- Betyr inntekt / + betyr utgift Venstres endringer SAMLET RESULTAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Betyr inntekt / + betyr utgift Venstres endringer SAMLET RESULTAT 0 0 0-0 0"

Transkript

1 SALDERING AV ÅRSBUDSJETT 2009 & ØKONOMIPLAN Betyr inntekt / + betyr utgift Venstres endringer SAMLET RESULTAT SKATTER OG RAMMETILSKUDD B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie midler Eiendomsskatt - netto Sum skatteinntekter ØVRIGE INNTEKTER B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Statstilsk ressurskrevende tjenester Refusjon mva drift Kalk. renter og avskrivn Utbytte Haugaland Kraft Sum øvrige inntekter RENTER OG AVDRAG B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Renteutg (inkl VAR) eksisterende lån Renteinntekter Ref. reform 97 - inv Ref. rente nye skolebygg Komp.tilsk. Eldreomsorg/psykiatri Komp.tilsk.Skolebygg ny Komp. Kirker ny fra Netto rentutgift Avdrag (inkl VAR) eksisterende lån Netto kapitalutgift Felles utgifter og inntekter B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 AFP-kostnader Div kontingenter og forsikringer Overføring andre trossamfunn Avsetning fremtidige pensjonsforpliktelse Estimat premieavvik Avsetning til reguleringspremie/pensjonskostnader Lønnsoppgjør Netto avsetning til fond Dekn.av et evt krav (Terra) Netto utgift Beløp til fordeling; INVESTERINGER B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Formidlingslån - avdrag NYE INVESTERINGER Eiendomskjøp side: 1

2 Rådhuset IKT-investeringer kommunen. samlet IKT - grunnskolen Utskifting av utstyr, grunnskolen Solandsbakken barnehage-ny avd Skåredalen skole, Erstatte dører idrettshall 100 Ombygging Helsehus Rossabø skole Ny brakke Fagerheim skole Lillesund skole Håvåsen skole Hauge skole Oppfølging skolebruksplan - forprosjekt Callinganlegg Gard skole Breidablik, gymnastikksal Bygge øvings-og konsertsal-(breidablik konsertsal) 250 Utstyr bydelshusene 500 Inventar og utstyr Bleikemyr bydelshus Inventar og utstyr Gamle Slakthuset 100 Inventar og utstyr Hemmingstad 100 Teleskopamfi storsal-hemmingstad Haugesund folkebibliotek Alarmsystem biblioteket Erstatningskjøp pleie- og omsorg Lar basen 350 AD-kollektiv bygging Bjørgene sprinkleranlegg Skåredalen omsorgssenter Produksjonsutstyr i kjøkkendriften Erstatningsutstyr Helse Ombygg.Bleikemyr legesenter 350 Oppgradering kom. Leiligheter/boliger (Lar) Oppgradering sykesenger/-komm.hjelpemiddelsentral Erstatningskjøp PU PU-boliger/personalbase i Øyvind Skaldaspillerveg Stallveien Idrettsanlegg Ridesenter Ishallprosjektet: Haugesund stadion Brann investeringer: GPS Forvaltning 500 Rehabilitering bygningsmasse HMS-tiltak Brannsikring Inneklima/enøk-tiltak Innbruddsalarmer / overvåkning Utbyggingsområder - bolig Storhaug-Grutle Skåredalen, planlegging boligomr Videre utbygging Skåredalen Fagerheim Vest, 2. Etappe (vest for RV) Svebakken øst Kopphaug Sør Handlingsplan sentrum side: 2

3 Tilgjengelighet funksjonshemmede Trafikksikring Rehabilitering, veger Biler/Maskiner ingeniørvesen/park friluft Øvrige anlegg teknisk drift Utearealer, skoler og barnehager Bro Ur-Hillersøy Jovegen Kommunale broer-kaier Universell tilrettelegging sentrumskjernen Div. mindre invest. KUF Digitalisering Edda Kino Rehablitering Vår Frelsers kirke Vedlikehold tak Rossabø Kirke 200 Diverse inv. Kirke Udland gravlund utvidelse Forslag til endring fra rådmannens saldering: Tilrettelegging for sykkel i sentrum SUM INVESTERING FINANSIERING B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Formidlingslån - avdrag Salg av eiendommer Salg boliger /leiligheter (Risøy) Forventet tilskudd fra Husbanken Risøy Forventet tilskudd fra Husbanken Hauge Refusjon fylket - ny Skjoldaveg Spillemidler kulturskolen 430 Investeringstilskudd omsorgsboliger Overføring fra driftsregnskapet Byggelån Refusjon universell tilrettelegging Momskomp.av investeringer Investeringstilskudd Solandsbakken Forskuttering tippemidler Håvåsen Endring fra rådmannens saldering (gen.låneopptak reguleres automatisk) Redusert momskompensasjon inv side: 3

4 Generelt låneopptak SUM FINANSIERING LÅNEGJELD B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2011 Saldo 1/1 - ekskl. VAR Nye låneopptak - ekskl VAR Avdrag - ekskl VAR Saldo 31/12 - ekskl. VAR Saldo 31/12 - inkl. VAR RESULTATENHETENE / DRIFT B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Beløp til fordeling Resultatenhetene Rådmann IKT Servicesenteret Bestillerkontoret Lønn og personal Økonomienheten PPT Hemmingstad barnehage Sagatun barnehage Bleikmyr barnehage Solandsbakken barnehage St. Olavs barnehage Felles ramme skolene: Lillesund skole Rossabø skole Gard skole Solvang skole Saltveit skole Austrheim skole/bleimyr bydelshus Brakahaug skole Haraldsvang skole og Fagerheim Håvåsen skole Hauge skole Røvær skole Skåredalen skole Breidablik læringssenter Kulturskolen Idrett Gml. Slakthuset allaktivitetshus Hemmingstad kultursenter Hgsd folkebibliotek Helse og forebygging Sosialtjenesten Barnevernet felles omsorg-kjøkken- skåredalen sykehj Bjørgene omsorgssenter Vardafjell omsorgssenter side: 4

5 Haraldsvang omsorgssenter Udland omsorgssenter Kjøkkendrift Havnaberg eldresenter Felles til PU Floravegen Haraldsv.tunet/Ø.Skaldarspillerv Mårstien Valhallgata Teknisk forvaltningsenhet Brann og redning Teknisk driftsavd ekskl. VAR Teknisk driftsavd. VAR Bygg og vedlikeholdsenheten Kultur og festivalutvikling KF Kirkelig fellesråd Brukerbetaling i omsorgsbasene Sum enhetene Saldering B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Beløp til fordeling Sum enhetene =Resultat før saldering (-overskudd/+underskudd) Renter som følge av nye investeringer Avdrag som følge av nye investeringer Nye forslag drift/endr.økonomiplan: Rådm.Erstatning barnehjemsbarn Kommuneplanens samfunnsdel Krisesenteret tilskudd Spesialundervisning i grunnskolen Skoletilbud barn i fosterhjem Alternativ opplæringsarena-- stillinger Godtgjørelse folkevalgte Valg økte kostnader SLT nullvisjonsprosjektet Haugaland Vekst indeksreg Maritim Forum/Nordsjøvegen Haugaland skole og arbeidsliv Sentrumsvekter fra rådmannen Sentrumsvekter til Teknisk drift Kulturbasert næringsutvikling Personal lærlinger Personal opplæringskont Personal Fagskolen Kompetanse program Lederutvikling Rekruttering og omdømmebygging Vikarpool omsorg-pu -Ny stilling Pers.kvalitetskommuneprogrammet side: 5

6 Økonomi- effektiviseringsgevinst fra 2010.: 180 Driftsutg IKTav vedtatte inv Driftsutg IKTav vedtatte inv Driftsutg IKTav vedtatte inv Ny stilling fagutviklingskonsulent Annonsebudsjett serv.senteret Hemm.barnehage-parkeringsplass 95 Finans.bundne fond -95 Rådm,skoleevaluering Driftsm.konsekv.ikt skole Breidabl.skole- Leie av klasserom Skole: timetallsutvidelse SFO - økning sats med 5% Styrking ramme Skole: utvidelse statsbudsjettet: Breidablik læringssenter: ramme Modellkommuneprosjekt Barnevern-Styrking merkantilt 40% still Familieavlastning-besøkshjem - økte satser: Sos.tjenesten økt sosialhjelp volum Redusert inntekskrav bydelshusene Biblioteket: Økn mediebudsjettet Ressurskr.bruker bestillerkontoret Avtale med UniK Ad-kollektiv Nedlegging Sentr.h utsatt Nedlegging Skåreh utsatt Drift Skåredalen utsatt Styrking omsorg/og Isf Undervisningssykehjem PPS - Prosedyreverktøy Nattpatruljen Leasing biler hjemmetjenesten Psykiatrimidler - til fordeling Avtale KSog DNLF Avtale KSog NFF Drift av kommunalt hjelpemiddellager Kjøkkendrift komp.økt ant.pasienter Øke ramme Havnaberg - 10%still Vedtakstimer ress.krevende brukere Styrking ramme PU Transport PU Stallvegen driftsmess.kons Ø.Skaldaspillersveg utsatt kjøp av tjenester Mårstien Idrett: Skatehallen Tilskudd storhall Tysvær Tilskudd Motorsport Karmøy 0 0 Tekn.Forvaltning red.innt.anslag Brann-Kompetanseoppbygg Brann-Merkantil 1/2 stilling husleie Haraldsgt Økt strømutgifter Økte forsikringsutgifter side: 6

7 Økte kommunale avgifter Planlagt vedlikehold Drift nye bygg Økte husleieinntekter Tekn.drift: Kaier Tekn.drift-komm.veger Tekn.drift rådhusplassen Økning husleie Festiviteten Tilskudd Filmfestivalen Tilskudd Amanda Tilskudd Sildajazz Fellesutgifter til festivalene By og bygdebok Haugesund teater-tilskudd fra HK Økt møtegodtgjørelse Avsatt til formannskapets disp Overføring til investeringsbud/regnskap Forslag til endring fra rådmannens saldering - Venstres prioriteringer: Veiledningssenter for pårørende styrking rådm Kirkens Bymisjon I Jobb Stillinger Hemmingstad & Bleikemyr Styrking av ramme LAR Boligsosiale tiltak trinn Helsestasjon for eldre Tiltak friluftsområder Styrking grunnskolene, redusert gruppestørrelse Prosjektstøtte til frie kunstnere Økte inntekter baneleie flotmyr SAMLET RESULTAT (-overskudd/+underskudd) TEKNISK - VAR DRIFTSBUDSJETT B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Teknisk - VAR INVESTERINGER B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 VANN Hovedanlegg Skåredalen Kjøp av målere Utskiftning av ledningsnettet Vannreduserende tiltak Vannledning, Storhaug/Grutle Fagerheim Innløsing av eiendommer side: 7

8 Diverse småanlegg Vannledning Årabrot Fagerheim Basseng Skjenarefjell 0 0 Planlegging av vannledning Fagerheim Førland Ny hovedvannledning Trongasmog Solvang Rehabilitering dam Krokavatn Vann Nordbygdene. 10 et. Basseng Bergsfjell Hovedanlegg Grutle Ny carport Vannlednig Saltveit - Vikse (ny) Sikring av basseng (ny) Påbygg driftsbygget (andel vann) Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv Sanering vannledn Kvalsvik området Høydebassen Sveiven Ny vannledn.,stakkestadvatnet-sveio Ny vannledn. Sveio grense - Førland Ny garasje Årabrot Vannledning Røvær (prosjektering) AVLØP Kjøp av målere Hovedanlegg Skåredalen planl/utbygging Sanering hovedavløp Hovedanlegg avløp.grutle/storhaug Diverse småanlegg Renseanlegg Årabrot Mekanisk renseanlegg - Rossabø Rensing-avløpsløsn. Søndre bydel Hovedanlegg Fagerheim Førland Ledning Raglamyr - Ørpetveit 0 0 Ny carport Leirangergata, sanering Saltveit-Vikse Påbygg driftsbygget (andel avløp) Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv Ny garasje Årabrot Nytt hovedavløp Sveio grense-førland Sanering avløpsnett Kvalsvik området RENOVASJON 2 nye renovasjonsbiler stk komunal maskin SUM INVESTERINGER FINANSIERING B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Låneopptak SUM FINANSIERING LÅNEGJELD - VAR B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Saldo 31/ Endring lån (etter avdrag) side: 8

9 Avdrag: Sum nye låneopptak Kommunen inkl VAR B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 Avdrag Renter Renter Kommunen Avdrag VAR B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B Avdrag nye inv fra Saldering B 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 side: 9

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2015-2018 5 C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram 2014

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer