Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,"

Transkript

1 Ullensaker KOMMUNE Informasjon om tiltak for barn og ungdom

2 Barnehage tlf Målgruppe: Beskrivelse: Opptak: Spesialundervisning: Barn i alder 0-6 år 11 barnehager har kommunal drift, mens over 40 barnehager drives privat. For å kunne få plass i en av kommunes private eller kommunale barnehager må du gå inn på under oppvekst og utdanning, Barnehager og søke på det elektroniske søknadsskjemaet. Etter opplæringslovens 5-7 har barn under opplæringspliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp rett til slik hjelp. Dersom du som foresatt er bekymret for ditt barn, kan du ta kontakt med pedagogisk leder i barnehagen. Etter hvert kan det være aktuelt med henvisning til Ullensaker PPT. Bakke barnehage (Kløfta) tlf Fire avdelinger med plass til 55 barn i alderen 0-6 år. En av avdelingene er en smågruppeavdeling spesielt tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelse. Psykisk helsevern tlf Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole, PPT evt. andre instanser. Etter henvisning kan avdeling psykiatri blant annet tilby: - Støttesamtaler - Hjemmebesøk ved behov - Krisehjelp - Tilbud ved dagsentret Østafor som har besøksadresse Nordbyveien 32A, 2050 Jessheim

3 Forebyggende avdeling barn og unge (FABU) tlf / Målgruppe: Organisering: Barn og unge i alder 0-18 år og deres familier Familieteamet driver familierettet arbeid og tilbyr samtaler, råd og veiledning til barn, unge og familier. Familieteamet har åpen kveld for rådgivning hver tirsdag fra på Calypso Utekontakter driver oppsøkende virksomhet ute i ungdomsmiljøene Ungdomshusene Calypso på Jessheim og Huset på Kløfta Barneverntjenesten tlf utenom kontortid barnevernvakten tlf / Organisering: Barnevernet kan sette i verk forskjellige tiltak avhengig av situasjon og type problematikk. Barnevernet skal sikre at barn og unge lever i omsorgssituasjoner som ikke er skadelig for dem, og sikre at barn får rett hjelp til rett tid. Forutsetning for at barnevernet kan arbeide med en sak er at det er sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Barneverntjenesten er organisert i barne- og familieteamet, ungdomsteamet og fosterhjemsteamet. Kultur tlf Organisering: Lag og foreninger: Under tema Kultur og fritid på kommunens hjemmeside vil du finne informajon om kommunens spennende og mangfoldige kulturliv. Kulturenheten består av kulturskole, bibliotek, kulturhus og kino. Når det gjelder lag og foreninger i kommunen, henvises det til kommunes hjemmeside.

4 Skole tlf SFO: Spesialundervisning: Tilpasset opplæring: Kontaktinformasjon for den enkelte skole finner du på Det er 11 barneskoler og 3 ungdomsskoler i kommunen. Informasjon om SFO på den enkelte skole finner du på skolens egen nettside. Etter opplæringslovens 5-1 har elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet rett til spesialundervisning. Alle skoler har ressursteam som i samarbeid med PPT iverksetter tiltak på skolen før en eventuell henvisning til PPT. I følge opplæringslovens 1-2, fjerde ledd har elevene rett til tilpasset opplæring etter egne evner og forutsetninger. Dette er et viktig satsningsområde for Ullensakerskolen: Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring tlf Skolen har 3 innføringsklasser for grunnskoleelever med minimale norskkunnskaper. Alle morsmålslærere i kommunen er tilsatt på Skogmo. Jessheim skole og ressurssenter (JSR) tlf Ressurssenteret gir et inkludert tilbud til funksjonshemmede elever og har veiledningsoppgaver, læremiddelutvikling og læremiddelutstilling i forhold til andre skoler og barnehager i kommunen. Døli skole og hørselssenter tlf Hørselshemmede elever fra Ullensaker kommune vil få sin opplæring på Døli skole og hørselssenter. Dette gis i en aldersblandet gruppe. Jessheim videregående skole tlf Informasjon om tilbudene ved JVS finner du på nettsiden

5 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) tlf PPT er en rådgivende hjelpeinstans for barnehager og grunnskoler som skal bidra til at barn og unge skal oppleve at de hører til et sosialt fellesskap, får tilpasset opplæring i henhold til Kunnskapsløftet, er trygge på seg selv og andre, mestrer sine omgivelser og er selvstendige i livet. Barn og unge i alderen 0-16 år med særlig behov for oppfølging og voksne som har lovhjemlet rett til spesialundervisning på grunnskolens område har rett til hjelp fra denne tjenesten. PPT kan viderehenvise barn til statlige kompetansesentrene med samtykke fra foreldrene/de foresatte. Informasjon om de statlige kompetansesentrene finner en på denne adressen: http//:www.statped.no Helsestasjoner og skolehelsetjenesten: Ullensaker kommune har tre helsestasjoner for barn 0-6 år: Jessheim helsestasjon, Rådhuset, tlf Skogmo helsestasjon, Skogmo skole, tlf Kløfta helsestasjon, Romerikssenteret, tlf På helsestasjonen fortas barnevaksinasjoner, helseundersøkelser, forebyggende psykososialt arbeid, opplysningsvirksomhet, hjemmebesøk, rettledning/veiledning om dagliglivets forhold som samspill, grensestetting, mat, søvn, språk m.m., samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov samt språkkartlegging på 2- og 4-årskontrollen. Skolehelsetjenesten: På hver skole er det egen skolehelsetjeneste Helsestasjon for ungdom: Jessheim helsestasjon, tlf og Kløfta helsestasjon, tlf Her møter du lege og helsesøster som har taushetsplikt og du kan selv velge hvem du vil prate med. Du kan søke råd og veiledning i spørsmål om helse, sex og samliv, prevensjon, psykiske lidelser, ulike bekymringer og andre spørsmål som opptar deg.

6 Fysio- og ergoterapi tlf Fysioterapi til barn/unge Tjenesten retter seg mot barn/unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, samt deres pårørende og andre som deler den daglige omsorgen. Fysioterapeuten bistår med utredning, behandling, veiledning og formidling av tekniske hjelpemidler. Frivillighetssentralen tlf Sentralen formidler praktiske tjenester til unge og eldre som har behov for hjelp i hverdagen. De frivillige påtar seg små oppdrag for å gjøre hverdagen lettere og mer positiv. Vurderingsteam tlf Vurderingsteamet har ansvar for støttekontakter, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse, plass i bofellesskap, omsorgsbolig, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenterplass, korttids- og langtids institusjonsplasser, og rehabiliteringsplasser (dagplasser og døgnplasser). Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for videregående opplæring og Oppfølgingstjenesten (OT) tlf Elever ved videregående opplæring har egen PPT i Fylkeskommunen som ligger på Strømmen (www.pptot.no). Oppfølgingstjenesten (OT) skal gi hjelp og veiledning til ungdom under 22 år som ikke benytter seg av retten til videregående opplæring. Tjenesten har lokaler sammen med PPT på Strømmen.

7 Jessheim barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) tlf BUP er en spesialisthelsetjeneste som er organisert under Akershus Universitetssykehus (Ahus) med nettsiden BUP er et poliklinisk tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir behandling til barn og ungdom under 18 år og deres familier. Det er primærlegen som henviser til BUP. Habiliteringstjenesten tlf Dette er en fylkeskommunal 2. linjetjeneste underlagt Akershus Universitetssykehus (Ahus) med nettsiden Barnehabilitering Barnehabiliteringen skal gi helsetjenester på spesialistnivå til barn og ungdom under 18 år i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling, samt veiledning, informasjon og opplæring til omsorgspersoner og fagfolk rundt barnet/ungdommen. Flyktningetjenesten tlf Tjenesten tilbyr råd og veiledning til flyktninger, samt bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne. Politiet tlf / Det drives forebyggende arbeid blant unge i tillegg til vanlig politiarbeid. Politiet prioriterer arbeid mot vold og har egen familievoldskoordinator.

8 Familievernkontoret for Øvre Romerike tlf Familievernkontoret er en spesialisttjeneste som har familieproblemer (parterapi og mekling) som sitt hovedfelt. Nettsiden er NAV Arbeid tlf Kan skaffe ungdom fra 19 år yrkesrettet attføring, slik at ungdommen kan gå ut i jobb. I tillegg arbeider en med arbeidsmarkedsoppfølgingskurs. Idrettsrådet tlf Idrettsrådet samarbeider med andre tjenester i kommunen for å kunne gi et tilbud til barn og unge med ekstra behov gjennom en fadderordning. Nattravnene tlf Ravnene er frivillige voksne som blant annet patruljerer sentrumsgatene i helgene. Ved oppsøkende virksomhet bidrar de til et tryggere nærmiljø og bedre oppvekstmiljø for barn og unge. Det henvises til Ullensaker kommunes nettsider for ytterligere opplysninger om de forskjellige tjenester som er omtalt i folderen. Der finner du også de fleste typer søknadsskjemaer. I tillegg til telefonnummerene som er oppgitt til hver enkelt tjeneste er det mulig å kontakte kommunens servicetorg på telefonnummer Utarbeidet i samarbeid mellom PPT og FABU i Ullensaker kommune.

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal

Artikkel 12: Medbestemmelse Vefsn Grane Hattfjelldal 1 Kartlegging Vefsn 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett blir reell 4. Sikring

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer