Faratangen Samvirke SA (FSA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faratangen Samvirke SA (FSA)"

Transkript

1 Faratangen Samvirke SA (FSA) VANNFORSYNING OG TRYKKAVLØPSSYSTEM TIL HELÅRSDRIFT FOR FRITIDSBOLIGER I ØSTRE OG VESTRE FARATANGEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE NS 3431 Fredrikstad 4. mai 2011 Side 1 av 7

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 0 Generelt side 3 1 Prosjektering/byggesøknad side 4 2 Hovedledninger side 4 3 Stikkledninger side 5 4 Private pumpestasjoner side 6 5 El-kraft anlegg side 6 6 Eksisterende anlegg side 6 7 Fremdrift side 6 8 Forhold til grunneiere Side 7 9 Ferdigbefaring, igangkjøring og overtagelsesforretninger Side 7 Fredrikstad 4. mai 2011 Side 2 av 7

3 0 GENERELT 01 Orientering om prosjektet Prosjektet omfatter utbygging av vann og avløpsanlegg for fritidsboliger i området Østre og Vestre Faratangen. Utbyggingen gjelder xxx fritidsboliger som alle er inkludert i tilbudet. 02 Forutsetninger Forprosjekt utarbeidet av Cowi, datert er lagt til grunn av traseer og pumpestasjoner som vist på vedlagt situasjonsplan datert xx hvor FSA s xxx medlemmer er uthevet med fargekoder iht fremdrift. Det er forutsatt at hele anlegget forsynes med vann fra tilkoblingspunkt ved hovedparkeringsplass for hytteierne i Faratangen, alt spillvann pumpes til samme tilkoblingspunkt. Det skal leveres et mest mulig komplett anlegg slik at det ikke skal være nødvendig med ytterligere del leveranser eller tilleggsarbeider.det er avtalt en fast pris per hytte i avtaleperioden frem til og med Toleranser For utførelsen av arbeidene skal NS 3420, Beskrivelsestekst for bygg og anlegg, toleranseklasse 2 legges til grunn, dersom ikke annet er spesifisert. For øvrig skal andre relevante Norske standarder legges til grunn. 04 Miljø Det er forutsatt å benytte i all hovedsak grunn grøfter med preiisolerte rør og varmekabler for i størst mulig grad bevare eksisterende natur. Videre er det av samme årsak planlagt smalest mulig anleggsbelter og benyttelse av så små anleggsmaskiner som mulig. Utarbeidelse av HMS-plan og oppfølging av hyggherrens ansvar i henhold til byggherreforskriften skal medtas. Regelmessig rapportering av HMS-forhold til byggherren skal gjennomføres som en fast rutine. 05 Spesielle forhold Anbudet gjelder hele prosjektet, med gitte forutsetninger. 06 Entrepriseadministrasjon Entreprisen gjennomføres som totalentreprise. NS 3431 gjelder uten endringer, tillegg eller fradrag. Her må det inn tekst mht unntak mht Fredrikstad 4. mai 2011 Side 3 av 7

4 overtagelse som nå skal foregår per strekk, forutsatt at dette lar seg gjøre mht mva refusjon og at Årsmøte godkjenner dette (kommentar Anders). 07 Oversikt tegninger Tegninger siste rev. Målestokk Situasjonplan tegning nr xxxx xx :2000 Tegningen viser rørtrase som skal bygges for de xxx hytter som tilhører FSA. Inkl fargekoder for planlagt fremdrift i peroden Prosjektering og byggesøknad 1.01 Prosjektering Anlegget skal prosjekteres etter de siste kjente normer og forskrifter og det forusettes at vannforbruket på linje med, eller litt over, forprosjektet. Anlegget skal prosjekteres for en levetid på 100 år og det derfor velges løsninger og materialkvaliteter av god kvalitet for å oppnå dette. Grunneier/entreprenør har allerede utført en del markarbeider og prosjektering av anlegget. Videre skal alle hovedledninger for både vann og spillvann dimensjoneres for å verifisere at tilbudets løsning vil gi tilfredsstillende trykk til alle enheter. Det forutsettes imidlertid at Fredrikstad kommune kan levere nok vann/ vanntrykk og ta i mot spillvann fra fritidsboligene i området. Anlegget er ikke dimensjonert for at Fredrikstad kommune eventuelt skal overta anlegget i ettertid Byggesøknad Cowi har utarbeidet og sendt søknad til bygnings- og reguleringsavdelingen som ansvarlig søker. Rammesøknad og igangsettingstillatelse for deler av tiltaker er behandlet av byggemyndighet og godkjent av byggemyndighet. Videre byggesøknader er entreprenørens ansvar samt ferdigattest ved prosjektets slutt. 2 Hovedledninger Hovedledningene er vist med gul strek på vedlagt situasjonsplan. Det skal legges stor vekt på å finne ledningstraseer som er kostnadseffektive og samtidig miljøvennlige iht. godkjent rammesøknad. Alle ledningstraseer reetableres til tilsvarende samme stand som før arbeidene starter. Fredrikstad 4. mai 2011 Side 4 av 7

5 2.01 Hovedledninger på land Det skal leges vekt på å finne traseer med løsmasser slik at man unngår å sprenge grøfter. Noen få steder for eksempel i veier kan det bli nødvendig å utføre sprengningsarbeider for grøfter men det skal ikke bli sprengt på steder med fjell i dagen eller slik at det blir sår i terrenget etter sprengningsarbeidene. Der hvor det er for lite løsmasser til å dekke over ledninger er det regnet med å dekke til med oppfliset hogstavfall eller tilførte løsmasser. Ingen ledninger legges med mindre overdekning enn 20 cm. For anlegget skal det benyttes Permaflex trykkavløpssystemer med LPS kvernpumpesystem. Der løsmassedybden er mer enn 1,4 m eller hvor det er mulig å frostisolere med plateisolasjon skal det planlegges benyttet uisolerte ledninger. I områder hvor hytter ligger i nær tilknytning til hovedledning skal ledninger legges med selvfall. Det skal medtas nødvendig armatur på hovedledningene for avstegning, lufting og spyling av ledningene Ledninger under vann For anlegget skal det så lagt det lar seg gjøre unngå å legging ledninger under vann. Ved behov skal dette inkluderes i totalentreprisekontrakten. 3 Stikkledninger Stikkledninger er vist med rødt på vedlagte situasjonsplan. For stikkledningene er det lagt til grunn samme kostnadseffektive og miljøvennlige prinsipper som for hovedledningene og grøftene er tenkt utført på samme måte, se forøvrig kapittel 2. Grensesnittet mellom denne beskrivelse og hver enkelt eiendoms ansvar er lagt utenfor grunnmur / bygningsvegg på den siden som ligger nærmest hovedledning eller som ermets hensiktsmessig for prosjektet totalt sett, se for øvrig vedlagte oversiktstegning. Vanntilførsel avsluttes ved hyttevegg med ekstraledning på ca 2 meter, og kloakk avsluttes ved pumpe Stikkledninger Ledningsanlegget skal bygges med preisolerte ledninger av PE med varmekabel, avløpet blir da et trykkavløpssystem. Oppstrøms noen av hovedpumpestasjonene er det regnet med at noen eiendommer kan få selvfallsledning av Ø110 mm PP-rør som spillvannsledning, disse vil da ikke ha behov for egen privat minipumpestasjon omfatter hytteeiere med selvfall. Det skal regnes med Fredrikstad 4. mai 2011 Side 5 av 7

6 selvdrenerende stoppekran på alle stikkledningene slik at det er mulig å tømme slikkledningen for vann ut til stoppekranen. Dette vil forenkle arbeidet for de som ønsker å stenge vannet og tømme ledningene for vann om vinteren. Dette betyr derimot ikke at stikkledningen MÅ tømmes for vann om vinteren. Det skal brukes løsninger og materiell som tåler å fryse og det er da bare nødvendig å sett på varmekabelen når man kommer på hytta, så er ledningen tint og klar for bruk etter et par timer. For stikkledningsarbeidene er det forutsatt at hver bolig / hytteeier på forhånd fjerner alt som er til hinder for fremføring av ledningene. Med dette mener vi sånt som gjerder, rekkverk, plattinger, eventuelle verandaer, blomsterbed, busker, levegger og så videre. Reetablering av disse hindringene er ikke entreprenørens ansvar. Dersom dette ikke er fjernet før ledningene inn til eiendommen skal legges vil vi avslutte ledningsarbeidene ved disse hindringene i stedet for ved husvegg. Enklere etterarbeider etter grøftene som finplanering, raking, tilsåing etc. er forutsatt at eierne av eiendommene selv utfører. Det skal avtales forhåndsbefaring med hytteeierne før oppstart på avtalte eiendomer igangsettes. Kartlegging av el-kabler i grunn på hytteeiernes eiendommer er hytteeiers ansvar. Entreprenør skal varsles om dette før igangsetting. 4 Private pumpestasjoner Alle eiendommer som ikke har spillvannsledninger med selvfall får sin egen pumpe/ pumpestasjon av type Termaflex LPS kvernpumpesystem levert fra FVA. Montering, tilkobling av rør, må eier selv stå for ved hjelp av egen rørlegger. Tilkobling av strøm skal utføres av elektriker utpekt av FSA. Pumpekum plasseres under hytta, eller utenfor dersom det er mest hensiktsmessig. Pumpen er fullisolert og med varmekabel, så den må ikke graves ned. Den kan males eller dekkes til med treverk/mur for å passe inn i omgivelsene. Det gjennomføres befaring på fritidseiendommene med hytteier før oppstart av arbeider for best mulig plassering av pumpekum. 5 El-kraft anlegg Hytteeierne må selv sørge for el-kobling av pumpestasjoner når pumpe er levert og montert av entreprenør ved hytte. FSA vil utpeke en el instalatør som skal benyttes av samtlige hytteeiere for tilkoplingen av pumpestasjon. Valgt el instalatør vil få opplæring av pumpeleverandør for å unngå feilkobling av pumpestasjoner. Entreprenør er ikke ansvarlig for el anlegg i eksisterende hytter til FSA`s sine medlemmer eller kapasitet på el-nettet til netteier. Felles varmekabler på hovedledningsnett Strømregning og vedlikehold må deles på alle hytter, uansett medlemskap i FSA eller ikke. Fredrikstad 4. mai 2011 Side 6 av 7

7 6 Eksisterende anlegg østre Faratangen På Østre Faratangen ligger eksisterende anlegg for sommervann og kostnader for reetablering, er Østre Faratangens vels ansvar. Deler av anlegget er ikke godkjent og er således ikke entreprenørens ansvar. I de tilfeller det ligger kabler i grunn utenom hytteeiernes eiendomer skal reetablering, krysning og langsføring av disse medtas i entreprisen. 7 Fremdrift Selve anleggsarbeidene skal i utgangspunktet starte snarest mulig, og ferdigstilles senest innen forutsatt totalentreprise avtaleinngåelse innen De arbeider som er sesongavhengig som sluttpussing etc. utføres på de årstider hvor dette er forsvarlig. Fremdriftsplan vises på tegning xxxx datert Det er planlagt en jevn utbygging med ca 33 hytter per år. 8 Forholdet til grunneiere Det forutsetter at entreprenør og FSA i fellesskap forhandler frem avtale med berørte grunneiere for fremføring av vann og kloakk til fritidseiendommer for FSA`s medlemmer. Entreprenør må også påse at tilgang til eksisterende stier, skogsvei, private veier etc. for utførelse av sine arbeider blir fortløpende tilbakeført til opprinnelig stand. Kostnader for reetablering tilsvarende tidligere standard dekkes en entreprenør. Behov for riggplass må entreprenør selv stå ansvarlig for. 9. Ferdigbefaring, igangkjøring og overtagelsesforretninger Hytte og stikkledninger Ferdigbefaring med hver enkelt hytteier utføres i forkant av avtalt overtaglesesforretning (iht. fremdriftsplan datert xxxx) per trase og det skal skrives ferdigbefaringsrapport senest 4 uker etter at rør og kum til pumpestasjon er montert. Pumpen skal obevares av hytteeier i tørre omgivelser. Når hytteeier ønsker pumpstasjon idriftsatt skal FVA tilkalles for montering av pumpe og igangkjøring av vann og pumpestasjon. Dette må utføres av FVA for at garantien skal være gyldig. Fredrikstad 4. mai 2011 Side 7 av 7

8 Det forutsettes at den enkelte hytteeier selv utfører enklere etterarbeid etter grøftene, så som finplanering, raking, tilsåing og lignende. Traser Det skal gjennomføres overtagelsesforretning iht. fremdriftsplan datert xxxx for hver enkelt trase med representanter fra FSA og FVA. Ferdigbefaringsrapporter fra hyttene anses som del av overtagelsesforretning. Hele prosjektet Overtagelsesforretning for totalentreprisen avholdes når siste delstrekk er ferdigstilt iht. kontrakt, senest Fredrikstad 4. mai 2011 Side 8 av 7

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400

Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Referat fra informasjons- og tegningsmøte for VA-anlegg i Kjøvangen Grevlingen skole lørdag 22. mai 2010 kl 1400 Inviterte: Alle eiere av hytter, boliger og tomter i Kjøvangen, samt representanter fra

Detaljer

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no Informasjonsmøte 1. februar 2010 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no AGENDA Orientering og status Tidsplaner Informasjon Valg av entreprenør Økonomi Rør for fremtidig trekking av fiber

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Informasjonsmøte 7. nov 2007. Østre Grimsøy ØGVA BA

Informasjonsmøte 7. nov 2007. Østre Grimsøy ØGVA BA Informasjonsmøte 7. nov 2007 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA AGENDA Orientering om Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag Tidsplaner Spørsm rsmål l og svar Eventuelt Avslutte senest kl. 2100 Hvorfor

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 1 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12-k) KOMMUNAL VEINORMAL 2 FORORD. Veinormalen er utarbeidet for kommunene Nøtterøy, Tjøme, Horten, Stokke, Re, Andebu, Holmestrand, Hof, Larvik, Sandefjord, Lardal

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg.

TRYSILHUS sameieboka. Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg. TRYSILHUS sameieboka Sameiet Tegninger Produktblader Serviceavtaler Offentlige dokumenter Sanitær varme ventilasjon elektriske anlegg 1 Brannalarm og slokkeanlegg Innholdsfortegnelse 1. Formålet med Sameieboka...

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA,

Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Protokoll fra ekstra ordinært årsmøte 2011 i Faratangen Samvirke SA, Torsdag 17. november 2011, kl. 1830 Møtet fant sted Samfunnshuset salong 1, 3 etg. i Kolben på Kolbotn. 70 hytteeiere var representert

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer