BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING"

Transkript

1 Styresaknr. 38/04 REF: 2004/ BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport BUPA- Om-/Utbygging av Søsterhjemmet til poliklinikk og familieavdeling. Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret til å gi sin tilslutning til videreføring av planarbeidet med etablering av ny poliklinikk for BUPA samt beslutning om realisering under forutsetning av at finansieringen er på plass. Prosjektet innebærer ombygging og utbygging av søsterhjemmet ved tidligere NPS for samling av poliklinikker ved BUPA og etablering av ny familieavdeling ihht opptrappingsplanen for psykiatri. For detaljerte planer vises til vedlagte forprosjekt. Sammendrag av prosjektet Som det går frem av vedlagte plandokument har prosjektet et brutto areal på 2806 m2, hvorav 1097 m2 er nybygd. Prosjektet realiseres innenfor en ramme på 44,8 mill kr inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse. Økning fra 41,5 mill kr er knyttet til prisstigning fra forprosjektet var ferdig i februar For nybygde arealer er prisen pr m2 beregnet til kr mens det ombygde areal vil få en kostnad på ca kr pr m2. Netto romareal for prosjektet utgjør 1522 m2 som vil bli utformet på følgende måte: Østre fløy ombygges/tilpasses de polikliniske behov uten store ombygningsarbeider. Størrelsen på eksisterende hybler samsvarer godt med arealbehov til kontor for poliklinisk behandling. Romprogrammet omfatter i alt 38 kontorer for administrasjon og klinikere. Familieavdelingen er lagt til vestre fløy. Eksisterende fløy er lite egnet for ombygging og foreslås revet og erstattet med ny fløy i 2 etasjer med mulighet for ytterlige påbygging i høyden. Med beslutning om oppstart med detaljprosjektering i september vil bygging kunne starte mai 2005 med ferdigstillelse før sommeren Tjenestetilbudet Prosjektet vil ha følgende konsekvenser for tjenestetilbudet: Samling av poliklinikkene innenfor Barne- og ungdomspsykiatri Ny familieavdeling ihht opptrappingsplanen for psykiatri Styresak 38/

2 Samling av poliklinikkene innenfor Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er i dag spredt på 3 ulike bygg (Mellomåsen, Direktørboligen og Søsterhjemmet). Ombygging og utbygging av Søsterhjemmet vil gi en poliklinikk som er geografisk samlet med de muligheter dette gir for å utnytte den kliniske kapasiteten bedre, dvs at aktiviteten planlegges økt uten at antall ansatte øker. Samling av virksomheten i ett bygg vil også gjøre det enklere for pasientene å finne frem. Prosjektet vil gi terapirom og egne lokaliteter for testing og utredning som hittil har vært en flaskehals for den faglige virksomheten. Nye arealer vil også være lydisolert på en helt annen måte enn dagens provisorier. Samling vil også gi grunnlag for å redusere de administrative kostnadene. Ved at poliklinikken flytter fra anlegget på Mellomåsen, vil arealer frigjøres her. Direktørboligen planlegges tatt ut av klinisk virksomhet. Manglende tilpasning av lokalene ved Søsterhjemmet til endret bruk har også gitt en del negative arbeidsmiljømessige forhold som nå vil få sin løsning. Ny familieavdeling. Ny familieavdeling etableres i henhold til opptrappingsplanen for psykiatri og er planlagt å ta i mot akuttinnleggelser. Eksisterende familieavdeling ved BUPA har planlagte inntak etter venteliste. Aldersgruppen er barn og ungdommer fra 0 17 år. Familieavdelingen vil ha en akuttfunksjon for hele fylket. Avdelingen skal gi behandlingstilbud til familier i krise der ett eller flere barn har utviklet alvorlige psykiske problemer, og hvor andre behandlingstilbud ikke har ført fram. Familieavdelingen vil arbeide med ulike typer familier, og av ulik størrelse - flergenerasjonsfamilier, sammensatte familier, fosterfamilier og adoptivfamilier. Under oppholdet får barna og ungdommene undervisning på Mellomåsen skole. De minste barna får et førskoletilbud ved samme skole. I opptrappingsplanen er det lagt til grunn 5 stillinger. For å kunne finansiere kapitalkostnadene bemannes den nye enheten med 4 fagstillinger med klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og/eller videreutdanning i familieterapi. Dette er samme antall stillinger som ved dagens familieavdeling. Avdelingens merkantile behov vil bli dekket av stillinger BUPA har i dag. Familieavdelingen planlegges faglig å jobbe tett opp mot Akuttpost for ungdom. Organisatoriske endringer og ansattes medvirkning i planarbeidet Samling av poliklinikkene vil ikke ha organisatoriske konsekvenser. Antall kliniske stillinger videreføres på dagens nivå. Den administrative kapasiteten forutsettes redusert tilsvarende 1-2 årsverk. Den nye familieavdelingen vil bli underlagt klinikksjef. Romplanen er utarbeidet etter forslag fra arbeidsgruppe fra det kliniske og merkantile personalet. Hele personalgruppen har vært fortløpende orientert om dette arbeidet, og har medvirket med innspill underveis. Det har fra personalets side vært vist et stort engasjement i dette arbeidet med håp om snarlig realisering av byggeprosjektet, noe som vil medføre en radikal bedring av arbeidsforholdene både for klinisk og merkantilt personale. Styresak 38/

3 Premisser for realisering av prosjektet Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5% vil prosjektet gi en gjennomsnittlig økning i de årlige kapitalkostnadene på ca 2,2 mill kr. Økning i kapitalkostnadene 1. år etter ferdigstillelse utgjør 2,8 mill kr. Med de krav som er stilt til helseforetakene om reduksjon i bruk av kapital samt budsjettbalanse i 2005, må de økte kapitalkostnadene ved prosjektet finansieres gjennom økte inntekter/reduserte kostnader som prosjektet gir. Økte kapitalkostnader knyttet til realisering av prosjektet planlegges realisert slik: Refusjonsinntekter 4 stillinger i døgnavdelinger 700 Effektivitetsøkning eksisterende stillinger BUPA YS 600 Besparelse administrasjon 400 "Mindreforbruk" 1 stilling familieavdeling 500 Sum inntekt Helse Nord har i sitt budsjettopplegg for 2005, jfr budsjettsaken til styret, lagt til rette realisering av prosjektet. Investeringsplanen til Helse Nord forutsetter et låneopptak på 300 mill kr som må godkjennes av staten. Endeling avklaring om investeringsrammene vil derfor først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. Avlastingsarealer i byggeperioden Ved realisering av prosjektet vil det måtte skaffes alternative arealer til den virksomheten som i dag drives i Søsterhjemmet frem til den nye anlegget er innflyttingsklart. Dette løses ved at virksomheten overføres til de arealer som i dag disponeres til administrative funksjoner i hovedanlegget. Administrative funksjoner vil bli flyttet til nyetablert brakkerigg som etableres i forbindelse med realisering av laboratoriebygget. Styresak 38/

4 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at Søsterhjemsprosjektet videreføres i en detaljprosjekteringsfase innenfor en kostnadsramme på 44,8 mill kr inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse. Prosjektet skal gi arealer til etablering av ny familieavdeling som i tråd med opptrappingsplanen for psykiatri skal ta imot akuttinnleggelser samt arealer til etablering av samlet poliklinikk for Barne- og ungdomspsykiatri i Bodø. 2. Med forbehold om endelig finansiering gjennom budsjettvedtak for 2005 realiseres prosjektet med en brutto arealramme på 2806 m2 hvorav 1097 m2 er nybygd areal. Netto arealramme utgjør 1522 m2. Byggearbeidene startes våren 2005 og ferdigstilles innen sommeren Realisering av prosjektet forutsetter økte inntekter/reduserte kostnader med 2,2 mill kr for å finansiere økte kapitalkostnader. Vedtak: Styresak 38/

5 23202 BUPA- OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL FORPROSJEKT

6 Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 0 GENERELT BAKGRUNN KOSTNADER AREALOVERSIKT BYGNINGSARBEIDER PLANLØSNING Tilbygg Eksisterende bygg ARKITEKTONISK UTFORMING MATERIALBRUK Nybygg Eksisterende bygg, ombyggingsarbeider FUNDAMENTERING BÆRESYSTEM TILBYGG RIVNINGSARBEIDER BRANNVERN UTOMHUSANLEGG VVS-TEKNISKE ARBEIDER GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG SPRINKLERANLEGG KULDEANLEGG (KLIMAKJØLING) LUFTBEHANDLINGSANLEGG AUTOMATISERINGSANLEGG ELKRAFTANLEGG TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG KOSTNADER KOSTNADER IHHT ENSIFRET KONTOINNDELING KOSTNADER IHHT TOSIFRET KONTOINNDELING...17

7 Side 3 av 25 0 Generelt. 0.1 Bakgrunn. Eksisterende søsterhjem ved tidligere NPS skal ombygges og utvides for etablering av psykiatrisk poliklinikk og familieavdeling. Planløsningen er basert på virksomhetsplanen av , som er utarbeidet av en bredt sammensatt brukergruppe i samarbeid med utbyggingskontoret ved Nordlandssykehuset. Prosjektet har et netto romprogram på 1492 m2, hvorav store deler skal legges til eksisterende hybelhus mot øst. Dette bygget har et brutto areal ca. på 1630 m2 fordelt på 2 etasjer + kjeller. Romstrukturen her er godt egnet for kontorer for poliklinikkdelen. Det øvrige programarealet som bl.a. omfatter familieavdeling med leilighet legges i et nytt 2- etasjes tilbygg mot vest. Dette kommer til erstatning for eksisterende en-etasjes vestfløy som rives. 0.2 Kostnader. Følgende hovedtall er framkommet. Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Kostnad kr/m2 Entreprisekostnad Byggekostnad Grunnkalkyle Forventet prosjektkostnad Rammekostnad

8 Side 4 av 25 1 Arealoversikt. På etterfølgende sider er det vist oppstilling over prosjektets arealer sammenholt med romprogrammet som ble utarbeidet i forbindelse med virksomhetsplanen. Denne viser at forprosjektet har et netto rom-areal på 1522 m2 mot romprogrammets 1492 m2. Differansen skyldes i alt vesentlighet bruk av eksisterende rom som har et større areal enn romprogrammet. For øvrig er det kun mindre avvik. Brutto arealer er som følger: Eksisterende bygg (inkl. innbygd balkong): Kjeller: 550,5 m2 1.etasje: 579,5 m2 2.etasje: 579,5 m2 Sum BTA: 1709,5 m2 Tilbygg: 1. etasje: 537,5 m2 2. etasje: 559,5 m2 Sum BTA: 1097,0 m2

9 Side 5 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR FAMILIEAVDELINGEN Leilighet Inngangsparti/garderobe 4 4,9 0,9 173 Stue + aktivitetsrom 28 28,5 0,5 163 Kjøkken + spiseplass 16 21,7 5,7 161 Større for å få plass til 10 rundt bordet Lekerom 14 13,6-0,4 162 Soverom (dobbelt) 14 12,5-1,5 165 Soverom (enkelt) /167 Bad/WC Bad/WC Vaskerom + Stryke-/lintøyrom 10 10,6 0,6 175 Snekkerbod 9 7,9-1,1 168 Bordtennisrom 20 21,8 1,8 160 Lager for bordtennis Lager inkludert i rom 160 Lagerrom 4 4,3 0,3 174 Gjesterom 10 11,2 1,2 177 Dusj/WC for gjesterom 4 4,1 0,1 176 Utebod 8 8,2 0,2 169 Sum leilighet ,3 6,3 Kontorfløy Kontor/terapirom ,9 0,9 177,181,182,183 Familieterapi/møterom Praktikant/studentkontor ,6-0,4 159 Sum kontorfløy 94 96,5 2,5 Sum familieavdelingen ,8 8,8 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR POLIKLINIKK Kontorer Kontorer med videoopptaksutstyr 21 16,2 340,2 340, stk. a 16,2 m2 i eksist. bygg Kontorer med videoopptaksutstyr 3 16,2 48,6 59, stk. for nevropsyk. Eksist. Bygg Kontorer med videoopptaksutstyr 14 16,2 226, ,8 14 stk. a 15,7 m2 i nybygg

10 Side 6 av 25 6 kontorer (student-, forskerkontorer) ,4 0,4 2 i eksist bygg, 4 i nybygg Sum kontorer 675,6 680,2 4,6 Venterom Venterom for nevropsykologi ,5 4,5 203 Et venterom med avskjerming ,1 0,1 105 Sum venterom 60 64,6 4,6 Terapirom 1 stort leketerapirom m/videoutstyr og ,8 1,8 101 enveisspeil 2 mindre leketerapirom m/videoutstyr og ,1 9,1 102/103 enveisspeil Lager for oppbevaring av utstyr tilknyttet Inkludert i rom 102 og 103 lekerommene 2 familieterapirom /257 Stort gruppeterapirom ,6 0,6 123 Lager for oppbev. av madrasser, formingsmatr ,7-0,3 122 med mer tilkyttet gruppeterapi/ungdomsterapirom Gruppeterapirom med mulighet for formingsaktiviteter og videoutstyr for større barn og ungdommer ,5-0,5 121 Sum terapirom ,7 7,7

11 Side 7 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. Konferanserom 1 stort konferanserom med muligheter for ,6-1,4 272 romdeling, avhengig av antall deltagere. Sum konferanserom 60 58,6-1,4 Testrom 1 testrom nevropsykologi. Plass for oppbevaring ,5-0,5 225 av testutstyr og skap for oppbevaring av min. 10 testkofferter. Mindre testrom nevropsyk. 1 16,2 16,2 17,4 1, testrom/arbeidsrom for poliklinikkens øvrige utredningsvirksomhet. Skap for oppbevaring av psykologiske og pedagogiske tester. 1 16,2 16,2 17,4 1,2 228 KOMMENTAR Sum testrom 56,4 58,3 1,9 Undersøkelsesrom Undersøkelsesrom ,7-0,3 226 Sum undersøkelsesrom 12 11,7-0,3 Sum poliklinikk ,1 17,1 FELLESAREAL Ekspedisjon Rom med 2 arbeidsplasser ,6-0,4 152 Kontorleder ,8 0,8 185 Kontor merkantil stilling ,6 2,6 154

12 Side 8 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR Kopiering/lager Kopi, printer, fax, rekvisita etc ,6-2,4 154 Arkivrom Arkivhyller og arbeidsplass ,6 5,6 O12 På kontorer. For øvrig i nytt rom i kjeller Eget printerrom i andre etg ,8 0,8 254 Bibliotek ,2 2,2 O11 Eksisterende rom i kjeller. Pause/spiserom og møterom ,7 0,7 251 Garderobe/dusjer/toalett ,6-7,4 OO3 til OO8 Videorom/redigering 3 arb.plasser ,7 1,7 O10 Sum fellesareal ,2 4,2 TOTALT NETTOAREAL ,1 30,1 Kommentar til arealdifferanse: Økning som følge av bruk av eksisterende arealer inkl. kjeller 48,3 Økning for å tilfredsstille funksjon 6,6 Sum 54,9

13 Side 9 av 25 2 Bygningsarbeider. 2.1 Planløsning Tilbygg. Tilbygget knytter seg vinkelrett på østfløyen i samme posisjon som eksisterende vestfløy. Bygget har en vinkelform som medfører at syd-vestre del blir liggende parallelt med østfløyen. På denne måten dannes et skjermet uteareal mot syd. Ny hovedinngang plasseres på samme sted som nåværende slik at nærhet til dagens hovedtrapp i øsfløyen opprettholdes. Hovedinngangen leder inn til den nye vestibylen. I tilknytning til denne finner vi ekspedisjon og administrativ avdeling. Videre inneholder 1. etasje en familieavdeling som omfatter en leilighet samt kontorer for behandlingsfunksjoner i tilknytning til denne. Familieleiligheten har egen inngang fra vest og inneholder bl.a. stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad, lekerom, snekkerbod, vaskerom og utebod. I tilknytning til leiligheten skal det etableres et gjesterom for pårørende eller event. nattevakt. Denne skal ha separat inngang via kontorfløyen. Leiligheten er tilgjengelig innenfra via et aktivitetsrom for bordtennis o.l. Dette tilhører primært leiligheten men kan også i enkelte tilfeller benyttes av andre. I 2. etasje er pause/spiserom plassert nærmest trapperommet sentralt i bygget. Videre finner vi her behandlerkontorer, kontorer for studenter, to familieterapirom samt ett stort konferanserom med mulighet for romdeling Eksisterende bygg. Gjenstående østfløy har tidligere inneholdt hybler og hybelleiligheter samt toaletter og øvrige birom. Romstrukturen samsvarer godt med de behov som fremkommer i virksomhetsplanen, noe som betyr at det ikke er behov for store planmessige endringer. Det er imidlertid behov for totalrenovering av bygget samt etablering av nye toaletter, garderober og heis. Som nevnt skal eksisterende hovedtrapp beholdes. Ny heis etableres i rommet vis a vis trappen, der det i dag er toaletter og sjakter. I nordre del av både 1. og 2. etasje skal det innredes kontorer i eksisterende hybler, til sammen 21 stk, hvorav det ene skal benyttes til fysioterapi. I den søndre delen av bygget, der det tidligere har vært leiligheter skal eksisterende balkong bygges inn og arealene innlemmes i romprogrammet. I 1. etasje skal det her etableres ulike rom for gruppeterapi og leketerapi med tilhørende lager. I 2. etasje skal det i dette området være en enhet for nevropsykologi som omfatter testrom, undersøkelsesrom, kontorer og et eget venterom. I 1. etasje skal det etableres et venterom på ca. 40 m2 som skal betjene hele poliklinikken. Dette rommet er avskjermet men er likevel plassert slik at det er mulighet for innsyn fra ekspedisjonen. I eksisterende kjeller er det i dag kun trapperommet som har rommessige kvaliteter. Øvrige arealer her benyttes til fyrrom og boder. I det nye prosjektet skal deler av disse arealene innredes til hhv. garderober, bibliotek, videorom og arkiv. For øvrig skal det her etableres nye ventilasjonsrom, ett for tilbygget og ett for eksisterende anlegg.

14 Side 10 av Arkitektonisk utforming. Eksisterende bygg er utført med yttervegger av pusset/malt betong i en lys grå farge. Taket, som er valmet, har en takvinkel på 26 grader og er tekket med skifer. Vinduene er utført i treverk som er malt i en mørk rød farge. For det nye tilbygget er det lagt vekt på at arkitektonisk utforming og materialbruk skal harmonere med tilstøtende og omkringliggende bebyggelse uten nødvendigvis å kopiere disse. For tilbygget har vi derfor valgt en noe annen utforming som har et mer moderne preg, men som likevel står godt til det eksisterende bygget og omgivelsene. Ytterveggene er i lys gul tegl kombinert med glassfelter og trepanel. Taket er et pulltak med en vinkel på 10 grader som faller mot syd og øst. Dette medfører bl.a. at gesimshøyden blir relativt lav mot gårdsrommet. 2.3 Materialbruk Nybygg. Yttervegger. Isolerte stenderverksvegger, hovedsakelig med ½-steins teglforblending i en lys gul farge (jfr. det nye pasienthotellet). Deler av bygget skal ha liggende trepanel. Innvendig benyttes gips med malt glassfiber. Vinduer utføres i tre med utvendig pulverlakkert aluminiumskledning. Større glassfelter og ytterdører utføres i aluminium. Innervegger: Stenderverk av stål tynnprofiler, isolert og kledt med ett, event. to lag gips på begge sider med malt glassfiberstrie. I enkelte rom kan det være aktuelt å benytte brystpanel. Dører skal leveres med laminat overflate på dørblad. Både dører og innvendige glassfelter skal ha karmer av tre. Dekker. Generelt på gulv benyttes linoleumsbelegg med korkment for trinnlyddemping. I baderom og toaletter benyttes keramisk flis. I vestibyle benyttes klinker, event. skifer. Deler av bygget skal ha systemhimling med akkustiske plater. I 1. etasje gjelder dette først og fremst korridorer samt kontorer i 1. etasje. I 2. etasje skal det i den laveste delen være åpen skråhimling med gipsplater. I korridor og kontorer mot nord og vest benyttes systemhimling. I leiligheten benyttes himling av trepanel. Yttertak. Pulltak med takåser, isolert i takskrå som har en vinkel på 10 grader. Luftesjikt under taktro med retning fra raft til topp av tak. Båndtekking med stående falser Eksisterende bygg, ombyggingsarbeider. Yttervegger. Yttervegger i nybygg skal ha en u-verdi på 0,22 W/m2K eller bedre mens vinduer og dører skal ha 1,6 W/m2K eller bedre. Følgende utførelse velges: Yttervegger påfores innvendig med 98 mm. isolert stenderverk for å øke isolasjonsevnen. Derved oppnås en u-verdi på 0,25 W/m2K. Vinduer og dører skiftes ut for å oppnå angitte u-verdi. Innervegger. Vegger må tilfredsstille krav til brann og lyd, kfr. lydteknisk utredning.

15 Side 11 av 25 Eksisterende vegger av hhv. betong og tegl ( i en del tilfeller 1/1-stens vegg) tilfredsstiller uten tvil kravene i Plan- og Bygningsloven. Nye vegger vil bli utført med tilsvarende kvalitet, kfr. nybygg Dekker. Asbestholdige belegg og himlinger fjernes og erstattes med nytt belegg av linoleum med korkment. Supplering av isolasjon over øverste dekke utføres. PBL angir 0,30 W/m2K mellom gulv og uoppvarmet rom. Dekker må tilfredsstille krav til brann og lyd. Eksisterende dekker i betong tilfredsstiller etter all sannsynlighet kravene i PBL hva gjelder begge forhold. Dekke over tekniske rom i kjeller vil imidlertid bli supplert med isolasjon og gips på undersiden av hensyn til lyd. 2.4 Fundamentering. Tilbygget fundamenteres på sålefundamenter på utskiftede masser av grus /steinmasser. 2.5 Bæresystem tilbygg. Søyler utføres i stål med unntak av utvendige runde søyler av betong. Bjelker i dekke over 1. etg utføres i stål mens det i taket benyttes hovedbjelker av limtre.. Bærende stålkonstruksjoner isoleres for å oppnå nødvendig brannklasse. Dekke over 1. etg avstives med veggskiver av betong i trapperom i østre hjørne av bygget. I tillegg innfestes dekket til eksisterende bygg. 2. etg. avstives med kryss av stål i ytterveggene. 2.6 Rivningsarbeider. Vestfløy av eksisterende bygg rives i sin helhet. I den del av det eksisterende bygg som beholdes gjøres mindre bygningstekniske endringer for å innpasse heis og sjakt for tekniske føringer. 2.7 Brannvern. Det er utarbeidet brannteknisk rapport. Det konkluderes i denne med følgende: Tiltaket anbefales søkt i tiltaksklasse 3 for brannteknisk prosjektering (PRO.121.3). Bygget kategoriseres i risikoklasse 2 og 4 (rk 4 for leiligheten) samt brannklasse 2. Tilbygget kan oppføres med reduserte branntekniske krav til ytelser for bærende og skillende konstruksjoner. Dette forutsetter at bæresystemet i tilbygg er uavhengig av hoveddel. Grensesnitt mellom hoveddel og tilbygg skal være iht. brannklasse 2.

16 Side 12 av Utomhusanlegg. I dag benyttes en del av gårdsplassen foran hovedinngangen til parkering. I forbindelse med det nye prosjektet vil imidlertid behovet for parkeringsplasser øke, og det er da ikke lenger tilstrekkelig parkeringskapasitet her. Det vurderes derfor å etablere en ny parkeringsplass langs vest-siden av Thalleveien ca. 100 meter fra søsterhjemmet. Ledningsanlegg - Utvendig Nye ledningsanlegg for SP, OV og VL fra kommunale ledninger i gate. I tillegg er medregnet kummer med ledningsanlegg for avvanning av utvendige områder rundt bygget. For utomhusanlegg er det inkludert utvendig VVS anlegg. for avvanning av utvendige områder rundt bygget. (utover det som er nødvendig for selve bygget og tilkopling til komm. ledninger i gate)

17 Side 13 av 25 3 VVS-tekniske arbeider. 3.1 Generelt. De nye VVS-anleggene dimensjoneres og utføres for å dekke totale behovene som inngår i nybygde og ombygde arealer i dette prosjektet. 3.2 Sanitæranlegg Eksisterende sanitæranlegg søsterhjemmet saneres og erstattes med nytt for hele bygget som inngår i prosjektet. Innvendig fordelingsanlegg er på grunn av alder og teknisk tilstand forutsatt sanert og erstattet med nytt. Noe eksisterende sanitærutstyr kan gjenbrukes, men det er likevel for etterfølgende kostnadskalkyle forutsatt nytt utstyr overalt. Det foreligger ingen sikre opplysninger om eksisterende uttrekksledninger fra bygget til kommunale ledninger i gate. Det antas fellessystem for avløp og vanninnlegg med galv. ledning. Ledningsanlegget er forutsatt sanert og erstattet med nye ledninger. De nye sanitæranleggene dimensjoneres og utføres for å dekke totale behovene som inngår i nybygde og ombygde arealer. Behovet for varmt forbruksvann dekkes via ny bereder i bygget. Takavvanning skjer i hovedsak via utvendige taknedløp. 3.3 Varmeanlegg Dagens bygg har vannbårent varmeanlegg med fyrsentral bestående av både olje- og el.kjel og oppvarming med radiatorer. På grunn av alder og teknisk tilstand er det forutsatt at eksisterende anlegg saneres og erstattes med nytt. Ved en evt. rehabilitering av fyrsentralen er det kun el.kjelen som kan benyttes. Av hensyn til at sykehuset forøvrig har vannbåren oppvarming er det ikke foretatt vurdering av andre alternativer. Varmeforsyningen dekkes med fjernvarme fra sentralt fyrhus i henhold til overordnet varmeplan for sykehuset. Varmeforsyningen dimensjoneres for å dekke byggets varmeeffektbehov til: - Romoppvarming ca 140 kw - Ventilasjonsvarme ca 90 kw - Varmt forbruksvann ca 10 kw Sum ca 240 kw Oppvarmingsbehov dekkes generelt med radiatorer i kontorarealer og med vannbåren gulvvarme i boenhet. Undersentral for mottak av fjernvarme plasseres i eksisterende fyrrom.

18 Side 14 av Sprinkleranlegg. Det er ikke medregnet sprinkleranlegg. 3.5 Kuldeanlegg (Klimakjøling). Det er ikke medregnet mekanisk klimakjøleanlegg. Det er forutsatt solavskjerming av vinduer med utvendige persienner/varmereflekterende glass i sør- og vestfasade. 3.6 Luftbehandlingsanlegg. Det er forutsatt installasjon av følgende nye anlegg: - System 3601 : Eksisterende bygg Kapasitet ca m3/h. - System 3602 : Kontorer, møterom nybygg Kapasitet ca m3/h - System 3603 : Boenhet, gjesterom, aktivitetsrom Kapasitet ca 800 m3/h - Separat avtrekksvifte for kjøkkenavtrekk I tillegg til ovennevnte hovedanlegg vil bygget få en del mindre separate anlegg som følgende: - Ny heis, forskriftsmessig ventilasjon. - Separat avtrekksvifte for kjøkkenavtrekk i boenhet Systemoppdelingen er vurdert ut fra fysiske størrelser til aggregater og bygningsmessige begrensninger (takhøyde i kjeller/tekniske rom). Anleggene utføres med roterende varmegjenvinner, samt at det benyttes filterkvalitet EU-7 på både tilluft og avtrekk. Alle systemer vil kunne tilpasses aktuelle brukstider og ha mulighet til redusert kapasitet i deler av døgnet. 3.7 Automatiseringsanlegg. Automatiseringsanlegg for styring og overvåkning av de VVS-tekniske anlegg baseres på SD-anlegg med lokal styring fra Undersentraler i bygget. Sentrale drifts- og feilsignaler overføres til sykehusets sentrale SD-anlegg.

19 Side 15 av 25 4 Elkraftanlegg Anlegget forsynes med 230V over kabler som i dag forsyner elektrokjelen. Bruk av disse kablene vil gi en betydelig reservekapasitet da de ikke vil bli belastet med strøm til oppvarming. Utenom disse kablene fjernes hele det eksisterende elanlegget og erstattes med et nytt. Eksisterende bygg vil få et elanlegg hvor kablene skjules i utenpåliggende kanaler der hvor det ikke er systemhimling. Nybygget vil stort sett få skjult anlegg. Belysningen tilpasses anvisningene fra Selskapet for lyskultur, og det benyttes armaturtyper som er mest mulig energisparende. Hvor det er hensiktsmessig kontrolleres lyset av automatikkanlegget, noe som også vil spare noe energi. Det vises forøvrig til utredninger vedrørende elanlegget. 5 Tele- og automatiseringsanlegg Eksisterende tele/fiberkabler til bygget beholdes som i dag. Det opprettes 5 telefordelere i bygget. Fra disse legges kabling tilsvarende sykehusets øvrige nett (kat. 7 Lucent Gigaspeed) til alle uttak for tele/data. 1 hovedfordeler i underetasje, samt 2 fordelere i hver etasje og fløy. Fra hovedfordeler legges stigekabler både fiber og kobber. Det monteres innbruddsalarm og adgangskontroll på noen dører. Alt eksisterende anlegg demonteres og brannsentral og eksisterende detektorer og klokker til brannalarmanlegget remonteres. Her suppleres også med nye detektorer og klokker. Det monteres et fellesantenneanlegg med opptil 10 uttak. Det vises forøvrig til utredninger vedrørende svakstrømsanlegget.

20 Side 16 av 25 6 Kostnader. 6.1 Kostnader ihht ensifret kontoinndeling. Post Spesifikasjon/konto Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Totalkost. % av kr/m2 A= 1097 A= 1709 Entrepr A= Felleskostnader ,8 % Bygning ,8 % VVS-installasjoner ,4 % El-kraft ,7 % Tele og automasjon ,7 % 506 Huskostnad ,4 % Andre installasjoner ,8 % Utomhusarbeider ,8 % 160 Entreprisekostnad ,0 % Generelle kostnader ,5 % Byggekostnad ,5 % Spesielle kostnader ,9 % Grunnkalkyle ,5 % Reserver, forventede tillegg ,0 % 445 Forventet prosjektkostnad ,5 % Sikkerhetsmargin , , ,73 5,0 % 445 Rammekostnad ,2 %

21 Side 17 av Kostnader ihht tosifret kontoinndeling. Post Spesifikasjon/konto Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Totalkost. % av kr/m2 A= 1097 A= 1709 Entrepr A= Felleskostnader Rigg og drift av byggeplass, ,8 % 607 administrasjon. 1 Sum Felleskostnader ,8 % Bygning 10 Rivingsarbeider ,2 % Riving eksisterende vestfløy ,4 % Grunn og fundamenter ,6 % Bæresystem ,0 % Yttervegger ,6 % Innervegger ,1 % Dekker ,4 % Yttertak ,6 % Fast innredning ,7 % Trapper m.m ,9 % Diverse ,3 % 738 Sum Bygning ,8 % VVS-installasjoner 31 Sanitæranlegg ,1 % Varmeanlegg ,4 % Fjernvarmeanlegg ,8 % Sprinkleranlegg ,0 % 0 35 Kuldeanlegg ,0 % 0 36 Luftbehandlingsanlegg ,6 % Automatikk ,4 % 36 3 Sum VVS-installasjoner ,4 % El-kraft Rigg, dokumentasjon ,4 % Generelle EL ,8 % Fordeling ,9 % Lysanlegg ,4 % Elvarme ,2 % Driftstekniske anlegg ,8 % Sum El-kraft ,7 % Tele og automasjon 51 Generelle anlegg ,6 % Data ,4 % Telefon ,0 % Alarm og signal ,4 % Lyd og bildeanlegg ,9 % Automatiseringsanlegg ,5 % Kommunikasjon ,7 % 59

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot naturen Fantastisk

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner): Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Kvitfjell 1044 moh Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522

ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 NordARK AS arkitektkontor Postboks 152, 9502 Alta ing. Per Egil Guttormsen tlf 469 24 297 ing. Bjørnar Helland tlf 971 91 522 Altaveien 96, 9513 Alta MVA 996 171 000 NO Alta kommune Alta den tirsdag, 21.

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 VADSØ KOMMUNALE EIEENDOMSSELSKAP KF PROSJEKTKOSTNAD BEKKEFARET BOFELLESSKAP 13.04.2015 INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 FINASIERING... 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Tertialrapport pr. 31.august 2012

Tertialrapport pr. 31.august 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor Arne Haug, 75 51 29 20 Bodø, 19.10.2012 Styresak 118 2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2012 Saken

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Teikningsliste. (G1) - Tiltakshavar: Balestrand Kommune. Fase: Forprosjekt

Teikningsliste. (G1) - Tiltakshavar: Balestrand Kommune. Fase: Forprosjekt Teikningsliste Fase: (G1) - : Prosjekt nr: 14063 : : n= ant. papirtegningar dwf= DWF format T= i tegningshefte d= dwg-format p= pdf-format e=exel Teikningstittel Fagkode Teikn.dato A11.001 Situasjonsplan

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

REGISTERING AV BYGNINGSMASSE TITANGATA 1

REGISTERING AV BYGNINGSMASSE TITANGATA 1 Bygg A. Garasjer Kontruksjonsdel Himling: Vegger/ konstruksjon Gulv/Dekker: Beskrivelse/Kommentarer Yttervegger av teglsteinforblending. Stålbjelker enkelte steder. Toppdekke av betong/betongelementer.

Detaljer