Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN"

Transkript

1 STERNA

2 Lytt

3 Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 8 November 1959 FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN I dette hundreket er det bare få notiser cn kan finne i littcraturen om fuglclivct på Hclgclandskysten. Det viktigste arbeidet fra senere tid er et av H a l v d a n M g l l e r om fuglene på Dgnna (*Fugleliv oppunder Polarsirkelen,, 19 57). Jeg er født og oppvokset i Sandnessjgen, og jeg har fra jeg var liten gutt vært interessert i fugl og nottrt ned det jeg fant. I de senere år har jeg imidlertid hatt anledning til å vaere nordpå bare i feriene, og storparten av mine observasjoner stammer f~lgelig fra våren og sommeren. Best kjenner jeg fuglelivet i Kleiva, et lite sted 6 km syd for sentrum i ladestedet Sandnessj~n. Sommeren undersgkte jeg fuglefaunaen på D~nna for Utvalget for ViltbioIogisk Forskning, og en stprre eller mindre del av somrene I har jeg ligget p3 Lovunden og undersqikt lundefuglen. Jeg har i denne artikkelen samlet mine notater fra fuglelivet på Helgeland. Det er altså mer eller mindre tilfeldige observasjoner, hovedsakelig fra pycne Alsten, Dgnna ag Lovunden, gjort i irene Både srorlom, Gavia aretica, og sanåloni, Gavia stclfrttd, ruger. Den siste er overlegent den vanligste. Den ruger ved smådarnmcr Trykkec mcd bidrag fra Norges Almcnvitenskaprligc Farskningrrld,

4 pi Doiiiia og ute i skjxrgirdcn i et gatiskc stort antall. Islomii~cn, Gui-irr irtirrtt1r, sccs ni og da oiu vintcrcn. Sikkcr gulnebbloni, Guc~iri nrlunrsii, har jeg sctt barc en gang, , vcd Sandncssjwn, mcn den kan nok vrrc vanligere. Ca. 2 par av horndykkcr, I'orlici,ps ririritns, rugcr i Storvatnct på Tjgtta og i Altcriivatnct på Dgniia. Otii vinteren kan cn finne streiffuglcr av havsulc, Srila 6ussrri1a, og av havhest, E'iilnritrtrs ylaciulis, nrr kysten. En gang, , har jcg sctt cn enslig havsvale, l ~ydrobiifcs pr.lri,qicirs, \.cd Sandncssjpen. Det er iiiulig at dcn kan vxrc oftcrc i sc Icngrc ute i skjargården, sol11 anfort av Mgllcr. Toppskxvcn, I'brrlricrocorns ririsfotclis, rugcr ganskc vanlig i dcn ytterste skjxrgirdcn. Antallct har nok gitt nw ned i den sencrc tidcn, da det blir tatt livct av ikkc så få storc unger til niat. Egglcggingstidcn varierer stcrkt, fra tidlig i mai til sist i juni. Også storskarvcn, PIJnlricrocorrrs curbo, skal ruge hcr ute, iiicn jcg har aldri funnet den i rugctida. On1 vintcrcn er dcn nicr vanlig. Et par av hegre, Ardra cir~crcii, har i en årrekkc rugct vcd Våg på Donna. Ellcrs har jcg sctt en og annen hegrc også andre stcdcr pi Hclgclandskystcn, bl. a. i Botn, Sandncssj~cn, utcn å kunnc konstatcre on1 den rugct eller ikkc. Stokkand, Anas /~lnt~~rbyr~cbos, rugcr her og dcr i hclc distriktet. Rcir mcd I egg Sandncssjocn Om vinteren liggcr små flokkcr langs stranda. Brunnakkcn, Anus poti~lojc, rugcr ogsi, mcti er ikkc si vanlig som stokkanda, mens stjcrtanda, Anas ucrrfrr, er observert barc utcnom rugctida. Krikkanda, Artas crclccci, cr derimot en ganske vanlig rugcfugl. Rcir tiicd 8 friskc egg Toppanda, A~ttl~~~rr frilig~tla, har jeg funnct rugcndc barc i Alterii\~atrict pl Donna, der dct cr iiiulig at 1-2 par rugcr rcgcliiicssig. Oni vintcrcn er den dcriniot vanligcrc langs kystcn. I andeflokkene otii vinteren har jeg også sett bcrgand, Ajttb~~ir ~riririlrr, kvinand, Rnccjbrrlrr clarrgnlri, havcllc, Cluiigiilii byertralis, svartand, Melaniffri rri,qrrt, og sjgorrc, M~laniffcr frrscri. Av dissc er iniidlcrtid barc havclla og sjgorrcn å finnc i noe storrc tall. Ærfuglen, Sortiutcria ~riollissirrra, ruger i ct stort antall pi Lovundcn og er ganskc vanlig også på Donna. Pi Alsten rugcr den

5 Ungcr av toppskarv (I'Bal. arii ifufelis). Foto: Per Lillcgaard. bare spredt. Eggleggingen begynner vanligvis midt i niai, men nylagte egg kan en ogsi finne så sent som ved St. Hans-tider. Dens arktiske slektning praktxrfuglcn, Son,atcriu spectabilis, kan en ogsi se nå og da i vinterhalvåret. Silanda, Mcrgrrs serrator, er en av de vanligste endene. A d~nime etter storrelsen av ungene forcgir eggleggingen vanligvis i juni. Laksanda, imergus iltergattser, ruger sannsynligvis ogd, da jeg flere ganger har sett par i rugetida ute på D3nna og Lovunden. Silanda er vanlig langs kysten om vintcrcn, mens laksanda også d.1 opptrer mer tilfeldig. Grågåsa, Anser attser, ruger her og der i den ytterste skjargarden. Den skal ha ruget også på Alstenoya til i 1920-irene. I april og oktober kan en se flokker y: crckk. I flokkene er det også andre gjess, sannsynligvis kortncbbgås, Anser faba!is brrl- ~h~rbyttcbtrs. Ringgås, Brunta bcrnirlrr, blir ogsi sctt ni og da pi Helgelandskysten. Det er mulig at ogd andre gjess f&cr kysten på trekket, men jeg har ikke hatt anledning til direkte observasjoner i den

6 Gammel havgrn (Hd. albicilla). Foto: Edv. K. Barth. yctcrstc skjxrgarden i trekktida. Gravand, Trrrlorna fadornn, bespkcr kysten nå og da. Den skal muligens ruge. Sangsvaner, Cjigntis cygnrrs, beseker Helgelandskysten hvert år under hgst- og vårtrekket. Jeg har tidligere (1956) anslått bestanden av havgrn, Halirt.Ctrrs dbicilia, på Helgelandskysten til par. Men også kongeprna, Aq~riln cbrysai!fos, ruger her ute. I 1954 og 1955 ruget et par i Sxikskaret, Alstahaug." Om vinteren ser en ofte kongcgrn, og da son1 oftest ungfugl. Fjellvåk, Btifeo lagoplrs, skal ha ruget, inen jeg har aldri funnet reir av den. Hgnsehaukcn, Accipiter ge?ltilis, bcsgker distriktet nå og da, men ruger neppe. Spurvehauken, Acciijiter tiisus, ruger sannsynligvis. Enkeltindivider av spurvehauk er observert i vinterhalvåret. Dvergfalken, Falco coltrntburi~~s, er nok den vanligste av falkene, men hcller ikke den cr noen stcdcr vanlig. Tirnfalken, Falco ') Koiigeorn funnet hekkende av Per Lillegard ved Sdvikskaret også våren Voksen fugl samt reir mcd forlatt egg ogsi sett av J. F. Willgohs der i mai sanimc år.

7 tirrntincrilrrs, har jeg funnet rugende pi Lovunden, i årene Jaktfalken, Falco rrislicoltrs, ruger sannsynligvis på Donna og på Lovunden, selv om jeg ikke noe sted har funnet reir. Vandrefalk, Falco peregrintis, har jeg sett ni og da, men om den rugcr noe sted i distriktet, vet jeg ikke. Storfuglen, Tetrao ~irogalltis, treffes en sjelden gang ute på Qyene, mens orrfuglen, Ljlrtrrtis tctris, og lirypa, Lagottis lagoplrs, ruger tallrikt. Klekkingen av eggene i 1 reir til orrfugl og 1 reir av lirype Kleiva 1914 foregikk henholdsvis 24.6 og Det er mulig at også fjellrypa, Lagopns trrrrtus, rugcr i Iipyfjcllcne, men sikker ruging er ikke konstatert. Om vinteren er den svart vanlig på lavlandet på gycne. Traner, Grtis grru, bcs~ker av og til distriktet under trekk. Akerriksa, Crex cres, har ruget på Skaga på Dgnna, og kanskje også andre steder i distriktet i de senere år, men den må nok regnes som en uregelmessig rugefugl. Mpller fant en vannrikse, Ralltrs aqriaticris, på Dgnna i En sivhgne, Gallin tila chlorop~is, holdt seg havna i Sandnessjwn en ukes tid sommeren Tjelden, I-lacnratoplrs ostrakgris, er en karakterfugl sorii over alt ellers på Nordlandskysten. Vanligst er den nok pmonna. Egglegging i siste halvpart av niai og fcirst i juni. I 1947 kom den 3.4. Vipa, Va~rcllns vancllris. På Alsten har jeg funnet 1-2 par pi Ny-Jord, Spvik og Botn. På Dpnna cr den langt vanligere, da fprst og frcmst ved Gleinsvatnet og på Donnes. I august har jeg der sett flokker pi opp til stk. P1 Lovunden fins den ikke. Tidligst observert ved Ny- Jord ( 1945 ). Den koinrner nok kanskjc tidligere lengre ute på kysten. Dunungcr Ny-Jord Sandloen, Charadrirrs biaticrrla, har jeg funnet rugendc bare ved Skeisvatnet på Dpnna, hvor 1-2 par ruger hvert ar. Ellers har jeg spredte observasjoner fra andrc stcdcr i distriktet, si det er mulig at den ruger ogs1 andre stcdcr. Ogs1 heilo, l>lrii~iulis apricarja, har jeg funnet rugende bar- pi Donna, hvor 1-2 par har holdt seg i minst de siste 10 årene i ornridet Olfot-Solfjellsjgen. Tundraloen, Sqaufarolu sqrintarolu, har jeg sett om hosten, og deri opptrer muligens i ct niindre antall hvert ar.

8 Storsl:t)ve (r\'trrnritiu, urrlrru/<r) nicd unge. Foto: l'cr Lillegaard. Straiidsnipa, Acfitis /!j.polcticos, er i Olfot\~assdragct pi Dgnna den vanligstc av smivadcrne. Ellers trcffcs den barc ur~~clincssig. Ogsi stcinvcndcrcn, Arcnrrrirr infc*rprc~s, rugcr, nicn hcller ikke den i iioc stort antall. Rugda, Scolopas nrsficolu, rugcr, iiicii ikke i noc stort antall. Dcn cr vanligst pi Danna, sxrlig i traktene rundt Oliotvassdragct. I:nkeltbekkasincn, Cellinago ~nllirrago, rugcr ganskc alminnelig. Kcir 4 egg Klciva Dcn komnier i sistc halvdel av april: 1942 dcn 21.4., 1945 den og 1947 dcn Storspovcn, I1'1rirrr~ttirrs rrrcprstrr, rugcr ganske aliiiinnclig. Rcir med nvklcktc ungcr Novik, Sandncssj~cn Forst obscrvert om vircn: dcii 9.4., 1944 den 29.3., 1941 den 24.3., 1946 dcn 28.3., 1947 den 5.4. og 1948 dcn Småspo\.cn, Nrint~ttirrs j/~rii,o/urs, ruger, iiicn er pi langt nxr si tallrik son1 storspovcn. 3 cgg i rcir Klciva blc klekket i Av dc storc snipcnc cr dct bare rodstilken, Trillgra lofrirttrs, sotii hclt sikkert ruger. Dcii cr den vanligstc av småvadcrnc i det rnestc av distriktet. Rcir nicd i cgg Kleiva Den kommer midt i iiiai ( ). Dct er mulig at ogsi gr~nnstilkcn, Trirrga

9 gl(ireolrr, ruger, men jeg har ikkc kunnet finne noe som virkelig beviser det. Gluttsnipa, Triilga rrebtrlaria, besgker kysten i et lite antall under trekket, og da sannsynligvis regelmessig. Sotsnipa, Tririga crythroprrs, har jeg sett bare cprr gang, Sandncssjgen Det er overveiende sannsynlig at også niyrsnipa, Caliriris alpirra, ruger, da jeg har sett den både på Alsten og på Donna i rugetida. blen den ruger neppe i noe stort antall. Fjxreplyttcn, Calidris ~trririfittra, treffer en bare i vinterhalvåret, da små flokker på 5-6 stk. holder til i fjxra. Andre småsniper har jeg truffet bare under trekket, da vesentlig hgsttrekket. Jeg har sett sriiå flokker av polarsnipe, Calidris cart~ittrs, dvergsnipe, Calidris rrriniitcr, og sandlgpcr, Croectlia ulbu. Tenirnincksniye, Csliririt t~~trrrrri~rekii, har jeg sett bare cir gang, på Alsten Mine obscrvasjoncr fra trekktidene er imidlertid så spnrsotnriic at jeg ikkc kan si noe om hvor regelmessig disse snipene trekker over Helgclandskysten. Brushanen, PIJilottruebtis prrgrras, rugcr sannsynligvis, da jeg et par ganger har sett den i rugetida. T trekket besoker den regelmessig kystcn. Svgmmesnipa, Pbalaropns loi~rriirs, har jeg sett bare en gang: en hann på Olfotvatnet, Donna, Noe reir ble ikke funnet, nien fuglen hadde etter alt å dgiiinic egg eller unger. Tyvjoen, Sfcrcorariirs jarasitieris, rugcr, men ikke i noe stort antall. \'cd fuglefjellet på Lovunden f. eks. holder det til ikkc nier enn 3 4 stk. En gang har jeg sett polarjo, Stcrcorririrrs ponraritrrts: på havna i Sandnessjgen. Av måkene ruger 4 arter: fiskemåke, Lurtis runirs, gråmake, Larris arlyr*ntatrrs, sildeniåke, Larrrs ftrsctrs, og svartbak, Lariis nrurin~rs. Sildemåken har jeg bare sjelden funnet rugende, nien den fins i et stort antall i somnierhalvåret langs kystcn, så den ruger nok ikkc så langt unna de undcrspkte oyene. Den holder seg nordpå i tida april-oktober. Også fiskciiiåken forsvinner nesten alltid i vinterhalvåret. Griimåken er den soni forst legger egg, ca Svartbaken er et par dager senere ute, ca. 5.5., niens fiskemåken ikke begynner eggleggingen fgr sist i niai. Andre måker er bare tilfeldige gjester. Vanligst er nok krykkja, Rissa tridactj~lrr, som en kan se ikke så sjelden i vintcr1ialvårct.

10 Mcn jeg har ogsi sctt sprcdte individcr av polarmikc, Larm hyperboretts, og grgnlandsmåkc, Lartrs glaircoides. Hettemåke, Lariis rirlibntlrltts, har jcg obscrvcrt barc crt gang: en ungfugl på Lovunden Tcrnenc, makrcllterna, Sfcrttrr hirttttrlo, og rgdnebbtcrna, Str~rtta nlrrcrsra, cr vanlige rugcfugler i den ytre skjsrgården. De fins både i blandcdc og i arskilte kolonier. De konimer sist i mai, og eggleggingen tar vanligvis til sist i juni cller fgrst i juli. Tcistcn, Cejjbtrs gryllc, er vanlig langs hclc kystcn, somrncr som vintcr. Egglcggingcn bcgynner midt i mai. Av de sosialc alkcfuglcnc er dct bare lundcn, Frafcrctrlii arcfica, som rugcr, og dct bare i dcn kjcnte lundeura pi Lovundcn Iivor hundretusener av lundc holder til. Også 5-6 lomvier, Uria aalge, ligger om sommercn på sjpcn utenfor lundcura, men dc niger neppe dcr. Om vintcren liggcr det på sjgcn store flokker av alke, Alca torda, lotiivi og alkekonge, Plarrttrs ullc. Hubrocn, Btrbo bubo, cr den cncste av uglcnc som sikkert rugcr i distriktct, og da barc i spredte par. Jordugla, Asio flarti~ttctrs, har jeg bare sett cnkelte år på trckk, f. eks. i 1943 den og Og det cr ogsi ii~ulig at andre ugler tilfeldig Pcrlcuglc, Argoliirs f~rrierctrs, blc if&c Mgllcr skutt pi Dgnna i l9 54. En tårnsvale, Aptrs rtgtrs, blc sctt i Sandnessjgcn , og en hsrfugl, Up~iba cjoks, den Av hakkespcttcr er dct barc en som temrnclig sikkcrt rugcr hcr utc, ncmlig dvcrgspctten, Dct~drocojos minor, som jeg har funnet rcir av pi Alsten (1946). Jeg har også sctt dcn på Dgnna i rugetida. Overvintrer. Det er mulig at også grdnnspcttcn, Pic.trs tiridis, rugcr pi gyenc, da jeg har sett dcn av og til, til alle tider pi Prct. Flaggspctt, Drndrocofios major, har jcg sett barc en gang, ved Sgrra, Sandncssjgcn Dcn cr også obscrvcrt av Mpllcr pi Dgnna. Lerka, /ila~rrla art.e~tsis, er ingcn stcdcr vanlig. Syngcnde hanncr er obscrvcrt i Botii, Sandncssj*n, vcd Sovik, Alstahaug og pi Våg og Stavscng på Donna. Låvcsvale, Hiruttdo rttsfica, ruger ganske tallrikt. Egglegging sist i juni. Reir iiicd 1 cgg Kommcr i sistc halvdel av

11 niai. (1942 den 26.5., i944 den 18.5., 1945 den 25.5., 1946 den og 1952 den 19.5.) Taksvala, Dclichotr rirbica, ruger bare sjelden. Snii kolonier funnet i Alstahaug, Leirfjord og på Glein pi Dgnna. Sandsvale, Riparia riparia, ruger i en del mindre kolonier på Alsten og på Dgnna. Egglegging siste halvdel av juni. Reir iiied 4 ikke rugetc egg Breinio Den koninier omkring midten av tiiai. (1345 fprst 26.5.) Ilavncn, Cori,ris coras, rugcr i spredte par langs Iielc kysten. Reir med 3 ikkc rugctc egg ble funnet i Kleiva Krlka, Corretis cor/tis, og skjxra, Pica pica, er langt vanligere bide sonimer og vinter. Krika er salig tallrik pi Dgnna, hvor jeg oni hosten har sett flokker på hundreder av fugl. De forste krlkeeggene har jeg funnct de aller siste dagene av april, iiicn cggleggingen foregir hovedsakelig forse i mai: Reir incd ett egg Kleiva , og I det siste rcirct ble eggene tatt 7.5., og den ble ct rcir nicd 4 friske egg funnet like ved, muligens omlagt kull. Kråkereirene ligger ikkc alltid langt fra folk. Reir er funnct til og ined inne i hager i tcttbebyggelsen i Sandnessjgen. Skjæra koiii til Lovundcn f~rstc gang Jeg fant i 1956 ininst 7 rugende par der ute. Også skjzra begynner cggleggingen sist i april, rcir iiied ett egg Kleiva og Kaie, Cortfris tt~otri~rlula, og iipttcskrikc, Garrtiltis glrttttir~rins, er tilfeldige gjester. Kaia har jeg bare sctt etr gang pi Helgelandskysten. Det var en enkelt fugl soin holdt seg pl Lovundcn et par dager iiiidt i april N~ttcskrika er observert ved Sandncssjpen i jula 1955 og I 1955 var det en flokk pi 4 fugler, i 1956 en enslig. Kj~ttmcisen, Parrts nrajor, rugcr ganske tallrikt i omridet. Egglegging i iiiai. Fgrstc egg , , 1952 f~rstc kull (10 egg) 13.5., andre kull (6 egg) Granniciscn, l'rrr~rs tttontrrtrtcs. Ganske vanlig. Egglegging i tiiai. F~rstegg i et rcir 1944 den 13.5., i et rcir og i et reir Den hakker oftest, iiicn ikke alltid, ut rcirhol selv. 3 ganger har jeg fått den i rugekasser, da i forholdsvis siiil kasser ined smi inngangshol. Den fant jeg i Husmoskogen,

12 Sandncssjoeti, et reir som li ca. 30 cm ned i en ritten eskorsteinsstubbca, inngangshol rett opp. Bastcri i rcirrnatcrialct har nesten alltid vxrt blandct med litt ull, h3r og fjrr. Svartnieis, Prirrrs atcr, har jcg sctt barc en gang, , i Kleiva, Sandnessj*n. Stjertnieisen, Acgithalos carrdrttrrs, streifer cnkcltc vintre orii i sinå flokker rncd opptil 7 stk. i hvcr flokk. (Sctt i Sovikskaret, Alstahaug, av J. F. Willgohs). Trekrypcrcn, Ccrthia farrriliaris, har jeg sett nå og da orii vinteren samnicn nied niciscflokkcr, og den rugcr neppe pi gycne på Helgelandskysten. Jeg har dcrimot cn gang (1942) funnet dcn rugendc pi fastlandct, på Kviting i Leirfjord. Jerrispurvcn, I'rtrnclln rtrod#laris, og gjerdesnictten, Tr~,~lorlptcs troglorljttcs, rugcr regelmessig. En gjcrdcsmett observert i Sandiicssjpcn , cn jernspurv Fossckallcn, Cirrclns citlclus, har jeg ikkc funnet pl gyenc. Pi fastlandet inncnfor, i fjellpartict Town, fins dcn her og dcr. Gritrost, Ttrrdtrs piluris, ruger meget tallrikt, ssrlig i og ved stgrrc plantcfeit. Eggleggingen tar til omkring 1 S.F., men foregår hovedsakelig fra 1.6. til Et reir 1952 lå på en vindusgcsims pa ct sornriierhus i Ura. Små flokker overvintrcr enkeltc ir, iiicns Iiovcdtnengden gjernc konirner i sistc halvdcl av april. Tidligst (1946). Rddvingcn, Trrrdtrs ilirrcrrs, er en svart vanlig rugefugl, rnen cr ikkc si \vanlig son1 gråtrosten. Det er egg i reirene vanligvis fra Tidligst 5.F. (1945). Enkclte individer har overvintrct. Virtrckkct forcgir gjernc i sistc ukc av mai (tidligst ). Ingcn av de andre trostcartcne er dirckte vanlige rugefugler i hele onirådct. Vanligst er nok svarttrosten, Ttrrdrrs rncrrrla. Den ruger tallrikcst pi D~nna, mcn fins ogsi cllcrs i distriktet, da hclst ved sil15 granplantinger. Dcn komnicr gjcrne april. IJnkcltindivider overvintrcr. Miltrosten, Tlrrrlns pbilotrr~~los, ruger også i spredte par i sinå granplantinger og ved fotcn av Dc Sju Sostrc. 1 fjcllskf ningcn fant jeg i 1943 et reir på ei lita hyllc. Reir riied cgg vanligvis iiiidt i juni. Dcn koinn~cr som oftcst sist i april, i 1952 dcn Det har hendt at dcn har overvintret. Kingtrosten, i'r~rdus torqiratns, har jeg sctt barc et par ganger p3 Alstenpya. Den er vanligere på Dgnna, og ganske vanlig pi

13 Lovunden. Reir på Lovundcn hadde ett nylagt egg Den har overvintret. Steinskvett, Ol*rturttb(. ot.rlar~thr, rugcr alminnelig. Egglegging f~rstc halvdel av juni. Reir med 5 ikke rugetc egg Sandnessjpen forst observert den 17.5., 1945 den 20.5., 1952 den Buskskvett, Susicoltr rribclra, er en svzrt vanlig rugefugl. Reir med 7 nyklekte unger Sandnessj~en den Vlrtrekket varierer svxrt fra ir til år, men den er gjerne koninlet for (1945 den 11.5., 1946 den 2.5.). Rodstjerten, Pbocrtictrrris pborrrictirus, ruger bare i spredte par pa Alstengya og Dpnna. Fgrste egg i reir Rddstrupcn, 1:'rithrrcris rribrctila, ruger regelinessig, men er ingen steder direkte tallrik. I 1942 kom den 23.4., i og i Den har ovcrvintret i Sandnessjocn. Blåstrupen, Lttscinirr st~ccicri, ruger fåtallig pi Alsten, D~nna og Lovundcn. Reir med flygeferdige unger Sandnessj~cn , Lovunden I 1946 koiii den Sivsanger, Aeroccpbal~is schoc~rtobar~t~~is, rugcr på Donna, og der i stdrst antall ved Alternvannet. Hagcsangcr, Sylleia borin, er ikke direkte vanlig, men rugcr her og der pi cgnete lokaliteter. Sannsynligvis er den blitt vanligere de siste irene. Hagesangeren kommer fgrst i juni, 19f2 den 4.6. Tornsanger, Sylvia ronrnrtrnis, så jeg fdrste gang i 1948, nien sidcn har jeg sett den gjentatte ganger, da forst og frenist på Donna, hvor jeg fant rcir i Gransanger, Pbylloscop~rs coll~~bita, cr en ganske vanlig rugefugl p5 Alstcn~ya, og jeg har også funnet den på Ddnna. Den er vanligst i utkanten av granplantinger, nien fins ogsi i ren bjdrkeskog. Jeg har inntrykk av at den er blitt nier vanlig de siste irene. Den kommer i siste halvdel nv april. Tidligst observert (1948). Eggleggingen sannsynligvis vanligst i juni. Reir med 1 klekkeferdig egg Sgrrn Lpvsanger, Phylloscop~is trochilus, er vel ved sidcn av heipiplerka den vanligste av smifuglene. Den kornilier midt i mai. (1944: den 13.5., 1945 den 19.5., 1946 den 17.5.). Egglegging i forste halvdcl av juni, rcir med 1 egg Husmoskogen Fuglekongen, Rcgtiltis r~*gtil~is, be~ker pyene uregelmessig om

14 vinteren. Jeg har imidlertid ikke kunnet finne noe som tyder på at den rugcr utc i oygardcn. Gri fluesriapper, Mtiscicaprr stri'rtir, ruger spredt og tilfeldig pi Alstenoya og Donna. Eggleggingen foregir ettcr alt i dgnirne inidt i juni. Srart-kvit fluesnapper, I'lir~scicrrpa /.y)olr.trca, rugcr i stort antall. Hovcdniciigdcn konimcr midt i inai. (1942: 17.5., 1944: 14.1., 1945: IS.$., 1946: Et cksciiiplar sett 1.5. Storpartcn kom dcn 13.5.). Eggl~ggin~cri foregir omkring 1.6. Oi~r~rsikt (1t.c.r ~ggl~~ggingi~ir i 3 i rcir i /9+j og 1446 (daturii for fprstc egg og antall rcir): Dato: : : I - 1 Dato: Suin. 1941: I : I I - 1 l fant jeg i.ilt 20 rcir. Det var 2 cgg i 1 (ble forlatt), 4 cgg i 2, 5 egg i 2, 6 cgg i 6, 7 egg i 5, 8 cgg i 2, 9 egg i 1 og 14 egg i 1. Rcirct iiicd 2 egg ble forlatt av forcldrcne, trolig pi grunn av darlig naboskap. I reiret iiied l4 egg var dct ctt som bare var 9,6 mm langt, dc andre vir av vanlig storrclsc. Eggene la i to Ing dct var cti eller to hunner soiii Iinddc lagt eggcne, vct jcg ikke, da reiret ble funnct ettcr at rugingen var begynt. Hvis vi ser bort fra reirene nicd 2 og 14 egg der cyglcggingen sannsynligvis ikke foregikk tioriii;~lt, ble det i alt uiidcrs~kt I8 rcir iiicd 114 egg, gjciinoriisnittlig 6.3 egg pr. rcir. Ett rcir 1956 Iiaddc I l cgg. Hcipiplcrka, Anfl!r~s )rirtc~nsis~ er kanskje den vanligste av småfuglciic i storc deler av omridet. Den konimcr tidlig i mai, tidligste observasjon 4.5. ( 1945 ). I I O reir som blc undersokt på Ny-Jord, S.~ridncssjocn, i 1945, blc forste egg lagt 1.6. i 6 av dem, i dc andrc 4 i tidcn Trcpiplcrka, Aritl~trs trirulis, ruger barc hei. og der, helst i sm5 skogholt. Den korniiier i furstc halvdcl

15 av niai ( ), gjerne et par dager etter hcipiplcrka. Skjxrpiplcrka, Anfbns spino!cttrt, ruger ganskc tallrikt pa nakne oddcr og holmcr. Reir tiicd nyklckte ungcr Horvncs, Sandncssjd2n, Dcn er tidligst sett Linerla, Mofucilla albu, er vanlig rugcfugl. Den koiiinier en gang i siste halvdel av april: i 1944 dcn 17.4., , , , Egglegging siste halvdel av inai. Reir med 4 nylagtc egg funnct i Sandnessjdcn , nicd 6 nyklekte ungcr Sicrla, Mofacillri flur-a (tbtrrrbrr,gi), Iiar jeg sctt n5 og da pi hdsttrckk. Sidcnsvans, Borrrb~~cilln gnrr~l~s, bespker Alstcngya iicstcn hver vintcr i storc flokker. ITanligvis er den nicst tallrik i oktobcrnovcm bcr. Stxren, Sftirrttis t.ul,prrris, er cn vanlig rugcfugl. Eggleggingen begynner gjcrne f~rstc uke av niai, tncn alt fant jeg i Sandncssjgen rcir ined små ungcr. Fgrste egg i cn rugekasse i Kleiva blc lagt: fgrstc kull 2.5., andrc kull Blotiister og grgnt gras som rcirtiiatericll cr vanligcre brukt i andrc enn i f~rstc kull. Dct grgnnc blir ikke alltid brukt sorii pynt, som oppgitt i litteraturen. Flcrc rcir har et tykt lag nicd grgnt gras i botn, tnen sclvc reirskila har vzrt bygd av halm og tdrre stri. Enkcltc ar overvintrer små flokker, men hovcdmcngdcn reiser bort og komiiier tilbake en gang i mars måned. Store flokkcr obscr\~crt i Kleiva , , , og Gronnfinkcn, Cbloris cbloris, har jeg funnet rugcndc barc cn gang, nenilig i inai 1945 i et Iitc plantefelt iiied gran vcd I-Iusii~o, Sandnessjwn. hlcn jeg har også sctt den ct par ganger til i rugetida i granplantingcr p5 Alstcn3ya. t:orckomsten om vintcrcn varierer sterkt. Enkcltc viiitrc som f. cks. vinteren kan dcii opptrc i storc flokker, niens dcn andrc år syncs i iiiangle helt. Grisisik, Cnrdtrclis flainrttcri, og bergirisk, Curilrri*lis flrri*irostris, rugcr tallrikt. Gridsiken cr den vanligste nv de to artcnc inne ved f~stlnndct, nictis bcrgiriskcn er langt tallrikcrc på f. eks. Lovundcn. Begge overvintrcr. Gråsisiken er cnkcltc Ir vanligcre otn vintcrcn cnn otn somnicren, mcns det tiiotsnttc ser ut til i vxre tilfcllc tiicd bcrgiriskcn. Torniriskcn, Cnrd?iclis carrrrabi)ta, har jcg funnct rugcndc Klcivn ( og 1946) og Sk.iga, Dontia (1953).

16 Donipappen, P~~rrb~rln jj~rrbnlu, har jeg ikkc funnet reir av, tncn jeg har observert en hunn i rugetida. Det var i et lite iiied tette, forholdsvis små graner ved Husriio, Sandncssjgen. I vinterhalvirct ser cn dcn av og til i slni flokkcr, også i bjgrkcskogcn, sjelden mer cnn 5 stykker i hver flokk. Bide bokfinken, Frirtgilla coi*lcbs, og bjgrkefinkcn, E'rirr~illa rttontifritrgilla, er svzrt vilnlige rugefugler, bokfinken kanskje den vanligste av de to. Bokfinken kornnicr tidlig på våren, gjcrne en gang i april, nicn er sett så tidlig soiii (1945). Enkcltindivider har overvintret. Bj~rkefinkcn kornnier langt senere: og Eggleggingen til bokfinken foregår gjerne midt i mai. Reir med 4 nylagte egg og med ett egg og Bj~rkcfinken begynner 3. legge egg en del senere, vanligvis sist i iiiai, og nylagte egg finnes ofte til slutten av juni. Jeg har aldri funnet at bjdrkcfinkcn slir seg sattirlien i små kolonier. Gulspurven, Entlicriza citrirtc,lla, ruger, men er ikkc tallrik. Et reir nicd nyklekte unger ble funnet Kleiva Sivspur\.cn, E. scbocnirlrrs, ruger pi iiiyrlcndtc lokaliteter og er ingen stcder direkte tlllrik. Reir iiied 6 egg nicd klekkebrister Kleiva , og nied flygeferdige unger Holand, Ddnna, Sivspurven koniiiier vanligvis sist i april. Sngspurvcn, Pll~ctropbi~r~ns nii.rrlis, er ganske vanlig i fjellet, f. eks. i De Sju Sgstre på Alsten. Oni våren trekker den i store flokkcr i lavlandet, da gjerne i apil, tidligst 4.4. ( 1947). Den har overvintret. Lappspurv, Cali-uritrs lappo~ticvs, er observert bare noen få ganger, og da under Iitrsttrckket sist i septcrnbcr. Ogsi et par andre finkefugler har jeg sett på Helgelandskysten. I juli 1953 si jeg et par-tre sri13 flokkcr (7-1 O fugler i hver) ;tv grankorsnebb, Losiii crrrt~irostra, ved Straumevatna på Dgnna. Jula 195f holdt flokkcr av konglebit, Pirticolli ctz~rclrator, seg i tcttbct>yggelscn i Sandnessjacii. Grprinsisik, Ct~rlllr~lis S~~IIIIS, er sett ri; og da i vinterhalvåret, son1 oftest i granplantninger. Moller fant i 1955 cn dvergspurv, 13rtLcriza /~~rsillrr, pa Skagancset, Ddnna. Grispurven, Passcr ilorrtc~stic~rs, er meget vanlig i bystrgket i Satidricssj~cn og i tettbygde stcder pi D0nn.i og Lovundcn, niens den ute p5 landet rugcr bare i spredte par.

17 FUGL OBSERVERT PA ALSTEN, DONNA OG LO\'UNDISN, I-IELGELANDSKYSTEN (Tegnforklaring nedenfor). Birils o1iscri~i.d orr sor~rc isl<rtrtls ulr the consl o/ I.lt-lgidiirtd, Co. Norilli~ilri (lcgrrlil ~~1~10~~). Cavia nrctica - inimcr - ndamsii - stellata Podiccps auritus l-iydrotates pclagicus Fulinnrus glacialis Sula bassana I>linlacrocorax carbo - aristotclis Ardca cincrca Anas pintyrliynclios - crecca - penelopc - acuta Aythya marila - fuligula Buccpiiaia clangula Cl;~ngula hycmnlis hlclanitta fusca - iiigra Soinatcrin tnollissima - spcctatilis Mergus scrrator - mcrganscr Tadorna todorna Anser anser - f. brncliyrliynclius Brnnta bcrnicla Cygnus cygnus Aquila c11rysaetos Ruger Overvintrer Gjcstcr (brcediag) ( u i t r ) (aisifon) B-C A B A A-B 11-B

18 Buteo lagopus Accipitcr nisus - gentilis I-lalixctus albicilla I:alco pcrcgrinus riisticolus - columbariiis - rinnirriculus Lagopiis Ingopus - nilitus Lyrurus terris Tctrao iirognlius Grus grus Crcs cres ILallus nquaticus Gallinula cliloropus I-Ixmatopus ost ralegus \'mcllus vanelliis Cliarndrius Iiinticula I>luvi;~lis apricaria Squntnrola squatarola Arenilria intcrprcs Gallinago gnllinago Scolo~inx riisticoln Numcnius nrquata - pliaeol>iis Tringa glarcola - totnnus - crytliropus - ncliiilari:~ Actitis ~ )'~oi~~cos Calid ris cniiir tus - niaritinil - niiriiita - teriiniinckii - nll~itia Croccthin alba I~liilotiirclius pugriax l>lialnrupus lobatus Stercorarius parasiticiis poiiinriniis A-B U-C

19 Larus inariniis - fusc1rs - argentatiis - liypcrtorciis - glaucoides - caniis - ridibundus Rissa tridactyla Sterna Iiirundo - macrura Alca torda I~lautiis alle Uria aalge Ceppliiis gryllc Fratercula arccica Biibo biibo Asio flammeus Acgoliiis funcrcus Apus apus Upupa epops I'icus viridis Dendrocopos niajor minor ~Iauda arvensis Hirundo rustica Delichon urbica Corvus corax - coroile cortiis - moricdula Pica pica Garrulus glaiidariiis Parus major - atcr - triontanus Acgitbalos caudatiis Ccrthia farniliaris Troglod ytes troglorly tcs Cinclus cinclus A-B II A A II A-B A A

20 Turdiis pilaris pbilomclos - ilincus - torquatus Ocnanrtie ocnnnthc Sasicola riibetra l~lioeriicurus plioenicuriis Luscinia svccica Eritliacus rubecula Acroccphalus scliccnobacrius Sylvin borin - coiiimunis Pliylloscopiis collybitn - trochilus Regulus rcguliis h'luscicapa striatn - hypoleucn Prunclla niodularis Aiitbiis trivialis - pratensis - spinolettn Motncilla alba - flnva Bombycilla gnrrtiliis Sturlius vulgaris Cliloris cliloris Carditclis cannabinn - ilavirostris - flammen I'yrrliitla pyrrhula Pinicola cniiclcator Losia curvirostra Fringilla coclcbs - riiontifringilla Einbcriza citriticlla - schocniclus - riisticn Calcarius Inpponicus ' I'lcctrophcnas nivalis Passcr domesticus A A-B A I3 A-I3 h 11 I3 I3 A-B H A-n li A-B A i\ n-c B-C A 11 C A-B A b C C c b-c b 3 b b-c C - 7

21 Tegnforklaring: ruger vanlig på passende lokaliteter, ruger regelmessig, nien bare i lite antall, vanligvis pa begrcnscdc lokaliteter, ruger urcgelmcssig eller bure sannsynligvis. overvintrer regelmessig og vanligvis i ganske stort antall. overvintrer uregelmessig og i mindre antall, overvintrer bare ytterst sjelden. (abc, bare norske rugefiiglcr er nevnt her.) trekkgjester eller vintergjester, årlig, trekkgjester eller vintergjester, uregelmessig, trekkgjester eller vintergjester, observert bare 1 gang. Symbols: breeding rcgularly in suitablc localities, conimon. brecding rcgularly, in sma!l numbers, usually in restrictcd localities, brecding irregularly, or brecding uncertain. \vintering every year, common, wintcring usually in sniall numbcrs, not evcry ycur, wintering only rarcly and only singly. (abc. only Norwegian breeding species mcntioned lierc.) migranr or \vinter visitor from other districts, regular, irregular, seen only once. SUMkIl\RY: BIRI> NOTES FRO11 'THE COAST OF I-IELGELAND, NORTH NORWr~\Y. Irrcgul~r obscrvations niade by the author on the bird lifc of the islandr Alsten, Donna, and Lovunden (about 66" N.lat.) in A list of the obscrvations is givcn on pp , where also rccords published by Xlollcr on birds at Donna have becn included. A total of 15 l spccies have been obscrved in thc district. 87 of rhcse brecd more or less re);ularly. 10 more may be brccding. but neithcr nests nor othcr evidcnce have actually becn foiind spccics of Norwegiaii brccding birds have been recorded during winter, niany of them, ~~~~~~~~er, only irregularlp, e.g. Gurrrtlits glarrdariris. 42 visitors - foreigri brecdi~i~ birdr or Norwegian birdr niigrating froiii other districrs - have bccn obscrved. Rccordcd only once by the author are, among othcrs, Cori~rts motrcdrilu, Aptrc ripris, Uptipa cvpops, Culitiris ~crnrtiirrrkii, Trivga t-r>//jropris, I.ariis ridil>tirrdrtt, and Gallitittla chloropits. hfyrbergct, Svein, 1917: Havorna pa Helgeland. - I:ririritr lo: r 1-6f. Halvdan, 1917: Fuxleliv oppunder I'olarsirkelcn. - Farirtii 10:

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA Tidsskrirt utgitt av Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 7, hefte 4 Novem ber 1966 GRESSHOPPESANGERENS FOREKOMST I NORGE Av Tore Nielsen

Detaljer

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene.

Roar Solheim Trond Vidar Vedum. Fugleskole. På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Roar Solheim Trond Vidar Vedum Fugleskole Kurshefte utviklet av Norsk Ornitologisk Forening På nettstedet Fuglevennen.no finner du oppgaver og spill som hjelper deg til å lære enda mer om fuglene. Fugleskole

Detaljer

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen!

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen! Terje Bøhler Nå med Fugleskolen! Fugler Et idé- og aktivitetshefte Illustrasjoner av Rune Roalkvam Forslag til ulike prosjekter til bruk i skolen, ungdomsklubber, speideren etc. 2013, versjon 3.0 1814

Detaljer

Terna måkenes elegante kusine

Terna måkenes elegante kusine Årets Fugl 2006: Terna måkenes elegante kusine Terna er en kjent og kjær fugl for småbåteiere, sportsfiskere og andre som ferdes langs kysten. Den er lett å kjenne igjen på sitt dolkeformede røde nebb,

Detaljer

Fuglevennen. din naturkontakt. Høst 2004. Tema: fugleforing

Fuglevennen. din naturkontakt. Høst 2004. Tema: fugleforing Fuglevennen din naturkontakt Høst 2004 Tema: fugleforing Lille meis - Hva nå? Selv om vi aldri så gjerne ønsker å holde fast på sommeren, så er det ikke til å unngå at vinteren står for døra. Med den kommer

Detaljer

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen

LISTASTRENDENE. Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder. Sandløper. Gunnar Gundersen UTVALGTE FUGLEARTERS BRUK AV LISTASTRENDENE Sandløper Gunnar Gundersen Oppdrag for Fylkesmannen i Vest-Agder M. Wold, J.E. Røer, V. Bunes 23. mars 2012! INNHOLD Forord!... 2 Konklusjon!... 4 Listastrendene

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

Riksvåpenet som ble bongjemt

Riksvåpenet som ble bongjemt Bj~rn Bratbak Riksvåpenet som ble bongjemt Under restaureringsarbeidene på Stavangers tollbod i 1989 ble det på loftet funnet en ca to meter hey riksvåpendekorasjon hugget i klebersten. Riksvåpenet har

Detaljer

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland

Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Noen iakttagelser over hubro (Bubo Bubo L.) i Rogaland Av Yngvar Hagen I: Stavanger Museums årbok årg. 60(1950), s. 93-109 NOEN IAKTTAGELSER OVER HUBRO (BUBO BUBO L.) I ROGALAND,411 YIVGt--AR IIAGEN e

Detaljer

Kolbjern Skipnes. Ornamenta1 bruk av fjær. og utviklingen av fuglever net. ca. 1870-1930

Kolbjern Skipnes. Ornamenta1 bruk av fjær. og utviklingen av fuglever net. ca. 1870-1930 Kolbjern Skipnes Ornamenta1 bruk av fjær og utviklingen av fuglever net ca. 1870-1930 D enne artikkelen tar for seg siiiiiiiienhengeri tiielloin bruken iiv fjar i tiioreiritliistrieri og utvikliiigc'ii

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

KRAFTLEDNING/FUGL-PROBLEMATIKK I GRUNNFJORDEN NATURRESERVAT, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND. Per Gustav Thingstad

KRAFTLEDNING/FUGL-PROBLEMATIKK I GRUNNFJORDEN NATURRESERVAT, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND. Per Gustav Thingstad NOTAT FRA ZOOLOGISK AVDELING: 1989-2 KRAFTLEDNING/FUGL-PROBLEMATIKK I GRUNNFJORDEN NATURRESERVAT, ØKSNES KOMMUNE, NORDLAND Per Gustav Thingstad I UNIVERSITETET I TRONDHEIM VITENSKAPSMUSEET Notat fra Zoologisk

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Na er del julaften og 17. Mai for oss med hytte pa Hugulia. Det er den tiden pa aret de aller fleste hyttene er fulle. Og hva er det som gjør at vi gar mann av huse for å tilbringe påsken på fjellet? Det

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Samtaler med ILIUKA Mitakuya Oyasin. Il. januar 1995. Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Siktemålet med denne utgivelsen

Detaljer

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.))

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Stavanger Museum / Aebok, Arg. 76(1966), s. 53-96 ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Av BJORN MYHRE Siden tidlig i 1950-åra

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Lundehund Klubb. Nr 1, april 2009 30 årg.

Medlemsblad for Norsk Lundehund Klubb. Nr 1, april 2009 30 årg. Medlemsblad for Norsk Lundehund Klubb Nr 1, april 2009 30 årg. Eriksro Ivriga Isa Foto: Anneli Rosenberg Trofast av Vinterskogen & Silversound's Hippi-Hortensia. Aner vi årets første bad? Foto: Anneli

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Holleia. tiurens rike

Holleia. tiurens rike Holleia tiurens rike 2 Holleia tiurens rike Holleia tiurens rike Arnt Berget Holleia tiurens rike 3 Forlaget Tom & Tom 2009 Tom Schandy og Tom Helgesen Adresse: Elgfaret 35, 3320 Vestfossen Tlf/faks. 32

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Insekt-Nytt nr. 1, Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt presenterer popult~rvitenskapelig(. oversikts- og temaartikler om insekters (i~~hl

Detaljer

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været

Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Hvordan kan fargene på himmelen fortelle om været Innlevert av 1-4 ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Så ble det nysgjerrigperprosjekt i år. Elevene får et eierforhold til prosjektet

Detaljer

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 34 NR. 2 2010 Skattejakt i fjellheimen s.13 Et lite stykke Norgeshistorie s.14 Bjørnejegeren fra Nord-Torpa s.4 REDAKTØRENS hjørne Jeg sitter ved vinduet på hytta en

Detaljer

20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang

20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang Nr 2 Oktober 2008 Årgang 20 20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang..nå er det bare muren og nytt fortau som gjenstår Vel-Nytt Nr. 2

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

It,nt' ror Liverpool.

It,nt' ror Liverpool. BORTUNDER 1. Sammensatt av «borte + under»: Haren satt bortunder fjeilknausen og slikket seg. Katten la scg bortunder ovnen. BORTVED 1. Sammensatt av «borte + ved~~: Flaskene star bortved d0ra. Bankcn

Detaljer

Insekt-Nytt 34 (4) 2009

Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Insekt-Nytt 34 (4) 2009 Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Redaktør: Anders Endrestøl Redaksjon: Lars Ove Hansen Jan Arne Stenløkk Leif Aarvik Halvard Hatlen Hallvard Elven

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer