Nyhetsbrev. 34/23. oktober Redaktør Bodil Fontana,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev. 34/23. oktober 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no"

Transkript

1 Nyhetsbrev 34/23. oktober 2013 Redaktør Bodil Fontana, Innholdsfortegnelse s. 1 OECDs reformprogram i Midtøsten og Nord-Afrika s.3 Latin-Amerika. Økonomiske utsikter for 2014 s. 4 Rapport om bruk av IKT og teknologi i fremtidens helsevesen s. 5 Sammenhengen mellom ro og orden- og læring i skolen s. 5 Universitetene endrer seg s.6 Sveits undertegner avtale om gjensidig bistand i skattesaker s.7 Noe vekst i sysselsettingen i 2. kvartal OECDs reformprogram i Midtøsten og Nord-Afrika: framskritt under vanskelige forhold Av Elisabeth Heen OECDs reformprogram i regionen Midtøsten og Nord-Afrika (MENA) startet opp i 2005 med to store satsingsområder: a) investeringer for å fremme en inkluderende vekst og økt sysselsetting; og b) styresett med fokus på utvikling av policyregelverk, innovasjon og- budsjettarbeidet. Så langt deltar Egypt, Irak, Jordan Libanon, Libya, Marokko, de palestinske myndighetene, de Forenete arabiske emirater, Tunis og Qatar i samarbeidet som finansieres gjennom OECDs ekstraordinære budsjett («Voluntary Contributions»). MENA OECD-programmet har både regionale og landfokuserte prosjekter. Siden 2008 har norske midler gått til styresettprogrammets kapasitetsbyggingsprosjekt i de palestinske områdene. Målgruppen for prosjektet er ansvarlige for reformarbeidet i offentlig sektor og sivilt samfunn. Side 1

2 Arbeider i motbakke Arbeidet med å fremme inkluderende vekst og godt styresett i regionen preges av usikre forhold på flere nivå: krisen i Syria fører til forverrete sikkerhetsforhold i nabolandene. I Libanon, for eksempel, er det nå kommet flyktninger fra Syria. Det utgjør ca. 18 % av Libanons befolkning. Forholdene er også alvorlige i land som Irak, Tyrkia og Jordan. «World Economic Outlook» for 2013 anslår at veksten i land som Egypt, Jordan, Marokko, Tunis og Yemen fortsetter å være lav med en anslått gjennomsnittsnedgang fra 3,84 i 2013 til 3,45 i Verdensbanken anslår at veksten bør være på 6,5 % for å legge til rette for ny sysselsetting i landene i området. Regionen ligger i så henseende dårlig an med en forventet arbeidsledighet på 16,8 millioner innen Kvinner rammes spesielt av arbeidsledigheten. De negativene tendensene i regionen fører med seg faren for økende fattigdom, økt strøm av flyktninger og ytterligere ustabilitet i mange land i regionen. OECDs reformprogram for MENA arbeider således i motbakke, men tar sikte på å bidra til en inkluderende vekst og økt sysselsetting innenfor fire nøkkelområder: Utvikling av Investeringspolicy Utvikling av policy for små- og mellomstore bedrifter Utvikling av kvinners rolle i økonomien Utvikling av etikk i forretningsvirksomheten Noen resultater så langt Kunnskapsoverføring utgjør en nøkkelfunksjon for OECDs arbeid i regionen. Det gjøres bl.a. gjennom utarbeiding av korte og praktiske publikasjoner om policy-reformarbeidet. Publikasjonene kan brukes på landnivå. Utover det organiseres opplæringstiltak for nøkkelpersoner i policy-planlegging og framtidige opplæringsledere (såkalt «training of trainers»). Denne type opplæring har som mål å opprettholde dynamikken i kunnskapsoverføringen. Innenfor investeringsområdet er det utarbeidet handlingsplaner for prioritering av investeringsreform i seks tematiske områder. MENA-OECD-programmet utarbeider en oversikt som vurderer policyarbeidet for små- og mellomstore bedrifter i åtte land i det sørlige Middelhavsområdet. Et forum for kvinnelige entreprenører opprettet i MENA OECD-regi har som mål å identifisere og bidra til å overkomme juridiske barrierer som legger hindringer på kvinners deltakelse i de økonomiske samfunnene i Jordan, Libya, Marokko og Tunis. Policy-reform i de palestinske områdene Norsk støtte til styresettprosjektet i de palestinske områdene har tre komponenter: Policy for utvikling av regelverk E-forvaltning (E-government) Etiske standard i forvaltningen Side 2

3 I løpet av perioden har representanter for justisministeriet, statsministerens kontor, høyesterettsrådet, det palestinske forsamlingsrådet og forskere fra Bir Zeit-universitetet laget en manual for utarbeiding av lovtekster. Som et ledd i utvikling av etiske standard i forvaltningen godkjente de palestinske myndighetene i fjor etiske retningslinjer som beskytter de ansatte. Retningslinjene angir et verdigrunnlag for offentlig forvaltning. I området e-forvaltning har de palestinske myndighetene med bistand fra OECD utarbeidet områdets første strategi-dokumentet for e-forvaltning, etterfulgt av en handlingsplan. Dokumentet er produsert i fellesskap med et bredt utvalg av aktører. Strategidokumentet skal etterkomme ministerienes behov og bidrar til bedre tjenestelevering. Vil du vite mer om MENA kan du gå inn her. Latin-Amerika. Økonomiske utsikter for 2014 Av Anne Strand Logistikk og konkurranseevne OECD har lansert årets utgave av Latin American Economic Outlook med undertittelen Logistics and Competitiveness for Development. Lav vekst og ingen forventninger om økning de neste årene. Etter et tiår med relativt sterk vekst, melder OECD om skyer i horisonten. Svak utvikling i eurosonen og nedkjøling av kinesisk økonomi med konsekvenser for prisene på metall og mineraler, påvirker Latin- Amerika. Etterspørsel etter regionens eksportartikler og tjenester forventes å gå ned. Prisene på mineraler er fortsatt høy, men det forventes ikke ytterligere økning. Regionens eksport er konsentrert om få produkter og går i all hovedsak til noen få importland. Særlig er Brasils, Chiles og Perus eksport til Kina sårbar. OECD ser diversifisering av økonomien som en prioritet. Liten produktivitetsforbedring, og forskjellene til asiatiske land øker Latinamerikanske land har bare sett små forbedringer i produktivitet, og mindre enn andre regioner. Mens asiatiske land har minsket produktivitetsgapet vis a vis USA, har mange latinamerikanske land sakket lengre akterut. Side 3

4 Rapport om bruk av IKT og teknologi i fremtidens helsevesen Av Lars Nerdrum OECD og National Science Foundation (NSF) i USA arrangerte en felles workshop «Building a Smarter Health and Wellness Future» i Washington D.C. i februar Den nye rapporten ICTs and the Health Sector består av en gjennomgang av tema som ble diskutert på workshopen, samt 6 artikler som er skrevet av eksperter på feltet. Utgifter til helse vokser merkbart mer enn økonomisk vekst og utgjør nå i gjennomsnitt 9,5 prosent av BNP i OECDlandene. Denne utviklingen kan ikke fortsette. Ekspertene mener helseproblemene ikke kan løses ved å gjøre mer av det samme, og det er nødvendig å endre helsesystemets grunnleggende innretning. Dagens helsevesen er i stor grad reaktiv og arbeider med lindring og behandling sykdommer. Det nye systemet bør være forebyggende og rette seg mot livskvalitet og velvære. Både i innretning og arbeidsoppgaver innebærer dette et paradigmeskifte. For å kunne endre helsevesenet slik at pasientens behov blir satt i sentrum, trengs nye former for IKT og teknologi. Det er for tiden store fremskritt innen «converging technologies», slik som nano-tech, bio-tech, IKT og kognitive vitenskaper som både sammen og hver for seg vil bety mye for dette feltet i årene fremover. Ekspertene ønsker en internasjonal agenda for utvikling av både teknologi og nye former for organisering. Dette innebærer utvikling av ny kunnskap og løsninger for en rekke forhold, slik som: Nye datasystemer for innsamling, deling og bruk av informasjon om helse Integrasjon og kommunikasjon mellom delene av helse- og sosialsektorene Implementering basert på innsikt og god praksis som følge av overvåking og evaluering av nye løsninger Kapasitetsbygging og opplæring hos både helsearbeidere og pasienter for å kunne utnytte ny teknologi I dette ligger det store utfordringer både av teknisk og sosial karakter. Lagring, og ikke minst bruk, av millioner av opplysninger for hvert individ innebærer et eksempel på det førstnevnte, mens en grunnleggende endring av arbeidsmåter og samhandling blant helsepersonale illustrerer det siste. Rapporten inneholder interessante eksempler på teknologiske løsninger, slik som mobile løsninger for pasientopplysninger. Dette vil gjøre pasienter i stand til å ha med seg hele sin sykdomshistorie uansett hvor de drar. Mobilapp er i kombinasjon med sensorer av forskjellig slag kan også brukes til å lese av data. Dette kan gjøre pasienter mindre stedbundne, og mer frigjorte fra sykehusene. Automatisk og kontinuerlig avlesning til journal av data for kroniske pasienter frigjør menneskelige ressurser og gir et godt faktagrunnlag for pleie av pasienten. ICTs and the Health Sector: Towards Smarter Health and Wellness Models2, OECD Publishing Vil du lese eller kjøpe rapporten kan du gå inn her. Side 4

5 Sammenhengen mellom ro og orden- og læring i skolen Av Lars Nerdrum PISA (Programme for International Student Assessment) er et ekstraordinært forskningsprosjekt som samler inn data fra over en halv million 15-årige elever i skoler i over 70 land og regioner. Ved siden av målinger av kunnskap innen lesing, matematikk og naturfag er det mange spørsmål om læringsmiljø, deltakelse og mye annet. OECD skriver månedlige artikler, PISA in Focus, som gir eksempler på tema som dette datamaterialet kan bidra til å belyse. I forrige utgave av PISA in Focus belyses sammenhengen mellom ro og orden i klasserommet- og læringsutbytte. Det viser seg, kanskje ikke overraskende, at sammenhengen mellom ro og orden i klassen og resultater er sterk. Det fører både til at læreren får anledning til å drive mer med undervisning, og til at elevene tar til seg mer av undervisningen. Et disiplinert læringsmiljø er et av få trekk ved skolene som har klar positiv sammenheng med resultater i alle de deltakende landene, selv når man kontrollerer for en rekke forhold ved skolene og elevene. PISA-dataene antyder faktisk at ro og orden i klasserommet bidrar til å svekke betydningen av sosiokulturelle forhold for læringsutbyttet. Det betyr i klartekst at jo mer ro og orden i klassen, jo mindre blir sosiale forskjeller for læring. Lars Nerdrum Universitetene endrer seg Av Lars Nerdrum OECD har begynt å skrive korte tematiske artikler i en serie de har kalt Education Indicators in Focus. Artiklene tar opp forskjellige tema med utgangspunkt i indikatorer fra den store årlige publikasjonen Education at a Glance. I den siste artikkel i serien, «How are university students changing?», argumenteres det for at det er behov for både kvantitative og kvalitative endringer i høyere utdanning. Mellom 1995 og 2011 økte studentopptaket med mer enn 20 prosentpoeng i snitt i OECD-landene. Studentmassene er også mer sammensatte, med større andeler utenlandske studenter og eldre studenter. Det er altså både behov for å ekspandere antallet studieplasser, men også for å tilpasse studietilbud og utdanningsprogram til en mer heterogen studentmasse. Side 5

6 Den største ekspansjonen finner sted i Asia, og den største veksten og antallet internasjonale studenter kommer fra Kina, India og Sør-Korea. De søker gjerne til engelskspråklige land, men universiteter i mange andre land tilbyr i økende grad utdanning på engelsk for å tiltrekke seg internasjonale studenter. I gjennomsnitt i OECD vil rundt 70 prosent av de som begynner i høyere utdanning gjennomføre studiene. Tilbøyeligheten til å gjennomføre varierer sterkt; i Ungarn, Norge og Sverige uteksamineres færre enn 60 prosent av de som begynner i høyere utdanning. Manglende gjennomføring trenger ikke være noe stort problem dersom arbeidsmarkedet verdsetter den kompetansen studentene har ervervet seg, selv om de ikke uteksamineres med et diplom. Sveits undertegner avtale om gjensidig bistand i skattesaker Av Erik Storm Signing ceremony of the Convention on Mutual Assistance in Tax Matters with H.E. Stefan Fluckiger, Permanent Representative of Switzerland OECD Headquarters, 15 october 2013 Julien DANIEL / OECD Nesten 60 land har nå undertegnet avtalen om multilateral overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skatteavtaler. Denne avtalen gir et rettslig grunnlag for å underlette det internasjonale samarbeidet med multilateral utveksling av opplysninger og annen gjensidig bistand. Avtalens overordnede mål er å bidra til at partene til overenskomsten bedre kan motvirke internasjonal skatteunndragelse samtidig som skattyternes rettigheter respekteres. Overenskomsten har et bredt virkeområde idet den dekker et stort utvalg av skatter og går langt utover utveksling av opplysninger etter anmodning. Den åpner for en rekke andre former for bistand, for eksempel spontan utveksling av opplysninger, samtidige skatteundersøkelser i flere land, bistand til innfordring og sikring av skattekrav. Etter et initiativ fra G20 ble det i 2011 åpnet opp for at også land utenfor OECD kunne delta i overenskomsten. Denne overenskomsten er også en viktig del av OECDs og G20s arbeid mot overskuddsflytting (Base Erosion and Profit Shifting). Sveits har vært under et visst press fra både OECD og G20 for å delta i overenskomsten. Side 6

7 Noe vekst i sysselsettingen i 2. kvartal Av Erik Storm Sysselsettingen, målt som andel av yrkesbefolkningen i OECD-landene, økte svakt i 2. kvartal, men ligger fortsatt langt under nivået ved inngangen til finanskrisen (2. kvartal 2008). Utviklingen er fortsatt preget av store forskjeller mellom land og områder. I euroområdet fortsetter sysselsettingsandelen for befolkningen mellom 15 og 64 år å falle, og ligger nå på et nivå som er 2,5 prosentpoeng under hva det var i andre kvartal Også internt i euroområdet er forskjellene i utviklingen store. Mens sysselsettingsandelen falt med 0,5 prosentpoeng i Italia fra første til andre kvartal, økte den 0,2 prosentpoeng i Tyskland. Andelen økte med 0,3 prosentpoeng i Japan, og det var også en betydelig økning i sysselsettingsandelene i enkelte andre OECD-land (Island og Ungarn +0,8 pp). Positivt er det også at sysselsettingsandelen økte i Portugal i 2. kvartal (0,3 pp) etter ni sammenhengende kvartaler med nedgang. Ser man på sysselsettingsandelen for ulike grupper er også bildet svært blandet. Mens sysselsettingen for eldre arbeidstakere økte kraftig fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal i år, ligger sysselsettingen fortsatt lavere enn for ett år siden blant ungdom (15-24 år). Sysselsettingsandelene for denne gruppen har falt med 3,6 prosentpoeng siden starten av finanskrisen for OECD samlet sett, og med 6,2 prosentpoeng for euroområdet. For eldre arbeidstakere (55-64 år) ligger sysselsettingsandelen i euroområdet 5,6 prosentpoeng høyere enn i 2. kvartal Det er bare Sveits og Island som har høyere sysselsettingsandeler enn Norge. I andre kvartal var den norske sysselsettingsandelen for gruppen år 75,3 pst. Dette er mer enn ti prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet for OECD-landene. Pressemeldingen med flere detaljer kan leses her. Source: Quarterly Labour Market Statistics, OEC Neste Nyhetsbrev kommer 6. november Du kan melde deg av/på Nyhetsbrevet på: Side 7

Nyhetsbrev. Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse. 35/15. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.

Nyhetsbrev. Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse. 35/15. november 2013. Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa. Nyhetsbrev 35/15. november 2013 Redaktør Bodil Fontana, bmf@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s.1 Rapport fra UNESCOs 37. generalkonferanse s.3 «Government at a Glance» s.

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Nyhetsbrev. 26/10. april 2013. Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no. Gurría i Oslo. Side 1. Innholdsfortegnelse s.

Nyhetsbrev. 26/10. april 2013. Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no. Gurría i Oslo. Side 1. Innholdsfortegnelse s. Nyhetsbrev 26/10. april 2013 Redaktør Dorte Janin, doja@mfa.no mailto:doja@mfa.nomailto:doja@mfa.no Innholdsfortegnelse s. 1 Gurría i Oslo s. 2 Vannsamarbeid i Middelhavsområdet European Geoparks Network

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Brusselkontoret AS Februar 2012 www.brusselkontoret.eu 2012 BRUSSELKONTORET AS Kontaktinformasjon The Brussels Office s.a. Rue du Trône 61, B- 1050

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Norsk næringsliv i blindgate

Norsk næringsliv i blindgate I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning ISSN 1503-8319 NR 03 / 2004 ÅRGANG 8 www.nifustep.no Norsk næringsliv

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL 1 NYHETSBREV FRA FINANSRÅDENE VED EU-DELEGASJONEN ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL HOVEDSAKER Nr. 4 MAI 2015 Innhold I ØKONOMI... 2 Europakommisjonens vårprognoser 2015... 2 Hovedbildet... 2 Nærmere om anslagene...

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer