Det innkalles til styremøte tirsdag 26. februar 2013 kl på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til styremøte tirsdag 26. februar 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg."

Transkript

1 Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 26. februar 2013 kl på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6. Forfall meldes til inne rimelig tid. Vel møtt! ************************* Sakliste: Sak 15/13 Godkjenning av innkalling Sak 16/13 Godkjenning av protokoller og referater Sak 17/13 Referater Sak 18/13 Aktuelle saker Sak 19/13 «Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø» - oppfølging av Fylkesårsmøtevedtak. Sak 20/13 Regnskap for 2012 Sak 21/13 System for inntak i videregående opplæring Sak 22/13 System for tildeling/fordeling av spes.ped.midler til de videregående skolene i fylket Sak 23/13 Valg 2013 Sak 24/13 Åpen post Sarpsborg, Dagrun Lundsvoll /s/ leder

2 Sak 15/13 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. Sak 16/13 Godkjenning av protokoller og referater a) Fylkesstyreprotokoll b) Referat skoleringsutvalg c) Referat fra UNG d) Referat fra AMU e) AU protokoll f) AU protokoll Protokoller godkjennes og referater tas til etterretning. Sak 17/13 Referater a) Storkurs for TV til København på DFDS Seaways b) Nettverk Øst GRS i Oslo c) SEK Personallederrollen på Q33 i Oslo d) UNG-seminar på Quality hotell i Sarpsborg e) Samling for hovedverneombud på fylkeskontoret f) Representantskap på Hurdalsjøen kurs- og konferansesenter g) SEK5313 forhandlingsledelse stat på Quality i Son h) Kontaktforum BHG i H17 i Oslo i) Fylkesledersamling i H17 i Oslo j) SEK0913 Storbykurs på Gardermoen k) Oppdrag hos Utdanningsforbundet Spydeberg l) SEK1013 Internasjonalt arbeid i Lærernes Hus i Oslo m) AU for Utdanning i Moss n) Oppdrag i lederråd Utdanningsforbundet Halden o) Kurs for HTV/ lokallagsledere på Quality i Sarpsborg Referatene a) o) tas til orientering. Sak 18/13 Aktuelle saker a) Innføring av valgfag på ungdomstrinnet b) Lokal arbeidstidstidsavtale barnehage og skole oppfølging c) Arbeidsoppgaver og tidsbruk for en lærer d) Seniorpolitikk Saker tas til orientering

3 Sak 19/13 «Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø» - oppfølging av Fylkesårsmøtevedtak. Sammendrag Utdanningsforbundet Østfold behandlet saken Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø på fylkesårsmøtet i mai Denne saken er en oppfølging av årsmøtevedtaket og beskriver i hovedsak tiltak som er en direkte oppfølging av vedtaket. Arbeidsmiljøutvalget har utarbeidet et kartleggingsskjema knyttet til HMSaktivitet/rutiner, som legges fram til behandling i Fylkesstyret. Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med en gruppe Hovedverneombud i Østfold, og det anbefales gjennom vedlagte forslag til «følgeskriv» å ansvarliggjøre kommunens/fylkeskommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) i kartleggingsarbeidet. I «følgeskrivet», som også legges fram til behandling, oppfordres hovedtillitsvalgte til å samarbeide med hovedverneombudene om kartleggingen, og det legges opp til et samarbeid mellom tillitsvalgt, verneombud og ledere på arbeidsplassnivå. Det er utviklet en «Arbeidsmiljøportal» på Utdanningsforbundet Østfold sin nettside. «Arbeidsmiljøportalen» ble presentert på Københavnseminaret Innspill fra debatten tas med i det videre arbeidet med kartleggingen av HMS-rutiner i kommunene/fylkeskommunen. Fylkesårsmøtets vedtak: 1) Utdanningsforbundet Østfold initierer kurs/ fellesskolering rettet mot partene/ aktørene knyttet til HMS og IA-arbeid. Følgende områder legges til grunn for videre fokus og skoleringsarbeid: a. Styrke/etablere et strategisk samarbeid med verneombud/ hovedverneombud, blant annet gjennom å vitalisere/ ev. opprette HMS- /arbeidsmiljøgrupper på barnehage og skolenivå. b. Fokusere og bevisstgjøre på Arbeidsmiljøutvalget sin rolle og oppgaver samt tillitsvalgtes deltakelse og kompetanse. c. Trygge medlemmer i bruk av avvikssystem, og gjøre medlemmer kjent med saksgangen i arbeidsmiljøsaker, bla gjennom «Arbeidsmiljøportalen». 2) Sørge for at det gjennomføres undersøkelser for å kartlegge og følge opp HMS aktivitet i kommunene/fylkeskommune - i den enkelte barnehage/ skole. Involvere tillitsvalgte og verneombud/ hovedverneombudet og AMU.

4 3) Utvikle en Arbeidsmiljøportal på Utdanningsforbundet Østfold sin nettside som inneholder relevante rapporter, publikasjoner og ulike HMS verktøy, blant annet med eksempler på: a. Kartleggingsverktøy/ Idemyldringer / arbeidsmiljøundersøkelser b. Rutiner for konflikthåndtering/ elev- og foreldreklager c. Rutiner knyttet til vold - og trusselproblematikk d. Eksempel på saksgang i arbeidsmiljøsaker e. Begrepsavklaringer Saksfremlegg Arbeidsmiljøutvalget i Utdanningsforbundet Østfold har diskutert hvordan årsmøtevedtaket skal følges opp og «operasjonaliseres». Årsmøtevedtaket understreker ikke minst viktigheten av å samarbeide tett med verneombud/hovedverneombudene. Både kartleggingsskjemaet og «følgeskrivet» er utarbeidet i samarbeid med en gruppe hovedverneombud i Østfold, et samarbeid som kan gi nødvendig forankring også blant hovedverneombudene. Det er en intensjon at skjemaene skal sendes ut gjennom kommunens/fylkeskommunens arbeidsmiljøutvalg og underskrives av verneombud, tillitsvalgt og leder på den enkelte arbeidsplass. Gjennom dette understrekes viktigheten av samarbeid om det systematiske HMS-arbeidet, noe også intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fremhever. Spørsmålene i kartleggingen tar blant annet utgangspunkt i årsmøtevedtaket, for eksempel er det formulert spørsmål knyttet til om HMS-grupper er etablert (Arbeidsmiljøgrupper på den enkelte arbeidsplass med leder, verneombud og tillitsvalgt), om bruk av avvikssystemer, rutiner for konflikthåndtering, vold- og trussel problematikk, om det finnes egnet kartleggingsverktøy, kunnskap om saksgang i arbeidsmiljøsaker og avvikshåndtering. Det spørres også om det har vært fellesskolering av ledere, verneombud og tillitsvalgte med målsetting om å skape en kultur for åpenhet og en positiv bruk av avviks- og varslingssystemer. Årsmøtevedtaket peker på Arbeidsmiljøutvalget sin rolle og oppgaver. Arbeidsmiljøutvalget i kommunen og i fylkeskommunen er en viktig strategisk arena for å etterspørre og fremme saker på en slik måte at det øker bevissthet og fokus på viktigheten av et aktivt og systematisk arbeidsmiljøarbeid. På samme måte bør samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt og verneombud på den enkelte arbeidsplass formaliseres, eventuelt styrkes og vitaliseres. «Følgeskrivet» inneholder et vedlegg med henvisninger til en del viktige hefter/ veiledninger/rapporter / IA-avtalen, som alle er viktige «verktøy» i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøet og øke nærværet.

5 Det oppfordres til å bruke heftene/veiledningene/rapportene som utgangspunkt for å etablere en felles forståelse om viktigheten av dette arbeidet, og som utgangspunkt for en diskusjon i Arbeidsmiljøutvalgene om hvordan heftene eventuelt kan brukes aktivt i kommunen/fylkeskommunen. De funn som kartleggingen avdekker vil kunne danne et godt utgangspunkt for skoleringsstrategier videre. Det er tatt kontakt med Fagforbundet Østfold og Norsk Sykepleierforbund Østfold i den hensikt å få til et samarbeid om kartleggingen. Tilbakemeldinger så langt har vært positive. Vedlegg: 1. Kartlegging av HMS-aktivitet og rutiner 2. «Følgeskriv» m/vedlegg Sak 20/13 Regnskap for 2012 Sakspapirer legges fram på møtet Regnskap for 2012 godkjennes og legges fram på fylkesårsmøtet i 2015 Sak 21/13 System for inntak i videregående opplæring Utdanningsforbundet Østfold er bekymret for elevenes opplæringstilbud og mulighet for å gjennomføre en opplæring fram mot bestått fagkompetanse, yrkeskompetanse eller studiekompetanse i dagens system for inntak til videregående skole. a) Særskiltsøkere overføres i for stor grad til ordinært inntak. b) Søkere går videre i opplæringsforløpet uten å ha bestått grunnopplæring Utdanningsforbundet Østfold v/hovedtillitsvalgte legger saken fram for fylkesadministrasjonen i neste formelle møte. Hva møtet konkluderer med, legges fram på påfølgende fylkesstyremøte hvorpå fylkesstyre innstiller til videre behandling av saken. Bakgrunn a) Særskiltsøkere overføres i for stor grad til ordinært inntak Kravene for å komme inn under begrepet «særskiltsøker» har i de senere år vært for snevert, og det er med glede vi nå ser en endring i forhold til at også elever med behov for spesialundervisning etter OPL 6-7, kan søke 1. februar. Derimot er det ikke gitt noen

6 garantier for at skolene får beskjed om inntak allerede i mai, som vi gjør med andre særskiltsøkere. Mange av disse, er elever som trenger mye ekstra hjelp og tilrettelegging, og vi håper derfor at de skal bli behandlet på lik linje med andre særskiltsøkere! Vi er redde for at det fremdeles vil være for mange elever med diagnoser som dyskalkuli, generelle lærevansker, AD/HD, ADD og andre «lettere» diagnoser, som blir overført til ordinært inntak. Systemet medfører at vi ved skolestart har et økende antall elever med stort hjelpebehov som vi på forhånd vet lite om, og som det er vanskelig å planlegge et opplegg for før skolestart. Saken må også sees i sammenheng med saken om tildeling av spes.ped.midler. Midlene deles ut to ganger pr år, og det er vanskelig å vite i august hvilke midler vi kan få til ulike opplæringstiltak, når vi først i november vet hva vi får. Skolene gjør en god jobb i forhold til overføring mellom ungdomsskole og videregående skole, og har mange overføringsmøter, - også med noen av de elevene som er overført til ordinært inntak, selv om man ikke vet om elevene kommer inn. Tanken bak er at «bedre med et møte for mye enn et for lite», men dette er også et ankepunkt i forhold til ressursbruk. Det er også dessverre alt for mange elever som skolen må bruke mye tid på i oppstarten av skoleåret, på å kartlegge og å forsøke å finne gode opplæringstilbud for, innenfor egne rammer. Dette går ut over andre oppgaver og andre elever. b) Søkere går videre i opplæringsforløpet uten å ha bestått grunnopplæring Elever i Østfold søker seg inn i videregående opplæring på bakgrunn av alder og ikke bestått opplæringsløp. Dette ser vi er svært uheldig, både for eleven selv, for lærene og for medelevene. Elevene opplever en bjørnetjeneste og en villedning i forhold til å tro at de ender opp med godkjent kompetanse. Læreren bruker mye tid på tilrettelegging/forklaring av tidligere gjennomgått fagstoff for å få elevene til å henge med og får dermed ikke brukt nok tid på å veilede medelevene i nytt fagstoff og det å strekke seg lenger. Vi er inne i en negativ spiral! På yrkesfag er tendensen at det er vanskelig å skaffe gode praksisplasser for elever i faget prosjekt til fordypning, og praksisplassene forventer at elevene har grunnleggende kunnskap i fagene. Dette medfører at skolene har et økende antall elever som IKKE kan få praksis ute, og lærerne opplever en utfordring i forhold til å følge opp elever ute samtidig som de må ivareta opplæring av elever som ikke kan ut i bedrift. Gapet mellom hva elevene kan og hva som forventes av kunnskaper, blir bare større og større etter hvert

7 som de beveger seg oppover i utdanningsforløpet. Vi kan lese i «Tilstandsrapport om videregående opplæring i Østfold 2011» at prosentandelen av elever og lærlinger som har avbrutt videregående opplæring fortsetter å holde seg høyt i Østfold, godt over Nasjonalt nivå. For 2011 er det 31 % av elevene som ikke har fullført sin opplæring, mot 25 % på Nasjonalt nivå. Dette er urovekkende høye tall! I innledningen til dokumentet «Krafttak for læring plan for å øke gjennomføringen av videregående opplæring i Østfold » leser vi i innledningen at bakgrunnen for dokumentet er erfaringene med tidligere planarbeid og at «.det fortsatt er behov for målrettet innsats for å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring,.». Det er skissert mange viktige tiltak i dokumentet, det er bra, men tiltak knyttet til inntaket til videregående skole er ikke nevnt. Vi vil gjerne legge vekt på ordene FULLFØRER og BESTÅR. Dette er vi enige om må være en sentral og viktig oppgave! Vektlegges TILBUDET elevene får mer enn at de faktisk FULLFØRER OG BESTÅR? Vi får mange tilbakemeldinger fra skolene om at elever som ikke har bestått et eller flere fag på Vg1, allikevel går videre på Vg2 og også videre på Vg3 i skole. De fleste av disse får ikke læreplass, og velger/loses inn på enten Vg3 i skole eller påbygning, - med de nye utfordringer det medfører for eleven selv, lærere og medelever. (Vi har en formening om at hvis elevene må ha bestått et nivå før de går videre i opplæringen, vil eleven ha større mulighet for å komme ut i andre enden med fullført/bestått.) Sak 22/13 System for tildeling/fordeling av spes.ped.midler til de videregående skolene i fylket Fylkesstyret har mottatt sak fra klubbstyret ved Mysen videregående skole angående tildeling av spes.ped.midler. Dagens system er uforutsigbart og uhensiktsmessig. Elever som har stort behov for tilrettelegging, og kan oppleves som svært ressurskrevende, regnes som ST-elever og skolen får dermed tilskudd i forhold til dette. Ekstratilskuddet deles ut 2 ganger pr. år og gir lite forutsigbarhet. Utdanningsforbundet Østfold v/hovedtillitsvalgte legger saken fram for fylkesadministrasjonen i neste formelle møte.

8 Hva møtet konkluderer med, legges fram på påfølgende fylkesstyremøte hvorpå fylkesstyre innstiller til videre behandling av saken. Bakgrunn Se vedlegg fra klubbstyret ved Mysen vgs Merk at punkt d) i vedlegget legges fram som egen sak System for inntak til videregående opplæring. Vedlegg: innsendt sak fra klubbstyret ved Mysen vgs Til Utdanningsforbundet Østfold VEDLEGG Utdanningsforbundet på Mysen vgs ber Utdanningsforbundet i Østfold om å drøfte med fylkespolitikerne reglene for tildeling av spes.ped.midler til de videregående skolene i fylket. Det vi ønsker oss er primært mer midler til spesialpedagogiske tiltak, og en større forutsigbarhet i forhold til de midlene vi får tildelt. Da vil det bli lettere å planlegge den pedagogiske virksomheten ved hver enkelt skole. På Mysen vgs har vi en allmennpraktisk avdeling med elever som av forskjellige årsaker ikke kan følge et vanlig skoleløp. Disse elevene er særskiltelever. Særskiltelever deles i 2 klasser: ST og YF. Satsene er høyest på YF hvor elevene skal ha 35 timer pr uke. I budsjettmodellen, som danner grunnlag for tildeling av penger, er det en nøkkel, basert på erfaringstall som gir et ekstra tilskudd til hvert utdanningsprogram. Tilskuddet er en viss prosent av standardutgiftene (i hovedsak lønn) til utdanningsprogrammet. Det blir altså et prosentvis påslag. Påslaget er størst på naturbruk, både fordi det erfaringsmessig er mange særskiltelever der, og fordi dett er et dyrt program. Prosenten er også relativt høy på BA og TP. Elevene på allmennpraktisk linje har 30 timer i uka, og regnes dermed som ST-elever. De tyngste og mest ressurskrevende elvene på skolen vår får dermed minst tilskudd. Et annet problem er at ekstratilskuddet må bli mer forutsigbart, og stå i forhold til de elevene vi har, ikke avhenge av hvilke elever som fins på andre skoler. Det deles ut ekstramidler til spes.ped. 2 ganger i året, sen vår og sen høst. For 2012 er beløpet 2x8 mill. Tildelingen er basert på en tilnærmet «objektiv» modell: Man ser på enkeltvedtak og særskiltinntak. Fra denne tildelingen fikk Mysen vgs i 2009 og 2010 ca 3mill. I fjor fikk vi drøyt 1 mill i vårhalvåret, og så ingenting på høsten. Det viset seg nemlig at andre skoler hadde fått enda vanskeligere elever enn våre. Men vi hadde like vanskelige elever som året før. Dette blir dermed lite forutsigbart, og når pengene kommer i

9 november (hvis de kommer), er det umulig å budsjettere med dem. Man håper, men vet ikke. Ved skolestart setter vi inn ekstra tiltak for å gi den elevgruppen vi har fått et godt skoletilbud, et tilbud som de etter loven har krav på. Når det så viser seg i november at vi ikke får penger til å dekke inn disse tiltakene må skolen kutte utgifter tilsvarende et millionbeløp, midt i skoleåret. Dette får selvsagt følger for kvaliteten på opplæringen ved skolen. Det er etter vårt skjønn fire hovedområder hvor dagens ordning ikke fungerer hensiktsmessig, og vi ønsker derfor at Utdanningsforbundet vil belyse følgende utfordringer overfor politikerne og administrasjonen i Østfold fylkeskommune: Med hilsen a) Vi må få mer pr elev på allmennpraktisk. De går formelt på ST, men er svært ressurskrevende. b) Ekstratilskuddet må bli mer forutsigbart, og stå i forhold til de elevene vi har, ikke avhenge av hvilke elever som fins på andre skoler. c) Tilskuddet til spes.ped. bør generelt økes. Det er greit med «tilpasset opplæring», men man kan ikke vedta at det ikke skal bli flere elever med tung bagasje, ikke bare kognitivt, men like mye sosioemosjonelt. d) Ordningen med at en rekke særskiltsøkere overføres ordinært inntak, er en stor utfordring. Mange av disse trenger ekstra hjelp, og skolen kan vanskelig planlegge noe før skolestart. Utdanningsforbundet Mysen vgs v/klubbstyret Sak 23/13 Valg 2013 Vi er nå i innspurten til partienes arbeid med valgprogrammet for Valg Utdanningsforbundet sentralt har gitt sine innspill til de første utkastene til valgprogram og til endelige forslag som skal legges fram for partienes landsmøter, se under. Vi ønsker innspill fra fylkesstyret på følgende: a) Hvilke oppgaver skal fylkesstyret ha i videre arbeid overfor politikerne framover mot valget? b) Hvilke oppgaver bør lokallaget ha?

10 c) Bør det fordeles ansvar/oppgaver knyttet til ulike regioner? d) Bør det fordeles ansvar/oppgaver knyttet til ulike partier? e) Skal det opprettes en skrivegruppe? Hvor mange medlemmer og hvilke oppgaver bør gruppa ha? f) Bør vi prioritere enkelte saker som spisses, - i tilfelle hvilke? g) Annet? Innspill fra fylkesstyremøtet tas med i det videre arbeidet. Oversikt over kontaktpersoner for de politiske partiene i Østfold deles ut på møtet 26. februar. Sak 24/13 Åpen post Saker tas til orientering

Sak 19/13 «Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø» - oppfølging av Fylkesårsmøtevedtak.

Sak 19/13 «Strategier for utvikling av et godt arbeidsmiljø» - oppfølging av Fylkesårsmøtevedtak. FYLKESSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL 03/13 Møte: fylkeskontoret 26.02.13 Til stede på hele eller deler av møtet: Dagrun Lundsvoll, Bjørg Ratvik, Cathrine Aasgaard Eide, Agnethe S Knudsen, Betty Anita Solli,

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Sak 31/13 Lærerprofesjonens etiske plattform for lærere og ledere i barnehage og skole

Sak 31/13 Lærerprofesjonens etiske plattform for lærere og ledere i barnehage og skole FYLKESSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL 04/13 Møte: fylkeskontoret 16.04.13 Til stede på hele eller deler av møtet: Dagrun Lundsvoll, Cathrine Aasgaard Eide, Agnethe S Knudsen, Betty Anita Solli, Kirsten Tone

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad,

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, 13.- 14.januar 2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2011, pr. 11.01.11 Styremøter står pt med blå+kursiv skrift, ATV-kurs med grønn skrift. Noen av datoene for HTVmøter sektor u&o kan bli endret Planen inkluderer

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 19.09.2011 Oslo, 2011.1.25 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad HTV 1, Ine-Lill H. Gabrielsen HTV 2 Protokoll fra styremøte 05-10/11 i lokallag AFK Utdanningsforbundet

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: 14.12.2010 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen,

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Utlysning av midler til språkkommuner

Utlysning av midler til språkkommuner Til kommuner og fylkeskommuner Utlysning av midler til språkkommuner Søknadsfrist 15. mars 2016 Innledning Utdanningsdirektoratet inviterer med dette barnehagemyndigheter og skoleeiere til å søke om økonomisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås Bodil Brå Alsvik Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ingar Almås

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2017 Bydelslagsseminar

Budsjett 2017 Bydelslagsseminar Budsjett 2017 Bydelslagsseminar Visjon Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: «I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011

UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 UTDANNINGSFORBUNDET HALDEN AKTIVITETSPLAN VÅREN 2012, vedtak 15.12.2011 Styremøter og seminar står med blå+kursiv skrift AU (evt. AU-møte, kontordag nestleder) med dyprød skrift ATV-kurs med grønn skrift.

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs.

Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Samarbeidsrutiner mellom videregående skoler, SMIskolen, PP-tjenesten og utdanningsavdelingen i forbindelse med innsøking til vgs. Rådgiversamling 08.12.17 De siste års erfaringer: - De fleste som søker

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø

NY GIV. Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø NY GIV Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Ny GIV. Organisering i Troms Kurs ATV-VGO 12.-13. okt 2011, Tromsø Overgangsprosjektet Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Innledning Vest-Agder fylkeskommune skal gi elever og lærlinger et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og utvikler de menneskelige kvalitetene samfunnet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 29.09.2016 16/01238-17 Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Møtedato/tidspunkt: 29.09.2016, kl. 09.40-17.00 30.09.2016, kl. 09.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 08.03.2016 16/00005-22 Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Møtedato/tidspunkt: 08.03.2016, 16.00-18.00.-09.03.2016 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks kontorer

Detaljer

Handlingsplan Kristiansund videregående skole

Handlingsplan Kristiansund videregående skole Plan for arbeid med kvalitet i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Ved Kristiansund videregående skole vil vi skoleåret 2017-18 og skoleåret 2018-19 arbeide med følgende overordnede og prioriterte

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Utvidet grunnskoleopplæring

Utvidet grunnskoleopplæring Utvidet grunnskoleopplæring Opplæringsloven 4A 1, nytt andre ledd Kommuner og fylkeskommuner kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til de som har rett til videregående opplæring etter 3-1,

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Referat Vår dato: Møte 02/17

Referat Vår dato: Møte 02/17 Oppland Referat Vår dato: 17.03.2017 Møte 02/17 Saksbehandler: Trond Myhrer Møte i råd for pensjonistene Direkte telefon: 23 13 83 02 Møtedato/tidspunkt: Onsdag 15. mars 2017 kl. 12.30 15.00 Sted: Frammøtte:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer