Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Våre tankanlegg i Norge i dag driver Esso Norge fire egne terminaler i 1980 hadde vi 57

2 s4 ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Den store utfordringen er å erstatte produksjon med nye reserver og tre nye funn er allerede gjort i s21 Verneombudenes arbeid Verneombudene er de ansattes representanter i den organiserte vernetjenesten og velges av og blant de ansatte i hvert verneområde. s33 34 Trimming til havs og på land 15 minutter enkel bøy og tøy hos Forus-ansatte, og svett spinning offshore på Jotun-feltet, gir resultater. Og feberen har spredt seg til Balder. s35 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s9 Esso Express nye ubemannede Esso-stasjoner I oktober 2007 åpnet Esso sin første ubemannede bensinstasjon i løpet av året forventes minst ti Esso Expressanlegg å være i drift. s11 Essos terminaler i Norge Esso hadde i 1980 hele 57 terminaler nå driver Distribusjonsavdelingen fire. Så hva har skjedd siden åttitallet? s14 Høvringen lager i Trondheim klar for oppgraderinger Like ved fjorden, og kun 3 km fra Trondheim sentrum, ligger en av Essos store terminaler Høvringen et strategisk anlegg for selskapet. s24 Jobben min Knut I. Taraldsen Knut er multifaglig prosessoperatør på Ringhorneplattformen. Og i tillegg er han sauebonde med gård hjemme på Austevoll. s28 Syv ansatte diskuterer hvordan det er å jobbe for ExxonMobil i Europa Mer enn en fjerdedel av Exxon- Mobils arbeidsstyrke verden over lever og bor i Europa totalt mennesker. Møt syv av dem. XOM internmagasin mars 2008 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: Forsidefoto: Svein Thorkildsen 2 3

3 Tekst Arvid ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 og tre nye funn er allerede gjort i 2008 Det har foregått oljeletingsaktiviteter på norsk kontinentalsokkel i mer enn 40 år, slik at deler av sokkelen på lik linje med Nordsjøen nå er et modent område. For ExxonMobil, og alle andre selskaper som er engasjert i oljeleting, er den store utfordringen å erstatte produksjon med nye reserver. Det gjøres fortsatt funn av nye reserver på sokkelen, men de helt store funnene blir mer og mer sjeldne. ExxonMobil deltok i 6 av totalt 12 funn som ble gjort på norsk kontinentalsokkel i 2007 og dette er en statistikk vi er meget fornøyd med. Den positive utviklingen har fortsatt inn i 2008, og vi deltar i tre funn som er gjort så langt i år. Nylig ble vi også tildelt eierandeler i tre nye lisenser i TFO-runden, med forpliktelse om å bore to brønner ser ut til å bli et meget aktivt år med hensyn til leteboring. Ut ifra de nåværende planene, vil EM delta i så mange som 15 brønner i år, sier lederen for leteavdelingen, Stig Ballestad. Stig forteller oss at for Norge er det to avdelinger som har ansvar for leteaktiviteter Leteavdelingen og OBO Production Department. Han nevner også at OBO Production etter hvert tar seg av en større og større del av leteaktivitetene i Norge, siden de fleste prospektene som er blitt utforsket de senere årene, befinner seg nær eksisterende felt og infrastruktur. Production Geoscience Manager, Dag Isaksen, gir oss ytterligere detaljer om leteresultatene og planlagt OBO-program for Som nevnt ovenfor ble det gjort 12 olje- eller gassfunn på norsk sokkel i 2007, og vårt selskap har direkte eller indirekte eierinteresser i 6 av disse. De to viktigste funnene var Fram Nord (også kalt H Nord) og Njord nordvestre flanke, mens de 3-4 andre funnene var av marginal størrelse. I tillegg til dette Supervisor Norway/Ireland Exploration Stig Ballestad er fornøyd med selskapets nye funn i 2007, og at EM allerede har deltatt i tre nye funn i Supervisor Norway/Ireland Exploration Stig Ballestad is pleased with the company s new discoveries in 2007, and the fact that EM has participated in three new discoveries so far in ExxonMobil participated in 6 out of 12 discoveries on the Norwegian shelf in 2007 and three new finds already made in 2008 The Norwegian shelf has seen oil exploration activities for more than 40 years, and parts of it like the North Sea is a mature area. To ExxonMobil and all other exploration companies it has become an increasingly bigger challenge to replace production with new reserves. Still new discoveries are made on the shelf, but the big finds are getting increasingly rare. ExxonMobil participated in 6 of the total 12 discoveries made on the Norwegian shelf in 2007 a fact we are very pleased with. The good trend has continued into 2008, and we have already participated in three discoveries so far this year. Recently we were also awarded interest in three new licences in the 2007 APA license round with two firm well commitments. Furthermore, 2008 will be a very active exploration year, and according to current plans EM may participate in as many as 15 wells this year, says Exploration Manager Stig Ballestad. Stig tells us there are two departments with responsibility for exploration activities in Norway the Exploration Department and OBO Production Department. He also says that more and more of our Norway exploration activities are handled by OBO Production, as the majority of the prospects we have explored over the last years are located close to existing fields and infrastructure. Production Geoscience Manager, Dag Isaksen, gives us more details on the exploration results and the planned OBO program for De to viktigste funnene i 2007 var Fram Nord (også kalt H Nord) og Njord nordvestre flanke. The two most important discoveries in 2007 were Fram North (also named H North) and the Njord Northwest Flank. Ermintrude et sannsynlig kommersielt funn gjort av StatoilHydro kalles et indirekte ExxonMobil-funn da det strekker seg inn i to lisenser der EM har eierinteresse. Ermintrude a probable commercial discovery made by StatoilHydro is termed an indirect ExxonMobil discovery as it extends into two licenses in which EM has equity. ExxonMobil har deltatt i tre nye funn så langt i 2008, og ett av disse ligger i blokk 25/11 i Balder/Grane-området. In 2008, ExxonMobil has so far partipated in three new discoveries one of these is located in block 25/11. 4 Mars 2008 Mars

4 deltar vi indirekte i funnet Ermintrude som StatoilHydro gjorde like nord for Sleipner. Vi betegner dette som et indirekte funn, da det ikke ble boret i en lisens hvor EM har eierandeler, men funnet strekker seg inn i to lisenser hvor EM er en av rettighetshaverne, sier Dag. Men funnene som for tiden gjøres i Norge er små. Hvor store tilleggsreserver er blitt tilført gjennom funnene gjort i 2007? Vi tror at tre av disse funnene er drivverdige: Fram Nord (H Nord), Njord nordvestre flanke og Ermintrude, mens de andre trenger ytterligere evaluering. Det er for tidlig å si noe sikkert om størrelsen på tilleggsreservene, men ExxonMobils andel av reservene er anslått å utgjøre millioner fat oljeekvivalenter. Felles for alle de nye funnene er at de ligger nær eksisterende infrastruktur. Betydelig leteprogram for OBO og NSP i 2008 Leteprogrammet for OBO Production i 2008 er betydelig, og det er mulig at vi kommer til å delta i hele 10 letebrønner nær eksisterende felt. Det faktum at en tredjedel av ExxonMobils 2008 OBO-budsjett for letebrønner nær eksisterende felt blir brukt i Norge, er et tydelig bevis på at konsernet mener norsk sokkel fremdeles har et letepotensial, sier Dag, som er godt fornøyd med at 2008 allerede har gitt to nye funn. Hydrokarboner er påvist i begge OBO-letebrønnene vi har deltatt i så langt. I henhold til OD utgjør ressursene i ett av disse funnene Fram C Øst mellom millioner fat olje, med en EM-andel på 25 %. OD anslår at det andre funnet, Mikkel, inneholder 70 til 110 milliarder kubikkfot våtgass, og her har vi 24 % eierandel. Dessuten ser vi fram til å bore flere letebrønner i Nordsjøen og Haltenbanken i år, blant annet en NSP letebrønn nær Jotun som kalles Eitri. Vi har solgt noe av vår eieinteresse i Eitri til Det norske Oljeselskap, som vil stå ansvarlig for boreoperasjonene samt bære letekostnadene. NSP skal også delta i to brønner i nærheten av Beryl-feltet i den britiske del av Nordsjøen. Spennende muligheter for leteavdelingen i 2008 Stig Ballestad forteller at den norske leteavdelingen deltok i to små funn i 2007, og at 2008 kommer til å bli et meget aktivt år. As mentioned above, 12 discoveries were made on the Norwegian shelf in 2007, and our company has direct or indirect interest in 6 of them. The two most important discoveries were Fram North (also named H North) and the Njord Northwest Flank, while the other 3 discoveries were of marginal size. In addition, we had an indirect participation in a discovery named Ermintrude made by StatoilHydro just north of Sleipner. We term this an indirect discovery as it was not drilled in a license with EM interest, but it extends into two licenses in which EM has equity, says Dag. But the discoveries made in Norway nowadays are small. What is the size of added reserves we have got from the 2007 finds? We think that three of the discoveries are commercial: Fram North (H North), Njord Northwest Flank, and Ermintrude, while the others need more evaluation. It is too early to say anything with certainty about the size of added reserves, but ExxonMobil s share of reserves is estimated to be in the order of million barrels o.e. Common for all the new discoveries is their location near existing infrastructure. Foto: Seadrill I sommer planlegger EM å bore en letebrønn på vårt egenopererte Freke-prospekt, like nord for Ermintrude-funnet. En kandidat til å bore Frekeprospektet er den oppjekkbare boreriggen West Epsilon. This summer EM plans to drill an exploration well on our operated Freke prospect, located due north of the Ermintrude discovery. A candidate to drill the Freke prospect is the jackup rig West Epsilon. Substantial OBO and NSP exploration program in 2008 In 2008, OBO Production has got a substantial exploration program, and we could be involved in as many as 10 near field wildcats. The fact that a third of ExxonMobil s 2008 OBO budget for near field wildcats worldwide is going to be spent in Norway, is clear evidence of the exploration potential our corporation thinks Norway still has, says Dag, satisfied with the fact that 2008 has turned up two new OBO discoveries already. Hydrocarbons have been encountered in both OBO exploration wells we have participated in so far this year. According to the NPD, the resources in one of them Fram C East are estimated at between million barrels of oil, with EM share of 25%. The other discovery, Mikkel Gamma, is by the NPD estimated to hold 70 to 110 billion cubic feet of wet gas resources, and here our interest is 24%. Furthermore, we look forward to several other exploration wells to be drilled in the North Sea as well as at Haltenbanken this year, including one operated near field NSP wildcat named Eitri, near Jotun. We have sold some of our Eitri equity to Det norske Oljeselskap which will De fleste lete-prospektene som er blitt utforsket de senere årene, befinner seg nær eksisterende felt og infrastruktur her ser vi Balder FPU. The majority of the prospects we have explored over the last years are located close to existing fields and infrastructure. Picture of the Balder FPU. Vi har eierinteresser i opptil 5 letebrønner hvor det planlegges boring i Blant annet jobber vi med å få boret en letebrønn i Freke-prospektet, nord for Ermintrudefunnet, hvor vi selv er operatør. Vi vurderer Freke som et meget interessant prospekt. Dersom Freke viser seg å være drivverdig, kan utbygging skje, enten som en uavhengig feltutbygging, eller knyttet opp til andre felt i området, sier Stig. - I januar startet boreoperasjonene på det StatoilHydroopererte M-prospektet i PL169, like sør for Balder-feltet. Dette viste seg å bli det tredje funnet vårt så langt i år. Riggen Transocean Winner har nå utført sideboring i en brønn på Jakob-prosjektet som ligger i nærheten. Denne brønnen viste seg å være tørr, men den har gitt nyttig informasjon til Balder Mound 12. Nyk-høyden i Vøring-bassenget er et annet interessant område hvor det planlegges boring i 2008 to brønner på Snefrid og Haklang på meters vanndyp. I Vøring-bassenget har vi gjort funn tidligere, nærmere bestemt Luva i To back-to-back boreoperasjoner vil bli utført av operatøren StatoilHydro i sommer ved bruk av riggen Transocean Leader. Vi har gode forventninger til disse brønnene, sier Stig. På vårt spørsmål om hva som vil skje med Kogge-lisensen, hvor EM boret en tørr brønn i 2006, svarer Stig at man ikke forventer ytterligere boring i denne lisensen. be responsible for the drilling operation and carry our exploration costs. NSP will also participate in two wells near the UK Beryl field in a similar arrangement. Exciting prospects for the Exploration Department in 2008 Stig Ballestad says the Exploration Department in Norway was involved in two small discoveries in 2007, and that 2008 will be a very active year. We have interest in as many as 5 exploration wells planned for We are working to get a rig to drill an exploration well on our operated Freke prospect, located due north of the Ermintrude discovery. Freke is considered to be a very interesting prospect. If Freke turns out to be a commercial discovery, we might either have a standalone field development, or a development linked to other fields in the area, says Stig. - In January, drilling operations started on the StatoilHydro operated M prospect in PL169, just south of the Balder field. This turned out to be our third discovery this year. The rig Transocean Winner has completed sidetracking a well in the nearby Jakob prospect. This turned out to be dry, but has provided valuable information to Balder Mound 12. The Nyk High in the Vøring Basin is another interesting area where exploration drilling is planned in 2008 two wells on Snefrid and Haklang at 1,300 meter water depth. 6 7

5 Nominasjoner til 20. konsesjonsrunde ExxonMobil er blant selskapene som i januar nominerte blokker til 20. konsesjonsrunde. Stig kan selvsagt ikke røpe detaljer med hensyn til hvilke leteområder eller blokker som dette dreier seg om. ExxonMobil anser at den norske kontinentalsokkelen fremdeles kan skjule interessant potensial. Våre nominasjoner omfatter selvsagt områder som vi tror kan inneholde drivverdige funn. Vi foretar fortløpende evalueringer av åpne leteområder, og evaluerer prospektiviteten i forbindelse med framtidige lisensrunder. Leteboring i uutforskede områder er forbundet med store utfordringer. Det vil ofte være nødvendig både å komme opp med nye ideer og nye teknologiske løsninger for å kunne definere prospektene tilstrekkelig. Irland og Grønland styres også fra kontoret på Forus EMs norske leteavdeling har også ansvaret for lisenser utenfor Irland, og i begynnelsen av året fikk avdelingen også ansvar for to lisenser utenfor Vest-Grønland som ble tildelt ExxonMobil i 2007, hvorav ett operatørskap. Vi har arbeidet med de irske dyptvannsblokkene (1.700 meter) i et par år nå. Dersom vi bestemmer oss for å bore på carbonate build-up-prospektet, kan dette muligens skje i løpet av de neste par årene. EM har 80 % eierandel i disse blokkene, og vi posisjonerer oss nå for mulige, framtidige boreaktiviteter. Samtidig søkte vi også om to lisenser på over meter dybde i den siste irske lisensrunden, og begge disse lisensene ble vi nettopp tildelt. Når det gjelder Grønland, planlegger ExxonMobil å skyte seismikk der til sommeren. Imidlertid, det er lang vei fram før en eventuell leteboring vil bli igangsatt i dette helt jomfruelige leteområdet, sier Sveinulf Vågene, vår koordinator for leteaktivitetene på Grønland. In the Vøring Basin we already had a discovery named Luva in Two back-to-back drilling operations will be performed by the operator StatoilHydro this summer with the rig Transocean Leader. We have good expectations for these wells, says Stig. To our question what will happen to our Kogge licence, where EM drilled a dry well in 2006, Stig replies that we don t expect any further drilling on this license. Nominations for the 20th Licensing Round ExxonMobil is among the companies that in January nominated blocks for the 20 Licensing Round. Stig can of course not reveal details regarding which exploration areas and the number of blocks we nominated. ExxonMobil anticipates the Norwegian shelf still to hold interesting exploration potential. Obviously, our nominations include areas we think have potential commercial discoveries. We have ongoing evaluations on open acreage, and evaluate the prospectivity in connection with the upcoming license rounds. Exploring in the frontier areas poses significant challenges both when it comes to generating new play ideas and solving some of the technology issues that may be required to properly define the prospects. Ireland and Greenland also handled by the Forus office EM s Norwegian Exploration Department also has responsibility for licenses offshore Ireland, and early this year it got responsibility for two licenses off West Greenland that were awarded to ExxonMobil in 2007, one being an EM operatorship. We have worked with our 1,700 meter deepwater Irish blocks for a couple of years, and if we decide to drill on the carbonate build-up prospect, this could possibly take place during the next couple of years. EM has 80% equity in these blocks, and we currently position ourselves for potential future drilling activities. We also applied for two licenses in more than meter water depth in the latest Irish licensing round, and we were recently awarded both licenses. Eirik Hauge nye ubemannede Esso-stasjoner I oktober 2007 åpnet Esso sin første ubemannede bensinstasjon i Norge under navnet Esso Express. Dette er Fuels Marketings globale konsept for denne type utsalgssteder, som i flere år har vært markedsført bl.a. i Frankrike og Benelux-landene. I skrivende stund er seks slike anlegg satt i drift i Norge ett i Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg og Moss samt to i Oslo. I løpet av året forventes minst ti Esso Express-anlegg å være i drift. I forbindelse med lanseringen av betalingskort på 1970-tallet, kom også de første forsøkene med ubemannede bensinstasjoner i gang. Utviklingen av dette segmentet skjøt for alvor fart etter 1993, da Jet startet etableringen av en egen kjede med ubemannede anlegg med markedsføring av lavpris som eneste kundeløfte. Etter hvert har alle de markedsførende bensinselskapene i Norge etablert sine kjeder av ubemannede stasjoner. Shell kaller også sine tilsvarende stasjoner 'Express', men det var Esso som først benyttet denne benevnelsen i Europa. Det er i dag i overkant av 300 slike anlegg i Norge, som utgjør 20 % av det totale antallet bensinstasjoner. Rosenkrantzgaten, Drammen første Esso Express-stasjon i Norge. Rosenkrantzgaten, Drammen first Esso Express station in Norway. Esso Express new unmanned Esso stations October 2007 saw Esso open its first unmanned gas station in Norway under the name of Esso Express. This is Fuels Marketing s global concept for this type of sales outlets which for several years now has been marketed in i.a. France and the Benelux countries. At the moment of writing, six such gas station facilities have been put in service in Norway one in Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg and Moss, as well as two in Oslo. By the end of this year, at least ten Esso Express stations are expected to be in operation. With the launching of payment cards back in the 1970s, also the first attempts at unmanned gas stations came to see the light of day. The development of this segment really shot ahead after 1993, at which time Jet initiated the establishment of a separate chain of unmanned station facilities, being marketing with a low-price concept as the only customer promise. Regarding Greenland, ExxonMobil plans to shoot seismic there this summer. It is a long way to go, however, before any possible exploration drilling will take place in this brand new exploration area, says Sveinulf Vågene, our coordinator for the Greenland exploration activities. 8 9

6 Etter at tekniske løsninger for effektiv drift er kommet på plass, er det derfor viktig for Esso Norge at selskapet nå har etablert seg også i dette markedssegmentet. I Europa var det særlig utviklingen i Frankrike på 1990-tallet, hvor de ubemannede stasjonene etterh vert overtok mer enn 50 % av markedet, som ble avgjørende for Esso sin satsing og lansering av Esso Express. Frankrike ble derfor piloten og har nå 325 slike anlegg i drift. Den kritiske teknologien ifm. ubetjente anlegg handler om kommunikasjon mellom pumper, kassesystemer og backoffice systemer (lagerstyring, prising, internfakturering, finansiell avstemming osv.). Formålet med automat-stasjonene er å ha et fullverdig drivstofftilbud rettet mot person- og lett varebil segmentet, hvor sjåføren raskt og enkelt kan fylle drivstoff til markedets rimeligste pris. I utgangspunktet skal alle pumper/fylleposisjoner være utstyrt med kortlesere og kunne levere 3 drivstoffkvaliteter blyfri 98- og 95-oktan, samt diesel, men markedsutviklingen kan etter hvert medføre endringer i produktutvalget. "Sammen med investeringene i det bemannede stasjon s- nettet, herunder i On the Run-konseptet, er etableringen av Esso Express strategisk viktig for å være godt posisjonert i forhold til endringer i folks kjøpemønster," sier Håvard Kjærstad, salgsdirektør for Retail. "Together with the investments in our attended stations network, including the On the Run concept, the establishment of Esso Express is strategically important in order to be well positioned in the face of changes in people s buying behavior, Håvard Kjærstad, Retail Sales Manager, says. Esso Express-stasjonen på Grefsen, Oslo. Esso Express station at Grefsen, Oslo. Little by little, all gas companies in Norway have set up their own chains of unmanned stations. While also Shell refers to its corresponding stations as 'Express', Esso was the first company to use this designation in Europe. Today, a total of just over 300 such filling stations exist in Norway, this constituting 20% of the total number of gas stations. Now that technical concepts to secure efficient operation have been brought into place, it is important for Esso Norge to become established in this market segment. In Europe, it was particularly developments in France in the 1990s, where unmanned stations gradually came to acquire a market share of more than 50%, that became decisive for Esso s commitment to and launching of Esso Express. France thus leading the way, now has 325 such station facilities in operation. The critical technology associated with unattended stations is all about communication between pumps, cash transaction systems and back-office systems (inventory control, pricing, internal invoicing, financial reconciliation etc.). The purpose of the unmanned stations is to have a satisfactory fuel sales offer aimed at the passenger car and light van segment, allowing the driver to tank up fuel fast and simply at best market price. Generally, all pumps/filling positions are to be equipped with card readers and the availability of three fuel grades unleaded 98 and 95 octane, plus diesel. Trends in the market may lead to changes in the line of products, however. Tekst Kirsten Essos terminaler i Norge Distribusjonsavdelingen i Esso Norge driver fire egne terminaler eller tankanlegg i Norge. Disse er lokalisert på Høvringen ved Trondheim, Skålevik ved Bergen, en i Fredrikstad og en på Slagen. Til sammenligning kan det nevnes at selskapet i 1980 hadde hele 57 terminaler. Så hva har skjedd siden den gang? Kostnadene ved å drifte disse logistikksystemene ble etter hvert svært høye og de store selskapene begynte å inngå samarbeidsavtaler på 80-tallet, forteller Finn Arne Hobæk som er Nordic Distribution Manager. Ofte lå oljeselskapenes tankanlegg side om side langs kysten, og det var betydelige besparelser å hente ved å legge ned egne anlegg og erstatte disse med "gjennomstrømningsavtaler". Det betyr at de markedsførende oljeselskapene leier kapasitet og tjenester, og ved det kan legge inn og hente ut produkter hos hverandre på mange tankanlegg over hele landet. Esso har også hatt raffineribytteavtaler med Shell og Statoil det vil si at selskapene har kunnet hente produkter på hverandres raffinerier på Sola, Mongstad og Slagen (Sola-raffineriet er nå nedlagt). Båttransporten er dermed blitt redusert, og i tillegg er veinettet stadig blitt bedre, slik at det er mer lønnsomt å kjøre lengre strekninger med tankbiler. Alt dette har resultert i at logistikk- og distribusjonskostnadene er blitt redusert noe som til syvende og sist kommer kundene til gode. Et nett av forsyningspunkter over hele Norge Hvor mange slike anlegg kan vi hente produkter hos i dag? Vi har nå avtaler om å kunne hente produkter på ca. 25 anlegg som blir drevet av andre oljeselskaper rundt om i hele landet. Det er Forsyningsavdelingen på Slagen som inngår og løpende følger opp disse avtalene. Jeg må legge til at Forsyningsavdelingen også inngår avtaler slik at våre egne lagre leverer betydelige volumer til andre selskaper. I tillegg til de fire hovedanleggene våre, har vi eierinteresser i to anlegg som opereres av andre Sjursøya/Ekeberg i Oslo og Finn Arne Hobæk, Nordic Distribution Manager. Esso's terminals in Norway The Distribution Department in Esso Norge operates four own terminals or tank farms in Norway. These are located at Høvringen close to Trondheim, Skålevik close to Bergen, one in Fredrikstad and one at Slagen. In comparison in 1980 the company had 57 terminals. So what has happened since then? The costs of running these logistic systems got very high, and the major oil companies started entering into cooperation agreements in the 80-ties, says Finn Arne Hobæk, who is Nordic Distribution Manager. Often the oil companies' tank facilities were located side by side along the coast, and considerable savings could be achieved in closing down own plants and replacing these with "through-put agreements". This means that the distributing oil companies rent capacity and services and may supply and collect products from each other at many tank facilities all over the country. Esso has also had refinery "exchange agreements" with Shell and Statoil this means that the companies may get products at each others' refineries at Sola, Mongstad and Slagen. (The Sola refinery has long been closed down.) The boat transportation has thus been reduced, and in addition, the roads have constantly improved, making it more profitable to drive longer distances with tank lorries. All this has resulted in a reduction of the logistic- and distribution costs which eventually benefits the customers. A network of supply points all over Norway At how many such terminals can we get products today? We now have agreements to collect products at about 25 terminals which are operated by other oil companies all over the country. It is the Supply Department at Slagen which enters and follows up these agreements. I have to add that the Supply Department also enters into agreements so that 10 11

7 Bergen (Skålevik)-terminalen ligger ved hovedinnløpet til Bergen havn. Terminalen ble etablert i 1891 og er det første tankanlegget som ble etablert i Norge. The Bergen (Skålevik) terminal is situated on the main shipping channel of Bergen harbour. The terminal was established in 1891 and is the first terminal which was established in Norway. Fredrikstad-terminalen ble bygget i 1953 og har en tankkapasitet på m 3. The Fredrikstad terminal was built in 1953 and has a tank capacity of 11,500 m 3. Fredrikstad-terminalen ligger ved Glomma ca. 10 km utenfor Fredrikstad og kan ta imot skip opp til 6000 tonn. The Fredrikstad terminal is located by the river Glomma approximately 10 km outside the city of Fredrikstad and the jetty can receive ships which are up to 6,000 tons. Slagen Truck Loading ligger utenfor Slagen-raffineriet og blir daglig besøkt av 80 tankbiler. Slagen Truck Loading is located outside the Slagen refinery and is daily visited by 80 tank trucks. Gangsås i Harstad. Dette betyr at vi totalt har et nett av forsyningspunkter som sammen med en optimalisert tankflåte sikrer oss en konkurransedyktig distribusjon av produkter fra Slagen-raffineriet til hele det norske markedet. Historikk Norges første tankanlegg ble etablert på Skålevik utenfor Bergen av Vestlandske Petroleumskompani senere Esso allerede i Dette anlegget er, som nevnt tidligere, fortsatt i drift og er en av Essos hovedterminaler. Etter hvert som bruken av petroleumsprodukter økte, vokste det opp mindre tankanlegg langs norskekysten. Alle disse anleggene ble forsynt med båt. Norge ble så for alvor "motorisert", veistandarden ble forbedret, og det ble etablert tankanlegg også i innlandet. I årene var antallet anlegg på det høyeste, og alle de markedsførende oljeselskapene hadde på denne tiden sine egne tankanlegg og sin egen logistikk-kjede. Driften i dag og framover Finn Arne forteller at distribusjonsavdelingen i dag har totalt 27 ansatte, hvorav 21 jobber på terminalene våre. Vi ser nå at nye og ulike miljøkrav igjen kan gjøre det mer kostbart å drive tankanlegg både i Norge og i resten av Europa. I løpet av 2007 solgte eller la Esso Norge ned fire our own terminals deliver considerable volumes to other companies. In addition to our four main terminals, we have ownership interests in two terminals which are operated by others Sjursøya/Ekeberg in Oslo and Gangsås in Harstad. This means that we totally have a network of supply locations which together with an optimalized tanker fleet secure a competitive distribution of products from the Slagen refinery to the whole Norwegian market. History Esso's first warehouse was established at Skålevik outside Bergen by Vestlandske Petroleumscompagni later Esso as early as in This terminal is, as previously mentioned, still in operation and is one of Esso's main terminals. As the use of petroleum products increased, smaller warehouses grew up along the Norwegian coastline. All of these plants were supplied by boat. Norway was then really "motorized", the standard of the roads improved, and warehouses were also established in the inland of the country. In the ties the number of terminals were at the highest, and all the distributing companies then had their own terminals and their own logistic-chain. The operations today and in the future Finn Arne says that the Distribution Department today has a total of 27 employees, of whom 21 work at our terminals. mindre anlegg bunkringsanleggene i Tromsø, Honningsvåg og Kristiansund, samt asfaltanlegget i Bodø. De siste to årene har vi imidlertid også oppgradert de fire hovedanleggene våre med nytt automatiseringssystem, og de neste to årene vil betydelige moderniserings- og oppgraderingsprosjekter bli gjennomført både på Høvringen og på Skålevik. Disse prosjektene vil bl.a. sikre anleggene enda bedre mot oljesøl og ikke minst legge ytterligere til rette for distribusjon av biodrivstoff. We now see that new and various environmental requirements may again make it more expensive to operate terminals both in Norway and in the rest of Europe. During 2007, Esso Norge sold or terminated four smaller terminals the refuelling plants in Tromsø, Honningsvåg and Kristiansund, and also the asphalt terminal in Bodø. The last two years we have, however, also upgraded our four main terminals with a new automatization system, and the next two years considerable modernization and upgrading projects will be carried out both at Høvringen and at Skålevik. These projects will i.a. secure the terminals even better against oil spill and not least arrange for distribution of biofuels. Bergen-terminalen har totalt 23 produktanker. I 1910 var det 80 ansatte, hvorav 35 arbeidet med produksjon av oljefat. I dag har terminalen 8 ansatte. The Bergen terminal has a total of 23 product tanks. In 1910 the terminal had a workforce of 80 men of whom 35 were employed in production of barrels. Today the terminal has 8 employees

8 Tekst Kirsten Høvringen lager i Trondheim Like ved fjorden, og kun 3 km fra Trondheim sentrum, ligger en av Essos store terminaler Høvringen hvor det har vært lagringsvirksomhet siden Denne terminalen er et strategisk anlegg for selskapet når det gjelder forsyning både til Nord- og Midt-Norge. Her lagres bensin og diesel, samt forskjellige destillatkvaliteter både i ståltanker ute og inne i fjellkammere faktisk er 2/3 av tankkapasiteten i fjellkammeret. Terminalen er moderne, men det vil i løpet av 2008/2009 bli satset på enda flere oppgraderinger/investeringer. Alle produktene vi får hit til lageret, kommer inn via store tankbåter fra raffineriene på Slagen og Mongstad, sier regionsbestyrer Carl Ianssen. De ulike kvalitetene blir tatt inn for lagring i de forskjellige tankene. Primært leverer vi til tankbiler som kommer hit og fyller opp ved anleggets lasteplass for tankbiler. I tillegg leverer vi til kysttankbåter som kommer hit til kaia og henter produkter. Disse produktene blir så levert til andre og mindre anlegg langs kysten. Vi har også noe bunkringsaktivitet av båter. Lagring i fjellkammer og på tanker ute Hvor mange tanker har dere i bruk? Totalt har vi 10 produkttanker som er i drift seks av disse er i fjellkammeret og fire er ute. I tillegg har vi fem tanker ute som vi nå ikke benytter fordi vi høsten 2007 avsluttet lagring av tung fyringsolje og bitumen. Volumene for disse produktene ble for små og omkostningene for store til at det var hensiktsmessig å opprettholde denne delen av virksomheten. Disse tankene vil derfor bli omdisponert. I år og neste år skal vi imidlertid igang med nye, spennende og utfordrende investeringer! For å være helt sikre på å unngå søl til grunn eller sjø, skal vi ha mulighet for 100 % oppsamling, og vi vil derfor installere doble tanker. Det betyr at tre nye tanker vil bli løftet inn i tre av de eksisterende tankene. Vi planlegger også for leveranser av biofuels, og det vil kreve tankkapasitet. Biodiesel leverer vi for så vidt allerede nå dette er et produkt hvor det tilsettes 5 % biomasse, og som leveres til alle bensinstasjoner. Det nye er at bensin etter hvert skal tilsettes mellom 2 5 % bioetanol, og arbeidet med å få på plass dette vil begynne i år, mens leveransene er planlagt å starte i løpet av Biomassen skal tilsettes her, og Høvringen terminal in Trondheim Regionbestyrer Carl Ianssen forteller at Høvringen lager nå skal i gang med nye, spennende og utfordrende investeringer. Det planlegges leveranser av biofuels som vil kreve tankkapasitet, og det skal installeres doble tanker. Regional Manager Carl Ianssen says that Høvringen terminal now will do new, exciting and challenging investmens. The plan is to start deliveries of biofuels and that will require tank capacity and in addition double tanks will be installed. Close to the fjord, and only 3 km from the center of Trondheim, is one of Esso's large terminals Høvringen located, and here storage has taken place since This terminal is a strategic plant for the company with regard to supplies both to the northern and southern parts of Norway. Here petrol and diesel, and also different destillates qualities are stored both in steel tanks outside and in rock caverns inside the mountain actually 2/3 of the tank capacity is in the rock caverns. The terminal is modern, but during 2008/2009 even more upgrades/investments will be made. All the products we receive at the terminal are unloaded from large tankers coming from the refineries at Slagen and Mongstad, says Regional Manager Carl Ianssen. The different qualities are stored in different tanks. Primary we deliver to tank lorries coming here filling up at the terminal's truck loading. In addition we deliver to coastal tankers docking along our quay, getting products for delivery to other and smaller terminals along the coast. In addition, we also have some ship bunkering activity. Storage in rock caverns and in tanks outside Høvringen terminal ligger like ved fjorden, 3 km fra Trondheim sentrum. Høvringen terminal is located close to the fjord, only 3 km from the center of Trondheim. Det er 5 ansatte ved Høvringen, fra venstre Odd Børre Bendiksen, John Børseth, Odd Roar Skrogstad, Willy Ressås og Carl Ianssen på kaien med hurtigruta i leia bak. There are 5 employees at Høvringen, from left Odd Børre Bendiksen, John Børseth, Odd Roar Skrogstad, Willy Ressås and Carl Ianssen on the quay with the coastal ship in the background

9 2/3 av tankkapasiteten på Høvringen er i fjellkammer. Produktene lagres i store "basseng" som er sprengt ut nede i fjellet, og atkomsten går i denne tunnelen over "produktbassengene". Rørsystemer og pumper fører produktene inn og ut av tankene. 2/3 of the tank capacity is in rock caverns. The products are stored inside large caverns which have been lasted out down into the mountain. The access to the rock caverns is by this tunnel over the product caverns. Pipe systems and pumps lead the products in and out of the tanks.

10 produktene skal lagres i fjellkammeret. Planleggingen er godt i gang, men i og med at etanol er alkohol, kreves det at etanolen lagres i denaturert tilstand. Myndighetene vil etablere strenge regler for hvordan dette skal gjøres. Fjell-lageret Høvringen har altså lager inne i fjellet det er litt spesielt? Ja, det er riktig, og Høvringen er den eneste av Essos egne terminaler som har lagring i fjellkammer. Fjellkammer er en sikker måte å lagre produkter i uansett værforhold her er det verken snø eller is, temperaturen er stabil og det er heller ingen gasser i fjellhallen. Produktene lagres i store "basseng" som er sprengt ut nede i fjellet. Atkomsten til fjellanlegget går i egen tunnel over "produktbassengene". Rørsystemer og pumper fører produktene inn og ut av tankene. Prinsippet som benyttes for lagringen, er at det er en egenvektforskjell mellom produkt og grunnvann som ligger i bunn av tankene. Produktene legger seg da oppå vannet, og vi holder kontrollen på det ved hjelp av egne automatiske systemer. Hvorfor ble fjell-lagring valgt her på Høvringen? I 1966 ble lageret rammet av en stor brann og mye ble ødelagt. Etter brannen ble det besluttet å bygge terminalen opp igjen med et fjellanlegg. Denne teknologien var da blitt tilgjengelig, og 2/3 av lagringskapasiteten ligger i dag trygt inne i fjellet. Fjellanlegget, slik det er i dag, ble åpnet i % av tomten her er eid av Esso, mens resten er leid. How many tanks are you using? Totally we have 10 product tanks in operation six of these are rock caverns and four are external outside tanks. In addition, we have five external tanks which are not in use because we in the autumn of 2007 terminated storage of heavy heating oil and bitumen. The volumes of these products were too small and the costs too high. It was therefore not profitable to maintain this part of the operation, and these tanks will therefore be re-used. This year we will, however, have new, exciting and challenging investments! To be absolutely sure of avoiding leaks to the ground or the sea we must have the possibility of 100% recovery, and will therefore install double tanks. This means that three new tanks will be lifted into three of the existing tanks. We also plan for deliveries of biofuels, and that will require tank capacity. We deliver biodiesel already this is a product where 5% biomass is added and which is delivered to all petrol stations. The new thing is that petrol gradually will have between 2 5% bioethanol added to it, and the work to get this in place will start in 2008, while the deliveries are planned to start next year. The biomass will be added here, and the products will be stored in the rock cavern. The planning is well underway, but since ethanol is alcohol, it is a requirement that the ethanol is stored in denatured condition. The authorities will establish strict regulations on how to do this. The rock caverns Høvringen can store inside rock caverns that is a bit special? høyden og samtidig unngår de å bli utsatt for gass, så dette er et vesentlig miljø- og sikkerhetstiltak, sier Carl. Anlegget ute er automatisert og kan fjernstyres. I tillegg har terminalen et automatisk system som gir adgang for sjåfører hele døgnet. Ved innkjøring til lasterackene aktiviseres et kamera for sikkerhets skyld. Bildene går til vakta på Slagen som da har full kontroll 24 timer i døgnet. En stor miljøgevinst fikk vi da terminalen i 2002 installerte en "Vapour Recovery Unit". Denne enheten samler gassen som kommer i retur fra bensinstasjonene og fra fjellkammerne under lossing av tankbåter. Gassen blir "kjørt" gjennom gassgjenvinningsanlegget og konverteres til bensin. På denne måten forhindrer vi at gassen slippes ut i atmosfæren. På Høvringen har de ikke hatt en eneste fraværsskade på egne ansatte på 37 år. Fokus på sikkerhet og gode arbeidsrutiner er store bidragsytere til resultatet. Høvringen has not had one single lost time incident among own employees in 37 years. Focus on safety and good work routines are major contributors to the result. ruined. After the fire it was decided to rebuild the terminal with mountain caverns. This technology had then become available, and 2/3 of the storage capacity are inside the mountain. The mountain caverns, as they are today, were opened in % of the land is owned by Esso, the rest is leased. Products which are delivered and how To whom are you delivering products and what are the products? We deliver products all over Trøndelag, cover a bit of Nordland, a bit of Møre and Romsdal, some of Oppland and some of Hedmark counties. In addition to our own tank lorries, we deliver 50 60% of our volumes to Shell and YX Energi which we have had a a throughput agreement with here since early in the 80-ties. The products we deliver are fuel oil to private customers and industry, paraffin for heating, bunkers, toll-free and regular diesel and also two types of petrol, unleaded 95 and unleaded 98. We deliver basic products and the various additives are being added by the companies themselves so that the products get different, company specific qualities. Produkter som leveres og hvordan Hvem leverer dere varer til og hvilke produkter er det? Vi leverer produkter til hele Trøndelag, dekker litt av Nordland, litt av Møre og Romsdal, litt av Oppland og litt av Hedmark. I tillegg til våre egne tankbiler leverer vi 50 60% av volumet herfra til Shell og YX Energi som har hatt gjennomstrømningsavtale her siden tidlig på 80-tallet. Produktene er fyringsolje til privatkunder og industri, parafin til oppvarming, bunkers, avgiftsfri og vanlig diesel samt to typer bensin, blyfri 95 og blyfri 98. Vi leverer basisprodukter mens selskapene selv tilsetter de forskjellige additivene slik at produktene får ulike, selskapsspesifikke egenskaper. Yes, that is right, and Høvringen is the only one of Esso's own terminals which has storage in rock caverns. Rock caverns are a very safe way of storing products regardless of weather conditions here is neither snow nor ice, the temperature is stable and there are no gases inside the mountain hall. The products are stored inside large caverns which have been blasted out down into the mountain. The access to the rock caverns is by tunnel over the product caverns. Pipe systems and pumps lead the products in and out of the tanks. The principle which is used for the storage is that there is a specific gravity difference between the product and the ground water which is in the bottom of the caverns. The products are then floating on top of the water, and we keep control of the water by the help of specific automatic systems. Høvringen har fire lasteracker for tankbiler en for toppfylling og tre for bunnfylling av tankbilene. Fordelen med bunnfylling er at sjåførene arbeider på bakken i stedet for i Why were rock caverns chosen here at Høvringen? In 1966, the terminal was hit by a large fire and a lot were 18 Mars 2008 Oktober Mars

11 Verneombudenes arbeid Fem ansatte i 2008 mot 44 i 1978 Carl Ianssen forteller at terminalen i 1978 hadde 44 ansatte egne salgs- og driftsfolk, ansatte som var tilknyttet smøreoljedelen av virksomheten, service-personale for oljefyranlegg, ansatte som drev med reparasjoner av bensinstasjoner, egne tankbiler osv. Nå er det kun fire ansatte utenom ham igjen Odd Børre Bendiksen, John Børseth, Willy Ressås og Odd Roar Skrogstad og det er i grunnen tilstrekkelig. Mange av aktivitetene som tidligere ble dekket av egne ansatte på Høvringen, er nå enten sentralisert eller satt ut til andre. Vi som er igjen her, har imidlertid et hav av erfaring, sier han og smiler. Den siste som ble ansatt, kom i 1995 fra Odin. Til sammen representerer vi 140 års erfaring! Vi må også få skryte litt av skadestatistikken vår; vi har ikke hatt en eneste fraværsskade på egne ansatte siden juli 1971 altså for 37 år siden. Fokus på sikkerhet og gode arbeidsrutiner er store bidragsytere til resultatet. Hver morgen avholdes sikkerhetsmøte hvor dagens aktiviteter planlegges. Resultatet skal være at alle som har sin arbeidstilknytning til Høvringen, enten det er ansatte eller kontraktører, skal komme hjem like hele som når de forlot hjemmet! Høvringen has four loading racks for tank lorries one for top filling and three for bottom filling of the tank lorries. The advantage of bottom filling is that the drivers work on the ground and not in the height and at the same time they also avoid being exposed to gas, so this is an important environmental and safety initiative, says Carl. The outside plant is automatized and can be remotely controlled. In addition, the terminal has an automatic system giving access for drivers 24 hours a day. When driving into the truck loading racks a camera is being activated for the sake of safety. The pictures are sent over to the Slagen guard who then has full control night and day. We also achieved a large environmental advantage in 2002 when the terminal installed a "Vapour Recovery Unit". This unit collects the gas coming back from the petrol stations and from the rock caverns during unloading of the tankers. The gas is being "processed" through the gas recovery unit and converted into petrol. In this way we prevent the gas from leaking out into the atmosphere. Five employees in 2008 versus 44 in 1978 Carl Ianssen tells us that the terminal had 44 employees in 1978 own sales and operations employees, employees linked to the lube oil business, service people for oil heating plants, employees doing repairs of petrol stations, own tank lorries, and so on. Now the terminal has only four employees besides himself Odd Børre Bendiksen, John Børseth, Willy Ressås and Odd Roar Skrogstad and that is really adequate. Many of the activities which were previously done by own employees at Høvringen, have now either been centralized or outsourced. All of us still working here have an ocean of experience, he says and smiles. The last who was employed came from the Odin platform in Together we represent 140 years of experience! We also have to brag a little about our lost time incidents statistics; we have not had one single lost time incident among own employees since July 1971 that is 37 years ago. Focus on safety and good work routines are major contributors to the result. We have a safety meeting every morning where the activities of the day are being planned. The result we strive for is that everyone who have their job at Høvringen, as employees or contractors, are coming home without getting hurt! De fem ansatte på Høvringen har et hav av erfaring til sammen 140 år! The five employees at Høvringen have an ocean of experience totally 140 years! Tekst Kirsten Verneombudene er de ansattes representanter i den organiserte vernetjenesten og velges av og blant de ansatte i hvert verneområde. I ExxonMobil har vi til sammen 19 verneombud på land og 30 offshore, som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og som skal se til at Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet oppfylles. Arbeidsgiveren på sin side har plikt til å ta verneombudene med på råd i alle saker som angår arbeidsmiljøet dette omfatter fysiske og psykiske arbeidsmiljøforhold som ergonomi, kjemisk helsefare, støy, inneklima, opplæring, informasjon, medmenneskelige forhold, trivsel, lokaler, brann og forurensning fra ytre miljø. XOM har tatt en prat med Øivind Stensrud, lokalisert på Slagen, som er hovedverneombud for den landbaserte virksomheten i ExxonMobil i hele Norge, og Frode Bekvik, lokalisert på Forus, som koordinerer verneombudenes arbeid offshore. Samarbeid og opplæring Samarbeidet med ledelsen, SHEavdelingene og bedriftshelsetjenesten i ExxonMobil er veldig bra. Vi mener begge at de lytter til verneombudenes innspill og tar til følge de anbefalingene de får. Får verneombudene opplæring og tid nok satt av til å gjøre jobben sin? Ingen får vel tid til å gjøre alt de gjerne vil, sier Øivind, og det er klart at man som verneombud må ta seg tid til en del oppgaver og gi disse en viss form for prioritet. De aller fleste som jobber i ExxonMobil, har i utgangspunktet mer enn nok å gjøre, så det er klart at det kan være en utfordring, men stort sett går det bra. Alle verneombudene i ExxonMobil får den lovbestemte opplæringen. I tillegg arrangeres det en årlig vernekonferanse for alle ExxonMobils verneombud, samt for kontraktørene og for ledelsen. Work of the safety delegates Øyvind Stensrud som er hovedverneombud for den landbaserte virksomheten i ExxonMobil i hele Norge, mener at samarbeidet mellom ledelsen, SHE-avdelingene og bedriftshelsetjenesten i ExxonMobil er veldig bra. Øivind Stensrud who is acting as chief safety delegate for the onshore based activity in ExxonMobil all across Norway says that the cooperation with management, SHE departments and the company health service is very good. Safety delegates are the employees representatives in the organized safety service and are elected by and among the employees in each safety area. In ExxonMobil, we have a total of 19 safety delegates on shore and 30 offshore who are to cater for the interests of the employees in matters related to the working environment, and ensure that all Working Environment Act requirements relating to the working environment are fulfilled. The employer, on its side, has an obligation to consult the safety delegates in all matters related to the working environment be it physical and psychological working environment factors such as ergonomics, chemical health hazard(s), noise, indoor climate, training, infor mation, inter-human conditions, well-being, premises, fire and pollution from the external environment. XOM has had a conversation with Øivind Stensrud, put up at Slagen, acting as chief safety delegate for the onshore-based activity in ExxonMobil all across Norway and Frode Bekvik, put up at Forus, in charge of co-ordinating the work of the safety delegates offshore. Co-operation and training Co-operation with management, SHE departments and the company health service of ExxonMobil is very good. We are both of the opinion that they listen to the safety delegates input and accept the recommendations they are given. Do safety delegates receive training and sufficient time set aside to allow them to do their job? 20 21

12 Øivind har selv to dager i uka satt av til arbeid knyttet til hovedverneombudsrollen, mens Frode nå sitter full tid på Forus. Han har imidlertid hyppige turer offshore for å koordinere vernearbeidet på installasjonene mot avdelingene på land. Utfordringer på land og offshore Kan dere si litt om utfordringene på de forskjellige typene arbeidsplasser? Utfordringene er å følge gjeldende forskrifter, sier Øivind. Jeg kan her nevne et par stikkord som kjemisk helsefare, støy og vibrasjoner. Når det gjelder disse områdene, er normene skjerpet til arbeidstakers beste men kjemisk helsefare kan være vanskelig å måle. Vi som verneombud skal ikke bruke måleapparatene, men vi skal se til at regelverket blir fulgt, og det kan være vanskelig når måleapparatene faktisk ikke er gode nok. Jeg må få legge til at vi som verneombud er svært fornøyde med at man i løpet av de siste 3-4 årene har styrket yrkeshygienikerrollen det er kjempebra! Samarbeidet mellom oss, yrkeshygieniker og bedriftshelsetjenesten er både godt og nyttig. Når det gjelder støy og vibrasjoner er det klare regler for hvor lenge man kan være utsatt for dette. Innenfor visse områder har man faktisk ikke lov til å jobbe mer enn 1/2 time og det kan skape frustrasjoner både hos arbeidstaker og arbeidsgiver. På kontorarbeidsplasser er den største utfordringen knyttet til det psykososiale blir jobbtrykket for stort, ja, da blir folk syke. Dette gjelder for så vidt alle arbeidsplasser er det for stort tempo og stress, øker skadefrekvensen. Noe av det vi tenker å se litt nærmere på i tida framover, er underbemanning og psykisk helse. Øivind forteller at det i år skal gjøres noen store tekniske jobber på lagrene i Bergen og Trondheim, med bl.a. riving av tanker, og at det da vil bli en utfordring å holde de gode skadestatistikkene kanskje med mange innleide folk. På den annen side viser han til de store prosjektene som nå nylig er gjennomført på Slagen, også med mye innleid arbeidskraft, som har gode resultater. Frode på sin side sier at man offshore er begrenset av overnattingskapasiteten for å kunne gjøre større jobber. På Balder står for eksempel en materialheis høyt på ønskelisten. I guess no-one gets the time to do everything they would like to, Øivind says, and it is quite clear that in a capacity as safety delegate, one must take the time required for certain assignments and give these some sort of priority. By far most of those working with ExxonMobil generally have more than enough to do, so obviously, this may involve a challenge although things normally tend to go off well. All safety delegates of ExxonMobil receive the statutory amount of training. In addition, an annual safety conference is organized for all ExxonMobil safety delegates, as well as for our contractors and management. Øivind himself has two days per week set aside for work related to his chief safety delegate s role, whereas Frode is now put up on a full-time basis at Forus. He pays frequent visits to the offshore installations, however, in order to co-ordinate the installations safety work towards the departments on shore. Challenges onshore and offshore Could you say a little about the challenges faced at the different types of work-places? Challenges consist in complying with existing regulations, Øivind says. Let me mention a few keywords such as chemical health hazard, noise and vibrations. In regard to these areas, standards have been tightened for the benefit of the employee but chemical health hazard can be difficult to measure. Our role as safety delegates is not to use the actual measuring devices ourselves, but rather to ensure existing legislation is adhered to, a task which may be rather difficult, considering the measuring devices are not good enough. Let me add that as safety delegates, we are very pleased to note that the role of occupational hygienist has been strengthened over the last 3-4 years that s just great! Co-operative relations between ourselves, the occupational hygienist and the company health service are both good and useful. As far as noise and vibrations are concerned, clear rules are in existence as to how long one may be exposed to such factors. Within certain areas, work is in fact restricted to a maximum of 30 minutes a fact that may generate frustration among both employees and the employer. At office work-places, the greatest challenge faced is bound up with psychosocial factors if the job pressure gets too heavy, then people are taken ill. This actually applies to all work-places if the pace of work and work load or stress are too heavy to bear, the frequency of injuries goes up. A couple Frode Bekvik som koordinerer vernombudenes arbeid offshore, mener at holdningene til arbeidsmiljøet blant folk "på gulvet" er meget bra og at ansatte er mer bevisste nå enn før. Frode Bekvik who coordinates the work of the safety delegates offshore thinks that the attitudes among staff "on the floor" are very good and that people are more conscientious now than before. Prosjektet er godkjent og penger er satt av, men på grunn av større jobber som for eksempel ombygging av kraner, nedstengning for vedlikehold til sommeren osv. skyves tiltak som ikke er absolutt nødvendige for driften, ut i tid. Ikke på grunn av mangel på vilje og penger, men fordi andre ting rett og slett må få høyere prioritet. Holdninger til helse, miljø og sikkerhet Har dere merket noen holdningsendringer knyttet til arbeidsmiljøet de senere årene? Ja, faktisk, sier både Frode og Øyvind. Holdningene blant folk "på gulvet" er meget bra. Folk er blitt mer bevisste. Det er kanskje slik at økt kunnskap gir bedre holdninger. Dessuten er informasjonen lettere tilgjengelig et eksempel er databladene. Før vasket vi oss i bensin og andre løsemidler, nå er det helt andre stoffer som brukes. Vernebrillepåbudet på Slagen er en suksess vi har nesten ikke øyeskader lenger. Det samme gjelder hørselsskader også disse er eliminert etter at bruk av hørselvern er blitt en del av standardutrustningen. Hva må til for å holde fokuset på vernesaker oppe hos de ansatte? Det er for så vidt å jobbe jevnt med bevisstgjøring, holde ting "varme" og ikke slakke av. Kampanjer er vel og bra, men det er det jevne arbeidet som teller mest. ExxonMobils filosofi er "Nobody gets hurt" det er det både vi, ledelsen og de ansatte streber mot. of factors we intend to look at in further detail in the time ahead are understaffing and mental health. Øivind goes on to say that this year will see a few larger-scale technical jobs at the warehouses in Bergen and Trondheim, involving i.a. the demolition of tanks, and that this will involve a challenge in terms of keeping up the good injury statistics perhaps using a large number of hired hands. On the other hand, he refers to the large-scale projects recently having been completed at Slagen, these too, involving a lot of hired labour, and which showed off very good results. Frode, on his part, says overnight accommodation capacity puts a limit to the performance of large-scale jobs offshore. On Balder, for example, a material elevator is high up on the wish-list. The project has been approved and finances allocated, but due to larger jobs like for example the conversion of cranes, a maintenance turnaround scheduled for the summer etc. measures not absolutely crucial to operations are displaced in time. Not due to a lack of will or finances, but because other things simply have to be given higher priority. Attitudes towards health, environment and safety Have you noticed any changes in attitude(s) related to working environment affairs in recent years? Yes, in fact we have, Frode and Øyvind both agree. Attitudes among staff on the floor are very good. People have grown more conscientious. It may well be that enhanced knowledge results in better attitude(s). Besides, information is more readily available and accessible one example being the datasheets. We used to wash our hands in gasoline and other solvents, whereas now completely different chemical substances are used. The mandatory use of safety goggles introduced at Slagen is a great success we have virtually no eye injuries anymore. The same thing applies to hearing damage such damage too, has been eliminated after the use of hearing protectors became part of the standard equipment to be worn. What will it take to keep up the focus on safety issues among the company s employees? Actually, it is mostly a matter of working steadily on increased awareness, of keeping things hot and of working relentlessly. While campaigns and the like do help, it is the regular and steady work that counts the most. ExxonMobil s philosophy is "Nobody gets hurt" this is what we, management and all employees aspire to accomplish

13 Tekst Kirsten JOBBEN MIN Knut I. Taraldsen prosessoperatør og sauebonde Da XOM ringer, er Knut hjemme på Austevoll faktisk sitter han på toppen av et tak med flott utsikt over innløpet av fjorden, ei øy like ut og sandstrand på sidene storfornøyd med værforhold og arbeidsoppgave; det er taket på det nye sjøhuset som skal på plass. Gården som har vært i familien i generasjoner, er stor i Austevoll-sammenheng ca. 180 mål og grenser til et naturvernområde. Men folk ellers i Austevoll lever stort sett av sjøen som sjøfolk, fiskere og fiskeoppdrettere. Det gjør også Knut som prosessoperatør på Ringhorne-plattformen. Multifaglighet Jeg har et godt liv her på Austevoll, sier Knut. Men for all del, jeg har også en interessant jobb på Ringhorne-plattformen med gode kolleger og godt miljø. Jeg ble ansatt i ExxonMobil i 1998 som senior mekaniker på Jotun og jobbet der i noen år. Ja, jeg satt til og med på Forus-kontoret i en periode og skrev manualer for Jotun. Fra 2005 har jeg vært på Ringhorneplattformen. Det var mye snakk om viktigheten av multifaglighet fra personalavdelingens side for noen år siden. Jeg tok utfordringen her var det også løfter om stor belønning og tok fagbrev i prosess. Problemet, slik jeg ser det, er at jeg nå kun er prosessoperatør det er ikke noe mer snakk om multifaglighet. Det er ingen "returbillett" for meg, ei heller kurs innen mekaniske fag. Jeg er i stand til, og interessert i, å beherske begge disiplinene å være multifaglig. Nå er jeg låst i prosess som for så vidt er interessant nok, men det var ikke det jeg ble forespeilet. Jeg mener at det ikke burde være så vanntette skott mellom disiplinene som jeg nå ser. Prosess var noe jeg tok fordi selskapet ønsket det! Sjøkrigsskolen og Forsvaret Så du er utdannet som mekaniker? Nei, jeg er marineingeniør, som er tilsvarende sivilingeniør, Knut I. Taraldsen Process Operator and sheep farmer Calling Knut at his home at Austevoll, XOM finds him sitting on a rooftop overlooking the entrance of the fjord, on an island bordered by sandy beaches. More than happy with the weather conditions and his task, he is setting up the roof of a new boathouse. Bordering on a protected area, the farm, a family property for generations, is comparably large on an Austevoll scale, i.e. 45 acres approximately. However, the inhabitants of Austevoll mainly earn their living from the sea, for instance as seamen, fishermen and fish farmers. So does Knut as a process operator on the Ringhorne platform. Multidisciplinarity I live a good life here at Austevoll, Knut says. But, by all means, I also have an interesting job on the Ringhorne platform, surrounded by good colleagues in a friendly atmosphere. I was employed by ExxonMobil in 1998 as a senior mechanic on Jotun and stayed for a few years. I even had a period at the Forus office, writing Jotun manuals. In 2005 I came to the Ringhorne platform. A few years ago, the Personnel Department was strongly focussed on multidisciplinarity, promising great rewards for those who took the challenge. I did just that, with a certificate of apprenticeship in processing. However, I see it as a problem that now I have ended up as a mere process operator, and nobody is talking about multidisciplinarity any more. There is no return ticket available to me, nor are there any courses within the field of mechanics. I am eager to master both disciplines, in other words to be multidisciplinary. Processing is interesting enough, but being locked in it is not the prospect I was offered. In my opinion, the borderlines between the disciplines og gikk på Sjøkrigsskolen i Bergen i perioden Deretter var jeg i Forsvaret i ca. 12 år. Da jobbet jeg som maskinsjef på undervannsfartøy og var også med på en 4-5 måneder lang sydpolekspedisjon med "M/S Andenes" hvor flere polforskere var med blant annet Monica Kristensen som noen kanskje kjenner til. Det var utrolig spennende. Men da marinen ville ha meg på land og tilbød familien og meg et dårlig hus i Ramsund, takket vi nei. Jeg har bitt meg fast i Austevoll! Skulle jeg på land ville jeg være der! Jobber innen skoleverk, seismikk og olje Hvilke andre jobber har du hatt? Jeg jobbet med maritim opplæring i skoleverket i et par år da barna var små tok permisjon fra Forsvaret og var lærer på Fiskerifagskolen. Etter at jeg valgte å slutte i marinen, ble det sjøen igjen nå på seismiske fartøy. Jeg jobbet også som inspektør i et rederi (PGS), men det ble så utrolig mye reising. Mens jeg jobbet med seismikk, utviklet jeg også en seismisk ventil som jeg tok norsk patent på, og den brukes den dag i dag. Nå produseres den hos Aarbakke på Bryne. Jeg har 10 årsjubileum hos ExxonMobil i år. I 2004 fikk jeg en spennende utfordring fra selskapet. Jeg ble tilbudt å være med på oppstarten av prosessanlegget på ExxonMobils produksjonsskip Kizomba A i Angola. Det var et interessant halvår med fire uker på/fire uker fri. Vi forberedte oss godt og oppstarten gikk flott. I Angola hadde det vært fred i to år da vi kom ned dit det ble bygget veier, base og en ny driftsorganisasjon. Folk var veldig positive, men det er fortsatt et av verdens fattigste folk. Det er synd for et land som på sett og vis har alt diamanter og olje, vannfall som kunne ha blitt til vannkraft, regn og sol i passe mengder og et fruktbart land som faktisk kunne ha brødfødt hele Afrika hvis det bare ikke var for de udetonerte minene og kanskje regimene. Vel, tilbake i Norge ble det Ringhorne som ble arbeidsstedet, og der er jeg altså fortsatt. Jobben på Ringhorne Hva gjør du i jobben din på Ringhorne? Nå er vi kun personer på plattformen. Det er mer rutinearbeid nå som borefasen er slutt, og det heller ikke er byggearbeid. Som prosessoperatør er skiftet mitt delt i to den ene uka er jeg uteoperatør, den andre sitter jeg inne i kontrollrommet og styrer oljestrømmen via datasystemene. Vi har avansert utstyr som måler at produksjonen går som should not be as strict as they are at present. As a matter of fact, I took processing at the company s request! Naval War College and Armed Forces So you are a professional mechanic? No, I am a marine engineer, which is equivalent to a civil engineer, and I also attended the Naval War College in Bergen during the years Then I was in the Armed Forces for 12 years, working as a submarine chief engineer. Incidentally, I was part of the crew on a South Pole Expedition on M/S Andenes of 4 5 months duration. Among the participants were several polar scientists, such as the well-known Monica Kristensen. It was incredibly exciting. Later on, however, as the Royal Navy wanted me for an onshore job, offering me and my family a mean house in Ramsund, I declined. I am just too well settled in Austevoll! If I were to work onshore, that s where I wanted to be! Employment in education, seismology and oil industry Which other jobs have you had? When my children were young, I took leave of absence from the Armed Forces for a couple of years in order to work as a teacher at Fiskerifagskolen (vocational college of fisheries). After I chose to quit the Navy, I went to sea again on seismic vessels. Moreover, I worked as a superintendent in a shipping firm (PSG), but the job involved too much travelling. While working with seismology, I developed a seismic valve for which I took out a Norwegian patent, and which is still in use. It is produced by the firm Aarbakke at Bryne. This year is my 10th anniversary with ExxonMobil. In 2004 the company gave me an exciting challenge. I was offered a job in the team working on the start-up of the processing facilities on ExxonMobil s production vessel Kizomba A in Angola. For six interesting months I worked on a 4 weeks on/ 4 weeks off rotation. Since we were well prepared, the startup turned out fine. There had been peace in Angola for two years when we arrived, with roads, a base and a new operational organization in the process of being built. People were positive, but they remain one of the world s poorest populations. This is a pity for a country so rich in natural resources, such as diamonds and oil, waterfalls that could have been converted into hydraulic power, rain and sun in even proportions and a fertile soil that could have fed the whole of the African continent were it not for all the undetonated bombs 24 25

14 den skal. Oppdager jeg at noe ikke stemmer, kan jeg for eksempel justere temperaturer og ventilåpninger for å ordne opp. Oljen og gassen går til Jotun og Balder for prosessering, vannet blir sendt tilbake til reservoaret. Når jeg er uteoperatør, sjekker jeg at alt utstyret ute fungerer som det skal, og jeg tar prøver som så blir analysert på laboratoriet. Kjenner man en lukt som ikke skal være der, må jeg finne ut hva feilen er. Det samme om jeg hører ulyder et sted eller om et rør er for varmt da må temperaturen justeres slik at den blir riktig. Kort sagt er det jobben min å se til at alt er ok det innbefatter lekkasjer, brann, detektorer, temperaturer, trykk, nivåer og separatorer. While working with seismology, I developed a seismic valve for which I took out a Norwegian patent, and which is still in use. It is produced by the firm Aarbakke at Bryne. Fritidsaktiviteter alt fra fiske til hardangersøm Og på fritida hva sysselsetter du deg med? Ute på plattformen har jeg drevet litt opplæring for de andre om bord i det å lage trollgarn og ruser. Jeg er glad i å fiske, og hjemme på Austevoll er det fine fiskemuligheter, så der setter jeg mye garn i tillegg til line og jukse. Jeg har god båt med hydraulisk utstyr, så det blir en del fersk, god fisk. Vi får jo fisk med helikopter til Ringhorne også, men det er da en kjenner hvordan fisk skal smake! Likevel hender det jo at jeg får fiskestopp av kona vi kan ikke ha en masse på lager hjemme. Ellers broderer jeg hardangersøm og bunadskjorter nå er det sønnen på 19 år som skal få sin bunad. Sist jeg var ute, brukte jeg litt tid på å flette sokkebåndene til bunaden hans. Ja, jeg har sydd alt på min egen bunad også bortsett fra selve skredderarbeidet. Hjemme på gården har vi også 30 helt tamme villsauer. Austevoll var faktisk det eneste stedet hvor villsauen ikke ble utryddet, men stammer helt tilbake til vikingtida. Så litt gress må jo slås for å fôre dem. Nå har jeg bygget en 500 meter lang vei fram til det nye sjøhuset og har da tatt ut litt skog and perhaps also the regimes. Anyway, back in Norway I started working on Ringhorne, where I remain. The job on Ringhorne Can you describe your job on Ringhorne? At present we are only people on the platform. Now that the drilling phase had come to an end, there is more routine work, and no more construction work. My job as a process operator is twofold; one week I work as an outdoor operator, the next I sit in the control room monitoring the oil flow through the computer systems. We have advanced equipment ensure that the production works as it should. If I discover something wrong, I can put it right by adjusting temperatures and valve openings, for instance. The oil and gas are transported to Jotun and Balder for processing, the water returned to the reservoir. As an outdoor operator I check the functioning of all the outdoor equipment, and take tests to be analyzed at the laboratory. If I can smell an odour that should not be there, I have to find out what is wrong. The same applies if I can hear funny noises somewhere, and if a tube is too hot, I have to adjust the temperature. In short, my job is to keep everything under control, including leakages, fires, detectors, temperatures, pressure, levels and separators. Leisure activities ranging from fishing to Hardanger embroidery And what do you do in your leisure? On the platform I have been teaching my colleagues to make trammel nets and fish traps. I love fishing, and home at Austevoll there are great fishing possibilities, so I often set out nets in addition to longline and hand line fishing. I have a solid boat with hydraulic equipment resulting in a great deal of fresh fish. To be sure, we do get fish supplied by helicopter to Ringhorne as well, but it does not really taste as it should. However, my wife sometimes makes me stop fishing for a while, because we cannot have loads of fish stored in our home. Moreover, I stitch Hardanger embroidery and national costume shirts for the time being I am working on the costume of my 19-year-old son. During my last period offshore I spent some time plaiting the sock ribbons of his costume. I have actually made my own costume too, apart from the assembly work. på eiendommen. I tillegg har jeg gravemaskin som jeg driver litt anleggsarbeid med og et verksted med masse utstyr. Verkstedet brant ned for to år siden etter et lynnedslag, men nå har vi fått bygget det opp. Der liker jeg meg godt og har mange nye ideer jeg gleder meg til å teste ut! Vi har også en hytte på Voss, men det blir ikke så ofte vi drar opp dit kanskje en tur i påsken for litt skigåing og på høsten for å finne litt bær og sopp. Familieforhold Familie har du og? Ja, kona og jeg er nettopp blitt besteforeldre for første gang til tvillinger! Vi har fire unger to jenter og to gutter på henholdsvis 29, 26, 24 og 18 år, så de er jo voksne hele gjengen nå. Kona jobber på Havbruksstasjonen som ligger her ute den er en del av Havforskningsinstituttet i Bergen. Jentene bor i Bergen, gutten på Voss og den yngste er snart ferdig på gymnaset. Men hvem vet kanskje noen av dem med tida kommer tilbake hit til Austevoll? Home on the farm we also keep 30 tame wild sheep. The origin of this species can be traced back to the viking age, and as a matter of fact, Austevoll is the only place where it has not been exterminated. Of course, I have to cut a little hay for them to eat. I have also built a 500 metre long road to the new sea house, felling a few trees as part of this work. In addition, I have a grab-dredger with which I do some digging, and a workshop with a lot of equipment in it. My former workshop burnt down a couple of years ago due to a stroke of lightening, but now it has been reconstructed. I like to work there, and I have a number of new ideas that I am looking forward to trying out! We have a cabin at Voss, but we do not go there so often perhaps a trip at Easter to go skiing and in the autumn to go berry-picking or to look for mushrooms. Family relations You have a family, too? Yes, my wife and I are the newly fledged grandparents of a pair of twins! We have four children two girls and two boys of 29, 26, 24 and 18 years respectively, so the whole pack are grown-up now. My wife works at the local Aquaculture Station, which makes part of the Institute for Marine Research in Bergen. Our daughters live in Bergen, our oldest son at Voss, and our youngest will soon have finished upper secondary. But who knows, maybe some of them will return to Austevoll one day? Hjemme på gården på Austevoll har Knut et godt liv med mange jern i ilden, alt fra fiske, sauedrift, verksted og brodering. Her er det en av de 30 helt tamme villsauene som får besøk. Home at the farm at Austevoll Knut lives a good life with many activities fishing, sheep farming, workshop and embroidery. Here it is one of the 30 tame wild sheeps which gets a visit. MY JOB 26 27

15 ExxonMobil Europe Editorial Team Syv ansatte diskuterer hvordan det er å jobbe for ExxonMobil i Europa Mer enn en fjerdedel av ExxonMobils arbeidsstyrke verden over lever og bor i Europa totalt mennesker. I denne artikkelen forteller sju av disse ansatte hva det er som gjør jobben deres i ExxonMobil variert og interessant og hva de er opptatt av på den private arena. Tina Schrader, som arbeider ved produksjonsavdelingen på Forus, er en av dem. Teamarbeid er evnen til å arbeide sammen mot et felles mål; å tappe enkeltmenneskers talent for å oppnå organisasjonsmessige målsettinger. Det er drivstoffet som får maskinen til å fungere. Alle de sju medarbeiderne arbeider i team, store eller små. Da vi spurte hva de likte best hos sine kolleger i teamet, understreket de alle kvaliteter som: lagånd, evnen til å være sosial, fleksibilitet. Jan Vrieling fra Rotterdam sier det på følgende, treffende måte: Det er ikke mitt problem eller ditt problem, men vårt problem; og vi må løse problemet sammen som et team. Hans kollega Ina Poulus, som arbeider i Antwerpen, liker uavhengigheten til de andre medlemmene i teamet samt at de alltid trår til hvis arbeidsbelastningen blir for stor for andre i teamet. Tina Schrader, som er norsk, legger til kvaliteter som ærlighet og en vilje til å dele lærdom med andre. Iain Stanley fra Storbritannia setter pris på evnen som teamet hans har til å tilpasse seg skiftende forutsetninger og til å investere personlig og profesjonell energi når det gjelder mest". James Aucreterre er yngst i sitt team i Nôtre- Dame-de-Gravenchon, og han er imponert over sine kollegers Stavanger/Norge: Tina Schrader begynte i selskapet for seks år siden. Hun er prosjektingeniør i produksjonsavdelingen, og arbeider for tiden med oppgradering av de tre største søylekranene på Balder FPU, for at de skal kunne møte nye forskriftskrav og gi sikre kranoperasjoner. Hun synes Norge er et vakkert land, med rettferdige og effektive, offentlige tjenester og hvor det er en god balanse mellom arbeid og fritid. Hun vil gjerne vise besøkende til landet klippen Prekestolen, Holmenkollen (internasjonalt kjent for skihoppkonkurranser) og det praktfulle nordlyset. Stavanger/Norway: Tina Schrader joined the company six years ago. A Project Engineer in the Production Department, Tina is currently working on upgrading the three main pedestal cranes on the Balder FPU to enable compliance with regulations and to ensure safe crane operations. She sees Norway as a beautiful country, with fair and efficient public services and a good work/life balance. She would show a visitor the cliffs of Prekestolen, the Holmenkollen hills (internationally renowned for skiing competitions) and the spectacular Northern Lights. Seven employees discuss what it is like working for ExxonMobil in Europe More than one fourth of ExxonMobil s worldwide workforce lives and works in Europe in total almost 30,000 people. In this story, seven employees of ExxonMobil including Tina Schrader working in the Production Department at Forus have been asked about what makes their work at ExxonMobil diverse and interesting and about their private preoccupations. Teamwork is the ability to work together toward a common goal; to harness individual talents to achieve organisational objectives. It is the fuel that drives the engine. All our seven colleagues work in teams, either large or small. When we asked them what they most admire about their team mates, they all highlighted similar qualities: team spirit, sociability, flexibility. Jan Vrieling from Rotterdam puts it in a nutshell: It is not my problem or your problem, it s our problem; and we ll solve it together as a team. His colleague Ina Poulus, based in Antwerp, likes the independence of her team members and the fact that they will always jump in if workload becomes overwhelming for others. Tina Schrader, a Norwegian, adds honesty and a willingness to teach others. Iain Stanley from the UK, appreciates his team s ability to profesjonalitet og deres villighet til å strekke ut en hjelpende hånd. Alexander Bock, hans unge tyske motpart, er enig: Det er alltid noen som hjelper, som er interesserte og som det er moro å snakke med. Jeg liker også den uformelle omgangstonen mellom internasjonale kolleger. Å arbeide for ExxonMobil i Europa gir stor motivasjon og jobbtilfredsstillelse Våre sju medarbeidere er enige om én ting til at motivasjon og muligheten til å oppnå resultater på et personlig og profesjonelt nivå kjennetegner deres karriere hos ExxonMobil. En arbeidsgiver som tilbyr begge disse tingene vil alltid bli belønnet gjennom de ansattes innsats og lojalitet. Samtalen med vår gruppe på sju avslørte ganske raskt at de alle har tre identiteter. De er europeere; de har en nasjonal identitet; og de er medlemmer av ExxonMobilfamilien. Hva betyr det siste for dem? Hva er det som motiverer dem i deres arbeid? James er stolt over å arbeide for det største, industrielle selskapet i Europa, og det sjuende største i verden. Jan setter pris på kontakten han har med ansatte i de andre datterselskapene: Det gjør verden større enn din egen arbeidsplass. Han er blitt tilbudt å være med i flere spennende prosjekter, bl.a. som Terminal Manager, for å bidra til å skape en ny organisasjon for et joint venture som skal operere en råoljeterminal. Alexander får motivasjon av å studere ved et privat universitet og ved å bli gitt arbeidsoppgaver som gir ansvar. På et personlig plan skulle han ønske det var flere internasjonale arrangementer, som for eksempel bowlingturneringen i 2006 som han var med i, og hvor han ble kjent med kolleger fra mange land. Tina blir motivert av utfordrende arbeidsoppgaver som gir muligheter for ny læring, og hun er stolt over at teamet hennes lyktes i å møte en forkortet tidsfrist ifbm. et prosjekt relatert til tilknytning av nye strømningsrør for å understøtte boring gjennom alternative løsninger. Ina motiveres av utfordrende, men oppnåelige målsettinger ; hun liker også å bringe folk sammen og se dem vokse gjennom å gi dem riktige oppgaver, og riktig verktøy og motivasjon. Ina Poulus, Brüssel/Belgium James Aucreterre, Nôtre-Dame-de-Gravenchon/France adapt to changing circumstances and invest personal and professional energy when it comes to the crunch. James Aucreterre is the youngest member of his team in Nôtre-Dame-de-Gravenchon and he is impressed with the professionalism of his colleagues and their readiness to lend a helping hand. Alexander Bock, his young German counterpart, agrees: There is always somebody who is helpful, interested and fun to talk to. I also like the informal way everyone addresses international colleagues. Working for ExxonMobil in Europe relies on motivation and provides satisfaction Our seven colleagues are unanimous that motivation and the potential for personal and professional achievement characterise their professional life at ExxonMobil. An employer who provides both will always be rewarded by the commitment and the loyalty of the workforce. Talking to our group of seven, it soon became apparent that they each have three identities. They are Europeans; they are national citizens; and they are members of the ExxonMobil family. What does the latter mean to them? What motivates them in their jobs? James is proud to be working for the biggest manufacturing complex in Europe, and the seventh biggest worldwide. Jan enjoys all the contact he has with people from other affiliates: It makes the world bigger than your own workplace. He has been offered the chance to work on some challenging projects including, as Terminal Manager, helping to create a new organisation for a joint venture to run the crude terminal. Alexander gets motivation from studying at a private university and from being given real responsibility at work. Personally, he would like there to be more international events, like the bowling tournament he played in during 2006, where he got to know colleagues from many different countries. Tina is motivated by challenging tasks that provide learning opportunities, and is proud of her team s recent success in meeting an accelerated deadline to tie in new flow lines to support drilling by identifying alternative solutions

16 Hun legger til: Det er alltid berikende å tilbringe tid med mennesker fra andre land. Du lærer deg til å se ting på en annerledes måte og du lærer masse om deg selv også. For den italienske revisoren Anna Bellavia byr arbeidet i et multikulturelt miljø på en motivasjon som alltid er til stede. Kulturelle forskjeller: takle stereotypier Det er vanskelig å diskutere forskjellige nasjonaliteter uten at stereotypier kommer inn i bildet. Selv om den stereotype oppfatningen av en nasjon ikke nødvendigvis gir et fullstendig eller rettferdig bilde, kan det noen ganger allikevel inneholde et snev av sannhet. Da vi spurte våre sju ansatte om deres egne nasjonale stereotypier, viste svarene de ga at de har en variert innsikt. Tina har røtter i Norge og Tyskland. Hun er enig i at i Norge er det ikke særlig vanskelig å finne blonde, sporty og friske vikinger, som er født med ski på bena. Tyskere, på den andre siden, er organiserte, kvalitetsbevisste og hardt arbeidende mennesker med en pølse i den ene hånden og en øl i den andre. Ina, som er av tysk nasjonalitet, tilføyer: Det handler ikke bare om pølser og surkål her vi kan faktisk le også! Men jeg kan fortelle noe annet om tyskere: de er direkte i sin væremåte, noe folk i andre kulturer kan oppfatte som uhøf lighet. Men for meg er det bare en del av vårt ønske om å være effektive." Alexander er enig i at imaget med tyskere kledd i Lederhosen ikke stemmer helt: Vi blir sett på som rasjonelle, punktlige og flittige og noe av det er sant. Han legger til med et smil: Men dette er også sant: det finnes ikke noe annet land i Europa hvor du har lov til å kjøre så fort du vil! Vi må finne oss i fordommer om været i Storbritannia, sier Iain, og legger til at sjokkhistorier om britisk mat ikke stemmer med virkeligheter heller; vi har noen av de beste restaurantene i verden, og det er en unik variasjon. Når temaet er inne på mat, stemmer James i og roser det franske kjøkken og den store variasjonen de har av oster og viner, og sier videre at Ina is motivated by challenging but achievable targets ; she also loves bringing people on and seeing them grow by giving them the right tasks, tools and motivation. She adds: It is always enriching to spend time with people from other countries. You learn to look at things differently and you learn a lot about yourself too. For Italian auditor Anna Bellavia, working in a multicultural environment provides constant motivation. Cultural differences: dealing with stereotypes It s difficult to discuss different nationalities without stereotypes coming to mind. Whilst the stereotypical image of a particular nationality may not paint a full or even fair picture, there can sometimes be a grain of truth in it. When we asked our seven employees about their own national stereotypes, they came up with a variety of insights. Tina s roots are Norwegian and German. She agrees that, in Norway, it isn t hard to Jan Vrieling, Rotterdam/Netherlands find blond, outdoorsy, healthy Vikings, born with skis on their feet. Whereas Germans tend to be more organised, quality-loving, hard-working people with a Alexander Bock, Hamburg/Germany bratwurst in one hand and a beer in the other. Ina, who is a native German, adds: It s not all sausage and sauerkraut here we can laugh as well! But I ll tell you something else about Germans: they are straightforward, which other cultures sometimes misinterpret as impoliteness. To me, it s just part of our desire to be efficient. Alexander agrees there is more to the Germans than the Lederhosen-clad image: We are considered rational, punctual and assiduous some of which may well be true. With a smile, he adds: But this is true too: There is no other country in Europe where you can drive as fast as you like! We have to put up with that prejudice about the weather in Britain as well, says Iain, adding that the horror stories about British food are not true either: We have some of the best restaurants anywhere, and the variety is unique. James chips in on the subject of food, praising French cuisine and the sheer variety of cheese and wines, and saying that France Fakta & tall Globalt: - ExxonMobil-ansatte: over % kvinner, 12 % i ledende stillinger nye kvinnelige ansatte i ledende stillinger i 2006 (slutten av 2006) Europa: - Over 25 % av alle ExxonMobil-ansatte arbeider i Europa, like under totalt. Dette omfatter over 8,000 i detalj-driftsselskapet (ROC) og på bensinstasjoner hvor selskapet har eierandeler (CORS) - 5,3 % kvinner i ledende stillinger nye kvinnelige ansatte i ledende stillinger i Europa i 2006 (17,5 %) (ultimo 2007) Store markeder: Storbritannia: 7238 ansatte Benelux-landene: 5067 ansatte Frankrike: 3949 ansatte Sentral-Europa: 3933 ansatte (derav 2888 i Tyskland) Norge: 2457 ansatte Italia: 2317 ansatte (ultimo 2007) Facts & figures Worldwide: - ExxonMobil employees: over 82,000-41% women, 12% of them in executive positions new hires for female executives in 2006 (end 2006) Europe: - Over 25% of all ExxonMobil employees work in Europe, just under 30,000 in total, including over 8,000 in the Retail Operating Company (ROC) and in company owned retail stations (CORS) - 5.3% women in executive positions new hires for female executives in Europe in 2006 (17.5 %) (end 2007) Major markets: United Kingdom: 7238 employees Benelux countries: 5067 employees France: 3949 employees Central Europe: 3933 employees (of which 2888 in Germany) Norway: 2457 employees Italy: 2317 employees (end 2007) 30 31

17 Frankrike kan by på høy levestandard samt en mengde severdigheter og aktiviteter for besøkende. Han innrømmer at franskmenn kan være râleurs (sytekopper), men legger til: Når de omsider gjør det de er blitt bedt om så gjør de det på en skikkelig måte." Jan kommer ikke på noen hollandske stereotypier i farten, men understreker at hjemlandet hans har en åpen og tolerant kultur, hvor alle kan være seg selv. Hete temaer og framtidige utfordringer På hvert spørsmål om hvilke saker som for tiden opptar menneskene i deres hjemland, nevner våre sju europeiske representanter en rekke felles tema, som miljøvern og utfordringen som følger med klimaendringene. Når det gjelder hvilke framtidige utfordringer ExxonMobil står overfor i Europa, er våre sju europeere raskt ute med interessante svar. James håper at de europeiske anleggene vil fortsette å være konkurransedyktige med hensyn til sikkerhet, resultater, kostnadsstyring og beskyttelse av miljøet. Han tror at det også vil bli stadig viktigere for ExxonMobil å bli sett på som en god nabo. Jan mener at selskapets reaksjon på diskusjonene vedrørende klimaendringene er viktig, både for selskapet og for industrien som helhet. Tina håper at ExxonMobil vil få tilgang til miljømessige sårbare leteområder i Norge for å kunne opprettholde produk sjonsvolumene. Ina synes at omorganisering av driften i Europa er en svær utfordring, som bør avsluttes snart for å gjenopprette en ensartet praksis og trygghet for både ansatte og kunder. Anna, til slutt, ser konkurransen fra fremvoksende land i øst samt spørsmålet om alternative energikilder som viktige utfordringer som selskapet er i ferd med å ta tak i. Iain Stanley, Leatherhead/UK Anna Bellavia, Rome/Italy offers a high quality of living and a huge choice of sights and activities for visitors. He admits that the French can be râleurs (grumblers), but adds: When they finally do what they re asked to do they do it well". Jan cannot think of any Dutch stereotypes, but he emphasises the open culture and tolerance in his home country, where everyone has the chance to be himself. Hot topics and future challenges When we asked them about the issues that currently preoccupy their fellow citizens, our seven European representatives mention several common themes, like protecting the environment and the challenge of climate change. On future challenges that ExxonMobil faces in Europe, our seven Europeans are quick with interesting answers. James hopes that our European sites will continue to be competitive in safety, performance, cost management and environmental protection. He believes that being an ever better neighbour is also becoming crucial for ExxonMobil. Jan thinks that the reaction to the climate change discussion is important, for the company and for the industry as a whole. Tina hopes that ExxonMobil will gain access to environmentally sensitive exploration acreage in Norway in order to maintain production volumes. Ina thinks that restructuring the business in Europe is a huge challenge, which needs to be finalised soon in order to restore consistency and provide security for employees and customers alike. Finally, Anna sees growing competition from emerging eastern countries and the question of alternative energy resources as big challenges which the company is addressing. Tekst Kirsten Trimming til havs og på land lavterskel-trim på Forus Hver dag kl samles en fast gjeng i trimrommet for en minutters økt ved apparatene. Her er det ikke snakk om å bytte til treningstøy, men likevel gjøre litt bøy og tøy! Det var Kari Jaquesson som fikk oss i gang, sier Tove Hana, som er en av de "faste". I november i fjor hadde vi besøk av trim- og ernæringsspesialisten i regi av Trivselskampanjen. Hun understreket at minutter hver dag var bedre enn ingenting, og at det burde være mulig for alle å gjennomføre. Det var da vi bestemte oss. Det er lettere når vi er flere det motiverer. Vi har holdt på i 3 1/2 måned og formen er stadig stigende! De fleste av oss har en fast runde mellom apparatene og til å begynne med var det flere som hadde ømme muskler, men nå går det mye lettere. Alle deltakerne understreker at musklene blir sterkere og at den lille, men daglige "dosen" faktisk nytter. Det blir jo i hvert fall vel en times trening i uka, og i tillegg til trimmen får vi også litt sosialt samvær selv om vi ikke alltid prater så mye, sier Hilde Immerstein. For å kompensere for praten, tar derfor denne trimgjengen felles lunsj en gang i måneden. Workouts offshore and onshore low-threshhold sports activities at Forus Each day at a.m. sees a clique of regulars meet up in the gym for a minutes workout at the workout apparatuses. No question of donning a sweatsuit, far from it, but to nonetheless do some fletching and stretching! It was Kari Jaquesson who got us started, one of the regulars, Tove Hana, says. In November of last year, we were paid a visit by the exercise and nutritional expert under the auspices of the Well-being Campaign. Kari emphasized that a minutes workout every day was far better than nothing, and that this should be within everybody s reach. It was at that time we made up our minds. Being a clique of regulars makes it a lot easier and is a motivating factor in itself. We have been going on for 3 1/2 months now, and we keep getting fitter all the time! Most of us follow a defined track between each workout apparatus and while many had sore and aching muscles to begin with, things go a lot easier now. All clique members underline that their muscles get stronger and that the short, but daily, workout really helps. At least, it adds up to more than an hour s workout per week, and besides the exercise, we get some social time together even if we don t always talk that much, Hilde Immerstein says. So, in order to make up for this loss, the regulars meet for a common luncheon once every month. Noen av trimmerne som daglig samles i trimrommet i underetasjen på Forus fra venstre Tove Hana, Ingeborg Erland, Kari Strømseng, Tone Straume, Anita Andorsen, Grethe Kvarøy og Tove Eiane. Foran: Elisabeth Nilsen og Hilde Immerstein. Some of the regulars who daily meet up in the gym at Forus from left Tove Hana, Ingeborg Erland, Kari Strømseng, Tone Straume, Anita Andorsen, Grethe Kvarøy and Tove Eiane. In front: Elisabeth Nilsen and Hilde Immerstein

18 Tekst Kirsten Spinning med vinning offshore Gevinsten for å trø til på Jotun-feltet, er bedre form også for offshorearbeidere. Treningene er intensive, de ni syklene er jevnlig i bruk og her deltar både menn og kvinner. Vi har holdt på i hvert fall i fire år, sier Frode Hovlid som er primus motor. Det er viktig å holde seg i form, og her ute i Nordsjøen kan man lett få et snev av "brakkesyke". Nå når jula er over og badesesongen nærmer seg, virker kanskje også det litt ekstra motiverende. Jotun-gjengen er også opptatt av det sosiale aspektet og understreker at det er lettere å gjennomføre treningsøktene når man er flere sammen. De møtes to ganger i uka til en times fellestrening, for så å spise sammen etterpå. Og de kan fortelle at spinningfeberen også har nådd offshoregjengen på Balder. Den spreke spinninggjengen på Jotun etter endt økt fra venstre Marianne Igland, Frode Iversen, Viggo Fredriksen, Egil Lodden, Heidi Hansen, Roger Johansen, Frode Hovlid, Ronny Wenerød og Magne Andersland. The active spinning gang at Jotun from left Marianne Igland, Frode Iversen, Viggo Fredriksen, Egil Lodden, Heidi Hansen, Roger Johansen, Frode Hovlid, Ronny Wenerød and Magne Andersland. Spin and win offshore The prize for sweating it out on the Jotun field is a better physical shape also for offshore workers. Workout sessions are high-intensity, the nine bikes are in regular use, with both men and women participating. We have been going on for at least four years, Frode Hovlid, prime mover, says enthusiastically. It is important to keep fit, and out here in the North Sea, it is easy to catch a touch of cabin fever. Now that Christmas is over and the bathing season is drawing near, this may give a little extra motivation in itself. The Jotun clique also stresses the social aspect of the activity, and says it is easier to carry out the workouts when there are many teaming up for the activity. They get together twice a week for an hour of joint exercise, followed by a social dinner after the workout. What is more, this spinning fever is reported to also have reached the offshore clique on Balder. Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: KIM JOHANSEN NIKOLETTA ANDREA NANASI ANSATT ANSATT TERRITORY MANAGER ANALYST, CONTROLLERS FUELS MARKETING FORUS ASLE RINGDAL LILLIAN VINDELBO OLAVESEN ANSATT ANSATT ELEKTRIKER, JOTUN EXECUTIVE ASSISTANT NSP OFFSHORE NSP MANAGEMENT, FORUS SVEIN ERIK BORREVIK LENE HAFSTAD ANSATT ANSATT ELEKTRIKER, JOTUN TERRITORY MANAGER NSP OFFSHORE LUBES & SPECIALITIES TRYGVE B.W. HOLGERSEN ROGER AASE ANSATT ANSATT PRODUKSJONSTEKNIKER, JOTUN PRODUKSJONSTEKNIKER, JOTUN NSP OFFSHORE NSP OFFSHORE ROGER AULESJORD ANSATT RAFFINERITEKNIKER SLAGEN STERLING J. HELWICK ANSATT GEOLOGICAL ADVISOR, DEVELOPMENT FORUS FRANK MUNDHEIM ANSATT ANALYST, CONTROLLERS FORUS ERIK KARLSSON ANSATT SIV.ING.,TEKNISK AVD. (PROSJEKTAVD.) SLAGEN RUNE TANGEN ANSATT RAFFINERITEKNIKER DRIFTSAVDELINGEN, SLAGEN 34 35

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30

Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI I SOGN OG FJORDANE. Høgskulebygget i Sogndal fredag 18.januar kl 10.30 15.30 Orientering om energiforskningen ved Vestlandsforsking: Vår forskningsinnretning Eksempel på et nylig avsluttet prosjekt Søknad til det nye ENERGI.X programmet Presentasjon på FAGSEMINAR FORNYBAR ENERGI

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap

Trøndelagsrådet. En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Trøndelagsrådet En presentasjon av Norges nest største operatørselskap - et uavhengig norsk oljeselskap Norsk sokkel er ung (2003 tall for UK og GoM) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Antall feltoperatører 70

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt

BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV. Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt BERGEN GROUP OMSTILLING OG NY GIV Frokostmøte, tirsdag 25. november 2014 Øyvind Risnes, konserndirektør Organisasjon og samfunnskontakt 1 DISCLAIMER This company Presentation includes and is based, inter

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

The Follo Line Project

The Follo Line Project The Follo Line Project A presentation: Norway`s largest transport project LONGEST. URBAN. COMPLEX. FASTER. Background NEXT PHASE IN PLANNING Studies prior to public planning Municipal master plan Area

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

Nytt fra Ranheim og Averøy

Nytt fra Ranheim og Averøy Nytt fra Ranheim og Averøy Energos Ranheim Energigjenvinning Nordmøre Energigjenvinning (Averøy) Energiutnyttelse 2006 Avfall Norge, Stavanger 7. september 2006 ENERGOS AS Aksjeselskap stiftet 17 Juni

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer