RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement Vedtatt av kommunestyret , sak 149/07 og 155/07.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07."

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret , sak 149/07 og 155/07.

2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD MILJØ- OG AREALFORVALTNING GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPPSSAKER GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING LANDBRUK KOMMUNALTEKNISK DRIFT (VANN, KLOAKK, TORGAVGIFT M.V.) BRANN- OG REDNING (FEIING, TILSYN, ALARMER M.V) EIENDOMSFORVALTNING (LEIE AV LOKALER, HUSLEIER M.V) BARNEHAGER SKOLEFRITIDS- OG FERIETILBUD PLEIE OG OMSORGSTJENESTER KULTUR OG KULTURSKOLE RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD RENOVASJON (HRA) Side 2

3 1 Forord Betalingsregulativet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år. Eventuelle endringer som foretas i løpet av året forsøkes innarbeidet i regulativet. Oppdatert betalingsreglement/prisliste er tilgjengelig på kommunens internettside, Servicekontoret, tlf , vil kunne innhente nødvendig informasjon og gi deg tilbakemelding innen 24 timer, eller finne rett person for din henvendelse vedrørende spørsmål angående betalingssatser. Servicekontoret behandler og/eller mottar også søknader om redusert betaling i barnehage og skolefritidsordning (SFO), leie av basseng på Austjord, leie av torgplass, leie av areal til tivoli m.v. Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS som er et interkommunalt aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke. Gebyrene for privathusholdninger, hytter og næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside Abonnementene belastes direkte av HRA. Evt spørsmål kan rettes til HRA, telefon Side 3

4 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPPSSAKER Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16 og Plan- og bygningsloven 109. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr (GG). Dette grunngebyret er kalt rettsgebyr og justeres årlig av Stortinget. For 2008 er 1 GG: kr 860,-. Søknader Ved søknad om ny utslippstillatelse etter 12 og 13 i Forurensningsforskriften tas 4 GG for anlegg 15 PE, 8 GG for anlegg fra PE og 20 GG for anlegg fra PE. Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen tas 1 GG for anlegg 15 PE, 2 GG for anlegg fra PE og 4 GG for anlegg fra PE. Ved søknad om vesentlig endring i utslippstillatelsen tas 2 GG for anlegg 15 PE, 8 GG for anlegg fra PE og 15 GG for anlegg fra PE. For tillatelse etter 93 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med konstruksjoner under bakkenivå tas 2 GG for anlegg 15 PE, 4 GG for anlegg fra PE og 6 GG for anlegg fra PE. For tillatelse etter 93 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad tas samme gebyrer som ved behandling av søknad. For behandling av søknader som kun gjelder gråvannsutslipp fra hytter eller avløp til tett tank, tas 50 % av vanlig gebyr. Lokal godkjenning/ansvarsretter Søknad om lokal godkjenning av foretak etter 16 i forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett (GOF) for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, eller ved søknad om personlig godkjenning eller en selvbygger søker etter GOF 17: Første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og fagområder: 2 GG. Ved senere søknader når det ikke kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner eller fagområder, uansett antall klasser, funksjoner og fagområder som omfattes: 1 GG. Dersom det foreligger sentral godkjenning eller når det kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr. For behandling av søknad om ansvarsrett etter GOF 16 og 17 for hvert enkelt foretak eller person ved behandling av søknad om tillatelse: 1 GG. Side 4

5 Kontroll Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks, gjennomgang av interne driftsrutiner etc. tas et engangsgebyr. Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter omfang og kommunens tidsforbruk, gebyrene fastsettes likevel innenfor visse rammer: 1-4 GG for anlegg 15 PE, 2-8 GG for anlegg fra PE og 3-12 GG for anlegg fra og 4-22 GG for anlegg fra PE. Ved uttak av vannprøver i forbindelse med kontroller kommer analysekostnader i tillegg. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider (nytt) Ved behandling av saker tilknyttet opprydding i forurenset grunn vil tiltakshaver blir belastet ut i fra en skjønnsmessig vurdering basert på timebruken ved saksbehandling. Gebyret skal samlet ikke overstige kommunens kostnader. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg. Diverse For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr. Dersom søknaden eller meldingen trekkes etter den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50% av normalt gebyr. Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken eller etter at meldingen er behandlet, og gebyr er betalt, må det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Plan- og bygningstjenesten, som vurderer om hele gebyret eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, kan saksbehandler redusere eller frafalle gebyret. For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven 93 tas vanlig gebyr med 50 % påslag. Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. Side 5

6 2.2 GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i forurensingssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra tiltakshaver for: Offentlig kunngjøring: 2 GG. Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner ol.: 4 GG. Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor. 2.3 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. Hvordan gebyret beregnes: Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr (GG), jfr. Kommunestyrevedtak 95/0217. Dette grunngebyret er kalt rettsgebyr og justeres årlig av Stortinget. Grunnsatsen for rettsgebyret (1 GG) er kr 860,- for Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en eiendom der summen sammenlagt er under 50 m², beregnes gebyret under ett. Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med tiltaket. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser kommer i tillegg. Der hvor særskilt kommunal påvisning eller oppmåling er nødvendig kommer gebyr for dette i tillegg. Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling gjennomføres. For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter teknisk forskrift av 1997 kap. III 3-5. I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som ligger mer enn 1,0 m innenfor takoverdekningen, f.eks. carporter, overdekkede terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer for hver 3. meter, slik teknisk forskrift 3-5 angir, tas ikke med. Side 6

7 2. Søknader: For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av plan- og bygningslovens 87 og 93 (inkludert 95a, 1. ledd og 95 b), beregnes gebyr etter samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med: 2,5 GG pr. påbegynt 50 m² for de første 500 m2. For de neste arealer mellom 500 m² til 1000 m² tas 1,5 GG pr. påbegynte 50 m². For de neste arealer over m² til m2 tas 1 GG pr. påbegynte 50 m². For de neste arealer over m² tas 0,5 GG pr. påbegynte 50 m2. For lagerhaller ol. tas 50% av normalt gebyr. Det tas likevel, for alle søknader, minst 4GG. For anlegg etter 93 med fyllinger og masseuttak regnes volumet ut og det tas 1 GG pr. påbegynt 1000 m3, likevel minst 4 GG. For veg-, kabel- og ledningsanlegg tas: 1 GG pr. påbegynte 100 m for de første m. For de neste lengder mellom m og m tas 0,5 GG pr. påbegynte 100 m. For de neste lengder over m tas 0,1 GG pr. påbegynte 100 m. Det tas likevel minst 4GG, bortsett fra 1GG for stikkledninger inntil 100 m. For saksbehandling av søknad om deling ( 93 h) m. fl.), tas et gebyr på 5 GG. For separat søknad om igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven 95 a, 2. ledd tas 1 GG for hver igangsettingstillatelse. For dispensasjoner ( 7 og 88) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, vår behandling i forbindelse med veglov eller andre aktuelle lover, beregnes 2 GG for hver dispensasjon. 3. Lokal godkjenning/ansvarsretter: Søknad om lokal godkjenning av foretak etter 16 i forskrift til plan- og bygningsloven om foretak for ansvarsrett (GOF) for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, eller ved søknad ved søknad etter GOF 17 om personlig godkjenning, unntatt selvbygger: Første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og fagområder: 2 GG. Ved senere søknader når det ikke kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for disse klasser, funksjoner eller fagområder, uansett antall klasser, funksjoner og fagområder som omfattes: 1 GG. Dersom det foreligger sentral godkjenning eller når det kan vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr. Side 7

8 4. Ansvarsrett: For behandling av søknad om ansvarsrett etter GOF 16 og 17 for hvert enkelt foretak eller person ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak: 1 GG. 5. Meldinger: For behandling av meldinger etter plan- og bygningslovens 81, 85, 86a (saksbehandlingsforskriftens 9 a, b, og c), 86b, beregnes gebyr etter samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med 1 GG pr. påbegynt 50 m², likevel minst 3 GG. (I meldinger etter 81 er installasjoner inkludert i gebyret.). 6. Spesielle arbeider/søknader/meldinger: For riving av bygning inntil 50 m2, tas et gebyr på 1GG. For riving av bygninger mellom 50 m2 og 100 m2, tas et gebyr på 2GG. For riving av bygning over 100 m2, tas et gebyr på 3GG hvis melding og 4GG (+gebyr for eventuell ansvarsrett) for søknader. For behandling av mindre arbeider, sanering av radon, tilbygg/påbygg inntil 20 m², små meldepliktige skilt og reklamer, antenner, sanering av slamavskillere, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser eller endring av fasade på småhus, betales 1 GG. For piper, oljetanker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass som ikke inngår i annen søknad, og søknad som ansvarsrett og ev lokal godkjenning av foretak i tilknytning til sådan søknad, tas et samlet gebyr på 1 GG. For større fyringsanlegg, som ikke inngår i annen søknad, tas et gebyr på 2 GG og vanlig gebyr for ansvarsrett og evt lokal godkjenning av foretak. For heis, rulletrapp, løfteinnretning o.l., tas 2 GG. For skilt, reklame, større fasadeendringer, ventilasjon, murer, sanering av slamavskillere, levegger, støyskjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og lignende konstruksjoner i medhold av plan- og bygningslovens 93 og 85, basseng, brønn og dam etter 93 og 83, vår behandling i forbindelse med annet lovverk, bruk av nabogrunn og bruksendring tas 3 GG. Omfatter bruksendring også bygningsmessig arbeid, tas eget gebyr for arbeidene i tillegg. For uteservering etter plan- og bygningslovens 78 tas 3 GG. 7. Diverse: For behandling av revidert søknad/melding beregnes 50% av normalt gebyr. For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, kan bygningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyret. For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad eller melding, jfr. forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 5 og 7, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr. For skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 5 og 7 eller andre lover/bestemmelser, tas ½ GG i gebyr. For behandling av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. Side 8

9 Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10% i administrasjonstillegg. I avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr, likevel minst 4 GG. Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50% av normalt gebyr. Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, som vurderer om hele gebyret eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. For merarbeid i saker der arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser eller utført i strid med disse, tas vanlig gebyr med 50 % påslag, likevel minst 7 GG. For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas 4 GG. 2.4 GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER For 2007, gitt med hjemmel i delingsloven av 23/6-78. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr GG som fastsettes gjennom lovvedtak av Stortinget. I 2007 er grunngebyret: kr 860,-. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL GRENSEJUSTERINGER/TILLEGG. Areal i m2: Fra og med Til og med Pris GG GG GG GG GG GG GG 2. Gebyr for kart- og oppmålingsarbeider over areal til utbyggingsformål. Areal i m2 Fra og med Til og med Pris GG GG Deretter 1/1 GG pr. overskytende daa. Mer enn 5 tomter samtidig i bolig/hyttefelt utgjør gebyret 11 GG pr tomt. Mer enn 10 tomter samtidig i bolig/hyttefelt utgjør gebyret 9 GG pr tomt. Side 9

10 3. Gebyr for kartforretning over grenser For inntil 2 grensepunkt 3 GG Deretter pr. punkt 2 GG Dersom det skal holdes kartforretning over alle grenser omkring eiendommen, betales gebyr etter pkt. 2. Det rimeligste alternativ skal likevel benyttes. 4. Gebyr for grensepåvisning Antall påviste punkter Inntil 2 punkter - 3 GG Deretter 1 GG pr. overskytende punkt. 5. Gebyr for kartforretning over punktfeste For kartforretning over punktfeste betales 7 GG. Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka, skal gebyret beregnes som for registreringsbrev. 6. Gebyr for avbrutt forretning Ved tilbakekalling etter at forretning er berammet, avbrutt eller annulert betales 2 GG, pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingskontoret på grunnlag av medgått tid. 7. Gebyr for påtegning/ajourføring av målebrev For påtegning/ajourføring av målebrev, betales 2 GG. 8. Gebyr for plassering av bygg 1. gangs utsetting 4 GG mva er inkludert 2. gangs utsetting 2 GG mva er inkludert 9. Gebyr for kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer For kart- og delingsforretninger over sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og Gebyr for registreringsbrev For utarbeidelse av registreringsbrev betales etter anvendt tid. Minstegebyr er 5 GG 11. Anvendt tid Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter delingsloven som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes etter anvendt tid. Et målelag (landmåler/assistent) 1 GG pr. time. Måling med GPS kr 650,- pr. time. Kontorarbeid 1/2 GG pr. time. Minstegebyr 3 GG utgår Mva kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighetsoppgave. 12. Digitale kartdata ( Geovekstdata ) Pris for salg av digitale kartdata refererer seg til pris fastsatt av Geovekstforum. 13. Midlertidig forretning For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på 1 GG. 14. Megleropplysninger For standard meglerpakke betales 1 GG. Side 10

11 15. Gebyrregulering Gebyrene reguleres i forhold til gjeldende GG. 16. Betalingsbetingelser Alle gebyr skal betales til Ringerike kommunekasse. Gebyret beregnes etterskuddsvis etter det regulativet og de satser som gjelder den dagen forretningen ble rekvirert (journalført i kommunen). Dette gjelder også tinglysingsgebyr. Gebyrsatsene inkluderer landmåler, hjelpemannskap, administrasjon, merkemateriell og transport. 17. Sikringsgebyr I saker hvor gebyret åpenbart er urimelig, kan miljø- og arealforvaltning fastsette et passende gebyr. 18. Gebyr for kartkopier mm. Papir A ,0 X 29,7 20,- Papir A ,7 X 42,0 20,- Papir A ,0 X 59,5 40,- Papir A ,5 X 84,0 50,- 61,0 x 76,0 50,- 70,0 X 90,0 50,- Polyesterfilm: A 4 40,- A 3 50,- A 2 100,- A ,- 61,0 X 76,0 120,- 70,0 x 90,0 140,- Utplotting av digitale kart- og plandata A 4 40,- A 3 50,- A 2 100,- A ,- 61,0 X 76,0 120,- 70,0 x 90,0 140,- Side 11

12 2.5 GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING A) Alminnelige bestemmelser. 1. Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr (GG), kalt rettsgebyr som justeres årlig av Stortinget. For 2007 er 1 GG: kr 860,-. 2. Gebyret gjelder kommunens behandling i forbindelse med planen. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i tillegg. 3. For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, kan lederen frafalle eller redusere gebyret. 4. For en muntlig veiledning omkring en plansak tas ikke gebyr. 5. For behandling av klage over et tidligere vedtak tas ikke gebyr. 6. Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10% i administrasjonstillegg. 7. For behandling av revidert søknad som ikke er ledd i en normal planutvikling, beregnes 50 % av normalt gebyr. For små justeringer kan gebyret ytterligere reduseres, eller saksbehandler kan frafalle gebyret. 8. Beregningsgrunnlag for gebyr er det planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn. I beregningsgrunnlaget medtas ikke arealer for følgende formål: a) Landbruksområde b) Offentlig trafikkområde c) Friområde d) Fareområde e) Spesialområde bevaring/vern 9. Gebyret kan reduseres med inntil 30% dersom materialet leveres digitalt og i en slik form at det umiddelbart kan nyttes direkte i kommunens systemer og følger de offentlige standarder for slike produkter. B) Gebyrer For behandling av privat reguleringsplanforslag beregnes: Pr 1daa: 5GG, min 40GG, maks 130GG For behandling av privat bebyggelsesplanforslag beregnes: Pr 1daa: 5GG, min 30GG, maks 100GG. For behandling av privat reguleringsendringsforslag beregnes gebyr som for nytt planforslag. For behandling av privat forslag om mindre vesentlig endring av regulerings- eller bebyggelsesplan: 20GG. For behandling av enkle søknader om dispensasjon fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov eller forskrift beregnes 2 GG for hver dispensasjon. For behandling av omfattende dispensasjonssaker med uttalelser fra overordnet/eksterne myndigheter fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov eller forskrift kan beregnes inntil 4GG for hver dispensasjon. Side 12

13 For behandling av plan som medfører konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven, beregnes tilleggsgebyr, 30 GG når kommunen er ansvarlig myndighet og 20 GG når andre er ansvarlig myndighet. 2.6 LANDBRUK Gebyr delingssaker kr 750,-. Gebyr konsesjonssaker: 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum, og 2 promille av overskytende beløp: minimumsgebyr kr 750,- maksimumsgebyr kr ,- Fellingsavgifter, storvilt: Voksen elg kr 440,- Elgkalv kr 255,- Voksen hjort kr 330,- Hjortekalv kr 200,- Rådyr: Ingen fellingsavgift. Side 13

14 3 KOMMUNALTEKNISK DRIFT (vann, kloakk, torgavgift m.v.) Alle priser ekskl. mva. Nr. Tekst Tilknytningsavgifter: 2.01 Tilknytningsavgift , , ,- enebolig (EB vann og kloakk) 2.02 Bare vann (50% av 1 EB) 9 000, , , Bare kloakk (60% av , , ,- EB) 2.1 Vannavgift pr m³ 13,40 12,40 8, Kloakkavgift pr m³ 19,00 20,00 21, Andre gebyrer: 2.31 Purregebyr for ikke 64,- 100,- 100,- returnert avlesningskort fra og med 1. purring 2.32 Avlesningsgebyr hvor 246,- 246,- 246,- kommunen må lese av måler 2.35 Påkoblingsgebyr ved 620,- 620,- 620,- avstengt vannledning 2.36 Gebyr rørleggeranmeldelse 320,- 320,- 400, Septik rensekostnad pr. 308,- 308,- 308,- m³ 2.42 Fett, trefiber m.m. pr m³ 308,- 308,- 308, Tette septiktanker pr m³ 100,- 100,- 100, Gråvannstanker pr m³ 110,- 110,- 110, Transport septik inntil 565,- 581,- 609,- 3m³ (indeksreg jan 08) 2.52 Transport septik pr m3 119,- 122,- 128,- over 3m³ (indeksreg jan 08) 2.54 Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 339,- 339,- 339,- Vedr pkt 2.51 og 2.52 vil disse bli korrigert når indekstallene er klare, avventer Teknisk Side 14

15 2.7 Torgavgift: Torgplass årsavgift 3 300, , ,- 4 x 4m 2.72 Tilfeldig torgplass pr 224,- 224,- 224,- dag 4 x 4m 2.73 Tilfeldig handel pr dag 224,- 224,- 224,- 6 m² 2 74 Strømtilkobling pr dag 107,- 107,- 107,- Side 15

16 4 BRANN- OG REDNING (feiing, tilsyn, alarmer m.v) Feie- og tilsynsavgift: Nr. Tekst Feieavgift pr pipeløp 275,- 285,- 450,- Tilsynsavgift pr tilsyn/boenhet 550,- 570,- 756,- Andre tjenester fra feiervesenet: Nr. Tekst 2008 Arbeid på fyrkjele i 415,- boligenhet pr gang Arbeid på annen fyrkjele 825,- pr. time (min 1 time) Kamerakontroll av 600,- skorstein/pipe pr stk. Hyttefeiing Etter medgått tid, minimum kr. 600,- Nr. Tekst Undervisning pr time 450,- 450,- 700,- 10 Mannskap dagtid pr time 300,- 300,- 400,- 11 Mannskap kveld/natt/helg 500,- 500,- 600,- pr time 12 Mannskapsbil (inkl. sjåfør) 500,- 500,- 600,- pr time 13 Tankbil (inkl. sjåfør) pr 700,- 700,- 800,- time 14 Stigebil (inkl) sjåfør) pr 800,- 800,- 900,- time 15 Elektrisk lensepumpe 150,- 150,- 150,- m/slange pr døgn 16 Utleie liten pumpe pr døgn 150,- 150,- 150,- 17 Utleie stor pumpe pr døgn 250,- 250,- 250,- 18 Utleie slanger pr døgn pr 50,- 50,- 50,- stk 19 Avgift for unødig utrykning 3 500, , ,- (pr stk) utover 3 pr år Side 16

17 Alarmtjenester: (gjelder nye kunder fra , for gamle kunder se egen oversikt nedenfor) Brannalarmanlegg tilkoplet brannvesenets alarmsentral Gruppe Tilknytning Måneds- Avgift Utvidelse Av anlegget Tillegg for utrykning til innbrudd eller teknisk alarm 2) Unødvig utrykning, gebyr pr stk utover 3 3) Tillegg for utrykning innbrudd/ teknisk som varer over 1 time 4) 1 Inkludert 250,- 300,-/pr 50,-/mnd 1 000,- 500,-/time gang 2 Inkludert 200,- Inkludert 50,-/mnd 1 000,- 500,-/time 3 Inkludert 500,- 300,-/pr. 200,-/mnd 2000,- 500,-/time gang 4 Inkludert 1000,- 500,-/pr. gang 300,-/mnd 4000,- 500,-/time 1) Brannalarm inkluderer mottak og utrykning til brann og sprinkler, samt mottak og viderevarsling til kunde/vaktselskap for innbrudd- og teknisk alarm. 2) Med teknisk alarm menes for eksempel heisalarm, kjøl- og frysalarm osv. 3) Over en periode på 12 mnd. og når alarmen forårsakes av sveising, sliping, eksos, damp, røyking, manglende vedlikehold, feil bruk etc. Hvis alarmen utløses av innleide firma (for eksempel rørleggere, snekkere osv) vil kunden bli fakturert uansett tidligere antall unødige utrykninger. 4) Materialutgifter kan tilkomme for sikring av skadested. GRUPPE VIRKSOMHET 1 Næringslokaler inntil 200 kvm, private barnehager, gårdsbruk, musèer, galleri, forsamlingslokaler eid av lag og foreninger, lokaler eid av andre akuttetater. 2 Privatboliger med maksimalt 3 boenheter. 3 Næringslokaler inntil 3000 kvm, privatbolig med mer enn 3 boenheter, kommunale bygg, mindre overnattingssteder, private institusjoner, borettslag/sameie, videregående skoler, folkehøgskoler. 4 Næringslokaler over 3000 kvm, større overnattingssteder og institusjoner, kombinerte næringslokaler og boliger. For gruppe 2 er leie av nøkkelsafe inkludert i månedsprisen Kommunale bygg i Nordre Buskerud gis 50% rabatt på månedsavgift for brann- og innbruddsalarm. Side 17

18 Alarmtjenester: (Gjelder ikke for kunder registrert etter ) Brannalarmanlegg: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 4 385, , ,- 21 Årsavgift inntil , , ,- m2 overvåket areal 22 Årsavgift , , ,- m2 overvåket areal 23 Tillegg pr. 100 m2 55,- 55,- 55,- mer enn 5000 m2 overvåket areal 24 Maksimal årsavgift pr , , ,- brannalarm Sprinkleranlegg: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 4 385, , ,- 26 Årsavgift inntil , , ,- m2 beskyttet areal 27 Årsavgift , , ,- m2 beskyttet areal 28 Tillegg pr. 100 m2 mer enn 5000 m2 55,- 55,- 55,- beskyttet areal 29 Maksimal årsavgift , , ,- pr sprinkleralarm Brannalarmanlegg komb. m/sprinkleranlegg: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 6 578, , ,- 31 Årsavgift inntil , , ,- m2 overvåket areal 32 Årsavgift , , ,- m2 overvåket areal 33 Tillegg pr. 100 m2 mer enn 5000 m2 55,- 55,- 55,- overvåket areal 34 Maksimal årsavgift , , ,- pr alarmnr Tyveri- og teknisk alarmer: Nr. Tekst Tilknytningsavgift 2 192, , ,- 36 Årsavgift alarm nr , , ,- 37 Årsavgift alarm nr ,- 877,- 877,- 38 Årsavgift pr. alarm utover 2 438,- 438,- 438,- Side 18

19 Innbrudds- og brannalarmer fra boliger Nr. Tekst Årsavgift 1 850, , ,- brannalarm 40 Årsavgift 650,- 650,- 650,- innbrudd/teknisk alarm (pr. alarm) 41 Utrykningsavgift 550,- 550,- 550,- inntil 1 time 42 Utrykningsavgift Utover 1 time pr 400,- 400,- 400,- påbegynte time 43 Grunnpris for sikring 2 500, , ,- av skadested 44 Avgift for gjentatte unødige alarmer 1 000, , ,- Trygghetsalarmer 45 Årsavgift for mottak og videreformidling 510,- 510,- 510,- 46 Årsavgift beredskap 2 800, , ,- 47 Årsavgift utrykning pr time 600,- 600,- 600,- 48 Utrykning over 1 time pr påbegynt ½ time 500,- 500,- 500,- 49 Grunnpris for sikring av skadested 3 500, , ,- 50 Avgift for gjentatte unødvendige alarmer 3 500, , ,- Side 19

20 5 EIENDOMSFORVALTNING (leie av lokaler, husleier m.v) Tekst Lokaler pr time Politiske partiers 0,- 0,- 0,- virksomhet Virksomhet inn under lov 0,- 0,- 0,- om voksenopplæring Virksomhet rettet mot 0,- 0,- 0,- barn under 16 år Arrangement i 0,- 0,- 0,- institusjonens ordinære drift Flyktningers kulturelle virksomhet i løpet av de 5 0,- 0,- første års botid Flyktningers virksomhet rettet mot barn og unge 0,- 0,- under 16 år Møtelokaler 90,- 90,- 95,- Møtelokaler i fritidsklubb, 90,- 90,- 95,- Arnemannsveien Møtelokaler i fritidsklubb, 120,- 120,- 125,- Arnemannsveien m/kjøkken Leie av storsal m/kjøkken i Fritidsklubber, 990,- 990, ,- Arnemannsveien (arrangementer) Gymnastikksal 175,- 175,- 185,- Gymnastikksal 210,- 210,- 220,- m/garderobe Garderober 175,- 175,- 185,- Leie av spesialrom/ 310,- 310,- 325,- undervisningslokaler Tilsyn pr time 245,- 245,- 280,- Renhold pr time 215,- 215,- 280,- Fra kl 16 til kl 21 betales vask og tilsyn i tillegg. For bruk etter kl 21 etter avtalt pris. Svømmehall m/garderobe 265,- 265,- 275,- Voksne 32,- 32,- 34,- Barn 21,- 21,- 22,- Alle brukere av svømmehall skal betale, med unntak av skoleklasser hvor elevene er 16 år og yngre. Side 20

21 Større arrangementer/overnatting/bruk av spesialrom/næringsvirksomhet. Pris avtales basert på kostnadsdekning. Trygdeleiligheter Husleie i blokk kr 765,- pr m2 pr år Husleie i rekke/kjedehus kr 826,- pr m2 pr år Den nye leien iverksettes fra 1. mars Husleien for trygdeleiligheter beregnes ut fra pris pr m2 og er basert på gjengs leie. Husleien den enkelte betaler er faktisk leie, med fratrekk av eventuell bostøtte. Bostøtten beholdes av kommunen. Husleieloven gir utleier rett til å indeksregulere leien i samsvar med 100% endring i konsumprisindeksen en gang hvert år, forutsatt at det er mindre enn ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og den annen part må gis skriftlig varsel med minst èn måneds frist før endring foretas. Kommunale omsorgsboliger i borettslag Borettslagets leie legges til grunn. I tillegg til husleien kommer leie av garasje/carport og et administrasjonsgebyr på kr 30 pr mnd. Husleien den enkelte betaler er faktisk leie med fratrekk av eventuell bostøtte som kommunen beholder. Andre omsorgsboliger Husleien varierer mellom kr og kr pr mnd avhengig av hva som dekkes av leiesummen. Søknadsskjemaer og informasjon fåes på Servicetorget, tlf Side 21

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx/12-12, sak xxx/12

Vedtatt av kommunestyret xx/12-12, sak xxx/12 RINGERIKE KOMMUNE BETALINGSREGLEMENT 2013 Vedtatt av kommunestyret xx/12-12, sak xxx/12 Sist oppdatert 25/10-12 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR

Detaljer

Betalingsreglement 2014

Betalingsreglement 2014 Betalingsreglement 2014 Vedtatt av kommunestyret xx.12.2013, sak xx/13 Sist oppdatert 28.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Betalingsreglement 2016

Betalingsreglement 2016 Betalingsreglement 2016 Formannskapets høringsforslag Innhold 1 Forord... 1 2 Barnehager... 2 3 Skolefritidsordning og ferietilbud... 3 3.1 Aktiv ferie... 3 4 Kultur... 4 4.1 Bibliotek... 4 4.2 Kulturskole...

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15 Ringerike kommune Betalingsreglement 2015 Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15 Oppdatert 01.07.2015 Innhold 1 Forord... 2 2 Barnehager... 3 3 Skolefritidsordning og ferietilbud... 4 3.1 Skolefritidsordning

Detaljer

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Formannskapets høringsforslag

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Formannskapets høringsforslag Ringerike kommune Betalingsreglement 2015 Formannskapets høringsforslag Innhold 1 Forord... 2 2 Barnehager... 3 3 Skolefritidsordning og ferietilbud... 4 3.1 Skolefritidsordning (SFO)... 4 3.2 Aktiv ferie...

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2009:

GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2009: GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR 2009: Gebyrer for vann 2009 - eks. mva Fast del Vaiable del Sum 2009 Leiligheter under 75m2 kr 872 kr 990 kr 1 863 Boliger 75-150 m2 kr 1 454 kr 2 228 kr 3 682 Boliger 151-250

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013

GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 GEBYRREGULATIV OG BETALINGSORDNING 2013 FOR FØLGENDE SAKSOMRÅDER: AREALPLANER BYGGESAKER KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER KONSESJONSSAKER M.V. SAKER ETTER FORURENSNINGSLOVEN OPPRETTELSE AV EIERSEKSJONER SAKER

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler:

I den utstrekning avgiftsberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal avgiftspliktig areal i m2 beregnes etter følgende regler: Asker kommune Bygnings- og reguleringsavdelingen FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV BYGGE- SAKER, DELESAKER OG INNSENDTE PLANSAKER 2005 Blankettnr. 70-1010 Vedtatt av Asker kommunestyre 30.11.2004 med

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for byggesaker, plansaker, delingssaker, kartforretning, oppmåling m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1. Hjemmel Dette gebyrregulativ er fastsatt

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016 SKOLE OG KULTURETATEN 2015 2016 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 580 kr 2 655 2,9 % Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr.

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 1. Kommunale avgifter og gebyrer 2014 a) Kultur og undervisning Barnehagesatser 2013 Plasstørrelse: 1. barn 2. barn (30 % mod.) 3. barn (50 % mod.) 100 % 2.330,- 1.630,- 1.165,- 80 % 2.100,- 1.470,- 1.050,-

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver.

Private planer Private planer defineres som alle planer hvor kommunen ikke er oppdragsgiver. KAP. 3 PLANSAKER Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak, før den legges ut til offentlig ettersyn skal det betales 50% av fullt gebyr. Trekkes saken etter 1.gangs behandling i planutvalget betales 75%

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER A 1 HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 25.04.2016 (vedtatt i Kommunestyret 25. april 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2009 - Gebyrregulativ for plan og byggesak, kart og oppmålingstjenester og eierseksjonering. - Prisliste for tjenesteyting, kart og kartdata Vedtatt av kommunestyret 11.12.2008

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2015 FOR OVERHALLA KOMMUNE Behandles av kommunestyret i sak 8/1, den 17.12.201 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2015 FOR

Detaljer

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Vedlegg 1B Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2014, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.13. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Budsjett 2011 Overhalla kommune 13. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innledning Avgiftsregulativet for 2011 er

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLAN OG BYGGESAKER- gjeldende f.o.m. 01.01.2015 Jf. Pbl 33-1 Fra 01.07. 2015 settes grunnbeløpet B til kr. 1505 Alle arealer i gebyrregulativet er basert på bruksareal

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Oppegård kommune Gjelder fra 1.1.2012, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.11. Fastsatt i medhold av 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010.

A. GENERELT: GJELDER FRA 01.01.2010. - REVIDERT PR. 01.01.2002. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 20.06.02, VIRKNING F.O.M. 26.06.02. - REVIDERT I KOMMUNESTYRET 15.05.03 MED VIRKNING F.O.M. 06.06.03 - REVIDERT - ØKNING 20 %, 07.01.99. - ØKNING 5

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer