MØTEINNKALLING Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/14 13/877 Utbygging Sørborgen skole Klæbu, ordfører

2 Sak 124/14 Utbygging Sørborgen skole Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at utbyggingsalternativ A legges til grunn for det videre arbeidet med utbyggingen av Sørborgen skole. Løsningsforslaget legges fram for formannskapet før anbudsutsendelse. Investeringsrammen økes til 50 millioner kroner for økonomiplanperioden SAKSUTREDNING Vedlegg Arkitektene VIS-A-VIS datert : Sørborgen skole. Mulighetsstudie, ombygging og utvidelse. o Enkelt romprogram Sørborgen skole o Mulighetsstudie Sørborgen skole-omdisponering og tilbygg-ny planløsning o Mulighetsstudie Sørborgen skole-omdisponering og tilbygg ny situasjon Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 1.etg. Alternativ A Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 2.etg. Alternativ A Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 1.etg. Alternativ B Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 2.etg. Alternativ B Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole ombygging og utvidelse Møtereferat datert : Sørborgen skole-ombygging og utvidelse Bakgrunn Sørborgen skole ble i 1997 bygd ut til å ha plass for 350 elever. Som midlertidig supplement ble paviljongen innkjøpt i Denne har fra den ble etablert fungert som areal for i gjennomsnitt ca. 70 elever. I perioden fra 1997 og til i dag har antall elever ved skolen variert fra 420 til 490 elever. Skolen har i den perioden hatt mangler knyttet til undervisningsareal og Side 2 av 7

3 Sak 124/14 garderobeforhold for elevene og arbeidsforhold for personalet. Dette er forhold som vanskelig kan vedvare selv om paviljongen nå er utbedret. I tillegg må en ta med behovet for arelaforbedringer for kulturskolen. En skisse til ombygging, rehabilitering og utvidelse ble utarbeidet av arkitektene VIS-A-VIS og lagt fram for kommunestyret i forbindelse med økonomiplanbehandlingen (Jfr. vedlagt skisser). I tekstdelen til skisseforslaget nevnes bakgrunnen og forutsetninger for forslaget, status høsten 2013, forslag til løsning, kostnader, konklusjon og anbefaling. Kommunestyrets vedtok å ikke bygge Sletten skole, men i stedet foreta en rehabilitering og utvidelse av Sørborgen skole til 35 mill kroner, med følgende framdriftsplan; planlegging i 2014 og rehabilitering/utbygging i 2015 og I formannskapssak 38/14 om utbygging av Sørborgen skole og Klæbu kulturhus ble Ståle Bøe og Kai Nordseth valgt som politiske observatører i plangruppa for utbygging av skolen. Plangruppa består ellers av kommunalsjef Ole Folland (leder) enhetsleder Britt Akslen, enhetsleder Tor Lorås, representant for de ansatte Ingvild Estenstad, økonomisjef Daniel Kvisten og hovedverneombud Thor Eivik. I ettertid har også rådmannen tatt med avdelingsleder Ruth Eriksen. Med bakgrunn av at ansatte ikke var tatt med på råd i det utbyggingsforslaget som lå til grunn for utbyggingen høsten 2013, ble det i første halvår 2014 under ledelse av enhetsleder Britt Akslen, avholdt flere møter ved Sørborgen skole. Konklusjonen fra disse møtene er at den foreslåtte utvidelsen tar for mye av utelekearealet og rehabiliteringen blir for kostbar på grunn av store endringer av eksempelvis garderobeforholdene. Alternativt ber de ansatte om at det må vurderes en utbygging av en to etasjes bygning ved siden av gymsalen/samfunnshuset. Rådmannen engasjerte arkitektene VIS-A-VIS, som har vært inne i mulighetsstudie tidligere, for å se på mulighetene for en utvidelse knyttet til dette. På grunn av at flere forhold her er usikre, det gjelder bygningstekniske og geotekniske forhold og ikke minst kostnader, valgte rådmannen å arbeide med flere skisser for å klargjøre disse forholdene før en arbeider mer detaljert med saken i plangruppa. I tillegg til allerede framlagt mulighetsstudie i 2013, legges nå fram to nye alternativer for formannskapet til behandling, bakgrunnen er også at ett av forslagene avviker fra hva som er vedtatt i investeringsbudsjettet. Saksopplysninger Det er i dag ca. 460 elever ved Sørborgen skole. Eksisterende bygningsmasse er dimensjonert for 350 elever og i tillegg er det satt opp en midlertidig paviljong med plass til elever. Paviljongen ble i 2013 rehabilitert for 0,5 mill kroner og framstår i dag som et supplement til skolens ordinære bygningsmasse. Selv med bruken av en paviljong som fungerer som et supplement til de ordinære undervisningsarealene, gjentar rådmannen her de forhold som var nevnt i saksframlegget til utbyggingforslaget i 2013 og som fortsatt er gjeldende: Undervisningsarealene er til dels uhensiktsmessige med tanke på rominndeling, støyproblematikk og skjerming mot gjennomgang via andre trinnareal. Spesialrommene ligger Side 3 av 7

4 Sak 124/14 sentralt i skolen og har greie dimensjoner i dag, men enkelte av rommene brukes i dag til andre formål. Elevgarderobene er trange og garderobearealene er små i forhold til dagens normer for skolebygg. Arbeidsplassene til personalet er totalt sett små. Det er også mangel på gruppe- og møterom. Administrasjonen for skolen er lokalisert sammen med administrasjonen for kulturskolen. Nærheten oppleves som positiv, men arealene er for knappe til at det er plass til begge. De løsninger som forslaget framsatte, gikk konkret inn på endringer innenfor den gjeldende bygningsmassen med noen få utvidelser. Nå legges det fram to nye alternative forslag til utvidelse av skolen. I disse forslagene løses de nevnte utfordringer ved å øke undervisningsarealet og dermed frigjøre mer plass per elev både knyttet til undervisnings- og garderobeareal i eksisterende bygg, og utvidet antall personalarbeidsplasser i nytt bygg. De to nye alternativene betegnes alternativ A og alternativ B. Det forslaget til løsning som ble presentert som et mulighetsstudie i forbindelse med økonomiplanbehandlingen for betegnes som alternativ C. Alternativ A Samlet utvidelsesareal er beregnet til 1526 m2. (782m2 i 1. etg og 744m2 i 2 etg) Dette er grovt beregnet og inneholder også gråsoner mellom utvidet og rehabilitert areal. En økning i undervisningsarealet med 9 klasserom vil gi et undervisningsarealet ved skolen for ca elever. (Fastsettes endelig ved godkjenning). Dette har som konsekvens: Tilgjengelig skoleareal i mange år framover selv ved en økt befolkningsvekst. Paviljongen kan avvikles som undervisningsrom. Muligheter for at hver enkelt klasse kan ha sitt eget klasserom Spesialrom til mat og helse, kunst og håndverk, musikk mm frigjøres og kan brukes til det de er tiltenkt brukt som. Frigjør areal i eksisterende areal som igjen bedrer garderobeforholdene og åpner for flere grupperom. Bedre arbeidsforhold for personalet Større muligheter for å bedre undervisningssituasjonen og forholdene for de ansatte i kulturskolen. Total kostnad på 49,7 mill. kroner inkl. mva. Alternativ B: Samlet utvidelsesareal er beregnet til 1076 m2. (493m2 i 1. etg og 583m2 i 2 etg) Dette er grovt beregnet og inneholder også gråsoner mellom utvidet og rehabilitert areal. En økning i undervisningsarealet med 6 klasserom vil gi et undervisningsareal ved skolen for ca (Fastsettes endelig ved godkjenning). Dette har som konsekvens: Usikkert hvor lenge det er tilgjengelig areal dersom befolkningsøkning tiltar i kommunen. Paviljongen må fortsatt bestå og brukes om spesialrommene skal frigjøres. Side 4 av 7

5 Sak 124/14 Det må påregnes utbygging/rehabilitering i noen undervisningsareal, dersom garderobeforholdene skal bedres i flere areal. Bedret grupperomskapasitet Mindre muligheter for å bedre undervisningssituasjonen og forhold for de ansatte i kulturskolen. Total kostnad på 34,6 mill. kroner inkl. mva. Alternativ C Samlet utvidelsesareal er beregnet til 1144 m2 (BTA), fordelt på tre ulike tilbygg av ulik størrelse. Videre kreves en generell innvendig ombygging som berører 2380 m2 av eksisterende bygningsmasse. En eventuell utvidelse av kulturskolen kommer i tillegg. Med en beregnet kvadratmeterpris på kroner for nybygg og kroner for innvendig ombygging ville dette gi en total kostnadsramme på 31,5 mill for tilbyggene og 35,7 for innvendig ombygning. Til sammen 67,2 mill.kroner. Framlegget som her er nevnt som alternativ C, baserer seg på en trinnvis ombygging av to tilbygg på til sammen 466 m2 samt en ombygging på ca 1500 m2. Tilbygg som er beregnet er ett ved småskolefløya og ett i midtfløya. Paviljongen er ikke medregnet. Ombygging er spesielt knyttet til garderobeforhold til små-og mellomtrinnet og personalrom. Kvadratmeterprisen i alternativ C var fra Med utgangspunkt i dagens pris på kroner per m2, vil tilbygget koste 13,9 mill og ombyggingen koste 24 mill. Total kostnad 37,9 mill kroner inkl. mva. Vurdering En nærmere presisering av alternativene viser at to nye alternativene med utbygging ved samfunnshuset/gymsalen har et samlet areal på henholdsvis 1526 i alternativ A og 1076 i alternativ B. I all hovedsak dreier begge tiltakene seg om utbygging. Bygningskostnadene er beregnet til kroner per m2 for begge alternativene. Dette tilsier en bygningskostnad på 46 mill for alternativ A og 32 mill for alternativ B. Da er tomtekostnader og utenomhus ikke tatt med. Det må ellers påregnes kostnader til rådgivingsbistand, byggherrekostnader og inventar. For alternativ A kan dette utgjøre ca. 2,6 mill kroner og for alternativ B ca 3,7 mill kroner. Beregnet ut fra et påslag på 8% av byggekostnadene. Oppsummert vil alternativ A grovt beregnet komme på 49,7 mill og alternativ B på 34,6 mill. Alternativ B og C er innenfor gjeldende investeringsvedtak, mens alternativ A ligger 14,7 mill over rammen. De ulike planløningene er beskrevet i eget skriv. Alternativ A vil gi økte finanskostnader på kroner per år. Alternativ B og Alternativ C vil være innenfor budsjetterte finanskostnader. Av generelle driftskostnader vil forskjellen i driftskostnader i hovedsak knyttes til renholdsog vedlikeholdskostnader. Renholdsutgifter til alternativ A er stipulert til ca kroner per år. For de to andre alternativene vil det være tilsvarende mindre. Side 5 av 7

6 Sak 124/14 Erfaringer fra de siste årene viser at Sørborgen skole har hatt og fortsatt har store utfordringer knyttet til læringsmiljøet og relasjoner mellom elevene på grunn av at skolen over tid har hatt flere elever enn det skolen i utgangspunktet er bygd for. Alternativ B og C kan gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske budsjettramme på 35 mill. avhengig av anbudssum. Alternativ A ligger 14,9 mill over budsjettramme. Ut fra de vurderinger som her er gjort ser rådmannen absolutt, både av bygningsmessige og framtidsrettede forhold, at den best løsningen vil være dekket i alternativ A, men samtidig vil den også gi økte årlige finansielle driftskostnader på 0,75 mill kroner og i tillegg generelle driftskostnader på ca kroner. Rådmannen ser også etter gjennomgangen med arkitektene VIS-A-VIS at trinnvis utbygging i tilknytning til gymsal/samfunnshuset vanskelig lar seg gjennomføre. Utbygging i forhold til kvikkleireutfordringer Allerede gjennomført sikring av kvikkleiresonen i området åpner for videre utbygging av området. Med tanke på en utvidelse etter tidligere forslag er Klæbu kommune og NVE enige om at utbyggingen kan igangsettes som planlagt i (se vedlagt møtereferat datert 19.februar 2014). En utvidelse ved gymsalen/samfunnshuset må vurderes på nytt i forhold til disse utfordringene. Trafikksikkerhet Det er igangsatt tiltak som skal bedre trafikkforholdene i området rundt Sørborgen skole og langs hovedveien. Framdriften av tiltak knyttet til parkeringsmuligheter ved Klæbuhallen og Klæbu ungdomsskole arbeides det med i tråd med vedtatt handlingsprogram for Det er forventninger til at disse tiltakene sett i sammenheng vil bedre trafikksikkerheten rundt området. Formannskapets vurdering er avgjørende for administrasjonens videre arbeid med utbyggingen og rådmannen håper derfor at saken er tilstrekkelig belyst. Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har økonomiske konsekvenser for Klæbu kommune. Velges alternativ A vil dette føre til en investeringsramme på 49,7 mill fordelt på to år, 15 mill kroner i 2015 og resten 34,7 mill i Ingen finansielle økninger til rente og avdrag i 2015, men kroner til formålet i Generelle driftskostnader vil gjelde fra bygget er ferdig i 2016 og anslås til ca kroner på årsbasis. I budsjettsammenheng betyr dette årlige merkostnader i forhold til foreslåtte budsjett på kroner fom Velges alternativ B vil dette føre til en investeringsramme på 35 mill fordelt på to år, 15 mill kroner i 2015 og resten 20 mill i Ingen finansielle økninger til rente og avdrag i 2015 og 2016 da investeringene er innenfor gjeldende budsjett. Driftskostnader vil gjelde fra bygget er ferdig i 2016 og anslås til ca kroner på årsbasis. I budsjettsammenheng betyr dette årlige merkostnader i forhold til foreslåtte budsjett på kroner fom Side 6 av 7

7 Sak 124/14 Velges alternativ C vil dette føre til en investeringsramme på 37,9 mill fordelt på to år, 15 mill kroner i 2015 og resten 20 mill i Ingen finansielle økninger til rente og avdrag i 2015, men kroner i Driftskostnader vil gjelde fra bygget er ferdig i 2016 og anslås til ca kroner. I budsjettsammenheng betyr dette årlige merkostnader i forhold til foreslåtte budsjett på kroner fom Velges alternativ B eller C må det påregnes en investering i ettertid når paviljongen en gang må erstattes. Side 7 av 7

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 13/877-4 Utbygging Sørborgen skole Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at utbyggingsalternativ A legges til grunn for det videre arbeidet med utbyggingen av Sørborgen skole. Løsningsforslaget legges fram for formannskapet før anbudsutsendelse. Investeringsrammen økes til 50 millioner kroner for økonomiplanperioden SAKSUTREDNING Vedlegg Arkitektene VIS-A-VIS datert : Sørborgen skole. Mulighetsstudie, ombygging og utvidelse. o Enkelt romprogram Sørborgen skole o Mulighetsstudie Sørborgen skole-omdisponering og tilbygg-ny planløsning o Mulighetsstudie Sørborgen skole-omdisponering og tilbygg ny situasjon Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 1.etg. Alternativ A Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 2.etg. Alternativ A Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 1.etg. Alternativ B Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole Mulig utvidelse 2.etg. Alternativ B Arkitektene VIS-A-VVIS datert : Sørborgen skole ombygging og utvidelse Møtereferat datert : Sørborgen skole-ombygging og utvidelse Bakgrunn Sørborgen skole ble i 1997 bygd ut til å ha plass for 350 elever. Som midlertidig supplement ble paviljongen innkjøpt i Denne har fra den ble etablert fungert som areal for i gjennomsnitt ca. 70 elever. I perioden fra 1997 og til i dag har antall elever ved skolen variert fra 420 til 490 elever. Skolen har i den perioden hatt mangler knyttet til undervisningsareal og garderobeforhold for elevene og arbeidsforhold for personalet. Dette er forhold som vanskelig kan vedvare selv om paviljongen nå er utbedret. I tillegg må en ta med behovet for arelaforbedringer for kulturskolen. En skisse til ombygging, rehabilitering og utvidelse ble utarbeidet av arkitektene VIS-A-VIS og lagt fram for kommunestyret i forbindelse med økonomiplanbehandlingen (Jfr. vedlagt skisser). I tekstdelen til skisseforslaget nevnes bakgrunnen og forutsetninger for forslaget, status høsten 2013, forslag til løsning, kostnader, konklusjon og anbefaling.

9 Kommunestyrets vedtok å ikke bygge Sletten skole, men i stedet foreta en rehabilitering og utvidelse av Sørborgen skole til 35 mill kroner, med følgende framdriftsplan; planlegging i 2014 og rehabilitering/utbygging i 2015 og I formannskapssak 38/14 om utbygging av Sørborgen skole og Klæbu kulturhus ble Ståle Bøe og Kai Nordseth valgt som politiske observatører i plangruppa for utbygging av skolen. Plangruppa består ellers av kommunalsjef Ole Folland (leder) enhetsleder Britt Akslen, enhetsleder Tor Lorås, representant for de ansatte Ingvild Estenstad, økonomisjef Daniel Kvisten og hovedverneombud Thor Eivik. I ettertid har også rådmannen tatt med avdelingsleder Ruth Eriksen. Med bakgrunn av at ansatte ikke var tatt med på råd i det utbyggingsforslaget som lå til grunn for utbyggingen høsten 2013, ble det i første halvår 2014 under ledelse av enhetsleder Britt Akslen, avholdt flere møter ved Sørborgen skole. Konklusjonen fra disse møtene er at den foreslåtte utvidelsen tar for mye av utelekearealet og rehabiliteringen blir for kostbar på grunn av store endringer av eksempelvis garderobeforholdene. Alternativt ber de ansatte om at det må vurderes en utbygging av en to etasjes bygning ved siden av gymsalen/samfunnshuset. Rådmannen engasjerte arkitektene VIS-A-VIS, som har vært inne i mulighetsstudie tidligere, for å se på mulighetene for en utvidelse knyttet til dette. På grunn av at flere forhold her er usikre, det gjelder bygningstekniske og geotekniske forhold og ikke minst kostnader, valgte rådmannen å arbeide med flere skisser for å klargjøre disse forholdene før en arbeider mer detaljert med saken i plangruppa. I tillegg til allerede framlagt mulighetsstudie i 2013, legges nå fram to nye alternativer for formannskapet til behandling, bakgrunnen er også at ett av forslagene avviker fra hva som er vedtatt i investeringsbudsjettet. Saksopplysninger Det er i dag ca. 460 elever ved Sørborgen skole. Eksisterende bygningsmasse er dimensjonert for 350 elever og i tillegg er det satt opp en midlertidig paviljong med plass til elever. Paviljongen ble i 2013 rehabilitert for 0,5 mill kroner og framstår i dag som et supplement til skolens ordinære bygningsmasse. Selv med bruken av en paviljong som fungerer som et supplement til de ordinære undervisningsarealene, gjentar rådmannen her de forhold som var nevnt i saksframlegget til utbyggingforslaget i 2013 og som fortsatt er gjeldende: Undervisningsarealene er til dels uhensiktsmessige med tanke på rominndeling, støyproblematikk og skjerming mot gjennomgang via andre trinnareal. Spesialrommene ligger sentralt i skolen og har greie dimensjoner i dag, men enkelte av rommene brukes i dag til andre formål. Elevgarderobene er trange og garderobearealene er små i forhold til dagens normer for skolebygg. Arbeidsplassene til personalet er totalt sett små. Det er også mangel på gruppe- og møterom. Administrasjonen for skolen er lokalisert sammen med administrasjonen for kulturskolen. Nærheten oppleves som positiv, men arealene er for knappe til at det er plass til begge. De løsninger som forslaget framsatte, gikk konkret inn på endringer innenfor den gjeldende bygningsmassen med noen få utvidelser.

10 Nå legges det fram to nye alternative forslag til utvidelse av skolen. I disse forslagene løses de nevnte utfordringer ved å øke undervisningsarealet og dermed frigjøre mer plass per elev både knyttet til undervisnings- og garderobeareal i eksisterende bygg, og utvidet antall personalarbeidsplasser i nytt bygg. De to nye alternativene betegnes alternativ A og alternativ B. Det forslaget til løsning som ble presentert som et mulighetsstudie i forbindelse med økonomiplanbehandlingen for betegnes som alternativ C. Alternativ A Samlet utvidelsesareal er beregnet til 1526 m2. (782m2 i 1. etg og 744m2 i 2 etg) Dette er grovt beregnet og inneholder også gråsoner mellom utvidet og rehabilitert areal. En økning i undervisningsarealet med 9 klasserom vil gi et undervisningsarealet ved skolen for ca elever. (Fastsettes endelig ved godkjenning). Dette har som konsekvens: Tilgjengelig skoleareal i mange år framover selv ved en økt befolkningsvekst. Paviljongen kan avvikles som undervisningsrom. Muligheter for at hver enkelt klasse kan ha sitt eget klasserom Spesialrom til mat og helse, kunst og håndverk, musikk mm frigjøres og kan brukes til det de er tiltenkt brukt som. Frigjør areal i eksisterende areal som igjen bedrer garderobeforholdene og åpner for flere grupperom. Bedre arbeidsforhold for personalet Større muligheter for å bedre undervisningssituasjonen og forholdene for de ansatte i kulturskolen. Total kostnad på 49,7 mill. kroner inkl. mva. Alternativ B: Samlet utvidelsesareal er beregnet til 1076 m2. (493m2 i 1. etg og 583m2 i 2 etg) Dette er grovt beregnet og inneholder også gråsoner mellom utvidet og rehabilitert areal. En økning i undervisningsarealet med 6 klasserom vil gi et undervisningsareal ved skolen for ca (Fastsettes endelig ved godkjenning). Dette har som konsekvens: Usikkert hvor lenge det er tilgjengelig areal dersom befolkningsøkning tiltar i kommunen. Paviljongen må fortsatt bestå og brukes om spesialrommene skal frigjøres. Det må påregnes utbygging/rehabilitering i noen undervisningsareal, dersom garderobeforholdene skal bedres i flere areal. Bedret grupperomskapasitet Mindre muligheter for å bedre undervisningssituasjonen og forhold for de ansatte i kulturskolen. Total kostnad på 34,6 mill. kroner inkl. mva.

11 Alternativ C Samlet utvidelsesareal er beregnet til 1144 m2 (BTA), fordelt på tre ulike tilbygg av ulik størrelse. Videre kreves en generell innvendig ombygging som berører 2380 m2 av eksisterende bygningsmasse. En eventuell utvidelse av kulturskolen kommer i tillegg. Med en beregnet kvadratmeterpris på kroner for nybygg og kroner for innvendig ombygging ville dette gi en total kostnadsramme på 31,5 mill for tilbyggene og 35,7 for innvendig ombygning. Til sammen 67,2 mill.kroner. Framlegget som her er nevnt som alternativ C, baserer seg på en trinnvis ombygging av to tilbygg på til sammen 466 m2 samt en ombygging på ca 1500 m2. Tilbygg som er beregnet er ett ved småskolefløya og ett i midtfløya. Paviljongen er ikke medregnet. Ombygging er spesielt knyttet til garderobeforhold til små-og mellomtrinnet og personalrom. Kvadratmeterprisen i alternativ C var fra Med utgangspunkt i dagens pris på kroner per m2, vil tilbygget koste 13,9 mill og ombyggingen koste 24 mill. Total kostnad 37,9 mill kroner inkl. mva. Vurdering En nærmere presisering av alternativene viser at to nye alternativene med utbygging ved samfunnshuset/gymsalen har et samlet areal på henholdsvis 1526 i alternativ A og 1076 i alternativ B. I all hovedsak dreier begge tiltakene seg om utbygging. Bygningskostnadene er beregnet til kroner per m2 for begge alternativene. Dette tilsier en bygningskostnad på 46 mill for alternativ A og 32 mill for alternativ B. Da er tomtekostnader og utenomhus ikke tatt med. Det må ellers påregnes kostnader til rådgivingsbistand, byggherrekostnader og inventar. For alternativ A kan dette utgjøre ca. 2,6 mill kroner og for alternativ B ca 3,7 mill kroner. Beregnet ut fra et påslag på 8% av byggekostnadene. Oppsummert vil alternativ A grovt beregnet komme på 49,7 mill og alternativ B på 34,6 mill. Alternativ B og C er innenfor gjeldende investeringsvedtak, mens alternativ A ligger 14,7 mill over rammen. De ulike planløningene er beskrevet i eget skriv. Alternativ A vil gi økte finanskostnader på kroner per år. Alternativ B og Alternativ C vil være innenfor budsjetterte finanskostnader. Av generelle driftskostnader vil forskjellen i driftskostnader i hovedsak knyttes til renholdsog vedlikeholdskostnader. Renholdsutgifter til alternativ A er stipulert til ca kroner per år. For de to andre alternativene vil det være tilsvarende mindre. Erfaringer fra de siste årene viser at Sørborgen skole har hatt og fortsatt har store utfordringer knyttet til læringsmiljøet og relasjoner mellom elevene på grunn av at skolen over tid har hatt flere elever enn det skolen i utgangspunktet er bygd for. Alternativ B og C kan gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske budsjettramme på 35 mill. avhengig av anbudssum. Alternativ A ligger 14,9 mill over budsjettramme. Ut fra de vurderinger som her er gjort ser rådmannen absolutt, både av bygningsmessige og framtidsrettede forhold, at den best løsningen vil være dekket i alternativ A, men samtidig vil

12 den også gi økte årlige finansielle driftskostnader på 0,75 mill kroner og i tillegg generelle driftskostnader på ca kroner. Rådmannen ser også etter gjennomgangen med arkitektene VIS-A-VIS at trinnvis utbygging i tilknytning til gymsal/samfunnshuset vanskelig lar seg gjennomføre. Utbygging i forhold til kvikkleireutfordringer Allerede gjennomført sikring av kvikkleiresonen i området åpner for videre utbygging av området. Med tanke på en utvidelse etter tidligere forslag er Klæbu kommune og NVE enige om at utbyggingen kan igangsettes som planlagt i (se vedlagt møtereferat datert 19.februar 2014). En utvidelse ved gymsalen/samfunnshuset må vurderes på nytt i forhold til disse utfordringene. Trafikksikkerhet Det er igangsatt tiltak som skal bedre trafikkforholdene i området rundt Sørborgen skole og langs hovedveien. Framdriften av tiltak knyttet til parkeringsmuligheter ved Klæbuhallen og Klæbu ungdomsskole arbeides det med i tråd med vedtatt handlingsprogram for Det er forventninger til at disse tiltakene sett i sammenheng vil bedre trafikksikkerheten rundt området. Formannskapets vurdering er avgjørende for administrasjonens videre arbeid med utbyggingen og rådmannen håper derfor at saken er tilstrekkelig belyst. Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har økonomiske konsekvenser for Klæbu kommune. Velges alternativ A vil dette føre til en investeringsramme på 49,7 mill fordelt på to år, 15 mill kroner i 2015 og resten 34,7 mill i Ingen finansielle økninger til rente og avdrag i 2015, men kroner til formålet i Generelle driftskostnader vil gjelde fra bygget er ferdig i 2016 og anslås til ca kroner på årsbasis. I budsjettsammenheng betyr dette årlige merkostnader i forhold til foreslåtte budsjett på kroner fom Velges alternativ B vil dette føre til en investeringsramme på 35 mill fordelt på to år, 15 mill kroner i 2015 og resten 20 mill i Ingen finansielle økninger til rente og avdrag i 2015 og 2016 da investeringene er innenfor gjeldende budsjett. Driftskostnader vil gjelde fra bygget er ferdig i 2016 og anslås til ca kroner på årsbasis. I budsjettsammenheng betyr dette årlige merkostnader i forhold til foreslåtte budsjett på kroner fom Velges alternativ C vil dette føre til en investeringsramme på 37,9 mill fordelt på to år, 15 mill kroner i 2015 og resten 20 mill i Ingen finansielle økninger til rente og avdrag i 2015, men kroner i Driftskostnader vil gjelde fra bygget er ferdig i 2016 og anslås til ca kroner. I budsjettsammenheng betyr dette årlige merkostnader i forhold til foreslåtte budsjett på kroner fom Velges alternativ B eller C må det påregnes en investering i ettertid når paviljongen en gang må erstattes.

13

14 Klæbu kommune Sørborgen skole Mulighetsstudie Ombygging og utvidelse Utarbeidet av

15 Klæbu kommune Sørborgen skole Mulighetsstudie Utarbeidet av Mona Åsgård, Arkitektene VIS- À- VIS I samarbeid med Ole Folland, kommunalsjef, Klæbu kommune Britt Akslen, rektor ved Sørborgen skole, Klæbu kommune Sørborgen skole Mulighetsstudie 2 Utarbeidet av Arkitektene VIS-À-VIS

16 Klæbu kommune Bakgrunn og forutsetninger for mulighetsstudien Klæbu kommune har engasjert Arkitektene VIS- À- VIS for å gjennomføre en mulighetsstudie for å kartlegge behov for evt. utvidelse og ombygging av Sørborgen skole ved utvidelse dimensjonert for 520 elever. Eksisterende bygningsmasse ved Sørborgen skole er dimensjonert for 350 elever, men har i dag 441 elever. Arealbehovet er i dag løst ved hjelp av en midlertidig paviljong, samt bruk av spesialrom som generelle undervisningsareal. I vedlagte planskisse forutsettes det at paviljongen rives og at spesialrom tilbakeføres. Dagens skolebygningen er organisert som en 2- parallell - skole (2 klasser pr trinn), men vil med økt elevtall måtte organiseres som en 3- parallell - skole. Behovet for lærerarbeidsplasser og undervisningsarealer vil derfor øke. For å definere fremtidige behov er det laget et forenklet romprogram med estimerte arealbehov ved en skole dimensjonert for 520 elever. Romprogrammet er veiledende med tanke på å få et overordnet bilde av det totale arealbehovet, samt at det er brukt som dimensjoneringsgrunnlag for utformingen av de enkelte trinnarealene. Formålet med mulighetsstudien er å vise hvordan utfordringene knyttet til økt elevmasse kan løses. Dagens situasjon Sørborgen skole har en hovedetasje med alle elevarealer, lærerarbeidsplasser og administrasjon på samme plan. Dette gir lange kommunikasjonsveier i bygget, men gjør også at alle arealer har god kontakt med solrike utearealene (lite slagskygge fra bygningene), og mulighet for universell tilgjengelighet til alle trinnareal. Tekniske rom ligger i kjelleren. Undervisningsarealene er ut fra vår vurdering til dels pedagogisk uhensiktsmessig med tanke på rominndeling, støyproblematikk og skjerming mot gjennomgang via andre trinnareal. Problematikken med gjennomgang og forstyrrelser gjør at de største og mest åpne arealene ofte står tomme, mens elevene samles på mindre rom som er alt for små i forhold til elevtallet. Spesialrommene ligger sentralt i skolen og har greie dimensjoner i dag. Enkelte av rommene benyttes imidlertid som trinnareal. Disse forutsettes tilbakeført for tiltenkt funksjon og formål. Det er ikke vurdert tiltak eller ombygginger her. Elevgarderobene er svært trange, og garderobearealene utgjør en brøkdel i forhold til dagens normer for skolebygg. Skolen administrasjon mener at innredningen i garderobene er plassert så tett at av- og påkledning byr på unødig mange konflikter eleven imellom. Dette er også vår oppfatning. I tillegg er det en utfordring i forhold til rømning via garderobene. Det er ikke plass til skille mellom skitten og ren sone i garderobene, og dette fører til at unødig mye skitt og smuss dras med videre inn i bygget. Sørborgen skole Mulighetsstudie 3 Utarbeidet av Arkitektene VIS-À-VIS

17 Klæbu kommune Lærerarbeidsplassene er totalt sett for små i forhold til antall lærere. Det er også mangel på møterom for lærerne. Det er ikke mulig å organisere lærerarbeidsplassene som team for hvert trinn med dagens løsning. Administrasjonen til Sørbogen skole er lokalisert sammen med administrasjonen til kulturskolen. Nærheten oppleves som positiv, men arealene er for knappe til at det er plass til begge. Forslag til løsning For å oppnå hensiktsmessige løsninger foreslås det en totalt utbygging på 1144 m 2 BTA (bruttoareal), fordelt på tre tilbygg av ulik størrelse. Videre kreves en generell innvendig ombygging som berører 2380 m 2 BRA (bruksareal innenfor ytterveggene) av eksisterende bygningsmasse. Etablering av nye våtrom er i størst mulig grad forsøkt løst i tilknytning til eksisterende våtrom. Bærende konstruksjon er også hensyntatt ved ny rominndeling. En eventuell utvidelse/flytting for kulturskolen kommer i tillegg. Undervisningsarealene for hvert trinn er foreslått med ett stort areal for ca 50 elever som kan deles i to, et mindre areal for ca 25 elever, samt 2-4 grupperom av ulik størrelse. Enkelte trinn avviker noe fra dette på grunn av begrensninger i eksisterende bygg. Her vil en kanskje få andre størrelser ved underdeling av elevgruppene, men totalarealet er omtrent det samme. Det er også etablert fellesareal/sfo for de minste elevene, samt et fellesareal for de eldste elevene. Elevgarderobene er utvidet til ca tre ganger dagens størrelse for å få til en brukbar løsning. 1. og 2. trinn har større grovgarderober med tørkerom for vått tøy, og 1. 4 trinn har også desentraliserte garderober for personalet samlokalisert med elevgarderobene. Det økte garderobearealet ligger fortsatt under normen (0,5 m 2 grovgard/elev og 1 m 2 tørrgard/elev), men det har en effektiv utforming med klare trafikksoner som ikke kommer i konflikt med omkledningssonene. Klare skiller mellom ren og skitten sone vil også bidra til bedre innemiljø og mindre slitasje i skolen for øvrig. Lærerarbeidsplassene er utvidet på bekostning av dagens personalrom. Det er lagt opp til sju trinnkontor der noen av dem er større med plass til faglærere og andre faste ressurser. Det er foreslått flere nye møterom, ett/to ved lærerarbeidsplassene, ett i sambruk med biblioteket og ett ved det nye personalrommet. For administrasjonen er det ikke tegnet ut forslag til løsning, da det ikke er avklart om det er aktuelt å flytte kulturskolen. Nye arealer for kulturskolen kan legges som et tilbygg til samfunnshuset. Eventuelt arealbehov for dette er ikke avklart, men i vedlagte planskisse er det antydet et tilbygg på ca 131 m 2 BTA. Sørborgen skole Mulighetsstudie 4 Utarbeidet av Arkitektene VIS-À-VIS

18 Klæbu kommune Kostnader Vedlagte skisser er svært generelle, og kostnadsestimater på dette stadiet er beheftet med stor usikkerhet. Kostandene for ombygging er de mest usikre, da det vil bli en blanding av lett ombygging med flytting av innervegger og noe tyngre ombygging der våtrom er berørt. Selv om flytting av vegger i utgangspunktet er enkel ombygging vil det kunne ha følger for ventilasjon, varme, belysning og brannalarmanlegg. Omfanget av slike følgekostnader knyttet til dette er ikke vurdert. For de nye tilbyggene på til sammen 1144 m 2 BTA er det regnet med en pris på ,- kr/m2. (En eventuell utvidelse/flytting for kulturskolen kommer i tillegg.) For innvendig ombygging 2380 m 2 BRA er det regnet med en pris på ,- kr/m2. (En eventuell ombygging av administrasjonen kommer i tillegg.) Dette gir en total kostnadsramme på ca 31,5 mill kr for tilbyggene og ca 35,7 mill kr for innvendig ombygging. Kostnader for evt oppgradering av eksisterende fasader, vinduer, yttertak og uteområde er ikke medtatt. Evt kostnader for provisorier i byggetiden er ikke medtatt. En kan også tenke seg en trinnvis utbygging der en gjennomfører tilbyggene for småskoletrinnene først. Man vil da i første omgang få to tilbygg på til sammen 466 m 2, samt en ombygging på ca 1750 m 2. Kostnadsramme for en trinnvis utbygging blir ca 12,8 mill kr for tilbyggene og ca 26,3 mill kr for innvendig ombygging. Omfanget av ombygging fordelt mellom byggetrinn kan justeres. Kostnader for riving/flytting av midlertidig paviljong og eksisterende uværsskur, samt eventuelle arbeider utomhus er ikke medtatt. Konklusjon og anbefaling For å tilpasse skolen til økt elevmasse på inntil 520 elever, er det nødvendig å bygge på Sørborgen skole. Det er ikke mulig å huse et så stort elevtall kun med dagens bygningsmasse. I tillegg er det behov for ombygging for å få tilfredsstillende garderobeforhold og for å tilpasse undervisningsarealene til et større antall elever på hvert trinn. Det anbefales å bygge om arealene trinnvis slik at en ikke har behov for provisorier i byggetiden. En bør prioritere å oppføre tilbyggene før eksisterende tilliggende arealer bygges om, fordi utvidelse av garderobene vil skje på bekostning av deler av dagen undervisningsareal. Ved trinnvis utbygging anbefales det at de to minste tilbyggene for småskoletrinnene oppføres først. En har da også muligheten til å fordele kostnadene på to byggetrinn, og man kan være fleksibel i forhold til omfanget av ombygging fordelt mellom byggetrinnene. Sørborgen skole Mulighetsstudie 5 Utarbeidet av Arkitektene VIS-À-VIS

19 Enkelt romprogram SØRBORGEN SKOLE trinn, totalt antall elever 520,0 ca antall elever pr trinn 74,0 m2/elev: delsum sum trinn: Generelle elevarealer (undervisning og garderober) 5,3 392, , trinn: SFO 1,0 74,0 296, trinn: Generelle elevarealer (undervisning og garderober) 4,8 355, ,6 Alle trinn: Lærerarbeidsplasser for 45 lærere, 6m2 pr lærer 270,0 Alle trinn: Spesialrom og nærmiljøsone (inkl personalrom) 1,6 832,0 Alle trinn: Administrasjon, personal, lager 500,0 Sum nettoareal skole 4 532,4 Brutto- /nettofaktor 1,4 Sum bruttoareal skole 6 345,4 Detaljer Generelle elevarealer pr trinn på småskoletrinnet trinn: Elevareal 2,5 185, trinn: Grupperom 2 stk (10 m2 og 15 m2) 25, trinn: Fellesarealer 0,7 51, trinn: Lager 5, trinn: Personalgarderobe 5, trinn: Tørkerom 5, trinn: UUWC 6, trinn: Grovgarderobe inkl wc 0,5 37, trinn: Tørrgarderobe inkl wc 1,0 74,0 Nettoarealer pr trinn 393,8 Nettoarealer pr elev 5,3 Generelle elevarealer pr trinn på mellomtrinnet trinn: Elevareal 2,5 185, trinn: Grupperom 2 stk (10 m2 og 15 m2) 25, trinn: Fellesarealer 0,7 51, trinn: Lager 5, trinn: UUWC 6, trinn: Inngang/våtsone 0,1 7, trinn: Tørrgarderobe inkl wc 1,0 74,0 Nettoarealer pr trinn 354,2 Nettoarealer pr elev 4,8

20 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift :18 Fasade Vest Snitt A Snitt A Tilbygg 678,5 m 2 BTA Tilbygg 267,9 m 2 BTA Eksisterende 4 199,4 m 2 BYA Fasade Nord Mulig tilbygg 131,2 m 2 BTA Evt ny hovedinngang Snitt B Snitt B Fasade Sør Tilbygg 197,8 m 2 BTA Mulighetsstudie Sørborgen skole - omdiponering og tilbygg - NY SITUASJON Dato: Sign: må Målestokk 1:1000 (A3) t= &south= &east= &north= &mesh=100&ppi=127&title=sørborgen%20skole&maptheme=ortofoto&srs=epsg:32632&offset=12 Side 1 av 2

21 Samfunshus 503,3 m 2 Tilbygg 267,9 m 2 BTA bk 2,8 m 2 4. trinn 60,6 m 2 4. trinn 121,6 m2 Musikk 132,1 m 2 Mulig tilbygg for kulturskolen 131,2 m 2 BTA Gr 20,3 m 2 Vrimle Gr 7,7 m 2 Evt ny hovedinngang Pers 7,6 m 2 Adm 92,5 m 2 L 5,5 m 2 3. trinn 98,1 m 2 Tilbygg 678,5 m 2 BTA wc 3,0 m 2 bk 3,1 m 2 wc 3,1 m 2 Gr 7,7 m 2 Kulturskolen 79,6 m 2 wc 2,6 m 2 wc 2,6 m 2 bk 5,0 m 2 wc 2,6 m2 Grov 11,5 m 2 Grov 11,5 m 2 wc 2,6 m2 wc 2,6 m 2 uuwc 5,0 m 2 wc 2,6 m 2 Tørr 45,2 m uuwc 5,1 m 2 2 Tørr 51,1 m 2 Tørr 51,1 m 2 Grov 13,3 m 2 Grov 14,5 m 2 Vrimle Gr 16,5 m 2 Gr 13,9 m 2 SFO 12,2 m 2 Møte 12,2 m 2 Tilbygg 197,8 m 2 BTA Gr 15,3 m 2 Vrimle Gr 7,7 m 2 Vrimle wc 3,1 m 2 Tørr 44,1 m 2 Gr 26,2 m 2 Grov 22,0 m 2 Tørk 6,9 m 2 6. trinn 121,1 m 2 uuwc 6,3 m 2 3. trinn 70,2 m 2 Skolekjk 80,8 m 2 wc 2,1 m 2 uuwc 5,0 m 2 7. trinn 61,9 m 2 7. trinn 124,8 m 2 wc 4,5 m 2 Kunst og håndverk 229,1 m 2 L 7,1 m 2 Tørr 43,2 m 2 6. trinn 60,5 m 2 Pers 8,7 m 2 L 5,9 m 2 1. trinn 61,0 m 2 Pers 6,6 m 2 L 6,4 m 2 bk 5,2 m 2 L 12,9 m 2 L 9,5 m 2 Stell 12,9 m 2 Gr 14,1 m 2 wc 3,5 m 2 wc 2,9 m2 Gr 25,4 m 2 Gr 7,7 m 2 Gr 11,1 m 2 L 11,0 m 2 Gr 30,1 m 2 Felles 99,2 m 2 uuwc 6,3 m 2 Grov 10,2 m 2 wc 3,1 m 2 wc 4,5 m 2 Gr 8,7 m 2 Tørr 50,1 m 5. trinn 59,7 m 2 2 L 5,4 m 2 Gr 7,7 m 2 Møte 29,9 m 2 Bibliotek 192,8 m 2 Pers 6,0 m 2 wc 2,9 m 2 uuwc 5,1 m 2 bk 3,2 m 2 wc 3,1 m 2 wc 3,1 m 2 Grov 18,9 m 2 Tørr 49,1 m L 14,6 m 2 2 Tørk 7,1 m 2 2. trinn 86,8 m 2 Gr 14,3 m 2 Gr 7,7 m 2 1. trinn 121,6 m 2 Gr 7,7 m 2 Gr 7,7 m 2 Spes 9,8 m 2 Gr 14,8 m 2 Gr 14,8 m 2 5. trinn 122,9 m 2 Spes 8,0 m 2 L 6,9 m2 Lærem 13,4 m 2 Kopi 8,9 m 2 Lærere felles 70,6 m 2 Møte 13,6 m 2 L 7,2 m 2 Personalrom 92,6 m 2 Gr 14,7 m 2 Møte 14,7 m 2 2. trinn 91,0 m2 SFO/ Felles 117,6 m 2 Lærer 20,9 m 2 Lærer 20,9 m 2 Lærer 20,9 m 2 Lærer 35,3 m 2 Lærer 20,9 m 2 Lærer 20,9 m 2 Lærer 35,3 m 2 Mulighetsstudie Sørborgen skole - omdiponering og tilbygg - NY PLANLØSNING Dato: Sign: må Målestokk 1:400 (A3)

22 Inngang 6.klasse 19 x 174 = Gard m/wc 84,6 m2 2.klasse 60,1 m2 2.klasse 60,1 m2 2.klasse 60,1 m2 Inngang 7.klasse Gard m/wc 80,8 m2 Heis Kjøkken 15,1 m2 Gruppe 13,6 m2 Gym.lager 12,4 m2 Gym.lager 14,2 m2 Gard m/wc 78,0 m2 15 x 200 = Felles 20,0 m2 Inngang 2.klasse 5 x 175 = 875 Fra utegym. Lærer 20,9 m2 Lærer 18,2 m2 Lærer 31,7 m2 Gym.sal 205,7 m2 Scene 56,0 m2 Lærer 18,2 m2 BTA UTVIDELSE 782 M2 Alternativ A 1: Etasje 16 x 188 = Sørborgen skole Mulig utvidelse 1.etg M 1:

23 Inngang 6.klasse Gruppe 10,0 m2 Gard m/wc 81,8 m2 6.klasse 60,5 m2 6.klasse 60,5 m2 6.klasse 60,5 m2 Gruppe 13,5 m2 Inngang 7.klasse HC WC 6,6 m2 WC 9,6 m2 Lager 9,6 m2 Gruppe 9,6 m2 Felles 28,8 m2 Heis Gym.lager 25,1 m2 Gym.lager 27,7 m2 Fra utegym. Lærer 51,3 m2 Gym.sal 205,7 m2 Scene 56,0 m2 BTA UTVIDELSE 493 M2 Alternativ B 16 x 188 = Sørborgen skole Mulig utvidelse 1.etg M 1: : Etasje

24 19 x 174 = klasse 60,2 m2 6.klasse 6.klasse 60,1 m2 60,1 m2 6.klasse 60,1 m2 7. klasse 60,2 m2 Heis WC 9,3 m2 Lager 10,1 m2 Gruppe 12,5 m2 Gruppe 10,5 m2 Felles 28,4 m2 Ventilasjon /tekn 73,7 m2 15 x 200 = klasse 60,2 m2 Øvre del gym.sal Gruppe 13,9 m2 Gruppe 16,8 m2 BTA UTVIDELSE 744 M2 Alternativ A Sørborgen skole Mulig utvidelse 2.etg M 1: : Etasje

25 Inngang 7.klasse Gruppe 10,0 m2 Gard m/wc 81,8 m2 7.klasse 60,5 m2 7.klasse 60,5 m2 7.klasse 60,5 m2 Gruppe 13,5 m2 HC WC 6,6 m2 WC 9,6 m2 Lager 9,6 m2 Gruppe 9,6 m2 Felles 28,8 m2 Heis Ventilasjon /tekn 58,9 m2 Eksisterende 88,3 m2 Øvre del gym.sal BTA UTVIDELSE 583 M2 Alternativ B Sørborgen skole Mulig utvidelse 2.etg M 1: : Etasje

26 Beddingen Trondheim - tlf Arkitektene VIS-À-VIS AS SØRBORGEN SKOLE - ombygging og utvidelse I august 2013 laget Arkitektene VIS-A-VIS en mulighetsstudie for ombygging og utvidelse av Sørborgen skole. Studien foreslo en desentralisert ombygging og utvidelse flere steder. Denne er diskutert på skolen, og det er kommet endel motforestillinger. De ukastene som legges fram her er derfor alternativ der man bygger nybygg for 2-eller 3 trinn, med minst mulig ombygging. Denne utbyggingen vil da frigjøre areal andre steder i skolebygget. Alternativ A Det foreslås her en utvidelse for 3 trinn, dvs 9 klasser. Utvidelsen skjer nord- og øst for gym.salen. 1.etg inneholder arealer for 2.klasse, med inngang og garderober fra sør. I tillegg har 1. etg inngang og garderober for 6. og 7. trinn, samt lærerarbeidsplasser for alle tre trinn. 2.etg inneholder arealer for 6. og 7. trinn, samt tekniske rom. Forslaget innebærer at den nordligste delen av gym.salsbygget må rives. Dette inneholder kjøkken og spiserom, samt varemottak, lager og avfallsrom. Tilsammen 124 m2 BTA i 1. etg, samt et rom i 2.etg som har dårlig bruksmuligheter (gjennomgående stag midt i rommet). Samlet areal nybygg er 1526 m2. Et grovt kostnadsanslag gir 46 millioner. Dette er ekskl tomtekosnader og utomhus, men inklusiv mva, planleggingskostnader mm. Ekstrakostnader pga sammenbygging mellom gammelt og nytt er heller ikke medtatt i denne omgang. Alternativ B Det foreslås her en utvidelse for 2 trinn, dvs 6 klasser. Utvidelsen skjer kun øst for gym.salen. 1.etg inneholder arealer for 6.klasse, med inngang og garderober fra nord. Lærerarbeidsplasser for to trinn legges til tidligere spiserom. 2.etg inneholder garderober og undervisningsarealer for 7. trinn, samt tekniske rom. Samlet areal nybygg er 1076 m2. Et grovt kostnadsanslag gir 32 millioner. Dette er ekskl tomtekosnader og utomhus, men inklusiv mva, planleggingskostnader mm. Ekstrakostnader pga sammenbygging mellom gammelt og nytt er heller ikke medtatt i denne omgang. Tore Wiger Arkitektene VIS-A-VIS

27 Klæbu kommune Eiendom og kommunalteknikk Møtereferat Tidspunkt: 19. februar 2014, kl Sted: NVE, Trondheim Til stede: Kopi til: Referent: Mads Johnsen, Stein-Are Strand, Einar Lyche, Finn Herje NVE Olaf Løberg, Geir Magne Sund Klæbu kommune Møtedeltakerne Geir Magne Sund Saks- og dok.nr. Arkivkode Dato 13/ Sørborgen skole - ombygging og utvidelse - referat fra møte Kommunen orienterte om planlagt rehabilitering og utvidelse av Sørborgen skole. Utvidelsen omfatter 3 tilbygg på til sammen ca. 500 m 2. Prosjektering er forutsatt i år, mens gjennomføring er planlagt i Hovedhensikten er å utbedre mangler knyttet til undervisningsareal, garderobeforhold for elevene og arbeidsforhold for personalet. Videre orienterte kommunen om siste prognose for elevtallsutviklingen ved skolen (hentet fra prognoser for Trondheimsregionen). Veksten i antall elever de nærmeste åra vil bli marginal, fra ca. 440 i dag til elever i Elevtallet har vært høyere tidligere. Prognosen antyder ellers ca. 500 elever i For NVE s sikringsarbeid antas planlagt masseflytting ferdig i Arbeidet medfører at sikkerheten i området stadig forbedres. Det er allerede oppnådd en betydelig forbedring. Utvidelsen av skolen vil ifølge NVE ligge innenfor kategori K3 i gjeldende veileder, ut fra størrelse og formål. Ny veileder er under arbeid og vil medføre endringer i kategoriinndelling og retningslinjer. For alle prosjekt i området gjelder et krav om at stabiliteten i området ikke må påvirkes negativt. For aktuell utvidelse mener NVE at det ikke vil være problematisk å tilfredsstille dette kravet. NVE og kommunen er enige om at utbyggingen kan igangsettes som planlagt i Tillatelse til igangsetting kan medføre krav om at nytt bygg ikke kan tas i bruk før planlagt sikkerhetsforbedring er oppnådd. Dette må vurderes nærmere før det gis brukstillatelse. Fra kommunens side ble det presisert at planlagte byggeprosjekter i seg selv ikke medfører flere elever på skolen. Større arealer medfører bare at de elevene som er der får bedre lokaler. Dette er et forhold som bør tillegges vekt når brukstillatelse vurderes.

28 Kommunen planlegger biofyringsanlegg på Sørborgen-området, med bl.a. oppsetting av et mindre bygg ved idrettshallen. Tiltaket ligger innenfor kategori K1 i dagens retningslinjer, og kan gjennomføres så lenge det ikke påvirker stabiliteten negativt. Geir Magne Sund plansjef

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel

MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.03.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre GJENNOMFØRING AV TILTAK I OPPRUSTINGSPLAN SKOLEBYGG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Tid: 16:30 Slutt: 19:20 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464

Saksframlegg. Trondheim kommune. NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Saksframlegg NYBYGG OG REHABILITERING AV BYÅSEN SKOLE- 2. BYGGETRINN Arkivsaksnr.: 05/26464 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar 2.byggetrinn ved Byåsen skole. 2. byggetrinn omfatter rehabilitering

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.35

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11.35 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Efia Marie Damba

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING Formannskapet TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu kommune Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Leder Lise Heggdal (sign)

Leder Lise Heggdal (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU) Møtested: Rådhuset Verdal møterom 3.etg Dato: 29.08.2016 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.03.2017 Tid: 16:30 Slutt: 17:50 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/13870-39 B10 &60 DRAMMEN 03.05.2010 MULIGHETER FOR UTVIDELSE AV DANVIK SKOLE Bakgrunn for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 09.20 Slutt: 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst / SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005710 : E: 614 A1 &47 : Hreinn Sigurdsson og Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.08.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 13.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 13.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.08.2013 Tid: 11.25 Slutt: 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 14/3732-1 OMBYGGING/NYBYGG OLDERSKOG BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: Olderskog barnehage rives og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Klæbu rådhus, Treffstedet Møtedato: 07.05.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 20. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.03.2013 Tid: 16.30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Utvalgsleder

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 17.01.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 20:00-20:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 202017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:30

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Slutt: 18:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer