REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret , Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen 3 Status Analyse og revidering av risikobildet Risiko og sårbarhetsanalysen for Begrepsavklaringer 7 Liv og helse 10 Ulykker og katastrofer 16 Terror og kriminalitet 27 Klima og natur 28 Systemsvikt og svikt i infrastruktur 30 Risikodiagram for alle hendelsene 46 Informasjon og kommunikasjon ved uønskede hendelser og kriser 47 Oppsummering og prioritering av tiltak 51 Vedlegg: Oversikt over beredskapsplaner i n 2

3 1. Innledning Kommunestyret har i tiltaksplanen for 2011 vedtatt at ns overordna risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2003 skal revideres. I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) ( ) plikter n å gjennomføre jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Sitat fra lova : " 14. Kommunal beredskapsplikt risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i n, vurdere heten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke n. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for ns arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av delplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen. 15. Kommunal beredskapsplikt beredskapsplan for n Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter 14 skal n utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak n har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for ns kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og øvrige krav etter denne bestemmelsen." Sitat slutt Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse skal følge handlingsprogramrulleringen og danne grunnlag for arealplanlegging, årlig evaluering og oppdatering av ns forebyggende arbeid, beredskapsplaner, innsatsplaner og dimensjonering av beredskapen. 2. Mandat for gjennomføring av revideringen Arbeidet med revideringen av ROS- analysen tar utgangspunkt i det som ble dokumentert i rapporten for 2003 og kan skjematisk skisseres i 4 hovedaktiviteter: 3

4 1. Frembringe status for 2011 med bakgrunn i det som er gjort siden Gjennomføre analyser og revidere risikobildet innen enkelte tema. Deltakelse og innspill fra eksterne samarbeidsparter hvor det er naturlig. 3. Systematisere risiko- og sårbarhetsanalysene i følgende temagrupper: Liv og helse Ulykker og katastrofer Terror og kriminalitet Klima og natur Systemsvikt - svikt i infrastruktur 4. Utarbeide samlet ROS-rapport 5. ROS-analysen gjennomføres av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av: Miljørettet helsevern Rolf Kristian Mathisen - Vigdis Thun Lensmann Berit Trønsdal Brann- og redning Bjørn Andreassen Plan og utvikling Jan Kåre Husa Kommunalteknikk Thorleif Jacobsen Organisasjonssjef og leder for gruppa Ingrid Lien ROS-analysen legges fram for politisk behandling i september Oppfølging av tiltak og videre arbeid forutsettes gjennomført i de ulike "tjenesteområdene" som en del av den ordinære virksomheten så fremt resultatene av prosessen ikke tilsier noe annet. 3. Status 2011 Kommunestyrets behandling av Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse i 2003, K-sak 03/060. la noen føringer for videre oppfølging av analysen. Sitat: "1. Tiltakene i analysens konklusjon der n har oppfølgingsansvar må prioriteres og søkes innarbeidet i ns handlingsprogram/økonomiplan. 2. Analysen skal benyttes til å påpeke behov for oppfølging overfor de rette ansvarlige der andre enn n har oppfølgingsansvar. Hovedansvar for dette tillegger ordfører og rådmann. 3. Analysen skal være en naturlig planforutsetning for ns ordinære planleggingsaktivitet, som generell kompetanseplanlegging, arealplanlegging, fagplaner og utbyggingsplaner, for eksempel sikkerhetsnivå i nye omsorgsboliger. 4

5 4. Kommunale kriseplaner, beredskapsplaner mv. skal baseres på risiko- og sårbarhetsanalysen. 5. Arbeidet med oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen skal være en kontinuerlig prosess, bl.a. med innarbeiding av mål og tiltak i ns handlingsprogram. Analysen skal revideres minst hvert 4. år i forbindelse med planrevisjon." Sitat slutt Med bakgrunn i disse punktene og 14 om risiko- og sårbarhetsanalyse i Lov om beredskapsplikt har arbeidsgruppa gjennomført en statusvurdering av ROS 2003 og ns beredskapsplaner. Dette ble gjort våren Figuren under illustrerer ns arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommuneplan, økonomiplan og budsjett: mål, prioriteringer og retningslinjer for forebyggende samfunnstrygghet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser: overordna og fag- /virksomhetsrelaterte M Plan for kommunal kriseledelse - Plan for kriseinformasjon Fag og virksomhetsspesifikke viser a t Kartleggingen beredskapsplaner Smittevernplan Helse- og sosial beredskaps -plan Beredskaps planer for skoler og barnehager Andre beredskaps planer Kommunen har oppdaterte planer for beredskap både på nivå og enhetsnivå. (Se vedlegg 1). ROS har vært og er en naturlig planforutsetning for ns ordinære planaktivitet (jf. kravene i plan - og bygningsloven). Kommunen har etablert gode samarbeidsrelasjoner med flere eksterne aktører som har betydning for sikkerhet og beredskap i n, det gjelder E-verk, Vitnett, NVE, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Lensmannen, Mattilsynet m.fl. Flere enheter vil revidere ROS-analysen for sitt ansvarsområde etter at den overordna ROS-analysen for 2011 er vedtatt. 5

6 Erfaringene fra krisehåndteringsøvelsen i 2010 forteller at n bør bli bedre på informasjonshåndtering og at dette innarbeides i planverk og rutiner. Arbeidsgruppa har i tillegg til vurdering av ROS-analysen fra 2003 sett på enkelte hovedtrender som gjør at en må se på samfunnssikkerhet på en annen måte enn før: Klimautviklingen medfører at naturen vil sette samfunnet på prøve på andre måter enn tidligere. Varmere våtere villere innebærer at nedbør og ekstreme værforhold vil opptre mer intenst enn tidligere. Ras og skred kan oppstå på tider og steder som en tidligere ikke så for seg, elver vil flomme over oftere osv. Klimautfordringen gjør det nødvendig for alle myndigheter å vurdere sårbarhet på nye måter. Globalisering medfører at krisesituasjoner og trusselforhold langt borte oftere får konsekvenser for oss her hjemme. Økt mobilitet for mennesker, varer og tjenester gjør at vi må forholde oss til et mer komplisert risikobilde enn om vi kun måtte forholde oss til det nasjonale. Medieutviklingen stiller nye krav til utarbeidelse, koordinering og publisering av informasjon. Vi kan ikke lenger styre informasjonsflyten slik tilfellet var tidligere. Internett og sosiale medier gjør at informasjonen flyter på en helt annen måte enn før og dette gir både utfordringer og muligheter. For pressen er begrepet deadline omdefinert fra faste tidspunkter til hele tiden. Potensialet for at en hendelse kan utvikle seg til en informasjonskrise er større i dag enn tidligere. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter, men også økt sårbarhet. Nettbaserte og automatiserte løsninger har gjort sitt inntog på en rekke felter. Mange kritiske infrastrukturer og samfunnsfunksjoner er avhengig av andre kritiske infrastrukturer og funksjoner og er derigjennom blitt mer sårbare. ROS-analysen fra 2003 reflekterer kun deler av dette bildet, derfor er ROS-analysen for 2011 inndelt og systematisert i 5 temaområder; Liv og helse Ulykker og katastrofer Terror og kriminalitet Klima og natur Systemsvikt - svikt i infrastruktur 4. Analyse og revidering av risikobildet 2011 I analysen av uønskede hendelser innenfor de ulike temaene har vi sett på naturbaserte og virksomhetsbaserte hendelser. Naturbaserte hendelser som en finner i temagruppa Klima og natur er for eksempel flom, skred og ekstremvær. Virksomhetsbaserte hendelser er ulykker eller svikt som kan inntreffe i forbindelse med virksomheter, til eks. ulykker ved brann, trafikk, epidemier, næringsbårne sykdommer mm.. Med svikt i infrastruktur mener vi f.eks. svikt i kommunikasjonsanlegg, vann- og avløpsnett, energiforsyning. 6

7 Noen av de uønskede hendelsene står under flere temagrupper, så her vil det være noe overlapping. Temagruppene har hatt egne arbeidsmøter hvor både eksterne og interne samarbeidsparter har deltatt. Av eksterne samarbeidsparter nevnes E-verk, Vitnett, Jernbaneverket, NVE, Statens vegvesen, Mattilsynet. Temagruppene har vurdert ulike hendelser, årsaken til disse, heten for og konsekvensene av mulige hendelser. Videre har gruppene kommet med forslag til forebyggende og tiltak og ansvarsplassering. Arbeidet i temagruppene er koordinert og samordnet av den tverrfaglige arbeidsgruppa. I tillegg til de 5 temaområdene har den tverrfaglige arbeidsgruppa vurdert sårbarhetsfaktorene ved informasjonshåndtering knyttet til ulike scenarioer/hendelser. Arbeidsgruppa har bl.a. vurdert gjeldende informasjonsplan med bakgrunn i erfaringene fra kriseøvelsen i Gjennom revideringen av ROS-analysen ser en at informasjonshåndtering krever spesiell oppfølging i krisesituasjoner. Gode redskap for informasjon og kommunikasjon gjelder ved alle uønskede hendelser derfor vil arbeidsgruppa omhandle dette i et eget kapitel. 5. Risiko- og sårbarhetsanalysen for 2011 Begrepsavklaring - risiko og sårbarhet ROS-analysen bygger på de 3 krisehåndteringsprinsippene; ansvarsprinsippet den som har ansvaret i normalsituasjonen har det også i en krisesituasjon likhetsprinsippet den organisasjonen som gjelder i normalsituasjonen bør i størst mulig grad også brukes i en krisehåndteringssituasjon nærhetsprinsippet kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen I analysen brukes begreper relatert til samfunnssikkerhet, beredskap, risiko og sårbarhet. NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst definerer flere av disse. Kritisk infrastruktur er de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Samfunnssikkerhet defineres på tre måter i NOU`en. Gitt avgrensningene i denne analysen, kan samfunnssikkerhet defineres som å forebygge og håndtere ekstraordinære hendelser som krever ressurser utover det vanlige. Beredskap defineres som planlegging og forberedelse av tiltak for å håndtere uønskede hendelser på best mulig måte etter at de har skjedd. Forebygging defineres som tiltak som søker å redusere heten for at uønskede hendelser oppstår og tiltak som skal redusere konsekvensene av en uønsket hendelse. Risiko defineres som kombinasjonen av heten for at en (uønsket) hendelse inntreffer og konsekvensene av hendelsen. Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser 7

8 representerer for mennesker, samfunnsviktige funksjoner, virksomhetens drift og produksjon, miljø og økonomiske verdier. Sårbarhet defineres som et uttrykk for de problemer et system vil få med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenopprette sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Kriterier for het og konsekvens Sannsynlighetsgrad for de uønskede hendelsene rangeres etter antatt frekvens (hyppighet) Begrep Lite Sannsynlig Meget Forklaring enn en gang hvert 50.år Mellom en gang hvert 10.år og en gang hvert 50.år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10.år En gang i året eller oftere Konsekvensgrad av uønskede hendelser rangeres etter grad av fare Liv og helse Samfunnsviktige Miljø Økonomi funksjoner En viss fare Få eller små personskader Stans < 6.timer Ubetydelig skade på miljøet skader på bygninger. Produksjonsstans 1-3 uker Farlig Alvorlig personskade, dødsfall kan forekomme Stans 6-24 timer Miljøskader som krever tiltak Alvorlige skader på bygninger. Produksjonsstans 3 uker - 3 mnd. Kritisk 1-3 døde Stans timer Omfattende og langvarige skader på miljøet Totalskade på bygning. Produksjonsstans > 3.mnd. Katastrofal Mange døde og alvorlig skadde Stans < 48 timer Varige skader på miljøet Totalskade på viktige bygninger. Produksjonsstans > 1 år. Ut fra het for at en hendelse skal oppstå og hvilke konsekvenser den kan medføre for de valgte temaene, plasseres den enkelte hendelse inn i et risikodiagram. Etter gjennomføringen av forebyggende tiltak og evn. skadebegrensede tiltak, er målet å befinne seg i det grønne området. 8

9 Meget Sannsynlig Lite Fargeforklaring Farlig Kritisk Katastrofal Høy risiko Middels risiko Lav risiko Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak. Akseptabelt. En risiko som ikke er et hinder for aktiviteten kan påbegynnes eller systemet tas i bruk, men hvor det er nødvendig å se nærmere på muligheten for risikoreduserende tiltak. Aksepteres uten videre. Er det tydelige risikoreduserende tiltak bør disse vurderes opp mot kost/nytte og kvalitet. I ROS-skjemaet er det beskrevet tiltak som er av forebyggende og tiltak. Forbyggende tiltak er skrevet i kursiv. Ansvaret for det forebyggende arbeidet er i kolonne for ansvar og merknad også skrevet i kursiv hvor det er hensiktsmessig. 9

10 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar 1.1 Epidemier Influensaepidemi Smittekilde Matvarer/ drikkevann Tekniske installasjoner, personer, dyr etc. Mangel på kunnskap i befolkningen, i fagmiljø Terror Globalisering /Smittepress Økt reisevirksomhet, innvandring og handel. Svikt i smittevernrutiner Sannsynlig Sykdom/ død Redusert samfunnsvirksomhet Økonomisk tap Redusert produksjon Ekstra press på helsetjenester Mangel på helsepersonell Økt informasjonsbehov Mangel på andre helsetjenester Økte trygdeytelser Venteliste/helsekø Økonomiske behov Store psykiske påkjenninger i befolkningen Tap av omdømme Vaksine Hygieniske tiltak Informasjon Sikring Overvåking Forskning Antivirale midler Rullering av smittevernplan med pandemiplan/ infeksjonskontrollprogrammet Kommunelege/ miljørettet helsevern Katastrofal 10

11 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar epidemier på sykehjem/ barnehage/skole Smittekilde Matvarer/ drikkevann Tekniske installasjoner, personer, dyr etc. Mangel på kunnskap i befolkningen, i fagmiljø Terror Globalisering/ Smittepress Økt reisevirksomhet, innvandring og handel. Svikt i smittevernrutiner Sykdom/ død Behov for ekstra helsepersonell Store psykiske påkjenninger i befolkningen Konsekvensgrad : Katastrofal Tilsyn i skoler og barnehager God oppfølging fra lege i forebygging God oppfølging fra lege når smitte oppstår ved virksomhetene Rullering av smittevernprosedyrer og infeksjonskontrollprogrammet i smittevernplanen Kommunelege/MHV Virksomhetene selv 1.2. Næringsmiddelbårne sykdommer Næringsmiddelbårne sykdommer (Mat) For sen nedkjøling Mangel på kunnskap Mangel på rutiner Feil i produksjon Feil metode. Dårlig råvarekontroll Svikt i produksjonsutstyr Oppbevaringstid Sannsynlig Sykdom og i verste fall død blant mennesker Psykisk belastning for de som er involvert Økonomisk tap for virksomheten Tap av omdømme 11 Informasjon og veiledning til barnehager/skoler/andre som tilbereder mat(mattilsynet/mhv) Mattilsynet Virksomheten selv Kommunelege 1/MHV

12 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar Juks. Feil merking Svikt i kjøle/frysekjede Feil bruk/ innstilling. Strømbrudd Manglende kontroll Manglende service Teknisk svikt Feil i emballering Kvalitetssvikt i emballering Næringsmiddelbårne sykdommer (vann) Biologiske hendelser Dyre-kadaver, fugleflokker, harepest, lemen Sabotasje Toksiner smittestoffer Mot ledningsnett (også fra punkt på ledningsnett), Renseanlegg, vanntårn i stasjoner, vannkilde Funksjonssvikt i vannbehandlings- Sannsynlig Farlig Sykdom/ forgiftning død blant mennesker og dyr Miljøskade Stans i funksjoner/ virksomheter i samfunnslivet Matmangel Økonomisk tap Varemangel/redusert produksjon Ekstra press på helsetjenester Engstelse 12 To hygieniske barrierer Sikre høydebasseng Internkontroll på vannbehandlingsanlegg Unngå transport/ferdsel nær vannkilde Inngjerding/ sikring vannkilde Etablering av reservekilder Risikovurdering i planleggingsarbeid Varsling og informasjon/samarbeid med mattilsynet om tilsyn og Vannverk Mattilsynet Kommunelege

13 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar system Teknisk svik Menneskelig svikt Overbelastning på anlegg Skjult uhell** Nedgravde tanker Lekkasje avløp Avrenning avfall Industrilekkasje Avrenning landbruk Åpent uhell*** Landbruksforurensning. ras, flom Ødelagt utstyr/installasjoner Radioaktivt nedfall Forurenset grunnvann Informasjonsbehov Tillitssvikt tap av omdømme Kritisk godkjenning Rullering av planer 1.3 Miljø og helse Legionella - smitte Svikt i rutinene for forebygging av legionella Mangel på kunnskap om legionellaforebygging Uhell Sannsynlig Sykdom og i verste fall død blant mennesker Økonomisk tap for den aktuelle virksomhet Tap av omdømme Psykisk belastning for de som er involvert Oversikt, oppfølging, veiledning og tilsyn med Virksomheter (badeanlegg, pelsdyrfor, hotell, skoler, barnehager, idrettshall, overnattingsbedrifter m. fl.) MHV/lege 1 13

14 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar Terror Radioaktiv stråling - nedfall radioaktivt nedfall over Transport Illegal transport Trafikkulykke Brann Havari Militær aktivitet Øvingskilder Utstyr Øvelser Terror Svikt/ ulykke i atomreaktor i naboland Naturkatastrofe, jordskjelv, flom m.m. Kritisk Desimering av arter Utryddelse av arter Ikke spiselige arter Økonomisk tap Redusert livsstandard Sykdom/død Kostholdsrestriksjoner Katastrofal Utarbeidelse av kommunal plan for atomberedskap IK/Kvalitetssystemer MHV/lege 1 14

15 1. Liv og helse Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak- forebyggende og Merknad og ansvar 1.4 Dyrehold/landbruk Alvorlige, smittsomme sykdommer på husdyr og fugl (Eks. Munn og klovsyke, fugleinfluensa, skrapesyke, kugalskap, Svinepest, rabies)husdyrsykdommer Smitte gjennom: levende dyr animalske produkter individer gjenstander som har hatt kontakt med overnevnte Import av : livdyr/ fór fra utlandet Smitte gjennom fór Fra ku til kalv Til mennesker gjennom å spise kjøtt Sannsynlig All transport av dyr stanses i en indre sone og restriksjoner på menneskers ferdsel ut av indre sone hvor sykdom/smitte er påvist. Unntakstilstand. Restriksjoner på all transport av dyr, animalske produkter og avfall av slikt i landsdelen Økonomiske konsekvenser ved nedslakting Tillitskrise mellom forbruker og næring/ myndigheter. Økonomiske konsekvenser ved dramatisk fall på kjøttsalg Krav om opphavsmerking Redusert produktspekter i et område Reduserte vareleveranser Farlig Vaksine Iverksettelse av veterinærmyndighetenes kriseplaner Beredskapsplaner Veterinær/Mattilsynet Gjøre symptomene kjent. Hindre kontakt mellom turister og dyr. Stenge utmarksbeite. Karenstid ved utenlandsreiser (bønder) Mattilsynet Den enkelte virksomhet 15

16 2. Ulykker og katastrofe 2.1 Masseskade transport Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Trafikkulykke bil, motorsykkel, sykkel, myke trafikanter Alvorlig trafikkulykke med storbil / buss, flere biler involvert mv Ulykke med farlig gods, kjemikalier mv (vei og jernbane) - Menneskelig feil (fart), teknisk feil, vær og kjøreforhold Menneskelig feil (fart), teknisk feil, vær og kjøreforhold Kollisjon / utforkjøring, menneskelig svikt, teknisk Meget Sannsynlig Skader og tap av liv Kostbar behandling og rehabilitering Farlig Mange alvorlig skadde og døde Omfattende og kostbar behandling og rehabilitering Katastrofalt Som 2.1.2, med tilleggsproblematikk "farlig gods" 16 Holdningsskapende arbeid / opplæring, politikontroll (fartskontroll mv), kontroll kjøretøy. Registrering og utbedring av trafikkfarlige strekninger / vegkryss, fartsreduserende tiltak, midtdelere. Trafikksikkerhetsplan. Vedlikehold (brøyting / strøing) Kommunal ulykkesberedskap, innsats- og kriseplaner. Kompetanse / øvelser. Holdningsskapende arbeid / opplæring, politikontroll (fartskontroll mv), kontroll kjøretøy. Registrering og utbedring av trafikkfarlige strekninger / vegkryss, fartsreduserende tiltak, midtdelere. Vedlikehold (brøyting / strøing) Kommunal ulykkesberedskap, innsats- og kriseplaner. Kompetanse / øvelser. IK-rutiner, merking, utbedring infrastruktur, lavere fart / utbedring veier / jernbane Hjem, skole, kjøreskole, politi, vegvesen,, frivillige organisasjoner Kommunal beredskap Som over, Pluss bussselskap, sjåfører Kommunal beredskap Transportører, vegvesen / jernbaneverk.

17 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar utenfor sentrumsområder feil, sabotasje (brann, eksplosjon, gass, forgiftning, etseskader) Mulig miljøforurensning Beredskap, utstyr, kompetanse / øvelse (brann, politi, ambulanse). Beredskapsog innsatsplaner. Øve med ekstern bistand som har nødvendig kompetanse / verneutstyr mv ("kjemikaliedykkere"). Kommunal beredskap Ulykke med farlig gods, kjemikalier mv (vei og jernbane) i sentrumsområder Kollisjon / utforkjøring, menneskelig svikt, teknisk feil, sabotasje Kritisk Som 2.1.3, med tilleggsproblematikk mange personer (evakuering, mulig behandling av mange mv) Katastrofalt IK-rutiner, merking, utbedring infrastruktur, lavere fart / utbedring veier / jernbane Beredskap, utstyr, kompetanse / øvelse (brann, politi, ambulanse). Beredskapsog innsatsplaner. Planer og verktøy for varsling, avsperring og evakuering. Øve med ekstern bistand som har nødvendig kompetanse / verneutstyr mv ("kjemikaliedykkere"). Transportører, vegvesen / jernbaneverk. Kommunal beredskap Jernbaneulykke Ulykke planovergang, påkjørsel personer, ulykke på Sannsynlig Skader og tap av liv Trafikkavvikling Farlig Fjerne / sikre planoverganger. Gode rutiner på stasjon / perrong (strøing når glatt, kontroll ved togavgang, fart inn på stasjon mv) Ulykkesberedskap, anskaffe tungt Jernbaneverket, NSB og andre transportører Brann- og redning 17

18 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar plattform. redningsverktøy Alvorlig jernbaneulykke (spesielt Drivdalen og tunneler) Avsporing, kollisjon, feil i infrastruktur / ras, brann, sabotasje, godstog med farlig gods Alvorlig skadde og døde Vanskelig redningsarbeid pga dårlig adkomst. Godstog / farlig gods, som / Trafikkavvikling Katastrofalt (avhengig av ulykkessted, tidspunkt, type transport, værforhold) 18 Det foreligger rutiner for jevnlige visitasjoner, kontroll av tunneler, stikkrenner, skjæringer og sideterreng og sikring av store skjæringer /tuneller (internkontroll-rutiner i Jernbaneverket). Registrere tunneler / strekning som særskilt brannobjekt? (offentlig tilsyn) Utfordring: tilgjengelighet spesielt i Drivdalen. Foreligger beredskapsplan (overordnet region nord) Det jobbes med en lokal beredskapsplan (Dombås - Ulsberg), ferdig 1. halvår Vedlikehold / utvidelse helikopterlandings plasser og andre adkomstmuligheter for redningspersonell. Formidling av beredskapsplaner fra Jernbaneverket til redningsetatene. Anskaffelse tungt redningsverktøy. Gjennomføre opplæring / øvelser sammen med lokale redningsetater. Jernbaneverket Brann- og redning Jernbaneverket Brann og redning Alle redningsetater

19 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Båtulykke (turistbåt Gjevilvannet etc.) Ulykke med fly / helikopter (luftsport, se 2.4.3) 2.2 Masseskade Brann / eksplosjon Brann i båt, vær / vind, kollisjon, tekniske feil, menneskelig feil Menneskelig feil, tekniske feil, værforhold Skader og tap av liv Søk etter savnede Kritisk (kan bli katastrofalt ved passasjertrafikk) Skader og tap av liv Kritisk (kan bli katastrofalt ved større fly / passasjertrafikk) Kontroll av skipskontrollen, egne rutiner, egenkontroll, øvelser mv Ulykkesberedskap, oversikt over tilgjengelige båter. Havariøvelse mv Internkontrollrutiner, tilsyn mv Beredskapsplaner, beredskapsutstyr, opplæring og øvelser Båteier, ansvarlig operatør Båteier / redningsetater Flyger, flyplasseier Flyplasseier / Redningsetater Brann i fjerntliggende Teknisk feil, åpen ild, Skader og tap av liv Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, Byggeiere / drivere 19

20 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar overnattingsvirksomhet (turisthytter, bygdeturisme, større hytteområder) menneskelig feil, ildspåsettelse, gassulykke Omfattende redningsarbeid, evakuering mv. Totalskade bygg (flere verneverdige) Vanskelig adkomst / store avstander, dvs lang innsatstid redningsetater. opplæring, øvelser, beredskapsevakueringsplaner mv) Brannvesenets tilsyn Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser. Brann- og redning Brann i turist- / overnattingsbedrifter / hoteller, kjøpesenter, større leilighetsanlegg Brann / uhell i industrianlegg (eks ammoniakk) og næringsbygg Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse, gassulykke Teknisk feil, menneskelig feil / rutinesvikt, eksplosjon, Sannsynlig Kritisk Skader og tap av liv Omfattende redningsarbeid, evakuering mv Kritisk Skader og tap av liv Omfattende redningsarbeid, evakuering (ved Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser. Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Brannvesenets tilsyn. Byggeiere / drivere Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann- og redning 20

21 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Brann i helseinstitusjon, omsorgsboliger (med betjening) Brann i verneverdig bebyggelse (museum, Raulånna, kirker mfl) ildspåsettelse Teknisk feil, åpen ild / røyking, rutinesvikt, matlaging, ildspåsettelse Teknisk feil, rutinesvikt, åpen ild, ildspåsettelse ammoniakk) mv Kritisk (avhengig av type anlegg mv) Skader og tap av liv Omfattende redningsarbeid, evakuering Press på helsesektoren / mottaksapparat. Katastrofalt Store kulturverdier. Katastrofalt Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Opplæring og samarbeid brannvesen / hjemmetjenestene. Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskapsplaner mv). Samarbeid vernemyndigheter. Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Byggeier / drivere Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann og redning 21

22 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar Brann i forsamlingslokaler (diskotek / nattklubb, kulturhus, kirker mv) Brann i skole/barnehage Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse / sabotasje, gasseksplosjon Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse, ulykke- / gasseksplosjon (kjemiforsøk mv) Fare for menneskeliv. Katastrofalt Kritisk Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner / opplæring, øvelser, evakuerings- og beredskapsplaner mv) Brannvesenets tilsyn - prioritere tematilsyn "rømningsveier, evakueringsplaner, beregning av tillatt persontall)og uanmeldte tilsyn (i driftssituasjon). Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser Byggeiere / drivere Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann- og redning Skogbrann (ikke mindre grasbranner) Bålbrenning og annen åpen ild (grilling, sigaretter), Info om skogbrannfare, forbud mot åpen ild i eller nær skog (annonsering, presseomtale). Kommunal beredskap, innsatsplaner, / brann- og redning Brann- og redning 22

23 2. Ulykker og katastrofe Årsaker Sannsynlighet Konsekvens Tiltak - forebyggende (kursiv) og Merknad og ansvar antennelse fra bremser på tog øvelser Brann i boliger med omsorgstrengende (eldre hjemmeboende) Brann i samfunnsviktige bygninger (rådhus, statens hus, trafoer / omformerstasjon, vannverk) 2.3 Arrangementer Matlaging, røyking, åpen ild, teknisk feil Teknisk feil, åpen ild, menneskelig feil, ildspåsettelse / sabotasje Sannsynlig Farlig Katastrofalt Samarbeid hjemmetjenestene. Informasjon og veiledning, boligtilsyn (feier) Kommunal beredskap Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskapsplaner mv). Datasikring! Overføring av brannalarm til vaktselskap eller brannvesen. Brannvesenets tilsyn. Kommunal beredskap, innsatsplaner, øvelser. Hjemmetjenestene Brann- og redning Byggeiere / drivere Brann- og redning Brann i arrangementstelt og andre midlertidige lokaler (messer, stevner, dansefest mv) Teknisk feil, oppvarming (bruk av gass), åpen ild, Kritisk 23 Brannforebyggende arbeid ved objekt (tekniske installasjoner, rutiner, opplæring / øvelser, beredskaps- og evakueringsplaner mv). Info om meldingsplikt!(jfr. brann- og Arrangør Brann- og redning

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Kvitsøy kommune. Beredskap. Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Kvitsøy kommune. Beredskap. Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Kvitsøy kommune Beredskap Delplan: Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse 2 INNHOLD SIDE 1 Innledning (bakgrunn, mandat, målsetting, arbeidsopplegg, 1-2 begreper) 2 Kartlegging av uønskede hendelser

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse

Helhetlig risikoog. sårbarhetsanalyse Helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse ROS ROS grunnsteinen i kommunens beredskapsarbeid Sivilbeskyttelsesloven 14 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet

Detaljer

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT

Overordnet ROS analyse. Risiko og sårbarhetsanalyse for IKT Berlevåg kommune Overordnet ROS analyse Risiko og sårbarhetsanalyse for Beredskapsavdelingen Innhold INNLEDNING... 3 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS... 3 STYRENDE DOKUMENTER... 3 VURDERING

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt i fylkesutvalget i møte 09.06.2015, sak 58/15 Foto: NVE Innhold 1.

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap 23.06.2016 RISSA KOMMUNE Arkiv: X20 Dato: 16.06.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 23.06.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE, RISSA 2016-2026, LEGGES PÅ HØRING

Detaljer

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen

Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen Dagskurs nov. 2014 Norge digitalt Nordland Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen - hva sier plan- og bygningsloven? - risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) - sjekkliste Karsten Steinvik, seniorrådgiver,

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier.

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Byrådssak 123/13 Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. KMK ESARK-86-201200560-75 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppstart av arbeid

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunene

Helhetlig ROS i kommunene Helhetlig ROS i kommunene Seniorrådgiver Karen Lie, DSB Beredskapssamling for kommunene i Sør-Trøndelag 10.10.2013 karen.lie@dsb.no 1 Ny DSB-veileder er under arbeid Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

RAPPORT. Kommuneundersøkelsen. Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene

RAPPORT. Kommuneundersøkelsen. Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene RAPPORT Kommuneundersøkelsen 2016 Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016 ISBN: Grafisk produksjon: 978-82-7768-380-5

Detaljer

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Enhetlighet og felles forståelse 1 Enhetlig og felles forståelse En av hensiktene med tilsynsbestemmelsene i kommuneloven er å skape enhetlighet i de statlige tilsynene For oss er det en utfordring å skape

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Sist oppdatert: 22. november 2012 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Felles aggregert risikobilde for alle tema - Overhalla kommune

Felles aggregert risikobilde for alle tema - Overhalla kommune Felles aggregert risikobilde for alle tema - Rapporten inneholder: Oversikt Hendelser Tiltak 11.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt 2. Hendelser 3. Tiltak Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe

Detaljer

Risiko Og Sårbarhetsanalyse

Risiko Og Sårbarhetsanalyse Risiko Og Sårbarhetsanalyse Samfunnssikkerhet og beredskap er et tema som skal utredes i forbindelse med planer og større tiltak. har utarbeidet en overordnet ROS-analyse (vedtatt 23.9.2013) som beskriver

Detaljer

Trusselbildet i Østfold og kommunenes rolle og ansvar i beredskapsarbeidet. Espen Pålsrud fylkesberedskapssjef

Trusselbildet i Østfold og kommunenes rolle og ansvar i beredskapsarbeidet. Espen Pålsrud fylkesberedskapssjef Trusselbildet i Østfold og kommunenes rolle og ansvar i beredskapsarbeidet Espen Pålsrud fylkesberedskapssjef 1. Risikobildet nasjonalt og i Østfold 2. Overordnede krav til kommunene 3. Kravene i kommunal

Detaljer

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Gjennomført revisjon av 2011-utgaven Færre, men mer konkrete hendelser (scenario) Basert på veileder

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 23. august 2013 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, postboks 24, 4159 Rennesøy Tidsrom for tilsynet: 2013

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt

Kommunal beredskapsplikt Kommunal beredskapsplikt Harald Rasmussen 11. Mai 2015 Dette vil jeg komme innom Kort om DSBs roller og oppgaver Samfunnssikkerhet i kommunen Kommunal beredskapskplikt det helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

ROS Agder. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. Samfunnsavdelingen

ROS Agder. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. Samfunnsavdelingen ROS Agder Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnsavdelingen Geoanalyseworkshop 27. november 2013 Grunnprinsipper for beredskap - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

Beredskap i Statens vegvesen. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 (2) Arne Gussiås, Region midt

Beredskap i Statens vegvesen. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 (2) Arne Gussiås, Region midt Beredskap i Statens vegvesen Arne Gussiås, Region midt Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Bergen kommunes erfaringer med klimabaserte hendelser

Bergen kommunes erfaringer med klimabaserte hendelser Torsdag 19. mai 2011 Bergen kommunes erfaringer med klimabaserte hendelser RV-konferansen i Bergen 18. 20. mai 2011 Steinar Matre Byrådsleders avdeling Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Bergen

Detaljer

Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør

Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Trafikkberedskapsplaner Håndbok R611 Trafikkberedskap håndtering av uforutsette

Detaljer

AdaptCRVA Risiko, klima og infrastruktur

AdaptCRVA Risiko, klima og infrastruktur 1 AdaptCRVA Risiko, klima og infrastruktur Kristina Heilemann, Linmei Ni Aboutpixel.de, Sven Brentrup SAMRISK Årskonferanse 2010 14.-15 oktober 2010, Universitet Stavanger SINTEF Byggforsk 1 2 Innhold

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet hvordan kan disse løses interkommunalt et overblikk

Oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet hvordan kan disse løses interkommunalt et overblikk Oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet hvordan kan disse løses interkommunalt et overblikk Nasjonal regionrådskonferanse Narvik 23. 24. august 2010 Refleksjoner v/erik Furevik Det skjer ingen ulykke uten

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunens adresse: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg Kontaktperson i

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Bortfall av elektrisk kraft

Bortfall av elektrisk kraft Bortfall av elektrisk kraft Innledning Kraftforsyning er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. En rekke samfunnsfunksjoner og andre infrastrukturer er avhengig av elektrisk kraft eks. bank- og betalingstjenester,

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer