FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Torsnes kirke 150 år Årsrapport 2010

2 Innledning. Kirkens plass i et flerkulturelt Norge har også i 2010 fått behørig omtale i media, og ofte konkretisert i forbindelse med skolegudstjenester i forbindelse med jul. Fra kirkens hold er det oppmuntrende å merke det folkelige engsjementet det er for en slik deltagelse. Dette skal ikke være noe elever pådyttes, men en tradisjon som har vært så lenge vi har hatt grunnskole i Norge må ikke vike fordi vi får nye landsmenn. Kong Harald tok endog dette frem i sin nyttårstale og påpekte at vi må være trygge og tydelige på vår egen identitet. Vår erfaring er også at det oppleves som et naturlig tilbud i forbindelse med julen. Også i 2010 har arbeidet med trosopplæring vært et spesielt innsatsområde, i Dnk er det som var et forsøksprosjekt nå blitt et fast opplegg som skal gi barn i perioden 0 18 år en trosopplæring som omfatter 315 timer. Det arbeides aktivt i alle våre menigheter med å tilrettelegge dette opplegget har også vært et år med en meget høy aktivitet på bygningsrehabilitering, tre kirker og et kapellbygg har gjennomgått store utbedringer i Denne rapporten omfatter Fredrikstad kirkelige fellesråds ansvarsområde med noen hovedpunkter fra den enkelte menighet. Menighetene utarbeider egne fyldige årsrapporter. FELLESRÅDET OG FELLESADMINISTRASJONEN. Fredrikstad kirkelige fellesråds virksomhet skjer i medhold av kirkelovens 14 som sier: 14. Kirkelig fellesråds oppgaver. Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: a) bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder, c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligget til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt av det enkelte menighetsråd. Side 2

3 Fellesråd valgt for perioden til Jan Vidar Mathisen, leder 2010 Viggo Wolleberget, nestleder Knut Hareide-Larsen Kirsti Arntzen Leif Holt Wenche Skahjem / Harald Hurum Hans Petter Storemyr Ole Edvardsen Ludvig Rud Hans Glomsrud Jan Paus Knut Erling Johansen, domprost Borge menighetsråd Gressvik menighetsråd Østre Fredrikstad menighetsråd Domkirkens menighetsråd Kråkerøy menighetsråd Glemmen menighetsråd Gamle Glemmen menighetsråd Rolvsøy menighetsråd Torsnes menighetsråd Onsøy menighetsråd Fredrikstad kommunes representant Geistlig representant. Fellesrådet har hatt 5 møter og behandlet 30 saker Leder i fellesrådet har vært Jan Vidar Mathisen og Viggo Wolleberget nestleder. Medlem i fellesrådet fra Glemmen menighet var Wenche Skahjem, hun døde etter et kort sykeleie og Harald Hurum overtok som medlem av fellesrådet fra Glemmen menighet. Oppgavefordeling mellom fellesråd og menighetsråd. Kirkelovens 9 angir menighetsrådenes ansvars- og virkeområde og 14, som tidligere referert til, fellesrådets ansvarsområde. Forvaltingsmessige oppgaver som bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, arbeidsgiveransvar, regnskaps- og økonomioppfølging og overordnede planer for kirkelig virksomhet ligger alle innenfor fellesrådets arbeidsområde. Dessuten er fellesrådet ansvarlig for gravferdsforvaltningen i Fredrikstad kommune, uansett hvilken seremoniell ordning som er knyttet til gravferden, dog ikke ved spredning av aske. Det kirkelige arbeid i menighetene med gudstjenester, dåp, konfirmasjon og vielser og alt annet menighetsarbeid er prestenes og menighetsrådenes ansvar. Menighetene er eiere av kirkene, og utleie av disse ligger til det enkelte menighetsråd. Hver menighet lager egen årsrapport for sin virksomhet. Side 3

4 Organisasjonskart for Fredrikstad kirkelige fellesråd. FELLESRÅD MENIGHETSRÅD Kirkeverge Daglig leder Domkirken SAO Avd. for Daglig leder Rolvsøy Sentrum/ Administrasjon Nord økonomi Glemmen Personell Daglig leder Gamle Gl. Avd. for Avd. for Kirkegårder Byggforvaltn Gressvik SAO Begravelses- menighetsadm. Daglig leder Onsøy/ tjenester Onsøy Gressvik Leie gr.lund Vestre gravl. Preste- Østre Fr.stad Glemmen k.g. boliger Daglig leder SAO Gamle Gl. k.g Kråkerøy k.g. Torsnes Øst Borge gr.l. Onsøy k.g. Daglig leder Borge Borge k.g Torsnes k.g. Gressvik k.g. Daglig leder Kråkerøy SAO Kråkerøy/ Østre gr.lund Rolvsøy k.g. Hvaler Hvaler Krigskirkeg. SAO: Samarbeidsområder for prestetjenesten Administrasjonskonsulent Maril Hasselgård ble pensjonist fra Hun har arbeidet i fellesrådets administrasjon siden Fredrikstad ble storkommune i 1994 og avsluttet en nærmere 50 års ansettelse i kommunal og kirkelig tjeneste. Viktige saker for fellesrådet i Trosopplæring. Gjennom Forsøk 08 er alle menighetene i Fredrikstad inkludert i trosopplæringsreformen i Den norske kirke. Den treårige innføringsfasen går nå mot slutten, og i løpet av første halvår 2011 skal en ferdig lokal plan for trosopplæringen innsendes til godkjenning av biskopen. Denne planen skal vise hvordan alle døpte i menigheten fra 0 til 18 år skal få tilbud om en systematisk og sammenhengende trosopplæring med et totalt omfang på 315 timer. I arbeidet med disse planene har det vokst fram en forståelse av nødvendigheten av samarbeid og samordning mellom menighetene. De regelmessige samlingene for ansatte med ansvar for trosopplæring (Trosopplæringsforum) har vært avgjørende her. På et felles møte mellom alle menighetsrådene i Fredrikstad og Hvaler og Fellesrådet i september ble det lagt fram et forslag til en rekke felles breddetiltak, kalt Fyrtårntiltak. Et vellykka eksempel på et slikt tiltak er Lys Våken, adventsnatt med kirkeovernatting. Dette fikk alle 11- Side 4

5 åringene invitasjon til å delta på. Erfaringene viser at det er krevende å innføre nye tradisjoner, samtidig som oppslutningen i enkelte menigheter må sies å ha vært svært bra. En felles satsing på informasjon og markedsføring, og bedre utnytting av de dataverktøyene vi har til rådighet, som hjemmesidene, har også vært et sentralt tema. Det statlige tilskuddet til trosopplæring i 2010 utgjorde 3,7 mill kr. I tillegg kom overføringer av ubrukte midler fra Adgangen til å overføre overskudd er fra og med 2010 begrenset til 5 % av tildelingssummen for hver menighet. Regnskapet viser til dels ganske store avvik fra budsjettet i en del av menighetene, både som overskudd og underskudd. Personalsituasjonen har stor betydning her. Alle menighetene har nå ansatte med ansvar for trosopplæring, men skifte i stillinger og permisjoner gjennom året har gjort at situasjonen ikke har vært like stabil alle steder. Hjemmesider informasjonsarbeid. Det er i 2010 blitt arbeidet videre med å få på plass hjemmesider for kirken lokalt, dette er et omfattende arbeid og det er begrensede ressurser som er tilgjengelig for dette. For de fleste av menighetene og for fellesinformasjon begynner nå hjemmesidene å fungere godt, men fremdeles er det utfordringer. Bygningsmessig rehabilitering. Det har vært 4 større rehabiliteringsprosjekter av bygninger i 2010, kapell og driftsbygning på Borge gravlund, Glemmen kirke, Østre Fredrikstad kirke og Onsøy kirke. Prosjektene er omtalt senere i rapporten. Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg og har fra 2010 følgende sammensetning. Fra fellesrådet: Jan Vidar Mathisen, leder Wiggo Volleberget, nestleder Kirsti Arntzen Fra de ansatte: Ivar S. Haugen, mfo Knut Heie, Delta Administrasjonsutvalget har hatt 6 møter i Det er foretatt 5 faste ansettelser og ett vikariat i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalget hadde ett møte i 2010 og behandlet 4 saker. Rapport fra vernerunder høsten 2009 var hovedsak på dette møtet. Bedring av informasjonsrutiner er et punkt som går igjen fra mange steder. Solskjerming, ventilasjon og lydisolering på kontorer. Kontorene på Rolvsøy og Onsøy/Gressvik og Østre er spesielt dårlige. Solskjerming er gjennomført på kontorene på Kråkerøy og utbedringer ved kirkevergekontoret, Rolvsøy menighet flytter inn i nyoppussede kontorer i Rolvsøy rådhus i løpet av februar Forbedringer av personlarom på Onsøy og på Gressvik kirkegårder må prioriteres høyt. På kirkegårdene er det opplæringsbehov. Det er etterlyst kurs i bruk av lift, maskinførerkurs, sprøytekurs og sikkerhetskurs for motorsag. Noe kursing ble gjennomført i 2010, andre vil bli fulgt opp i Det er en samarbeidsavtale med Borg bispedømmeråd om HMS arbeidet i Fredrikstad, slik at det også omfatter prestene som er ansatt i Borg bispedømme og som arbeider i Fredrikstad. Samarbeidsavtalen åpner for at representanter for prestene og domprosten på vegne av Borg bispedømme deltar i AMU. Side 5

6 Sykefraværsprosenten var i 2010 på 6,1 %. Av dette var 0,5 % egenmeldt og 5,6 % legemeldt som er en reduksjon i forhold til 2008, men en økning fra Generelt har Fredrikstad kirkelige fellesråd hatt et lavt sykefravær de siste 5 år. Økonomi har vært et år med økt virksomhet i Fredrikstad kirkelige fellesråd. Hovedtallene fra driftsregnskapet viser totale driftskostnader med kr ,-, dette omfatter all virksomhet knyttet til drift. Driftsregnskapet har et underskudd på kr ,- som betegnes som tilfredsstillende i forhold til den virksomhet som foregår. Det har vært gjennomført mange stor byggprosjekter i 2010 og totale investeringer beløper seg til kr HOVEDTALL FOR FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Regnskap -09 Regnskap -10 Budsjett -10 Resultat -10 Netto Netto Netto Kirkelig administrasjon Kirker og menigheter Kirkegårder Andre formål Rammetilskudd Totalt resultat Personalstatus. Antall stillinger pr Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Kirkevergekontoret 7,7 9 8,2 10 Kirker og menigheter 39, ,9 51 Kirkegårder 14, ,5 15 SUM 61, ,6 76 Ved kirkevergekontoret har det vært en reduksjon på ½ stilling, knyttet til begravelsesadministrasjon. Side 6

7 Generelle utviklingstrekk. Nøkkeltall fra kirkestatistikken for 2010 Tjenestedata Antall fødte Antall døpte Andel døpte 74,3% 71,3% 72,1% 67,8 66,8 Antall 15 -åringer Antall konfirmanter Andel som konfirmeres i Dnk. 59,5% 57,9% 59,4% 60,1% 55,8 Antall vigsler Antall skole/barneh. gudstjenester Antall klassebesøk Antall hovedgudstj.søn-helligdag Antall deltager v/gudstjenester Antall begravelser herunder kremasjoner Utførte kremasjoner * * Fra september 2006 er all kremasjon utført ved Sarpsborg krematorium Tallene for kirkelig konfirmasjon viser en stor nedgang i 2010, dette er et forhold som må følges opp. Fredrikstad har etter hvert også har et stort antall innvandrere med annen kirkelig og kulturell bakgrunn, men dette er ikke grunnen til endringene. På landsbasis er det en økning av gruppen som ikke lar seg konfirmere. Andelen av kremasjoner øker fortsatt og er for 2010 på 39,9%. KIRKER OG MENIGHETER. Kirkelige tilsatte utgjorde pr : 55.1 årsverk fordelt på 67 ansatte. Disse tallene inkluderer prester som har Borg Bispedømmeråd som arbeidsgiver og som lønnes over Kultur og kirkedepartementets (KKD) budsjett. Fordelingen på menighetene er vist nedenfor: Menigheter Årsverk Antall medlemmer Medlem pr årsverk Antall ansatte Derav over KKD Borge 7, ,5 2 Herav årsverk menighetsfinansierte stillinger. Domkirken 7, ,5 2 Glemmen og Gamle 11, ,47 Glemmen Kråkerøy 5, ,5 2 Onsøy /Gressvik 10, ,5 2,5 Rolvsøy 4, ØstreFredrikstad / 6, ,5 2 0 Torsnes Domprostiet 1,2 1,5 1,5 Sum 55, ,47 Noen av stillingene er fordelt mellom enkelte av menighetene, kirkegård og kirkevergekontor. Flere av menighetene har lønnede kormedarbeidere. Domprost betjener hele prostiet, hvor også Hvaler inngår. Side 7

8 Organisering av menighetene. Arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Fredrikstad kirkelige fellesråd er lagt til fellesrådet i Fredrikstad. Med 10 menigheter er det nødvendig at den daglige virksomheten i menighetene blir administrert lokalt. Dette er organisert med 7 menighetskontorer. De daglige lederne er også ledere av menighetsrådenes virksomhet og fungerer som saksbehandlere og sekretærer for menighetsrådene. Prestetjenesten er statlig virksomhet med biskop og bispedømmeråd som arbeidsgiver. Prestene er fra 2004 tilsatt i prostiet med en eller flere menigheter som særskilt arbeidsområde. Domprosten leder prestetjenesten i Fredrikstad domprosti. Prestegjeldet har opphørt som organisasjonsenhet. Prestene arbeider nå i team innenfor fire samarbeidsområder med hver sin koordinerende sokneprest. Samarbeidsområdene er: - Øst (Borge, Torsnes og Østre Fredrikstad menigheter. Koordinator: Bjørn Sverre Kolshus) - Sentrum Nord (Glemmen, Gamle Glemmen, Domkirken og Rolvsøy menigheter. Koordinator: Jon Albert Ihlebæk) - Onsøy Gressvik (Onsøy og Gressvik menigheter. Koordinator: Lars Tangedal) - Kråkerøy Hvaler (Kråkerøy og Hvaler menigheter. Koordinator: Steinar Ekvik) Det er et nært samarbeid mellom prestetjenesten og fellesrådets/menighetsrådenes arbeid. Fellesmøte mellom menighetsrådene og fellesrådet Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet sier at det skal avholdes et fellesmøte hvert år. I 2010 var fellesmøtet konsentrert om Trosopplæringsprosjektet og ble avholdt i Gressvik menighetssenter 30. september. Rådgiver for trosopplæring i Borg bispedeømme Kari M. Alsvåg var innleder på møtet. Kirkens Bymisjons virksomhet i Fredrikstad er vel etablert og virksomheten tar opp stadig nye områder i sitt arbeid. Fellesrådet gjenoppnevnte Eline Kalsnes Jørstad, Glemmen; Ella Marit Årdalen, Rolvsøy; Steinar Ekvik, Kråkerøy; Elisebeth Gramstad, Onsøy og Siri Mevang Berg, Østre Fredrikstad som medlemmer av Kirkens Bymisjons representantskap i perioden Kirkeverge Odd A. Andersen er medlem av valgkomiteen for valg av styre. Samarbeid mellom menighetskontorene og fellesadministrasjonen Det er nær kommunikasjon mellom menighetskontorene og fellesadministrasjonen og en løpende oppfølging av driftsmessige forhold. Aktuelle saker som tas opp, er: Regnskap, økonomi og budsjettarbeid driftsforhold og samordning, informasjon og fellesannonsering. Det er også et nært samarbeid mellom fellesrådet og prestetjenesten ved domprost og kirkeverge, og mellom kirkevergekontoret og kirketjenerne vedr. løpende driftsforhold og vedlikeholdsarbeider for kirkebyggene. Kirkevergekontoret arrangerer årlig 6 møter med kirketjenerne. KIRKENE - DRIFT OG VEDLIKEHOLD I 2010 Innledning Det er 11 kirker i Fredrikstad og 7 av disse er listeført hos Riksantikvaren som verneverdige. Vi har mange store kirker og det er en svært krevende bygningsmasse å vedlikeholde. Side 8

9 Det er et stort lokalt engasjement i hver menighet og kirkene brukes mye til gudstjenester og kirkelige handlinger, konserter, trosopplæring, kulturelle og sosiale arrangementer og samlinger og annet menighetsarbeid. Forvaltningen av kirkene ligger til fellesrådet og administrasjonens ansvar. Kirketjenere bidrar også vesentlig til at kirkene holdes i god stand. Det er viktig at kirkene er betjent av noen som kjenner kirkebygget godt og at det følges med på bygningen daglig. Drifts- og investeringsbudsjett Det meste av kirkens driftsbudsjett går til lønn, offentlige avgifter, ordinære driftsutgifter og til oppvarming og lys, forsikringer med mer. Både i 2009 og 2010 har det vært lange kuldeperioder og dette har medført til ekstra utgifter til oppvarming av kirkene i denne perioden. Vi ble i desember 2010 forespurt av kommunen om å se på årsaker til vedlikeholdsetterslep på kirkebygg. Dette i forbindelse med at Riksrevisjonen arbeidet med dette temaet, samt at de ønsket å se på kommunens forutsetninger for å ivareta det økonomiske ansvaret for vedlikehold av kirkebygg. Noen punkter som vi berørte i tilbakemeldingen til kommunen var bl.a. at driftsbudsjettet ikke er dimensjonert til å foreta større vedlikeholdsarbeider. Det er en utfordring for både kommune og kirke at de årlige driftsrammene i mange år ikke har vært tilstrekkelige for å gjennomføre de planmessige og regelmessige vedlikeholdsbehov. Dette fører til at vedlikehold ofte må utsettes. Det bør arbeides videre med å øke driftsrammene slik at det settes av midler til årlig vedlikehold, evt. øremerkede midler eller et vedlikeholdsfond til kirkene, utenom de faste driftsutgiftene. Erfaringsmessig har det blitt slik at vi må planlegge mer prosjektrettet og søke om ekstra midler til de store rehabiliteringsoppgavene. Det er gledelig at flere kirkerehabiliteringsprosjekter har blitt realisert via midler på kommunens investeringsbudsjetter gjennom flere år, samt tilskudd via rentekompensasjonsordningen fra Staten og Husbanken. Dette har medført til at noe av vedlikeholdsetterslepet er hentet inn. Det gjenstår fortsatt store utfordringer på flere av kirkene og det er viktig å hensynta dette i planleggingen. Drift og vedlikehold Foruten løpende tilsyn og mindre vedlikehold er det årlige inspeksjoner av tak, loft og krypkjellere. Den årlige utvendige inspeksjonen av alle kirkenes yttertak og tårn, med mobilkran og lift, var planlagt utført på høsten etter at løvet hadde falt. Pga tidlig høstfrost og kald vinter ble dette utsatt og ble isteden planlagt i Jevnlig ettersyn av taktekking, taksten og rensing av renner og nedløp på kirkebyggene er viktige og forebyggende vedlikeholdsarbeider. Året startet også med en kuldeperiode, og dette medførte bl.a. frostsprengte vannrør i flere av kirkene som måtte utbedres. I 2010 er det også arbeidet videre med utbedringer av påviste mangler iht. internkontroll, med hovedvekt på elektro. Det har også blitt arbeidet videre med utførelse og planlegging av lynvernanlegg på kirkene i denne forbindelse. Intern elektriker Knut Hansen utfører også utbedringer på elektriske anlegg på kirkebyggene. Det er utarbeidet vedlikeholdskontrakter for kirkeorglene slik at orglene sjekkes opp enten årlig eller hvert andre år. Kirkeorglene representerer en meget stor del av kirkenes inventar og verdier, og som det er viktig å ta vare på og utvikle. Stoppes vedlikehold og stemming av orglene ser vi raskt forfall og hører ulyder. Pianoer og flygler er også vedlikeholdt. Arbeidet med oppdatering og ajourføring av brannverndokumentasjon i kirkene har fortsatt i Alle innbrudds- og brannalarmanlegg er direkte varslet til brannvesenet og det er vedlikeholdsavtaler for kirkens alarmer. ISDN-linjene for alarmoverføringen ble lagt ned og nytt trådløst opplegg er montert for alarmoverføring til Alarmsentral Øst i Moss. Det utføres også jevnlig servicearbeide på tekniske anlegg, ventilasjon, sprinkler, heis, ringeanlegg og brannslukningsutstyr. Side 9

10 I forbindelse med nye krav om universell utforming har det vært arbeidet videre med å planlegge og å utføre tiltak her. Dette vil for de større prosjektene forsøkes gjort ved statens rentekompensasjonsordning. Stor byggeaktivitet i 2010 I 2010 har det spesielt vært stor byggeaktivitet for 3 av kirkene, som har gjennomgått store rehabiliteringsarbeider. På Østre Fredrikstad kirke og Onsøy kirke har det vært restaureringsarbeider med utbedringer av tak og fasader. Glemmen kirke har vært stengt i perioden juni til november pga. store innvendige ombyggingsarbeider og innlegging av vannbåren oppvarming. Samtidig har det pågått utvendige arbeider med vann- og avløpsledninger samt fjernvarmegrøft ved Glemmen kirke. Vi nevner noen hovedpunkter fra alle kirkene fra år 2010: BORGE KIRKE Parkeringsplassen mot syd stod ferdig høsten 2009 og feiing og oppmerking av p-plasser på asfalten ble utført på våren Det er arbeidet videre med flere forslag til utvidelse av arealet for parkeringsplasser ved kirken. Tiltaket vil berøre flere grunneiere og det er viktig å finne frem til en best mulig løsning for alle berørte, og at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Flere felter i blyglassvinduene i kirkeskipet har blitt reparert og det er montert varmekabel på vannrør i krypkjeller pga. at vannet har frosset her. KJØLSTAD KIRKE Det er hovedsakelig vært gjort mindre vedlikehold i Kjølstad kirke i 2010, flisene på gulvet i inngangspartiet i 1. etg. hadde sprukket opp og måtte fjernes, og her ble det lagt nye fliser. Brannvesenet har kommentert at rømningsveier i underetasjen skal være egne brannceller. Det er laget en brannteknisk tilstandsvurdering om disse forhold og som det må arbeides videre med. Det er utført midlertidige reparasjoner med asfaltmasse på takpappen pga. lekkasjer gjennom taket. TORSNES KIRKE Det er montert ferdig lynvernanlegg med Faradays bur på hele kirken. Ringeanlegget til klokkene er oppgradert med nye ringemaskiner, kimeapparat og automatikk. Tegninger for ny rullestolrampe ved hovedinngangen og oppgradering av veier rundt kirken er utarbeidet i sammenheng med universell utforming. KRÅKERØY KIRKE Det er montert varmekabel i vanninntaket i tårndelen etter at et frosset vannrør i en grøft måtte tines opp. Alarmene er utbedret og det er byttet detektor til innbruddsalarm. Elektriker har utbedret mindre ting i forbindelse med lys- og varmeanlegget. Det er montert brannklokke på galleriet, slik at det blir lettere å høre alarmen i kirkerommet. Trekk fra dører i tårngang mot nordsiden er tettet og panelveggen under prekestolen er reparert. Utvendig anlegg og parkeringsplass er ferdigstilt etter gravearbeider. I hjørnet på parkeringsplassen er det i tillegg satt ned et sandfangssluk som skal ta unna overvannet. Brannvesenet har anmerket at rømningsveier i kirken ikke er tilfredsstillende, bl.a. er det meget smale dører ut av sakristiene. Det er laget en brannteknisk tilstandsvurdering om disse forholdene som det må arbeides videre med. Menigheten kjøpte også inn et nytt høytaleranlegg til kirken. Side 10

11 GRESSVIK KIRKE Vannet hadde frosset i krypkjelleren og det ble montert varmekabel på vanninntak under prestesakristiet, og i vannrør under menighetssalen til wc i tårndelen i kirken. Elektrisk hovedtavle er oppgradert og det er utbedret diverse elektroarbeider etter internkontroll. Gamle panelovner i menighetssalen ble erstattet med tre nye. Menighetssalen har blitt oppgradert med nytt skap og 44 nye stoler som menigheten har bekostet. Oppgradering av takbelysning i sidesal og opplegg for projektor og lerret pågår. ROLVSØY KIRKE Der er montert varmekabel og lagt om vannrør med varmekabel i krypkjeller ved sakristiene, og utført diverse utbedringer av elanlegg. Trappen ved prestesakristiet ble omfundamentert etter gravearbeider og det er reparert veggpuss utvendig her. WC-rom i prestesakristi har fått nytt klosett og det er lagt nytt belegg. Ytterdører er oljet. Det var lekkasje fra ytterveggen ved dåpssakristiet, og utvendige beslag er sjekket samt at det er rensket takrenner og spylt opp tette nedløp. Ferdigstilt utvendige grøfter etter oppgradering av vann- og avløpsgrøfter i GAMLE GLEMMEN KIRKE Deler av altertavlen fra 1708 ble demontert høsten 2009 og fraktet til Norsk institutt for kulturforskning (NIKU) i Oslo for restaurering i samarbeid med Riksantikvaren. De øvrige restaureringsarbeidene på altertavlen ble ferdigstilt i kirken av NIKU i mars Det var påkrevet med et stillas rundt altertavlen i ca. en mnd. som konservatorene benyttet for å få utført arbeidet på en sikker og tilfredsstillende måte. Det er utført mindre reparasjoner på den gamle klokkerstolen og i alterringen. Kirken ble stengt i feb.-mars 2010, i restaureringsperioden for altertavlen, og Lisleby bedehus ble leid til gudstjenester i denne perioden. Det er behov for å vurdere oppgradering av varmeanlegget og vi avventer en inneklimarapport fra NIKU for å få planlagt dette videre. DOMKIRKEN Det er rehabilitert 10 lysekroner i skipets høye del. Det har vært en utfordring å bruke nye sparelyspærer på dimmesystemet i kirken og diverse utbedringer er foretatt, bla har det blitt lagt opp 2 stk nye kurser på loftet til lysekronene.lysekrone i mellomgang i våpenhus er rehabilitert. I kjelleren er det byttet trafoer i taklamper og diverse elektro utbedringer. Det har blitt gjennomført utbedringer av taknedløpene med større samlekummer til å ta unna de store vannmengdene som kommer fra taket til rennene. Det er gjort forbedringer i beslag og skottrenner ved sakristitaket, montert vannavisere på spir og nedløpsrør. Flere av ytterdørene ble vedlikeholdt og oljet. Lydanlegget er supplert med mikrofoner. Vinterstid er det ofte problemer med nedfrosne takrenner og nedløp fra hovedtaket over skipet. Dette er svært uheldig og kan medføre til skader. Årsaken kan til dels være at loftsbjelkelaget mangler en fullgod varmeisolering og slipper for mye varme opp på loftet og til yttertaket Dette kan føre til raskere snøsmelting på takflatene og gi isdannelser i nedre del av taket og i renner. I tillegg må det kontrolleres om det er tilstrekkelig lufting av loftet slik at taktekningen holdes mest mulig kald. Her bør det vurderes gode og langsiktige tiltak. STORE REHABILITERINGSPROSJEKTER Det ble gjennomført 3 større rehabiliteringsprosjekter i 2010, Glemmen kirke med nytt gulv i kirkerommet og innlegging av vannbårent oppvarmingssystem. Side 11

12 I ØstreFredrikstad kirke og Onsøy kirke ble det gjennomgført større ytre vedlikehold på tak og vegger. Disse prosjektene ble mer omfattende enn forutsatt og tilleggsfinansiering ble gjort ved vedtak i Fredrikstad kommune i oktober, hvor ytterligere kr ble stilt til disposisjon for kirkerhabilitering. GLEMMEN KIRKE. Tre forhold har det vært arbeidet med over lengre tid i Glemmen kirke, å få til en mer fleksibel løsning foran i kirkeskipet med fremskutt alter og bedre muligheter for korene, nytt gulv i kirkeskipet og ny oppvarming av kirken. Et prosjekt for dette ble beskrevet og godkjent over rentekompensasjonsordningen. I prosjektet inngikk også gjennomføring av kommunalt pålegg om å separere avløp og overvann. Som et eget prosjekt ble det også gjennomført ombygging av et toalett til HC-toalett. Arbeidene ble startet opp i siste halvdel av mai og kirken sto ferdig for åpning , første søndag i advent. Ved gjennomføring av prosjektet ble det klart at det var nødvendig å skifte ut større deler av det gamle elektriske anlegget. Det ble også gjennomført maling av sakristier. De bygningsmessige tilpasningene ble også mer omfattende med omgjøring av teknisk rom og tilpasninger i forbindelse med rørgjennomføringer. Glemmen kirke har beholdt sin stil og egenart, fremstår nå med et mye mer fleksibelt kirkerom. Det blir en utfordring for menigheten å ta i bruk de muligheter som nå foreligger. ONSØY KIRKE. Det har vært et stort behov for utbedring av taket i kirken. Det var avdekket råteskader, men disse hadde et betydelig større omfang enn forutsatt i beskrivelsen. Dette gjorde arbeidene vesentlig mer omfatende. Da det var stillasjer til toppen av gesimsen i tårnet ble det oppdager sprekker i kobberplatene i tårnet. Dette ble utbedret og råte i tårntak sanert. Kirkens yttervegger var malt med acryl-lateksholding maling, denne holder fuktighet inne i murveggen, og full oversikt over murskader ble ikke avdekket før malingsfjerning var gjennomført. De største ekstrakostnadene ved arbeidene i Onsøy kirke var i forbindelse med murarbeidene. At det i tillegg satt inn med vinterkulde fra slutten av oktober kompliserte arbeidene og påførte økte kostnader. De bygningsmessige arbeidene ble avsluttet i februar Noe mindre oppryddings og flikkarbeider gjenstår til snøen har forsvunnet. Kirken fremstår i dag i meget tiltalende form, med nytt tak og taksten og fullstendig rehabilitert murverk. Dette vil sikre kirken i svært mange år fremover. ØSTRE FREDRIKSTAD KIRKE. Det har i lengre tid vært kjent at yttertaket i kirken var dårlig og at det i takkonstruksjonen ned mot kirkemurene var råteskader. Å få klarlagt omfanget av skadene var ikke mulig før taket var fjernet fra utsiden. Arbeider var beskrevet av SG-arkitekter og løsninger drøftet med riksantikvaren. Arbeidene var på offentlig anbud, med angivelse av timepris for råtesanering. Det var tatt med et anslag på tid for dette, men den rammen viste seg ikke å holde. Arbeidene var planlegt ferdig i begynnelsen av desember, men også her ble det lengre anleggstid pga mer omfattende arbeid. Murarbeidene i tårnet ble gjennomført som planlagt, mens det viste seg å være nødvendig å pusse murveggene i hele korsformen med sakristier. Når taket ble fjernet viste det seg at dot også var omfattende skader på gesimsene på toppen av kirkemurene. Dette ble også utbedret. Østre Fredrikstad kirke fremstår nå som et meget flott kirkebygg sentralt i Gamlebyen. Side 12

13 ØVRIGE KIRKEBYGG. Kråkerøy menighetssenter Det ble installert utvendig solavskjerming i underetasjen mot vest. Kontorene i resepsjonen ble delt slik at trosopplærer fikk egen kontorplass. Her ble mye arbeid utført på dugnad. Gressvik menighetssenter Her har menigheten oppgradert kjøkkenet og fått montert innvendig solavskjermimg. Rolvsøy menighetssenter Det har blitt planert utvendig og sådd til gress. Det er lagt belegningssten og kansten, utført med dugnadshjelp og innleide fagfolk fra kirkegården. Det er foretatt service på ventilasjonsanlegg, innbrudd-, brann-, og nødlysanlegg. Årsmelding 2010 kirkegårder Statistikk I 2010 ble det gjennomført 701 begravelser hvorav 280 var kremasjoner. Kremasjonsprosenten var 39,9 %. Det ble tatt i bruk til sammen 307 nye kistegraver og 56 nye urnegravsteder, mens det ble slettet til sammen 494 graver. Drenering av gravfelt Østre gravlund Det er flere områder med svært dårlig drenering på Østre gravlund. I tilknytning til fjorårets rehabiliteringsprosjekt ble det i år drenert på nabofeltet. Dette har forhåpentligvis bedret forholdene noe og hvis mulig vil dette arbeidet videreføres i Reparasjon av drenering og vannledning Kråkerøy kirkegård Store overvannsproblemer på Kråkerøy kirkegård skyldtes tette ledninger og kummer som ikke fungerte. Dette er nå lagt om med nye sandfag og nye ledninger som skal sørge for at vannet ledes dit det skal. Nytt tak Borge gravkapell Det flate taket på Borge kapell var lekk. På det høye taket var de gamle eternittplatene begynt å bli så dårlige at de løsnet i festene og falt ned. Det ble derfor lagt nytt tak på hele bygningen. På det høye taket ble det lagt skifer. I tillegg til at dette gir et varig tak er det også et løft utseendemessig. Det lave taket er dekt med takfolie Noe råte ble avdekket og reparert i det lave taket. Nytt tak på driftsbygningen Glemmen kirkegård Det var lekkasjer gjennom taket på driftsbygningen ved Glemmen kirkegård. Hele taket ble byttet ut, gammel råte ble fjernet og nytt tak med ny taksten lagt på plass. Arbeidet ble utført av egne ansatte og dette sparte oss for store utgifter. Reparasjonen medførte at noe av innvendig tak måtte fjernes. Det gjenstår derfor en innvendig oppussing. Forberedelse for oppfylling av område på Leie gravlund Den siste delen av Leie gravlund som ennå ikke er tatt i bruk er det for liten dybde til fjell. Vi har gjort undersøkelser av eksisterende drenering i området og er klar for planlegging av en oppfylling for å få tilstrekkelig dybde. Det viser seg at området er drenert, men med varierende kvalitet. Dreneringen er for grunn og ligger i for tette masser uten tilstrekkelig omfylling av pukk. Mest sannsynlig må hele området dreneres på nytt samtidig med oppfylling for å få et nytt gravfelt som tilfredsstiller krav til grunnforhold. Dette arbeidet må gjøres i 2011 for å være klar med nytt felt når behovet er der. Det ble satt av midler til Side 13

14 rehabilitering av kirkegårder Noe av disse midlene har gått til prosjektene drenering østre gravlund og Kråkerøy kirkegård og vann/kloakk Glemmen kirkegård. Det er derfor behov for noe mer midler til dette prosjektet også på investeringsbudsjettet for Fellesprosjekter med kirken -Skille avløp og overvann på Glemmen kirkegård Prosjektet løser pålegg fra kommunen om å skille overvann og kloakk. Pålegg om dette foreligger og kommer på flere kirker og kirkegårder etter hvert. Nye maskiner Det ble kjøpt inn 3 ny gressklippere i Personal Det var ingen endringer på personalsiden i 2010 PRESTEBOLIGER Fredrikstad kirkelige fellesråd har i samarbeid med teknisk drift, tilsyn og oppfølging av kommunens 7 presteboliger. Finansieringen av alle disse tjenestene kommer fra statlig boligtilskudd og belaster ikke kirkens driftsbudsjett. Det er utført vedlikeholdsarbeider på boligene samt at faste oppgaver og kommunale avgifter er belastet dette budsjettet. I Granittveien 9 har hus og garage blitt vasket og delvis malt. Malerabeidet forsetter i Det er byttet vifter på bad. I St.Croixgt 21 har det blitt montert en luft-luft varmepumpe samt oppgradert det gamle sentralvarmeanlegget med termostater på radiatorer. Garage og gjerde er vasket og malt. I Odinsgt. 7 har det blitt skiftet panelovn. I Karjolveien 67 har det blitt lagt nytt belegg på badet samt montert nytt klosett og dusjkabinett. Det er utført diverse mindre elektriker arbeider. Det er montert ny vedovn i stuen. Huset og boden er vasket utvendig og vindskier beslått. Diverse malerarbeid er utført utvendig på hjørnebord, vannbrett, vinduer og dører. Gamle Kirkevei 55 a skal legges for salg og kommunen har kjøpt nytt hus i Søren Klæboesvei 14 som også ble pusset opp. Villaveien 5 reparasjon av klosett. Langøyåsen 6 ingen bestilte vedlikeholdarbeider. Det er utbedringer og vedlikehold som er påkrevet i flere av boligene. For større utbedringer er dette igjen avhengig av ekstra midler i tillegg til de driftsmidler som er til disposisjon. Her må det være en dialog med kommunen og bispedømme på hvilke tiltak som skal prioriteres og at det lages en tidsplan for gjennomføring. Side 14

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Karnevalsgudstjeneste i Glemmen kirke Årsrapport 2013 Årsmelding 2013. Innledning. 2013 ble igjen et år hvor nye skritt tas i skille mellom stat og kirke i Norge. Kirkerådet

Detaljer

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD. Årsrapport 2012. Pinsefest for barnehagebarn ved Gamle Glemmen kirke

FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD. Årsrapport 2012. Pinsefest for barnehagebarn ved Gamle Glemmen kirke FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Årsrapport 2012 Pinsefest for barnehagebarn ved Gamle Glemmen kirke Årsrapport 2012. Innledning. 2012 kommer nok i kirkelig sammenheng å huskes som det året Grunnloven fikk

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 22.09.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 15.00 16.30 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo

Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Vararepresentant: Heidi Langmoen Holstad, Oslo Årsmelding 2013 Styret Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Arne Landmark, Haslum Heidi Langmoen Holstad, Oslo Thor Even Tomter, Brøttum Olav Thorstad, Brøttum Rolf Messenlien, Lillehammer Reidun

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014 2017 Eidsberg kirke på 1930-tallet Babysang Minnelund ved Mysen nye kirkegård Familiegudstjeneste Trømborg kirke EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Tilstandsrapport kirkegårdene

Tilstandsrapport kirkegårdene 2010 Tilstandsrapport kirkegårdene Utarbeidet av SVM Utvalg for kirkebygg og kirkegårder: Wenche Dervola (leder) Pål Haldorsen Odd Emanuelsen Leif I. Sommer DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighetsråd Tilstandsrapport

Detaljer

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013.

Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte 6. mars 2013 i sak 5/2013. Kvinesdal Kirkelige Fellesråd Årsrapport 2012 Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd i møte. mars 2013 i sak 5/2013. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2012 A Visjon for virksomheten B Sammensetning og

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600

Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd. Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 Innkalling til samarbeidsmøte mellom Nes formannskap og Nes menighetsråd Nes kommunehus torsdag 2. juni 2016 kl 1500-1600 I forslag til revidert samarbeidsavtale mellom Nes kommune og Nes menighetsråd

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand

Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand HØRINGSSVAR Tvedestrand menighetsråd, Tjennaveien 35, 4900 Tvedestrand Kontaktperson: Eckhard Graune (sokneprest) Høringsspørsmålene 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Eidsberg Kirkelige Fellesråd Ordfører Voldens vei 3 1850 MYSEN Tlf: 69702265 Faks: 69702260 Mysen 09.04.2008 Møtebok Eidsberg Kirkelige Fellesråd Møtedato: 09.04.2008 Møtetid: kl. 19:00

Detaljer

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse:

Den norske kirke Tønsberg, 14.05.2009 TUNSBERG BISKOP Deres referanse: Deres referanse: Vår referanse: Visitasforedrag Nedre Eiker prestegjeld Nedre Eiker kirke søndag 26 april 2009 Biskop Laila Riksaasen Dahl. Innledning La meg først få takke for disse visitasdagene her

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland menighet: Einride Asbøll Tron I Berbu Orkdal kommune:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 02/2015 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Fredag 16. januar kl 15.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.01.2015 Møtetid kl. 15:00

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 12. desember 2013 kl. 18:00 Sted: Vettre, Fremmøtte: INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS HÅVARD SPORASTØYL INGJERD KVALVAAG FLÆTE BJØRN ANDREAS SCHWENSEN

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Byen, domkirken og orgel - i det kulturelle sentrum Domkirken feirer 150 år i 2016. Hamar bispedømme ble skilt ut fra Oslo og Vår Frelsers kirke og gitt selvstendighet i 1864. Halvor

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett

Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Notat til formannskapet: Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett Regjeringen la 10.november frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Nedenfor oppsummeres de viktigste endringene,

Detaljer

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Appell Kolbotn menighetsråd vil innstendig råde besluttende organer til å prioritere våre prester og vårt viktigste grunnlag for kirke og

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.

Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger. Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku. Klimaforandringer, energisparing og verneverdige bygninger Annika Haugen, Bygningsavdelingen 4. september 2014 annika.haugen@niku.no Hvorledes sikre og forvalte norske kirkebygg i fremtidens klima? Utvikling

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE

KAPITTEL 5: DEN LOKALE KIRKES ORGANISASJON OG LEDELSE HØRINGSSPØRSMÅL til «Veivalg» KAPITTEL 3: FORHOLDET MELLOM LOKALT, REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ 1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr

Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Vedlegg til høring om kirkebygg, kap 9 Forslag til Regler om liturgisk inventar og utstyr Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirkerommet med sitt inventar og utstyr skal tjene til Guds ære og menighetens

Detaljer

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar

Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar - Side 1 av 5 HB 8.B.16 02.2016 Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til istandsetting av kirker og kirkeinventar Innhold 1. Formål 2. Hvilke kirker omfattes av ordningen 3. Hvem kan

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Forslag til Regler for bruk av kirkene

Forslag til Regler for bruk av kirkene Forslag til Regler for bruk av kirkene Reglene gjelder for bruk av de vigslede kirkerom utenom de forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser 1 Formål Kirken er vigslet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 16/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk av kirkene KM 16.2/15 Sammenstilling av gjeldende regelverk og forslag til nytt regelverk

Detaljer

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres.

Bakkehavn barnehage Utvendig Lekkasje fra tak over plattingene langs ytterveggene må repareres. Bydel Østensjø - vedlikeholdsbehov i bydelens kommunale barnehager. Oversikt over styrernes vurderinger av nødvendig innvendig og utvendig vedlikehold i barnehager der OBY er ansvarlig for bygget. Bakkehavn

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 19.02.2015 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen

Forfall: Steinar Aspli og Aud Henny Nubdal. Tove Paulsen og Lill Ingrid Furre Johannessen MØTEBOK Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 09.09.11 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:15 Einar Eidshaug, Søren Skagemo, Brit Karin Theimann,

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Veivalg for fremtidig kirkeordning HØRINGSSVAR Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres en rekke temaer og veivalg

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue

Agenda for møte i. Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Agenda for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 11. sep. 2014, kl.14.00 Tjøme kirkestue Innkalte: Varamedlemmer: Lyder Verne, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Ordfører John Martiniussen, Marit Monsen,

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12

GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks 137 2024 GJERDRUM Møte med F-saker 04.09.12 12.09.12 PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.12 Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder),

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Staten og den norske kirke et tydelig skille

Staten og den norske kirke et tydelig skille Den norske kirke Kirkerådet Postboks 799, Sentrum 0106 OSLO Staten og den norske kirke et tydelig skille Høringssvar fra. (AKF) AKF viser til departementets høringsbrev av 2. september 2014 der vi blir

Detaljer

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd Askøy kirkelige fellesråd Arkivsak 08/00010 Dato: 23.02.2010 Arkivsak-navn: Årsrapporter 2007 og videre Saksbehandler: Geir Viksund Dokumentnavn: Årsrapport 2009 Dokumentnummer: 08/00010-004 Løpenummer:

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll

DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Møteprotokoll Borg bispedømmeråd: Fredrikstad, den 04.09.2014 Tilstede i møtet: Medlemmer: Atle Sommerfeldt (biskop), Bjørn Solberg (leder), Jofrid Trandem Myhre (nestleder), Erling Birkedal,

Detaljer

Referat for møte i. Torsdag 15.okt. 2015, kl.14.00-16:00 Tjøme kirkestue

Referat for møte i. Torsdag 15.okt. 2015, kl.14.00-16:00 Tjøme kirkestue Referat for møte i Tjøme kirkelige fellesråd Torsdag 15.okt. 2015, kl.14.00-16:00 Tjøme kirkestue Tilstede: Meldt forfall: Jan Brastein, Inga Bryde Claus, Odd Andreassen, Marit Monsen, Bente Pedersen,

Detaljer

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d

T r o m s ø k i r k e l i g e f e l l e s r å d PROTOKOLL FRA FELLESRÅDETS MØTE 4.12 2014 Til stede: Domkirken Vilgunn Gregusson Elverhøy Knut Skjærgård Grønnåsen Jorun Høier Hillesøy Kjell B Lorentsen Kroken Kåre Larsen Kvaløy Marie Myreng Nilsen Sandnessund

Detaljer

Slik har vi gjort det

Slik har vi gjort det Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca 100.000 kvadratmeter Ca 24.000 innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger Nøkkeltall forts.

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer