Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN"

Transkript

1 STERNA

2 Lytt

3 Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 8 November 1959 FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN I dette hundreket er det bare få notiser cn kan finne i littcraturen om fuglclivct på Hclgclandskysten. Det viktigste arbeidet fra senere tid er et av H a l v d a n M g l l e r om fuglene på Dgnna (*Fugleliv oppunder Polarsirkelen,, 19 57). Jeg er født og oppvokset i Sandnessjgen, og jeg har fra jeg var liten gutt vært interessert i fugl og nottrt ned det jeg fant. I de senere år har jeg imidlertid hatt anledning til å vaere nordpå bare i feriene, og storparten av mine observasjoner stammer f~lgelig fra våren og sommeren. Best kjenner jeg fuglelivet i Kleiva, et lite sted 6 km syd for sentrum i ladestedet Sandnessj~n. Sommeren undersgkte jeg fuglefaunaen på D~nna for Utvalget for ViltbioIogisk Forskning, og en stprre eller mindre del av somrene I har jeg ligget p3 Lovunden og undersqikt lundefuglen. Jeg har i denne artikkelen samlet mine notater fra fuglelivet på Helgeland. Det er altså mer eller mindre tilfeldige observasjoner, hovedsakelig fra pycne Alsten, Dgnna ag Lovunden, gjort i irene Både srorlom, Gavia aretica, og sanåloni, Gavia stclfrttd, ruger. Den siste er overlegent den vanligste. Den ruger ved smådarnmcr Trykkec mcd bidrag fra Norges Almcnvitenskaprligc Farskningrrld,

4 pi Doiiiia og ute i skjxrgirdcn i et gatiskc stort antall. Islomii~cn, Gui-irr irtirrtt1r, sccs ni og da oiu vintcrcn. Sikkcr gulnebbloni, Guc~iri nrlunrsii, har jeg sctt barc en gang, , vcd Sandncssjwn, mcn den kan nok vrrc vanligere. Ca. 2 par av horndykkcr, I'orlici,ps ririritns, rugcr i Storvatnct på Tjgtta og i Altcriivatnct på Dgniia. Otii vinteren kan cn finne streiffuglcr av havsulc, Srila 6ussrri1a, og av havhest, E'iilnritrtrs ylaciulis, nrr kysten. En gang, , har jcg sctt cn enslig havsvale, l ~ydrobiifcs pr.lri,qicirs, \.cd Sandncssjpen. Det er iiiulig at dcn kan vxrc oftcrc i sc Icngrc ute i skjargården, sol11 anfort av Mgllcr. Toppskxvcn, I'brrlricrocorns ririsfotclis, rugcr ganskc vanlig i dcn ytterste skjxrgirdcn. Antallct har nok gitt nw ned i den sencrc tidcn, da det blir tatt livct av ikkc så få storc unger til niat. Egglcggingstidcn varierer stcrkt, fra tidlig i mai til sist i juni. Også storskarvcn, PIJnlricrocorrrs curbo, skal ruge hcr ute, iiicn jcg har aldri funnet den i rugctida. On1 vintcrcn er dcn nicr vanlig. Et par av hegre, Ardra cir~crcii, har i en årrekkc rugct vcd Våg på Donna. Ellcrs har jcg sctt en og annen hegrc også andre stcdcr pi Hclgclandskystcn, bl. a. i Botn, Sandncssj~cn, utcn å kunnc konstatcre on1 den rugct eller ikkc. Stokkand, Anas /~lnt~~rbyr~cbos, rugcr her og dcr i hclc distriktet. Rcir mcd I egg Sandncssjocn Om vinteren liggcr små flokkcr langs stranda. Brunnakkcn, Anus poti~lojc, rugcr ogsi, mcti er ikkc si vanlig som stokkanda, mens stjcrtanda, Anas ucrrfrr, er observert barc utcnom rugctida. Krikkanda, Artas crclccci, cr derimot en ganske vanlig rugcfugl. Rcir tiicd 8 friskc egg Toppanda, A~ttl~~~rr frilig~tla, har jeg funnct rugcndc barc i Alterii\~atrict pl Donna, der dct cr iiiulig at 1-2 par rugcr rcgcliiicssig. Oni vintcrcn er den dcriniot vanligcrc langs kystcn. I andeflokkene otii vinteren har jeg også sett bcrgand, Ajttb~~ir ~riririlrr, kvinand, Rnccjbrrlrr clarrgnlri, havcllc, Cluiigiilii byertralis, svartand, Melaniffri rri,qrrt, og sjgorrc, M~laniffcr frrscri. Av dissc er iniidlcrtid barc havclla og sjgorrcn å finnc i noe storrc tall. Ærfuglen, Sortiutcria ~riollissirrra, ruger i ct stort antall pi Lovundcn og er ganskc vanlig også på Donna. Pi Alsten rugcr den

5 Ungcr av toppskarv (I'Bal. arii ifufelis). Foto: Per Lillcgaard. bare spredt. Eggleggingen begynner vanligvis midt i niai, men nylagte egg kan en ogsi finne så sent som ved St. Hans-tider. Dens arktiske slektning praktxrfuglcn, Son,atcriu spectabilis, kan en ogsi se nå og da i vinterhalvåret. Silanda, Mcrgrrs serrator, er en av de vanligste endene. A d~nime etter storrelsen av ungene forcgir eggleggingen vanligvis i juni. Laksanda, imergus iltergattser, ruger sannsynligvis ogd, da jeg flere ganger har sett par i rugetida ute på D3nna og Lovunden. Silanda er vanlig langs kysten om vintcrcn, mens laksanda også d.1 opptrer mer tilfeldig. Grågåsa, Anser attser, ruger her og der i den ytterste skjargarden. Den skal ha ruget også på Alstenoya til i 1920-irene. I april og oktober kan en se flokker y: crckk. I flokkene er det også andre gjess, sannsynligvis kortncbbgås, Anser faba!is brrl- ~h~rbyttcbtrs. Ringgås, Brunta bcrnirlrr, blir ogsi sctt ni og da pi Helgelandskysten. Det er mulig at ogd andre gjess f&cr kysten på trekket, men jeg har ikke hatt anledning til direkte observasjoner i den

6 Gammel havgrn (Hd. albicilla). Foto: Edv. K. Barth. yctcrstc skjxrgarden i trekktida. Gravand, Trrrlorna fadornn, bespkcr kysten nå og da. Den skal muligens ruge. Sangsvaner, Cjigntis cygnrrs, beseker Helgelandskysten hvert år under hgst- og vårtrekket. Jeg har tidligere (1956) anslått bestanden av havgrn, Halirt.Ctrrs dbicilia, på Helgelandskysten til par. Men også kongeprna, Aq~riln cbrysai!fos, ruger her ute. I 1954 og 1955 ruget et par i Sxikskaret, Alstahaug." Om vinteren ser en ofte kongcgrn, og da son1 oftest ungfugl. Fjellvåk, Btifeo lagoplrs, skal ha ruget, inen jeg har aldri funnet reir av den. Hgnsehaukcn, Accipiter ge?ltilis, bcsgker distriktet nå og da, men ruger neppe. Spurvehauken, Acciijiter tiisus, ruger sannsynligvis. Enkeltindivider av spurvehauk er observert i vinterhalvåret. Dvergfalken, Falco coltrntburi~~s, er nok den vanligste av falkene, men hcller ikke den cr noen stcdcr vanlig. Tirnfalken, Falco ') Koiigeorn funnet hekkende av Per Lillegard ved Sdvikskaret også våren Voksen fugl samt reir mcd forlatt egg ogsi sett av J. F. Willgohs der i mai sanimc år.

7 tirrntincrilrrs, har jeg funnet rugende pi Lovunden, i årene Jaktfalken, Falco rrislicoltrs, ruger sannsynligvis på Donna og på Lovunden, selv om jeg ikke noe sted har funnet reir. Vandrefalk, Falco peregrintis, har jeg sett ni og da, men om den rugcr noe sted i distriktet, vet jeg ikke. Storfuglen, Tetrao ~irogalltis, treffes en sjelden gang ute på Qyene, mens orrfuglen, Ljlrtrrtis tctris, og lirypa, Lagottis lagoplrs, ruger tallrikt. Klekkingen av eggene i 1 reir til orrfugl og 1 reir av lirype Kleiva 1914 foregikk henholdsvis 24.6 og Det er mulig at også fjellrypa, Lagopns trrrrtus, rugcr i Iipyfjcllcne, men sikker ruging er ikke konstatert. Om vinteren er den svart vanlig på lavlandet på gycne. Traner, Grtis grru, bcs~ker av og til distriktet under trekk. Akerriksa, Crex cres, har ruget på Skaga på Dgnna, og kanskje også andre steder i distriktet i de senere år, men den må nok regnes som en uregelmessig rugefugl. Mpller fant en vannrikse, Ralltrs aqriaticris, på Dgnna i En sivhgne, Gallin tila chlorop~is, holdt seg havna i Sandnessjwn en ukes tid sommeren Tjelden, I-lacnratoplrs ostrakgris, er en karakterfugl sorii over alt ellers på Nordlandskysten. Vanligst er den nok pmonna. Egglegging i siste halvpart av niai og fcirst i juni. I 1947 kom den 3.4. Vipa, Va~rcllns vancllris. På Alsten har jeg funnet 1-2 par pi Ny-Jord, Spvik og Botn. På Dpnna cr den langt vanligere, da fprst og frcmst ved Gleinsvatnet og på Donnes. I august har jeg der sett flokker pi opp til stk. P1 Lovunden fins den ikke. Tidligst observert ved Ny- Jord ( 1945 ). Den koinrner nok kanskjc tidligere lengre ute på kysten. Dunungcr Ny-Jord Sandloen, Charadrirrs biaticrrla, har jeg funnet rugendc bare ved Skeisvatnet på Dpnna, hvor 1-2 par ruger hvert ar. Ellers har jeg spredte observasjoner fra andrc stcdcr i distriktet, si det er mulig at den ruger ogs1 andre stcdcr. Ogs1 heilo, l>lrii~iulis apricarja, har jeg funnet rugende bar- pi Donna, hvor 1-2 par har holdt seg i minst de siste 10 årene i ornridet Olfot-Solfjellsjgen. Tundraloen, Sqaufarolu sqrintarolu, har jeg sett om hosten, og deri opptrer muligens i ct niindre antall hvert ar.

8 Storsl:t)ve (r\'trrnritiu, urrlrru/<r) nicd unge. Foto: l'cr Lillegaard. Straiidsnipa, Acfitis /!j.polcticos, er i Olfot\~assdragct pi Dgnna den vanligstc av smivadcrne. Ellers trcffcs den barc ur~~clincssig. Ogsi stcinvcndcrcn, Arcnrrrirr infc*rprc~s, rugcr, nicn hcller ikke den i iioc stort antall. Rugda, Scolopas nrsficolu, rugcr, iiicii ikke i noc stort antall. Dcn cr vanligst pi Danna, sxrlig i traktene rundt Oliotvassdragct. I:nkeltbekkasincn, Cellinago ~nllirrago, rugcr ganskc alminnelig. Kcir 4 egg Klciva Dcn komnier i sistc halvdel av april: 1942 dcn 21.4., 1945 den og 1947 dcn Storspovcn, I1'1rirrr~ttirrs rrrcprstrr, rugcr ganske aliiiinnclig. Rcir med nvklcktc ungcr Novik, Sandncssj~cn Forst obscrvert om vircn: dcii 9.4., 1944 den 29.3., 1941 den 24.3., 1946 dcn 28.3., 1947 den 5.4. og 1948 dcn Småspo\.cn, Nrint~ttirrs j/~rii,o/urs, ruger, iiicn er pi langt nxr si tallrik son1 storspovcn. 3 cgg i rcir Klciva blc klekket i Av dc storc snipcnc cr dct bare rodstilken, Trillgra lofrirttrs, sotii hclt sikkert ruger. Dcii cr den vanligstc av småvadcrnc i det rnestc av distriktet. Rcir nicd i cgg Kleiva Den kommer midt i iiiai ( ). Dct er mulig at ogsi gr~nnstilkcn, Trirrga

9 gl(ireolrr, ruger, men jeg har ikkc kunnet finne noe som virkelig beviser det. Gluttsnipa, Triilga rrebtrlaria, besgker kysten i et lite antall under trekket, og da sannsynligvis regelmessig. Sotsnipa, Tririga crythroprrs, har jeg sett bare cprr gang, Sandncssjgen Det er overveiende sannsynlig at også niyrsnipa, Caliriris alpirra, ruger, da jeg har sett den både på Alsten og på Donna i rugetida. blen den ruger neppe i noe stort antall. Fjxreplyttcn, Calidris ~trririfittra, treffer en bare i vinterhalvåret, da små flokker på 5-6 stk. holder til i fjxra. Andre småsniper har jeg truffet bare under trekket, da vesentlig hgsttrekket. Jeg har sett sriiå flokker av polarsnipe, Calidris cart~ittrs, dvergsnipe, Calidris rrriniitcr, og sandlgpcr, Croectlia ulbu. Tenirnincksniye, Csliririt t~~trrrrri~rekii, har jeg sett bare cir gang, på Alsten Mine obscrvasjoncr fra trekktidene er imidlertid så spnrsotnriic at jeg ikkc kan si noe om hvor regelmessig disse snipene trekker over Helgclandskysten. Brushanen, PIJilottruebtis prrgrras, rugcr sannsynligvis, da jeg et par ganger har sett den i rugetida. T trekket besoker den regelmessig kystcn. Svgmmesnipa, Pbalaropns loi~rriirs, har jeg sett bare en gang: en hann på Olfotvatnet, Donna, Noe reir ble ikke funnet, nien fuglen hadde etter alt å dgiiinic egg eller unger. Tyvjoen, Sfcrcorariirs jarasitieris, rugcr, men ikke i noe stort antall. \'cd fuglefjellet på Lovunden f. eks. holder det til ikkc nier enn 3 4 stk. En gang har jeg sett polarjo, Stcrcorririrrs ponraritrrts: på havna i Sandnessjgen. Av måkene ruger 4 arter: fiskemåke, Lurtis runirs, gråmake, Larris arlyr*ntatrrs, sildeniåke, Larrrs ftrsctrs, og svartbak, Lariis nrurin~rs. Sildemåken har jeg bare sjelden funnet rugende, nien den fins i et stort antall i somnierhalvåret langs kystcn, så den ruger nok ikkc så langt unna de undcrspkte oyene. Den holder seg nordpå i tida april-oktober. Også fiskciiiåken forsvinner nesten alltid i vinterhalvåret. Griimåken er den soni forst legger egg, ca Svartbaken er et par dager senere ute, ca. 5.5., niens fiskemåken ikke begynner eggleggingen fgr sist i niai. Andre måker er bare tilfeldige gjester. Vanligst er nok krykkja, Rissa tridactj~lrr, som en kan se ikke så sjelden i vintcr1ialvårct.

10 Mcn jeg har ogsi sctt sprcdte individcr av polarmikc, Larm hyperboretts, og grgnlandsmåkc, Lartrs glaircoides. Hettemåke, Lariis rirlibntlrltts, har jcg obscrvcrt barc crt gang: en ungfugl på Lovunden Tcrnenc, makrcllterna, Sfcrttrr hirttttrlo, og rgdnebbtcrna, Str~rtta nlrrcrsra, cr vanlige rugcfugler i den ytre skjsrgården. De fins både i blandcdc og i arskilte kolonier. De konimer sist i mai, og eggleggingen tar vanligvis til sist i juni cller fgrst i juli. Tcistcn, Cejjbtrs gryllc, er vanlig langs hclc kystcn, somrncr som vintcr. Egglcggingcn bcgynner midt i mai. Av de sosialc alkcfuglcnc er dct bare lundcn, Frafcrctrlii arcfica, som rugcr, og dct bare i dcn kjcnte lundeura pi Lovundcn Iivor hundretusener av lundc holder til. Også 5-6 lomvier, Uria aalge, ligger om sommercn på sjpcn utenfor lundcura, men dc niger neppe dcr. Om vintcren liggcr det på sjgcn store flokker av alke, Alca torda, lotiivi og alkekonge, Plarrttrs ullc. Hubrocn, Btrbo bubo, cr den cncste av uglcnc som sikkert rugcr i distriktct, og da barc i spredte par. Jordugla, Asio flarti~ttctrs, har jeg bare sett cnkelte år på trckk, f. eks. i 1943 den og Og det cr ogsi ii~ulig at andre ugler tilfeldig Pcrlcuglc, Argoliirs f~rrierctrs, blc if&c Mgllcr skutt pi Dgnna i l9 54. En tårnsvale, Aptrs rtgtrs, blc sctt i Sandnessjgcn , og en hsrfugl, Up~iba cjoks, den Av hakkespcttcr er dct barc en som temrnclig sikkcrt rugcr hcr utc, ncmlig dvcrgspctten, Dct~drocojos minor, som jeg har funnet rcir av pi Alsten (1946). Jeg har også sctt dcn på Dgnna i rugetida. Overvintrer. Det er mulig at også grdnnspcttcn, Pic.trs tiridis, rugcr pi gyenc, da jeg har sett dcn av og til, til alle tider pi Prct. Flaggspctt, Drndrocofios major, har jcg sett barc en gang, ved Sgrra, Sandncssjgcn Dcn cr også obscrvcrt av Mpllcr pi Dgnna. Lerka, /ila~rrla art.e~tsis, er ingcn stcdcr vanlig. Syngcnde hanncr er obscrvcrt i Botii, Sandncssj*n, vcd Sovik, Alstahaug og pi Våg og Stavscng på Donna. Låvcsvale, Hiruttdo rttsfica, ruger ganske tallrikt. Egglegging sist i juni. Reir iiicd 1 cgg Kommcr i sistc halvdel av

11 niai. (1942 den 26.5., i944 den 18.5., 1945 den 25.5., 1946 den og 1952 den 19.5.) Taksvala, Dclichotr rirbica, ruger bare sjelden. Snii kolonier funnet i Alstahaug, Leirfjord og på Glein pi Dgnna. Sandsvale, Riparia riparia, ruger i en del mindre kolonier på Alsten og på Dgnna. Egglegging siste halvdel av juni. Reir iiied 4 ikke rugetc egg Breinio Den koninier omkring midten av tiiai. (1345 fprst 26.5.) Ilavncn, Cori,ris coras, rugcr i spredte par langs Iielc kysten. Reir med 3 ikkc rugctc egg ble funnet i Kleiva Krlka, Corretis cor/tis, og skjxra, Pica pica, er langt vanligere bide sonimer og vinter. Krika er salig tallrik pi Dgnna, hvor jeg oni hosten har sett flokker på hundreder av fugl. De forste krlkeeggene har jeg funnct de aller siste dagene av april, iiicn cggleggingen foregir hovedsakelig forse i mai: Reir incd ett egg Kleiva , og I det siste rcirct ble eggene tatt 7.5., og den ble ct rcir nicd 4 friske egg funnet like ved, muligens omlagt kull. Kråkereirene ligger ikkc alltid langt fra folk. Reir er funnct til og ined inne i hager i tcttbebyggelsen i Sandnessjgen. Skjæra koiii til Lovundcn f~rstc gang Jeg fant i 1956 ininst 7 rugende par der ute. Også skjzra begynner cggleggingen sist i april, rcir iiied ett egg Kleiva og Kaie, Cortfris tt~otri~rlula, og iipttcskrikc, Garrtiltis glrttttir~rins, er tilfeldige gjester. Kaia har jeg bare sctt etr gang pi Helgelandskysten. Det var en enkelt fugl soin holdt seg pl Lovundcn et par dager iiiidt i april N~ttcskrika er observert ved Sandncssjpen i jula 1955 og I 1955 var det en flokk pi 4 fugler, i 1956 en enslig. Kj~ttmcisen, Parrts nrajor, rugcr ganske tallrikt i omridet. Egglegging i iiiai. Fgrstc egg , , 1952 f~rstc kull (10 egg) 13.5., andre kull (6 egg) Granniciscn, l'rrr~rs tttontrrtrtcs. Ganske vanlig. Egglegging i tiiai. F~rstegg i et rcir 1944 den 13.5., i et rcir og i et reir Den hakker oftest, iiicn ikke alltid, ut rcirhol selv. 3 ganger har jeg fått den i rugekasser, da i forholdsvis siiil kasser ined smi inngangshol. Den fant jeg i Husmoskogen,

12 Sandncssjoeti, et reir som li ca. 30 cm ned i en ritten eskorsteinsstubbca, inngangshol rett opp. Bastcri i rcirrnatcrialct har nesten alltid vxrt blandct med litt ull, h3r og fjrr. Svartnieis, Prirrrs atcr, har jcg sctt barc en gang, , i Kleiva, Sandnessj*n. Stjertnieisen, Acgithalos carrdrttrrs, streifer cnkcltc vintre orii i sinå flokker rncd opptil 7 stk. i hvcr flokk. (Sctt i Sovikskaret, Alstahaug, av J. F. Willgohs). Trekrypcrcn, Ccrthia farrriliaris, har jeg sett nå og da orii vinteren samnicn nied niciscflokkcr, og den rugcr neppe pi gycne på Helgelandskysten. Jeg har dcrimot cn gang (1942) funnet dcn rugendc pi fastlandct, på Kviting i Leirfjord. Jerrispurvcn, I'rtrnclln rtrod#laris, og gjerdesnictten, Tr~,~lorlptcs troglorljttcs, rugcr regelmessig. En gjcrdcsmett observert i Sandiicssjpcn , cn jernspurv Fossckallcn, Cirrclns citlclus, har jeg ikkc funnet pl gyenc. Pi fastlandet inncnfor, i fjellpartict Town, fins dcn her og dcr. Gritrost, Ttrrdtrs piluris, ruger meget tallrikt, ssrlig i og ved stgrrc plantcfeit. Eggleggingen tar til omkring 1 S.F., men foregår hovedsakelig fra 1.6. til Et reir 1952 lå på en vindusgcsims pa ct sornriierhus i Ura. Små flokker overvintrcr enkeltc ir, iiicns Iiovcdtnengden gjernc konirner i sistc halvdcl av april. Tidligst (1946). Rddvingcn, Trrrdtrs ilirrcrrs, er en svart vanlig rugefugl, rnen cr ikkc si \vanlig son1 gråtrosten. Det er egg i reirene vanligvis fra Tidligst 5.F. (1945). Enkclte individer har overvintrct. Virtrckkct forcgir gjernc i sistc ukc av mai (tidligst ). Ingcn av de andre trostcartcne er dirckte vanlige rugefugler i hele onirådct. Vanligst er nok svarttrosten, Ttrrdrrs rncrrrla. Den ruger tallrikcst pi D~nna, mcn fins ogsi cllcrs i distriktet, da hclst ved sil15 granplantinger. Dcn komnicr gjcrne april. IJnkcltindivider overvintrcr. Miltrosten, Tlrrrlns pbilotrr~~los, ruger også i spredte par i sinå granplantinger og ved fotcn av Dc Sju Sostrc. 1 fjcllskf ningcn fant jeg i 1943 et reir på ei lita hyllc. Reir riied cgg vanligvis iiiidt i juni. Dcn koinn~cr som oftcst sist i april, i 1952 dcn Det har hendt at dcn har overvintret. Kingtrosten, i'r~rdus torqiratns, har jeg sctt barc et par ganger p3 Alstenpya. Den er vanligere på Dgnna, og ganske vanlig pi

13 Lovunden. Reir på Lovundcn hadde ett nylagt egg Den har overvintret. Steinskvett, Ol*rturttb(. ot.rlar~thr, rugcr alminnelig. Egglegging f~rstc halvdel av juni. Reir med 5 ikke rugetc egg Sandnessjpen forst observert den 17.5., 1945 den 20.5., 1952 den Buskskvett, Susicoltr rribclra, er en svzrt vanlig rugefugl. Reir med 7 nyklekte unger Sandnessj~en den Vlrtrekket varierer svxrt fra ir til år, men den er gjerne koninlet for (1945 den 11.5., 1946 den 2.5.). Rodstjerten, Pbocrtictrrris pborrrictirus, ruger bare i spredte par pa Alstengya og Dpnna. Fgrste egg i reir Rddstrupcn, 1:'rithrrcris rribrctila, ruger regelinessig, men er ingen steder direkte tallrik. I 1942 kom den 23.4., i og i Den har ovcrvintret i Sandnessjocn. Blåstrupen, Lttscinirr st~ccicri, ruger fåtallig pi Alsten, D~nna og Lovundcn. Reir med flygeferdige unger Sandnessj~cn , Lovunden I 1946 koiii den Sivsanger, Aeroccpbal~is schoc~rtobar~t~~is, rugcr på Donna, og der i stdrst antall ved Alternvannet. Hagcsangcr, Sylleia borin, er ikke direkte vanlig, men rugcr her og der pi cgnete lokaliteter. Sannsynligvis er den blitt vanligere de siste irene. Hagesangeren kommer fgrst i juni, 19f2 den 4.6. Tornsanger, Sylvia ronrnrtrnis, så jeg fdrste gang i 1948, nien sidcn har jeg sett den gjentatte ganger, da forst og frenist på Donna, hvor jeg fant rcir i Gransanger, Pbylloscop~rs coll~~bita, cr en ganske vanlig rugefugl p5 Alstcn~ya, og jeg har også funnet den på Ddnna. Den er vanligst i utkanten av granplantinger, nien fins ogsi i ren bjdrkeskog. Jeg har inntrykk av at den er blitt nier vanlig de siste irene. Den kommer i siste halvdel nv april. Tidligst observert (1948). Eggleggingen sannsynligvis vanligst i juni. Reir med 1 klekkeferdig egg Sgrrn Lpvsanger, Phylloscop~is trochilus, er vel ved sidcn av heipiplerka den vanligste av smifuglene. Den kornilier midt i mai. (1944: den 13.5., 1945 den 19.5., 1946 den 17.5.). Egglegging i forste halvdcl av juni, rcir med 1 egg Husmoskogen Fuglekongen, Rcgtiltis r~*gtil~is, be~ker pyene uregelmessig om

14 vinteren. Jeg har imidlertid ikke kunnet finne noe som tyder på at den rugcr utc i oygardcn. Gri fluesriapper, Mtiscicaprr stri'rtir, ruger spredt og tilfeldig pi Alstenoya og Donna. Eggleggingen foregir ettcr alt i dgnirne inidt i juni. Srart-kvit fluesnapper, I'lir~scicrrpa /.y)olr.trca, rugcr i stort antall. Hovcdniciigdcn konimcr midt i inai. (1942: 17.5., 1944: 14.1., 1945: IS.$., 1946: Et cksciiiplar sett 1.5. Storpartcn kom dcn 13.5.). Eggl~ggin~cri foregir omkring 1.6. Oi~r~rsikt (1t.c.r ~ggl~~ggingi~ir i 3 i rcir i /9+j og 1446 (daturii for fprstc egg og antall rcir): Dato: : : I - 1 Dato: Suin. 1941: I : I I - 1 l fant jeg i.ilt 20 rcir. Det var 2 cgg i 1 (ble forlatt), 4 cgg i 2, 5 egg i 2, 6 cgg i 6, 7 egg i 5, 8 cgg i 2, 9 egg i 1 og 14 egg i 1. Rcirct iiicd 2 egg ble forlatt av forcldrcne, trolig pi grunn av darlig naboskap. I reiret iiied l4 egg var dct ctt som bare var 9,6 mm langt, dc andre vir av vanlig storrclsc. Eggene la i to Ing dct var cti eller to hunner soiii Iinddc lagt eggcne, vct jcg ikke, da reiret ble funnct ettcr at rugingen var begynt. Hvis vi ser bort fra reirene nicd 2 og 14 egg der cyglcggingen sannsynligvis ikke foregikk tioriii;~lt, ble det i alt uiidcrs~kt I8 rcir iiicd 114 egg, gjciinoriisnittlig 6.3 egg pr. rcir. Ett rcir 1956 Iiaddc I l cgg. Hcipiplcrka, Anfl!r~s )rirtc~nsis~ er kanskje den vanligste av småfuglciic i storc deler av omridet. Den konimcr tidlig i mai, tidligste observasjon 4.5. ( 1945 ). I I O reir som blc undersokt på Ny-Jord, S.~ridncssjocn, i 1945, blc forste egg lagt 1.6. i 6 av dem, i dc andrc 4 i tidcn Trcpiplcrka, Aritl~trs trirulis, ruger barc hei. og der, helst i sm5 skogholt. Den korniiier i furstc halvdcl

15 av niai ( ), gjerne et par dager etter hcipiplcrka. Skjxrpiplcrka, Anfbns spino!cttrt, ruger ganskc tallrikt pa nakne oddcr og holmcr. Reir tiicd nyklckte ungcr Horvncs, Sandncssjd2n, Dcn er tidligst sett Linerla, Mofucilla albu, er vanlig rugcfugl. Den koiiinier en gang i siste halvdel av april: i 1944 dcn 17.4., , , , Egglegging siste halvdel av inai. Reir med 4 nylagtc egg funnct i Sandnessjdcn , nicd 6 nyklekte ungcr Sicrla, Mofacillri flur-a (tbtrrrbrr,gi), Iiar jeg sctt n5 og da pi hdsttrckk. Sidcnsvans, Borrrb~~cilln gnrr~l~s, bespker Alstcngya iicstcn hver vintcr i storc flokker. ITanligvis er den nicst tallrik i oktobcrnovcm bcr. Stxren, Sftirrttis t.ul,prrris, er cn vanlig rugcfugl. Eggleggingen begynner gjcrne f~rstc uke av niai, tncn alt fant jeg i Sandncssjgen rcir ined små ungcr. Fgrste egg i cn rugekasse i Kleiva blc lagt: fgrstc kull 2.5., andrc kull Blotiister og grgnt gras som rcirtiiatericll cr vanligcre brukt i andrc enn i f~rstc kull. Dct grgnnc blir ikke alltid brukt sorii pynt, som oppgitt i litteraturen. Flcrc rcir har et tykt lag nicd grgnt gras i botn, tnen sclvc reirskila har vzrt bygd av halm og tdrre stri. Enkcltc ar overvintrer små flokker, men hovcdmcngdcn reiser bort og komiiier tilbake en gang i mars måned. Store flokkcr obscr\~crt i Kleiva , , , og Gronnfinkcn, Cbloris cbloris, har jeg funnet rugcndc barc cn gang, nenilig i inai 1945 i et Iitc plantefelt iiied gran vcd I-Iusii~o, Sandnessjwn. hlcn jeg har også sctt den ct par ganger til i rugetida i granplantingcr p5 Alstcn3ya. t:orckomsten om vintcrcn varierer sterkt. Enkcltc viiitrc som f. cks. vinteren kan dcii opptrc i storc flokker, niens dcn andrc år syncs i iiiangle helt. Grisisik, Cnrdtrclis flainrttcri, og bergirisk, Curilrri*lis flrri*irostris, rugcr tallrikt. Gridsiken cr den vanligste nv de to artcnc inne ved f~stlnndct, nictis bcrgiriskcn er langt tallrikcrc på f. eks. Lovundcn. Begge overvintrcr. Gråsisiken er cnkcltc Ir vanligcre otn vintcrcn cnn otn somnicren, mcns det tiiotsnttc ser ut til i vxre tilfcllc tiicd bcrgiriskcn. Torniriskcn, Cnrd?iclis carrrrabi)ta, har jcg funnct rugcndc Klcivn ( og 1946) og Sk.iga, Dontia (1953).

16 Donipappen, P~~rrb~rln jj~rrbnlu, har jeg ikkc funnet reir av, tncn jeg har observert en hunn i rugetida. Det var i et lite iiied tette, forholdsvis små graner ved Husriio, Sandncssjgen. I vinterhalvirct ser cn dcn av og til i slni flokkcr, også i bjgrkcskogcn, sjelden mer cnn 5 stykker i hver flokk. Bide bokfinken, Frirtgilla coi*lcbs, og bjgrkefinkcn, E'rirr~illa rttontifritrgilla, er svzrt vilnlige rugefugler, bokfinken kanskje den vanligste av de to. Bokfinken kornnicr tidlig på våren, gjcrne en gang i april, nicn er sett så tidlig soiii (1945). Enkcltindivider har overvintret. Bj~rkefinkcn kornnier langt senere: og Eggleggingen til bokfinken foregår gjerne midt i mai. Reir med 4 nylagte egg og med ett egg og Bj~rkcfinken begynner 3. legge egg en del senere, vanligvis sist i iiiai, og nylagte egg finnes ofte til slutten av juni. Jeg har aldri funnet at bjdrkcfinkcn slir seg sattirlien i små kolonier. Gulspurven, Entlicriza citrirtc,lla, ruger, men er ikkc tallrik. Et reir nicd nyklekte unger ble funnet Kleiva Sivspur\.cn, E. scbocnirlrrs, ruger pi iiiyrlcndtc lokaliteter og er ingen stcder direkte tlllrik. Reir iiied 6 egg nicd klekkebrister Kleiva , og nied flygeferdige unger Holand, Ddnna, Sivspurven koniiiier vanligvis sist i april. Sngspurvcn, Pll~ctropbi~r~ns nii.rrlis, er ganske vanlig i fjellet, f. eks. i De Sju Sgstre på Alsten. Oni våren trekker den i store flokkcr i lavlandet, da gjerne i apil, tidligst 4.4. ( 1947). Den har overvintret. Lappspurv, Cali-uritrs lappo~ticvs, er observert bare noen få ganger, og da under Iitrsttrckket sist i septcrnbcr. Ogsi et par andre finkefugler har jeg sett på Helgelandskysten. I juli 1953 si jeg et par-tre sri13 flokkcr (7-1 O fugler i hver) ;tv grankorsnebb, Losiii crrrt~irostra, ved Straumevatna på Dgnna. Jula 195f holdt flokkcr av konglebit, Pirticolli ctz~rclrator, seg i tcttbct>yggelscn i Sandnessjacii. Grprinsisik, Ct~rlllr~lis S~~IIIIS, er sett ri; og da i vinterhalvåret, son1 oftest i granplantninger. Moller fant i 1955 cn dvergspurv, 13rtLcriza /~~rsillrr, pa Skagancset, Ddnna. Grispurven, Passcr ilorrtc~stic~rs, er meget vanlig i bystrgket i Satidricssj~cn og i tettbygde stcder pi D0nn.i og Lovundcn, niens den ute p5 landet rugcr bare i spredte par.

17 FUGL OBSERVERT PA ALSTEN, DONNA OG LO\'UNDISN, I-IELGELANDSKYSTEN (Tegnforklaring nedenfor). Birils o1iscri~i.d orr sor~rc isl<rtrtls ulr the consl o/ I.lt-lgidiirtd, Co. Norilli~ilri (lcgrrlil ~~1~10~~). Cavia nrctica - inimcr - ndamsii - stellata Podiccps auritus l-iydrotates pclagicus Fulinnrus glacialis Sula bassana I>linlacrocorax carbo - aristotclis Ardca cincrca Anas pintyrliynclios - crecca - penelopc - acuta Aythya marila - fuligula Buccpiiaia clangula Cl;~ngula hycmnlis hlclanitta fusca - iiigra Soinatcrin tnollissima - spcctatilis Mergus scrrator - mcrganscr Tadorna todorna Anser anser - f. brncliyrliynclius Brnnta bcrnicla Cygnus cygnus Aquila c11rysaetos Ruger Overvintrer Gjcstcr (brcediag) ( u i t r ) (aisifon) B-C A B A A-B 11-B

18 Buteo lagopus Accipitcr nisus - gentilis I-lalixctus albicilla I:alco pcrcgrinus riisticolus - columbariiis - rinnirriculus Lagopiis Ingopus - nilitus Lyrurus terris Tctrao iirognlius Grus grus Crcs cres ILallus nquaticus Gallinula cliloropus I-Ixmatopus ost ralegus \'mcllus vanelliis Cliarndrius Iiinticula I>luvi;~lis apricaria Squntnrola squatarola Arenilria intcrprcs Gallinago gnllinago Scolo~inx riisticoln Numcnius nrquata - pliaeol>iis Tringa glarcola - totnnus - crytliropus - ncliiilari:~ Actitis ~ )'~oi~~cos Calid ris cniiir tus - niaritinil - niiriiita - teriiniinckii - nll~itia Croccthin alba I~liilotiirclius pugriax l>lialnrupus lobatus Stercorarius parasiticiis poiiinriniis A-B U-C

19 Larus inariniis - fusc1rs - argentatiis - liypcrtorciis - glaucoides - caniis - ridibundus Rissa tridactyla Sterna Iiirundo - macrura Alca torda I~lautiis alle Uria aalge Ceppliiis gryllc Fratercula arccica Biibo biibo Asio flammeus Acgoliiis funcrcus Apus apus Upupa epops I'icus viridis Dendrocopos niajor minor ~Iauda arvensis Hirundo rustica Delichon urbica Corvus corax - coroile cortiis - moricdula Pica pica Garrulus glaiidariiis Parus major - atcr - triontanus Acgitbalos caudatiis Ccrthia farniliaris Troglod ytes troglorly tcs Cinclus cinclus A-B II A A II A-B A A

20 Turdiis pilaris pbilomclos - ilincus - torquatus Ocnanrtie ocnnnthc Sasicola riibetra l~lioeriicurus plioenicuriis Luscinia svccica Eritliacus rubecula Acroccphalus scliccnobacrius Sylvin borin - coiiimunis Pliylloscopiis collybitn - trochilus Regulus rcguliis h'luscicapa striatn - hypoleucn Prunclla niodularis Aiitbiis trivialis - pratensis - spinolettn Motncilla alba - flnva Bombycilla gnrrtiliis Sturlius vulgaris Cliloris cliloris Carditclis cannabinn - ilavirostris - flammen I'yrrliitla pyrrhula Pinicola cniiclcator Losia curvirostra Fringilla coclcbs - riiontifringilla Einbcriza citriticlla - schocniclus - riisticn Calcarius Inpponicus ' I'lcctrophcnas nivalis Passcr domesticus A A-B A I3 A-I3 h 11 I3 I3 A-B H A-n li A-B A i\ n-c B-C A 11 C A-B A b C C c b-c b 3 b b-c C - 7

21 Tegnforklaring: ruger vanlig på passende lokaliteter, ruger regelmessig, nien bare i lite antall, vanligvis pa begrcnscdc lokaliteter, ruger urcgelmcssig eller bure sannsynligvis. overvintrer regelmessig og vanligvis i ganske stort antall. overvintrer uregelmessig og i mindre antall, overvintrer bare ytterst sjelden. (abc, bare norske rugefiiglcr er nevnt her.) trekkgjester eller vintergjester, årlig, trekkgjester eller vintergjester, uregelmessig, trekkgjester eller vintergjester, observert bare 1 gang. Symbols: breeding rcgularly in suitablc localities, conimon. brecding rcgularly, in sma!l numbers, usually in restrictcd localities, brecding irregularly, or brecding uncertain. \vintering every year, common, wintcring usually in sniall numbcrs, not evcry ycur, wintering only rarcly and only singly. (abc. only Norwegian breeding species mcntioned lierc.) migranr or \vinter visitor from other districts, regular, irregular, seen only once. SUMkIl\RY: BIRI> NOTES FRO11 'THE COAST OF I-IELGELAND, NORTH NORWr~\Y. Irrcgul~r obscrvations niade by the author on the bird lifc of the islandr Alsten, Donna, and Lovunden (about 66" N.lat.) in A list of the obscrvations is givcn on pp , where also rccords published by Xlollcr on birds at Donna have becn included. A total of 15 l spccies have been obscrved in thc district. 87 of rhcse brecd more or less re);ularly. 10 more may be brccding. but neithcr nests nor othcr evidcnce have actually becn foiind spccics of Norwegiaii brccding birds have been recorded during winter, niany of them, ~~~~~~~~er, only irregularlp, e.g. Gurrrtlits glarrdariris. 42 visitors - foreigri brecdi~i~ birdr or Norwegian birdr niigrating froiii other districrs - have bccn obscrved. Rccordcd only once by the author are, among othcrs, Cori~rts motrcdrilu, Aptrc ripris, Uptipa cvpops, Culitiris ~crnrtiirrrkii, Trivga t-r>//jropris, I.ariis ridil>tirrdrtt, and Gallitittla chloropits. hfyrbergct, Svein, 1917: Havorna pa Helgeland. - I:ririritr lo: r 1-6f. Halvdan, 1917: Fuxleliv oppunder I'olarsirkelcn. - Farirtii 10:

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

Jarstein naturreservat

Jarstein naturreservat Jarstein naturreservat Hekkesesongen 2015 Årsrapport nr 3-2015 Mink- og sjøfuglprosjektet Oskar K. Bjørnstad Karmøy Ringmerkingsgruppe Innhold Oppsummering 3 Artsgjennomgang 3 Grågås, Ærfugl, Havhest 3

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009

Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 2009 Sjøfuglregistreringer langs kysten av Buskerud 29 Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Buskerud Rugende ærfugl på Ramvikholmen 29. Foto: Tonny Andersen Tonny Andersen, Erland T. Tollefsen og Håkon Bergø

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Uglekasse for haukugle og perleugle

Uglekasse for haukugle og perleugle Perleugle Aegolius funereus Haukugle Surnia ulula Uglekasse for haukugle og perleugle Kasse som passer for perleugle og haukugle. Husk å fylle ca 10 cm med kutterflis i kassa da uglene ikke bygger reir.

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON.

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON. HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND 20.04.2017 MARTIN PEARSON. Ungeproduksjon Hitra Frøya 1999-2012 25 20 Antall tvillingkull Totalt antall unger Antall kontrollerte territorier 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark Rapport nr. 12/97 Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark av Jon Bekken FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Flom i gråor-heggeskogen i område Flagstadelva nord den 3. juni. Alle fotos: JB Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Jon Bekken Oktober 2014 Biolog Jon Bekken,

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Av Per Kristian Slagsvold Her følger en liten gjennomgang av fugleåret på Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009. Dette var det 47`ende året med ornitologiske undersøkelser

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 Zoologisk notat 2011-3 Georg Bangjord og Per Gustav Thingstad Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Vandrefalk (falco peregrinus)

Vandrefalk (falco peregrinus) Vandrefalk (falco peregrinus) Hawking og falconering Jakt med hauker heter på engelsk hawking og dekker jakten med de kortvingede rovfuglene. Det ble i eldre tider skilt mellom de kortvingede haukene (=

Detaljer

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) 1990-2005 MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE Arve Olsen Geithus Registreringer. Registreringene av fugler ved Vassbunn i perioden 1990-2005 er gjort med varierende antall dager

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder Jakt påp sjøfugl Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner hengig aktuelle arter og metoder 1 Versjon 2, juni 2007 Sikkerhet som grunnlag Sikkerhet

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer.

Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås Ornitologiske registreringer. Hekkende sjøfugl på Flat- og Tuskjær, Bunnefjorden i Ås 2006 - Ornitologiske registreringer. Morten Bergan 2006 Tuskjær - svabergformet med hettemåker i sør og fiskemåker i nord Flatskjær flatt skjær med

Detaljer

«Hvem går på fire ben om. morgenen, på to om dagen og på tre. om kvelden?»

«Hvem går på fire ben om. morgenen, på to om dagen og på tre. om kvelden?» «Hvem går på fire ben om morgenen, på to om dagen og på tre om kvelden?» Livsløpet til et menneske, er tiden fra ei eggcelle og ei sædcelle smelter sammen og til mennesket dør. Inne i kroppen har kvinnene

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg 3-2 TILLEGGSUTREDNING: Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg nr. 3-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Norsk Ornitologisk Forening Kartlegging

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje

Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma. Våren Utført på oppdrag fra Jernbaneverket. Feltarbeid ved Roger Nesje Miljøovervåking Registrering av fugl ved Vorma Våren 2013 Flom i Vorma. Skibladnerbrygga. Vorma ved Eidsvoll, 1. juni 2013 Foto: Roger Nesje Utført på oppdrag fra Jernbaneverket Feltarbeid ved Roger Nesje

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

2 0 1 1-2 0 1 2 b i r d w a t c h - e a g l e s

2 0 1 1-2 0 1 2 b i r d w a t c h - e a g l e s 2 0 1 1-2 0 1 2 b i r d w a t c h - e a g l e s w w w. b i r d w a t c h. n o f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m d y r i n g. c o m 2 0 1 1 b i r d w a t c h er en organisasjon som vil tilby unike

Detaljer

INNHOLD. Side. Rettelse: S. 67, linje 3 nedenfra, står høststormene, skal stå havs tromene. Artikler:

INNHOLD. Side. Rettelse: S. 67, linje 3 nedenfra, står høststormene, skal stå havs tromene. Artikler: INNHOLD Artikler: Side Edv. K. Barth: Måker og andre sjøfugler... 1 Aage Wildhagen: Om forsøk på innplantning av fremmede pattedyrarter i Norge... 11 Arnold Årebrot-Olsen: Fra fuglelivet ved Haugesund

Detaljer

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden

Hekkende sjøfugl i Buskerud 2015 Drøbaksund og Vestfjorden Hekkende sjøfugl i Buskerud Drøbaksund og Vestfjorden Ærfuglkall som løper i gang før oppflukt. Foto Morten Bergan. Av Geir S. Andersen og Morten Bergan Sammendrag Årets tellinger viste en oppgang på %

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet 4. klassetrinn Utarbeidet av Christine Sunding (Oslo og Omland Friluftsråd) Finn A. Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (foto) (Østensjøvannets Venner) Finansiert

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE våren og sommeren 2009 Ved NOF Nesodden lokallag NOF Nesodden lokallag Innhold Innledning side 3 Oppsummering av naturverdier i området

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2012. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

STERN, SISTE l00 AR. AV dr. Svein Hafforn. POPULASJONSENDRINGER, SPESIELT GEOGRAFISKE FORSKYVNINGER, I DEN NORSKE AVIFAUNA DE

STERN, SISTE l00 AR. AV dr. Svein Hafforn. POPULASJONSENDRINGER, SPESIELT GEOGRAFISKE FORSKYVNINGER, I DEN NORSKE AVIFAUNA DE STERNA STERN, Tidsskrrft utgrtt ay Stavonger Museum og Norsk ornltologisk forening. Blnd 3, hefte 3 September 1958 POPULASJONSENDRINGER, SPESIELT GEOGRAFISKE FORSKYVNINGER, I DEN NORSKE AVIFAUNA DE SISTE

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken FUGLEÅRET 2004 145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året. Fra loggboka i fugletårnet leser vi: Antallet registreringsdager

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Faunaobservasjoner i Atnasjøfeltet.

Faunaobservasjoner i Atnasjøfeltet. Faunaobservasjoner i Atnasjøfeltet. Av Edvard K. Barth og Yngvar Hagen. I løpet av de siste 17 år har flere zoologer besøkt Atnasjøfeltet, som består av deler av herredene Sollia, Folldal og Alvdal i Hedmark

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

REGISTRERING AV HVITKINNGÅS, RINGGÅS OG KORTNEBBGÅS I VÅRSOLBUKT, BELLSUND 31. MAI 1. JUNI 2007

REGISTRERING AV HVITKINNGÅS, RINGGÅS OG KORTNEBBGÅS I VÅRSOLBUKT, BELLSUND 31. MAI 1. JUNI 2007 REGISTRERING AV HVITKINNGÅS, RINGGÅS OG KORTNEBBGÅS I VÅRSOLBUKT, BELLSUND 31. MAI 1. JUNI 2007 Carl Erik Kilander 21.06.2007 Den 31. mai og 1. juni 2007 gjennomførte undertegnede og Mathias Bjerrang ringavlesninger

Detaljer

Tilstanden for norske sjøfugler

Tilstanden for norske sjøfugler Tilstanden for norske sjøfugler Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet med god hjelp fra Tycho Anker-Nilssen, NINA Svein-Håkon Lorentsen, NINA Sild Oppvekstområde Næringssøk Drift av larver Gytetrekk

Detaljer

Undersøkelse av sjøfugl drept av olje som følge av ulykken med lasteskipet John R

Undersøkelse av sjøfugl drept av olje som følge av ulykken med lasteskipet John R Undersøkelse av sjøfugl drept av olje som følge av ulykken med lasteskipet John R Sør-Fugløy, Rebbenesøy, Grøtøy, Måsvær og Nord-Kvaløy i Karlsøy Kommune 03-04.02.2000 Morten Helberg Jann-Oskar Granheim

Detaljer

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER?

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? Da blir det lettere for oss å studere fugler som hekker. Mange steder kan det være mangel på gode reirplasser blant annet fordi det kan være få gamle trær igjen i skogen. Mange

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

VIDEREFØRING AV ARBEID MED VØL-SKJEMA OG TANKEKART 7. TRINN

VIDEREFØRING AV ARBEID MED VØL-SKJEMA OG TANKEKART 7. TRINN VIDEREFØRING AV ARBEID MED VØL-SKJEMA OG TANKEKART 7. TRINN (Lærebok: Naturfag Yggdrasil 7-2008 Aschehoug.) Førlesingsaktivitet Lærer har forberedt undervisingsøkten med å laminere bilder som på ulikt

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 (Fylkesmannen har utelate eller omskrive nokre element i rapporten av omsyn til sårbare artar) Stavanger, november 2010 AMBIO Miljørådgivning

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA FELTARBEID VED FOKSTUMYRA 2006 med hovudvekt på ornitologi og ringmerking Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad. Januar 2007 Skogsnipe, ungfugl, 31.07.2006 (Foto: Kjell Mork Soot). INNHOLD 1. LITT OM

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden.

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. for Kystverket Nordland / Senter for utbygging av Biotope AS - arkitektur & natur August 2016 / www.biotope.no Båtsfjord er et viktig

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Juni 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Juni 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Juni 2016 TILBAKEBLIKK PÅ MAI: Første uka i mai var vi i lavvoen, så vi fortsatte med sykling, fotball og grønnsakshage. Vi ser at mange av barna har blitt mye flinkere på å sykle

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

Artsliste for Verdal kommune

Artsliste for Verdal kommune Artsliste for Verdal kommune utgitt av NOF, Verdal Lokallag foreningen for fuglevern september 1999 Tegnforklaring H Påvist hekkende ved funn av reir eller unger h Antatt hekkende p.g.a. hekkeadferd T

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden 8/1995 13-06-95 08:45 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210

Detaljer

Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet

Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet n. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1977-8 ORNITOLOGISKE UNDERSØKELSER I EIDSBOTN, LEVANGERSUNDET OG ALFNESFJÆRA, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Rapporten er utført etter oppdrag fra MiljØverndepartementet

Detaljer