SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL"

Transkript

1 SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG

2 Første versjon Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

3 Valg av forbedringstiltak Oppfølging av forbedringstiltak Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

4 Dette notatet beskriver risikostyrt forbedring - hvordan bedriften kan velge å ta en viss risiko under forbedringsarbeidet, i stedet for å samle data for å starte med å skaffe seg en solid forståelse av nåsituasjonen. Det å skaffe seg en solid forståelse av sin egen nåsituasjon er en av de mest tidkrevende aktivitetene i tradisjonelt forbedringsarbeid. Alle prosessendringer medfører risiko, og alle forbedringsprosjekter bør derfor følge opp risikoen forbundet med endringer. En slik oppfølging er spesielt påkrevet når forbedringstiltaket er valgt ut fra subjektive vurderinger og ikke basert på målinger. Dette notatet består av fire deler: Risikostyrt forbedring Denne delen beskriver hva risikostyrt forbedring er. Generelle betraktninger omkring risiko og muligheter Denne delen beskriver forholdet mellom risiko og mulighet og bedrifters holdninger til risiko. Teknikker for risikostyring Denne delen beskriver teknikker som kan benyttes i risikostyrt forbedring, når de kan benyttes og hvordan. Eksempel Risiko = Sannsynlighet for hendelse x negativ effekt av hendelsen Mulighet = Sannsynlighet for hendelse x positiv effekt av hendelsen Forstå for å forbedre er utgangspunktet i tradisjonelt forbedringsarbeid. Forbedringssløyfa består av følgende hovedtrinn: 1. Forstå hva som egentlig er problemet. Definere tiltak for å løse problemet. 2. Gjennomføre de definerte tiltakene. 3. Se hvilken effekt tiltaket har hatt. 4. Institusjonalisere tiltak med positiv effekt. Å forstå hva som egentlig er problemet, krever normalt målinger og dersom bedriften ikke har utført målinger skaffet seg oversikt over nåsituasjonen kan dette være en lang og kostbar affære. Mange ønsker å droppe dette punktet, noe som gir økt risiko. Dette er en risiko bedriften kan velge å ta, men den må styres og kontrolleres. Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

5 Utnytt muligheter, kontroller risiko Risikostyrt forbedring er et sett med enkle teknikker som hjelper oss med Definere forbedringstiltak endring i utviklingsprosessen - basert på anslag og erfaring i stedet for målinger. Styre og kontrollere risikoen - og mulighetene som de valgte prosessendringene gir. At vi kan starte forbedringsarbeidet uten forutgående målinger, betyr ikke at vi kan droppe målinger under selve forbedringsarbeidet. Det vi sparer ved bruk av risikostyrt forbedring, er målinger for å bestemme nåsituasjonen ikke måling av effekten av endringer. Effekten av endringene blir imidlertid målt opp mot anslag i stedet for objektive data. Vi kan ikke snakke om risiko uten samtidig å snakke om muligheter. Risiko og muligheter henger sammen, og på japansk har de f. eks. ikke noe eget ord for risiko. De kaller det farlige muligheter. En endring i utviklingsprosessen er en mulighet til å oppnå gevinst, samtidig som den medfører fare for tap. Å redusere risikoen for en prosess betyr ofte å redusere variasjonen eller planavvik. Prosessen må kunne utføres med tilnærmet samme resultat hver gang. Figur 1 viser avvik fra plan for to prosesser. Kurve 1 viser en forutsigbar og stabil prosess. Avvik fra plan ligger innenfor tolererbare grenser. Dette blir betraktet som den ideelle situasjonen. Vi har en forutsigbar prosess og dermed liten risiko når det gjelder gjennomføring av prosessen. Prosessen i kurve 2 har stor variasjon. Vi risikerer store overskridelser, men kan også ende opp langt bedre enn planlagt. At prosessen kan ende opp langt bedre enn plan, betyr at det finnes muligheter til gevinster og ikke bare til tap. En vanlig tilnærming til prosessforbedring er å starte med å få kontroll med prosessen, dvs. å få ned variasjonen for deretter å starte selve forbedringsaktiviteten. Dette kan ta lang tid. En annen tilnærming er derfor å ta tak i de tilfellene som går langt bedre enn planlagt. Ved å studere disse prosjektene og identifisere hva som gjorde at det ble vellykket, kan vi overføre denne kunnskapen til andre prosjekter. Det vil si at vi konsentrerer oss om de mulighetene som ligger i de gode prosjektene. Forutsigbarhet kan være viktig for en kunde. En enkelt kunde er ikke så opptatt av at den totale prosjektporteføljen går bra dersom hans prosjekt er det som går dårlig. Internt i en bedrift kan det derimot være like viktig å se på totalen, som å treffe hver gang. Bedriften kan tolerere å bomme stort enkelte ganger, dersom de fleste prosjektene går bra. Selv om muligheter og risiko er to sider av samme sak og kan behandles likt, innebærer de to forskjellige syn. Risiko er negative muligheter og muligheter er positiv risiko. Alle teknikker Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

6 innenfor dette området heter noe med risiko. Det er derfor lett å kun tenke risiko, dvs. hva kan gå galt. Det er imidlertid like viktig å se hva som går godt, dvs. å utnytte mulighetene. Kurve 1 Kurve Generelt har vi to typer risiko: Dette er risiko som er en følge av bedriftens egne beslutninger og handlinger. Denne risikoen kan i prinsippet - gitt at det settes av nok ressurser bli forstått og kontrollert. Dette er risiko introdusert av omgivelsene, f. eks. kunder, konkurrenter, myndigheter eller ny teknologi. Denne risikoen er helt eller delvis utenfor bedriftens kontroll. Risiko kan deles inn i tre grupper avhengig av hvordan vi velger å behandle den: Risiko kan fjernes når vi forstår årsaken til den. Dette kan kreve målinger utført over lang tid. Risiko kan kontrolleres, oftest basert på subjektive data. Risiko som hverken kan fjernes eller kontrolleres. Dette er risiko som må aksepteres. En bedrifts holdninger til risiko vil ofte være styrt av omgivelsene, hvilken risiko bedriften må ta, og hvilke muligheter den har til å sette i verk tiltak for å redusere risikoen. Følgende karakteristika er viktige: Store bedrifter med mange samtidige og likeartet prosjekter kan samle store datamengder som gjør det mulig å forstå prosessen. Små bedrifter vil ha få prosjekter og få data. Disse dataene alene vil derfor ikke kunne gi klare svar på hva som påvirker prosessen. Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

7 Store og stabile kunder betyr at type og mengden av krav vil være rimelig stabile. Dette øker mulighetene for å gjenbruke data fra tidligere prosjekter. For bedrifter med kunder som er opptatt av siste nytt, fleksibilitet og service, vil innsamlede data om prosessen normalt bli utdaterte ganske raskt. Sjeldne og forutsigbare teknologiskifter vil gjøre det mulig å holde prosessen rimelig stabil. Bedrifter som opererer innenfor områder med hyppige teknologiskifter må regne med at de fleste data blir utdaterte relativt raskt. Dette gjelder de fleste programvarebedrifter. Store organisasjonsmessige eller teknologiske endringer vil føre til at innsamlede data blir ugyldige. Hyppige organisasjonsendringer eller teknologiskifter vil derfor føre til at innsamlede data har kort levetid. Figur 2 viser to typiske risikoprofiler: en for en stor bedrift i en stabil omgivelse, og en for en liten bedrift med stor konkurranse. Det er i figuren antatt at samlet risiko er like stor i begge bedriftene. Det vil vanligvis ikke være tilfelle da en liten bedrift med stor konkurranse normalt vil måtte ta en større total risiko enn bedrifter som ikke er konkurranseutsatte. Små bedrifter må ofte ta større relativ risiko og går derfor også oftere konkurs. På den andre siden vil de oftere være i stand til å reagere raskt på endrede forutsetninger og rammebetingelser. Når slike bedrifter lykkes vil de være mer innovative og bryte flere barrierer enn det store bedrifter gjør. Stor bedrift i stabil ombgivelse Samlet risiko Liten bedrift med stor konkurranse Risiko som kan fjernes Risiko som kan kontrolleres Risiko som må aksepteres Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

8 For bedrifter som lever i en ustabil omgivelse og med kort planleggingshorisont, er det et problem at de ikke er i stand til å samle nok data til å forstå prosessen. Det betyr at de har liten kunnskap om hvilke tiltak som bør settes inn og ingen muligheter til å kontrollere om de utførte endringene har noen effekt. En måte å løse dette problemet på er å benytte subjektive data. Den ekstra risikoen bedriften påtar seg, må da nøye vurderes og styres. Vi vil i dette kapitlet beskrive to teknikker for risikostyring basert på subjektive data. Teknikkene kan benyttes samlet eller hver for seg. Teknikkene er: Slike vurderinger benyttes til å få en oversikt over hvor stor risiko en endring innebærer. Vurderingen foretas for å skaffe beslutningsgrunnlag - enten før endring eller ved gjennomføring av endring. Slik kontroll benyttes til å identifisere risiko forbundet med prosessendringer. Dette inkluderer å identifisere årsak, dvs den hendelsen som gjør at risikoen inntreffer, konsekvens, samt tiltak som må iverksettes. I tillegg til disse to teknikkene kan vi bruke GQM og årsaksanalyse basert på subjektive data. Se bruksnotatene Årsaksanalyse og Etablering av måleplaner. Risikovurderinger er basert på anslag for effekten av en prosessendring. Som måleskala for effekt benyttes gjerne økonomisk gevinst, og vi snakker om tap og vinning. Det er imidlertid ikke noe i veien for å benytte andre måleskalaer, f.eks. produktivitetsøkning. Dette er vist i eksemplet i kapittel 5. Den mest brukte metoden for å få frem kvantitative anslag er Delphi-metoden. Metoden gir i sin enkleste form et sett av tripler laveste, mest sannsynlige og høyeste anslag. Delphi-metoden er beskrevet i bruksnotatet Innsamling og validering av måledata. Grafisk er det hensiktsmessig å vise anslaget som en trekantfordeling. Denne fordelingen er definert som følger: Anslag for både høyeste og laveste verdi får sannsynlighet null. Det betyr at vi tilordner en nullsannsynlighet til hendelsene x > høyeste anslag og x < laveste anslag. Den mest sannsynlige verdien gis høyeste sannsynlighet. Etter som vi lager en sannsynlighetsfordeling, vil avstanden fra x-aksen til toppen av trekanten være bestemt ved at arealet av trekanten den totale sannsynligheten - skal være lik en. Se også vedlegg A. Diagrammet som viser sannsynlighetsfordelingen tegnes ved å forbinde lavest verdi med mest sannsynlige og mest sannsynlige med høyeste verdi. Dersom det er vanskelig å tilordne numeriske verdier til effekten av en endring, kan vi i stedet benytte en kvalitativ måleskala, bestående av f. eks. Lav, Middels og Høy. Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

9 Figur 3 viser en trekantfordeling. Den loddrette streken markerer nullpunktet på x-aksen (ingen effekt). Arealet på den negative delen av x-aksen - til venstre for nullpunktet - representerer tap. Arealet på den positive siden til høyre for nullpunktet - representerer vinning. Arealet til høyre for og til venstre for en gitt verdi på x-aksen angir hvilke muligheter det er for å havne henholdsvis bedre eller dårligere enn denne verdien. Areal = 1.0 Minste Mest sannsynlige Høyeste En første tolkning av diagrammet kan gjøres ved å se på formen og plasseringen av trekanten. Hvor stor er muligheten for tap? Hvor stor effekt kan vi oppnå? Vanligvis ønsker en bedrift å ha en formening om hvor stor effekt en endring må gi for at den skal være lønnsom. Da kan vi se på om arealet over denne verdien er større enn arealet under. Dersom vi tilordner numeriske verdier, kan vi finne sannsynligheten for å oppnå en gitt effekt. Dette er vist i Vedlegg A. Figur 4 til Figur 6 viser eksempler på trekantfordelinger. Felles for disse tre eksemplene er at det finnes muligheter for store positive effekter, men også lave eller til og med negative effekter som vil gi bedriften tap. Det er derfor to spørsmål bedriften må se på når diagrammet skal tolkes. Hvordan skal bedriften kunne øke sannsynligheten for å få det beste ut av endringen? Her må bedriften påvirke implementasjonen av endringen slik at resultatet kan flytte seg til høyre mot større effekt. Hvordan kan vi oppdage tidlig at vi holder på å havne i den negative enden av diagrammet, dvs. at vi oppnår lav eller negativ effekt? I dette tilfellet er det viktig med oppfølgingstiltak som kan hjelpe oss å redusere tapet f. eks. ved å stoppe forandringen i tide. Risikostyrt prosessforbedring SPIQ Side

10 Risiko for tap - Lav Ingen Lav Middels Høy Risiko for tap - Lav Ingen Lav Middels Høy Risiko for tap - Lav Ingen Lav Middels Høy

11 Risikokontroll består av tre aktiviteter: Identifisere potensielle risikoer for en aktivitet og hva som kan forårsake disse. Vurdere konsekvenser og sannsynlighet. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Identifisere tiltak. Tiltakene vil tilhøre en av følgende kategorier: Tiltak som fjerner risiko Tiltak som hindrer risikoen i å oppstå Tiltak som hjelper oss å kontrollere risikoen etter at den har blitt et problem Informasjonen kan organiseres som vist i tabellen nedenfor: Aktivitet Identifisert risiko Sannsyn lighet Estimater Konsek vens Årsak Mulige tiltak A1 R1.1 P1.1 C1.1 R1.2 R1.3 A2 R2.1 R2.2 A<i>: Identifikator for aktivitet nr. i. R<i.j>: Risiko nr. j for aktivitet nr. i. P<i.j>: Estimert sannsynlighet for at risiko R<i.j> skal inntreffe. Sannsynligheten kan være kvantitativ - f. eks eller kvalitativ - f. eks. Middels. C<i.j>: Konsekvensen dersom R<i.j> inntreffer. Denne konsekvensen kan være kvantitativ f. eks. NOK eller kvalitativ f. eks. Høy. Årsak: Kort beskrivelse eller referanse til hendelse(r) som kan utløse risikoen. Ishikawadiagram (fiskebeinsdiagram) er en teknikk som kan benyttes for å finne de bakenforliggende årsakene. Se også bruksnotatet Årsaksanalyse. Tiltak: Kort beskrivelse eller referanse til en eller flere oppfølgingsaktiviteter, dvs aktiviteter som kan forhindre eller redusere konsekvensene av risikoen dersom den inntreffer.

12 Dersom vi ikke har kvantitative verdier, kan f.eks. tabellen nedenfor benyttes til å beregne risiko. Ofte Sannsynlig Sannsynlighet Usannsynlig Umulig 0.0 Konsekvens Katastrofal Høy Høy Middels Lav Kritisk Høy Middels Middels Lav Marginal Middels Middels Lav Lav Neglisjerbar Middels Lav Lav Lav Ut fra Tabell 2 vil vi f.eks. vurdere risikoen som Middels, hvis vi har en kritisk hendelse som vi anser for å være usannsynlig. For aktiviteter som er knyttet til et prosjekt eller en prosessendring, kan vi bruke tabellen nedenfor til å bestemme risikoen direkte. Vi trenger da ikke å bestemme sannsynlighet og konsekvens først. Kunnskap Høy Lav Erfaring Høy Lav Lav Her er bedriften på trygg grunn etter som den kun har aktiviteter hvor den har mye kunnskap og mye erfaring Middels Bedriften har lang erfaring innenfor området. Erfaringen er imidlertid ikke organisert eller undersøkt nærmere. Det er derfor noe usikkert hvilken verdi erfaringen har når bedriften beveger seg over i et område hvor den har lav kunnskap. Middels Høy Dette er et område hvor bedriften har dyp Lite kunnskap og lite erfaring, dvs. et teoretisk kunnskap. Kunnskapen stammer område med høy risiko. hovedsakelig fra studier og metodene er ikke anvendt av bedriften. Ut fra Tabell 3 vil vi f. eks. vurdere risikoen som Høy hvis vi skal gjøre noe som vi har gjort et par ganger før på et område hvor vi har lav kunnskap. Denne risikoen kan vi redusere til Middels ved å registrere, systematisere og tolke erfaringene, dvs. omgjøre erfaringene til kunnskap.

13 Som sagt tidligere, kan vi benytte de samme teknikkene for muligheter som for risiko. Vi må bare snu problemstillingen. Risikovurderinger består i å vurdere effekten av en endring. De kan derfor også benyttes til å fortelle oss hvilke muligheter som ligger i endringen. Figur 6 viser hvilken effekt en gitt endring kan gi. Mest sannsynlig er effekten liten. Det finnes imidlertid mulighet for stor positiv effekt. Denne kunnskapen må bedriften benytte aktivt ved å søke etter måter å implementere endringen slik at denne muligheten utnyttes. Risikokontroll består hovedsakelig av ei oppfølgingsliste. For alle aktiviteter der vi følger opp risiko, bør vi også følge opp de muligheter som finnes. Tabell 4 viser ei oppfølgingsliste for muligheter: Aktivitet Identifisert mulighet Sannsyn lighet Estimater Effekt Hendelse Mulighet A1 M1.1 P1.1 E1.1 M1.2 M1.3 A2 M2.1 M2.2 A<i>: Identifikator for aktivitet nr. i. M<i.j>: Muligheter nr. j knyttet til aktivitet i. P<i.j>: Estimert sannsynlighet for at muligheten M<i.j> skal inntreffe. Sannsynligheten kan være kvantitativ - f. eks eller kvalitativ - f. eks. Middels. E<i.j>: Effekten dersom M<i.j> inntreffer. Denne konsekvensen kan være kvantitativ f. eks. NOK eller kvalitativ f. eks. Høy. Hendelse: Kort beskrivelse eller referanse til hendelse(r) som gjør at muligheten kan utnyttes. Ishikawadiagram er en teknikk som kan benyttes her. Mulighet: Kort beskrivelse eller referanse til en eller flere oppfølgingsaktiviteter, dvs aktiviteter for å utnytte muligheten og tiltak for å fremme hendelsen(e) som gjør at vi kan utnytte mulighetene.

14 En typisk problemstilling er følgende: Kunden klager over for mange feil i produktet. Bedriften har ikke tid til å sette seg ned og samle inn data om utviklingsprosessen. De må gjøre noe nå. Situasjonen er velkjent. Mange bedrifter som skal starte forbedringsarbeid, har ikke tilgjengelig data om utviklingsprosessen. De har heller ikke tid og ressurser til å samle slike data før de starter. Derfor blir de nødt til å ta en viss risiko. De ønsker imidlertid å styre denne risikoen. En fornuftig fremgangsmåte kan da være: 1. Identifiser to til tre mulige forbedringstiltak. 2. Foreta en risikovurdering for å se hvilket tiltak som har størst mulighet og minst risiko. 3. Benytt risikostyring til å Utarbeide ei oppfølgingsliste for risiko Utarbeide ei oppfølgingsliste for muligheter 4. Velg tiltak ut fra en samla vurdering av resultatet fra punktene 2 og 3. Et eksempel på vurdering av forbedringstiltak er vist i kapittel 5. Vi antar her at bedriften har bestemt hvilket forbedringstiltak den vil satse på. Beslutningen kan være tatt på grunnlag av subjektive eller objektive data. Uansett, alle forbedringstiltak medfører endringer. Disse endringene gjøres for å oppnå en positiv effekt. Endringene innebærer imidlertid også en viss grad av usikkerhet - både risiko og muligheter. Selv om vi gjorde en prosessvurdering og utarbeidet oppfølgingslister før endringen ble iverksatt, så må disse revideres jevnlig. Årsaken til dette er at: Vi får mer kunnskap etter hvert som vi får data og kan skifte ut subjektive data med objektive data Omgivelsene kan ha endret seg, identifiserte risikoer kan ha forsvunnet, nye kan ha kommet til, osv. Nedenfor er det listet opp hvilke aktiviteter en slik revisjon bør bestå av for henholdsvis risikovurderinger og risikokontroll. Foreta nye risikovurderinger, basert på observasjoner av endringen så langt og på vurderinger når det gjelder framtida. Dersom den nye vurderingen er bedre enn forrige vurdering, baseres videre arbeid på de nye vurderingene. Dersom den nye vurderingen er dårligere enn ved forrige vurdering, bør selve endringen vurderes på nytt. Ny beslutning kan taes som skissert i kapittel

15 Sjekk hvorvidt noen risikoer kan strykes fra lista, f. eks. fordi den fasen av prosessen som er relevant er avsluttet Utfør en brainstormingssesjon, f. eks. ved hjelp av affinitetsdiagram, for å se om nye risikoer har kommet til. Affinitetsdiagram er beskrevet i bruksnotatet TKL 7 ledelsesteknikker. Revurder mulige årsaker til de gjenstående risikoer Revurder tiltakene Eksempel på risikostyring er vist i kapittel 5.

16 En bedrift planlegger å innføre gjenbruk av programvarekomponenter. Bedriften krever imidlertid at gjenbruk skal være lønnsomt allerede i det første prosjektet. Det betyr at bedriften ikke kan bruke tid på å bygge opp et bibliotek av gjenbrukbare programvarekomponenter. De må basere seg på de komponentene som allerede måtte være tilgjengelige eller etablere et gjenbruksbibliotek i det første prosjektet. For å finne ut hvor stor risiko en slik prosessendring vil kunne medføre, utførte bedriften en Delphi-prosess. Denne prosessen ble utført av en gruppe på seks personer, fire av bedriftens egne utviklere og to eksterne eksperter. De eksterne kom fra henholdsvis et universitet og et konsulentfirma. Når det gjaldt effekten av å innføre gjenbruk, var meningene svært delte i gruppa: alt fra en produktivitetsøkning på 40%, til en reduksjon i produktivitet på 10%. Mest sannsynlige verdi er en effekt på 30%. Bedriften ønsker en produktivitetsforbedring på minst 20%. Dette mener de er nødvendig for å kunne dekke kostnadene forbundet med innføring og drift av et komponentbibliotek. Resultatet er vist i Figur 7. Effektaksen angir prosentvis produktivitetsøkning positiv og negativ. Den loddrette streken markerer 0-punktet for effekten, dvs. ingen produktivitetsøkning. a h En første tolkning av diagrammet sier oss at det er en viss risiko for å få lavere produktivitet, men den er ikke stor. Produktiviteten vil etter all sannsynlighet øke. Produktiviteten må imidlertid øke med omkring 20% for at endringen skal være lønnsom. Arealet over og under 20% er omtrent like stort. Det betyr at bedriften har omtrent samme sjanse til økonomisk fortjeneste som til tap. Beregninger utført ved å benytte formlene i Vedlegg A gir: h * (0.4 (-0.1)) / 2 = 1.0 => h = 4 h / (0.3 - (-0.1)) = a / (0.2 - (-0.1)) => a = 3 P(Effekt < 20%) = a/2 * (0.2- (-0.1)) = 0.45 = 0.5 Selv med et så usikkert resultat, ønsket bedriften å starte arbeidet med å innføre gjenbruk. Risikoen må imidlertid kontrolleres, og de tok i bruk risikokontroll for å følge opp risiko og muligheter.

17 Affinitetsdiagram ble benyttet til å identifisere risiko og muligheter - se bruksnotatet TKL 7 ledelsesteknikker. Følgende risikofaktorer ble identifisert: Mangel på komponentleverandør. Store endringer i metoder og teknikker brukt i applikasjonsområdet. Økte utviklingskostnader for komponenter. Komponentene lever ikke opp til forventningene når det gjelder pålitelighet, vedlikeholdbarhet, osv. Følgende muligheter ble identifisert: Større produktivitet Færre feil Kortere tid til marked Skreddersydde leveranser Figur 8 og Figur 9 viser oppfølgingslistene for henholdsvis risiko og muligheter. Merk at begge listene beskriver hva bedriften forventer det første året. Sannsynligheten for å oppnå god effekt vil på lang sikt være større enn det som vises her. Verdiene som er benyttet for estimering av risiko er hentet fra Tabell 2. Estimater Aktivitet Identifisert risiko Sannsynl ighet Konse kvens Årsak Mulige tiltak Innføre gjenbruk av programvare komponenter Mangel på komponentleverandør Usannsynlig Katastrofal Leverandør legger ned eller går konkurs Sjekk alternative leverandører Endringer i applikasjonsområdet Usannsynlig Kritisk Uventa teknologiskifte Abonner på teknologioversikter (surveys) Prisøkning Sannsynlig Marginal Større marked eller generell prisøkning Aksepter For lav kvalitet Sannsynlig Kritisk Leverandør utvikler komponenter med for lav kvalitet Utfør kvalitetsrevisjoner hos leverandør Test utvalgte komponenter før leveransen aksepteres

18 Estimater Aktivitet Identifisert mulighet Sannsynlighet Effekt Hendelse Mulighet Innføre gjenbruk av programvare komponenter Større produktivitet Høy Middels Antall linjer kode pr. dagsverk øker Færre feil Middels Middels Færre feil oppdaget under FAT og SAT Kortere tid til marked Lav Høy Andel gjenbrukte komponenter i produktene øker Større andel av ressursene kan brukes til å følge med i applikasjonsområd et Droppe enhetstesting Kan ta større risiko f. eks. mhp. dagbøter. Skreddersydde leveranser Lav Høy Flere standard komponenter på markedet Bevege seg over på nye markeder

19 En trekantfordeling kan brukes til å gi oss svar på følgende spørsmål: Q1: Hva er sannsynligheten for at effekten av endringen er mindre enn x% Q2: Hva er sannsynligheten for at effekten av endringen vil være større enn y% x og y er de grensene vi selv setter for å iverksette den planlagte endringen. a h b y = 0.4 d x = 0.6 c = 0.8 Ved bruk av Delphi-metoden har vi funnet ut at i verste fall kan vi ha en negativ effekt på 30%, i beste fall en positiv effekt på 50% mens det mest sannsynlige er en 30% forbedring. Dette har vi avbildet i en trekantfordeling slik som vist i Figur 10. Grensene vi ønsker å se om effekten ligger innenfor er satt til henholdsvis 10% og 40%. For å regne på trekantfordelinger bruker vi enkle geometriske betraktninger. Når vi vet at arealet av trekanten skal være lik 1.0 kan vi sette opp følgende formel: h * c/2 = 1.0 => h = 2.5 h/x = a/y => a = 1.67 h/(c-x) = b/d => b = 1.25 P(Effekt < 10%) = a/2 * y = 0.33 = 0.3 P(Effekt > 40%) = b/2 * (c-d) = 0.06 = 0.1 Vi har rundet av svarene og benyttet kun en desimal. Trekantfordeling er kun en tilnærming og vi bør derfor ikke trekke konklusjoner på forskjeller som er mindre enn en tiendedel.

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer