REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret , Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen 3 Status Analyse og revidering av risikobildet Risiko og sårbarhetsanalysen for Begrepsavklaringer 7 Liv og helse 10 Ulykker og katastrofer 16 Terror og kriminalitet 27 Klima og natur 28 Systemsvikt og svikt i infrastruktur 30 Risikodiagram for alle hendelsene 46 Informasjon og kommunikasjon ved uønskede hendelser og kriser 47 Oppsummering og prioritering av tiltak 51 Vedlegg: Oversikt over beredskapsplaner i n 2

3 1. Innledning Kommunestyret har i tiltaksplanen for 2011 vedtatt at ns overordna risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2003 skal revideres. I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) ( ) plikter n å gjennomføre jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Sitat fra lova : " 14. Kommunal beredskapsplikt risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i n, vurdere heten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke n. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for ns arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av delplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen. 15. Kommunal beredskapsplikt beredskapsplan for n Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter 14 skal n utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak n har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for ns kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og øvrige krav etter denne bestemmelsen." Sitat slutt Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse skal følge handlingsprogramrulleringen og danne grunnlag for arealplanlegging, årlig evaluering og oppdatering av ns forebyggende arbeid, beredskapsplaner, innsatsplaner og dimensjonering av beredskapen. 2. Mandat for gjennomføring av revideringen Arbeidet med revideringen av ROS- analysen tar utgangspunkt i det som ble dokumentert i rapporten for 2003 og kan skjematisk skisseres i 4 hovedaktiviteter: 3

4 1. Frembringe status for 2011 med bakgrunn i det som er gjort siden Gjennomføre analyser og revidere risikobildet innen enkelte tema. Deltakelse og innspill fra eksterne samarbeidsparter hvor det er naturlig. 3. Systematisere risiko- og sårbarhetsanalysene i følgende temagrupper: Liv og helse Ulykker og katastrofer Terror og kriminalitet Klima og natur Systemsvikt - svikt i infrastruktur 4. Utarbeide samlet ROS-rapport 5. ROS-analysen gjennomføres av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av: Miljørettet helsevern Rolf Kristian Mathisen - Vigdis Thun Lensmann Berit Trønsdal Brann- og redning Bjørn Andreassen Plan og utvikling Jan Kåre Husa Kommunalteknikk Thorleif Jacobsen Organisasjonssjef og leder for gruppa Ingrid Lien ROS-analysen legges fram for politisk behandling i september Oppfølging av tiltak og videre arbeid forutsettes gjennomført i de ulike "tjenesteområdene" som en del av den ordinære virksomheten så fremt resultatene av prosessen ikke tilsier noe annet. 3. Status 2011 Kommunestyrets behandling av Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2003, K-sak 03/060. la noen føringer for videre oppfølging av analysen. Sitat: "1. Tiltakene i analysens konklusjon der n har oppfølgingsansvar må prioriteres og søkes innarbeidet i ns handlingsprogram/økonomiplan. 2. Analysen skal benyttes til å påpeke behov for oppfølging overfor de rette ansvarlige der andre enn n har oppfølgingsansvar. Hovedansvar for dette tillegger ordfører og rådmann. 3. Analysen skal være en naturlig planforutsetning for ns ordinære planleggingsaktivitet, som generell kompetanseplanlegging, arealplanlegging, fagplaner og utbyggingsplaner, for eksempel sikkerhetsnivå i nye omsorgsboliger. 4

5 4. Kommunale kriseplaner, beredskapsplaner mv. skal baseres på risiko- og sårbarhetsanalysen. 5. Arbeidet med oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen skal være en kontinuerlig prosess, bl.a. med innarbeiding av mål og tiltak i ns handlingsprogram. Analysen skal revideres minst hvert 4. år i forbindelse med planrevisjon." Sitat slutt Med bakgrunn i disse punktene og 14 om risiko- og sårbarhetsanalyse i Lov om beredskapsplikt har arbeidsgruppa gjennomført en statusvurdering av ROS 2003 og ns beredskapsplaner. Dette ble gjort våren Figuren under illustrerer ns arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommuneplan, økonomiplan og budsjett: mål, prioriteringer og retningslinjer for forebyggende samfunnstrygghet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser: overordna og fag- /virksomhetsrelaterte M Plan for kommunal kriseledelse - Plan for kriseinformasjon Fag og virksomhetsspesifikke viser a t Kartleggingen beredskapsplaner Smittevernplan Helse- og sosial beredskaps -plan Beredskaps planer for skoler og barnehager Andre beredskaps planer Kommunen har oppdaterte planer for beredskap både på nivå og enhetsnivå. (Se vedlegg 1). ROS har vært og er en naturlig planforutsetning for ns ordinære planaktivitet (jf. kravene i plan - og bygningsloven). Kommunen har etablert gode samarbeidsrelasjoner med flere eksterne aktører som har betydning for sikkerhet og beredskap i n, det gjelder E-verk, Vitnett, NVE, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Lensmannen, Mattilsynet m.fl. Flere enheter vil revidere ROS-analysen for sitt ansvarsområde etter at den overordna ROS-analysen for 2011 er vedtatt. 5

6 Erfaringene fra krisehåndteringsøvelsen i 2010 forteller at n bør bli bedre på informasjonshåndtering og at dette innarbeides i planverk og rutiner. Arbeidsgruppa har i tillegg til vurdering av ROS-analysen fra 2003 sett på enkelte hovedtrender som gjør at en må se på samfunnssikkerhet på en annen måte enn før: Klimautviklingen medfører at naturen vil sette samfunnet på prøve på andre måter enn tidligere. Varmere våtere villere innebærer at nedbør og ekstreme værforhold vil opptre mer intenst enn tidligere. Ras og skred kan oppstå på tider og steder som en tidligere ikke så for seg, elver vil flomme over oftere osv. Klimautfordringen gjør det nødvendig for alle myndigheter å vurdere sårbarhet på nye måter. Globalisering medfører at krisesituasjoner og trusselforhold langt borte oftere får konsekvenser for oss her hjemme. Økt mobilitet for mennesker, varer og tjenester gjør at vi må forholde oss til et mer komplisert risikobilde enn om vi kun måtte forholde oss til det nasjonale. Medieutviklingen stiller nye krav til utarbeidelse, koordinering og publisering av informasjon. Vi kan ikke lenger styre informasjonsflyten slik tilfellet var tidligere. Internett og sosiale medier gjør at informasjonen flyter på en helt annen måte enn før og dette gir både utfordringer og muligheter. For pressen er begrepet deadline omdefinert fra faste tidspunkter til hele tiden. Potensialet for at en hendelse kan utvikle seg til en informasjonskrise er større i dag enn tidligere. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter, men også økt sårbarhet. Nettbaserte og automatiserte løsninger har gjort sitt inntog på en rekke felter. Mange kritiske infrastrukturer og samfunnsfunksjoner er avhengig av andre kritiske infrastrukturer og funksjoner og er derigjennom blitt mer sårbare. ROS-analysen fra 2003 reflekterer kun deler av dette bildet, derfor er ROS-analysen for 2011 inndelt og systematisert i 5 temaområder; Liv og helse Ulykker og katastrofer Terror og kriminalitet Klima og natur Systemsvikt - svikt i infrastruktur 4. Analyse og revidering av risikobildet 2011 I analysen av uønskede hendelser innenfor de ulike temaene har vi sett på naturbaserte og virksomhetsbaserte hendelser. Naturbaserte hendelser som en finner i temagruppa Klima og natur er for eksempel flom, skred og ekstremvær. Virksomhetsbaserte hendelser er ulykker eller svikt som kan inntreffe i forbindelse med virksomheter, til eks. ulykker ved brann, trafikk, epidemier, næringsbårne sykdommer mm.. Med svikt i infrastruktur mener vi f.eks. svikt i kommunikasjonsanlegg, vann- og avløpsnett, energiforsyning. 6

7 Noen av de uønskede hendelsene står under flere temagrupper, så her vil det være noe overlapping. Temagruppene har hatt egne arbeidsmøter hvor både eksterne og interne samarbeidsparter har deltatt. Av eksterne samarbeidsparter nevnes E-verk, Vitnett, Jernbaneverket, NVE, Statens vegvesen, Mattilsynet. Temagruppene har vurdert ulike hendelser, årsaken til disse, heten for og konsekvensene av mulige hendelser. Videre har gruppene kommet med forslag til forebyggende og tiltak og ansvarsplassering. Arbeidet i temagruppene er koordinert og samordnet av den tverrfaglige arbeidsgruppa. I tillegg til de 5 temaområdene har den tverrfaglige arbeidsgruppa vurdert sårbarhetsfaktorene ved informasjonshåndtering knyttet til ulike scenarioer/hendelser. Arbeidsgruppa har bl.a. vurdert gjeldende informasjonsplan med bakgrunn i erfaringene fra kriseøvelsen i Gjennom revideringen av ROS-analysen ser en at informasjonshåndtering krever spesiell oppfølging i krisesituasjoner. Gode redskap for informasjon og kommunikasjon gjelder ved alle uønskede hendelser derfor vil arbeidsgruppa omhandle dette i et eget kapitel. 5. Risiko- og sårbarhetsanalysen for 2011 Begrepsavklaring - risiko og sårbarhet ROS-analysen bygger på de 3 krisehåndteringsprinsippene; ansvarsprinsippet den som har ansvaret i normalsituasjonen har det også i en krisesituasjon likhetsprinsippet den organisasjonen som gjelder i normalsituasjonen bør i størst mulig grad også brukes i en krisehåndteringssituasjon nærhetsprinsippet kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen I analysen brukes begreper relatert til samfunnssikkerhet, beredskap, risiko og sårbarhet. NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst definerer flere av disse. Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Samfunnssikkerhet defineres på tre måter i NOU`en. Gitt avgrensningene i denne analysen, kan samfunnssikkerhet defineres som å forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser som krever ressurser utover det vanlige. Beredskap defineres som planlegging og forberedelse av tiltak for å håndtere uønskede hendelser på best mulig måte etter at de har skjedd. Forebygging defineres som tiltak som søker å redusere heten for at uønskede hendelser oppstår og tiltak som skal redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. Risiko defineres som kombinasjonen av heten for at en (uønsket) hendelse inntreffer og konsekvensene av hendelsen. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser 7

8 representerer for mennesker, samfunnsviktige funksjoner, virksomhetens drift og produksjon, miljø og økonomiske verdier. Sårbarhet defineres som et uttrykk for de problemer et system vil få med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenopprette sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Kriterier for het og konsekvens Sannsynlighetsgrad for de uønskede hendelsene rangeres etter antatt frekvens (hyppighet) Begrep Lite Sannsynlig Meget Forklaring enn en gang hvert 50.år Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10.år En gang i året eller oftere Konsekvensgrad av uønskede hendelser rangeres etter grad av fare Liv og helse Samfunnsviktige Miljø Økonomi funksjoner En viss fare Få eller små personskader Stans < 6.timer Ubetydelig skade på miljøet skader på bygninger. Produksjonsstans 1-3 uker Farlig Alvorlig personskade, dødsfall kan forekomme Stans 6-24 timer Miljøskader som krever tiltak Alvorlige skader på bygninger. Produksjonsstans 3 uker - 3 mnd. Kritisk 1-3 døde Stans timer Omfattende og langvarige skader på miljøet Totalskade på bygning. Produksjonsstans > 3.mnd. Katastrofal Mange døde og alvorlig skadde Stans < 48 timer Varige skader på miljøet Totalskade på viktige bygninger. Produksjonsstans > 1 år. Ut fra het for at en hendelse skal oppstå og hvilke konsekvenser den kan medføre for de valgte temaene, plasseres den enkelte hendelse inn i et risikodiagram. Etter gjennomføringen av forebyggende tiltak og evn. skadebegrensede tiltak, er målet å befinne seg i det grønne området. 8

9 Meget Sannsynlig Lite Fargeforklaring Farlig Kritisk Katastrofal Høy risiko Middels risiko Lav risiko Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak. Akseptabelt. En risiko som ikke er et hinder for aktiviteten kan påbegynnes eller systemet tas i bruk, men hvor det er nødvendig å se nærmere på muligheten for risikoreduserende tiltak. Aksepteres uten videre. Er det tydelige risikoreduserende tiltak bør disse vurderes opp mot kost/nytte og kvalitet. I ROS-skjemaet er det beskrevet tiltak som er av forebyggende og tiltak. Forbyggende tiltak er skrevet i kursiv. Ansvaret for det forebyggende arbeidet er i kolonne for ansvar og merknad også skrevet i kursiv hvor det er hensiktsmessig. 9

10 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar 1.1 Epidemier Influensaepidemi Smittekilde Matvarer/ drikkevann Tekniske installasjoner, personer, dyr etc. Mangel på kunnskap i befolkningen, i fagmiljø Terror Globalisering /Smittepress Økt reisevirksomhet, innvandring og handel. Svikt i smittevernrutiner Sannsynlig Sykdom/ død Redusert samfunnsvirksomhet Økonomisk tap Redusert produksjon Ekstra press på helsetjenester Mangel på helsepersonell Økt informasjonsbehov Mangel på andre helsetjenester Økte trygdeytelser Venteliste/helsekø Økonomiske behov Store psykiske påkjenninger i befolkningen Tap av omdømme Vaksine Hygieniske tiltak Informasjon Sikring Overvåking Forskning Antivirale midler Rullering av smittevernplan med pandemiplan/ infeksjonskontrollprogrammet Kommunelege/ miljørettet helsevern Katastrofal 10

11 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar epidemier på sykehjem/ barnehage/skole Smittekilde Matvarer/ drikkevann Tekniske installasjoner, personer, dyr etc. Mangel på kunnskap i befolkningen, i fagmiljø Terror Globalisering/ Smittepress Økt reisevirksomhet, innvandring og handel. Svikt i smittevernrutiner Sykdom/ død Behov for ekstra helsepersonell Store psykiske påkjenninger i befolkningen Konsekvensgrad : Katastrofal Tilsyn i skoler og barnehager God oppfølging fra lege i forebygging God oppfølging fra lege når smitte oppstår ved virksomhetene Rullering av smittevernprosedyrer og infeksjonskontrollprogrammet i smittevernplanen Kommunelege/MHV Virksomhetene selv 1.2. Næringsmiddelbårne sykdommer Næringsmiddelbårne sykdommer (Mat) For sen nedkjøling Mangel på kunnskap Mangel på rutiner Feil i produksjon Feil metode. Dårlig råvarekontroll Svikt i produksjonsutstyr Oppbevaringstid Sannsynlig Sykdom og i verste fall død blant mennesker Psykisk belastning for de som er involvert Økonomisk tap for virksomheten Tap av omdømme 11 Informasjon og veiledning til barnehager/skoler/andre som tilbereder mat(mattilsynet/mhv) Mattilsynet Virksomheten selv Kommunelege 1/MHV

12 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar Juks. Feil merking Svikt i kjøle/frysekjede Feil bruk/ innstilling. Strømbrudd Manglende kontroll Manglende service Teknisk svikt Feil i emballering Kvalitetssvikt i emballering Næringsmiddelbårne sykdommer (vann) Biologiske hendelser Dyre-kadaver, fugleflokker, harepest, lemen Sabotasje Toksiner smittestoffer Mot ledningsnett (også fra punkt på ledningsnett), Renseanlegg, vanntårn i stasjoner, vannkilde Funksjonssvikt i vannbehandlings- Sannsynlig Farlig Sykdom/ forgiftning død blant mennesker og dyr Miljøskade Stans i funksjoner/ virksomheter i samfunnslivet Matmangel Økonomisk tap Varemangel/redusert produksjon Ekstra press på helsetjenester Engstelse 12 To hygieniske barrierer Sikre høydebasseng Internkontroll på vannbehandlingsanlegg Unngå transport/ferdsel nær vannkilde Inngjerding/ sikring vannkilde Etablering av reservekilder Risikovurdering i planleggingsarbeid Varsling og informasjon/samarbeid med mattilsynet om tilsyn og Vannverk Mattilsynet Kommunelege

13 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar system Teknisk svik Menneskelig svikt Overbelastning på anlegg Skjult uhell** Nedgravde tanker Lekkasje avløp Avrenning avfall Industrilekkasje Avrenning landbruk Åpent uhell*** Landbruksforurensning. ras, flom Ødelagt utstyr/installasjoner Radioaktivt nedfall Forurenset grunnvann Informasjonsbehov Tillitssvikt tap av omdømme Kritisk godkjenning Rullering av planer 1.3 Miljø og helse Legionella - smitte Svikt i rutinene for forebygging av legionella Mangel på kunnskap om legionellaforebygging Uhell Sannsynlig Sykdom og i verste fall død blant mennesker Økonomisk tap for den aktuelle virksomhet Tap av omdømme Psykisk belastning for de som er involvert Oversikt, oppfølging, veiledning og tilsyn med Virksomheter (badeanlegg, pelsdyrfor, hotell, skoler, barnehager, idrettshall, overnattingsbedrifter m. fl.) MHV/lege 1 13

14 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar Terror Radioaktiv stråling - nedfall radioaktivt nedfall over Transport Illegal transport Trafikkulykke Brann Havari Militær aktivitet Øvingskilder Utstyr Øvelser Terror Svikt/ ulykke i atomreaktor i naboland Naturkatastrofe, jordskjelv, flom m.m. Kritisk Desimering av arter Utryddelse av arter Ikke spiselige arter Økonomisk tap Redusert livsstandard Sykdom/død Kostholdsrestriksjoner Katastrofal Utarbeidelse av kommunal plan for atomberedskap IK/Kvalitetssystemer MHV/lege 1 14

15 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar 1.4 Dyrehold/landbruk Alvorlige, smittsomme sykdommer på husdyr og fugl (Eks. Munn og klovsyke, fugleinfluensa, skrapesyke, kugalskap, Svinepest, rabies)husdyrsykdommer Smitte gjennom: levende dyr animalske produkter individer gjenstander som har hatt kontakt med overnevnte Import av : livdyr/ fór fra utlandet Smitte gjennom fór Fra ku til kalv Til mennesker gjennom å spise kjøtt Sannsynlig All transport av dyr stanses i en indre sone og restriksjoner på menneskers ferdsel ut av indre sone hvor sykdom/smitte er påvist. Unntakstilstand. Restriksjoner på all transport av dyr, animalske produkter og avfall av slikt i landsdelen Økonomiske konsekvenser ved nedslakting Tillitskrise mellom forbruker og næring/ myndigheter. Økonomiske konsekvenser ved dramatisk fall på kjøttsalg Krav om opphavsmerking Redusert produktspekter i et område Reduserte vareleveranser Farlig Vaksine Iverksettelse av veterinærmyndighetenes kriseplaner Beredskapsplaner Veterinær/Mattilsynet Gjøre symptomene kjent. Hindre kontakt mellom turister og dyr. Stenge utmarksbeite. Karenstid ved utenlandsreiser (bønder) Mattilsynet Den enkelte virksomhet 15

16 2. Ulykker og katastrofe 2.1 Masseskade transport Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Trafikkulykke bil, motorsykkel, sykkel, myke trafikanter Alvorlig trafikkulykke med storbil / buss, flere biler involvert mv Ulykke med farlig gods, kjemikalier mv (vei og jernbane) - Menneskelig feil (fart), teknisk feil, vær og kjøreforhold Menneskelig feil (fart), teknisk feil, vær og kjøreforhold Kollisjon / utforkjøring, menneskelig svikt, teknisk Meget Sannsynlig Skader og tap av liv Kostbar behandling og rehabilitering Farlig Mange alvorlig skadde og døde Omfattende og kostbar behandling og rehabilitering Katastrofalt Som 2.1.2, med tilleggsproblematikk "farlig gods" 16 Holdningsskapende arbeid / opplæring, politikontroll (fartskontroll mv), kontroll kjøretøy. Registrering og utbedring av trafikkfarlige strekninger / vegkryss, fartsreduserende tiltak, midtdelere. Trafikksikkerhetsplan. Vedlikehold (brøyting / strøing) Kommunal ulykkesberedskap, innsats- og kriseplaner. Kompetanse / øvelser. Holdningsskapende arbeid / opplæring, politikontroll (fartskontroll mv), kontroll kjøretøy. Registrering og utbedring av trafikkfarlige strekninger / vegkryss, fartsreduserende tiltak, midtdelere. Vedlikehold (brøyting / strøing) Kommunal ulykkesberedskap, innsats- og kriseplaner. Kompetanse / øvelser. IK-rutiner, merking, utbedring infrastruktur, lavere fart / utbedring veier / jernbane Hjem, skole, kjøreskole, politi, vegvesen,, frivillige organisasjoner Kommunal beredskap Som over, Pluss bussselskap, sjåfører Kommunal beredskap Transportører, vegvesen / jernbaneverk.

17 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar utenfor sentrumsområder feil, sabotasje (brann, eksplosjon, gass, forgiftning, etseskader) Mulig miljøforurensning Beredskap, utstyr, kompetanse / øvelse (brann, politi, ambulanse). Beredskapsog innsatsplaner. Øve med ekstern bistand som har nødvendig kompetanse / verneutstyr mv ("kjemikaliedykkere"). Kommunal beredskap Ulykke med farlig gods, kjemikalier mv (vei og jernbane) i sentrumsområder Kollisjon / utforkjøring, menneskelig svikt, teknisk feil, sabotasje Kritisk Som 2.1.3, med tilleggsproblematikk mange personer (evakuering, mulig behandling av mange mv) Katastrofalt IK-rutiner, merking, utbedring infrastruktur, lavere fart / utbedring veier / jernbane Beredskap, utstyr, kompetanse / øvelse (brann, politi, ambulanse). Beredskapsog innsatsplaner. Planer og verktøy for varsling, avsperring og evakuering. Øve med ekstern bistand som har nødvendig kompetanse / verneutstyr mv ("kjemikaliedykkere"). Transportører, vegvesen / jernbaneverk. Kommunal beredskap Jernbaneulykke Ulykke planovergang, påkjørsel personer, ulykke på Sannsynlig Skader og tap av liv Trafikkavvikling Farlig Fjerne / sikre planoverganger. Gode rutiner på stasjon / perrong (strøing når glatt, kontroll ved togavgang, fart inn på stasjon mv) Ulykkesberedskap, anskaffe tungt Jernbaneverket, NSB og andre transportører Brann- og redning 17

18 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar plattform. redningsverktøy Alvorlig jernbaneulykke (spesielt Drivdalen og tunneler) Avsporing, kollisjon, feil i infrastruktur / ras, brann, sabotasje, godstog med farlig gods Alvorlig skadde og døde Vanskelig redningsarbeid pga dårlig adkomst. Godstog / farlig gods, som / Trafikkavvikling Katastrofalt (avhengig av ulykkessted, tidspunkt, type transport, værforhold) 18 Det foreligger rutiner for jevnlige visitasjoner, kontroll av tunneler, stikkrenner, skjæringer og sideterreng og sikring av store skjæringer /tuneller (internkontroll-rutiner i Jernbaneverket). Registrere tunneler / strekning som særskilt brannobjekt? (offentlig tilsyn) Utfordring: tilgjengelighet spesielt i Drivdalen. Foreligger beredskapsplan (overordnet region nord) Det jobbes med en lokal beredskapsplan (Dombås - Ulsberg), ferdig 1. halvår Vedlikehold / utvidelse helikopterlandings plasser og andre adkomstmuligheter for redningspersonell. Formidling av beredskapsplaner fra Jernbaneverket til redningsetatene. Anskaffelse tungt redningsverktøy. Gjennomføre opplæring / øvelser sammen med lokale redningsetater. Jernbaneverket Brann- og redning Jernbaneverket Brann og redning Alle redningsetater

19 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Båtulykke (turistbåt Gjevilvannet etc.) Ulykke med fly / helikopter (luftsport, se 2.4.3) 2.2 Masseskade Brann / eksplosjon Brann i båt, vær / vind, kollisjon, tekniske feil, menneskelig feil Menneskelig feil, tekniske feil, værforhold Skader og tap av liv Søk etter savnede Kritisk (kan bli katastrofalt ved passasjertrafikk) Skader og tap av liv Kritisk (kan bli katastrofalt ved større fly / passasjertrafikk) Kontroll av skipskontrollen, egne rutiner, egenkontroll, øvelser mv Ulykkesberedskap, oversikt over tilgjengelige båter. Havariøvelse mv Internkontrollrutiner, tilsyn mv Beredskapsplaner, beredskapsutstyr, opplæring og øvelser Båteier, ansvarlig operatør Båteier / redningsetater Flyger, flyplasseier Flyplasseier / Redningsetater Brann i fjerntliggende Teknisk feil, åpen ild, Skader og tap av liv Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, Byggeiere / drivere 19

20 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar overnattingsvirksomhet (turisthytter, bygdeturisme, større hytteområder) menneskelig feil, ildspåsettelse, gassulykke Omfattende redningsarbeid, evakuering mv. Totalskade bygg (flere verneverdige) Vanskelig adkomst / store avstander, dvs lang innsatstid redningsetater. opplæring, øvelser, beredskapsevakueringsplaner mv) Brannvesenets tilsyn Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser. Brann- og redning Brann i turist- / overnattingsbedrifter / hoteller, kjøpesenter, større leilighetsanlegg Brann / uhell i industrianlegg (eks ammoniakk) og næringsbygg Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse, gassulykke Teknisk feil, menneskelig feil / rutinesvikt, eksplosjon, Sannsynlig Kritisk Skader og tap av liv Omfattende redningsarbeid, evakuering mv Kritisk Skader og tap av liv Omfattende redningsarbeid, evakuering (ved Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser. Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Brannvesenets tilsyn. Byggeiere / drivere Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann- og redning 20

21 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Brann i helseinstitusjon, omsorgsboliger (med betjening) Brann i verneverdig bebyggelse (museum, Raulånna, kirker mfl) ildspåsettelse Teknisk feil, åpen ild / røyking, rutinesvikt, matlaging, ildspåsettelse Teknisk feil, rutinesvikt, åpen ild, ildspåsettelse ammoniakk) mv Kritisk (avhengig av type anlegg mv) Skader og tap av liv Omfattende redningsarbeid, evakuering Press på helsesektoren / mottaksapparat. Katastrofalt Store kulturverdier. Katastrofalt Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Opplæring og samarbeid brannvesen / hjemmetjenestene. Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskapsplaner mv). Samarbeid vernemyndigheter. Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Byggeier / drivere Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann og redning 21

22 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Brann i forsamlingslokaler (diskotek / nattklubb, kulturhus, kirker mv) Brann i skole/barnehage Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse / sabotasje, gasseksplosjon Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse, ulykke- / gasseksplosjon (kjemiforsøk mv) Fare for menneskeliv. Katastrofalt Kritisk Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner / opplæring, øvelser, evakuerings- og beredskapsplaner mv) Brannvesenets tilsyn - prioritere tematilsyn "rømningsveier, evakueringsplaner, beregning av tillatt persontall)og uanmeldte tilsyn (i driftssituasjon). Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Byggeiere / drivere Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann- og redning Skogbrann (ikke mindre grasbranner) Bålbrenning og annen åpen ild (grilling, sigaretter), Info om skogbrannfare, forbud mot åpen ild i eller nær skog (annonsering, presseomtale). Kommunal beredskap, innsatsplaner, / brann- og redning Brann- og redning 22

23 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar antennelse fra bremser på tog øvelser Brann i boliger med omsorgstrengende (eldre hjemmeboende) Brann i samfunnsviktige bygninger (rådhus, statens hus, trafoer / omformerstasjon, vannverk) 2.3 Arrangementer Matlaging, røyking, åpen ild, teknisk feil Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse / sabotasje Sannsynlig Farlig Katastrofalt Samarbeid hjemmetjenestene. Informasjon og veiledning, boligtilsyn (feier) Kommunal beredskap Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskapsplaner mv). Datasikring! Overføring av brannalarm til vaktselskap eller brannvesen. Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser. Hjemmetjenestene Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann- og redning Brann i arrangementstelt og andre midlertidige lokaler (messer, stevner, dansefest mv) Teknisk feil, oppvarming (bruk av gass), åpen ild, Kritisk 23 Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Info om meldingsplikt!(jfr. brann- og Arrangør Brann- og redning

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef

Ny lov og forskrift kommunenes rolle. Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Ny lov og forskrift kommunenes rolle Yngve Årøy Fylkesberedskapssjef Samfunnsavdelingen Fagdag ROS Lister 19. oktober 2011 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret Kortnavn:

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell

Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog. Krav og hjelp. ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell Info-møte i Norheimsund 9. mars 2012 om interkommunal kommunegeolog Krav og hjelp ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Utdrag frå: Kgl. res. av 18. april 2008 - Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Helhetlig ROS gir: Oversikt over risiko-

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Lovfesting kommunal beredskapsplikt hva gir avvik i tilsynene?

Lovfesting kommunal beredskapsplikt hva gir avvik i tilsynene? Lovfesting kommunal beredskapsplikt hva gir avvik i tilsynene? Nettverkssamling for kommunene Utstein kloster 19.5.2011 Mål, hensikt, intensjon Samfunnssikkerhet vurdert i mer HELHETLIG PERSPEKTIV Komplettere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Sørfold kommune 2013

Sørfold kommune 2013 Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Sørfold kommune 2013 Vedtatt av kommunestyret 5.2.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4 Målsetning 1.5 Kjennetegn

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Nasjonalt risikobilde 2013

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde 2013 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Fylkesberedskapsrådet i Buskerud 29. april 2014 Avdelingsleder Erik Thomassen 1 Rammeverk for samfunnssikkerhetsarbeidet Hva er

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Kvitsøy kommune. Beredskap. Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Kvitsøy kommune. Beredskap. Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Kvitsøy kommune Beredskap Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2 INNHOLD SIDE 1 Innledning (bakgrunn, mandat, målsetting, arbeidsopplegg, 1-2 begreper) 2 Kartlegging av uønskede hendelser

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland la frem Fylkes-ROS 12. oktober Denne skal følges opp av alle kommunene.

Fylkesmannen i Hordaland la frem Fylkes-ROS 12. oktober Denne skal følges opp av alle kommunene. Dato: 5. oktober 2010 Byrådssak 1449/10 Byrådet Ny lovpålagt kommunal beredskapsplikt. SMA SARK-86-201000281-27 Hva saken gjelder: LOV 1953-07-17 nr 09 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak

Detaljer

Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging

Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging Lovhjemmel for ROS i arealplanlegging v/ Odd Bjørn Suvatne Farsund 28. november 2011 Organisasjon Fylkesmannen i Vest-Agder Ann-Kristin Olsen - Fylkesmann Tom R. Egerhei - Ass. fylkesmann Informasjonsrådgiver

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Presentasjon av veileder Seniorrådgiver Karen Lie 02.09.2014 Endelig! Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: X20 Arkivsaksnr: 2010/222-27 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt i fylkesutvalget i møte 09.06.2015, sak 58/15 Foto: NVE Innhold 1.

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Varslet fjellskred i Åkneset Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Kategori Risikoområder Scenarioer Naturhendelser Store ulykker Tilsiktede hendelser 1. Ekstremvær Et trygt og

Detaljer

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/2676-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR. 2013 120 Tabell 1: Sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse/Frekvens 1. Utelukket Inntreffer sjeldnere enn en gang pr 100 år, men oftere

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Oppfølgingsplan FylkesROS Nordland Sist oppdatert:

Oppfølgingsplan FylkesROS Nordland Sist oppdatert: Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Sist oppdatert: 15.10.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 01.06.15 Handlingsplanen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG Side 1 av 10 BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG 2017 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. Aristoteles (384 322 f.kr.) Internvarsling Ved feil på FV s vannforsyning varsles den som er leder for laget.

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap Erik Thomassen, DSB Nasjonalt risikobilde : 20 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016 RISSA KOMMUNE Arkiv: X20 Dato: 16.06.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 23.06.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, RISSA 2016-2026, LEGGES PÅ HØRING

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Hensikten med tilsynet var å påse at kommunen oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Rapport Tilsyn i Nome 13. juni 2013 Bakgrunn for tilsynet Hensikten med tilsynet var å påse at n oppfyller bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 08/754-5 Dato: ORIENTERING OM BEREDSKAPSARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 08/754-5 Dato: ORIENTERING OM BEREDSKAPSARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 08/754-5 Dato: 22.05.2008 ORIENTERING OM BEREDSKAPSARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET OG BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført?

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført? Vestfold Samlet status Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført? Er følgende forhold vurdert i kommunens helhetlige ROS? Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert

Detaljer

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier.

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Byrådssak 123/13 Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. KMK ESARK-86-201200560-75 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppstart av arbeid

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal T I L S Y N

Fylkesmannen i Møre og Romsdal T I L S Y N T I L S Y N T I L S Y N 9. Dokumentasjon Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 10. Tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter

Detaljer