Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse"

Transkript

1 Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport: Om å balansere tillit og ansvarliggjøring. s 22: Prof. Ekholm: Systematisk kunnskap basis for å forbedre praksis.

2 / innhold Leder 3 Redaktørens tastetrykk Bildet Folk vil jobbe 4,1 år lengre 4 Skolelederens favoritter 5 Fikk likestillingsprisen for pionérarbeid innenfor diskrimineringsrett 6 Vi trener kreativitet og gründerskap 8 Elevbedriften er en unik mulighet til å starte, drive og avvikle en egen bedrift, sier teamleder Arild Haglund ved Tindlund ungdomsskole. Frafall også i høyere utdanning 12 Av de nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2001, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. s 8:Det var lagt opp til gruppedrøftinger under Robinsons foredrag på Bergenskonferansen. Hvilke kompetanser må effektive skoleledere ha? 14 Del 2 av artikkel om professor Viviane Robinsons foredrag på Bergenskonferansen. Om å balansere tillit og ansvarliggjøring 16 En case-studie som tar utgangspunkt i implementering av det nasjonale programmet «Vurdering for læring». Bruk systematisert kunnskap for å forbedre praksis! 18 Som kultursjefer (les: rektorer) må man ha et bredt perspektiv på utvikling: kognitiv, emosjonell, sosial og fysisk utvikling, sa professor emeritus Mats Ekholm på Trøndelagskonferansen. Fem steg i en utviklingsprosess 20 Direktør i Utdanningsdirektoratet, Petter Skarheim, refererte Andy Capp i sitt foredrag på Trøndelagskonferansen: Vitsen er at alle med samma drakt speller mot samma mål! s 22: På Uranienborg skole er det mange samlinger og fellesopplevelser i skolegården. Her deler rektor ut medaljer i forbindelse med URRA-stafetten. (foto: Barbara Piasecka) Elevmedvirkning er en selvfølge 22 Rektor Randi Tallaksen legger vekt på at elevene må få være med på ting som betyr noe. Leder for en dag 24 På forbunds siden sist 26 Utdanningstilbudet må tilpasses behovet i arbeidslivet 28 Arbeidslivets behov for kompetanse i fremtiden var temaet under YS-konferansen i oktober. Spørrespalten 30 Denne gang er det spørsmål om hjemmeundervisning ved langvarig sykdom. s 28: YS er skeptisk til måten utdanningen dimensjoneres på, sa YS-leder Jorunn Berland i paneldebatt på YS-konferansen. (foto: Erik Norrud) / Mats og Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad

3 / Leder SKOLELEDEREN fagblad for skoleledelse Nr årgang Utgiver: Skolelederforbundet Øvre Vollgt. 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf E-post: Web: Skolelederforbundet er medlem av YS Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad Tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf Merkur-Trykk er godkjent som svanemerket bedrift. Merkur-Trykk er PSO-sertifisert. Godkjent opplag 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012: 6048 eks. ISSN Signerte artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonse: Lars-Kristian Berg Tlf E-post: Utgivelsesplan Nr Materialfrist Utgivelse Ny regjering er på plass, og ny kunnskapsminister er i ferd med å finne seg til rette i det viktigste av departementene. Det er liten tvil om at det er nok å ta fatt på. Løftene i Sundvollen-erklæringen er ambisiøse og vil kreve både ressurser og innsats på ulike nivå. I tillegg er en rekke omfattende prosjekter og tiltak iverksatt av forrige regjering, som blir viktige å følge opp i tiden som kommer. Forrige kunnskapsminister skal ikke beskyldes for ikke å ha «snudd mange steiner» i forsøket på å sikre barn og unge oppvekst- og opplæringsvilkår av høy kvalitet. Ikke alle tiltak høstet like stor applaus i alle miljøer, og på bakgrunn av følgeforskning og tilbakemeldinger fra aktuelle parter er endringer blitt gjort underveis. Kristin Halvorsen skal ha ros for sin vilje til ikke bare å søke råd, men også til å lytte aktivt og følge råd på viktige områder. Et godt eksempel er ungdomstrinnstrategien der ungdommene selv ga råd direkte til ministeren. Anbefalingen om å få på plass en omforent implementeringsstrategi vil forhåpentligvis vise seg å være en suksessfaktor og sikre oppslutning og forankring både på skoleeier- og skolenivå. Heldigvis er det tegn som kan tolkes til at det går i riktig retning om enn ikke helt i det tempo vi kunne ønske oss. Sagt med den ferske statsrådens ord: «Vi er på vei, men langt fra i mål». Rett før jul får vi resultatene av nok en PISA-undersøkelse, og det er i alle fall lov å håpe at trenden går i samme positive retning! I disse dager presenteres evalueringsrapporter på strategien «Kompetanse for kvalitet». Tilbakemeldinger fra lærere som har deltatt er gjennomgående veldig positive. Det er gledelig å se at på spørsmål om ledelsens tilrettelegging for å følge opp studiet, svarer 8 av 10 at de er meget godt/svært godt fornøyd. Med tanke på hvor utfordrende det kan være å skaffe kvalifiserte vikarer, er det et håp at også elever og øvrige lærere ville svart like positivt! Det skal derfor bli spennende å se hvordan ny regjering skal innfri sitt lærerløft-løfte grunnskolelærere skal tilbys videreutdanning i matematikk og andre realfag i løpet av de neste fem årene. Det er positivt at staten nå vil ta større del av regninga; men det hjelper ikke lederne i jakten på kvalifiserte vikarer i deler av landet der en ikke en gang får fylt de faste stillingene. Vi har allerede mange dyktige lærere, og jeg håper skolene tas med på råd slik at studietilbud kan «skreddersys» i tråd med reelle behov. Ikke minst håper jeg at dette «løftet» også retter seg mot barnetrinnet. I likhet med de vellykkete studietilbudene i grunnleggende leseopplæring, trenger vi tilbud av høy kvalitet i grunnleggende regneopplæring. Min erfaring er at for elever som gjennom de sju første skoleårene har mistet motet og troen på at de kan lykkes, skal det mye til for at ungdomsskolelærerne klarer å gjenskape motivasjon og god matematikkforståelse. En liten bekymring til slutt: Er vi på vei mot en ny «grøft»? Hva med skolens brede samfunnsmandat? Hvordan stemmer denne satsingen med mandatet til utvalget «Fremtidens skole» som regjeringen nedsatte 21. juni i år? Utvalgets oppdrag er å vurdere om skolens innhold dekker de kompetanser elevene vil trenge i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Det finnes ikke et enkelt svar på dette, men det er avgjørende at spørsmålet blir reist og tas i dialog mellom arbeidslivets og utdanningsfeltets aktører. I «The Common Core» i USA vektlegges evne til kritisk tenkning og problemløsing, samt utholdenhet som avgjørende ferdigheter for kommende generasjoner. Utvilsomt viktig, men i tiden fremover vil nok relasjonskompetanse, kommunikative ferdigheter og språk bli minst like viktig for dem som skal utvikle og leve godt i et stadig mer globalisert samfunn Skolelederen 3

4 / redaktørens tastetrykk / bildet Flere grunnleggende ferdigheter? I det norske læreplanverket er det fem grunnleggende ferdigheter som er lagt til grunn for utviklingen av læreplaner for fag i Kunnskapsløftet. Sosial kompetanse, læringsstrategier og motivasjon er omtalt i andre deler av læreplanverket. KeyCoNet er et europeisk nettverk som ser på utviklingen av grunnleggende ferdigheter i skolen. Programmet skal analysere implementeringen og utviklingen av grunnleggende ferdigheter i forskjellige europeiske land på grunnskolenivå. Caroline Kearney, som leder nettverket, gjestet et frokostmøte som Kunnskap i skolen arrangerte på Universitetet i Oslo. Hun fortalte at de nå var i gang med å identifisere flere nøkkelkompetanser som går utover de fem grunnleggende ferdighetene vi har definert i Kunnskapsløftet. Eksempelvis dreier det seg om sosiale og kulturelle kompetanser og trening i initiativ og entreprenørskap. Disse kompetansene ligger altså i et spenningsfelt mellom «nyttetenking» og «dannelse». Det er 18 partnerne fra 10 forskjellige land har som mål å identifisere og analysere ulike utdanningsstrategier og se på hvilke utdanningsreformer som pågår. De skal også gi råd om hvordan utdanningspolitikken kan utformes i praksis. Prosjektet er finansiert av Program for livslang læring og EU, og prosjektperioden går fra 2010 til (Nettsider: keyconet.eun.org) Norges representant i KeyCoNet er professor Ola Erstad ved Universitetet i Olso. Eksempler fra Norge på vektlegging av ulike andre nøkkelkompetanser ligger på nettsida til KeyCoNet. Her omtales blant annet Ungt Entreprenørskap. Vi viser til artikkel i dette bladet om entreprenøriell tenkning og bruke av elevbedrift som obligatorisk i Sarpsborg kommune. Den kulturelle skolesekken er også nevnt som eksempel på nøkkelkompetanser hvor en skal oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Vi kan nevne at i Irland er det at elevene lærer (av) hverandre regnet som en nøkkelkompetanse. Ferdigheter i fremmedspråk, kulturelle uttrykk og forståelse og sosiale og samfunnsmessige kompetanser blir sjeldnere identifisert noe som reflekterer at under halvparten av EU-landene har noen strategi på disse områdene. OECDs prosjekt 21st Century skills trekker fram samarbeid, kreativitet, fleksibilitet og evnen til å ta selvstendige valg som forutsetninger for å kunne tilpasse seg arbeidslivets nye krav og forventninger. I Norge er Ludvigsen-utvalget om Fremtidens skole gitt i oppdrag å presentere, utrede, analysere og komme med anbefalinger i forhold til fremtidige krav til kompetanse som har relevans for grunnopplæringen. Tidene skifter og nøkkelkompetansene med dem. Folk vil jobbe 4,1 år Det har vært en dramatisk endring i når arbeidstakerne ønsker å slutte å jobbe, og gå av med alderspensjon. På 10 år har ønsket pensjoneringsalder økt med 4,1 år fra 61,0 år i 2003 til 65,1 år i Mens 35 prosent av arbeidstakerne i 2003 ønsket å fortsette i jobb etter at de hadde fått rett til pensjon, svarer nå hele 55 prosent at de ønsker å fortsette i jobb, en økning med 4 prosent bare siden i fjor. Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Holdningene hos arbeidstakerne er i rask og positiv endring. Det er viktig at den nye regjeringen tar dette på alvor, og tar grep for å sikre at folk kan velge å stå i arbeid lengre. Pensjonsreformen alene er ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nok arbeidskraft i fremtiden, 4 Skolelederen

5 / skolelederens favoritter navn May Holm stilling Rektor skole Holand skole skoleslag/elev tall barneskole med 48 elever Hva er din viktigste egenskap som skoleleder? Det å få til en støttende og lyttende lederkultur der jeg prøver å løfte fram det positive. Er også sterkt fokusert på at skolen skal være i utvikling og ha klare mål i tråd med de retningslinjer vi har. Ha godt samarbeid med foreldrene, de er en stor ressurs for skolen. Hva er ditt beste råd til en nyansatt lærer? Utvikle gode relasjoner til de du skal være lærer for. Bruk andre læreres erfaringer, det finnes utrolig mye kompetanse å hente i et kollegium. Det er mange som strever med å få endene til å møtes. (Foto: T.Smedstad) lengre i dag enn for 10 år siden sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i et spennende arbeidsliv. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesdeltagelsen i gjennomsnitt med 6 måneder, kan det årlig utløses årsverk og milliarder kr i verdiskaping, sier Østerud. Senter for Seniorpolitikk er svært fornøyd med den positive utviklingen i ledernes syn på seniorer. Ikke bare vil seniorene jobbe lenger, arbeidsgiverne ønsker dem også i økende grad velkommen. Seks av ti ledere er positive til å ansette eldre og hver 7. leder mener mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er år yngre. Det har også vært et kraftig hopp i ledernes syn på når man er eldre i arbeidslivet, fra 52 år i 2003 til 56,9 år i dag. En økende andel av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt frem til normal pensjonsalder dette har økt med 16 prosent til 87 prosent fra 2003 og frem til i dag. Det er også spennende at det er arbeidstakerne over 60 år som gleder seg mest til å gå på jobben. Hele 75 prosent av disse arbeidstakerne gleder seg alltid til å gå på jobb, mens blant arbeidstakere i 40 årene er det bare 58 prosent som gleder seg til å gå på jobb hver dag, sier Østerud. Om undersøkelsen: Ipsos MMI har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer 2013 for å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden Undersøkelsen ble gjennomført i august 2013 per telefon blant 1000 yrkesaktive personer over 15 år og 750 ledere. Hvilke egenskaper har din favorittlærer? Læreren har god kompetanse på læreplanen og vurdering for læring. Læreren har et menneskesyn der respekt for den enkeltes styrke og svakhet kommer fram når læring skjer. Hvis du fikk være elev for en dag, hvordan ville din favorittdag se ut? Min lærer møter meg med tillit og trygghet ved oppstart. Læreren jobber etter prinsippet: det jeg gjør sammen med deg i dag, gjør du alene i morgen. Læringsmiljøet er trygt og respektfullt. Hvis du skulle anbefale en perfekt ferietur hvor ville den gå? En sykkeltur i et vakkert landskap, enten på Helgeland eller i Vietnam. På sykkel kommer en så nær naturopplevelsene, og de blir enda vakrere. Hvilken bok er du glad for at du har lest? Gunnar Stålesens trilogi gjennom et århundre fra år 1900 til år 2000 i Bergen. En flott beskrivelse av en vakker by sett gjennom mange historiske hendelser. Hva slags musikk lytter du til når du er i godt humør? Bossa novarytmer med vakker portugisisk tekst, eller en av Øystein Sundes verbale øvelser. Hva serverer du helst når du får gode venner på besøk? Kortreist mat som torsk eller krabbe, eller kjøtt fra elg og rein. Egenplukka sopp til forrett og egenplukka multer med smakfull krem etterpå Skolelederen 5

6 Fikk Likestillingsprisen for pionérarbeid innenfor diskrimineringsrett YS likestillingspris for 2013 ble delt ut til jurist Helga Aune (44) for hennes pionérarbeid innenfor jus som redskap for vern mot diskriminering. Aune er aktuell med boka «Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag». Tekst: Siv M. Bjelland Foto: Erik Norrud Helga Aune er postdoktor ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun er også medlem i to ekspertnettverk for EU-kommisjonen. Hun regnes som en pionér innenfor diskrimineringsjusen i Norge. Forskjellsbehandling av deltidsansatte Aune avdekker i boka typetilfeller hvor deltidsansatte mener seg forskjellsbehandlet fra heltidsansatte. I arbeidet med boka har hun gått gjennom en stor mengde retts- og forvaltningspraksis de siste 30 årene. Hun konkluderer med at det individuelle diskrimineringsvernet ikke klarer å endre de underliggende strukturene som resulterer i at deltidsarbeid er et kvinnefenomen, og at diskriminering av deltidsarbeidende skjer på individuelt nivå. Det som slo meg i arbeidet med boka var de stereotype holdningene, fordommene våre, sier Helga Aune. Deltidsarbeid speiler alle stereotypier om kjønnsroller. 100 år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge er det fremdeles ikke full likestilling. Vinner YS likestillingspris 2013, postdoktor ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, Helga Aune. Helga Aune beskriver et sammenvevet «teppe», hvor sosiale normer for hva som forventes av kvinner og menn, såkalte stereotype kjønnsroller, reflekteres i utforming av lover og i organisering av utdanning, arbeidsliv og familieliv. Frivillig deltid er en avsporing - Jeg blir ofte spurt om jeg er for eller imot deltid. Det vil alltid være behov for deltid, det er en viktig individuell rett, men det er en avsporing å snakke om frivillig og ufrivillig deltid. Å snakke om frivillighet synliggjør plikten til å arbeide for likestilling og fjerne stereotype utdanningsvalg, sier Aune. Hun mener at det som fungerer er klare regler og nevner fedrekvoten og loven om kvinneandel i styrer i aksjeselskaper som gode eksempler. Aune appellerer til forbundene i YS til å bruke rettssystemet mer aktivt. Det er masse kunnskap nå, det som trengs er handling og der spiller dere en viktig rolle, sier Aune. fakta YS likestillingspris ble første gangen delt ut i Prisen er et bilde som kunstneren Gro Hege Bergan har laget spesielt for YS. Alle former for diskriminering Helga Aune jobber også utadrettet med blant annet barnehager på Grønland i Oslo og med forsvaret. Det er ikke lenge siden menn ble mobbet for å ta ut fedrekvoten, sier hun. Når jenter må arve guttenes fotballdrakter, er det et utrykk for diskriminering, selv om det skyldes på økonomi, forklarer hun. Blant norskpakistanere har jentene klart seg bedre enn guttene. Jentene blir leger og tannleger, mens guttene kjører drosje, for å sette det på spissen, sier hun. Aune har i tillegg publisert en rekke artikler og bøker innen temaer som: Arbeidsrett, au pair-ordningen, fedrekvoten, individuelt og strukturelt vern mot aldersdiskriminering, likestilling i barnehagene, midlertidig ansattes diskrimineringsvern og opplærings- og barnehagelovens formålsbestemmelser knyttet til stereotype kjønnsroller. 6 Skolelederen

7 enkelt enklere Vårt oppslagsverk har blitt populært fordi det er enkelt å bruke. Veilederen.no på internett er enda enklere. Og mer omfattende. Nå er reglene du leter etter bare et tastetrykk unna. Ferdig tolket. Og enkelt fortalt. CN108/01-R1A

8 ELEVBEDRIFT Vi trener kreativitet og Elevbedrift er en unik mulighet til å starte, drive og avvikle en egen bedrift, sier teamleder Arild Haglund. tekst OG FOTO: Tormod Smedstad På Tindlund ungdomsskole i Sarpsborg kommune blir vi møtt av teamleder Arild Haglund. Han har ansvaret for organiseringen av elevbedrift ved sin skole. Han presiserer at elevbedrift er én av metodene når det gjelder opplæring i entreprenørskap. Elevbedrift hører inn under Aust-Agder fylkeskommune har ca 1200 ansatte og en omsetning på ca 1,1 mdr. kr. Fylkeskommunen har ansvar for planlegging, utbygging og drift innen regionalutvikling, kollektivtransport, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Fra 2010 overtas ansvaret for riksvegnettet utenom stamvegene. Rektor DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dahlske videregående skole Det er ledig fast rektorstilling ved Dahlske videregående skole fra Dahlske er en av fylkets nyeste skoler og presterer meget godt. Skolen har også fagskoleutdanning. Skolen arbeider nært med Universitetet i Agder, campus Grimstad. Skolen har ca. 800 elever og ca. 130 stillinger. Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Spørsmål kan rettes til: Utdanningssjef Stein Kristiansen Telefon: Arbeidssted: Dahlske vgs. Grimstad Søknadsfrist: Søknad sendes til: Se fullstendig stillingsannonse og søk elektronisk: faget utdanningsvalg. Andre aktiviteter i dette faget er jobbskygging og utplassering i arbeidslivet. Haglund refererer til regjeringens Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen som sier at en gjennom å stimulere kunnskaper og ferdigheter hos elevene, skal skolen bidra til utvikle en kultur for entreprenørskap. Elevbedriften er en unik mulighet til å starte, drive og avvikle en egen bedrift. Her trenes kreativitet og gründerskap. Det er imidlertid vesentlig å ha en plan og struktur for arbeidet. Strukturer frigjør, de begrenser ikke, sier Haglund. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling. Haglund understreker at programmet er fleksibelt og lett kan tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole. Det dekker også kompetansemål i flere andre fag. Skolen har et godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE/Ø) i Østfold. UE/Ø holder en tre timers kick off i slutten av november. Dette er oppstarten til arbeidet. Temaer som det å drive bedrift, markedsføring og forretningsidé er allerede gjennomgått i samfunnsfag. Er det nye ideer eller noe som kan videreutvikles? Tankene settes i gang. Det er teamleder Arild Haglund som er ansvarlig for Elevbedrift ved Tindlund ungdomsskole. På nyåret i 9.årstrinn starter så det konkrete arbeidet med elevbedrift. Det settes av 3-timers-bolker 2 ganger i uka i en tre-ukers periode. Lærerne er faste veiledere, og det er fire til fem elever i hver gruppe. Mange elever jobber også sammen på fritida. Elevene oppmuntres til å tenke nettverk; er det noen i familien eller nærmiljøet vi kan dra nytte av? Kontakten mot videregående skole kan også brukes. Kommunen har inngått partnerskap for faget Utdanningsvalg med private bedrifter i Sarpsborgregionen, virksomheter i egen kommune, samt flere av Opplæringskontorene i Østfold og deres medlemsbedrifter. 8 Skolelederen

9 gründerskap Fra fylkesmesterskapet for elevbedrifter i Østfold. (foto UE/Østfold) Et av punktene i avtalen dreier seg om å være mentorer for de elevbedrifter som trenger bistand underveis i prosessen. Så starter arbeidet med å utforme reklamemateriell og fysiske produkter. De skal ha en daglig leder, en markedsansvarlig, produksjonsansvarlig, personalansvarlig og økonomiansvarlig. Styremøter må avholdes. Elevene møter selvsagt frustrasjoner og uavklarte situasjoner underveis. Noen får det ikke til. Noen lykkes godt. De kan lære av begge deler! påpeker Haglund. Tenk på alle de positive effektene dette har: det å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø, det å tenke og jobbe kreativt og praktisk. Elevene blir også bedre kjent med hverandre og knytter vennskap. De får også en annen relasjon til lærerne under arbeidet. Haglund har vært kåret til årets entreprenørskapslærer i Østfold, og Tindlund ungdomsskole har fått mange premier på den årlige fylkesmessa for elevbedrifter. Så her er det mye god aktivitet! Østfold-mesterskapet går av stabelen i midten av mars. Før messa skal elevene holde en presentasjon av idé og hva de har tenkt. Mange har også produktene med seg. Her får elevbedriftene tilbakemelding fra UE og lærerne får hjelp til å vurdere hvilke bedrifter som skal delta på fylkesmessen. UE holder også et «messekurs» der elevene lærer presentasjon, hvordan utforme og opptre. På fylkesmessa er det erfaringsmessig elevbedrifter som blir tatt ut fra skolen. De konkurrerer mot de andre ungdomsskolene i fylket. De konkurrerer i ulike kategorier, slik som beste logo, beste sosiale entreprenør, beste innovative produkt, beste elevbedrift og mange flere. Det har vært mange gode ideer, sier Haglund. Han forteller om sosialt entreprenørskap, med firmanavn som f.eks Don t Worry be happy. Denne elevbedriften har bl.a. underholdt på eldresenteret i nærmiljøet. Hot Scraper er et eksempel på et innovativt produkt. Denne elevbedriften lagde en isskrape koplet til strømkilde slik at den lettere tok isen på bilvinduet. Milk Design lagde nye produkter av melkekartonger Skolelederen 9

10 ELEVBEDRIFT Skoleeier ønsker å være en aktiv pådriver Sarpsborg kommune er med i et interessant samarbeid med svensk kommune om implementering av et pedagogisk «förhållningssätt» i klasserommet. tekst OG FOTO: Tormod Smedstad I Sarpsborg utviklet de i sin tid en rammeplan for Programfag til valg på ungdomstrinnet; dette var en forløper til faget Utdanningsvalg. Planen ble politisk vedtatt i Planen ble evaluert og skiftet også navn til Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Rammeplan for Sarpsborg-skolen. Det ble blant annet bestemt at Elevbedrift skulle innføres som obligatorisk metode for samtlige elever på 9.trinn i kommunens 6 ungdomsskoler. Arbeidet ble tidfestet til oktober mars, men de fleste skolene jobber i dag mer intensivt med opplegget fra januar mars. Det var i utgangspunktet noe motstand mot at kommunen sentralt skulle pålegge skolen å arbeide etter en bestemt metodikk, men nå er dette en veletablert og kjærkommen prosess og aktivitet, sier pedagogisk rådgiver Britt Elisabeth Røhnebæk. Planen inneholder for øvrig også hvilke tiltak som skal gjennomføres på 8., 9. og 10. trinn innenfor dette feltet. Den ble utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe med leder og karriererådgiver fra en ungdomsskole og en videregående skole, representanter fra kommunen, fylkeskommunen, NHO, Oppfølgingstjenesten, Ungt Entreprenørskap (UE) og Opplæringskontoret i Østfold. En viktig del av dette arbeidet har også vært å opprette langsiktige partnerskap med en rekke lokale bedrifter og de videregående skolene, for at tiltakene hvert år er forutsigbare og godt innarbeidede for alle parter. Kommunen er i det hele tatt flinke til å bruke samarbeidspartnere. De har et aktivt samarbeid med UE om Elevbedrift på 9. trinn. UE bidrar med kursing av lærere, kick-off og kurs for elevene, og de arrangerer fylkesmesse for elevbedrifter i mars hvert år. Elevbedrift er ett program, men vi ønsker at entreprenørskap og entreprenørielle metoder skal gjennomsyre mer av undervisningen. Kungsbacka kommun i Sverige har vært opptatt av liknende problemstillinger, og vi har nå gått med som partner i et Interreg prosjekt med dem, forteller Røhnebæk. Foreløpig er dette et forprosjekt; REELL Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande. Et miljø i Danmark skal også trekkes inn i samarbeidet. Temaene de ser på er: metoder og verktøy, samarbeid mellom utdanning og omverden, synergieffekter og analyse. De er opptatt av en hverdagsintegrasjon av entreprenørielle metoder, og ikke minst den entreprenørielle holdningen i barnehager og skoler i et perspektiv av livslangt læring. Sverige har entreprenørskap som en av de 8 nøkkelkompetansene i sine styringsdokumenter. Det har foreløpig ikke Norge. Røhnebæk sier at Kungsbacka kanskje av denne grunn på noen områder har kommet lengre med å utprøve entreprenørielle verktøy og metoder. Sarpsborg kommune tenker å knytte REELL til allerede igangsatt utviklingsarbeid; i skolen til blant annet Vurdering for læring, og i barnehagene til for eksempel Reggio Emilia. I forprosjektfasen har prosjektgruppen dialog med eksterne strategiske aktører i både Sarpsborg og Østfold og interne strategiske aktører i kommunen: Ungdommens bystyre, og selvfølgelig enhetsledere og pedagoger i barnehage, skole/sfo. Utfordringene er å endre praksis, tenkemåte og holdninger, sier Røhnebæk. I forprosjektet samles alle innspill fra dialogmøtene etter studiebesøk hos hverandre, både her i Sarpsborg, i Kungsbacka og etter hvert en kommune i Danmark. Planen videre er at REELL skal «spisses» over jul, og at man forhåpentligvis går inn i ett eller flere hovedprosjekt i løpet av 2014/2015. Elevbedrift er ett program, men vi ønsker at entreprenørskap og entreprenørielle metoder skal gjennomsyre mer av undervisningen, sier pedagogisk rådgiver Britt Elisabeth Røhnebæk. Ser en på Utdanningsdirektoratets reviderte ståstedsanalyse, viser det seg at Sarpsborg er på sporet! Mye av det som finnes der går hånd i hanske med REELLtankegangen; nemlig slikt som at opplæringen skal utvikle elevens evne til kritisk tenkning, til kreativitet og skolens læringskultur skal gi rom for å prøve og feile. Videre at skoleledelsen skal stimulere til entreprenørskap og nyskaping, sier en fornøyd pedagogisk rådgiver. 10 Skolelederen

11 Rett lærer. Til rett fag. «Ingen er så god pedagog at han er i stand til å lære andre noe han ikke kan selv» Inge Lønning TELL Reklamebyrå CN107/01-R1A Kompetansenøkkelen er et skreddersydd verktøy som gir deg oversikt over den enkelte lærer og skolens kompetanse. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss eller Rett lærer. Til rett fag.

12 Frafall også i høyere utdanning Av de nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2001, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. foto: Tormod Smedstad Norge ligger med dette langt over OECD-snittet på 32 prosent. Bare Sverige, USA og Ungarn har høyere frafall enn Norge, ifølge tall fra Education at a Glance. Dansk Clearinghouse har laget en systematisk kunnskapsoversikt om frafall fra universiteter, basert på 44 studier. Kunnskapsoversikten ser på hva frafall er, hvorfor frafall forekommer og hva universitetene kan gjøre for å forhindre frafall. Frivillig og ufrivillig frafall En kan skille mellom frivillig frafall som ofte fører til at studenten bytter institusjon eller studium, og ufrivillig frafall, som ofte fører til at studenten faller fra all høyere utdanning. Frafall fra all høyere utdanning kan i stor grad forklares med sosiodemografiske og sosioøkonomiske faktorer og tidligere akademiske prestasjoner. Frafall som innebærer at studenten bytter institusjon/studium er i større grad påvirket av faktorer på universitetet, som studentenes motivasjon og studiemål. Disse studentene skiller seg i mindre grad ut når det gjelder bakenforliggende faktorer. Frafall skjer først og fremst det første semesteret eller det første studieåret. Studier som har sett på hvordan det går med studentene kort tid etter utdanning, finner ikke at de som faller fra har høyere arbeidsledighet enn de som har fullført et studium. Det er derimot en tendens til at de som har falt fra, har dårligere arbeidsbetingelser, lønn etc. Det finnes ikke forskning på langtidseffekter av frafall. Hvorfor forekommer frafall og hva kan gjøres for å forhindre det? Frafall er et komplekst fenomen, og mange ulike faktorer kan påvirke sannsynligheten for å falle fra. Kunnskapsoversikten viser at frafall fra all høyere utdanning i stor grad kan forklares med bakenforliggende faktorer, som tidligere faglige prestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå. Mannlige studenter har dessuten større risiko for å falle fra enn kvinnelige. Det mest effektive tiltaket for å forhindre frafall er derfor å sørge for å rekruttere de rette studentene, for eksempel ved hjelp av inntaksprøver. Dersom man ønsker at flest mulig skal få prøve seg i høyere utdanning, må man derimot godta noe frafall. Men det er også flere ting institusjonene kan gjøre for å forhindre frafall. Forskningen har vist at å investere i institusjonelle ressurser på en rekke områder kan redusere risikoen for frafall. En eller flere studier har vist en positiv sammenheng mellom lavt frafall og følgende faktorer: ikke for mange studenter per lærer høye kostnader per student/lærer høy forskningsintensitet Forhold ved læringsmiljøet og studienes innhold kan også påvirke frafallet. Forskningen viser at institusjonene kan forhindre frafall ved å forbedre studentens faglige integrering på universitetet i form av akademiske prestasjoner og fremgang, å øke studentenes indre motivasjon for å studere og legge til rette for større innsats. En spansk studie har vist at en undervisningsform som krever aktive studenter og som benytter studentenes forkunnskaper, er gunstig for å motivere studentene og dermed forhindre frafall. Noen studier har dessuten påvist en sammenheng mellom studentenes tilfredshet med undervisningen og gjennomføring. Rapporten fra Dansk Clearinghouse anbefaler blant annet mer forskning. Økt ressursbruk på å forhindre frafall det første studieåret og å rekruttere faglig dyktige studenter. Vi kjenner igjen de to siste anbefalingene fra den samme problematikken i videregående skole: Bedre veiledning og tettere oppfølging. Kilder: Kunnskapsdepartementet Larsen, Sommersel og Larsen (2013) Evidence on Droput Phenomena at Universities Danish Clearinghouse for Educational Research 12 Skolelederen

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen

Skolelederen. Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse. s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen Skolelederen Nr. 2 februar 2013 Fagblad for skoleledelse s 8: Satsing på grunnleggende ferdigheter i Bergen s 10: Sverige innfører karrieretrinn for lærere s. 8 s. 10 s. 20 s 18: IT som drivkraft til å

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer