BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING"

Transkript

1 Styresaknr. 38/04 REF: 2004/ BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport BUPA- Om-/Utbygging av Søsterhjemmet til poliklinikk og familieavdeling. Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret til å gi sin tilslutning til videreføring av planarbeidet med etablering av ny poliklinikk for BUPA samt beslutning om realisering under forutsetning av at finansieringen er på plass. Prosjektet innebærer ombygging og utbygging av søsterhjemmet ved tidligere NPS for samling av poliklinikker ved BUPA og etablering av ny familieavdeling ihht opptrappingsplanen for psykiatri. For detaljerte planer vises til vedlagte forprosjekt. Sammendrag av prosjektet Som det går frem av vedlagte plandokument har prosjektet et brutto areal på 2806 m2, hvorav 1097 m2 er nybygd. Prosjektet realiseres innenfor en ramme på 44,8 mill kr inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse. Økning fra 41,5 mill kr er knyttet til prisstigning fra forprosjektet var ferdig i februar For nybygde arealer er prisen pr m2 beregnet til kr mens det ombygde areal vil få en kostnad på ca kr pr m2. Netto romareal for prosjektet utgjør 1522 m2 som vil bli utformet på følgende måte: Østre fløy ombygges/tilpasses de polikliniske behov uten store ombygningsarbeider. Størrelsen på eksisterende hybler samsvarer godt med arealbehov til kontor for poliklinisk behandling. Romprogrammet omfatter i alt 38 kontorer for administrasjon og klinikere. Familieavdelingen er lagt til vestre fløy. Eksisterende fløy er lite egnet for ombygging og foreslås revet og erstattet med ny fløy i 2 etasjer med mulighet for ytterlige påbygging i høyden. Med beslutning om oppstart med detaljprosjektering i september vil bygging kunne starte mai 2005 med ferdigstillelse før sommeren Tjenestetilbudet Prosjektet vil ha følgende konsekvenser for tjenestetilbudet: Samling av poliklinikkene innenfor Barne- og ungdomspsykiatri Ny familieavdeling ihht opptrappingsplanen for psykiatri Styresak 38/

2 Samling av poliklinikkene innenfor Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er i dag spredt på 3 ulike bygg (Mellomåsen, Direktørboligen og Søsterhjemmet). Ombygging og utbygging av Søsterhjemmet vil gi en poliklinikk som er geografisk samlet med de muligheter dette gir for å utnytte den kliniske kapasiteten bedre, dvs at aktiviteten planlegges økt uten at antall ansatte øker. Samling av virksomheten i ett bygg vil også gjøre det enklere for pasientene å finne frem. Prosjektet vil gi terapirom og egne lokaliteter for testing og utredning som hittil har vært en flaskehals for den faglige virksomheten. Nye arealer vil også være lydisolert på en helt annen måte enn dagens provisorier. Samling vil også gi grunnlag for å redusere de administrative kostnadene. Ved at poliklinikken flytter fra anlegget på Mellomåsen, vil arealer frigjøres her. Direktørboligen planlegges tatt ut av klinisk virksomhet. Manglende tilpasning av lokalene ved Søsterhjemmet til endret bruk har også gitt en del negative arbeidsmiljømessige forhold som nå vil få sin løsning. Ny familieavdeling. Ny familieavdeling etableres i henhold til opptrappingsplanen for psykiatri og er planlagt å ta i mot akuttinnleggelser. Eksisterende familieavdeling ved BUPA har planlagte inntak etter venteliste. Aldersgruppen er barn og ungdommer fra 0 17 år. Familieavdelingen vil ha en akuttfunksjon for hele fylket. Avdelingen skal gi behandlingstilbud til familier i krise der ett eller flere barn har utviklet alvorlige psykiske problemer, og hvor andre behandlingstilbud ikke har ført fram. Familieavdelingen vil arbeide med ulike typer familier, og av ulik størrelse - flergenerasjonsfamilier, sammensatte familier, fosterfamilier og adoptivfamilier. Under oppholdet får barna og ungdommene undervisning på Mellomåsen skole. De minste barna får et førskoletilbud ved samme skole. I opptrappingsplanen er det lagt til grunn 5 stillinger. For å kunne finansiere kapitalkostnadene bemannes den nye enheten med 4 fagstillinger med klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og/eller videreutdanning i familieterapi. Dette er samme antall stillinger som ved dagens familieavdeling. Avdelingens merkantile behov vil bli dekket av stillinger BUPA har i dag. Familieavdelingen planlegges faglig å jobbe tett opp mot Akuttpost for ungdom. Organisatoriske endringer og ansattes medvirkning i planarbeidet Samling av poliklinikkene vil ikke ha organisatoriske konsekvenser. Antall kliniske stillinger videreføres på dagens nivå. Den administrative kapasiteten forutsettes redusert tilsvarende 1-2 årsverk. Den nye familieavdelingen vil bli underlagt klinikksjef. Romplanen er utarbeidet etter forslag fra arbeidsgruppe fra det kliniske og merkantile personalet. Hele personalgruppen har vært fortløpende orientert om dette arbeidet, og har medvirket med innspill underveis. Det har fra personalets side vært vist et stort engasjement i dette arbeidet med håp om snarlig realisering av byggeprosjektet, noe som vil medføre en radikal bedring av arbeidsforholdene både for klinisk og merkantilt personale. Styresak 38/

3 Premisser for realisering av prosjektet Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5% vil prosjektet gi en gjennomsnittlig økning i de årlige kapitalkostnadene på ca 2,2 mill kr. Økning i kapitalkostnadene 1. år etter ferdigstillelse utgjør 2,8 mill kr. Med de krav som er stilt til helseforetakene om reduksjon i bruk av kapital samt budsjettbalanse i 2005, må de økte kapitalkostnadene ved prosjektet finansieres gjennom økte inntekter/reduserte kostnader som prosjektet gir. Økte kapitalkostnader knyttet til realisering av prosjektet planlegges realisert slik: Refusjonsinntekter 4 stillinger i døgnavdelinger 700 Effektivitetsøkning eksisterende stillinger BUPA YS 600 Besparelse administrasjon 400 "Mindreforbruk" 1 stilling familieavdeling 500 Sum inntekt Helse Nord har i sitt budsjettopplegg for 2005, jfr budsjettsaken til styret, lagt til rette realisering av prosjektet. Investeringsplanen til Helse Nord forutsetter et låneopptak på 300 mill kr som må godkjennes av staten. Endeling avklaring om investeringsrammene vil derfor først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. Avlastingsarealer i byggeperioden Ved realisering av prosjektet vil det måtte skaffes alternative arealer til den virksomheten som i dag drives i Søsterhjemmet frem til den nye anlegget er innflyttingsklart. Dette løses ved at virksomheten overføres til de arealer som i dag disponeres til administrative funksjoner i hovedanlegget. Administrative funksjoner vil bli flyttet til nyetablert brakkerigg som etableres i forbindelse med realisering av laboratoriebygget. Styresak 38/

4 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at Søsterhjemsprosjektet videreføres i en detaljprosjekteringsfase innenfor en kostnadsramme på 44,8 mill kr inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse. Prosjektet skal gi arealer til etablering av ny familieavdeling som i tråd med opptrappingsplanen for psykiatri skal ta imot akuttinnleggelser samt arealer til etablering av samlet poliklinikk for Barne- og ungdomspsykiatri i Bodø. 2. Med forbehold om endelig finansiering gjennom budsjettvedtak for 2005 realiseres prosjektet med en brutto arealramme på 2806 m2 hvorav 1097 m2 er nybygd areal. Netto arealramme utgjør 1522 m2. Byggearbeidene startes våren 2005 og ferdigstilles innen sommeren Realisering av prosjektet forutsetter økte inntekter/reduserte kostnader med 2,2 mill kr for å finansiere økte kapitalkostnader. Vedtak: Styresak 38/

5 23202 BUPA- OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL FORPROSJEKT

6 Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 0 GENERELT BAKGRUNN KOSTNADER AREALOVERSIKT BYGNINGSARBEIDER PLANLØSNING Tilbygg Eksisterende bygg ARKITEKTONISK UTFORMING MATERIALBRUK Nybygg Eksisterende bygg, ombyggingsarbeider FUNDAMENTERING BÆRESYSTEM TILBYGG RIVNINGSARBEIDER BRANNVERN UTOMHUSANLEGG VVS-TEKNISKE ARBEIDER GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG SPRINKLERANLEGG KULDEANLEGG (KLIMAKJØLING) LUFTBEHANDLINGSANLEGG AUTOMATISERINGSANLEGG ELKRAFTANLEGG TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG KOSTNADER KOSTNADER IHHT ENSIFRET KONTOINNDELING KOSTNADER IHHT TOSIFRET KONTOINNDELING...17

7 Side 3 av 25 0 Generelt. 0.1 Bakgrunn. Eksisterende søsterhjem ved tidligere NPS skal ombygges og utvides for etablering av psykiatrisk poliklinikk og familieavdeling. Planløsningen er basert på virksomhetsplanen av , som er utarbeidet av en bredt sammensatt brukergruppe i samarbeid med utbyggingskontoret ved Nordlandssykehuset. Prosjektet har et netto romprogram på 1492 m2, hvorav store deler skal legges til eksisterende hybelhus mot øst. Dette bygget har et brutto areal ca. på 1630 m2 fordelt på 2 etasjer + kjeller. Romstrukturen her er godt egnet for kontorer for poliklinikkdelen. Det øvrige programarealet som bl.a. omfatter familieavdeling med leilighet legges i et nytt 2- etasjes tilbygg mot vest. Dette kommer til erstatning for eksisterende en-etasjes vestfløy som rives. 0.2 Kostnader. Følgende hovedtall er framkommet. Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Kostnad kr/m2 Entreprisekostnad Byggekostnad Grunnkalkyle Forventet prosjektkostnad Rammekostnad

8 Side 4 av 25 1 Arealoversikt. På etterfølgende sider er det vist oppstilling over prosjektets arealer sammenholt med romprogrammet som ble utarbeidet i forbindelse med virksomhetsplanen. Denne viser at forprosjektet har et netto rom-areal på 1522 m2 mot romprogrammets 1492 m2. Differansen skyldes i alt vesentlighet bruk av eksisterende rom som har et større areal enn romprogrammet. For øvrig er det kun mindre avvik. Brutto arealer er som følger: Eksisterende bygg (inkl. innbygd balkong): Kjeller: 550,5 m2 1.etasje: 579,5 m2 2.etasje: 579,5 m2 Sum BTA: 1709,5 m2 Tilbygg: 1. etasje: 537,5 m2 2. etasje: 559,5 m2 Sum BTA: 1097,0 m2

9 Side 5 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR FAMILIEAVDELINGEN Leilighet Inngangsparti/garderobe 4 4,9 0,9 173 Stue + aktivitetsrom 28 28,5 0,5 163 Kjøkken + spiseplass 16 21,7 5,7 161 Større for å få plass til 10 rundt bordet Lekerom 14 13,6-0,4 162 Soverom (dobbelt) 14 12,5-1,5 165 Soverom (enkelt) /167 Bad/WC Bad/WC Vaskerom + Stryke-/lintøyrom 10 10,6 0,6 175 Snekkerbod 9 7,9-1,1 168 Bordtennisrom 20 21,8 1,8 160 Lager for bordtennis Lager inkludert i rom 160 Lagerrom 4 4,3 0,3 174 Gjesterom 10 11,2 1,2 177 Dusj/WC for gjesterom 4 4,1 0,1 176 Utebod 8 8,2 0,2 169 Sum leilighet ,3 6,3 Kontorfløy Kontor/terapirom ,9 0,9 177,181,182,183 Familieterapi/møterom Praktikant/studentkontor ,6-0,4 159 Sum kontorfløy 94 96,5 2,5 Sum familieavdelingen ,8 8,8 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR POLIKLINIKK Kontorer Kontorer med videoopptaksutstyr 21 16,2 340,2 340, stk. a 16,2 m2 i eksist. bygg Kontorer med videoopptaksutstyr 3 16,2 48,6 59, stk. for nevropsyk. Eksist. Bygg Kontorer med videoopptaksutstyr 14 16,2 226, ,8 14 stk. a 15,7 m2 i nybygg

10 Side 6 av 25 6 kontorer (student-, forskerkontorer) ,4 0,4 2 i eksist bygg, 4 i nybygg Sum kontorer 675,6 680,2 4,6 Venterom Venterom for nevropsykologi ,5 4,5 203 Et venterom med avskjerming ,1 0,1 105 Sum venterom 60 64,6 4,6 Terapirom 1 stort leketerapirom m/videoutstyr og ,8 1,8 101 enveisspeil 2 mindre leketerapirom m/videoutstyr og ,1 9,1 102/103 enveisspeil Lager for oppbevaring av utstyr tilknyttet Inkludert i rom 102 og 103 lekerommene 2 familieterapirom /257 Stort gruppeterapirom ,6 0,6 123 Lager for oppbev. av madrasser, formingsmatr ,7-0,3 122 med mer tilkyttet gruppeterapi/ungdomsterapirom Gruppeterapirom med mulighet for formingsaktiviteter og videoutstyr for større barn og ungdommer ,5-0,5 121 Sum terapirom ,7 7,7

11 Side 7 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. Konferanserom 1 stort konferanserom med muligheter for ,6-1,4 272 romdeling, avhengig av antall deltagere. Sum konferanserom 60 58,6-1,4 Testrom 1 testrom nevropsykologi. Plass for oppbevaring ,5-0,5 225 av testutstyr og skap for oppbevaring av min. 10 testkofferter. Mindre testrom nevropsyk. 1 16,2 16,2 17,4 1, testrom/arbeidsrom for poliklinikkens øvrige utredningsvirksomhet. Skap for oppbevaring av psykologiske og pedagogiske tester. 1 16,2 16,2 17,4 1,2 228 KOMMENTAR Sum testrom 56,4 58,3 1,9 Undersøkelsesrom Undersøkelsesrom ,7-0,3 226 Sum undersøkelsesrom 12 11,7-0,3 Sum poliklinikk ,1 17,1 FELLESAREAL Ekspedisjon Rom med 2 arbeidsplasser ,6-0,4 152 Kontorleder ,8 0,8 185 Kontor merkantil stilling ,6 2,6 154

12 Side 8 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR Kopiering/lager Kopi, printer, fax, rekvisita etc ,6-2,4 154 Arkivrom Arkivhyller og arbeidsplass ,6 5,6 O12 På kontorer. For øvrig i nytt rom i kjeller Eget printerrom i andre etg ,8 0,8 254 Bibliotek ,2 2,2 O11 Eksisterende rom i kjeller. Pause/spiserom og møterom ,7 0,7 251 Garderobe/dusjer/toalett ,6-7,4 OO3 til OO8 Videorom/redigering 3 arb.plasser ,7 1,7 O10 Sum fellesareal ,2 4,2 TOTALT NETTOAREAL ,1 30,1 Kommentar til arealdifferanse: Økning som følge av bruk av eksisterende arealer inkl. kjeller 48,3 Økning for å tilfredsstille funksjon 6,6 Sum 54,9

13 Side 9 av 25 2 Bygningsarbeider. 2.1 Planløsning Tilbygg. Tilbygget knytter seg vinkelrett på østfløyen i samme posisjon som eksisterende vestfløy. Bygget har en vinkelform som medfører at syd-vestre del blir liggende parallelt med østfløyen. På denne måten dannes et skjermet uteareal mot syd. Ny hovedinngang plasseres på samme sted som nåværende slik at nærhet til dagens hovedtrapp i øsfløyen opprettholdes. Hovedinngangen leder inn til den nye vestibylen. I tilknytning til denne finner vi ekspedisjon og administrativ avdeling. Videre inneholder 1. etasje en familieavdeling som omfatter en leilighet samt kontorer for behandlingsfunksjoner i tilknytning til denne. Familieleiligheten har egen inngang fra vest og inneholder bl.a. stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad, lekerom, snekkerbod, vaskerom og utebod. I tilknytning til leiligheten skal det etableres et gjesterom for pårørende eller event. nattevakt. Denne skal ha separat inngang via kontorfløyen. Leiligheten er tilgjengelig innenfra via et aktivitetsrom for bordtennis o.l. Dette tilhører primært leiligheten men kan også i enkelte tilfeller benyttes av andre. I 2. etasje er pause/spiserom plassert nærmest trapperommet sentralt i bygget. Videre finner vi her behandlerkontorer, kontorer for studenter, to familieterapirom samt ett stort konferanserom med mulighet for romdeling Eksisterende bygg. Gjenstående østfløy har tidligere inneholdt hybler og hybelleiligheter samt toaletter og øvrige birom. Romstrukturen samsvarer godt med de behov som fremkommer i virksomhetsplanen, noe som betyr at det ikke er behov for store planmessige endringer. Det er imidlertid behov for totalrenovering av bygget samt etablering av nye toaletter, garderober og heis. Som nevnt skal eksisterende hovedtrapp beholdes. Ny heis etableres i rommet vis a vis trappen, der det i dag er toaletter og sjakter. I nordre del av både 1. og 2. etasje skal det innredes kontorer i eksisterende hybler, til sammen 21 stk, hvorav det ene skal benyttes til fysioterapi. I den søndre delen av bygget, der det tidligere har vært leiligheter skal eksisterende balkong bygges inn og arealene innlemmes i romprogrammet. I 1. etasje skal det her etableres ulike rom for gruppeterapi og leketerapi med tilhørende lager. I 2. etasje skal det i dette området være en enhet for nevropsykologi som omfatter testrom, undersøkelsesrom, kontorer og et eget venterom. I 1. etasje skal det etableres et venterom på ca. 40 m2 som skal betjene hele poliklinikken. Dette rommet er avskjermet men er likevel plassert slik at det er mulighet for innsyn fra ekspedisjonen. I eksisterende kjeller er det i dag kun trapperommet som har rommessige kvaliteter. Øvrige arealer her benyttes til fyrrom og boder. I det nye prosjektet skal deler av disse arealene innredes til hhv. garderober, bibliotek, videorom og arkiv. For øvrig skal det her etableres nye ventilasjonsrom, ett for tilbygget og ett for eksisterende anlegg.

14 Side 10 av Arkitektonisk utforming. Eksisterende bygg er utført med yttervegger av pusset/malt betong i en lys grå farge. Taket, som er valmet, har en takvinkel på 26 grader og er tekket med skifer. Vinduene er utført i treverk som er malt i en mørk rød farge. For det nye tilbygget er det lagt vekt på at arkitektonisk utforming og materialbruk skal harmonere med tilstøtende og omkringliggende bebyggelse uten nødvendigvis å kopiere disse. For tilbygget har vi derfor valgt en noe annen utforming som har et mer moderne preg, men som likevel står godt til det eksisterende bygget og omgivelsene. Ytterveggene er i lys gul tegl kombinert med glassfelter og trepanel. Taket er et pulltak med en vinkel på 10 grader som faller mot syd og øst. Dette medfører bl.a. at gesimshøyden blir relativt lav mot gårdsrommet. 2.3 Materialbruk Nybygg. Yttervegger. Isolerte stenderverksvegger, hovedsakelig med ½-steins teglforblending i en lys gul farge (jfr. det nye pasienthotellet). Deler av bygget skal ha liggende trepanel. Innvendig benyttes gips med malt glassfiber. Vinduer utføres i tre med utvendig pulverlakkert aluminiumskledning. Større glassfelter og ytterdører utføres i aluminium. Innervegger: Stenderverk av stål tynnprofiler, isolert og kledt med ett, event. to lag gips på begge sider med malt glassfiberstrie. I enkelte rom kan det være aktuelt å benytte brystpanel. Dører skal leveres med laminat overflate på dørblad. Både dører og innvendige glassfelter skal ha karmer av tre. Dekker. Generelt på gulv benyttes linoleumsbelegg med korkment for trinnlyddemping. I baderom og toaletter benyttes keramisk flis. I vestibyle benyttes klinker, event. skifer. Deler av bygget skal ha systemhimling med akkustiske plater. I 1. etasje gjelder dette først og fremst korridorer samt kontorer i 1. etasje. I 2. etasje skal det i den laveste delen være åpen skråhimling med gipsplater. I korridor og kontorer mot nord og vest benyttes systemhimling. I leiligheten benyttes himling av trepanel. Yttertak. Pulltak med takåser, isolert i takskrå som har en vinkel på 10 grader. Luftesjikt under taktro med retning fra raft til topp av tak. Båndtekking med stående falser Eksisterende bygg, ombyggingsarbeider. Yttervegger. Yttervegger i nybygg skal ha en u-verdi på 0,22 W/m2K eller bedre mens vinduer og dører skal ha 1,6 W/m2K eller bedre. Følgende utførelse velges: Yttervegger påfores innvendig med 98 mm. isolert stenderverk for å øke isolasjonsevnen. Derved oppnås en u-verdi på 0,25 W/m2K. Vinduer og dører skiftes ut for å oppnå angitte u-verdi. Innervegger. Vegger må tilfredsstille krav til brann og lyd, kfr. lydteknisk utredning.

15 Side 11 av 25 Eksisterende vegger av hhv. betong og tegl ( i en del tilfeller 1/1-stens vegg) tilfredsstiller uten tvil kravene i Plan- og Bygningsloven. Nye vegger vil bli utført med tilsvarende kvalitet, kfr. nybygg Dekker. Asbestholdige belegg og himlinger fjernes og erstattes med nytt belegg av linoleum med korkment. Supplering av isolasjon over øverste dekke utføres. PBL angir 0,30 W/m2K mellom gulv og uoppvarmet rom. Dekker må tilfredsstille krav til brann og lyd. Eksisterende dekker i betong tilfredsstiller etter all sannsynlighet kravene i PBL hva gjelder begge forhold. Dekke over tekniske rom i kjeller vil imidlertid bli supplert med isolasjon og gips på undersiden av hensyn til lyd. 2.4 Fundamentering. Tilbygget fundamenteres på sålefundamenter på utskiftede masser av grus /steinmasser. 2.5 Bæresystem tilbygg. Søyler utføres i stål med unntak av utvendige runde søyler av betong. Bjelker i dekke over 1. etg utføres i stål mens det i taket benyttes hovedbjelker av limtre.. Bærende stålkonstruksjoner isoleres for å oppnå nødvendig brannklasse. Dekke over 1. etg avstives med veggskiver av betong i trapperom i østre hjørne av bygget. I tillegg innfestes dekket til eksisterende bygg. 2. etg. avstives med kryss av stål i ytterveggene. 2.6 Rivningsarbeider. Vestfløy av eksisterende bygg rives i sin helhet. I den del av det eksisterende bygg som beholdes gjøres mindre bygningstekniske endringer for å innpasse heis og sjakt for tekniske føringer. 2.7 Brannvern. Det er utarbeidet brannteknisk rapport. Det konkluderes i denne med følgende: Tiltaket anbefales søkt i tiltaksklasse 3 for brannteknisk prosjektering (PRO.121.3). Bygget kategoriseres i risikoklasse 2 og 4 (rk 4 for leiligheten) samt brannklasse 2. Tilbygget kan oppføres med reduserte branntekniske krav til ytelser for bærende og skillende konstruksjoner. Dette forutsetter at bæresystemet i tilbygg er uavhengig av hoveddel. Grensesnitt mellom hoveddel og tilbygg skal være iht. brannklasse 2.

16 Side 12 av Utomhusanlegg. I dag benyttes en del av gårdsplassen foran hovedinngangen til parkering. I forbindelse med det nye prosjektet vil imidlertid behovet for parkeringsplasser øke, og det er da ikke lenger tilstrekkelig parkeringskapasitet her. Det vurderes derfor å etablere en ny parkeringsplass langs vest-siden av Thalleveien ca. 100 meter fra søsterhjemmet. Ledningsanlegg - Utvendig Nye ledningsanlegg for SP, OV og VL fra kommunale ledninger i gate. I tillegg er medregnet kummer med ledningsanlegg for avvanning av utvendige områder rundt bygget. For utomhusanlegg er det inkludert utvendig VVS anlegg. for avvanning av utvendige områder rundt bygget. (utover det som er nødvendig for selve bygget og tilkopling til komm. ledninger i gate)

17 Side 13 av 25 3 VVS-tekniske arbeider. 3.1 Generelt. De nye VVS-anleggene dimensjoneres og utføres for å dekke totale behovene som inngår i nybygde og ombygde arealer i dette prosjektet. 3.2 Sanitæranlegg Eksisterende sanitæranlegg søsterhjemmet saneres og erstattes med nytt for hele bygget som inngår i prosjektet. Innvendig fordelingsanlegg er på grunn av alder og teknisk tilstand forutsatt sanert og erstattet med nytt. Noe eksisterende sanitærutstyr kan gjenbrukes, men det er likevel for etterfølgende kostnadskalkyle forutsatt nytt utstyr overalt. Det foreligger ingen sikre opplysninger om eksisterende uttrekksledninger fra bygget til kommunale ledninger i gate. Det antas fellessystem for avløp og vanninnlegg med galv. ledning. Ledningsanlegget er forutsatt sanert og erstattet med nye ledninger. De nye sanitæranleggene dimensjoneres og utføres for å dekke totale behovene som inngår i nybygde og ombygde arealer. Behovet for varmt forbruksvann dekkes via ny bereder i bygget. Takavvanning skjer i hovedsak via utvendige taknedløp. 3.3 Varmeanlegg Dagens bygg har vannbårent varmeanlegg med fyrsentral bestående av både olje- og el.kjel og oppvarming med radiatorer. På grunn av alder og teknisk tilstand er det forutsatt at eksisterende anlegg saneres og erstattes med nytt. Ved en evt. rehabilitering av fyrsentralen er det kun el.kjelen som kan benyttes. Av hensyn til at sykehuset forøvrig har vannbåren oppvarming er det ikke foretatt vurdering av andre alternativer. Varmeforsyningen dekkes med fjernvarme fra sentralt fyrhus i henhold til overordnet varmeplan for sykehuset. Varmeforsyningen dimensjoneres for å dekke byggets varmeeffektbehov til: - Romoppvarming ca 140 kw - Ventilasjonsvarme ca 90 kw - Varmt forbruksvann ca 10 kw Sum ca 240 kw Oppvarmingsbehov dekkes generelt med radiatorer i kontorarealer og med vannbåren gulvvarme i boenhet. Undersentral for mottak av fjernvarme plasseres i eksisterende fyrrom.

18 Side 14 av Sprinkleranlegg. Det er ikke medregnet sprinkleranlegg. 3.5 Kuldeanlegg (Klimakjøling). Det er ikke medregnet mekanisk klimakjøleanlegg. Det er forutsatt solavskjerming av vinduer med utvendige persienner/varmereflekterende glass i sør- og vestfasade. 3.6 Luftbehandlingsanlegg. Det er forutsatt installasjon av følgende nye anlegg: - System 3601 : Eksisterende bygg Kapasitet ca m3/h. - System 3602 : Kontorer, møterom nybygg Kapasitet ca m3/h - System 3603 : Boenhet, gjesterom, aktivitetsrom Kapasitet ca 800 m3/h - Separat avtrekksvifte for kjøkkenavtrekk I tillegg til ovennevnte hovedanlegg vil bygget få en del mindre separate anlegg som følgende: - Ny heis, forskriftsmessig ventilasjon. - Separat avtrekksvifte for kjøkkenavtrekk i boenhet Systemoppdelingen er vurdert ut fra fysiske størrelser til aggregater og bygningsmessige begrensninger (takhøyde i kjeller/tekniske rom). Anleggene utføres med roterende varmegjenvinner, samt at det benyttes filterkvalitet EU-7 på både tilluft og avtrekk. Alle systemer vil kunne tilpasses aktuelle brukstider og ha mulighet til redusert kapasitet i deler av døgnet. 3.7 Automatiseringsanlegg. Automatiseringsanlegg for styring og overvåkning av de VVS-tekniske anlegg baseres på SD-anlegg med lokal styring fra Undersentraler i bygget. Sentrale drifts- og feilsignaler overføres til sykehusets sentrale SD-anlegg.

19 Side 15 av 25 4 Elkraftanlegg Anlegget forsynes med 230V over kabler som i dag forsyner elektrokjelen. Bruk av disse kablene vil gi en betydelig reservekapasitet da de ikke vil bli belastet med strøm til oppvarming. Utenom disse kablene fjernes hele det eksisterende elanlegget og erstattes med et nytt. Eksisterende bygg vil få et elanlegg hvor kablene skjules i utenpåliggende kanaler der hvor det ikke er systemhimling. Nybygget vil stort sett få skjult anlegg. Belysningen tilpasses anvisningene fra Selskapet for lyskultur, og det benyttes armaturtyper som er mest mulig energisparende. Hvor det er hensiktsmessig kontrolleres lyset av automatikkanlegget, noe som også vil spare noe energi. Det vises forøvrig til utredninger vedrørende elanlegget. 5 Tele- og automatiseringsanlegg Eksisterende tele/fiberkabler til bygget beholdes som i dag. Det opprettes 5 telefordelere i bygget. Fra disse legges kabling tilsvarende sykehusets øvrige nett (kat. 7 Lucent Gigaspeed) til alle uttak for tele/data. 1 hovedfordeler i underetasje, samt 2 fordelere i hver etasje og fløy. Fra hovedfordeler legges stigekabler både fiber og kobber. Det monteres innbruddsalarm og adgangskontroll på noen dører. Alt eksisterende anlegg demonteres og brannsentral og eksisterende detektorer og klokker til brannalarmanlegget remonteres. Her suppleres også med nye detektorer og klokker. Det monteres et fellesantenneanlegg med opptil 10 uttak. Det vises forøvrig til utredninger vedrørende svakstrømsanlegget.

20 Side 16 av 25 6 Kostnader. 6.1 Kostnader ihht ensifret kontoinndeling. Post Spesifikasjon/konto Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Totalkost. % av kr/m2 A= 1097 A= 1709 Entrepr A= Felleskostnader ,8 % Bygning ,8 % VVS-installasjoner ,4 % El-kraft ,7 % Tele og automasjon ,7 % 506 Huskostnad ,4 % Andre installasjoner ,8 % Utomhusarbeider ,8 % 160 Entreprisekostnad ,0 % Generelle kostnader ,5 % Byggekostnad ,5 % Spesielle kostnader ,9 % Grunnkalkyle ,5 % Reserver, forventede tillegg ,0 % 445 Forventet prosjektkostnad ,5 % Sikkerhetsmargin , , ,73 5,0 % 445 Rammekostnad ,2 %

21 Side 17 av Kostnader ihht tosifret kontoinndeling. Post Spesifikasjon/konto Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Totalkost. % av kr/m2 A= 1097 A= 1709 Entrepr A= Felleskostnader Rigg og drift av byggeplass, ,8 % 607 administrasjon. 1 Sum Felleskostnader ,8 % Bygning 10 Rivingsarbeider ,2 % Riving eksisterende vestfløy ,4 % Grunn og fundamenter ,6 % Bæresystem ,0 % Yttervegger ,6 % Innervegger ,1 % Dekker ,4 % Yttertak ,6 % Fast innredning ,7 % Trapper m.m ,9 % Diverse ,3 % 738 Sum Bygning ,8 % VVS-installasjoner 31 Sanitæranlegg ,1 % Varmeanlegg ,4 % Fjernvarmeanlegg ,8 % Sprinkleranlegg ,0 % 0 35 Kuldeanlegg ,0 % 0 36 Luftbehandlingsanlegg ,6 % Automatikk ,4 % 36 3 Sum VVS-installasjoner ,4 % El-kraft Rigg, dokumentasjon ,4 % Generelle EL ,8 % Fordeling ,9 % Lysanlegg ,4 % Elvarme ,2 % Driftstekniske anlegg ,8 % Sum El-kraft ,7 % Tele og automasjon 51 Generelle anlegg ,6 % Data ,4 % Telefon ,0 % Alarm og signal ,4 % Lyd og bildeanlegg ,9 % Automatiseringsanlegg ,5 % Kommunikasjon ,7 % 59

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING

HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES RAPPORT - IDÉPROSJEKT FOR NYBYGGSLØSNING Dato 25.02.04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Referanser... 2 1.4 Ansvarlige

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport

Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 Forprosjektrapport Forprosjektrapport KHR arkitekter, pka ARKITEKTER, Rambøll, COWI og SWECO Bergen 8.juni 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Barne- og ungdomssjukehuset, trinn 2 0 Rapportens struktur... 1 1 Sammendrag og konklusjoner...

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer