Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet"

Transkript

1 Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal

2 Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Oxford Research ble etablert i 1995 i København og har selskap også i Norge og Sverige samt kontor i Brussels. Se for mer informasjon om selskapet. Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita Kristiansand Norge Telefon: (+47) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oppdragsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune Prosjektperiode: Mai 2010 februar 2011 Prosjektleder: Tor Borgar Hansen Forfattere: Tor Borgar Hansen, Stine Meltevik, Bjørn Brastad og Rune Røiseland Oxford Research AS 3

4 Forord Oxford Research har hatt gleden av å evaluere Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er første gang Brukertilfredshetsundersøkelsen gjennomføres og resultatene fra denne undersøkelsen er tenkt å være et grunnlag for å utvikle og implementere et helhetlig system for brukerundersøkelser. Tor Borgar Hansen har vært prosjektleder og hatt ansvar for undersøkelsene sammen med Rune Røiseland i Ordkraft. Stine Meltevik og Bjørn Brastad i Oxford Research har bidratt i dataanalysen og i utarbeidelsen av rapporten. Vi vil med dette takke May-Britt Roald i Møre og Romsdal fylkeskommune for et godt samarbeid og god hjelp i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av intervjuer og spørreskjemaundersøkelsene. I tillegg vil vi takke eierne og medlemmene av styringsgruppen for hoppid.no-programmet for konstruktive og verdifulle innspill i evalueringsprosessen. Sist, men ikke minst vil vi takke hoppid.no-kontorene for tålmodig samarbeid i forbindelse med kvalitetssikring av respondentlister og for bidrag med verdifull informasjon i spørreskjemaundersøkelsen. Endelig vil vi rette en spesiell takk til alle etablererne og kursdeltakerne i hoppid.no regi som har bidratt med informasjon og data til undersøkelsen, og samtidig rette en takk til Møre og Romsdal fylkeskommune for oppdraget. Kristiansand, 18. februar 2011 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS 4 Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Bakgrunn, formål og problemstillinger Entreprenørskap i Møre og Romsdal NIFU STEP/Møreforsking-rapporten Bakgrunn for Entreprenørskapsprogrammet Beskrivelse av Entreprenørskapsprogrammet Evalueringens formål og problemstillinger Utdyping av problemstillingene Kapittel 2. Teoretisk fundament Etableringsprosessen Rammebetingelser Personer Forretningsideer En modell for etableringsprosessen...13 Kapittel 3. Metode Dokumentstudier Kvalitative intervjuer Kvantitative data Survey til hoppid.no-kontorene Survey til kommunene i Møre og Romsdal Survey til etablerere i Møre og Romsdal Styrker og svakheter i datamaterialet Utvalgets representativitet Bortfallsanalyse...18 Kapittel 4. Flere og bedre etableringer i Møre og Romsdal etter hoppid.no? Nyetableringer og overlevelsesrater i Møre og Romsdal Kommunenes og hoppid.no-kontorenes vurderinger ift. overordnet målsetting Konklusjon Kapittel 5. Har hoppid.no blitt et navn som etablerere forbinder med kvalitet? Kjennskap til hoppid.no Assosiasjoner knyttet til hoppid.no Hoppid.no som merkevare Hoppid.no og bruk av kommunikasjonskanaler Konklusjon Oxford Research AS 5

6 Kapittel 6. Har hoppid.no ført til en bedre førstelinjetjeneste og et mer oversiktlig virkemiddelapparat i Møre og Romsdal? Bedre førstelinjetjeneste? Status før/etter hoppid.no Hoppid.no-kontorenes arbeid Hoppid.no-kontorenes forhold til det øvrige virkemiddelapparatet Mer oversiktelig virkemiddelapparat? Verktøy og sertifisering Konklusjon Kapittel 7. Er etablereropplæringen i hoppid.no-regi tilpasset etablerernes behov? Deltakelse i etablereropplæringen Tilfredshet med etablereropplæringen Kontakt mellom etablerer og hoppid.no-kontor Er kurstilbudet tilpasset etablerernes behov? Konklusjon Kapittel 8. Konklusjon og anbefalinger Kapittel 9. Vedlegg Spørreskjema til etablerere i Møre og Romsdal Spørreskjema til hoppid.no-kontorene Spørreskjema til kommuner med hoppid.no-kontor Oxford Research AS

7 Tabelliste Tabell 1: Antall nyetablerte foretak i Norge Tabell 2: Antall ansatte i nyetablerte foretak i Norge Tabell 3: Overlevelsesrater for bedrifter etablert i Tabell 4: Andel bedrifter etablert i 2005 som har overlevd i ett år og som har vekst i sysselsettingen, etter fylke. Statistikkvariabel foretak 23 Tabell 5: Andel bedrifter etablert i 2005 som har overlevd i ett år og som har vekst i sysselsettingen, etter fylke. Statistikkvariabel sysselsatte i overlevelsesåret Tabell 6: I hvilken grad forbinder du hoppid.no med Tabell 7: Etablereres vurdering av kvaliteten på det offentlige tilbudet til etablerere før og etter hoppid.no etter kontorenes kapasitet (N=52) Tabell 8: Sammenligning av etablereres vurdering av kvalitetskjennetegn ved det offentlige virkemiddelapparatet før og etter hoppid.no (n- 183) Tabell 9:Oversikt over kurstilbudet i hoppid.no sin regi Tabell 10: Hvor fornøyd er du med tjenesten du har mottatt? Andel Tabell 11: I hvilken grad var etablereropplæringen tilpasset ditt behov? Andel Tabell 12: Hoppid.no-kontorenes tilbakemelding på om tjenestetilbudet er tilpasset etablerernes behov Tabell 13: Utvalgte tilbakemeldinger i forhold til hva etablererne savner i opplæringstilbudet fra hoppid.no Figurliste Figur 1: Etableringsprosessen Figur 2: Nyetablerte foretak i Norge , etter fylke unntatt Oslo Figur 3: Har du kjennskap til hoppid no? Figur 4: Hvilke umiddelbare assosiasjoner får du når du ser/hører hoppid.no? Figur 5: Kvalitetsdimensjoner Figur 6: Kommunenes oppfatning av hoppid.nos omdømme Figur 7: Kommunenes oppfatning av hoppid.no logo og merke Figur 8: Kommunenes vurdering av hvorvidt hoppid.no forbindes med kvalitet blant etablerere Figur 9: Kommunenes vurdering av merkenavnets bidrag til økt oppsøking av offentlig etablererhjelp Figur 10: Hvordan fikk du kjennskap til hoppid.no? (n=896) Figur 11: Har du vært inne på hjemmesiden hoppid.no? Figur 12: Hoppid.no-rådgivernes vurderinger av etablerernes største utfordringer Figur 13: Hoppid.no-rådgivernes vurderinger av hva de kan bidra med overfor etablerere Figur 14: hoppid.no-kontorenes kontakt med andre aktører Figur 15: Hensiktsmessig utøvelse av roller/oppgaver (n-21) Figur 16: I hvilken grad mener du det er behov for at den offentlige bistanden for etablerere forbedrer seg på følgende områder? Etablerere som har hatt kontakt med virkemiddelapparatet før etableringen av hoppid.no Figur 17: I hvilken grad mener du det er behov for at den offentlige bistanden for etablerere forbedrer seg på følgende områder? Etablerere som har hatt kontakt med virkemiddelapparatet etter etableringen av hoppid.no Figur 18: Kommunenes tilfredshet med eget hoppid.no-kontor (n-21) Figur 19: Andel som mener kvaliteten på verktøyene er tilstrekkelig for å gjøre en god jobb Figur 20: Andel som mener at sertifiseringsordningen og verktøykassa er nyttig Figur 21: Kommunenes vurdering av hvorvidt hoppid.no har bidratt til bedre standard og kvalitet på førstelinja og etablererveiledning Figur 22: Deltakelse på kurs. Antall Figur 23: Deltakelse på kurs, sett i forhold til kjønn. Andel Figur 24: Deltakelse på kurs, sett i forhold til hovednæring. Andel Figur 25: Etablerernes vurderinger av hva hoppid.no-kontorene hjelper dem med Figur 26: Vurdering av kurstilbudet Oxford Research AS 7

8 Kapittel 1. Bakgrunn, formål og problemstillinger 1.1 Entreprenørskap i Møre og Romsdal Møre og Romsdal, og spesielt Sunnmøre, blir ofte trukket fram som et sterkt industri- og gründerfylke, et fylke der assosiasjonene gjerne har vært der ideene blir skapt. Fra begynnelsen av dette årtusenet har imidlertid ulike undersøkelser og statistikk vist at denne hedersbetegnelsen ikke lenger kan rettferdiggjøres i like stor grad som tidligere. Næringsaktører i fylket har vært bevisst på denne utviklingen og flere uttrykker at posisjonen som gründerfylke ble en sovepute og at man hvilte på mytene. høyest mulig antall nyetableringer. Det viktigste er selvsagt hvilken kvalitet det er på de som starter, og hvilket bidrag disse gir til verdiskaping i næringslivet. NIFU STEP, Arbeidsnotat 33/2005 I tekstboksen under gjengis hovedfunnene i rapporten. Når det gjelder virkemiddelapparatet, var den generelle oppfatningen at dette var uoversiktlig og at gründere fikk dårlig oppfølging. Virkemiddelapparat var preget av dårlig samhandling og posisjonering blant aktørene. Mange hadde i den aktuelle perioden ønsker om å være navnet i hjulet og kommuniserte i sine omgivelser med seg selv som sentrum og alle andre omkring. Det ble initiert et arbeid for å få et tydeligere bilde av status og utfordringer i fylket. Derfor ble NIFU STEP i samarbeid med Møreforsking i 2005 engasjert til å gjøre en kartlegging og analyse av entreprenørskap i fylket. 1.2 NIFU STEP/Møreforsking-rapporten Rapporten fra NIFU STEP og Møreforsking skulle bidra til å blant annet skape en felles forståelse for situasjonen, samt gi retningslinjer for hvordan en i fremtiden kunne jobbe for bedre å legge til rette for og utvikle entreprenørskapssatsingen i Møre og Romsdal. Analysen baserte seg primært på statistisk data, noe som kan ha bidratt til at enkelte sider ved situasjonen ikke kom frem. Generelt konkluderte rapporten med at fylket er inne i en relativt positiv utvikling, og fremstår med både sterke og svake sider når det gjelder entreprenørskap. Det vektlegges særlig to forhold i analysen: Det ene gjelder spørsmålet om hvordan nyskaping foregår, og hvilket forhold det er mellom den nyskapingen som skjer ved innovasjon i bestående foretak, og den nyskaping som skjer ved at nye foretak etableres. (...) Det andre gjelder kvaliteten på nyetableringer. Det er ikke nødvendigvis interessant å ha et 8 Oxford Research AS

9 Hovedfunn i NIFU STEP/Møreforsking-rapporten (NIFU STEP Arbeidsnotat 33/2005) Innovasjon og forskning Innovasjonsaktiviteten i fylket synes å ligge på et gjennomsnittlig nivå sammenliknet med andre deler av landet. Næringslivets bruk av ressurser på innovasjon ligger lavere enn gjennomsnittet, mens resultater i form av salg av nye eller forbedrede produkter ligger over gjennomsnittet. Næringslivet i fylket har tradisjonelt vært relativt lite forskningsorientert. Nyere data i forbindelse med den nye Skattefunnordningen viser imidlertid at fylkets næringsliv skårer relativt høyt i forhold til denne ordningen. Totalt sett ligger fylkets næringsliv på et middels nivå i samlet forskningsaktivitet. Nye foretak Årlig registreres det i gjennomsnitt over 1600 nye foretak i fylket. I forhold til folketallet har fylket likevel et relativt lavt antall nyregistreringer, og kommer på fjerde siste plass blant landets fylker. Det er imidlertid store variasjoner mellom næringer. Fylket ligger på topp for maskin-, utstyrs- og verftsindustrien, det ligger over middels for teko- og møbelindustri, mens det ligger svakt an når det gjelder nye foretak i reiseliv og i kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Utdanningsnivået blant de som starter nye foretak er noe lavere enn gjennomsnittet for landet. Det er ganske sterk ubalanse mellom kjønnene når det gjelder start av nye foretak. Sammenliknet med resten av landet ligger Møre og Romsdal på bunn med hensyn til kvinneandelen blant etablerere. Kvinneandelen er særlig lav på Sunnmøre der man har de sterkeste entreprenørskapstradisjonene. Dette har trolig sammenheng med næringsstrukturen og at entreprenørskapstradisjonene er relativt mannsdominerte. En undersøkelse av foretak startet på siste del av 1990-tallet tyder på at nye foretak i Møre og Romsdal har en høyere overlevelsesrate enn resten av landet, og at andelen som vokser, er større. Risikokapital I fylket er det ca 35 investeringsselskap/forvaltningsselskap med en samlet egenkapital på 1,3 mrd. kr. Det er grunn til å tro at disse selskapene også investerer i nyetableringer og nyskaping, men omfanget er ikke kjent. I tillegg er det tunge investorer i industri og eiendom som også kan gå inn i nyetableringer eller nyskapingstiltak. Det er ingen såkorn- eller ventureselskaper i fylket, men risikolån og tilskudd fra Innovasjon Norge vil ha en lignende effekt overfor nyetablerere og nyskaping. En gjennomgang av den tidligere SNDs portefølje i perioden hvor det er gitt støtte til slike prosjekter, viser at en samlet støtte på 48 mill. kr i risikolån og 41 mill. kr i tilskudd har ført til (i 2003) 52 aktive bedrifter med en omsetning på over 300 mill. kr og en sysselsetting på ca 270 ansatte. Effekten har vært størst innen industri, i mindre grad har man lykkes innen tjenesteytende næringer, spesielt de kunnskapsintensive. Virkemiddelapparatet Dagens organisering av virkemidler for nyskaping og entreprenørskap synes å være relativt uoversiktlig: det er mange forskjellige aktører som delvis overlapper med hverandre, og rollefordelingen mellom flere av aktørene kan være uklar. Midlene til tiltak er relativt begrenset, flere av aktørene må bruke mye tid på å skaffe finansiering til sin aktivitet. Det er de senere årene utviklet en infrastruktur med kunnskapsparker, næringshager, inkubatorer og Center of Expertice. I tilknytning til disse er det nødvendig å utvikle finansieringsordninger med risikovillig kapital. Foruten såkorn- og risikokapital er det nødvendig å utvikle de parallelle offentlige finansieringsordningene i Innovasjon Norge med risikolån, tilskudd og etablererstipend mer mot kunnskapsintensive vekstnæringer. Oxford Research AS 9

10 I tillegg identifiserte Spilling-rapporten følgende utfordringer: Utfordringer Den største utfordringen knyttet til entreprenørskap i Møre og Romsdal gjelder å øke tilgangen på gode entreprenører og prosjekter med stort nyskapings- og vekstpotensial. For å møte dette synes det på den ene siden riktig å arbeide mer i bredden for å øke interessen for entreprenørskap gjennom utdanningssystemet og andre motiverings- og skoleringstiltak. På den annen side må det arbeides mer i dybden med å velge ut og følge opp prosjekter med et særlig stort potensial. Som ledd i dette er det viktig å utvikle virkemiddelapparatet ved å få en klarere funksjonsdeling og samspill mellom de ulike delene av det. Følelsen og kunnskapen om at ting ikke var som det burde var til stede før rapporten i 2005, men rapporten systematiserte situasjonen på en nøytral måte og ble den bekreftelsen det var behov for. Mange aktører i virkemiddelapparatet brukte mye krefter på å bortforklare en vanskelig situasjon og rapporten ble i så måte et vesentlig bidrag til en konstruktiv og opplyst debatt basert på en felles kunnskapsplattform. På bakgrunn av rapporten ble behovet for revitalisering av gründerkulturen i fylket tydeliggjort. 1.3 Bakgrunn for Entreprenørskapsprogrammet Vi vil ha fleire nyetableringar i fylket. Og vi vil at dei nyetablerte bedriftene skal overleve. Møre og Romsdal skal ta tilbake sin status som eit gründerfylke. Fra nettsiden 1 Spilling-rapporten og de resultatene og spørsmålene som ble fremhevet fremstår dermed som et viktig grunnlag for etableringen av det fireårige program- met for entreprenørskap i Møre og Romsdal: hoppid.no. Programmet har en årlig ramme på omlag fem millioner kroner. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge, i samarbeid med kommunene, som står bak og som har drevet prosjektet fra oppstart i 2006 og frem til i dag. Hovedformålet med programmet er å få flere og bedre etableringer i fylket. Det er satt ned en bredt sammensatt styringsgruppe som har det overordnede styringsansvaret, mens det for hver av de fem satsingsområdene er etablert egne prosjektgrupper. 1.4 Beskrivelse av Entreprenørskapsprogrammet Entreprenørskapsprogrammet er satt i gang av Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det fireårige programmet ( ) er utviklet i samarbeid med kommunene i Møre og Romsdal gjennom en forpliktende partnerskapsavtale mellom disse aktørene. Denne avtalen regulerer den enkelte part sitt bidrag inn i samarbeidet. Prosjektets organisatoriske rammer ligger innenfor en prosjektplan som gjennomføres i regi av programeierne og en styringsgruppe. Det er én prosjektleder for programmet som helhet og én for hvert enkelt satsingsområde. Styringsgruppen er sammensatt av aktører fra det private næringsliv, det offentlige og utdanningssektoren. Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal har satt sine mål etter en visjon om at Møre og Romsdal skal ta tilbake sin status som et gründerfylke. Fra programmets mål er det utledet fem distinkte satsingsområder: Satsing på topp-/vekstetablerarar Satsing på idéfangst og knoppskyting Småsamfunnssatsinga Satsing på entreprenørskap i utdanning / Ungt Entreprenørskap Satsing på førstelinjetenesta (FT) og etableraropplæring (EO) Delprosjektene har klare avgrensninger for å konsentrere arbeidet. Både effekt- og resultatmål er klart definert, og i stor grad direkte målbare. Satsingsområdene er organisert med egne prosjektgrupper. Disse er godt beskrevet på programmets hjemmeside; Oxford Research AS

11 1.5 Evalueringens formål og problemstillinger Denne evalueringen retter søkelyset mot mål- og resultatoppnåelsen innenfor delprosjektene, utformingen av prosjektet samt vurderer resultatene med kommunikasjon og merkevarebygging knyttet til dette. Formålet med evalueringen er å kunne bidra til læring på programnivå (regionalt), samt gi oppdragsgiver innspill på mål-, effekt- og resultatoppnåelse. Følgende seks problemstillinger ligger til grunn for evalueringen: 1. Er hoppid.no utformet på en hensiktsmessig måte? 2. Flere og bedre etableringer i Møre og Romsdal etter hoppid.no? 3. Har hoppid.no ført til et mer oversiktlig virkemiddelapparat i Møre og Romsdal? 4. Har hoppid.no ført til en bedre førstelinjetjeneste? 5. Er etablereropplæringen i hoppid.no-regi tilpasset etablerernes behov? 6. Har hoppid.no blitt et navn som etablerere forbinder med kvalitet? 1.6 Utdyping av problemstillingene Evalueringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal har oppnådd resultat- og effektmålene i programmet. Programmet har klare og konkrete målsettinger, samt planer for gjennomføring av aktiviteter. I denne evalueringen har vi - i overensstemmelse med oppdragsgiver i første rekke konsentrert oss om satsingsområdet førstelinjetjenesten og etablereropplæring. Evalueringen vil belyse innretningen og organiseringen av programmet og vurdere om denne er hensiktsmessig i forhold til programmets definerte målsetninger. De elementene som i konkurransegrunnlaget blir presentert som sentrale problemstillinger, henger sammen og er alle relevante i forhold til hvor hensiktsmessig programmets innretning og organisering har vært. De to første problemstillingene (1 2) må tolkes dit hen at det etterspørres en vurdering av programmets oppnåelse av de mål for resultater og effekter som er satt, spesielt innenfor de fem valgte satsingsområdene. Under hvert enkelt satsingsområde er det definert klare mål for hvilke effekter man ønsker å oppnå, samt hvilke konkrete resultatmål som settes. Vi kan, ved å gå inn i hvert enkelt prosjekt, studere grad av oppnåelse under hvert enkelt resultatmål. Resultatmålene er tydelige og er til en viss grad målbare ved bruk av tilgjengelige registerdata, og sammenligning med den kartleggingen og analysen som ble foretatt av NIFU STEP i Også en dokumentstudie av relevante rapporter eller lignende fra programmets fem satsingsområder, vil gi nyttig informasjon for å vurdere oppnåelse av de konkrete resultatmålene. Det samme vil intervjuer med sentrale aktører gjøre. I de tre neste (3 5) problemstillingene etterspørres det i større grad en vurdering av programmets effekt på systemnivå. Det stilles blant annet spørsmål ved virkemiddelapparatets oversiktlighet, hvor hensiktsmessig rolle- og funksjonsfordelingen er, standard og kvalitet på førstelinjetjenesten og etablererrettledningen i kommunene, og etablereropplæringens tilpassning til etablerernes behov. Det er nærliggende å anta at programmets oppfyllelse av resultat- og effektmålene i de fem satsingsområdene også henger sammen med hvor vellykket programmet har vært i forbedre/etablere støttefunksjoner for entreprenørskap, slik det etterspørres i disse tre problemstillingene. Samtidig som deler av dette vil kunne avspeiles i den måloppnåelsen som vises i hvert enkelt satsingsområde, vil det spesielt være intervjuer med aktører i programmet og representanter fra kommunene i fylket, samt resultater fra en spørreundersøkelse til de aktørene som har deltatt i programmets ulike deler, som vil gi nyttig informasjon for å vurdere disse problemstillingene. Det vil være hensiktsmessig å foreta intervjuer med personer og representanter for kommuner som har deltatt i mobiliserings- og opplæringstiltakene. Kriterier og system for tildeling av midler i de respektive prosjektene (fokusområdene), samt rutiner for oppfølging, vil være viktig grunnlagsdokumentasjon. Den siste problemstillingen (6) er spørsmål knyttet til effekter av arbeidet med kommunikasjon og merkevarebygging for hoppid.no og i hvilken grad merkevarestrategien har bidratt til å styrke identitet, samhørighet og stolthet blant aktørene i programmet. Konkret skal det også evalueres i hvilken grad hoppid.no er blitt et merkenavn som forbindes med etablererhjelp og kvalitet. Oxford Research AS 11

12 Kapittel 2. Teoretisk fundament I evalueringen av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal er det sentralt å ha en forståelse og innsikt i bedriftsutvikling og innovasjon. Bedriftsutvikling er ikke et velavgrenset forskningsfelt, det kan snarere karakteriseres som et empirisk avgrenset område der det dras veksler på teorier og perspektiver fra organisasjonsendring og- utvikling (Foss og Nordhaug, 2005). Med begrepet bedriftsutvikling forstås alle former for planlagte endringer av menneskelig adferd som foregår i bedrifter. Siktemålet er å forandre og forbedre organisasjonens resultater gjennom å endre medarbeidernes og arbeidsgruppers adferd på jobb (Rørvik, 1992:20). 2.1 Etableringsprosessen Det å etablere en bedrift kan sees på som en prosess som strekker seg fra de første famlende tankene om en mulig etablering til virksomheten er etablert og i drift. I entreprenørskapslitteraturen har etableringsprosessen blitt beskrevet på mange måter. Prosessen handler dels om at en forretningsmulighet utvikles fra den første vage ideen til et konkret forretningskonsept, og dels om at en eller flere personer går fra intensjon om å etablere en virksomhet til å etablere en levedyktig bedrift. For at nyskapning skal finne sted, må både mulighet for og evne til entreprenørskap og innovasjon være til stede. Ulike sosioøkonomiske rammebetingelser kan i løpet av hele prosessen derfor også være med å påvirke etableringen Rammebetingelser På et overordnet nivå er det ulike rammebetingelser som er med på å påvirke og tilrettelegge for bedriftsetablering og entreprenørskap (Porter 2008 og Garnes 2010 m.fl.). Betingelsene gjør seg gjeldende gjennom hele etableringsprosessen, også i levedyktige bedrifter, og inkluderer: Den fysiske infrastrukturen for entreprenørskap er med på å tilrettelegge for nyskapning og bedriftsetablering. Viktigheten av tilgang på kommunikasjonsteknologi, lokaler, transportmuligheter, ikke-korrupt byråkrati, et fungerende rettsvesen og et fungerende serviceapparat er faktorer som er sentrale her. De formelle og uformelle reglene omhandler institusjonelle forhold som påvirker etableringen. Det er viktig både å kjenne til regler og lover, for eksempel selskapsloven, aksjeloven og bokføringsloven, men også de ulike spillereglene for hva man må, ikke må og kan gjøre. Her er det også avgjørende å se på holdninger, normer og åpenhet knyttet til entreprenørskap, både personlig og eksternt. Hvordan er mulighetene i mitt nærområde til å starte opp? Hvordan er de lokale spillereglene i næringslivet? Blir det å starte en bedrift oppfattet som positivt? Har jeg nok evner og ressurser til å etablere en bedrift? Hva er risikoen ved etablering? Påvirkning fra eksterne aktører er videre svært sentralt ved etablering av virksomhet og i innovasjonsprosessen. Disse omfatter offentlig støtte og tilskuddsordninger, utdanningssystem, tilgang på kapital og FoU, nærvær av store selskap med høy forskningskompetanse, klynger og innovasjonssentre. Medias holdninger og eventuelle dekning av entreprenøriell virksomhet vil også kunne påvirke prosessen. Det er videre brukere og kunder som er de avgjørende aktørene når det gjelder kommersiell suksess/fiasko. Samhandling med disse og forhold til distributører, konkurrenter og andre i produksjonssystemet kan bidra både positivt og negativt i entreprenørskapsprosessen. Sosiale nettverk er videre et sentralt element. Både formelle og uformell tilgang til mennesker, ideer og teknologi kan bidra positivt til innovasjon og ved etablering av bedrift. De ulike rammebetingelsene både påvirker og kan forsterke hverandre. Dersom en person oppfatter sine egne evner og ressurser å starte en bedrift i sitt nærområde som positiv, kan dette forsterkes av gode tilskuddsordninger og tilgang på kapital. Dette kan igjen forsterkes av nasjonale utviklingstrekk som økonomisk vekst, befolkningsvekst og kultur. Infrastruktur Formelle og uformelle regler Eksterne aktører I en global kontekst, er rammebetingelsene spesielt viktige i rike land med høye arbeidskostnader der den økonomiske utviklingen i stor grad er drevet av 12 Oxford Research AS

13 innovasjon. Utfordringene vil være å fokusere på nye kombinasjoner av produkter og markeder Personer På individnivå kan etableringsprosessen beskrives ved hjelp av fire milepæler på veien fra intensjon om bedriftsetablering til en veletablert bedrift: Personen ønsker å etablere næringsvirksomhet (intensjon) Personen starter arbeidet med å forberede etableringen (utvikling) Personen etablerer virksomheten (etablering) Virksomheten går over fra etableringsfasen til å bli en levedyktig bedrift Noen personer har ønske og intensjoner om å etablere en bedrift. Av disse er det bare en andel som går fra tanke til handling og omsetter intensjonene i praksis ved å gå i gang med en etableringsprosess og starte utviklingsarbeidet. Resultatet av utviklingsfasen kan være etablering av en ny bedrift. I etableringsfasen testes forretningsideen ut i praksis. Avhengig av hvor realistisk planene er og hvordan utfordringer løses underveis, skapes det etter hvert en levedyktig, etablert bedrift. Gjennom visjon og virkemidlene i Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal, skal de bidra i alle fasene, men hovedfokuset ligger på de tre siste Forretningsideer For å kunne gjennomføre prosessen med etableringen av en ny virksomhet, trengs det forretningsideer. Nyere entreprenørskapsteori vektlegger forretningsmulighetene som det fundamentale aspektet ved entreprenørskapsprosessen. Entreprenørielle aktiviteter blir ofte forstått gjennom koblingen mellom forretningsmuligheter og gründere. Forretningsmuligheter kan identifiseres/skapes før eller etter intensjonen om etablering. En forretningsmulighet kan betraktes som en kobling mellom et problem eller et behov hos potensielle kunder og et produkt eller en tjeneste som løser problemet eller dekker behovet. En forretningsidé er en ide om hvordan en slik kobling kan skapes. Den konkrete prosessen fra en forretningsmulighet oppstår til et produkt/tjeneste er kommersialisert i et marked kan også beskrives ved hjelp av følgende milepæler: Forretningsmuligheten oppstår på grunn av en ny oppfinnelse, endringer i kundepreferanser, e.l. Forretningsideen identifiseres av en person eller en bedrift som vil utnytte den kommersielt, og utviklingsarbeidet starter Kommersialisering: Produktet/tjenesten er klar til utprøving i markedet Vellykket produktlansering fører til en levedyktig virksomhet Tar en utgangspunkt i forretningsideer, er resultatet av prosessen ikke nødvendigvis en ny bedrift. Kommersialisering kan skje gjennom nye virksomhetsområder i eksisterende bedrifter, f.eks. ved at ideen selges eller lisensieres til en eksisterende bedrift. Dette betyr at etableringsprosessen ikke bare handler om nyetableringer, men også om realisering av ideer i etablerte organisasjoner En modell for etableringsprosessen Dersom en ser prosessen med utgangspunkt i etablereren og i forretningsideen under ett, kan en etableringsprosess illustreres som i figuren under. Personens prosess fra intensjon og planlegging av en etablering og forretningsmulighetens prosess fra den blir identifisert og utviklet, forenes i etablering av en ny virksomhet. Det er viktig å være klar over at dette ikke er noen lineær prosess. Både personens prosess og forretningsideenes prosess påvirker hverandre gjensidig hele veien, samtidig som rammebetingelsene vil innvirke på alle stadier i prosessen. Entreprenørskapsprogrammet vil bidra på ulike måter og i ulik grad i forhold til de ulike fasene som illustreres i figuren under. Oxford Research AS 13

14 Figur 1: Etableringsprosessen Kilde: Oxford Research AS basert på NF-rapport 11/ Oxford Research AS

15 Kapittel 3. Metode I evalueringen er både kvalitative og kvantitative data samlet inn og analysert gjennom en helhetlig prosess. På denne måten har de ulike datakildene supplert hverandre. De kvantitative dataene gir informasjon om fordelinger og sammenhenger i forhold til de fenomener som undersøkes, og de kvalitative dataene gir informasjon som kan utdype og konkretisere disse fenomenene. Totalt vil dette bidra til å sikre reliabilitet og validitet i undersøkelsen. 3.1 Dokumentstudier Evaluator har analysert en betydelig mengde dokumenter. Både på strategisk nivå og omhandlende de ulike fokusområdene og verktøyene. Kommunikasjonsplaner Beskrivelse av satsingsområdet Beskrivelse av tjenestetilbudet Avtaleverk Til sammen inngår disse kildene i en omfattende dokumentstudie som i evalueringen er brukt i sammenheng med intervjumaterialet. 3.2 Kvalitative intervjuer For blant annet å få innsikt i hoppid.nos innretning og gjennomføring av aktiviteter, samt opplevelsen av dette på ulike strategiske nivå, har vi gjennomført intervjuer med en rekke aktører, herunder: Programmets eiere Programmets styringsgruppe Prosjektledere Intervjuet med styringsgruppen ble gjennomført som et fokusgruppeintervju. Intervjuene er gjennomført på bakgrunn av en intervjuguide, basert på problemstillingene som ligger til grunn for evalueringen og informasjonen som er fremkommet av dokumentstudien. 3.3 Kvantitative data Det er gjennomført tre webbaserte spørreundersøkelser i forbindelse med denne evalueringen, henholdsvis rettet mot: Hoppid.no-kontorene Kommunene i Møre og Romsdal Etablerere og kursdeltakere i Møre og Romsdal Vi har gjennomgående benyttet oss av en 5-punkts skala i alle spørreskjemaene. Denne baserer seg på en standard som benyttes i mange andre sammenhenger, for eksempel Oxford Research sine kundeeffektundersøkelser fra Innovasjon Norge og av Møreforsking i deres arbeid med brukerstyrt forskning for NFR, for å nevne noen få. Tolkningen av denne skalaen er slik at verdiene 4 og 5 betegnes som Høy eller lignende, i tilfellene skalaen har et naturlig midtpunkt Survey til hoppid.no-kontorene Det finnes 24 hoppid.no-kontorer som betjener 30 kommuner i Møre og Romsdal. Alle disse ble kontaktet med forespørsel om å delta i en spørreskjemaundersøkelse. Forut for spørreskjemaundersøkelsen ble det foretatt kvalitative intervjuer med enkelte av kontaktpersonene for hoppid.no-kontorene. I alt mottok vi besvarelser fra 23 av 24 kontor, som gir en svarprosent på 96 prosent. Fra et av kontorene mottok vi to besvarelser Survey til kommunene i Møre og Romsdal Samtlige 30 kommuner i Møre og Romsdal som er involvert i hoppid.no-programmet ble forespurt om å delta i en spørreskjemaundersøkelse. Både ordfører, rådmann og økonomiansvarlig ble kontaktet. Vi mottok besvarelser fra 17 av de 30 kommunene. Dette gir en svarprosent på 57 prosent. Oxford Research AS 15

16 3.3.3 Survey til etablerere i Møre og Romsdal Utgangspunktet for spørreskjemaundersøkelsen har vært samtlige etablerere i Møre og Romsdal som har blitt registrert som kontaktpersoner for en bedrift i Brønnøysundregistrene fra 1. januar 2000 til og med juni For bedrifter registrert frem til har vi selv hentet ut informasjonen fra Brønnøysundregistrene via Profforvalt. Lister over etablerere i Møre og Romsdal siden 2005 er hentet ut av Brønnøysundregistrene via EtablererLink. Grunnlaget for denne populasjonen er rundt bedrifter. Etter å ha organisert listen etter etablerere (kontaktperson) og slettet etablerere som ikke hadde oppgitt noen e-postadresse, sto vi igjen med 4259 personer som har etablert til sammen 5510 bedrifter i Møre og Romsdal i perioden 1. januar 2000 til og med juni Årsaken til at personer som har etablert bedrifter i perioden før hoppid.no-programmet har blitt valgt ut til å delta i undersøkelsen, er at disse vil kunne være i stand til å vurdere kvaliteten på det offentlige tilbudet til etablerere både før og etter programmet (se kapittel 6). Dette gjelder spesielt dersom de har etablerererfaring både før og etter programmet og om de har hatt kontakt med det offentlige tjenestetilbudet i disse etableringsprosessene. I utvalget finner vi at 229 personer (herav 23 kvinner) har etablert bedrifter både før og etter hoppid.no. Av disse, har 144 besvart undersøkelsen (svarprosent på 63 %). I tillegg har 845 personer som har blitt registrert som kursdeltagere i hoppid.no-regi fra november 2007 til juni 2010 (av i alt 1084 deltagere på 79 ulike kurs) blitt inkludert i utvalget. Kun kursdeltagere med e- postadresser ble valgt ut til å delta i undersøkelsen. Denne respondentgruppen er også inkludert i undersøkelsen fordi disse vil kunne være i stand til å vurdere ulike sider ved kurstilbudet i hoppid.no-regi. Da flere av kursdeltagerne også befinner seg i utvalget av etablerere (196 stykker), gir dette et utvalg på til sammen personer som danner grunnlaget for spørreskjemaundersøkelsen. Av disse 4 908, har: 868 ugyldige e-postadresser eller blitt lagt i kø på sine e-postservere, slik at disse ikke har mottatt undersøkelsen 42 personer meddelt oss per mail at e-posten har kommet frem til feil kontaktperson 22 personer meddelt oss per mail at de ikke ønsker å delta i undersøkelsen 9 personer meddelt oss per mail at kontaktpersonen har sluttet i bedriften Basert på dette, kunne til sammen personer besvare undersøkelsen. Vi har mottatt fullstendige besvarelser fra i alt personer, som tilsvarer en svarprosent på 25,36 prosent. I tillegg har 168 personer levert ufullstendige besvarelser. Dette betyr at nærmere 30 prosent av alle inviterte personer har klikket seg inn i undersøkelsen. Bakgrunnsvariabler Basert på informasjonen hentet ut fra Brønnøysundregistrene samt informasjon om kursdeltakerne har vi hatt tilgang til følgende bakgrunnsinformasjon om respondentene: Type (kursdeltaker, etablerer eller begge deler) Kjønn (kun for listene vi mottok via Etablererlink) Alder (kun for listene vi mottok via Etablererlink) Når bedriften er stiftet og dermed Etablerer før eller etter hoppid.no Næringskode (kun etablerere) Hvilken kommune etablereren/kursdeltakeren er bosatt i og dermed Hvilket hoppid.no-kontor etablereren sogner til Hvorvidt personen har blitt fulgt opp av sitt lokale hoppid.no-kontor eller ei Når det gjelder respondentenes alder, er denne altså kun tilgjengelig for listene over etablerere i perioden , og ikke for etablerere før denne perioden samt kursdeltagere. Ser vi nærmere på aldersfordelingen til de etablererne vi kjenner alderen til, viser analyser at litt i underkant av 37 prosent av etablererne i Møre og Romsdal i perioden er i aldersgruppen 18 til 35 år, men denne er ikke likt fordelt mellom kvinner og menn. I denne gruppen er det relativt flere kvinner enn menn. Dette betyr at aldersgruppen er godt representert blant etablererne og spesielt blant kvinnene. Dette er en av målgruppene for hoppid.no-programmet. Vi vil allikevel påpeke at akkurat denne gruppen, etablerere, ikke nødvendigvis er den beste i forhold til å kartlegge kjennskapen til hoppid.no da det med stor sannsynlighet vil være en skjevhet i denne gruppen i forhold til holdninger til entreprenørskap. For å måle kjennskap og merkevarestyrken til hoppid.no, ville det vært mer naturlig å tatt utgangspunkt i et tilfel- 16 Oxford Research AS

17 dig utvalg innbyggere i Møre og Romsdal, men det har ikke vært mulig å gjennomføre innenfor rammene av denne evalueringen. Når det gjelder hvorvidt en person har blitt fulgt opp av sitt lokale hoppid.no-kontor eller ei, er dette fremkommet ved at listene over etablerere i Møre og Romsdal siden 2005 (hentet ut av Brønnøysundregistrene via EtablererLink) ble splittet opp i kommuner og deretter sendt til de ulike hoppid.nokontorene for behandling. I denne prosessen ble kontorene bedt om å oppgi hvorvidt de hadde hatt kontakt med/fulgt opp etablereren eller ikke. Dernest ble hoppid.no-kontorene bedt om å legge til ytterligere bedrifter og spesielt personer de har hatt kontakt med i listen. I alt ble det sendt slike lister til 24 hoppid.no-kontor, mens det ble mottatt bearbeidede og oppdaterte lister fra i alt 19 hoppid.nokontor. I alt rapporterte 11 hoppid.no-kontor om til sammen rundt 200 ytterligere personer de hadde hatt kontakt med. En stor andel av disse personene hadde etablert en bedrift. For de fem hoppid.no-kontorene som ikke returnerte listene, ble den opprinnelige listen benyttet. Dette betyr at det er sannsynlig at enda flere personer og etablerere er blitt fulgt opp av hoppid.no-kontorene enn det som fremkommer i våre analyser. Av denne grunn har vi også valgt å stille spørsmål om kontakt med hoppid.no-kontor direkte til respondentene i spørreskjemaet. 3.4 Styrker og svakheter i datamaterialet For å kunne belyse styrker og svakheter ved datamaterialet, er det nødvendig en nærmere diskusjon av hvor reliable og valide resultatene fra undersøkelsen blant etablererne er. Dette handler i stor grad om to forhold: I hvilken grad er utvalget representativt for populasjonen? I hvilken grad er det systematiske forskjeller mellom utvalget og de som har svart? Utvalgets representativitet En kan skille mellom tre forskjellige typer av entreprenørskap: (1) Forsøk på oppstart av bedrifter, (2) nye bedrifter (som er yngre enn 42 måneder), og (3) etablerte bedrifter (som er eldre enn 42 måneder). I forbindelse med evalueringen av hoppid.no har vi forsøkt å dekke personer innen for alle disse gruppene. Som nevnt over var det ikke mulig å gjennomføre en undersøkelse blant et tilfeldig utvalg innbyggere i Møre og Romsdal, derfor har vi forsøkt å komme i kontakt med ikke bare de som har etablert enn bedrift, men også andre som har vært i kontakt med hoppid.no. I utgangspunktet skulle som nevnt hoppid.no- kontorene gi oss en oversikt over personene i den sistnevnte gruppen, men det er kun noen kontorer som har gjort dette og disse har rapportert for få personer til at disse kunne behandles som en separat gruppe. Vi måtte dermed ta utgangspunkt i de som ble rapportert inn samt alle de som har etablert bedrifter og som vi fikk oversikt over gjennom å bruke EtablererLink/Brønnøysund. En svakhet ved dette utvalget er at vi ikke får en fullstendig dekning av de som har forsøkt å starte opp en bedrift. Også de som har etablert en bedrift har imidlertid vært inne i denne gruppen tidligere. Dette gjør at noe som gjør at vi også får dekket gruppen som har forsøkt å starte en bedrift i en viss grad. Det er imidlertid grunn til å tro at det er en del forskjeller mellom de personene som har forsøkt å starte opp og de som faktisk har gjort det. Som nevnt har hoppid.no-kontorene ikke foretatt noe systematisk registrering av alle som har vært i kontakt med dem, og vi er dermed ikke i stand til å teste om det er systematiske forskjeller mellom personene i de to gruppene. Dette innebærer at det kan være en viss skjevhet i forhold til å dekke opp mobiliseringsaktivitetene. Et annet forhold som det må tas hensyn til ved vurderingen av utvalget, er etablerernes erfaringsbakgrunn. De som faktisk har etablert en bedrift kan deles inn i tre kategorier; noviser, serielle og portefølje etablerere. De som er noviser har ikke etablert en bedrift før, mens etablererne i de to resterende har det. Forskjellen mellom serielle- og portefølje etablererne er at porteføljeetablererne allerede eier og driver en eller flere bedrifter, mens de serielle ikke gjør det. Som følge av ulik erfaringsbakgrunn, har etablererne i de forskjellige kategoriene ulikt behov for kompetansepåfyll. I utgangspunktet vil novisene ha behov for kompetanse på et bredere område og de vil ofte ha behov for mindre spesialisert kompetanse enn de som har erfaring fra før. Dette innebærer at det vil lettere å tilfredse behovet til novisene, og de vil sannsynligvis også være mer fornøyde med den hjelpen som de får. Dette hadde dermed vært ønskelig å kunne sammenligne andelen etablerer i de tre kategoriene mellom populasjonen i Møre og Oxford Research AS 17

18 Romsdal og utvalget. Det eksisterer imidlertid ikke lett tilgjengelig statistikk for dette, noe som gjør at vi ikke har kunnet gjennomføre en slik analyse Bortfallsanalyse Selv om utvalget er representativt for populasjonen i utgangspunkt, er det slik at det kan oppstå skjevheter som følge av hvem som svarer og ikke svarer. Vi har derfor gjennomført en bortfallsanalyse. Gjennom denne har vi testet om det er systemetiske forskjeller mellom de som har svart og de som ikke har det gjort det ut fra noen sentrale karakteristika ved etablererne. Disse analysene viser at det er visse forskjeller ut fra noen karakteristika: Blant de som har svart er det en overvekt av personer som har fått oppfølging gjennom hoppid.no (27 % vs 19 %) Blant de som har svart er det en overvekt av personer som har gått på kurs gjennom hoppid.no (21 % vs 16 %) Ser en disse resultatene samlet, er det ut fra vår vurdering ikke grunnlag for å tro at de observerte forskjellene mellom de som har svart og de som ikke har gjort vil lede til noen systematiske forskjeller i respondentenes svargivning. Snarere er det slik at de som har svart bør ha et minst like godt grunnlag. De har blant annet i større grad fått oppfølging og i større grad deltatt på kurs i regi av hoppid.no. Blant de som har svart er det en overvekt av personer mellom år (26 % vs 20 %), mens det er en undervekt av personer mellom 18 og 35 år (30 % vs 39 %) Blant de som har svart er det en liten undervekt av personer i mellomstore byregioner (53 % vs 57 %), mens det er en svak overvekt av personer i småsenterregioner (26 % vs 22 %) 18 Oxford Research AS

19 Kapittel 4. Flere og bedre etableringer i Møre og Romsdal etter hoppid.no? Har prosjektet med si innretning medverka til å nå målet om fleire og betre nyetableringar? Her ber vi om at ein ser nærare på resultatmåla innan dei ulike satsingsområda og at ein nyttar statistikk der dette er føremålsteneleg. For å vurdere hvorvidt målsetningen om flere og bedre etableringer i Møre og Romsdal er oppnådd, er det nødvendig å se på statistikk for nyetableringer. Målsetningen må betraktes som todelt, da flere bedrifter kan oppnås med ulike virkemidler på den ene siden, mens bedre bedrifter vil kreve andre virkemidler. Disse to målsetningene er med andre ord ikke nødvendigvis sammenfallende og oppnåelige gjennom de samme virkemidler og insentiver. Det bør i denne sammenheng også poengteres at flere bedrifter ikke nødvendigvis er en målsetning som bør maksimeres. Fra etablererlitteraturen og praksis er det kjent at det også er viktig å forhindre bedriftsetableringer som ikke vil være levedyktige. En vurdering av hvorvidt en satsing på entreprenørskap bør altså ha med to komponenter: I denne evalueringen vektlegges den første komponenten mest, men vi har også stilt spørsmål til kursdeltakere og etablerere om sistnevnte forhold. For å vurdere hvorvidt det er blitt etablert flere bedrifter i Møre og Romsdal, er det formålstjenlig å benytte Statistisk Sentralbyrås registre over nyetableringer. Disse foreligger både på fylkes- og kommunenivå, og i våre analyser er det mest hensiktsmessig å legge til grunn fylkesvise tall. Kvaliteten, d.v.s. hvorvidt nyetableringene er blitt bedre, kan måles på ulike måter. En måte er å se på bedriftenes overlevelse. Dette vil si noe om deres verdiskaping. Man kan også se på utviklingen i sysselsettingen i de nye bedriftene, der en positiv utvikling vil indikere at det er snakk om vekstbedrifter, mens en negativ utvikling vil være en indikator på at bedriftene i større grad er levebrødsforetak som ofte verken har vekstambisjoner- eller muligheter. Det må påpekes at det ikke foreligger tall for overlevelse fra Statistisk Sentralbyrå som dekker hele hoppid.no-perioden, derfor kan man ikke si noe sikkert om dette nå. Vi anbefaler derfor å følge utviklingen i denne indikatoren over tid. Samtidig er det slik at det vil ta tid før effekter lar seg måle. Om satsingen fører til flere og bedre etableringer Om satsingen evner å identifisere og hindre etableringer som ikke ville ha overlevd (dårlige ideer) 4.1 Nyetableringer og overlevelsesrater i Møre og Romsdal Det er en klar og landsdekkende tendens at antall nyetableringer har økt frem til 2006, men at tendensen etter dette er fallende. Som vi ser av Figur 2, gjelder dette også for Møre og Romsdal. Oxford Research AS 19

20 Figur 2: Nyetablerte foretak i Norge , etter fylke unntatt Oslo Østfold 02 Akershus 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms Romsa 20 Finnmark Finnmárku Kilde: Oxford Research AS basert på Statistisk sentralbyrå Som figuren over viser, er det etablert flere foretak i Møre og Romsdal i perioden etter hoppid.no enn i perioden forut for programmet. Dette fremgår også av tabell 1. Samtidig viser tabellen at denne veksten både for landet som helhet og for Møre og Romsdalsin del kommer i foretak uten ansatte. Dette vil ofte dreie seg om enkeltpersonforetak og andre personlige selskapsformer. Utviklingen i antall foretak med ansatte er negativ sett over de to periodene, både på landsbasis og for Møre og Romsdals vedkommende. Vi finner vekst i denne typen foretak kun i fem av landets 20 fylker når vi sammenligner disse to periodene. 20 Oxford Research AS

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer