RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement Vedtatt av kommunestyret , sak 149/07 og 155/07.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07."

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret , sak 149/07 og 155/07.

2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD MILJØ- OG AREALFORVALTNING GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPPSSAKER GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING LANDBRUK KOMMUNALTEKNISK DRIFT (VANN, KLOAKK, TORGAVGIFT M.V.) BRANN- OG REDNING (FEIING, TILSYN, ALARMER M.V) EIENDOMSFORVALTNING (LEIE AV LOKALER, HUSLEIER M.V) BARNEHAGER SKOLEFRITIDS- OG FERIETILBUD PLEIE OG OMSORGSTJENESTER KULTUR OG KULTURSKOLE RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD RENOVASJON (HRA) Side 2

3 1 Forord Betalingsregulativet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år. Eventuelle endringer som foretas i løpet av året forsøkes innarbeidet i regulativet. Oppdatert betalingsreglement/prisliste er tilgjengelig på kommunens internettside, Servicekontoret, tlf , vil kunne innhente nødvendig informasjon og gi deg tilbakemelding innen 24 timer, eller finne rett person for din henvendelse vedrørende spørsmål angående betalingssatser. Servicekontoret behandler og/eller mottar også søknader om redusert betaling i barnehage og skolefritidsordning (SFO), leie av basseng på Austjord, leie av torgplass, leie av areal til tivoli m.v. Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS som er et interkommunalt aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke. Gebyrene for privathusholdninger, hytter og næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside Abonnementene belastes direkte av HRA. Evt spørsmål kan rettes til HRA, telefon Side 3

4 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPPSSAKER Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16 og Plan- og bygningsloven 109. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr (GG). Dette grunngebyret er kalt rettsgebyr og justeres årlig av Stortinget. For 2008 er 1 GG: kr 860,-. Søknader Ved søknad om ny utslippstillatelse etter 12 og 13 i Forurensningsforskriften tas 4 GG for anlegg 15 PE, 8 GG for anlegg fra PE og 20 GG for anlegg fra PE. Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen tas 1 GG for anlegg 15 PE, 2 GG for anlegg fra PE og 4 GG for anlegg fra PE. Ved søknad om vesentlig endring i utslippstillatelsen tas 2 GG for anlegg 15 PE, 8 GG for anlegg fra PE og 15 GG for anlegg fra PE. For tillatelse etter 93 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med konstruksjoner under bakkenivå tas 2 GG for anlegg 15 PE, 4 GG for anlegg fra PE og 6 GG for anlegg fra PE. For tillatelse etter 93 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad tas samme gebyrer som ved behandling av søknad. For behandling av søknader som kun gjelder gråvannsutslipp fra hytter eller avløp til tett tank, tas 50 % av vanlig gebyr. Lokal godkjenning/ansvarsretter Søknad om lokal godkjenning av foretak etter 16 i forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett (GOF) for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, eller ved søknad om personlig godkjenning eller en selvbygger søker etter GOF 17: Første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og fagområder: 2 GG. Ved senere søknader når det ikke kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner eller fagområder, uansett antall klasser, funksjoner og fagområder som omfattes: 1 GG. Dersom det foreligger sentral godkjenning eller når det kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr. For behandling av søknad om ansvarsrett etter GOF 16 og 17 for hvert enkelt foretak eller person ved behandling av søknad om tillatelse: 1 GG. Side 4

5 Kontroll Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks, gjennomgang av interne driftsrutiner etc. tas et engangsgebyr. Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter omfang og kommunens tidsforbruk, gebyrene fastsettes likevel innenfor visse rammer: 1-4 GG for anlegg 15 PE, 2-8 GG for anlegg fra PE og 3-12 GG for anlegg fra og 4-22 GG for anlegg fra PE. Ved uttak av vannprøver i forbindelse med kontroller kommer analysekostnader i tillegg. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider (nytt) Ved behandling av saker tilknyttet opprydding i forurenset grunn vil tiltakshaver blir belastet ut i fra en skjønnsmessig vurdering basert på timebruken ved saksbehandling. Gebyret skal samlet ikke overstige kommunens kostnader. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg. Diverse For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr. Dersom søknaden eller meldingen trekkes etter den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50% av normalt gebyr. Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken eller etter at meldingen er behandlet, og gebyr er betalt, må det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Plan- og bygningstjenesten, som vurderer om hele gebyret eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, kan saksbehandler redusere eller frafalle gebyret. For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven 93 tas vanlig gebyr med 50 % påslag. Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. Side 5

6 2.2 GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i forurensingssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra tiltakshaver for: Offentlig kunngjøring: 2 GG. Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner ol.: 4 GG. Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor. 2.3 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. Hvordan gebyret beregnes: Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr (GG), jfr. Kommunestyrevedtak 95/0217. Dette grunngebyret er kalt rettsgebyr og justeres årlig av Stortinget. Grunnsatsen for rettsgebyret (1 GG) er kr 860,- for Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en eiendom der summen sammenlagt er under 50 m², beregnes gebyret under ett. Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med tiltaket. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser kommer i tillegg. Der hvor særskilt kommunal påvisning eller oppmåling er nødvendig kommer gebyr for dette i tillegg. Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling gjennomføres. For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter teknisk forskrift av 1997 kap. III 3-5. I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som ligger mer enn 1,0 m innenfor takoverdekningen, f.eks. carporter, overdekkede terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer for hver 3. meter, slik teknisk forskrift 3-5 angir, tas ikke med. Side 6

7 2. Søknader: For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av plan- og bygningslovens 87 og 93 (inkludert 95a, 1. ledd og 95 b), beregnes gebyr etter samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med: 2,5 GG pr. påbegynt 50 m² for de første 500 m2. For de neste arealer mellom 500 m² til 1000 m² tas 1,5 GG pr. påbegynte 50 m². For de neste arealer over m² til m2 tas 1 GG pr. påbegynte 50 m². For de neste arealer over m² tas 0,5 GG pr. påbegynte 50 m2. For lagerhaller ol. tas 50% av normalt gebyr. Det tas likevel, for alle søknader, minst 4GG. For anlegg etter 93 med fyllinger og masseuttak regnes volumet ut og det tas 1 GG pr. påbegynt 1000 m3, likevel minst 4 GG. For veg-, kabel- og ledningsanlegg tas: 1 GG pr. påbegynte 100 m for de første m. For de neste lengder mellom m og m tas 0,5 GG pr. påbegynte 100 m. For de neste lengder over m tas 0,1 GG pr. påbegynte 100 m. Det tas likevel minst 4GG, bortsett fra 1GG for stikkledninger inntil 100 m. For saksbehandling av søknad om deling ( 93 h) m. fl.), tas et gebyr på 5 GG. For separat søknad om igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven 95 a, 2. ledd tas 1 GG for hver igangsettingstillatelse. For dispensasjoner ( 7 og 88) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, vår behandling i forbindelse med veglov eller andre aktuelle lover, beregnes 2 GG for hver dispensasjon. 3. Lokal godkjenning/ansvarsretter: Søknad om lokal godkjenning av foretak etter 16 i forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett (GOF) for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, eller ved søknad ved søknad etter GOF 17 om personlig godkjenning, unntatt selvbygger: Første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og fagområder: 2 GG. Ved senere søknader når det ikke kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for disse klasser, funksjoner eller fagområder, uansett antall klasser, funksjoner og fagområder som omfattes: 1 GG. Dersom det foreligger sentral godkjenning eller når det kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr. Side 7

8 4. Ansvarsrett: For behandling av søknad om ansvarsrett etter GOF 16 og 17 for hvert enkelt foretak eller person ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak: 1 GG. 5. Meldinger: For behandling av meldinger etter plan- og bygningslovens 81, 85, 86a (saksbehandlingsforskriftens 9 a, b, og c), 86b, beregnes gebyr etter samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med 1 GG pr. påbegynt 50 m², likevel minst 3 GG. (I meldinger etter 81 er installasjoner inkludert i gebyret.). 6. Spesielle arbeider/søknader/meldinger: For riving av bygning inntil 50 m2, tas et gebyr på 1GG. For riving av bygninger mellom 50 m2 og 100 m2, tas et gebyr på 2GG. For riving av bygning over 100 m2, tas et gebyr på 3GG hvis melding og 4GG (+gebyr for eventuell ansvarsrett) for søknader. For behandling av mindre arbeider, sanering av radon, tilbygg/påbygg inntil 20 m², små meldepliktige skilt og reklamer, antenner, sanering av slamavskillere, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser eller endring av fasade på småhus, betales 1 GG. For piper, oljetanker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass som ikke inngår i annen søknad, og søknad som ansvarsrett og ev lokal godkjenning av foretak i tilknytning til sådan søknad, tas et samlet gebyr på 1 GG. For større fyringsanlegg, som ikke inngår i annen søknad, tas et gebyr på 2 GG og vanlig gebyr for ansvarsrett og evt lokal godkjenning av foretak. For heis, rulletrapp, løfteinnretning o.l., tas 2 GG. For skilt, reklame, større fasadeendringer, ventilasjon, murer, sanering av slamavskillere, levegger, støyskjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og lignende konstruksjoner i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 85, basseng, brønn og dam etter 93 og 83, vår behandling i forbindelse med annet lovverk, bruk av nabogrunn og bruksendring tas 3 GG. Omfatter bruksendring også bygningsmessig arbeid, tas eget gebyr for arbeidene i tillegg. For uteservering etter plan- og bygningslovens 78 tas 3 GG. 7. Diverse: For behandling av revidert søknad/melding beregnes 50% av normalt gebyr. For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, kan bygningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyret. For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad eller melding, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 5 og 7, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr. For skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 5 og 7 eller andre lover/bestemmelser, tas ½ GG i gebyr. For behandling av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. Side 8

9 Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10% i administrasjonstillegg. I avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr, likevel minst 4 GG. Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50% av normalt gebyr. Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, som vurderer om hele gebyret eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. For merarbeid i saker der arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i strid med disse, tas vanlig gebyr med 50 % påslag, likevel minst 7 GG. For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas 4 GG. 2.4 GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER For 2007, gitt med hjemmel i delingsloven av 23/6-78. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr GG som fastsettes gjennom lovvedtak av Stortinget. I 2007 er grunngebyret: kr 860,-. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL GRENSEJUSTERINGER/TILLEGG. Areal i m2: Fra og med Til og med Pris GG GG GG GG GG GG GG 2. Gebyr for kart- og oppmålingsarbeider over areal til utbyggingsformål. Areal i m2 Fra og med Til og med Pris GG GG Deretter 1/1 GG pr. overskytende daa. Mer enn 5 tomter samtidig i bolig/hyttefelt utgjør gebyret 11 GG pr tomt. Mer enn 10 tomter samtidig i bolig/hyttefelt utgjør gebyret 9 GG pr tomt. Side 9

10 3. Gebyr for kartforretning over grenser For inntil 2 grensepunkt 3 GG Deretter pr. punkt 2 GG Dersom det skal holdes kartforretning over alle grenser omkring eiendommen, betales gebyr etter pkt. 2. Det rimeligste alternativ skal likevel benyttes. 4. Gebyr for grensepåvisning Antall påviste punkter Inntil 2 punkter - 3 GG Deretter 1 GG pr. overskytende punkt. 5. Gebyr for kartforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 7 GG. Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka, skal gebyret beregnes som for registreringsbrev. 6. Gebyr for avbrutt forretning Ved tilbakekalling etter at forretning er berammet, avbrutt eller annulert betales 2 GG, pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingskontoret på grunnlag av medgått tid. 7. Gebyr for påtegning/ajourføring av målebrev For påtegning/ajourføring av målebrev, betales 2 GG. 8. Gebyr for plassering av bygg 1. gangs utsetting 4 GG mva er inkludert 2. gangs utsetting 2 GG mva er inkludert 9. Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer For kart- og delingsforretninger over sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og Gebyr for registreringsbrev For utarbeidelse av registreringsbrev betales etter anvendt tid. Minstegebyr er 5 GG 11. Anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter delingsloven som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes etter anvendt tid. Et målelag (landmåler/assistent) 1 GG pr. time. Måling med GPS kr 650,- pr. time. Kontorarbeid 1/2 GG pr. time. Minstegebyr 3 GG utgår Mva kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave. 12. Digitale kartdata ( Geovekstdata ) Pris for salg av digitale kartdata refererer seg til pris fastsatt av Geovekstforum. 13. Midlertidig forretning For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på 1 GG. 14. Megleropplysninger For standard meglerpakke betales 1 GG. Side 10

11 15. Gebyrregulering Gebyrene reguleres i forhold til gjeldende GG. 16. Betalingsbetingelser Alle gebyr skal betales til Ringerike kommunekasse. Gebyret beregnes etterskuddsvis etter det regulativet og de satser som gjelder den dagen forretningen ble rekvirert (journalført i kommunen). Dette gjelder også tinglysingsgebyr. Gebyrsatsene inkluderer landmåler, hjelpemannskap, administrasjon, merkemateriell og transport. 17. Sikringsgebyr I saker hvor gebyret åpenbart er urimelig, kan miljø- og arealforvaltning fastsette et passende gebyr. 18. Gebyr for kartkopier mm. Papir A ,0 X 29,7 20,- Papir A ,7 X 42,0 20,- Papir A ,0 X 59,5 40,- Papir A ,5 X 84,0 50,- 61,0 x 76,0 50,- 70,0 X 90,0 50,- Polyesterfilm: A 4 40,- A 3 50,- A 2 100,- A ,- 61,0 X 76,0 120,- 70,0 x 90,0 140,- Utplotting av digitale kart- og plandata A 4 40,- A 3 50,- A 2 100,- A ,- 61,0 X 76,0 120,- 70,0 x 90,0 140,- Side 11

12 2.5 GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING A) Alminnelige bestemmelser. 1. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr (GG), kalt rettsgebyr som justeres årlig av Stortinget. For 2007 er 1 GG: kr 860,-. 2. Gebyret gjelder kommunens behandling i forbindelse med planen. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg. 3. For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, kan lederen frafalle eller redusere gebyret. 4. For en muntlig veiledning omkring en plansak tas ikke gebyr. 5. For behandling av klage over et tidligere vedtak tas ikke gebyr. 6. Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10% i administrasjonstillegg. 7. For behandling av revidert søknad som ikke er ledd i en normal planutvikling, beregnes 50 % av normalt gebyr. For små justeringer kan gebyret ytterligere reduseres, eller saksbehandler kan frafalle gebyret. 8. Beregningsgrunnlag for gebyr er det planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. I beregningsgrunnlaget medtas ikke arealer for følgende formål: a) Landbruksområde b) Offentlig trafikkområde c) Friområde d) Fareområde e) Spesialområde bevaring/vern 9. Gebyret kan reduseres med inntil 30% dersom materialet leveres digitalt og i en slik form at det umiddelbart kan nyttes direkte i kommunens systemer og følger de offentlige standarder for slike produkter. B) Gebyrer For behandling av privat reguleringsplanforslag beregnes: Pr 1daa: 5GG, min 40GG, maks 130GG For behandling av privat bebyggelsesplanforslag beregnes: Pr 1daa: 5GG, min 30GG, maks 100GG. For behandling av privat reguleringsendringsforslag beregnes gebyr som for nytt planforslag. For behandling av privat forslag om mindre vesentlig endring av regulerings- eller bebyggelsesplan: 20GG. For behandling av enkle søknader om dispensasjon fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov eller forskrift beregnes 2 GG for hver dispensasjon. For behandling av omfattende dispensasjonssaker med uttalelser fra overordnet/eksterne myndigheter fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov eller forskrift kan beregnes inntil 4GG for hver dispensasjon. Side 12

13 For behandling av plan som medfører konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven, beregnes tilleggsgebyr, 30 GG når kommunen er ansvarlig myndighet og 20 GG når andre er ansvarlig myndighet. 2.6 LANDBRUK Gebyr delingssaker kr 750,-. Gebyr konsesjonssaker: 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av overskytende beløp: minimumsgebyr kr 750,- maksimumsgebyr kr ,- Fellingsavgifter, storvilt: Voksen elg kr 440,- Elgkalv kr 255,- Voksen hjort kr 330,- Hjortekalv kr 200,- Rådyr: Ingen fellingsavgift. Side 13

14 3 KOMMUNALTEKNISK DRIFT (vann, kloakk, torgavgift m.v.) Alle priser ekskl. mva. Nr. Tekst Tilknytningsavgifter: 2.01 Tilknytningsavgift , , ,- enebolig (EB vann og kloakk) 2.02 Bare vann (50% av 1 EB) 9 000, , , Bare kloakk (60% av , , ,- EB) 2.1 Vannavgift pr m³ 13,40 12,40 8, Kloakkavgift pr m³ 19,00 20,00 21, Andre gebyrer: 2.31 Purregebyr for ikke 64,- 100,- 100,- returnert avlesningskort fra og med 1. purring 2.32 Avlesningsgebyr hvor 246,- 246,- 246,- kommunen må lese av måler 2.35 Påkoblingsgebyr ved 620,- 620,- 620,- avstengt vannledning 2.36 Gebyr rørleggeranmeldelse 320,- 320,- 400, Septik rensekostnad pr. 308,- 308,- 308,- m³ 2.42 Fett, trefiber m.m. pr m³ 308,- 308,- 308, Tette septiktanker pr m³ 100,- 100,- 100, Gråvannstanker pr m³ 110,- 110,- 110, Transport septik inntil 565,- 581,- 609,- 3m³ (indeksreg jan 08) 2.52 Transport septik pr m3 119,- 122,- 128,- over 3m³ (indeksreg jan 08) 2.54 Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 339,- 339,- 339,- Vedr pkt 2.51 og 2.52 vil disse bli korrigert når indekstallene er klare, avventer Teknisk Side 14

15 2.7 Torgavgift: Torgplass årsavgift 3 300, , ,- 4 x 4m 2.72 Tilfeldig torgplass pr 224,- 224,- 224,- dag 4 x 4m 2.73 Tilfeldig handel pr dag 224,- 224,- 224,- 6 m² 2 74 Strømtilkobling pr dag 107,- 107,- 107,- Side 15

16 4 BRANN- OG REDNING (feiing, tilsyn, alarmer m.v) Feie- og tilsynsavgift: Nr. Tekst Feieavgift pr pipeløp 275,- 285,- 450,- Tilsynsavgift pr tilsyn/boenhet 550,- 570,- 756,- Andre tjenester fra feiervesenet: Nr. Tekst 2008 Arbeid på fyrkjele i 415,- boligenhet pr gang Arbeid på annen fyrkjele 825,- pr. time (min 1 time) Kamerakontroll av 600,- skorstein/pipe pr stk. Hyttefeiing Etter medgått tid, minimum kr. 600,- Nr. Tekst Undervisning pr time 450,- 450,- 700,- 10 Mannskap dagtid pr time 300,- 300,- 400,- 11 Mannskap kveld/natt/helg 500,- 500,- 600,- pr time 12 Mannskapsbil (inkl. sjåfør) 500,- 500,- 600,- pr time 13 Tankbil (inkl. sjåfør) pr 700,- 700,- 800,- time 14 Stigebil (inkl) sjåfør) pr 800,- 800,- 900,- time 15 Elektrisk lensepumpe 150,- 150,- 150,- m/slange pr døgn 16 Utleie liten pumpe pr døgn 150,- 150,- 150,- 17 Utleie stor pumpe pr døgn 250,- 250,- 250,- 18 Utleie slanger pr døgn pr 50,- 50,- 50,- stk 19 Avgift for unødig utrykning 3 500, , ,- (pr stk) utover 3 pr år Side 16

17 Alarmtjenester: (gjelder nye kunder fra , for gamle kunder se egen oversikt nedenfor) Brannalarmanlegg tilkoplet brannvesenets alarmsentral Gruppe Tilknytning Måneds- Avgift Utvidelse Av anlegget Tillegg for utrykning til innbrudd eller teknisk alarm 2) Unødvig utrykning, gebyr pr stk utover 3 3) Tillegg for utrykning innbrudd/ teknisk som varer over 1 time 4) 1 Inkludert 250,- 300,-/pr 50,-/mnd 1 000,- 500,-/time gang 2 Inkludert 200,- Inkludert 50,-/mnd 1 000,- 500,-/time 3 Inkludert 500,- 300,-/pr. 200,-/mnd 2000,- 500,-/time gang 4 Inkludert 1000,- 500,-/pr. gang 300,-/mnd 4000,- 500,-/time 1) Brannalarm inkluderer mottak og utrykning til brann og sprinkler, samt mottak og viderevarsling til kunde/vaktselskap for innbrudd- og teknisk alarm. 2) Med teknisk alarm menes for eksempel heisalarm, kjøl- og frysalarm osv. 3) Over en periode på 12 mnd. og når alarmen forårsakes av sveising, sliping, eksos, damp, røyking, manglende vedlikehold, feil bruk etc. Hvis alarmen utløses av innleide firma (for eksempel rørleggere, snekkere osv) vil kunden bli fakturert uansett tidligere antall unødige utrykninger. 4) Materialutgifter kan tilkomme for sikring av skadested. GRUPPE VIRKSOMHET 1 Næringslokaler inntil 200 kvm, private barnehager, gårdsbruk, musèer, galleri, forsamlingslokaler eid av lag og foreninger, lokaler eid av andre akuttetater. 2 Privatboliger med maksimalt 3 boenheter. 3 Næringslokaler inntil 3000 kvm, privatbolig med mer enn 3 boenheter, kommunale bygg, mindre overnattingssteder, private institusjoner, borettslag/sameie, videregående skoler, folkehøgskoler. 4 Næringslokaler over 3000 kvm, større overnattingssteder og institusjoner, kombinerte næringslokaler og boliger. For gruppe 2 er leie av nøkkelsafe inkludert i månedsprisen Kommunale bygg i Nordre Buskerud gis 50% rabatt på månedsavgift for brann- og innbruddsalarm. Side 17

18 Alarmtjenester: (Gjelder ikke for kunder registrert etter ) Brannalarmanlegg: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 4 385, , ,- 21 Årsavgift inntil , , ,- m2 overvåket areal 22 Årsavgift , , ,- m2 overvåket areal 23 Tillegg pr. 100 m2 55,- 55,- 55,- mer enn 5000 m2 overvåket areal 24 Maksimal årsavgift pr , , ,- brannalarm Sprinkleranlegg: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 4 385, , ,- 26 Årsavgift inntil , , ,- m2 beskyttet areal 27 Årsavgift , , ,- m2 beskyttet areal 28 Tillegg pr. 100 m2 mer enn 5000 m2 55,- 55,- 55,- beskyttet areal 29 Maksimal årsavgift , , ,- pr sprinkleralarm Brannalarmanlegg komb. m/sprinkleranlegg: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 6 578, , ,- 31 Årsavgift inntil , , ,- m2 overvåket areal 32 Årsavgift , , ,- m2 overvåket areal 33 Tillegg pr. 100 m2 mer enn 5000 m2 55,- 55,- 55,- overvåket areal 34 Maksimal årsavgift , , ,- pr alarmnr Tyveri- og teknisk alarmer: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 2 192, , ,- 36 Årsavgift alarm nr , , ,- 37 Årsavgift alarm nr ,- 877,- 877,- 38 Årsavgift pr. alarm utover 2 438,- 438,- 438,- Side 18

19 Innbrudds- og brannalarmer fra boliger Nr. Tekst Årsavgift 1 850, , ,- brannalarm 40 Årsavgift 650,- 650,- 650,- innbrudd/teknisk alarm (pr. alarm) 41 Utrykningsavgift 550,- 550,- 550,- inntil 1 time 42 Utrykningsavgift Utover 1 time pr 400,- 400,- 400,- påbegynte time 43 Grunnpris for sikring 2 500, , ,- av skadested 44 Avgift for gjentatte unødige alarmer 1 000, , ,- Trygghetsalarmer 45 Årsavgift for mottak og videreformidling 510,- 510,- 510,- 46 Årsavgift beredskap 2 800, , ,- 47 Årsavgift utrykning pr time 600,- 600,- 600,- 48 Utrykning over 1 time pr påbegynt ½ time 500,- 500,- 500,- 49 Grunnpris for sikring av skadested 3 500, , ,- 50 Avgift for gjentatte unødvendige alarmer 3 500, , ,- Side 19

20 5 EIENDOMSFORVALTNING (leie av lokaler, husleier m.v) Tekst Lokaler pr time Politiske partiers 0,- 0,- 0,- virksomhet Virksomhet inn under lov 0,- 0,- 0,- om voksenopplæring Virksomhet rettet mot 0,- 0,- 0,- barn under 16 år Arrangement i 0,- 0,- 0,- institusjonens ordinære drift Flyktningers kulturelle virksomhet i løpet av de 5 0,- 0,- første års botid Flyktningers virksomhet rettet mot barn og unge 0,- 0,- under 16 år Møtelokaler 90,- 90,- 95,- Møtelokaler i fritidsklubb, 90,- 90,- 95,- Arnemannsveien Møtelokaler i fritidsklubb, 120,- 120,- 125,- Arnemannsveien m/kjøkken Leie av storsal m/kjøkken i Fritidsklubber, 990,- 990, ,- Arnemannsveien (arrangementer) Gymnastikksal 175,- 175,- 185,- Gymnastikksal 210,- 210,- 220,- m/garderobe Garderober 175,- 175,- 185,- Leie av spesialrom/ 310,- 310,- 325,- undervisningslokaler Tilsyn pr time 245,- 245,- 280,- Renhold pr time 215,- 215,- 280,- Fra kl 16 til kl 21 betales vask og tilsyn i tillegg. For bruk etter kl 21 etter avtalt pris. Svømmehall m/garderobe 265,- 265,- 275,- Voksne 32,- 32,- 34,- Barn 21,- 21,- 22,- Alle brukere av svømmehall skal betale, med unntak av skoleklasser hvor elevene er 16 år og yngre. Side 20

21 Større arrangementer/overnatting/bruk av spesialrom/næringsvirksomhet. Pris avtales basert på kostnadsdekning. Trygdeleiligheter Husleie i blokk kr 765,- pr m2 pr år Husleie i rekke/kjedehus kr 826,- pr m2 pr år Den nye leien iverksettes fra 1. mars Husleien for trygdeleiligheter beregnes ut fra pris pr m2 og er basert på gjengs leie. Husleien den enkelte betaler er faktisk leie, med fratrekk av eventuell bostøtte. Bostøtten beholdes av kommunen. Husleieloven gir utleier rett til å indeksregulere leien i samsvar med 100% endring i konsumprisindeksen en gang hvert år, forutsatt at det er mindre enn ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og den annen part må gis skriftlig varsel med minst èn måneds frist før endring foretas. Kommunale omsorgsboliger i borettslag Borettslagets leie legges til grunn. I tillegg til husleien kommer leie av garasje/carport og et administrasjonsgebyr på kr 30 pr mnd. Husleien den enkelte betaler er faktisk leie med fratrekk av eventuell bostøtte som kommunen beholder. Andre omsorgsboliger Husleien varierer mellom kr og kr pr mnd avhengig av hva som dekkes av leiesummen. Søknadsskjemaer og informasjon fåes på Servicetorget, tlf Side 21

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer