytt rörpostsystem och ett kassettransportsystem till Haukeland Universitetssjukhus i Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swisslog har nyligen överlämnat ett nytt rörpostsystem och ett kassettransportsystem till Haukeland Universitetssjukhus i Bergen."

Transkript

1 NYHETSBREV Healthcare Solutions Utgåva 2 / Maj 2010 I DETTA NUMMER FINNER NI: Swisslog överlämnar nya transportsystem till Haukeland Universitetssjukhus Bäste Läsare > Nya transportlösningar till Haukelands Universitetssjukhus se sida 1 > Samlad logistik på St. Olavs Universitetssjukhus se sida 2 Swisslog är glada att kunna presentera nyhetsbrev 2 för Vi hoppas kunna bjuda Er på intressant läsning gällande nyheter inom Skandinavisk sjukhuslogistik. I detta nyhetsbrev kan Ni bland annat läsa en artikel om den samlade logistiken på St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim, författad av Björn Bakken, projektledare för logistik i Helsebygg Midt-Norge. Trevlig läsning! Med vänlig hälsning Swisslogs Marknads- och Försäljningsavdelning Swisslog har nyligen överlämnat ett nytt rörpostsystem och ett kassettransportsystem till Haukeland Universitetssjukhus i Bergen. Systemen skall säkra effektiv intern transport av prover och blodpåsar internt i den nya Laboratoriebyggnaden, samt transport av prover från centralblock till Laboratoriebyggnaden. På bilden ses Swisslog Healthcare Nordics VD, Håkon Hauan tillsammans med Tore Sigbjörn Hansen, Sektionsledare på Haukelands Universitetssjukhus. > Rörpost på Centrallasarettet i Växjö se sida 5 > Ålesunds sjukhus expanderar rörpostsystem se sida 5 > Scandinavian Medical Technology Conference se sida 5 Sida 1

2 LOGISTIKK I NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS I TRONDHEIM ST. OLAVS HOSPITAL (1) Nytt sykehus St. Olavs Hospital er bygd i et pasientperspektiv, med blant annet desentralisert senter og enerom som viktige elementer. Det nye sykehuset er bygd i 2 faser i perioden I fase 1 ( ) ble Kvinne-barnsenteret (1), Laboratoriesenteret (2) og Nevrosenteret (3) med pasienthotell (4) bygd. I fase 2-1 ( ) er Gastrosenteret (5), Bevegelsessenteret (6), Akutten og Hjerte-lunge-senteret (7) og Forsyningssenteret (8) bygd. I tillegg er 1902-bygget (9) renovert og ombygd. I fase 2-2 ( ) blir høyblokka revet og Kunnskapssenteret (10) med St. Olavs plass bygges. Det nye universitetssykehuset blir kvm stort, med i overkant av 1100 pasientplasser (alle typer senger). Overordnede prinsipper for logistikk og vareflyt Ved utvikling og utbygging av sykehus generelt ligger det mange muligheter og utfordringer for hvilke konsepter og løsninger som velges for forsyningskjedene. For å legge til rette for effektiv logistikk, samt sikre generalitet og fleksibilitet, er det ved utvikling og utbygging av St. Olavs Hospital utarbeidet seks overordnede prinsipper for logistikk og vareflyt: 1. Transportprinsipp - bruk av automatiserte transportsystem for varer og returvarer 2. Forsyningsprinsipp ett sentralt felles varemottak og maksimalt 2 lagernivå 3. Informasjonsprinsipp - IT-basert bestilling, innkjøp og lagerstyring 4. Produksjonsprinsipp samlokalisering av sentrale produksjonsenheter 5. Modulprinsippet gjennomgående moduler for transport og lagring 6. Organisasjonsprinsipp bestilling og forsyning foretas ikke av helsepersonell dersom det ikke er medisinsk begrunnet De overordnede prinsippene er utredet og besluttet basert på investeringskostnader, driftskostnader, organisasjon, kvalitet og sikkerhet samt kapasitet og fleksibilitet. 1. Transportprinsippet AGV-systemet med styringssystem, 21 AGV er, 11 ladestasjoner og 101 henteog leveringsdestinasjoner er planlagt for vel 1000 transporter (tur-retur) daglig. Varegruppene forbruksvarer, sterilt sirkulasjonsgods, pasient- og personaltøy (rent og skittent), avfall (fraksjoner som ikke sendes i avfallssug), mat, legemidler og post transporteres med AGV. Det er anskaffet ulike typer AGV-vogner tilpasset behovet for de forskjellige varegruppene. AGV-ene transporterer vognene fra forsyningssenteret og ut til AGV hente- og leveringsstasjoner i etasjene i hvert senter, samt retur. Løsningen inkluderer grensesnitt for bl.a. automatisk åpning av dører og bestilling av heiser. Rørpost-systemet med styringssystem og 190 rørpoststasjoner er planlagt for i underkant av 2000 transporter daglig. Rørpostsystemet transporterer prøver fra avdelingene til felles prøvemottak i laboratoriet, blod fra blodbanken til avdelingene og legemidler fra apoteket til avdelingene. Dette er viktige varegrupper som stiller krav til kapasitet, ytelse, tigjengelighet og stabilitet Sida 2

3 LOGISTIKK I NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS I TRONDHEIM ST. OLAVS HOSPITAL (2) Avfallssug-systemet har 4 fraksjoner; restavfall, papir, konfedensielt papir og plast. Det er 2 til 3 sjakter med sorterer i hvert senter, hver sjakt med innkastluke i hver etasje. Avfalles suges til avfallssentralen i forsyningssenteret hvor det samles opp i avfallscontainere som hentes av Renholdsverket. 2. Forsyningsprinsippet St. Olavs Hospital er bygd med ett felles varemottak i Forsyningssenteret hvor all vareleveranse til og fra sykehuset skal skje. Fra Forsyningssenteret transporteres varene videre ut til sentrene og lokale lagre i avdelingene. Det er besluttet maksimalt 2 lagernivå, hvor lagernivå 1 er sentrallager (eksternt) og lagernivå 2 er lokalt lager i avdelingene. Avdelingsspesifikke varer lagres normal kun på ett nivå, og da i lokalt lager i avdelingene. Sengeområdene er organisert i sengetun med 8 senger. Hvert tun har sitt lokale lager av forbruksvarer og pasienttøy. Dette medfører en økning av antall lokale lager i forhold til det gamle sykehuset, med hovedgrunnen til den valgte modellen er nærhet og korte avstander for pleiepersonalet i det daglige arbeidet. I operasjonsområdene er det bygd felles operasjonstorg og sterilt lager tilknyttet flere operasjonsstuer. 3. Informasjonsprinsippet Informasjonsutveksling vedrørende vareflyt og logistikk skal som prinsipp skal være IT-basert, og at det skal være et sammenhengende system, som dekker identifisering, bestilling, innkjøp og lagerstyring for en bestemt varekategori. OLFI-, ERP-system er ikke levert som en del av utbyggingsprosjektet, dette er systemer driftsorganisasjonene St. Olavs Hospital og NTNU er ansvarlige for. Sykehuset har implementert nytt system for matforsyning (bestilling, lagerstyring, prduksjonsplanlegging), og det er prosjekter på gang for å implementere systemer for sterilt sirkulasjonsgods, legemidler, samt nytt økonomi og logistikksystem (forbruksvarer, pasienttøy). 4. Produksjonsprinsippet Med produksjonsprinsippet menes samlokalisering, fysisk nærhet i samme bygning, for produksjonsenheter som representerer en betydelig vareflyt til/fra sykehusets felles varemottak, og fra varemottaket til sentrene/avdelingene. Prinsippet sikrer at det legges til rette for utomhus infrastruktur for vareleveranser, samt felles utnyttelse av innomhus infrastruktur for sykehusets store forsyningskjeder. I praksis betyr dette at varemottak, forsyningskjøkken, sterilsentral og avfallssentral er lokalisert med nærhet i Forsyningssenteret, med tilhørende arealer for omlasting og oppstilling i tilknytning til AGV-terminal for intern transport. 5. Modulprinsippet Med modulprinsippet er det lagt til grunn at det benyttes et enhetsprinsipp der lager og transportmidler er tilpasset en 40 x 60 modul eller et multiplum av denne, respektive delelig i enhetsmodulen. Dette for å sikre generalitet, fleksibilitet og kapasitetsutnyttelse av transportmidler og lager. Det finnes unntak, for eksempel for varegrupper som avfall og mat (gastronorm-standard). 6. Organisasjonsprinsippet I nytt sykehus legges det til grunn at helsepersonell ikke utfører forsyningsarbeid dersom forsyningsarbeidet tar tid fra pasientrettet arbeid med mindre helsepersonellets kompetanse er påkrevd. Løsninger og konsepter for ulike varegrupper - forsyningskjeder Forbruksvarer Sykehuset er bygd uten sentrallager, da det er etablert et regionalt sentrallager 10 km fra St. Olavs Hospital som skal forsyne alle sykehus i Helse Midt-Norge. Forbruksvarer bestilles fra avdelingene til sentrallageret eller til leverandør, avhenging av om det er varer i sortimentet til sentrallageret eller det er avdelingsspesifikke varer. Det er lagt til rette for at sentrallageret sampakker leveranser i en AGV-vogn til en avdeling/lokalt lager. AGV-vognene transporteres i lastebil fra sentrallageret til Forsyningssenteret, for videre transport internt i sykehuset med AGV. Sentrallageret har også sterilt lager. For sterile forbruksvarer er det valgt en vognløsning bestående av en AGVtransportvogn med en innervogn som løftes inn og ut ved hjelp av lift. Sida 3

4 LOGISTIKK I NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS I TRONDHEIM ST. OLAVS HOSPITAL (3) Sterilt sirkulasjonsgods Sterilsentralen er lokalisert i Forsyningssenteret, med uren område for instrumentvask, rent område for pakking av utstyr, autoklavering og sterilt lager. Det sterile lagret er sykehusets hovedlager for sterilt sirkulasjonsgods. Sterile lager og sterilsatellitter i operasjonsområdene har begrenset kapasitet, og skal som prinsipp håndtere akutte og uforutsette behov. Sterilt lager i sterilsentralen har også areal til sterile forbruksvarer slik at sterilsentralen kan levere såkalte prosedyrevogner bestående av sterilt sirkulasjonsgods og steril forbruksvarer i en og samme leveranse (vogn) til en bestemt operasjon. Prosedyrevogner (40x60-vogn) blir pakket sterilsentralen og ved bruk av lift løftes 2 stykker av disse inn i ei AGV-vogn. Ved mottak av AGV-vogn i operasjonsavdelingen løftes 40x60-vognene ut av AGV-vogna og trilles rett inn på operasjonsstua. Sykehuset planlegger å ta i bruk nytt ITsystem for å styre bestilling, produksjon og lager. Pasienttøy og Personaltøy Det nye sykehuset er ikke bygd med tøysentral. Konseptet for pasienttøy baserer seg på at avdelingene bestiller direkte til vaskeriet som sykehuset har avtale med. Vaskeriet pakker leveransene avdelingsvis i AGV-vogner som transporteres fra vaskeriet til Forsyningssenteret i lastebil, for videre intern transport med AGV. Pasienttøyet legges inn på lokale lager, og AGVvogna settes inn på avfallsrommet i etasjen for oppsamling av skittent tøy. AGV-vognene med skittent tøy transporteres fra avdelingene til Forsyningssenteret, for videre transport til vaskeriet. For personaltøy er det utviklet en løsning basert på elektroniske tøyskap og RFID-merket tøy. Hvert plagg har en innsydd RFID-brikke, og tøyskapene har antenner for lesing av RDIF-brikker. Hvert senter har egne garderobeområder for ansatte, og i disse områdene er det tøyskap. De ansatt bruker sitt ID-kort for å åpne tøyskapene, plukker det tøyet de har bruk for, og dette registreres i ITsystemet. Skittet tøy kastes i returbeholdere som registrerer RFID-brikken i plagget. Hvert tøyskap har et definert sortiment med bestillingspunkt og bestillingsmengde for hver type plagg. Systemet genererer automatisk bestilling som sendes til vaskeriet. Vaskeriet pakker leveransene til hvert enkelt tøyskap i AGV-vogner som transporteres i lastebil fra vaskeriet til Forsyningssenteret, for videre transport med AGV. Mat På St. Olav er konseptet kok-kjøl valgt. I Forsyningssenteret er forsyningskjøkkenet som på hverdager produserer mat etter kok-kjølkonseptet. Den kjølte bearbeidede maten pakkes i termo AGV-vogn og transporteres med AGV fra forsyningskjøkkenet til senterkjøkkenene som ligger i hvert senter. I tillegg transporteres kolonialvarer mm, som ikke er bearbeidet i Forsyningskjøkkenet, til senterkjøkkenene. Senterkjøkkenene sluttproduserer mat til avdelingene i senteret, som til hvert måltid transporteres opp til kjøkkenspis- oppholdsrom i avdelingene. I tilknytning til senterkjøkkenene er det også en senterkantine som kan benyttes av alle. Avfall Hovedtyngden av de avfallsfraksjonene som ikke sendes i avfallssug-systemet samles opp i avfallsrommene i hver etasje i sentrene. Avfallet lastes opp i AGV avfallsvogn og transporteres med AGV til avfallssentralen. Videre behandling avhenger av type fraksjon. Det er i avfallssentralen lagt til rette for autoklavering av risikoavfall. Artikeln fortsätter på sista sidan. Sida 4

5 RÖRPOST I NYA AKUTKLINIKEN PÅ CENTRALLASARETTET I VÄXJÖ Swisslog har fått i uppdrag att leverera ett rörpostsystem till nya akutkliniken på Centrallasarettet i Växjö. Akutkliniken i Växjö, som idag är under om- och tillbyggnad, önskar i framtiden att kunna sända bland annat blodprover via rörpost startade planeringen av en total ombyggnation av akutkliniken i Växjö. Syftet är att modernisera och skapa mer ändamålsenliga lokaler för akutsjukvården. Inte mindre än 13 arbetsgrupper med medarbetare från akutkliniken har varit med och bidragit till den slutliga ritningen. Byggarbetet är nu i full gång och beräknas vara klart i september Ett rörpostsystem av dimension 110 mm installeras mellan akutmottagningen och kliniskt laboratorium. Systemet är dimensionerat för att klara en framtida expansion. Som ett led i medvetet miljöval kommer systemet att bestå av halogenfritt rörmaterial. ÅLESUND SYKEHUS UTVIDER RØRPOSTANLEGGET I forbindelse med at Ålesund Sykehus bygger nytt Barnesenter har Helse Sunnmøre inngått kontrakt med Swisslog om utvidelse av eksisterende rørpostsystem. I leveransen inngår stasjoner på de ulike etasjene i det nye Barnesenteret, oppgradering av styringssystem og innføring av transponderteknologi. Systemet skal i hovedsak anvendes til transport av prøver. Montasjestart vil skje i juni, med endelig overlevering februar SCANDINAVIAN MEDICAL TECHNOLOGY CONFERENCE Swisslog vill passa på att påminna om Scandinavian Medical Technology Conference, som går av stapeln den maj på Bella Center i Köpenhamn. Syftet med konferensen är att visa hur modern teknik och medicinteknisk utrustning kan bidra till ökad kvalitet, effektivitet och produktivitet i sjukvården. Det fullständiga programmet finns på: Välkommen in i Swisslogs monter 205 C. Vi ses! PS. Vi har cirka 10 fribiljetter kvar att dela ut. Vid intresse, vänligen E-posta I samband med konferensen finns det en mässhall där Ni finner cirka 80 utställande företag, såsom Swisslog, Siemens, Philips och 3M. Sida 5

6 LOGISTIKK I NYTT UNIVERSITETSSYKEHUS I TRONDHEIM ST. OLAVS HOSPITAL (4) KORT NYTT > Medicinhantering på Bumrungrad International Hospital in Bangkok, Thailand. > Konferens om Patientsäkerhet och kvalitet, Oslo 9 Juni. > Rörpost firar 200 år. Sidorna i tidningen Hospitaldrift. > Nyhetsinslag om patientsäkerhet på Nebraska Medical Centre. Fortsättning på artikeln om samlad logistik på St. Olavs Hospital. Legemidler Det er ikke bygd nytt sykehusapotek som en del av det nye sykehuset. Det planlegges å bygge et publikumsutsalg i Kunnskapssenteret, men leveransene til sykehuset skjer fra sykehusapoteket som ligger i MTFS (nabobygg til sykehuset). Sykehusapoteket er knyttet til deler av infrastrukturen til sykehuset, bl.a. AGV-systemet og rørpostsystemet. Blandinger som antibiotika, cytostatika med mer, som krever spesielle produksjonsforhold, blir produsert og levert fra apoteket. Medisinrommene i fase 2 er derfor bygd uten avtrekk. Det er besluttet innføring av automatisk legemiddelforsyning ved St. Olavs Hospital. Konseptet er at forordninger registreres i medisinmodulen i pasientjournalen, overføres til apotekets meldings- og logistikksystem for planlegging, deretter overføres forordningen til apotekets endoseanlegg som produserer pasientmerkede endoser, pakker leveransene automatisk i rørpostpatroner og sendes automatisk til avdelingen. Endosene er strekkodemerket, og ved administrering av legemidler skal pasient og legemidler scannes slik at det kvalitetssikres at riktig pasient får riktig legemidler. Meldings- og logistikksystemet har også funksjonalitet for lagerstyring av sykehusets legemiddellager i medisinrommene, som også skal bli forsynt med endoseleveranser. Konseptet med sine forskjellige leveranser er under installasjon, og vil i ordinær drift levere om lag endoser daglig til sykehuset, 365 dager i året. Utfordringene Gjennom utvikling og utbygging av nytt universitetssykehus er det investert og lagt til rette for forbedringer og effektivisering av sykehusets forsyningskjeder. Endrede rammebetingelser og innfasing av nye logistikksystemer i en integrert sammenheng med optimale prosesser, rutiner og organisering er en betydelig utfordring i en kompleks logistikkorganisasjon som et universitetssykehus er. En overordnet målsetning vil alltid være å effektivisere driften og bedre kvaliteten slik at andelen av midler som brukes til kjernevirksomheten, pasientbehandling, er høyest mulig. Utfordringene er på mange sett de samme som i store virksomheter i næringslivet. Bjørn Bakken Prosjektleder/fagansvarlig logistikk Helsebygg Midt-Norge KONTAKTA OSS: Swisslog Healthcare Solutions Østre Aker vei Oslo Norway Phone: Brodalsvägen Partille Sweden Phone: Sida 6

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Styringsmodell Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Høst 2010 Forord Dette kompendiet tar for seg konseptet Styringsmodeller og er utviklet for faget TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Detaljer