Sametingsrådets handlingsplan om KULTURNÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sametingsrådets handlingsplan om KULTURNÆRING"

Transkript

1 Sametingsrådets handlingsplan om KULTURNÆRING Foto: Kenneth Hætta

2 Foto: Kenneth Hætta Innledning De siste årene har det blitt rettet økt oppmerksomhet mot rollen kunst og kultur spiller når det gjelder verdiskaping og næringsutvikling i landet. Kulturnæringen anses som en av landets mest spennende og raskest voksende næringer. I det samiske samfunnet er kulturnæringen en næring med lange tradisjoner med et betydelig potensial til å bli en av de viktige næringsveiene for samer i fremtiden. Det samiske samfunnet har i dag mange svært dyktige kunstnere og kulturarbeidere som skaper og formidler samisk kunst og kultur. Noen av disse er aktører som ønsker å kommersialisere og selge sine varer eller tjenester for et marked. Disse aktørene er de som kategoriseres som samisk kulturnæring. Noe av det som kjennetegner samisk kulturnæringsbransje er at den er drevet av sterk idealisme og ofte uten profesjonalisert drift. Mange av aktørene har andre yrker ved siden av eller driver i kombinasjon med andre næringer. Samtidig er flere av aktørene allerede gode næringsutøvere med planer og visjoner for kommersialisering av sine produkter. Kulturnæringsbransjen består med andre ord av aktører som befinner seg på svært ulike nivå. Kulturnæringen er også et viktig nasjonalpolitisk satsingsområde. Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Regional- og kommunaldepartementet legger i mai 2013 fram sin handlingsplan for kulturnæring. Alle fylkeskommuner i de samiske områdene har egne strategier for kulturnæring og i Troms og Finnmark er det etablert egne kulturnæringsfond. Sametingets satsing på kulturnæring kommer som et tillegg til den allerede brede satsingen på samisk kunst og kultur. Det er en helt avgjørende forutseting at vi har et levende og sterkt samisk kulturliv for å bygge en bærekraftig kulturnæring. Samtidig er en viktig anerkjennelse at ikke alle samiske kunst- og kulturarbeidere verken skal eller vil passe inn under en slik næringsbetegnelse. I næringssammenheng gjelder det å skape bærekraftige og varige arbeidsplasser som ikke bare er avhengig av offentlig tilskudd. Kvaliteten på samiske kulturprodukter er som oftest svært gode og har et stort næringspotensial nasjonalt og internasjonalt. Utfordringen ligger i å styrke samiske kulturnæringsaktører, slik at de har selvtillit og kunnskap til å erobre verden med sine produkter. Denne handlingsplanen er laget som en oppfølging av Sametingets kulturmelding hvor kulturnæring inngår som en av 4 innsatsområder. Handlingsplanen vil forsøke å klargjøre definisjonen Sametinget legger til grunn når en snakker om samisk kulturnæring, og synliggjøre hvordan denne bransjen skal prioriteres i fremtiden. 2 Sametingsrådets handlingsplan om kulturnæring

3 Definisjoner I Sametingets næringsmelding heter det: Kulturnæringer er private bedrifter som fremstiller og selger kulturelle produkter i form av varer eller tjenester. Disse består blant annet av samisk annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, bøker, aviser, blader etc., design, foto, film, video, duodji, kunstnerisk virksomhet (utøvende og skapende kunst, kunsthåndverk) og musikk. I sammenheng med begrepet kulturnæring benyttes ofte kulturbasert næring. Dette er en næring hvor kulturelementer utgjør en sentral del av bedriftens virksomhet. For eksempel hører samisk reiselivsbransje, småskalamat, eventer og arrangement inn under kulturbasert næring. Sametingets definisjon på kulturnæring bygger på at kunstog kulturvirksomhet er den dynamiske kjernen i næringen. Dette betyr likevel ikke at alle kunstnere og kultur arbeidere er eller skal være kulturnæringsaktører, men den kategoriserer de som ønsker å kommersialisere og selge kulturelle produkter eller tjenester i et marked som dette. Grensene mellom kunstnerisk virksomhet og kulturnæring vil alltid være flytende. Denne handlingsplanen skal se på tiltak i sammenheng og forsøke å styrke samhandlingen mellom samisk kultur og næring. En forutsetning for Sametingets satsing på denne næringen er at det skal ha et lønnsomhets fokus og være en del av utviklingen av samisk næringsliv startet Sametinget et eget kulturnæringsprosjekt for utvikling av lønnsom samisk kulturnæring, som blant annet leder ut i denne handlingsplanen. Sametingets hovedavtale for duodji fremforhandles årlig med Sámiid duodji og Duojáriid ealáhussearvi og er en betydelig satsing på kulturnæring. Sametingets øvrige virkemiddelordninger for næringsutvikling er også tilgjengelig for kulturnæringen samt at man fra 2013 har egne virkemidler for etablering innenfor denne bransjen. For å sikre nødvendig kunnskapsinnhenting om feltet har Sametinget bestilt ulike rapporter og utredninger som tar for seg kulturnæring som samfunnsområde. Disse er Norsk kultur indeks 2012 (Telemarksforskning), Regional analyse av samisk område (Telemarksforskning 2012) og Kulturnæringer i samiske områder sysselsettingsutvikling og bedrifts struktur (Norut Alta-Álta 2012). Denne handlingsplanen er laget på bakgrunn av disse rapportene. Samiske kulturnæringsaktører har i dette arbeidet blitt invitert til å komme med innspill til Sametingets kulturnæringsstrategi. Mål og strategier Hovedmål: Hoteller, restauranter etc. som ofte er kjøpere og tilbydere av produkt og er en del av kulturnæringens verdikjede regnes som andre næringer. Disse aktørene går ikke under kulturnæringsbegrepet, men vil kunne benytte seg av andre virkemiddelordninger Sametinget har for næringsutøvere. Bærekraftige arbeidsplasser i samisk kunst- og kulturbasert næring Delmål: Bakgrunn Denne handlingsplanen er laget som en oppfølging av plenums sak 023/2013, Kulturmeldinga. Her er kulturnæringen beskrevet som en av 4 innsatsområder. Handlingsplanen skal fungere som en direkte oppfølger av dette innsatsområdet. I Sametingets næringsmelding for 2011 er kultur næringen også beskrevet som et viktig innsatsområde. Begge meldingene har som hovedmål å skape bærekraftige arbeidsplasser innen samisk kunst- og kulturbasert næring. Sametinget har de siste årene gjort flere satsinger på kulturog kulturbasert næring. I 2008 startet Sametinget et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner og reiseliv hvor målet var å skape levedyktige kombinasjonsvirksomheter. I 2011 ble et større reiselivsprosjekt igangsatt for å løfte den samiske reiselivsnæringen i landsdelen ledet av Origo. I Økt omsetning og lønnsomhet hos kulturnæringsaktører Økt sysselsetting som følge av samisk kunst- og kulturbasert næring Kulturnæring der ekthet og troverdighet er i fokus Kompetansebasert kulturnæring Strategier: Fremme lønnsomhet i kulturnæringsbransjen Øke profesjonaliseringen i samisk kulturnæring Tilrettelegge for møteplasser og nettverk for kulturnæringsaktører Initiere mer forskning på samisk kulturnæring I samarbeid med regjeringen og regionale aktører arbeide for å bygge kulturnæring som en av de nye nærings veiene for samer 3

4 Målgrupper Samiske kulturaktører befinner seg på svært ulike nivåer når det gjelder å skape forretning ut av sin idé. De vil derfor ha ulike behov for tiltak i de ulike fasene de befinner seg i. Denne handlingsplanen vil beskrive tiltak rettet mot følgende målgrupper: 1. Kunst- og kulturutøvere som ønsker å se på seg selv som en næringsaktør 2. Kulturnæringsaktører i etableringsfasen - nybegynnere 3. Etablerte kulturnæringsaktører på jakt etter nye markeder og mer kompetanse 4. Kulturnæringsaktører med et nasjonalt og internasjonalt potensial Innsatsområder Basert på målsetningene satt for denne næringen og målgruppene beskrevet i forrige kapittel vil denne handlingsplanen ta for seg følgende innsatsområder i sin strategi: lønnsomhet, nettverk, etikk og kompetanse. Lønnsomhet For å skape bærekraftige og varige arbeidsplasser innenfor samisk kulturnæring er inntjeningen i hver enkelt bedrift sentral. I dette ligger nødvendigvis ikke en forventing om store inntekter hos de små aktørene, men et fokus på at inntjening og lønnsomhet er en sentral del av det å drive bedrift. Mange av de samiske kulturnæringsaktørene har en helt annen motivasjon for sitt arbeid enn kroner og profitt. Aktørene ser ikke på seg selv som en næring, og har dermed ikke noe forhold til at deres arbeid skal være lønnsomt. For å bygge en sterk kulturnæring er en av utfordringene å få kulturaktører til å føle seg hjemme under nærings begrepet. Dette er en utfordring alle som jobber i virke middelapparatet i møte med samiske kulturnæringsaktører må tilpasse seg etter. En spesiell utfordring de samiske kulturnæringsaktørene har er at de operer på et relativt lite hjemmemarked. En forutseting for å øke lønnsomheten er å øke markedstilgangen. Kunnskap om markedsutvikling er en sentral del av arbeid med en mer lønnsom kulturnæring. og sårbare i sin daglige virksomhet. Behovet for å etablere møteplasser og nettverk er stort. Gjennom etablerte nettverk vil kulturnæringsaktører kunne styrke selvtilliten og skaperkraften, samt styrke samhandling i verdikjeden og generere flere oppdrag. Etikk Det som skiller de samiske kulturnæringsaktørene fra de norske, er spesielt deres forhold til den samiske kulturarven. Mange samiske kulturnæringsaktører forvalter og formidler nedarvede kulturskatter i det samiske samfunnet. Det gjør at samiske kulturaktører har en dobbeltforventing knyttet til sitt arbeid. De skal ikke bare ivareta det kunstneriske uttrykket, men også bære personlig ansvar for kulturarven. I tillegg kommer spørsmålet om hvem som skal tjene penger på den samiske kulturen opp. Det gjelder å gjøre nytte av samisk kultur i verdiskapingen uten å ødelegge den. Utfordringen for alle som jobber med samisk kulturnæring er å ivareta den etiske dimensjonen i næringsutviklinga. Kompetanse Kunst - og kulturutøvere har tradisjonelt konsentrert sitt virke omkring det de er best på, nemlig produktet sitt. Slik må det fortsatt være, et sterkt kulturliv utgjør den avgjørende basen for en vellykket kulturnæring. Likevel er en utfordring for hele verdikjeden, og enkeltaktørene selv, at mange har for lite kompetanse på næringsdelen av virksomheten. Dette dreier seg om alt fra idè- og forretningsutvikling til merkantil og økonomisk kompetanse, markedsorientering, produktutvikling, markedsstrategier etc. Noen av de samiske kulturnæringsaktørene må begynne fra starten av med å styrke selvtilliten til egen ide og få opplæring i bedriftsetablering. For andre vil det være nok å lære seg strategiutvikling og se potensialet i egen virksomhet Selv om kulturnæring har vært gjenstand for stor interesse og satsing de senere år, mangler det fortsatt kompetanse om denne næringen. Kunnskapen om samisk kulturnæring og kommersialisering av urfolkskultur er spesielt marginalt. Det er derfor behov for å styrke kunnskapen om denne næringen gjennom forskning, utredning og gjennom kursing av virkemiddelapparatet. Nettverk En stor utfordring for samiske kulturnæringsaktører er at det ikke finnes noen bransjeorganisasjon eller etablerte nettverk hvor aktørene kan søke hjelp og kompetanse. Bransjen er liten og svært spredt geografisk. Aktørene er derfor små Med bakgrunn i disse innsatsområdene vil denne handlingsplanen ta for seg to parallelle strategier for å nå målene. Del 1 består i et hovedprosjekt med mål om å heve kompetansen hos kulturnæringsaktører, del 2 består av andre tiltak som skal gjennomføres i løpet av en treårsperiode. 4 Sametingsrådets handlingsplan om kulturnæring

5 DEL 1 HOVEDPROSJEKT 2014 I 2014 iverksettes et hovedprosjekt for samiske kulturnæringsaktører. Kunst- og kulturaktører inviteres til å delta i kompetanseprosjekt for kulturnæringen. Det skal arrangeres regionale møter i løpet av året hvor målet er å gjøre aktørene til bedre kulturnæringsutøvere og skape et nettverk mellom aktørene. Dette arbeidet er tenkt søkt i tett samarbeid med noen av de samiske institusjonene som i hovedsak skal stå for fasilitering av møtene. Hovedprosjektet innhentes ved hjelp av anbud og viktige forutsetninger er at det innehar samisk kulturforståelse og kulturkompetanse i kombinasjon med næringsutviklingskompetanse. Prosjektet har 3 hovedoppgaver: 1. Kursing/workshop/kreative prosesser Arrangere møter med kulturnæringsaktører i samarbeid med samiske institusjoner. Innholdet her skal være utviklende for kulturnæringsaktører på de ulike nivåene de befinner seg på. 2. Mentorordning og veiledning Alle kulturnæringsaktører som deltar får tilgang til hjelp og veiledning på de nivåene aktørene befinner seg i. 3. Nettverksbygging mellom aktører Det skal i første omgang avvikles flere møter i året på henholdsvis samiske institusjoner, samt at det skal legges opp til samhandling mellom møtene. Sametinget ser for seg at de samiske institusjonenes som ønsker det skal kunne ha en rolle for å etablere nettverk og være en katalysator for næringsutvikling med utgangspunkt i samisk kultur. I dette prosjektet vil deres rolle bli å kartlegge kulturnæringsaktører i regionen, samt fasilitere møtene som planlegges gjennomført gjennom året. DEL 2 ANDRE TILTAK I et 1-3 års perspektiv vil Sametinget jobbe med følgende tiltak for å løfte samisk kulturnæring: Sametinget vil i samarbeid med øvrig virkemiddelapparat i det samiske samfunnet arbeide for å belyse kulturnæring som en viktig næringsvei for samer. En felles forståelse av begrepet samisk kulturnæring er her viktig, likeså er kunnskapen om bransjen og det å skape felles engasjementet og visjoner. Foto: Kenneth Hætta 5

6 Sametinget ser et potensial i etablere et tettere samarbeid med de samiske kommunene hvor en vektlegger et spesielt fokus på kultur, næring og entreprenørskap. Sametinget ønsker å få til avtaler med enkeltkommuner for en felles satsinger på å styrke etableringsmuligheten med utgangspunkt i samisk kultur. Til dette arbeidet vil ulike næringsutviklingsmiljø lokalt være naturlige samarbeidspartnere. Sametinget utvikler et eget utviklingsprogram for etablerte kulturnæringsaktører som har et lønnsomhetspotensial nasjonalt og internasjonal. Ordningen skal gi rom for aktørene til å ta steget ut og satse på nye markeder. Ordningen kan kunne dekke blant annet: markeds føring, design, produktutvikling eller reise og utvekslingsopphold etc. Sentrale samarbeidspartnere vil her kunne være allerede etablerte samiske kulturmiljøer som innehar nettverk og erfaring til å arbeide internasjonalt. Sametinget vil jobbe for en årlig konferanse/møteplass for samisk kulturnæringsbransje Sametinget vil arbeide for mer forsking på samisk kulturnæring og kommersialisering av urfolkskultur Sametinget vil arbeide for å tilby samiske kulturaktører som mottar offentlig støtte en bredere kompetansepakke som inkluderer etableringshjelp, foretingsutvikling, mentorordning etc. Gjennomføring av dette vil skje søkt i samarbeid med blant annet samiske festivaler, Sápmi Music og Innovasjon Norge etc. Organisering og økonomi Arbeidet med iverksettelsen av handlingsplanen administreres av Sametingets prosjekt for samiske kulturnæringer: utvikling av lønnsom samisk kulturnæring. Hovedprosjektet beskrevet i del 1 er tenkt oppstart i 2014 og videreføres over 3 år og på den måten nå over flere samiske områder. De øvrige tiltakene iverksettes fortløpende og skal gjennomføres i løpet av et 3 års perspektiv. Kostnadene til denne handlingsplanen berører nærings- og kulturbudsjettet til Sametinget med forslag til følgende fordeling over 3 år: Tiltak Videreføring av sametingets prosjekt Hovedprosjekt - anbud rammeavtale Virkemidler til målgruppe Samisk kulturnæringskonferanse Forskning på samisk kulturnæring Øvrige tiltak beskrevet i denne handlingsplan er tenkt gjennomført innenfor rammen av gjeldende budsjettår. 6 Sametingsrådets handlingsplan om kulturnæring

7 Ole Nils Ailo Siri Kulturbasert næringsutøver - Konkurranse fra aktører som egentlig ikke er konkurrenter, noe som gjør markedsføringen vanskelig da man ønsker å belyse at det man tilbyr er «ekte samiske produkter». - Hva synes du er vanskelig med å drive samisk kulturnæring? Vår drøm er at man ikke skal måtte forklare til hver eneste tur operatør hva forskjellen mellom ekte og uekte produkter er. Ailo Kemi Gjerpe Musiker - Hva motiverer deg til å arbeide som kulturnæringsaktør? - Det er selve kulturarbeidet. Det å få jobbe med musikk, og spesielt med samisk musikk er rett og slett givende. Man kan vanskelig forklare hva det er, men det er noe som gjør at man øker livskvaliteten når man får jobbe med noe som styrker sin egen identitet. Anja Graven Kulturnæringsaktør - Hvorfor valgte du å ta utdanning innen markedsføring og hva har denne kompetansehevingen tilført deres bedrift? - Valgte det etter oppfordring fra min mor om at «vi har produksjonskomptense men mangler markedsføring» da jeg fortalte henne at jeg ønsket å satse på Graveniid for fullt. Det rådet er jeg utrolig takknemlig for at jeg fulgte, for det har spilt en stor rolle for at vi i Graveniid er der vi er i dag! Når man er en produksjonsbedrift virker det kanskje som om det kun er produksjon som er kjernevirksomheten, men salg og markedskommunikasjon er faktisk minst like viktig. For uten markedsbiten hjelper det lite med produksjons kompetanse. Kompetansehevingen har ført til at vi jobber målrettet og strategisk for å bygge bedriften til det vi ønsker det skal være. Ikke minst har det åpnet dører for nye markeder og stadig flere får øynene opp for bedriften fra Karasjok som sender ekte varme til både store og små rundt omkring i landet og også en del til Sverige. Jeg tror ikke Graveniid ville ha vært det vi er i dag uten utdannelsen min fra Handelshøyskolen. Ønsker man å vokse, nå ut til nye markeder og ikke minst lykkes over tid, er det kritisk viktig å ha kompetanse også innen business og markedsarbeid! Referanser: Hermetikken Næringshage: Sluttrapport; Forprosjekt for samiske kulturnæringer 2010 // Kramvig, Britt: Kultur som næring møter som sammenstøter (2007) // Kramvig, Britt: Orientalisme eller kulturmøter? Turisme som sammenstilling av kultur, kapital og identitet (2012) // Norut Rapport 2012:12, Kulturnæringer i samiske områder sysselsettingsutvikling og bedriftsstruktur. // Norut 2009:8 Om nettverk og samhandling i kulturnæring (med utgangspunkt i Hermetikken næringshage) // Regjeringens handlingsplan Kultur og næring 2007 // Sametingsmelding om næringsutvikling // St.melding 22 ( ) Kultur og næring: html?id= // Telemarksforskning: Norsk kulturindeks Resultater fra de samiske områdene. Bård Kleppe Takk til Hermetikken Næringshage ved Mette Tennås Westlie, SEG-Tana, Indigee, INTRO-fondet, Britt Kramvig, Maria Utsi og Lars Theodor Kintel. Takk til alle samiske kulturnæringsaktører som har kommet med innspill i prosessen. 7

8 bjorkmanns.no MILJØMERKET Trykksak Sámediggi - Sametinget 2013 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Sametingsrådets handlingsplan om KULTURNÆRING

Sametingsrådets handlingsplan om KULTURNÆRING Sametingsrådets handlingsplan om KULTURNÆRING Innledning De siste årene har det blitt rettet økt oppmerksomhet mot rollen kunst og kultur spiller når det gjelder verdiskaping og næringsutvikling i landet.

Detaljer

Kreativ næring et uforløst potensiale Sametingsrådets handlingsplan for kulturell- og kreativ næring

Kreativ næring et uforløst potensiale Sametingsrådets handlingsplan for kulturell- og kreativ næring Kreativ næring et uforløst potensiale 1 Periode: August 2017 Desember 2019 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er kreativ næring? 4 3 Status kultur- og kreativ næring 5 3.1 Kultur- og kreativ næring på landsbasis

Detaljer

KREATIV NÆRING ET UFORLØST POTENSIALE SAMETINGSRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR KULTURELL OG KREATIV NÆRING

KREATIV NÆRING ET UFORLØST POTENSIALE SAMETINGSRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR KULTURELL OG KREATIV NÆRING KREATIV NÆRING ET UFORLØST POTENSIALE SAMETINGSRÅDETS HANDLINGSPLAN FOR KULTURELL OG KREATIV NÆRING Periode: August 2017 Desember 2019 1 INNLEDNING Sametinget vil fortsette satsingen på næringsutvikling

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Kreativ næring et uforløst potensiale - Sametingsrådets handlingsplan for kreativ næring -

Kreativ næring et uforløst potensiale - Sametingsrådets handlingsplan for kreativ næring - Kreativ næring et uforløst potensiale - Sametingsrådets handlingsplan for kreativ næring - Periode: August 2017 Desember 2019 Innhold 1 Innledning... 2 2 Hva er kreativ næring?... 2 3 Status kultur- og

Detaljer

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag

Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Bakgrunn Trøndelagsrådet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for kulturnæringene i Trøndelag Felles prosjekt - Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Nord- og Sør-Trøndelag

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016

Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016 Handlingsplan for kulturnæringer i Trøndelag 2014-2016 1 Innledning Strategiplanen for kulturnæringer 2009-16 ble utarbeidet for å se helheten i det arbeidet som gjøres på dette området regionalt og legge

Detaljer

SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING

SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING SAMISK KULTUR I REISELIVSSATSING 1. Tilnærming Samene som urfolk i Skandinavia. Egne tradisjoner og levesett. Tradisjonelt jakt, fangst og nomadisme. Moderniseringsprosesser

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Intro til INTRO. Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen

Intro til INTRO. Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen Intro til INTRO Andreas Wefring Charlotte Engelmark Arne-Wilhelm Theodorsen Bakgrunn Kulturvirksomheter kan være en viktig faktor for sosioøkonomisk og bedriftsøkonomisk utvikling; både på nasjonalt,

Detaljer

AHTTUKulturnæring. Prosjektrapport, Dáhttu Finnmark, første program

AHTTUKulturnæring. Prosjektrapport, Dáhttu Finnmark, første program AHTTUKulturnæring Prosjektrapport, Dáhttu Finnmark, første program INNLEDNING Som sin hovedsatsing i handlingsplan om kulturnæring, lyste Sametinget høsten 2013 ut en konkurranse om ekstern bistand til

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862 Saksframlegg Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009-2016 Arkivsaksnr.: 09/21862 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Strategiplan for kulturnæringer

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind

Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind Foto: - Rock City - Inga Frøseth Rossing fra Circus Activities - Eli Gjerde fra filmen Jag etter vind Innledning Strategiplanen for kulturnæringer 2009-16 ble utarbeidet for å se helheten i det arbeidet

Detaljer

Når myke verdier blir harde verdier

Når myke verdier blir harde verdier Når myke verdier blir harde verdier Om kulturnæringens vekst og potensial Seniorforsker, Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl En uforløst næringssektor EU Green Paper 2010 Det er mye uforløst potensial innen

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift

Satsing på Sjømatnæringen. En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Satsing på Sjømatnæringen En lønnsom og forutsigbar sjømatnæring Fra pilotprosjekt til levende bedrift Styrket markedsorientering Økt verdiskaping og lønnsomhet Forpliktende samarbeid, kompetanseheving

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Journalpost.: 10/34952 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011 Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi

Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Dato: 26.01.17 Deanu gielda 9845 TANA SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSTILSKUDD Davvi Siida AS Naturen er vår kultur Din guide til samiske opplevelser i Sápmi Vi vil med dette søke om kr 25 000,- tilskudd til markedsføring

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

- En motor for nyskapende kulturnæring og kreativt talent

- En motor for nyskapende kulturnæring og kreativt talent - En motor for nyskapende kulturnæring og kreativt talent ET SIGNALPROSJEKT Tromsø kulturnæringsfond skal være en motor for nyskapende næringsinitiativ og en magnet for kreativt talent. Dersom Tromsø mener

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Hvorfor IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Trenger samhandling og et felles talerør Vil bli mer slagkraftig regionalt, nasjonalt og internasjonalt Sammen besitter vi

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Vedlegg 1. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag

Vedlegg 1. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Vedlegg 1 Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009 2016 Handlingsplan 2011 2012 1 Innledning Handlingsplanene for kulturnæring i Trøndelag består av konkrete tiltak som skal bidra til å nå målene

Detaljer

Samisk barnehagetilbud

Samisk barnehagetilbud Samisk barnehagetilbud Denne folderen gir informasjon om samisk barnehagetilbud i Norge. Den er ment for barnehageeiere, ansatte og foreldre i barnehager og alle andre som har interesse i samisk barnehagetilbud.

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST

KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST KULTURARV SOM RESSURS I SAMFUNNSUTVIKLINGEN ELI LUNDQUIST Røst, 15 juni 2016 Regional plan for kulturminnevern Planprogram godkjent i fylkesutvalget mars 2015 Ønsker fokusendring fra vern til bruk Økt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen

Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen Definisjon Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i treduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Sametinget 24. august 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Strategisk næringsplan for Inderøy

Strategisk næringsplan for Inderøy Strategisk næringsplan for Inderøy 2012 2025 1 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn og planprosess 3 1.2. Forankring 3 1.2.1. Kommunal forankring 3 1.2.2. Regional forankring 3 1.2.3 Nasjonal forankring 3 2.

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland

Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Nasjonal og internasjonal satsing... 4 Kulturnæringer... 6 Begrepsavklaringer

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010

Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010 Rapport Kulturnæringer i Kongsberg 2010 Tore S Kristoffersen 24.01.2011 Rapporten gir en sammenfatning av resultatene fra det første året i prosjektet Kulturnæringer i Kongsberg et pilotprosjekt med overføringsverdi

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi

Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag. Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling. 13.februar 2014. Opplevelsesøkonomi Utvikling i kulturnæringene i Trøndelag Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling 13.februar 2014 Opplevelsesøkonomi Opplevelsesnæring Opplevelsesindustri Kulturnæring.kjært barn har flere navn...med

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

2.2 Markedsvurdering

2.2 Markedsvurdering 2.2 Markedsvurdering Målsetting med temaet: Analyse av potensiale i bransje og marked Analyse Bransje(r) Beskriv bransjen(e) (=type næringslivsvirksomhet) Analyse Markeder Beskriv markeder (=hvor det omsettes

Detaljer

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen -

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen - Kommersialisering av jakt på elg og hjort - Jegerinstitusjonen - «Det er to ting du skal begynne med hvis du skal skaffe deg uvenner. Det ene er fiske og det andre er jakt» - Entreprenør 3 «Ja det var

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplankode: XX- XXXX Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift: Gjelder fra:.. Formål I en global kunnskapsbasert økonomi

Detaljer