Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse"

Transkript

1 Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport: Om å balansere tillit og ansvarliggjøring. s 22: Prof. Ekholm: Systematisk kunnskap basis for å forbedre praksis.

2 / innhold Leder 3 Redaktørens tastetrykk Bildet Folk vil jobbe 4,1 år lengre 4 Skolelederens favoritter 5 Fikk likestillingsprisen for pionérarbeid innenfor diskrimineringsrett 6 Vi trener kreativitet og gründerskap 8 Elevbedriften er en unik mulighet til å starte, drive og avvikle en egen bedrift, sier teamleder Arild Haglund ved Tindlund ungdomsskole. Frafall også i høyere utdanning 12 Av de nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2001, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. s 8:Det var lagt opp til gruppedrøftinger under Robinsons foredrag på Bergenskonferansen. Hvilke kompetanser må effektive skoleledere ha? 14 Del 2 av artikkel om professor Viviane Robinsons foredrag på Bergenskonferansen. Om å balansere tillit og ansvarliggjøring 16 En case-studie som tar utgangspunkt i implementering av det nasjonale programmet «Vurdering for læring». Bruk systematisert kunnskap for å forbedre praksis! 18 Som kultursjefer (les: rektorer) må man ha et bredt perspektiv på utvikling: kognitiv, emosjonell, sosial og fysisk utvikling, sa professor emeritus Mats Ekholm på Trøndelagskonferansen. Fem steg i en utviklingsprosess 20 Direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, refererte Andy Capp i sitt foredrag på Trøndelagskonferansen: Vitsen er at alle med samma drakt speller mot samma mål! s 22: På Uranienborg skole er det mange samlinger og fellesopplevelser i skolegården. Her deler rektor ut medaljer i forbindelse med URRA-stafetten. (foto: Barbara Piasecka) Elevmedvirkning er en selvfølge 22 Rektor Randi Tallaksen legger vekt på at elevene må få være med på ting som betyr noe. Leder for en dag 24 På forbunds siden sist 26 Utdanningstilbudet må tilpasses behovet i arbeidslivet 28 Arbeidslivets behov for kompetanse i fremtiden var temaet under YS-konferansen i oktober. Spørrespalten 30 Denne gang er det spørsmål om hjemmeundervisning ved langvarig sykdom. s 28: YS er skeptisk til måten utdanningen dimensjoneres på, sa YS-leder Jorunn Berland i paneldebatt på YS-konferansen. (foto: Erik Norrud) / Mats og Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad

3 / Leder SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012: 6048 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse Ny regjering er på plass, og ny kunnskapsminister er i ferd med å finne seg til rette i det viktigste av departementene. Det er liten tvil om at det er nok å ta fatt på. Løftene i Sundvollen-erklæringen er ambisiøse og vil kreve både ressurser og innsats på ulike nivå. I tillegg er en rekke omfattende prosjekter og tiltak iverksatt av forrige regjering, som blir viktige å følge opp i tiden som kommer. Forrige kunnskapsminister skal ikke beskyldes for ikke å ha «snudd mange steiner» i forsøket på å sikre barn og unge oppvekst- og opplæringsvilkår av høy kvalitet. Ikke alle tiltak høstet like stor applaus i alle miljøer, og på bakgrunn av følgeforskning og tilbakemeldinger fra aktuelle parter er endringer blitt gjort underveis. Kristin Halvorsen skal ha ros for sin vilje til ikke bare å søke råd, men også til å lytte aktivt og følge råd på viktige områder. Et godt eksempel er ungdomstrinnstrategien der ungdommene selv ga råd direkte til ministeren. Anbefalingen om å få på plass en omforent implementeringsstrategi vil forhåpentligvis vise seg å være en suksessfaktor og sikre oppslutning og forankring både på skoleeier- og skolenivå. Heldigvis er det tegn som kan tolkes til at det går i riktig retning om enn ikke helt i det tempo vi kunne ønske oss. Sagt med den ferske statsrådens ord: «Vi er på vei, men langt fra i mål». Rett før jul får vi resultatene av nok en PISA-undersøkelse, og det er i alle fall lov å håpe at trenden går i samme positive retning! I disse dager presenteres evalueringsrapporter på strategien «Kompetanse for kvalitet». Tilbakemeldinger fra lærere som har deltatt er gjennomgående veldig positive. Det er gledelig å se at på spørsmål om ledelsens tilrettelegging for å følge opp studiet, svarer 8 av 10 at de er meget godt/svært godt fornøyd. Med tanke på hvor utfordrende det kan være å skaffe kvalifiserte vikarer, er det et håp at også elever og øvrige lærere ville svart like positivt! Det skal derfor bli spennende å se hvordan ny regjering skal innfri sitt lærerløft-løfte grunnskolelærere skal tilbys videreutdanning i matematikk og andre realfag i løpet av de neste fem årene. Det er positivt at staten nå vil ta større del av regninga; men det hjelper ikke lederne i jakten på kvalifiserte vikarer i deler av landet der en ikke en gang får fylt de faste stillingene. Vi har allerede mange dyktige lærere, og jeg håper skolene tas med på råd slik at studietilbud kan «skreddersys» i tråd med reelle behov. Ikke minst håper jeg at dette «løftet» også retter seg mot barnetrinnet. I likhet med de vellykkete studietilbudene i grunnleggende leseopplæring, trenger vi tilbud av høy kvalitet i grunnleggende regneopplæring. Min erfaring er at for elever som gjennom de sju første skoleårene har mistet motet og troen på at de kan lykkes, skal det mye til for at ungdomsskolelærerne klarer å gjenskape motivasjon og god matematikkforståelse. En liten bekymring til slutt: Er vi på vei mot en ny «grøft»? Hva med skolens brede samfunnsmandat? Hvordan stemmer denne satsingen med mandatet til utvalget «Fremtidens skole» som regjeringen nedsatte 21. juni i år? Utvalgets oppdrag er å vurdere om skolens innhold dekker de kompetanser elevene vil trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Det finnes ikke et enkelt svar på dette, men det er avgjørende at spørsmålet blir reist og tas i dialog mellom arbeidslivets og utdanningsfeltets aktører. I «The Common Core» i USA vektlegges evne til kritisk tenkning og problemløsing, samt utholdenhet som avgjørende ferdigheter for kommende generasjoner. Utvilsomt viktig, men i tiden fremover vil nok relasjonskompetanse, kommunikative ferdigheter og språk bli minst like viktig for dem som skal utvikle og leve godt i et stadig mer globalisert samfunn Skolelederen 3

4 / redaktørens tastetrykk / bildet Flere grunnleggende ferdigheter? I det norske læreplanverket er det fem grunnleggende ferdigheter som er lagt til grunn for utviklingen av læreplaner for fag i Kunnskapsløftet. Sosial kompetanse, læringsstrategier og motivasjon er omtalt i andre deler av læreplanverket. KeyCoNet er et europeisk nettverk som ser på utviklingen av grunnleggende ferdigheter i skolen. Programmet skal analysere implementeringen og utviklingen av grunnleggende ferdigheter i forskjellige europeiske land på grunnskolenivå. Caroline Kearney, som leder nettverket, gjestet et frokostmøte som Kunnskap i skolen arrangerte på Universitetet i Oslo. Hun fortalte at de nå var i gang med å identifisere flere nøkkelkompetanser som går utover de fem grunnleggende ferdighetene vi har definert i Kunnskapsløftet. Eksempelvis dreier det seg om sosiale og kulturelle kompetanser og trening i initiativ og entreprenørskap. Disse kompetansene ligger altså i et spenningsfelt mellom «nyttetenking» og «dannelse». Det er 18 partnerne fra 10 forskjellige land har som mål å identifisere og analysere ulike utdanningsstrategier og se på hvilke utdanningsreformer som pågår. De skal også gi råd om hvordan utdanningspolitikken kan utformes i praksis. Prosjektet er finansiert av Program for livslang læring og EU, og prosjektperioden går fra 2010 til (Nettsider: keyconet.eun.org) Norges representant i KeyCoNet er professor Ola Erstad ved Universitetet i Olso. Eksempler fra Norge på vektlegging av ulike andre nøkkelkompetanser ligger på nettsida til KeyCoNet. Her omtales blant annet Ungt Entreprenørskap. Vi viser til artikkel i dette bladet om entreprenøriell tenkning og bruke av elevbedrift som obligatorisk i Sarpsborg kommune. Den kulturelle skolesekken er også nevnt som eksempel på nøkkelkompetanser hvor en skal oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Vi kan nevne at i Irland er det at elevene lærer (av) hverandre regnet som en nøkkelkompetanse. Ferdigheter i fremmedspråk, kulturelle uttrykk og forståelse og sosiale og samfunnsmessige kompetanser blir sjeldnere identifisert noe som reflekterer at under halvparten av EU-landene har noen strategi på disse områdene. OECDs prosjekt 21st Century skills trekker fram samarbeid, kreativitet, fleksibilitet og evnen til å ta selvstendige valg som forutsetninger for å kunne tilpasse seg arbeidslivets nye krav og forventninger. I Norge er Ludvigsen-utvalget om Fremtidens skole gitt i oppdrag å presentere, utrede, analysere og komme med anbefalinger i forhold til fremtidige krav til kompetanse som har relevans for grunnopplæringen. Tidene skifter og nøkkelkompetansene med dem. Folk vil jobbe 4,1 år Det har vært en dramatisk endring i når arbeidstakerne ønsker å slutte å jobbe, og gå av med alderspensjon. På 10 år har ønsket pensjoneringsalder økt med 4,1 år fra 61,0 år i 2003 til 65,1 år i Mens 35 prosent av arbeidstakerne i 2003 ønsket å fortsette i jobb etter at de hadde fått rett til pensjon, svarer nå hele 55 prosent at de ønsker å fortsette i jobb, en økning med 4 prosent bare siden i fjor. Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Holdningene hos arbeidstakerne er i rask og positiv endring. Det er viktig at den nye regjeringen tar dette på alvor, og tar grep for å sikre at folk kan velge å stå i arbeid lengre. Pensjonsreformen alene er ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nok arbeidskraft i fremtiden, 4 Skolelederen

5 / skolelederens favoritter navn May Holm stilling Rektor skole Holand skole skoleslag/elev tall barneskole med 48 elever Hva er din viktigste egenskap som skoleleder? Det å få til en støttende og lyttende lederkultur der jeg prøver å løfte fram det positive. Er også sterkt fokusert på at skolen skal være i utvikling og ha klare mål i tråd med de retningslinjer vi har. Ha godt samarbeid med foreldrene, de er en stor ressurs for skolen. Hva er ditt beste råd til en nyansatt lærer? Utvikle gode relasjoner til de du skal være lærer for. Bruk andre læreres erfaringer, det finnes utrolig mye kompetanse å hente i et kollegium. Det er mange som strever med å få endene til å møtes. (Foto: T.Smedstad) lengre i dag enn for 10 år siden sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i et spennende arbeidsliv. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesdeltagelsen i gjennomsnitt med 6 måneder, kan det årlig utløses årsverk og milliarder kr i verdiskaping, sier Østerud. Senter for Seniorpolitikk er svært fornøyd med den positive utviklingen i ledernes syn på seniorer. Ikke bare vil seniorene jobbe lenger, arbeidsgiverne ønsker dem også i økende grad velkommen. Seks av ti ledere er positive til å ansette eldre og hver 7. leder mener mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er år yngre. Det har også vært et kraftig hopp i ledernes syn på når man er eldre i arbeidslivet, fra 52 år i 2003 til 56,9 år i dag. En økende andel av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt frem til normal pensjonsalder dette har økt med 16 prosent til 87 prosent fra 2003 og frem til i dag. Det er også spennende at det er arbeidstakerne over 60 år som gleder seg mest til å gå på jobben. Hele 75 prosent av disse arbeidstakerne gleder seg alltid til å gå på jobb, mens blant arbeidstakere i 40 årene er det bare 58 prosent som gleder seg til å gå på jobb hver dag, sier Østerud. Om undersøkelsen: Ipsos MMI har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer 2013 for å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden Undersøkelsen ble gjennomført i august 2013 per telefon blant 1000 yrkesaktive personer over 15 år og 750 ledere. Hvilke egenskaper har din favorittlærer? Læreren har god kompetanse på læreplanen og vurdering for læring. Læreren har et menneskesyn der respekt for den enkeltes styrke og svakhet kommer fram når læring skjer. Hvis du fikk være elev for en dag, hvordan ville din favorittdag se ut? Min lærer møter meg med tillit og trygghet ved oppstart. Læreren jobber etter prinsippet: det jeg gjør sammen med deg i dag, gjør du alene i morgen. Læringsmiljøet er trygt og respektfullt. Hvis du skulle anbefale en perfekt ferietur hvor ville den gå? En sykkeltur i et vakkert landskap, enten på Helgeland eller i Vietnam. På sykkel kommer en så nær naturopplevelsene, og de blir enda vakrere. Hvilken bok er du glad for at du har lest? Gunnar Stålesens trilogi gjennom et århundre fra år 1900 til år 2000 i Bergen. En flott beskrivelse av en vakker by sett gjennom mange historiske hendelser. Hva slags musikk lytter du til når du er i godt humør? Bossa novarytmer med vakker portugisisk tekst, eller en av Øystein Sundes verbale øvelser. Hva serverer du helst når du får gode venner på besøk? Kortreist mat som torsk eller krabbe, eller kjøtt fra elg og rein. Egenplukka sopp til forrett og egenplukka multer med smakfull krem etterpå Skolelederen 5

6 Fikk Likestillingsprisen for pionérarbeid innenfor diskrimineringsrett YS likestillingspris for 2013 ble delt ut til jurist Helga Aune (44) for hennes pionérarbeid innenfor jus som redskap for vern mot diskriminering. Aune er aktuell med boka «Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag». Tekst: Siv M. Bjelland Foto: Erik Norrud Helga Aune er postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun er også medlem i to ekspertnettverk for EU-kommisjonen. Hun regnes som en pionér innenfor diskrimineringsjusen i Norge. Forskjellsbehandling av deltidsansatte Aune avdekker i boka typetilfeller hvor deltidsansatte mener seg forskjellsbehandlet fra heltidsansatte. I arbeidet med boka har hun gått gjennom en stor mengde retts- og forvaltningspraksis de siste 30 årene. Hun konkluderer med at det individuelle diskrimineringsvernet ikke klarer å endre de underliggende strukturene som resulterer i at deltidsarbeid er et kvinnefenomen, og at diskriminering av deltidsarbeidende skjer på individuelt nivå. Det som slo meg i arbeidet med boka var de stereotype holdningene, fordommene våre, sier Helga Aune. Deltidsarbeid speiler alle stereotypier om kjønnsroller. 100 år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge er det fremdeles ikke full likestilling. Vinner YS likestillingspris 2013, postdoktor ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, Helga Aune. Helga Aune beskriver et sammenvevet «teppe», hvor sosiale normer for hva som forventes av kvinner og menn, såkalte stereotype kjønnsroller, reflekteres i utforming av lover og i organisering av utdanning, arbeidsliv og familieliv. Frivillig deltid er en avsporing - Jeg blir ofte spurt om jeg er for eller imot deltid. Det vil alltid være behov for deltid, det er en viktig individuell rett, men det er en avsporing å snakke om frivillig og ufrivillig deltid. Å snakke om frivillighet synliggjør plikten til å arbeide for likestilling og fjerne stereotype utdanningsvalg, sier Aune. Hun mener at det som fungerer er klare regler og nevner fedrekvoten og loven om kvinneandel i styrer i aksjeselskaper som gode eksempler. Aune appellerer til forbundene i YS til å bruke rettssystemet mer aktivt. Det er masse kunnskap nå, det som trengs er handling og der spiller dere en viktig rolle, sier Aune. fakta YS likestillingspris ble første gangen delt ut i Prisen er et bilde som kunstneren Gro Hege Bergan har laget spesielt for YS. Alle former for diskriminering Helga Aune jobber også utadrettet med blant annet barnehager på Grønland i Oslo og med forsvaret. Det er ikke lenge siden menn ble mobbet for å ta ut fedrekvoten, sier hun. Når jenter må arve guttenes fotballdrakter, er det et utrykk for diskriminering, selv om det skyldes på økonomi, forklarer hun. Blant norskpakistanere har jentene klart seg bedre enn guttene. Jentene blir leger og tannleger, mens guttene kjører drosje, for å sette det på spissen, sier hun. Aune har i tillegg publisert en rekke artikler og bøker innen temaer som: Arbeidsrett, au pair-ordningen, fedrekvoten, individuelt og strukturelt vern mot aldersdiskriminering, likestilling i barnehagene, midlertidig ansattes diskrimineringsvern og opplærings- og barnehagelovens formålsbestemmelser knyttet til stereotype kjønnsroller. 6 Skolelederen

7 enkelt enklere Vårt oppslagsverk har blitt populært fordi det er enkelt å bruke. Veilederen.no på internett er enda enklere. Og mer omfattende. Nå er reglene du leter etter bare et tastetrykk unna. Ferdig tolket. Og enkelt fortalt. CN108/01-R1A

8 ELEVBEDRIFT Vi trener kreativitet og Elevbedrift er en unik mulighet til å starte, drive og avvikle en egen bedrift, sier teamleder Arild Haglund. tekst OG FOTO: Tormod Smedstad På Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg kommune blir vi møtt av teamleder Arild Haglund. Han har ansvaret for organiseringen av elevbedrift ved sin skole. Han presiserer at elevbedrift er én av metodene når det gjelder opplæring i entreprenørskap. Elevbedrift hører inn under Aust-Agder fylkeskommune har ca 1200 ansatte og en omsetning på ca 1,1 mdr. kr. Fylkeskommunen har ansvar for planlegging, utbygging og drift innen regionalutvikling, kollektivtransport, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Fra 2010 overtas ansvaret for riksvegnettet utenom stamvegene. Rektor DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dahlske videregående skole Det er ledig fast rektorstilling ved Dahlske videregående skole fra Dahlske er en av fylkets nyeste skoler og presterer meget godt. Skolen har også fagskoleutdanning. Skolen arbeider nært med Universitetet i Agder, campus Grimstad. Skolen har ca. 800 elever og ca. 130 stillinger. Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Spørsmål kan rettes til: Utdanningssjef Stein Kristiansen Telefon: Arbeidssted: Dahlske vgs. Grimstad Søknadsfrist: Søknad sendes til: Se fullstendig stillingsannonse og søk elektronisk: faget utdanningsvalg. Andre aktiviteter i dette faget er jobbskygging og utplassering i arbeidslivet. Haglund refererer til regjeringens Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen som sier at en gjennom å stimulere kunnskaper og ferdigheter hos elevene, skal skolen bidra til utvikle en kultur for entreprenørskap. Elevbedriften er en unik mulighet til å starte, drive og avvikle en egen bedrift. Her trenes kreativitet og gründerskap. Det er imidlertid vesentlig å ha en plan og struktur for arbeidet. Strukturer frigjør, de begrenser ikke, sier Haglund. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling. Haglund understreker at programmet er fleksibelt og lett kan tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole. Det dekker også kompetansemål i flere andre fag. Skolen har et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE/Ø) i Østfold. UE/Ø holder en tre timers kick off i slutten av november. Dette er oppstarten til arbeidet. Temaer som det å drive bedrift, markedsføring og forretningsidé er allerede gjennomgått i samfunnsfag. Er det nye ideer eller noe som kan videreutvikles? Tankene settes i gang. Det er teamleder Arild Haglund som er ansvarlig for Elevbedrift ved Tindlund ungdomsskole. På nyåret i 9.årstrinn starter så det konkrete arbeidet med elevbedrift. Det settes av 3-timers-bolker 2 ganger i uka i en tre-ukers periode. Lærerne er faste veiledere, og det er fire til fem elever i hver gruppe. Mange elever jobber også sammen på fritida. Elevene oppmuntres til å tenke nettverk; er det noen i familien eller nærmiljøet vi kan dra nytte av? Kontakten mot videregående skole kan også brukes. Kommunen har inngått partnerskap for faget Utdanningsvalg med private bedrifter i Sarpsborgregionen, virksomheter i egen kommune, samt flere av Opplæringskontorene i Østfold og deres medlemsbedrifter. 8 Skolelederen

9 gründerskap Fra fylkesmesterskapet for elevbedrifter i Østfold. (foto UE/Østfold) Et av punktene i avtalen dreier seg om å være mentorer for de elevbedrifter som trenger bistand underveis i prosessen. Så starter arbeidet med å utforme reklamemateriell og fysiske produkter. De skal ha en daglig leder, en markedsansvarlig, produksjonsansvarlig, personalansvarlig og økonomiansvarlig. Styremøter må avholdes. Elevene møter selvsagt frustrasjoner og uavklarte situasjoner underveis. Noen får det ikke til. Noen lykkes godt. De kan lære av begge deler! påpeker Haglund. Tenk på alle de positive effektene dette har: det å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø, det å tenke og jobbe kreativt og praktisk. Elevene blir også bedre kjent med hverandre og knytter vennskap. De får også en annen relasjon til lærerne under arbeidet. Haglund har vært kåret til årets entreprenørskapslærer i Østfold, og Tindlund ungdomsskole har fått mange premier på den årlige fylkesmessa for elevbedrifter. Så her er det mye god aktivitet! Østfold-mesterskapet går av stabelen i midten av mars. Før messa skal elevene holde en presentasjon av idé og hva de har tenkt. Mange har også produktene med seg. Her får elevbedriftene tilbakemelding fra UE og lærerne får hjelp til å vurdere hvilke bedrifter som skal delta på fylkesmessen. UE holder også et «messekurs» der elevene lærer presentasjon, hvordan utforme og opptre. På fylkesmessa er det erfaringsmessig elevbedrifter som blir tatt ut fra skolen. De konkurrerer mot de andre ungdomsskolene i fylket. De konkurrerer i ulike kategorier, slik som beste logo, beste sosiale entreprenør, beste innovative produkt, beste elevbedrift og mange flere. Det har vært mange gode ideer, sier Haglund. Han forteller om sosialt entreprenørskap, med firmanavn som f.eks Don t Worry be happy. Denne elevbedriften har bl.a. underholdt på eldresenteret i nærmiljøet. Hot Scraper er et eksempel på et innovativt produkt. Denne elevbedriften lagde en isskrape koplet til strømkilde slik at den lettere tok isen på bilvinduet. Milk Design lagde nye produkter av melkekartonger Skolelederen 9

10 ELEVBEDRIFT Skoleeier ønsker å være en aktiv pådriver Sarpsborg kommune er med i et interessant samarbeid med svensk kommune om implementering av et pedagogisk «förhållningssätt» i klasserommet. tekst OG FOTO: Tormod Smedstad I Sarpsborg utviklet de i sin tid en rammeplan for Programfag til valg på ungdomstrinnet; dette var en forløper til faget Utdanningsvalg. Planen ble politisk vedtatt i Planen ble evaluert og skiftet også navn til Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Rammeplan for Sarpsborg-skolen. Det ble blant annet bestemt at Elevbedrift skulle innføres som obligatorisk metode for samtlige elever på 9.trinn i kommunens 6 ungdomsskoler. Arbeidet ble tidfestet til oktober mars, men de fleste skolene jobber i dag mer intensivt med opplegget fra januar mars. Det var i utgangspunktet noe motstand mot at kommunen sentralt skulle pålegge skolen å arbeide etter en bestemt metodikk, men nå er dette en veletablert og kjærkommen prosess og aktivitet, sier pedagogisk rådgiver Britt Elisabeth Røhnebæk. Planen inneholder for øvrig også hvilke tiltak som skal gjennomføres på 8., 9. og 10. trinn innenfor dette feltet. Den ble utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe med leder og karriererådgiver fra en ungdomsskole og en videregående skole, representanter fra kommunen, fylkeskommunen, NHO, Oppfølgingstjenesten, Ungt Entreprenørskap (UE) og Opplæringskontoret i Østfold. En viktig del av dette arbeidet har også vært å opprette langsiktige partnerskap med en rekke lokale bedrifter og de videregående skolene, for at tiltakene hvert år er forutsigbare og godt innarbeidede for alle parter. Kommunen er i det hele tatt flinke til å bruke samarbeidspartnere. De har et aktivt samarbeid med UE om Elevbedrift på 9. trinn. UE bidrar med kursing av lærere, kick-off og kurs for elevene, og de arrangerer fylkesmesse for elevbedrifter i mars hvert år. Elevbedrift er ett program, men vi ønsker at entreprenørskap og entreprenørielle metoder skal gjennomsyre mer av undervisningen. Kungsbacka kommun i Sverige har vært opptatt av liknende problemstillinger, og vi har nå gått med som partner i et Interreg prosjekt med dem, forteller Røhnebæk. Foreløpig er dette et forprosjekt; REELL Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande. Et miljø i Danmark skal også trekkes inn i samarbeidet. Temaene de ser på er: metoder og verktøy, samarbeid mellom utdanning og omverden, synergieffekter og analyse. De er opptatt av en hverdagsintegrasjon av entreprenørielle metoder, og ikke minst den entreprenørielle holdningen i barnehager og skoler i et perspektiv av livslangt læring. Sverige har entreprenørskap som en av de 8 nøkkelkompetansene i sine styringsdokumenter. Det har foreløpig ikke Norge. Røhnebæk sier at Kungsbacka kanskje av denne grunn på noen områder har kommet lengre med å utprøve entreprenørielle verktøy og metoder. Sarpsborg kommune tenker å knytte REELL til allerede igangsatt utviklingsarbeid; i skolen til blant annet Vurdering for læring, og i barnehagene til for eksempel Reggio Emilia. I forprosjektfasen har prosjektgruppen dialog med eksterne strategiske aktører i både Sarpsborg og Østfold og interne strategiske aktører i kommunen: Ungdommens bystyre, og selvfølgelig enhetsledere og pedagoger i barnehage, skole/sfo. Utfordringene er å endre praksis, tenkemåte og holdninger, sier Røhnebæk. I forprosjektet samles alle innspill fra dialogmøtene etter studiebesøk hos hverandre, både her i Sarpsborg, i Kungsbacka og etter hvert en kommune i Danmark. Planen videre er at REELL skal «spisses» over jul, og at man forhåpentligvis går inn i ett eller flere hovedprosjekt i løpet av 2014/2015. Elevbedrift er ett program, men vi ønsker at entreprenørskap og entreprenørielle metoder skal gjennomsyre mer av undervisningen, sier pedagogisk rådgiver Britt Elisabeth Røhnebæk. Ser en på Utdanningsdirektoratets reviderte ståstedsanalyse, viser det seg at Sarpsborg er på sporet! Mye av det som finnes der går hånd i hanske med REELLtankegangen; nemlig slikt som at opplæringen skal utvikle elevens evne til kritisk tenkning, til kreativitet og skolens læringskultur skal gi rom for å prøve og feile. Videre at skoleledelsen skal stimulere til entreprenørskap og nyskaping, sier en fornøyd pedagogisk rådgiver. 10 Skolelederen

11 Rett lærer. Til rett fag. «Ingen er så god pedagog at han er i stand til å lære andre noe han ikke kan selv» Inge Lønning TELL Reklamebyrå CN107/01-R1A Kompetansenøkkelen er et skreddersydd verktøy som gir deg oversikt over den enkelte lærer og skolens kompetanse. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller Rett lærer. Til rett fag.

12 Frafall også i høyere utdanning Av de nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2001, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. foto: Tormod Smedstad Norge ligger med dette langt over OECD-snittet på 32 prosent. Bare Sverige, USA og Ungarn har høyere frafall enn Norge, ifølge tall fra Education at a Glance. Dansk Clearinghouse har laget en systematisk kunnskapsoversikt om frafall fra universiteter, basert på 44 studier. Kunnskapsoversikten ser på hva frafall er, hvorfor frafall forekommer og hva universitetene kan gjøre for å forhindre frafall. Frivillig og ufrivillig frafall En kan skille mellom frivillig frafall som ofte fører til at studenten bytter institusjon eller studium, og ufrivillig frafall, som ofte fører til at studenten faller fra all høyere utdanning. Frafall fra all høyere utdanning kan i stor grad forklares med sosiodemografiske og sosioøkonomiske faktorer og tidligere akademiske prestasjoner. Frafall som innebærer at studenten bytter institusjon/studium er i større grad påvirket av faktorer på universitetet, som studentenes motivasjon og studiemål. Disse studentene skiller seg i mindre grad ut når det gjelder bakenforliggende faktorer. Frafall skjer først og fremst det første semesteret eller det første studieåret. Studier som har sett på hvordan det går med studentene kort tid etter utdanning, finner ikke at de som faller fra har høyere arbeidsledighet enn de som har fullført et studium. Det er derimot en tendens til at de som har falt fra, har dårligere arbeidsbetingelser, lønn etc. Det finnes ikke forskning på langtidseffekter av frafall. Hvorfor forekommer frafall og hva kan gjøres for å forhindre det? Frafall er et komplekst fenomen, og mange ulike faktorer kan påvirke sannsynligheten for å falle fra. Kunnskapsoversikten viser at frafall fra all høyere utdanning i stor grad kan forklares med bakenforliggende faktorer, som tidligere faglige prestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå. Mannlige studenter har dessuten større risiko for å falle fra enn kvinnelige. Det mest effektive tiltaket for å forhindre frafall er derfor å sørge for å rekruttere de rette studentene, for eksempel ved hjelp av inntaksprøver. Dersom man ønsker at flest mulig skal få prøve seg i høyere utdanning, må man derimot godta noe frafall. Men det er også flere ting institusjonene kan gjøre for å forhindre frafall. Forskningen har vist at å investere i institusjonelle ressurser på en rekke områder kan redusere risikoen for frafall. En eller flere studier har vist en positiv sammenheng mellom lavt frafall og følgende faktorer: ikke for mange studenter per lærer høye kostnader per student/lærer høy forskningsintensitet Forhold ved læringsmiljøet og studienes innhold kan også påvirke frafallet. Forskningen viser at institusjonene kan forhindre frafall ved å forbedre studentens faglige integrering på universitetet i form av akademiske prestasjoner og fremgang, å øke studentenes indre motivasjon for å studere og legge til rette for større innsats. En spansk studie har vist at en undervisningsform som krever aktive studenter og som benytter studentenes forkunnskaper, er gunstig for å motivere studentene og dermed forhindre frafall. Noen studier har dessuten påvist en sammenheng mellom studentenes tilfredshet med undervisningen og gjennomføring. Rapporten fra Dansk Clearinghouse anbefaler blant annet mer forskning. Økt ressursbruk på å forhindre frafall det første studieåret og å rekruttere faglig dyktige studenter. Vi kjenner igjen de to siste anbefalingene fra den samme problematikken i videregående skole: Bedre veiledning og tettere oppfølging. Kilder: Kunnskapsdepartementet Larsen, Sommersel og Larsen (2013) Evidence on Droput Phenomena at Universities Danish Clearinghouse for Educational Research 12 Skolelederen

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Første samling for pulje 5 27. og 28. oktober 2014 VELKOMMEN, pulje 5! Mål for samlingen Deltakerne skal få økt forståelse for innhold og føringer

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Ledelse av læreres læring

Ledelse av læreres læring Ledelse av læreres læring En kvalitativ undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Læringsmål: Min hensikt med dagens foredrag

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at:

Resultatene fra Elevundersøkelsen 2010 kom for noen måneder siden. Undersøkelsen viser blant annet at: Kunnskapsminister Kristin Halvorsens tale ved PALSkonferansen i regi av Atferdssenteret, Oslo 16. september 2010. PALS: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling skolen Skoleelever utgjør bare

Detaljer

Overordnet del og fagfornyelsen

Overordnet del og fagfornyelsen Overordnet del og fagfornyelsen Innlegg Trøndelagskonferansen 19. oktober Avd. dir Borghild Lindhjem-Godal Kunnskapsdepartementet Overordnet del verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole

Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Tilpasset opplæring tilpasset hvem? Hva vet vi om tilpasset opplæring i norsk skole Kristin Børte, PhD og Lotta Johansson, PhD Forskere ved Kunnskapssenter for utdanning Faglig råd for PP-tjenestens konferanse

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015

Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring. Lars Arild Myhr 24. November 2015 Forsknings- og utviklingsarbeid i Kultur for læring Lars Arild Myhr 24. November 2015 Søknad om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd Målsettinger: Faglige resultater i grunnskolen skal forbedres,

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Hamar 26.10.2009 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge som visjon å skape en bedre

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015

Vurdering for læring. 3. samling for pulje 5 dag og 14. april 2015 Vurdering for læring 3. samling for pulje 5 dag 1 13. og 14. april 2015 Velkommen til 3. samling! Tilbakemeldinger fra 2. samling Mål for samlingen Deltakerne skal Dag 1: få økt innsikt i 2. og 3. prinsipp,

Detaljer

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015

Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 Hva kjennetegner en inkluderende skole? Lp-nettverk Narvik 19.februar 2015 En inkluderende skole = Et godt læringsmiljø for alle elever De gode relasjonene http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson Folkevalgtopplæring på Røros, oktober 2011 Presentasjon v/ Jorid Midtlyng, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Danning og læring i et mangfoldig fellesskap Foto: Carl-Erik Eriksson tenk hvor mye

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker INTRO Mål: Innblikk i skolehverdagen Skolehistorier/eksempler/praktiske verktøy - Hvordan få med

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Tellinger og fortellinger; verktøy for kvalitetsvurdering- og utvikling, jf opplæringsloven og F. 2-1

Tellinger og fortellinger; verktøy for kvalitetsvurdering- og utvikling, jf opplæringsloven og F. 2-1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tellinger og fortellinger; verktøy for kvalitetsvurdering- og utvikling, jf sloven 13-10 og F. 2-1 6. mai 2015 Lasse Arntsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl

Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater. Thomas Nordahl Utdanning i samfunnsperspektiv Læringsmiljø og elevresultater Thomas Nordahl Innhold Utdanningens betydning for barn og unge. Hva virker og hva virker ikke på læring? Et rammeverk for forbedringsarbeid.

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014

Ungdomstrinn i utvikling. Noen forskningsfunn. Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 U Ungdomstrinn i utvikling Noen forskningsfunn Pulje 1, samling 4 Høsten 2014 1 Hvem dokumenterer hva? Rapporter fra NIFU Rapportering to ganger i året fra NTNU Oppsummering fra samlinger Sluttrapport

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr Samarbeid mellom skole og hjem serie Nr. 1 2005 www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord............................. 4 En god dialog...................... 5 Informasjon, dialog og medvirkning.. 7 Utfordringer.......................

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer