Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Orientering - om økonomiplanarbeidet Saksliste Utvalgs- saksnr PS 08/141 Innhold Saker til behandling Søknad om deltakelse i kapitalutvidelse i Samspleis AS PS 08/142 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - endring i selskapsavtalen. Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr 2008/ /3568 PS 08/143 Navn på vei ned til Sandbukta 2008/397 PS 08/144 PS 08/145 PS 08/146 PS 08/147 Forslag til Handlingsplan for Næringspolitisk Råd Gløsvågen AS-Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i dagligvareutsalg Ica Nær Nordlandet Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Nordlandet barneskole etter flytting Referatsaker Liste over referatsaker / / / /94

2 Arkiv: 255 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Søknad om deltakelse i kapitalutvidelse i Samspleis AS Rådmannens innstilling På grunn av kommunens økonomiske situasjon går ikke Kristiansund kommune inn med mer aksjekapital i Samspleis AS nå. Saksopplysninger Det vises til brev av fra Samspleis AS. Samsleis AS ble stiftet i 2004 med en aksjekapital på kr Av dette tegnet Kristiansund og Frei kommune seg for kr , og er for tiden nest største aksjonær etter Møre og Romsdal Fylkeskommune. Samspleis har som formål å arbeide for viktige veiprosjekt i Romsdal og på Nordmøre. Selskapet skal, enten selv eller i samarbeid med andre selskap, stå for hel- eller delfinansiering av utbyggingsprosjekt. Selskapet skal også kunne administrere bompengeinnkrevinger og forvalte bompengemidler. Bakgrunnen for at Kristiansund kommune engasjerte seg i Samsleis, var at selskapet bygde på en ide om at en gjennom å samle lokale krefter til felles dugnad også kunne få sentrale styresmakter med på same måte. Det ble antatt at det ville være lettere å framskaffe statlige midler dersom disse kunne samordnes med lokal innsats. Samspleis har lagt fram forslag om veiprosjekt til en samlet kostnad på 4 5 milliarder kroner. Om lag 60 % skulle finansieres med bompenger basert på innkreving i 3 regionale veipakker. Tanken var også at en del av bompengene skulle brukes til drift av Samspleis. Endra regler har ført til at det ikke er mulig å etablere samla bompengeopplegg for flere veiprosjekt. Dette har fått konsekvenser for Samspleis. Selskapet kan ikke lenger arbeide med pakkeløsninger for flere veiprosjekt med felles bompengefinansiering, noe som var hovedoppgaven i utgangspunktet, men har derfor i vesentlig grad fokusert på

3 politisk påvirkingsarbeid. Samtidig har mye av det finansielle grunnlaget for drift av selskapet falt bort, og det er nå behov for å øke aksjekapitalen. Vurdering De fleste kommunene som har behandlet søknaden så langt har sagt nei til å delta i en aksjeutvidelse, med noe forskjellig begrunnelse. Møre og Romsdal Fylke har også sagt nei til å delta i videre utvidelse av aksjekapitalen. Kristiansund kommune er allerede nest største aksjonær, og har for eksempel nesten dobbelt så mange aksjer som Molde kommune. Kristiansund kommune er videre i en økonomisk situasjon som krever at det foretas en svært streng vurdering av hvilke tiltak kommunen skal engasjere seg i. Rådmannen konkluderer etter en samlet vurdering med at Kristiansund kommune sier nei til å delta i en utvidelse av aksjekapitalen i Samspleis AS, på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Rådmann Per Sverre Ersvik Økonomisjef

4 Arkiv: P30 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Kjell Sæther Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Kristiansund og Nordmøre Havn IKS - endring i selskapsavtalen. Rådmannens innstilling Kristiansund kommune slutter seg til de endringer i selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn som ble behandlet av havnerådet. Saksopplysninger Formannskapet behandlet saken sist i utvalgssak 08/126 den og gjorde følgende vedtak: Kristiansund kommune vil uttale følgende i forhold til endringer i selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre havn IKS: Kristiansund kommune sin eierandel skal utgjøre 40% Øvrige andeler fordeles på andre kommuner, men likevel slik at to kommuner skal ikke kunne utgjøre flertall av eierandeler I etterkant av dette vedtaket har havnerådet behandlet saken og er kommet fram til et annet konklusjon. Fra før har Kristiansund kommune hatt 38% og Frei kommune 4 %. Det nye forslaget fra havnerådet innebærer følgende i forhold til eierandeler: Kristiansund kommune økes fra 38% til 39% Sunndal kommune økes fra 9% til 10% Smøla kommune økes fra 5% til 7% Det er også forandret andre deler av selskapsavtalen hvorav den viktigste konsekvensen for Kristiansund kommune at det skal velges fem representanter til havnerådet mot tidligere fire.

5 Den nye eierfordeling har vært drøftet blant aktuelle politiske ledere som er omforent med den nye fordelingen. Ut fra dette har rådmannen ingen merknader. Endringer i selskapsavtalen tilsier at samtlige medlemskommuner må godkjenne endringen med likelydende vedtak. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kjell Sæther Kommunalsjef

6 Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eli Leithe Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Navn på vei ned til Sandbukta Vedlegg: Kartutsnitt. Rådmannens innstilling Saken legges frem for Formannskapet med følgende forslag til vedtak: Formannskapet vedtar at veistrekningen fra Omsundveien og ned til Sandbukta får navnet Sandbuktveien. Saksopplysninger Det har kommet anmodning fra Ragnhild og Thor Solhjell datert om at veien ned til deres eiendom må bli navnsatt. Eiendommen ligger i Sandbukta i Omsundet. Veien som går ned til deres hus går fra Omsundveien og er ca 250 m. Eierne har kommet med forslag på Bedringens vei på denne veistrekningen. Gatenavnutvalget ble innkalt til et møte hvor forslaget på veinavn ble lagt frem. Komiteen aksepterte ikke beboernes forslag på Bedringens vei på denne stikkveien. Vurdering Sandbukta er et navn som allerede eksisterer i området og komiteen foreslår derfor at veien får navnet Sandbuktveien. Rådmannen har ikke ytterligere kommentarer i saken. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Ole Bjørn Moen Kommunalsjef

7

8 Arkiv: U03 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Linda Kristin Offenberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Forslag til Handlingsplan for Næringspolitisk Råd Rådmannens innstilling Formannskapet slutter seg til utkast til handlingsplan for Næringspolitisk Råd Saksopplysninger Kommunene Kristiansund, Frei og Averøy vedtok i 2006 felles strategisk næringsplan (SNP) frem mot 2020 samt handlingsplan for Handlingsdelen er nå rullert og vedlagt følger forslag til Handlingsdel til behandling. Handlingsplanen gis et to årlig perspektiv med bakgrunn i erfaringene fra Handlingsplanen for SNP skal i sin helhet rulleres i NPR består pr av; - Jarle Haga, Ordfører Averøy Kommune, Leder NPR - Olaug Haugen, Rådmann Averøy kommune - Helge Johnsen, Daglig leder Averøy Næringsforum - Per Magnus Røeggen, Styremedlem Averøy Næringsforum - Per Kristian Øyen, Ordfører Kristiansund kommune - Erik Aasprong, Kristiansund Høyre - Pål Farstad, Leder Kom Vekst - Lars Liabø, Styreleder Kom Vekst ( Nytt NPR konstitueres på møte ) Arbeidsutvalget for SNP består av; - Jarle Haga - Helge Johnsen

9 - Pål Farstad - Erik Aasprong Oversendt dokument Forslaget til Handlingsdel for er utarbeidet med utgangspunkt i gjennomført verksted den med Asle Farner fra Asle Farner - Strategi og samspill som prosessveileder. Hovedelementene ved verkstedet var evaluering av handlingsplan for 2006 og forslag til nye tiltak. Resultatene fra verkstedet er bearbeidet av styringsgruppen for SNP samt NPR i sin helhet. NPR og virksomheten rundt SNP I front på Nordmøre ble på verkstedet evaluert til å være godt etablert og en bør derfor se på planrullering som et virkemiddel til vitalisering av og læring fra samarbeidet. Som det fremgår av oversendte Handlingsplan vil det legges opp til en aktiv involvering av næringsliv og øvrige aktører som har betydning for regional utvikling fra og med I tillegg vil det bli arbeidet med å legge til rette for en nettløsning der aktørene enkelt skal kunne hente informasjon og følge fremdrift i forbindelse med arbeidet som gjøres i forbindelse med SNP. Videre kan det opplyses om at noen av tiltakene som fremgår av handlingsplanen er mer konkretisert enn andre. Disse tiltakene er påbegynt i år og NPR ønsker en videreføring av disse i Andre tiltak er ikke videre utredet, men NPR ønsker å iverksette disse tiltakene i løpet av Det er videre forskjell på tiltakenes art, noen krever selvstendig prosjektjobb mens andre er mer politisk betinget. Handlingsplanen er utarbeidet med en tanke om at NPR skal kunne jobbe dynamisk og i tråd med egne og andre relevante aktørers agenda. Behandlingsprosess for Handlingsplan Handling Styringsgruppens anbefalte forslag oversendes kommunene til behandling Behandling av handlingsprogram i formannskap Ny behandling av styringsgruppen der en tar stilling til kommunens behandling Behandlet forslag sendes ut på høring med frist for merknader/endringsforslag Ny behandling i styringsgruppa der en tar stilling til innkomne merknader/endringsforslag Behandling av omforent forslag til handlingsplan i by og kommunestyre Endelig handlingsplan godkjennes av kommunestyre Tidsfrist 15 okt Innen 3. nov nov kl nov. med frist 10. desember 13 des. I løpet av januar 2009 I løpet av januar 2009

10 Med bakgrunn i ovenstående, anmodes formannskapet i kommunene Kristiansund og Averøy om å behandle Handlingsplan for SNP som fremgår nedenfor. 1 Innledning Handlingsplanen Handlingsplanen for er utarbeidet i samsvar med strategisk del av samme plan som går frem til Handlingsplanen skal ha et fireårsperspektiv med rullering hvert 2 år. For å vitalisere og bekjentgjøre planen for sentrale aktører skal følgende gjennomføres; - Det etableres en nettløsning der planverk, fremdrift og status er lett tilgjengelige for sentrale aktører og publikum ellers - Det utarbeides en årsmelding for planen - Ved rullering arrangeres det et ettermiddags- og kveldsseminar åpent for alle med følgende agenda; status i forhold til planen, temaforedrag om trender å perspektiver for utvikling, innspill fra de ulike næringsklyngene, muligheter til å gi innspill for deltakerne - I tilknytning til ettermiddags og kveldsseminar gjennomføres en lærings og utviklingsdag for NPR, næringsforeningene og politikk og administrasjon hvor sluttresultatet er en rullert handlingsplan. Hovedutfordringer I prosessen med utformingen av strategisk næringsplan er hovedutfordringene blitt identifisert og konkretisert til å gjelde: Hvordan styrke eksisterende næringsklynger? Hvordan få økt nyskapning i regionen? Hvordan tiltrekke kompetanse til regionen? Hvordan tiltrekke risikokapital til regionen? Hvordan bedre infrastrukturen og arealforvaltningen i regionen? Hvordan utvikle de riktige holdningene i og til regionen? 2 Visjon og mål Visjon I FRONT PÅ NORDMØRE! KAF-området skal være en spydspiss for en positiv utvikling på Nordmøre og skal fremstå som en optimistisk og nyskapende region med sterke og innovative fagmiljøer innen prioriterte næringsklynger. Mål Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Senter i en ledende sjømatregion.

11 Senter for et av Norges ledende reisemål. Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre. Senter for etablering av kulturbasert næringsliv. God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital. Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn. Et offentlig og privat servicetilbud som gjør regionen til en attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter. Måleindikatorer mot flere arbeidsplasser Økning i verdiskapning pr innbygger Økning i antall bedriftsetableringer innen næringsklyngene Økning i FoU-investeringer pr innbygger Økning i andel av befolkningen med høyere utdanning til å nå landsgjennomsnittet. Økning av handelsvirksomheten i regionen Etablering av et eller flere såkornfond Økning i andel av befolkningen under 35 år. 3 Strategier og tiltak For å møte utfordringene er det blitt utarbeidet i alt fem strategier. Utledet av disse er det for prioritert fire tiltak. Kristiansund Kommune har i tillegg en egen Oljeplan og Fiskeriplan der kommunene samarbeider godt. Det er derfor ikke satt inn konkrete tiltak innenfor disse områdene i SNP. Som konsekvens av at kommunen samarbeider innenfor disse feltene skal nye planverk som utarbeides sendes på høring til Averøy kommune. 3.1 Strategi nr 1 Rekkrutering og tilflytting. Det er fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft i Møre og Romsdal. Men høykonjukturen fører også til press i arbeidsmarkedet i andre deler av landet, og kanskje er Oslo, Bergen eller Trondheim mer forlokkende for arbeidstakere enn vårt fylke. Jf. temp- Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Fylke 2008 Tiltak 3.1.1: Gjennomføring av Prosjekt Noe har skjedd Prosjektbeskrivelse/målsetting: Prosjektet er etablert med bakgrunn i et ønske om å styrke omdømmet til regionen Averøy og Kristiansund og er forankret i Handlingsplan for 2006 strategi 2 og 5. Prosjektet går ut på å fortelle om regionen utad, der vi synliggjør faktorer som trekker unge arbeidstakere hit. Averøy og Kristiansund skal være med i beslutningsgrunnlaget, når aldersgruppa år velger jobb og bosted. Hovedmål: Profilering av området og dermed økt rekruttering Hovedsatsningsområde: Rekruttering Målgruppe: Unge mellom år

12 Hovedtiltak: Profileringskampanje Mål: Markedsføre og synliggjøre jobbmuligheter og fritidsmuligheter i Averøy og Kristiansund nasjonalt. Utgifter: Resultatmål: Utgivelse av bilag høsten 2008 Frist: Desember 2008 Støttetiltak 1: Velkomstpakke Mål: Utvikle en velkomstpakke som synliggjør tilbud og møteplasser regionen har å tilby, og at nyinnflytta mottar denne fortløpende Utgifter: Porto, bruke eksisterende materiale Resultatmål: Første utsending 1.november 2008 Frist: 1. november Støttetiltak 2: Søkerbasen til Kom Trainee Mål: Finne rutiner for hvordan man bedre kan utnytte søkerbasen til Kom Trainee Resultatmål: Basen tilgjengelig for andre bedrifter f.o.m Frist: November 2008 Støttetiltak 3:Gratis norskkurs for utenlandske arbeidstakere Mål: Finne en finansieringsordning for norskundervisning for utenlandske arbeidstakere Resultatmål: Etablert ordning, der bedriftene kan søke støtte til norskkurs på vegne av sine arbeidstakere Frist: Desember 2008 Støttetiltak 4: Oppfordre bedrifter til bredere markedsføring Mål: Oppfordre og bidra til at bedrifter markedsfører seg selv og eventuelt regionens muligheter bedre og bredere, ved rekruttering av nyansatte Resultatmål: Minimum tre utsendinger til medlemsbedriftene i Averøy næringsforum og Kom Vekst. Frist: Desember 2008 Støttetiltak 5: Etablering av ambassadørprogram Mål: Utvikle og opprette et ambassadørprogram for Averøy og Kristiansund, som skal sikre at regionen har oppdaterte og positive ambassadører rundt i landet Resultatmål: Etablering og plan for ambassadørprogram Frist: Desember 2008 Budsjett/kostnad pr. høst 2008 Budsjett: Finansiering; Regionalt næringsfond (2008) Egeninnsats Averøy næringsforum

13 Kom vekst Aktører/ansvarlig: Næringspolitisk råd er prosjekteier.det forutsettes deltakelse fra Møre og Romsdal fylke, Næringsliv, Tidens Krav, NRK og TVNordvest i prosjektet. Andre aktører kan også være aktuelle. Start og slutt: Prosjektet ble etablert høsten 2007 og hadde en forprosjektsfase frem til April I hovedprosjektfasen benytter Næringspolitisk råd Trainee Ingvild Sæter fra Kom Trainee som prosjektleder. I desember 2008 evalueres prosjektet og mulige tiltak for vurderes Fullstendig prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 3.2 Strategi nr 2; Entreprenørskap- Kompetanse Mens 5 % av befolkningen fra år starter bedrift, gjør over 20% av de som har vært med i ugdomsbedrift det samme i dette alderstrinnet. Ungdomsbedriftprogrammet har resultert i 2850 nye bedrifter og nye arbeidsplasser i Norge, Tiltak 3.2: Entreprenørskapsprosjekt i skolen Sammen mot Videre satsning på Hoppid.no og Bølgen Næringshage Jobbe aktivt for å få etablert et avdelingskontor for Innovasjon Norge i Kristiansund Videreføre arbeidet med Høyskolesenteret Prosjektbeskrivelse/målsetting sammen mot 2011: Hovedmål: Å få flest mulig elever gjennom prosessen å stifte, drive og avvikle egen ungdomsbedrift for slik å sikre at nordmørs-ungdommen får en erfaring med hvordan det er å starte egen bedrift i tillegg til at de blir kjent med næringslivet i egen region Hovedsatsningsområde: Å utvikle en metode for å øke antallet ungdomsbedrifter på Nordmøre slik at vi kan benytte oss av godt etablerte satsningsområder som Ungt Entreprenørskap og Hoppid. Hovedtiltak: Sammen mot 2011 skal rekkruttere et pilotkorps bestående av lærere i Videregående skole som ønsker å ta i bruk ungdomsbedriftkonseptet og dermed elerver som ønsker å starte ungdomsbedrift. Ved å legge til rette for et tett samarbeid samarbeid med lokalt næringsliv skal prosjektet sikre et høyere amisjonsnivå og bredere satsning på Entreprenøskap i den videregående skole på Nordmøre. På sikt skal pilotlærerene fungere som entreprenørskapskoordinator ved sin skole. Budsjett/kostnad pr høst 2008: Budsjett: ,- Finansiering; Regionalt Næringsfond: ,- Møre og Romsdal fylke: ,- Undine as ,- Sunndal ,-

14 Surnadal ,- Tingvoll ,- Næringsliv ,- Patrick Volkmar-fondet ,- Banker ,- Aktører/ansvarlig: Aktører er Møre og Romsdal fylke i kraft av å være skoleeier, Ledelse, lærere og elever ved h.h.v Atlanten vgs, Kristiansund vgs, Sunndal vgs, Surnadal vgs og Tingvoll vgs, Offentlig og privat næringsliv i kommunene Averøy, Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. NPR er prosjekteier. Start og slutt: Oppstart høst 2008 med tre års pilotprosjektfase. Fullstendig prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 3.3 Strategi nr 3; Kultur og næring St.meld 22 Kultur og Næring slår fast at kulturnæringene og kulturbasert næring er den viktigst voksende næringen i dag. Kulturnæringene er like store som verkstedsindustrien, litt større ennn nærings og nytelsesmiddelindustrien, over dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske målt i bruttoprodukt. Tiltak 3.3: Starte prosess med kulturplanlegging for å sikre at kultur og kreative næringer blir viktige satsningsfelt i by og stedsutvikling i regionen 3.3.2: Etablere møteplass for utøvende kunstnere 3.3.3: Prioritere prosjekter som har kulturbasert næring som utgangspunkt ved tildeling av midler fra regionalt næringsfond. Budsjett/kostnad: Koordineringsfunksjon og forprosjekt finansieres gjennom egeninnsats. Tiltak må dekkes gjennom egne prosjekter finansiert av aktørene. Aktører/ansvarlig: Næringspolitisk råd NNR, Møre og Romsdal fylke m.fl. 3.4 Strategi nr 4 Infrastruktur- arealutnyttelse Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet, og dermed befolkningsvekst jf NHOs Attraktivitetsbarometer 2008 Tiltak 3.4.: Innkortning av RV 64 over Averøy. Legge til rette for etablering av prosjekt for å innkorte riksvei 64 ved å legge ny og vesentlig kortere trasse for veien som går fra Kårvåg til Bruhagen i dag. Dette må også ses i sammenheng med Atlanterhavsveien og Verdiskapningsprogrammet Bud-Kristiansund Jobbe aktivt for realisering av Talgsjøprosjektet Jobbe aktivt for ny innfartsvei til KSU

15 3.4.4 Jobbe for å etablere tilbud fra Timeekspressen over Averøy. Budsjett/ kostnad Koordineringsfunksjon finansieres gjennom egeninnsats. Tiltak må dekkes gjennom egne prosjekter finansiert av aktørene eller gjennom tilskudd fra regionalt næringsfond. Aktører/ansvarlig: Næringspolitisk råd NNR, Møre og Romsdal fylke m.fl. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

16 Arkiv: 662 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Gløsvågen AS-Søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i dagligvareutsalg Ica Nær Nordlandet Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Gløsvågen AS bevilling for salg av alkoholholdig drikk inntil 4,75 volumprosent i dagligvareutsalget Ica Nær Nordlandet, Dalegaten 50, i forbindelse med eierskifte. Driftskonseptet er dagligvareutsalg. Bevillingen gjelder fram til og salgstiden for alkoholholdig drikk fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder salgsbevilling av alkoholholdig drikk i dagligvareutsalget Ica Nær Nordlandet i forbindelse med overdragelse av virksomheten fra FM-Mat AS til Gløsvågen AS som eies av Karl Bugge Sandnes, Kristiansund. Politiet har ingen merknader til søknaden. Vurdering Rådmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth

17 Kommunalsjef

18 Arkiv: 080 Arkivsaksnr: 2008/55-24 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Nordlandet barneskole etter flytting Rådmannens innstilling...velges som nytt medlem til samarbeidsutvalget ved Nordlandet barneskole etter Maria Theresa Greger som har meldt flytting. Saksopplysninger Vi har fått melding om at Maria Theresa Greger har flyttet til Averøy. Vurdering Kommunelovens 15 behandler Uttreden, suspensjon og det heter: 1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. Vi forstår det slik at Maria Theresa Greger trer endelig ut av sitt verv. Hun er Arbeiderpartiets siste varamedlem i bystyret. Hun skal erstattes i følgende utvalg: Samarbeidsutvalget for Nordlandet barneskole. Kommunelovens 16 behandler opprykk og nyvalg, og det heter: 3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli

19 representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. I Samarbeidsutvalget for Nordlandet barneskole skal det derfor velges nytt medlem av samme gruppering og samme kjønn. (Valgt varamedlem er Roger Hagen) Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Eldbjørg Hogstad Bysekretær

20 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/94-6 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Referatsaker Liste over referatsaker Fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Høring om klassifisering av vegnettet ved forvaltningsreformen 2. Fra Det Kongelige slott. Foreløpig svar vedr. Nordic Light

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer