Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Sandaker Borettslag"

Transkript

1 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Sandaker Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag avholdes onsdag 14. mai 2014 kl på Nordpolen skole Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av Husordensregler B) Forbud mot giftige planter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av grøntkomité, trafikkomité og velferdskomité Oslo, Styret i Sandaker Borettslag Asbjørn Hagerupsen Trond Torbjørn Negaard Anne-Lisbet Gjesteby Vidar Osa Per Einar Tronaas

3 3 Sandaker Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Asbjørn Hagerupsen Åsengata 4 B Nestleder Trond Thorbjørn Negaard Åsengata 8 B Styremedlem Anne-Lisbet Gjesteby Åsengata 8 A Styremedlem Vidar Osa Åsengata 6 A Styremedlem Per Einar Tronaas Åsengata 2 B Varamedlem Aase R D Andreassen Åsengata 4 C Varamedlem Knut Dørum Åsengata 8 C Varamedlem Stig Lyngstad Åsengata 8 A Varamedlem Tor Sukke Åsengata 8 C Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Asbjørn Hagerupsen Åsengata 4 B Varadelegert Anne-Lisbet Gjesteby Åsengata 8 A Valgkomiteen Ellen Merete Negaard Thore Pettersen Hans Erik Steen Andre utvalg Grøntkomité: Trafikkkomité: Velferdskomité: Anne-Lisbet Gjesteby Kari Øian Britt Alme Dagmara Lauritzen Gunn Kaarfald Per Køster Bjørn Ruud Tore Fredriksen Knut Einar Flanes Kari Fredriksen Jarle Tidemann Reidun E. Staalesen Åsengata 2 B Åsengata 8 C Åsengata 8 B Åsengt 8 A Åsengt 8 B Åsengt 6 C Åsengt 6 C Åsengt 8 C Åsengt 2 A Åsengt 2 C Åsengt 2 A Åsengt 2 B Åsengt 2 A Åsengt 6 C Åsengt 6 A

4 4 Sandaker Borettslag Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 344 andelsleiligheter. I tillegg er det en overgangsbolig med 16 hybler. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og har adresse: Åsengata 2 A-B-C Åsengata 4 A-B-C-D Åsengata 6 A-B-C- Åsengata 8 A-B-C-D Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har en ansatt rengjører i deltidsstilling. Styret er ikke kjent med ulykker eller skader i Arbeidsmiljøet anses å være godt. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Viser til styrets redegjørelse under orientering om borettslagets drift bakerst i heftet. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at økning av felleskostnadene fra 1. mars 2013 ikke var lagt inn i budsjettet. Andre inntekter består i hovedsak av utleie av antenneplass for Telenor og Teliasonera. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,-.

5 5 Sandaker Borettslag Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som bl.a. omfatter tiltak på uteareal. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med regnskapstallene har styret budsjettert med noe lavere energikostnader for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr ,- (5,7 %). Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

6 6 Sandaker Borettslag Lån Borettslaget har to lån i Eika Boligkreditt AS. Lån 1 har fastrente på 5,65 %. Avtale om fastrente løper til Gjenværende løpetid er 21 år. Lån 2 har flytende rente på 3,85 %. Gjenværende løpetid er 26 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Fra vil forretningsførerhonoraret være kr ,-. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sandaker Borettslag Asbjørn Hagerupsen/s/ Trond Thorbjørn Negaard/s/ Anne-Lisbet Gjesteby/s/ Vidar Osa/s/ Per Einar Tronaas/s/

7 Til generalforsamlingen i Sandaker Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sandaker Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sandaker Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, T:, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 11. april 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

9 . 9 Sandaker Borettslag 444 SANDAKER BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Sandaker Borettslag SANDAKER BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

11 11 Sandaker Borettslag SANDAKER BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 344 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter 0 0 Påløpne avdrag 0-1 Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

12 12 Sandaker Borettslag OSLO, , STYRET FOR SANDAKER BORETTSLAG ASBJØRN HAGERUPSEN/s/ ANNE-LISBET GJESTEBY/s/ VIDAR OSA/s/ PER EINAR TRONAAS/s/ TROND THORBJØRN NEGAARD/s/

13 Sandaker Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Lokaler Strøm El.-bil 250 Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasjeleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Sandaker Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Nøkler, portåpnere og adgangskort Telenor, plassleie antenne Teliasonera, leie SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatt Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS -623 Ødegård og Lund AS Trifolia landskapsarkitekter SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Sandaker Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Strøm el.bereder SUM ENERGI / FYRING

16 16 Sandaker Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Bilgodtgjørelse -397 Reisekostnader -615 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Utbytte fra Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån 1 i EIKA Renter lån 2 i EIKA Termingebyr lån 1 i Eika -600 Termingebyr lån 2 i Eika -600 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.224/bnr.369. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

17 17 Sandaker Borettslag NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Datautstyr Kostpris Avskrevet tidligere Feie/sugemaskin Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper Kostpris Avgang InternTV Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Plentraktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Scanner Kostpris Avskrevet tidligere Snøfreser Kostpris Avgang Traktor nr. 3 Tilgang Avskrevet tidligere

18 18 Sandaker Borettslag Antenneanlegg Kostpris Tilgang Tilgang Avgang Avgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Utlegg utrykning Brann- og Redningsetaten Skattetrekk overført OBOS Telenor Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS 1 Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Renter : 5,65%, løpetid 26 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

19 Sandaker Borettslag NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Økning 2010 (salg tjenesteleilighet) Korrigering for innskudd leil SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd leil 133 Staten v/justisdep. (det er ikke opprettet andel på denne leil) SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger ISS Facilityservices LOS Monteringsservice as Norport OBOS -594 Reber Schindler SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

20 20 Sandaker Borettslag Forslag A: Endring av Husordensregler Forslagsstiller: Elisabeth Væring Halvorsen Saksfremstilling: Dette fordi jeg har opplevd at mens jeg står og venter ved døren til 4b (fordi jeg er operert og ikke kan gå så langt som til vår parkeringsplass) kommer det to hundeeiere uavhengig av hverandre og slipper sine hunder for å tisse i garasjen! Den ene kom ut av vår oppgang og tisset umiddelbart på den røde søppelkassen rett ved døren (ved siden av meg)! Vi skjønte da den rare lukten vi har snakket om når vi kom ned i garasjen. Det regnet og blåste den dagen.... Har gså sett dette senere med andre hundeeiere. Dette er uakseptabelt!!! Forslag til vedtak: Forslag til tillegg til husordensreglene: Det er forbudt å lufte hunder i garasjen. Styrets innstilling: Forslaget avises. Styret er enig at lufting av hund i borettslagets garasje ikke er tillatt, men mener dette dekkes av gjeldende husordensregler 1 om at leiligheten må ikke brukes slik at de sjenerer andre. Forslag B: Forbud mot giftige planter Forslagsstiller: Hege Pålsrud Forslag til vedtak: Det skal ikke være lov til å ha giftige planter i borettslagets uteområde Styrets innstilling: Styret har besluttet å ikke støtte dette, da ett totalt forbud mot alle giftige planter er umulig å overholde. Derimot kan vi forsikre om at styret vil bestrebe seg på holde borettslagets område fritt for skadelige planter og vekster, i den grad dette er mulig. Styret vil selvfølgelig ha siste ordet i en implementeringen av en «grønt-plan» for vårt område.

21 21 Sandaker Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Asbjørn Hagerupsen Åsengata 4 B B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Per Einar Tronaas Anne-Lisbet Gjesteby Styremedlemmer som ikke er på valg: Trond Thorbjørn Negaard Vidar Osa Åsengata 2 B Åsengata 8 A Åsengata 8 B Åsengata 6 A C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Stig Lyngstad Åsengata 8 A 2. Knut Dørum Åsengata 8 C 3. Aase R. D. Andreassen Åsengata 4 C 4. Thor Sukke Åsengata 8 C 5. Anne Haugen Åsengata 2 C D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Ellen Merete Negaard Thore Pettersen Hans Erik Steen Åsengata 2 B Åsengata 8 C Åsengata 8 B E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Asbjørn Hagerupsen Åsengata 4 B Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Anne-Lisbet Gjesteby Åsengata 8 A F. Som grøntkomité foreslås: Anne-Lisbet Gjesteby Kari Øian Britt Alme Gunn Kaarfald Dagmara Lauritzen Åsengata 8 A Åsengata 8 B Åsengata 6 C Åsengata 8 C Åsengata 6 C

22 22 Sandaker Borettslag G. Som trafikkomité foreslås: Per Køster, leder Bjørn Ruud Tore Fredriksen Knut Einar Flanes Jan Erik Øien Åsengata 2 A Åsengata 2 C Åsengata 2 A Åsengata 2 B Åsengata 2 C H. Som velferdskomité foreslås: Kari Fredriksen Reidun E Staalesen Jarle Tideman Åsengata 2 A Åsengata 6 A Åsengata 2 A Oslo, I valgkomiteen for Sandaker Borettslag Ellen Merete Negaard Thore Pettersen Hans Erik Steen

23 23 Sandaker Borettslag Orientering om borettslagets drift. Årsrapport fra Trafikkomiteen, Det har i løpet av 2013 blitt holdt 10 møter i Trafikkomiteen. Komiteen har sørget for oppmerking av utgangsretninger. Det har blitt foretatt jevnlige befaringer og en har oppdaget en lekkasje i garasjetaket ved inngangen til 2A, vann siver inn fra parkeringshuset i Sandaker senter. Det registreres fortsatt noe søppel på enkelte garasjefelt. Komiteen har ikke hørt om innbrudd i biler, men derimot har en motorsykkel forsvunnet. Det etterlyses fortsatt bedre bruk av gule parkeringskort som skal være lett tilgjengelig i bilens frontrute. Kortene blir utlevert av borettslagets vaktmester Årsrapport fra Grøntkomiteen, SBL Følgende er medlemmer: Dagmara Lauritzen, 6C (sekretær), Britt Alme, 6C, Kari Øian, 8B, Gunn Kaarfald, 8C og Anne-Lisbet Gjesteby, 8A (leder). Vi har avholdt 2 dugnader: 14.mai-13 med 89 voksne og 31 barn og 8.okt-13 med 60 voksne og 28 barn tilstede. Grøntkomiteen har gjennom flere år hatt følgende mønster for opprydding/ dugnad : Mandag er det mulig å bli kvitt farlig avfall og små-elektrisk avfall. Tirsdag er det dugnad med grilling og utlodning. (Velferdskomiteen arrangerer byttemarked ). Onsdag kommer komprimatorbil og tar med møbler mm, men ikke farlig avfall. DU MÅ SELV KASTE DINE SAKER INN I BILEN!!! Trifolia hagearkitekter har levert en helhetlig grøntrapport som alle i grøntkomiteen har fått en kopi av. SBL har hatt OBOS- prosjekt til å vurdere alle trær på området i forhold til ekstremvær. Grøntkomiteen har vedtatt at forvokste småtrær langs Åsengaten skal kuttes ned for å trigge ny vekst. Dette arbeidet ble utført høsten Det er i løpet av året blitt innkjøpt mye jord til alle oppgangene. SBL har også kjøpt inn noen barneredskaper i år. Grøntkomiteen minner om at alle oppganger kan bruke kr,1500 pr.år til planter. Husk at du må levere originale kvitteringer og fylle ut et skjema ang.refusjon. Takk til alle våre dyktige oppgangsgartnere som gjør en flott innsats for fellesskapet hvert år. Takk til Mario, «gutta boys» Køster og Ruud, velferdskomiteen og styret for godt samarbeid i På vegne av Grøntkomiteen, SBL v/leder Anne-Lisbet Gjesteby

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer