Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl og fra kl Undervisningstilbud Klasse Kontaktlærere. Vg 1 Naturbruk 1 NAB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 08 1130 og fra kl. 1200 1400. Undervisningstilbud Klasse Kontaktlærere. Vg 1 Naturbruk 1 NAB"

Transkript

1 Ekspedisjonskontor. Telefon: E mail: Hjemmeside: Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl og fra kl STUDIETILBUD Utdanningspro gram Naturbruk Studie - kompetanse Teknikk og industriell produksjon Undervisningstilbud Klasse Kontaktlærere Vg 1 Naturbruk 1 NAA 1 NAB Lennart Hatlehol Marianne Aa. Berget Arbeidslivs- / hverdagslivstrening 1BA01 1BA02 1 ST01 1 ST02 Lin Hege Olsen Siri Anette Nordby Irene Auestad Elisabeth Johnsen Vg 2 Landbruk og gartnernæring 2 NALG Tommy Vestøl Vg 2 Hest og hovslagerfag 2 NAHH Christina Frandsen Holte Vg 2 Anleggsgartner 2 NAAD Terje Kvamme Vg 3 Naturbruk (studiekompetanse) 3 NAST Geir Hananger Vg 3 Påbygging til generell 3 STPB Tor Magnesen studiekompetanse Vg1 Teknikk og industriell 1 TPA Tore Ingebrigtsen produksjon 1

2 PERIODISERING Matematikk for Vg 1, dvs. matematikk 1P, gjennomføres i løpet av termin 1, dvs. fram til ca. 10. januar Naturfag for Vg 1 klassene, dvs. 3 timerskurset, gjennomføres i termin 2, fra januar til juni KROPPSØVING FOR VG 1- KLASSENE Faget deles inn i to skoleåret En gruppe skal ha opplæringen rettet mot idrettsaktiviteter, mens en gruppe retter opplæringen mot bevegelsesglede. RESSURSTEAM Skolen vil skoleåret etablere et ressursteam som vil få særlig ansvar for tettere oppfølging av elever. Teamet vil arbeide tett sammen med skolens kontaktlærere. 2

3 SØGNE VIDEREGÅENDE SKOLE Skolen eies og drives av Vest-Agder fylkeskommune og ledes av rektor. Rektor er skolens ansvarlige leder for undervisning og de praktiske avdelingene i gårdsbruket. I tillegg til rektor består skolens ledelse av to avdelingsledere. ELEVRÅD Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse ved skolen. Elevrådet velger et styre med leder, nestleder, kasserer og sekretær. Et aktivt og engasjert elevråd er en forutsetning for god elevmedvirkning og mulighet for innflytelse på egen skolehverdag. RÅDGIVER Rådgiveren er den person du går til dersom du har spørsmål du ikke ønsker å ta opp med faglærer eller klassestyrer. Rådgiver er skolens yrkes og studieveileder. Rådgiverkontoret er i 1. etasje i undervisningsbygget. SPESIALPEDAGOGISK KOORDINATOR. Skolens spes.ped. koordinator har kontor i 2. etg Husmorbygget HELSESØSTER OG SKOLELEGE Helsesøster og skolelegen i Søgne kommune har blant annet Søgne vgs som ansvarsområde. De tar i mot besøk av alle som har noe på hjertet, enten av medisinsk art eller noe annet som du tror de kan hjelpe deg med. De har kontor i undervisningsbrygget (utgangen mot Søgne gamle kirke). Elevene vil få informasjon om treffetider for helsepersonellet. Det vil også bli gitt informasjon om andre tilbud utenfor skolen som kan være aktuelle for elever. 3

4 ORIENTERING OM: Søgne Skyss Stipend og lån Bøker Egenandeler Mange elever er lite kjent i Søgne. I Søgneguiden kan du bli litt bedre kjent med kommunen, og de forskjellige tilbud som finnes. Alle spørsmål om skyss rettes til Kristin Åtland på kontoret. Alle spørsmål om lån og stipend rettes til Kristin Åtland på kontoret. Alle elevene låner bøker av skolen, gratis. Elevene i Vg 1 vil få tilbud om å kjøpe bærbar PC. Informasjon om dette vil bli gitt like etter skolestart. Utlevering av PC er til nye elever: Innen 1. September For arbeider som elevene tar med hjem gjelder følgende: Elevene må dekke skolens materiellutgifter enten gjennom en egenandel betalt inn ved skolestart eller ved fakturering ved avslutning av hvert semester. Eksempler på arbeider som tas med hjem: Blomsteroppsatser, formingsarbeider, og utstyr laget på mekanisk verksted. Kantine Parkering Hest Bilkjøring Hagen Skolens kantine er åpen i ett friminutt før lunsj og i lunsjen Du kan kjøpe mat eller spise egen matpakke. Du kan også spise i biblioteket, men ikke i klasserommene. Biler og motorsykler skal settes på parkeringsplassene utenfor bommene. Spørsmål vedrørende hest rettes til Aina Berge. Hesteaktiviteter på indre skoleområde er forbudt. Det er ikke tillatt å kjøre bil inne på tunet. All bilkjøring inn mot skolens nærområde må skje med forsiktighet. Elever får 10% avslag på varer som kjøpes i hagebruket. 4

5 SKOLENS PERSONALE Ledelse: Rektor Kari Brunvatne Kleivset Avdelingsleder Tor Arne Eilertsen Avdelingsleder Knut Sigurd Haugå Rådgiver: Spes.ped.koord: IKT ansvarlig: Bibliotek: Henriette Severinsen Siri Anette Nordby Camilla Larsen Anne Gunn Eikaas Kontoret: Kristin Åtland Konsulent Teknisk personale: Øyvind Åtland May Britt Farestad Edel Lohne Alicia Flores Ana Arsulic vaktmester renholder I renholder renholder kantine/renholder Gårdsdrift: Roy Magne Jensen fagarbeider fjøs, jordbruk, skogbruk Ole Johansen mekaniker Aina Berge ansvar stall, fagarbeider, fjøs Ingeborg Folkestad fagarbeider, fjøs. Lillian Kvalen fagarbeider, fjøs. Aud Maren Rosseland fagarbeider, hagebruket. 5

6 Lærlinger: Monica Djupesland Wehus hest og hovslagerfaget Tonje Hansen Jensen hest og hovslagerfaget Oda Elise Johansen anleggsgartnerfaget Jørgen Jepsen IKT-driftsfag Arbeidsterapeuter: Randi Eldhuset Ann Mari Johansen Janne G. Fossdal Anne Gunn Eikaas Aina Berge Bente Dale 6

7 Lærere: Terje Abusland Irene Auestad Marianne Aamodt Berget Anne Kjersti Beurling Trine Danielsen Laila Merete Eikrem Lars Jøran Eilertsen Tor Arne Eilertsen Andreas Engebrethsen Ingeborg Folkestad Anette Frigstad Geir Hananger Lennart Hatlehol Susanne Haugen Knut Sigurd Haugå Christina Frandsen Holte Siren Frandsen Holte Tore Ingebrigtsen Elisabeth Johnsen Gudbrand Kaurstad Terje Kvamme Nicolas Peter Lewell Tor Magnesen Mona S. Mosgren Bjørn Myklebust Anders K. Nilsen Siri Anette Nordby Lin Hege Olsen Jon Ribe Henriette Severinsen Kirsti Stengrundet Torstein Berg Torjussen Tommy Vestøl Unni Wathne programfag naturbruk hverdagslivstrening programfag naturbruk og hest og hovslagerfag spesialpedagog historie biologi og naturfag matematikk. engelsk kroppsøving, friluftsfag og prosjekt til fordypning hund. prosjekt til fordypning naturbruk matematikk naturforvaltning, naturfag og kjemi. programfag naturbruk og teknikk og industriell produksjon spesialpedagog programfag naturbruk programfag hest og hovslagerfag, prosjekt til fordypning permisjon programfag teknikk og industriell produksjon spesialpedagog programfag naturbruk programfag anleggsgartnerfag, prosjekt til fordypning programfag anleggsgartnerfag, prosjekt til fordypning engelsk, historie, historie og filosofi og samfunnsfag norsk programfag i naturbruk, og tilrettelagt opplæring matematikk, samfunnsøkonomi. spesialpedagog, arbeidslivs-/hverdagslivstrening spesialpedagog, traktoropplæring prosjekt til fordypning, arbeidslivstrening naturfag og arbeidslivstrening norsk, engelsk programfag naturbruk matematikk 7

8 SKOLEREGLEMENT INNLEDNING For en elev som etter søknad er tatt inn i den videregående skolen, kan de generelle rettigheter og plikter settes opp slik: a. Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid. b. Eleven blir medlem av et samfunn som utgjøres av elevene og personalet tilknyttet skolen. c. Eleven har forpliktet seg til, i samarbeid med de andre medlemmene i skolesamfunnet, å bidra til et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. d. Eleven har forpliktet seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder for opplæring i den videregående skolen. NB! Det vises også til reglement for videregående skoler i Vest Agder. Dette kan du finne i It s learning, faget Info elever og Regelverk. Dessuten finnes den også på internett, under følgende adresse:http://vaf.no. Gå deretter til Utdanning og reglement. FRAMMØTEPLIKT Eleven plikter å møte fram til rett tid og delta i den opplæringen som er fastsatt for basisgruppa. 8

9 FRAVÆR a. Når en elev vet at han/hun skal være borte fra undervisningen, skal eleven gi beskjed om dette på forhånd til kontaktlærer/faglærer. b. En elev skal ikke forlate undervisningen uten at han/hun har gitt beskjed til den faglæreren som klassen har. c. Dersom fraværet pr. termin blir så høyt at karaktergrunnlaget mangler, kan eleven risikere at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter. d. Eleven har selv plikt til å holde rede på sitt eget fravær. e. Følgende regnes ikke som fravær: - møter i skolens utvalg, råd og komiteer - deltagelse som tillitsvalgt i frivillige organisasjoner på regional- eller landsplan - deltakelse som tillitsvalgt på landsplan i landsdekkende ungdomsorganisasjoner inntil 14 dager pr. år - innkalling til rektor/avdelingsleder - attestert besøk hos rådgiver - attestert besøk hos helsesøster/psykiatrisk sykepleier/skolelege - militær sesjon - organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer. f. For å få termin/standpunktkarakter i et fag må en elev: - ikke ha mye fravær - ha lagt fram pålagt arbeid til rett tid - ha vært til stede ved tilstrekkelig mange prøver i faget etter faglærers vurdering slik at eleven kan vurderes mot måloppnåelse i faget Ved langvarig sykefravær skal skolen søke å sette inn tiltak overfor eleven som kan gi grunnlag for å sette termin/standpunktkarakter. Skolen kan etter søknad stryke inntil 10 dager fravær. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring eller annen dokumentasjon. Ved sykdom er det kun fravær fra og med 4. dagen som kan strykes. Sykdom ved eksamen: For at en elev skal få registrert gyldig fravær ved eksamen grunnet sykdom, må eleven ha med legeerklæring til skolen. VERNEREGLER Eleven plikter å følge de verneregler og bruke det verneutstyr og arbeidstøy som kreves for faget, eller som skolen påbyr. Elever som ikke retter seg etter dette, kan utelukkes fra undervisningen. 9

10 UNDERVISNINGSMATERIELL Alle lærebøker lånes gratis av elevene. ERSTATNING Skolens verktøy, maskiner, lærebøker, inventar og alt annet utstyr skal brukes med omtanke og forsiktighet. En elev som gjør seg skyld i at noen av skolens eiendeler blir borte eller påføres skade, gjøres økonomisk ansvarlig såfremt årsaken ikke er et hendelig uhell. Dette gjelder også skade som påføres skolens bygninger. RUSMIDLER Det er forbudt å nyte alkohol eller andre rusmidler på skolens område og i skolens nærområde. RØYKING Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler eller på skolens uteområder, kun på anviste plasser. BRUK AV INTERNETT Bruk av internett skal være knyttet til opplæringen. Uvettig bruk vil medføre at eleven utelukkes fra videre bruk av nettet. ANSVAR Skolen er ikke ansvarlig for elevers personlige eiendeler som tas med/oppbevares på skolen og i skolens område, for eksempel mobiltelefoner. ELEVAKTIVITETER Elever og elevorganisasjoner har lov til å drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen både i og utenom skoletid. De har videre rett til å bruke skoleanlegget etter nærmere avtale med rektor. Det må innhentes tillatelse av rektor dersom det skal arrangeres tilstelninger utenfor skolen, under skolens ledelse og ansvar. Elevene kan bruke skolens oppslagstavler etter at oppslaget er godkjent og stemplet av skolens administrasjon. Etter nærmere avtale kan løpesedler, underskriftslister og annen informasjon deles ut i skolebygningen og på skolens område. SKOLEMILJØET Eleven må vise en slik atferd at samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet fremmes. I skoletida er det ikke adgang til å bruke motorkjøretøyer uten at det er innhentet tillatelse. Motorkjøretøyer skal parkeres på anvist plass. Eleven må rette seg etter de instrukser de får av foresatte ved skolen. Skolereglementet gjelder også ved arrangementer, skoleturer, ekskursjoner og lignende og utenfor skolen i skolens regi. BRUDD PÅ SKOLEREGLEMENTET Dersom en elev ikke følger skolereglementets bestemmelser, kan skolen nytte følgende tiltak: a. Refsing - utelukkelse fra resten av timen (faglærer har myndighet) 10

11 - påtale fra rektor/avdelingsleder - utelukking fra resten av skoledagen (rektor i samråd med elevens lærer). b. Særskilte tiltak Når en elev vedvarende har vist en adferd som i alvorlig grad går utover orden og arbeidsro i skolen, eller når en elev i alvorlig grad forsømmer sitt arbeid eller sine plikter, kan eleven utvises fra skolen. Dersom eleven ikke er myndig, skal elevens foreldre/foresatte på forhånd ha fått melding om forhold som kan føre til bortvisning. Det henvises for øvrig til forvaltningslovens 16. Vedtak om utvisning fattes av utdanningssjefen i fylket. BRANNALARM Elever som utløser falsk brannalarm ved skolens alarmanlegg, vil bli anmeldt til politiet/lensmannen uten opphold. 11

Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 1100 og 1400.

Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret er åpent for henvendelser fra elever mellom kl. 1100 og 1400. Ekspedisjonskontor. Telefon: 38 05 47 00 Telefaks: 38 16 65 75 E mail: sogne.vgs@vaf.no Hjemmeside: http://www.sogne.vgs.no Telefonbeskjeder til elever formidles bare i helt spesielle tilfeller. Kontoret

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer