Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon"

Transkript

1 Telemark Politidistrikt Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

2 Telemark Politidistrikt

3 Innhold 1. Innledning Arbeidsgruppen og mandatet Arbeidsmetode Tidsfrist Demografi Siljan kommune Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Dagens organisering Politireform Telemark politidistrikt etter politireformen Hvordan oppgavene i Siljan kan løses innenfor et helhetlig perspektiv Arbeidsmengde og statistikk Politioppgaver Straffesakshåndtering Oppdrag i Politioperativt system Sivile oppgaver Organisasjonsstruktur Overordnet mål/visjon Ressurser og handlingsrom Ansatte Lokaler Kjøretøy Åpningstider og tjenesteordninger Rekruttering - Fagmiljø og arbeidsmiljø/ HMS Rekruttering Fagmiljø Arbeidsmiljø HMS situasjonen Publikumsservice og nærpoliti Lokalt forankret politi nærhet til publikum Etablerte samarbeidsordninger med kommune De ansattes preferanser Lensmannen Sivil stilling Tilført resurs Utdrag av evalueringsrapport i Vestfold Vurdering og oppsummering Anbefaling Litteraturliste Vedlegg

4 1. Innledning Telemark politidistrikt er i en strategiprosess for å utvikle polititjenesten. Politimester Anne Rygh Pedersen har signalisert at distriktet må jobbe smartere og organisere seg bedre for å utnytte ressursene best mulig. Som en del av strategiprosessen i Telemark politidistrikt, opprettet driftsenhetsleder Geir K. Lid en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Arbeidsgruppen og mandatet Arbeidsgruppen besto av fire personer: Dag Rune Omland, politioverbetjent ved Grenland politistasjon leder Einar Svensen, lensmann ved Siljan lensmannskontor Ole-Kristian Holtan, ordfører ved Siljan kommune Bente Amundsen, sjef ved sivilseksjonen Grenland politistasjon Mandatet til arbeidsgruppen: Mandatet blei overlevert arbeidsgruppen tirsdag Det inneholdt følgende: Arbeidsgruppen skal vurdere styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon. Arbeidsgruppen har vurdert andre stedsplasseringer for lensmannskontoret ved en eventuell sammenslåing. I mandatet var det gitt forskjellige moment rapporten bør inneholde Arbeidsmetode Det er avholdt seks møter og det er innhentet opplysninger fra ansatte, SLT koordinator i kommunen, samt statistisk grunnlag fra ssb. Siljan kommune har vært med i prosessen ved at ordfører har deltatt i arbeidsgruppen. De ansatte ble bedt om å gi sitt syn på mandatet som er flettet inn i sin helhet i rapporten. Rapporten er bygd opp på de punktene som mandatet inneholder. Den er også laget etter mal fra prosessen i øvre Telemark. 4

5 1.3. Tidsfrist Arbeidsgruppens rapport skal ferdigstilles og overleveres oppdragsgiver innen Demografi Folkestatistikken er tatt med for Grenlands kommunene. Siljan kommunes representant i arbeidsgruppen, har stått fritt i forhold til å ta med det som anses relevant i forhold til mandatet Siljan kommune Areal 216 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 11,9 Siljan har kommunenummer 0811, og ligger i Telemark fylke. Siljan kommune har et areal på ca 216 kvadratkilometer. Av dette er mesteparten utmark eid av Fritzøe Skoger. Kommunen har en sentral plassering med felles grenser mot Larvik, Lardal, Kongsberg, Skien og Porsgrunn kommuner. Avstanden fra Siljan sentrum og til nærmeste nabosentrum i Skien, er ca 16 km. Pr. 1. oktober 2009 var innbyggertallet i kommunen på 2410 personer. Siljan er forøvrig underlagt Skien og Porsgrunn Tingrett, og kommunen hører inn under Siljan lensmannskontor i Telemark politidistrikt. BEFOLKNING Bosetningen er spredt over hele kommunen lang aksen av Siljanvassdraget, som strekker seg fra Farrisvannet og opp mot Myklevannet, en strekning på mellom 30 og 40 kilometer. Hovedtyngden av Siljan s befolkning (ca 75 % ) er lokalisert i et belte på tvers av dalføret fra Snurråsen boligfelt, Siljan sentrum og opp mot Bakkane/ Holteslettaområdet. Ca 13 % bor i ytre del av kommunen ( Gonsholt, Austad, Moholt, Kvisla, Svartangen). 11 % bor i Opdalen mens de resterende 1 % bor i Tokleiv/ Grorudområdet. (Se vedlagt kart). Ut fra tallmateriale ved folke- og boligtellingen i 2001, var det da 883 boliger totalt i Siljan. I kommuneplanen for Siljan (vedtatt juni 2007) legger kommunen til grunn en framskrevet befolkningsprognose med 1 % årlig økning i folketallet. Dette vil gi 2558 innbyggere i 2015 og 2825 innbyggere i Det blir derfor viktig for kommunen å kunne tilby attraktive boligtomter og et godt tjenestetilbud på alle nivåer i framtida. 5

6 Kommunen har en forholdsvis ung befolkningsstruktur hvor ca. 35 % av befolkningen er under 25 år. ARBEID OG SYSSELSETTING På grunn av sin sentrale beliggenhet, er arbeidspendling ut av kommunen på et meget høyt nivå. Av alle sysselsatte mellom 16 og 74 år med bosted i Siljan, pendlet 72,2 % av disse ut av kommunen. ( 2001). 27,8 % hadde arbeid i egen kommune. 25,6 % av de sysselsatte innenfor kommunen, pendlet inn fra andre kommuner. (2001). Det er verdt å merke seg at tradisjonelle yrker innen jordbruk og skogbruk i 2007 kun stod for 4 % av sysselsettingen, mens offentlig og privat tjenesteyting stod for 37 %. Siljan kommune har i dag ca 230 ansatte fordelt på snaut 160 årsverk. Siljan har i mange år hatt en lav arbeidsledighet. I 2007 lå registrerte ledige på 1,1 % mot 2,5 % i Telemark. FRILUFTSLIV OG REKREASJON Siljan er kjent for vakker natur og rike muligheter til friluftsliv, jakt og fiske året rundt. Dette fører til at Siljan blir sett på som et viktig rekreasjonsområde for en stor region i nedre Telemark og Vestfold. Mange gode fiskevann, badeplasser og milevis med turløyper, gjør at tusenvis av mennesker oppsøker dette gjennom året. Ikke minst har Grenland Skisenter stort besøk gjennom vintersesongen. I tillegg har kommunen en del fritidsboliger lokalisert i området rundt Solvika/Heivannet og oppe ved Vanebu. Det er også spredt fritidsbebyggelse lokalisert gjennom Fritzøe Skoger s gamle skogkoier. Samlet gir dette en stor aktivitet på friluftsfronten hele året igjennom. SAMFERDSEL Samferdselsmessig krysser rv. 32 bygda gjennom sentrum. Detter er en viktig samferdselsåre både for Siljan s befolkning og Grenland s befolkning. På denne strekningen trafikkerer Grenlandsekspressen med sitt rutetilbud mellom Porsgrunn og Oslo. Ellers er det Telemark Kollektivtrafikk som har øvrig rutenett for innbyggerne i Siljan. Men det er nok ingen hemmelighet at kollektivandelen er lav i kommunen. Det er bilen som blir førstevalget for de som har den muligheten. Årsdøgntrafikk på RV 32 er beregnet til 4487 ved en trafikkundersøkelse utarbeidet av Norconsult i Tellepunkt 6

7 ved Solvika. Dette viser at nivået ligger omtrent likt med innfartsveien RV 36 fra Fjærekilen mot Skien. Trafikken har nok en tendens til å toppe seg noe ved helgeutfartende på sommerstid, og vil derfor utgjøre en merbelastning på miljøet langs RV 32 gjennom kommunen. Spesielt er det en stor belastning der hvor veien ligger tett opptil boligområdene ved f.eks. Holtesletta. SKOLE OG OPPVEKST Kommunen har desentralisert skolestruktur og full barnehagedekning. Idrettslivet står sentralt, men også kulturaktiviteter som korps, revy og bildende kunst, står sterkt i bygda. Støtte til frivillige lag og organisasjoner er prioritert politikk. Siljan er en del av Grenlandssamarbeidet, med et felles bo- og arbeidsmarked, pluss et stort og variert service- og kulturtilbud. Det er deltakelse i interkommunalt arbeid på mange fronter, bla. Vekst i Grenland Kommunen har også som målsetting å være: Den gode bostedskommunen Siljan kommune har til sammen ca. 350 elever som fordeler seg på 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Siljan ungdomsskole med ca. 120 elever ligger i sentrum, ved kommunehuset og Øverbøtjernet. Den største barneskolen, Midtbygda skole med ca. 215 elever ligger omkranset av skog på Holtesletta, tett ved de største boligområdene i kommunen. Her er også ny idrettshall og fotballbaner som blir benyttet av skolen. Den minste skolen, Oppdalen skole, med ca. 14 elever, er lokalisert nord i kommunen, ca. 7 km fra sentrum. Kommunen har full barnehagedekning. Loppedåpan barnehage, som ligger rett ved Midtbygda skole har plass til ca. 60 barn fra 0 til 5 år. I tillegg drives det en barnehageavdeling i leide lokaler på bedehuset i Høisethbakkane. Videre er det en avdeling med utebarnehage lokalisert ved Siljanhallen og vanlige avdelinger både i Opdalen og Austad. Det er også et godt SFO-tilbud ved avdelingene. Biblioteket har lokaler i Øverbøstua, som var den gamle Midtbygda barneskole, fram til Huset er i dag bygdas kulturhus, og ved siden av biblioteket har Datastua plass her. Siljan menighet holder også hus her. Lokalene blir også brukt til møter og kunstutstillinger. Kulturskolen har nå et variert tilbud både til enkeltelever og til skoler, barnehager og SFO. Siljan har gjennom flere år hatt et noenlunde likt vedtak i kommunestyret om å ta imot 10 flyktninger hvert år. 7

8 Formannskapet vedtok i sitt siste møte i januar 2010 å bosette inntil 15 flyktninger i 2010 Pr i dag så har kommunen 38 flyktninger under sin 5-års periode. INNVANDRERE/FLYKTNINGER Kommunen har hatt en positiv erfaring med flyktningene i bygda. Det har gjennom flere år vært et fokus å få bosatt familier da erfaringen vår viser at dette gir et best grunnlag for integrering i ei lita bygd som Siljan. Derfor har vi mange gode eksempler på at flyktningene etter en tid har blitt selvhjulpne med egen inntekt og eget bosted. Vi føler heller ikke at innvandrerne i Siljan er noe mer kriminelt belastet enn befolkningen for øvrig, og ser derfor ikke dette som noe stort problem. Selvsagt vil det også i Siljan oppstå vanskeligheter med kulturforståelser og den slags, men når vi tenker på at dette ofte er mennesker som bærer med seg store traumer fra opplevelser i hjemlandet, synes vi at vi har et godt apparat for å ta hånd om problemene. Vi må nok anta at innvandrernes forutinntatte oppfatning av norsk politi ikke samsvarer helt med deres eget politi i de respektive hjemland. Derfor vil det være viktig for politiet å ufarliggjøre seg selv noe i forhold til disse miljøene Skien kommune Areal 721,7 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 72, Porsgrunn kommune Areal 161,4 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 212, Bamble kommune Areal 282,1 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 50,0 8

9 3. Dagens organisering Politiet har vært gjennom endringer i politireform Arbeidsgruppen vil vise til organiseringen av politiet i Telemark med bakgrunn i endringene etter reformen Politireform 2000 Politiet har vært gjennom en organisasjonsutviklingsprosess etter at Politireform , ble godkjent i januar Politireform 2000 bygger på utredningen gjennomført av politidistriktsutvalget 2 som ble gitt til Justis- og politidepartementet 4. mars Hovedmålene for Politireform 2000 er en politi- og lensmannsetat som 1. mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten, 2. er mer tjenesteytende og publikumsorientert, 3. samt arbeider mer kostnadseffektivt. Reformen ble evaluert av AGENDA 3 som blant annet mente at den var nødvendig og nyttig, men at reformen fremsto som ufullstendig Telemark politidistrikt etter politireformen 2000 I Telemark resulterte reformen blant annet i at fem politidistrikt ble slått sammen til et, med hovedsete i Skien. 1 Politireform 2000 et tryggere samfunn, St.meld.nr. 22( ), Det kongelige justis- og politidepartement 2 En bedre organisert politi- og lensmannsetat, NOU 1999:10, Statens forvaltningstjeneste/trykking 3 Sluttevaluering Politireform 2000 (2006), AGENDA Utredning og Utvikling AS 9

10 Organisasjonskartet for Telemark politidistrikt ser pr slik ut: Organisasjonskartet for driftsenhet Grenland ser pr slik ut: Politidekning for kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 10

11 Driftsenhet Grenland Navn på politidistrikt/særorgan Grenland tjenestekontor Driftsenhetsleder Bamble lensmannskontor Grenland politistasjon Siljan lensmannskontor Etterforsknings- Seksjon (ESEK) Ordens- Seksjon (OSEK) Utlendings- Seksjon (USEK) Seksjon for sivile gjøremål (SIVSEK) Trafikk- Avsnitt Ungdomsavsnitt Operativt avsnitt Sivilavsnitt Avsnitt Namssak Forvaltningsavsnitt Hundetjenesten Avsnitt Hovedstevnevitne Forliksrådet Politiposten i Porsgrunn Miljøkoordinator Kriminalvakt SO - avsnitt Org.krim avsnitt Krim.teknisk/ IKT-avsnitt Volds-/vinningsavsnitt Uroavsnitt 3.3. Hvordan oppgavene i Siljan kan løses innenfor et helhetlig perspektiv. Lensmannen har ansvar for alle politisaker avgrenset geografisk innenfor Siljan kommune. Dette gjelder også namsmannens oppgaver og forvaltningsgjøremål som i driftsenheten forøvrig. Det er kun saksbehandling av pass og våpensøknader som ikke skjer lokalt. Lensmannen foretar utrykninger og oppfølging av alle saker innenfor kontortiden. Dette gjelder også saker som er opprettet/meldt fra Grenland utenom kontortiden og som trenger videre oppfølging lokalt i Siljan. Det er etablert samarbeid med Grenland driftsenhet om å håndtere de hendelsene i Siljan som skjer utenom kontortiden. Det er meningen at det fra Grenland skal foregå patruljering i ett forebyggende perspektiv. Dette har det derimot vært liten kapasitet til. Skal oppgavene i Siljan løses innenfor et helhetlig perspektiv, kan flere av oppgavene sentraliseres. Dette ikke minst fordi avstanden mellom Skien og Siljan ikke er avskrekkende stor. Dette vil kreve en beslutning fra Kongen i statsråd. En vil kunne miste noe av den trygghet det er i en lokal politistyrke som kun har til oppgave å følge opp Siljan. Konkret vil Grenland kunne følge opp alle hendelsesstyrte politioppgaver hele døgnet i Siljan og sakene kan 11

12 etterforskes på lik linje med alle de andre sakene i Grenland. Dette kan medføre tapt fokus og mulig flere henleggelser. Namsmannsoppgavene og sekretærfunksjonen for forliksrådet kan forberedes fra Grenland. Derimot bør det finnes ett kontor med tilgang til politiets dataløsninger for avholdelse og gjennomføring av forliksrådsmøter i Siljan. Dette vil også være et behov i forhold til møter i Siljan HV-Nemnd. Forøvrig kan man da gi lokalt tilbud om inngivelse av anmeldelse, midlertidig kjøretillatelser, avhør mv. Nåværende leiekontrakt på lokaler i Siljan Torg vil kunne sis opp om passende lokale kan avses til dette hos Siljan kommune. Følgende organisasjonsmodeller anses som mulige alternativer: Modell 1 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor Oppgaver fra driftsenheten desentraliseres Modell 1: Positivt: Avlaste Grenland med ledig kapasitet i Siljan Ingen organisatoriske endringer nødvendig Styrker ansvars- og øker trygghetsfølelsen i Siljan Ingen forskjellsbehandling mellom by og land ved at det også er stedlig politi på landsbygda. Opprettholder synlig politi Nærhet og tilgjengelighet for kommune og publikum De lokale, mindre sakene, kan lettere følges opp. Flere åstedsundersøkelser kan gi færre henleggelser Lokalkunnskapen om Siljan synliggjøres ved et tilstedeværende politi med gode bakgrunnskunnskaper. Viktig ved det forebyggende arbeide er nærheten til SLT-koordinator i kommunen. Viderefører opparbeidede og gode relasjoner i kommunen. Aktiv delaktighet fra politiet i det forebyggende arbeid. 12

13 Negativt: Sårbart ved eventuell sykdom og ved ferieavviklinger. Ressursene kan brukes mer rasjonelt ved større enheter, spesielt ved tanke på økonomi. Lite fagmiljø Personavhengig Sårbart ved kurs/utdanninger og møter Modell 2 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor legges ned: Alle oppgaver i Siljan ivaretas fra driftsenheten Modell 2: Positivt: En stor enhet kan bruke de ressursene som passer best til det oppdraget som skal løses lokalt i Siljan. Det frigjøres ressurser i forhold til administrative oppgaver Frigjøring av politiressurser Helhetlig oversikt. Realitetsorientert tilbud Mindre sårbarhet ved sykdom og ferie. Mindre sårbarhet ved utdanning/kurs, møter osv. Større og styrket fagmiljø. Mulighet for å sette SLT i et større perspektiv Muliggjør mer uniformert patruljering hele døgnet. Større likhet i hendelsesstyrte oppgaveløsninger innenfor driftsenheten. Negativt: Sammenslåing fører nødvendigvis ikke til innsparing i et totalt samfunns- perspektiv Mer tid kan gå bort til kjøring Behov for kontor og administrering Politiet distanseres fra nærområdet sitt 13

14 Forskjellsbehandling mellom by og land ved at det blir mer politi i by kontra land. Mindre synlig politi Mister status som nærpoliti Det kan bli færre åstedsundersøkelser og svekket lokalkunnskap, som kan gi ytterligere henleggelser. Lengre reiseveg for publikum ved direkte henvendelser. Mindre alvorlige saker blir lett nedprioritert. Siljan vil tape i konkurranse med andre viktige oppgaver i et stort distrikt. Det kan oppstå uklart ansvarsforhold i forhold til oppgaveløsningene i Siljan. Endringen kan lett skape misnøye for ansatte og publikum(sårbart) Det er viktig for kommunen at totaltilbudet av tjenester ikke utvannes. Det kan på sikt føre til mindre tilflytting og utflating/nedgang i folketallet. Trygghetsfølelsen kan forsvinne og arbeidsplasser i kommunen blir borte. Modell 3 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor erstattes med: Kontor med politiets datalønsinger som betjenes etter behov. Modell 3: Positivt: Nærheten blir opprettholdt med en sentral plassering midt i kommunens administrasjon. Lokalkunnskapen kan bevares Tettere bånd etatene imellom. Styrker den formelle og uformelle kontakten. Et mer formalisert samarbeid politi/kommune vil gi spesielt det forebyggende arbeidet et løft. 14

15 Servicekontoret i kommunen kan benyttes som informasjonskontor hvor enklere merkantile oppgaver kan bli utført av kommunens eget personale etter avtale. Det frigjøres ressurser i forhold til administrative oppgaver Publikum har noen å forholde seg til i kommunen. Økonomisk besparelse ved et leieforhold i kommunens egne lokaler, og evt. kjøp av tjenester fra servicekontoret. Negativt: Politiet distanseres noe fra nærområdet sitt i forhold til denne modellen Forskjellsbehandling mellom by og land ved at det blir mer politi i by kontra land. Kan føles noe mindre robust enn et fullverdig lensmannskontor slik det er i dag med opprinnelig bemanning. Kommunens eget personale har begrenset mulighet til å innbefatte seg med alle typer av lensmannens oppgaver. Kan gi mindre synlig politi Mer tid kan gå bort til kjøring Behov for kontor og administrering Endringen kan lett skape misnøye hos publikum(sårbart) 4. Arbeidsmengde og statistikk Lensmann har ansvar for de samme oppgavene som politiet for øvrig, men som oftest i mindre omfang. Arbeidsgruppen avgrenser statistikk til utvalg for politi og sivile gjøremål Politioppgaver Ved små lensmannskontor ivaretas de varierte politioppgavene av enkeltpersoner Straffesakshåndtering Oversikten gir et bilde av registrerte anmeldelser. JUS063A Forbrytelser Forseelser Totalt

16 4.3. Oppdrag i Politioperativt system I politiets vaktjournal(po), er det registrert 493 meldinger for årene I perioden har det vært et snitt på tre PO meldinger i uken. 332 meldinger er loggført i tidsrommet mellom kl 1500 og kl 0800, altså utenom lensmannskontorets ordinære åpningstider. Dette utgjør over 67 % av meldingene. Ellers viser statistikken meget lave tall for alvorlig kriminalitet. Avslutningskoden - Ikke kapasitet utgjør bare ca. 3,5 %. Den første statistikk er satt opp etter oppdragets avslutningskode. Avslutningskode i PO Totalt Bortfalt Feil melding Ikke kapasitet Ingen operative tiltak Muntlig pålegg Ordnet internt Ordnet på stedet Overtatt Sak opprettet Uten resultat Utført Videre oppfølgings tiltak Uten avslutnings kode Totalt Den andre statistikk er tatt ut fra ført oppdragstype i PO. Statistikken for Siljan viser at det er benyttet 57 ulike oppdragstyper. 16

17 Vi har valgt å ta med noen. Hele oversikten finnes i vedlegg til rapporten. Oppdragstype i PO Totalt Ordensforstyrrelse offentlig sted Ordensforstyrrelse privat sted Legemsbeskadigelse Legemsfornærmelse/krenkelse Brann inkl. pipebrann Familieforhold/Husbråk Grovt tyveri Tyveri Innbrudd Hund (savnet og hittet) Dyr (fra tjuvslakt til løs lama) Trafikkrelaterte meldinger Til obs Saknet person/psykiatri Tvang trusler Undersøkelsessaker Volds-alarm Beruset person Kontroll person Kontroll sted Narkotika Sivile oppgaver Namsmannsoppgaver, forvaltning og sivil rettspleie på grunnplanet. Saksforhold Forkynnelser Forliksklager Tvangssaker Politiattester Våpensøknader Dødsfall Fra ble utstedelse av pass flyttet fra Siljan til Grenland pst. Da de nye passkioskene overtok. 17

18 Namsmannsoppgaver og den sivile rettspleien på grunnplanet. Namsmannsoppgavene er praktisk gjennomføring av det meste i Forbindelse med tvangsfullbyrdelse som utlegg, tvangsdekning og gjeldsordning. Lensmannen har etter tvistemålsloven også oppgaven som sekretær for forliksrådet i kommunen. Det settes av en møte dag i mnd. Andre sivile oppgaver: Registrering av dødsfall, behandle søknader om politiattester og enkle våpensøknader. Det er også arbeide knyttet til stevnevitnefunksjonen som går ut på å registrere forkynnelser og forkynne disse. 5. Organisasjonsstruktur Før 2003 var lensmann i Siljan direkte underlagt politimesteren, men fra ble lensmann undergitt politistasjonssjefen for Grenland politistasjon. Fra samme dato ble personal- og økonomiansvaret sentralisert. Lensmann har fortsatt resultatansvar som før. For å se på strukturen om Telemark politidistrikt er optimalt organisert, er det som en del av strategiprosessen, satt i gang flere arbeidsgrupper. Deriblant arbeidsgruppen som skal se på styrker og svakheter ved å slå sammen Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon 5.1. Overordnet mål/visjon Et tryggere Telemark for alle 6. Ressurser og handlingsrom Dagens ressurssituasjon er slik at den sivile stillingen går to ganger i uken i Siljan. Politiførstebetjent stillingen er ikke besatt, men en politibetjent fra Grenland er i dag 2 ganger i uken stedsplassert i Siljan. Lensmannen går i 100% stilling Ansatte Tabellen viser stillingshjemler og ansatte pr Den ene hjemmelen ble i 2002 overført til FOE. Derav viser tabellen at kontoret går med en ledig stilling. Siljan Hjemler Tilsatte Prosent Politi ,33 Sivil 0,5 0,

19 6.2. Lokaler Her vil en se eventuelle økonomiske gevinster ved å legge ned kontoret eller flytte det til ett rimeligere alternativ i kommunens lokaler i Sentrumsveien 105. Adresse: Sentrumsveien 26, 3748 SILJAN Utleier: Siljan Forretningssenter AS Avtalens utløp: Siljan lensmannskontor har et samlet areal på ca. 113 m 2 og er lokalisert i sentrum i Siljan Torg. Siljan Torg er et foretningsbygg med blant annet post i butikk. Årlig husleie er kr ,- med tillegg av drifts og vedlikeholdsutgifter vil summen være ca. kr Kjøretøy Lensmannskontoret disponerer et kjøretøy. Behovet for kjøretøy vil være avhengig av hva slags løsning som velges Åpningstider og tjenesteordninger Ved ordinær drift og alle tilsatte har lensmannskontoret hatt åpent alle dager fra 08:00 15:00. I 2010 har kontoret holdt stengt på onsdager. Lensmannskontoret har etablert vaktsamarbeid med Grenland politistasjon. Utenom kontortiden ivaretas alle hendelsesstyrte oppdrag av Grenland. 7. Rekruttering - Fagmiljø og arbeidsmiljø/ HMS Det har vært lite gjennomtrekk ved kontoret, men det antas at det ikke vil være vanskelig å rekruttere personell til kontoret om det har sin opprinnelige ressursfordeling på 3 politistillinger og en sivil stilling Rekruttering I forhold til dagens statistikk, vil det være mulig å tildele flere arbeidsoppgaver. Dette vil bidra til å gjøre lensmannskontoret attraktivt Fagmiljø Fagmiljø vil nødvendigvis være lite. 19

20 7.3. Arbeidsmiljø Med nærhet til Grenland vil kortvarig fravær ikke nødvendigvis gjøre lensmannskontoret sårbart. Grenland politistasjon kan avlaste kontoret i mange saksforhold HMS situasjonen HMS vil alltid være utfordrende på små steder. Derimot vil nærhet til Grenland demme opp for noen av utfordringene. Endring og omstilling kan få både positiv og negativ innvirkning på produktivitet, arbeidsinnhold, trivsel og helse. Med bakgrunn i stabile arbeidstakere med lite sykdom antas trivselen å ha vært godt representert ved kontoret. Risikoen for å sitte noe alene er derimot tilstede. For øvrig må krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling i aml ivaretas. 8. Publikumsservice og nærpoliti Publikumsservicen er i nærpolitimodellen godt ivaretatt. Dette ikke minst fordi kontoret rykker ut og etterforsker alle saker også bagatellmessige saker. Utrykning skjer derimot fra Grenland utenom kontortiden Lokalt forankret politi nærhet til publikum Grunnleggende verdier som norsk politi bør vektlegge ved omorganisering, fremgår av utredningene til politirolleutvalget NOU 1982:35 5 og NOU 1987:72 6. Her fremgår det blant annet at politiet skal være desentralisert, integrert i lokalsamfunnet og virke i samspill med publikum Etablerte samarbeidsordninger med kommune Politiråd, SLT arbeid og kriseteam er etablerte samarbeidsordninger mellom Siljan kommune og lensmann. For øvrig er lensmann medlem av Siljan kommunale heimevernsnemnd og sekretær for forliksrådet. Innspill til prosjektgruppa fra kommunens SLT-koordinator: 7 Faste møter 4 Arbeidsmiljølovens Norske Offentlige Utredninger 1982:35 6 Norske Offentlige Utredninger 1987:27 7 Innspill fra SLT-koordinator/barnevernkonsulent Torunn Bredvei Steinsholt 20

21 Lensmann deltar på faste møter i styringsgruppa for SLT-arbeidet, i 2009 var det 2 møter. Styringsgruppa består av, i tillegg til lensmann; ordfører, rådmann, leder av avd. for oppvekst, leder for helse og omsorgsavd., leder av Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), leder av Siljan idrettslag og SLT-koordinator. Lensmann ble på høsten 2009 også invitert til å være med i arbeidsgruppa for forebyggende arbeid, i 2009 var det totalt 7 møter. I arbeidsgruppa sitter, foruten lensmann; rektor på Midtbygda skole, rektor på Siljan ungdomsskole, barnehageleder/barnetalsperson, barnevernkonsulent, ledende helsesøster, kultur- og miljøleder samt SLT-koordinator. I tillegg har lensmann og SLT-koordinator faste månedlige samarbeidsmøter. Ved behov møtes SLT-koordinator og lensmann også utover dette. Ønsket organisering Sett fra SLT-koordinators synspunkt er det viktig å ha faste politifolk i Siljan. Det er også en avgjørende forutsetning for SLTarbeidet. Dersom det blir endringer for lensmannskontoret, bør det forebyggende arbeid knytta til barn og ungdom følges opp av en fast person fra politiet. Tilstedeværelse Politiet bør tilstrebe og være mer synlig i lokalmiljøet. Patruljering på kveldstid er en faktor. Ved større arrangementer som f.eks. Elvebåtfestivalen, ungdomskonserter og revyfester kan uniformert politi med fordel være tilstede. Utstrakt kontakt med skoleklasser både på barnetrinn og ungdomstrinn. Spesielt 10. trinn i forkant av 1. Mai-markering. Informasjon til ungdom om konsekvenser av lovbrudd f.eks. at politiet holder foredrag på ungdomsklubben. Deltakelse på foreldremøter på ungdomsskolen for å informere om politiet, samt som foredragsholdere på temaer der politiet har spesiell kompetanse. Politiet bør også i forbindelse med skolestart fokusere på trygge skoleveier (utstrakt kontroll) over lengre tid. Ved sykkeldager på barneskolen kan politiet kontrollere sykler (klistremerker). Siljan Torunn Bredvei Steinsholt, SLT-koordinator 9. De ansattes preferanser Politiets fellesforbund ved lokallagsleder i Telemark er orientert ved e-post. Tillitsvalgt for Grenland politistasjon er orientert ved e-post. 21

22 9.1. Lensmannen Nåværende lensmann trives med de varierte oppgaver som ligger til lensmannsrollen. Han er tilhenger av ett desentralisert politi. Han mener det er lettere å skape trygghet og ivareta best forebygging av hverdagskriminaliteten ved å opprettholde tilpassede lokale politistyrker med ansvar for geografiske områder(kommuner). Ved ledig kapasitet kan enheten avlaste Grenland etter en tilpasset fordeling. Siljan lensmannskontor bør med hensyn til dette bestå Sivil stilling Nåværende konsulent ved kontoret bor i Skien og kan lett relatere seg til arbeidsoppgaver ved Grenland politistasjon Tilført ressurs Siljan lensmannskontor har også en stillingshjemmel på politiførstebetjent, som for tiden ikke er besatt. Kontoret avlastes pr. i dag med en politibetjent III fra Grenland to ganger i uken E-post fra Rolf Staulen 8 Jeg legger til grunn at det er overveiende sannsynlig at dagens ordning ikke vil komme til å fortsette. Synspunkter rundt organiseringen polititjenesten i Siljan. Jeg er blitt bedt om å komme med noen synspunkter rundt polititjenesten i Siljan. Jeg er kjent med de 3 modellene som i dag ligger fremme. Mitt utgangspunkt på sidelinjen er erfaring fra Porsgrunn politistasjon ved etterforskning der fra 97. Jeg var med i gruppen som så på modeller ved sammenslåing Skien/Porsgrunn og vil hevde å ha vært sentral på Kriminalvakta ved oppstarten av denne ved sammenslåingen. Jeg er oppvokst i Siljan og kjenner meget godt til strømningene på godt og vondt i en liten bygd som vi bor i. Alle vet at person og stedskunnskap er en stor del av grunnlaget for etterforskning/forebyggende tjeneste på et sted. Man må samtidig ha et eierforhold til det man har ansvaret for. Kontakt med publikum er særdeles viktig og muligheten er tilstede i et lite lokalsamfunn for politiet.litt ute i provinsen må man ha 8 Innspill fra Rolf Staulen som har arbeidet ved Siljan lensmannskontor noen mnd. og er oppvokst i kommunen 22

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR

HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR HØRINGSUTTTALELSE VEDRØRENDE EFFEKTIVISERING AV LOKAL STRUKTUR TJENESTESTEDER Politidirektør Humlegård har uttalt at han er ubekvem med at det er redusert fra 340 tjenestesteder til 176, noe som er foreslått

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Sør-Øst politidistrikt Hvem er vi til for? Foto : Alstad Politidistrikt Sør-Øst 25.04.2016 Side 2 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Nærpolitireformen. Samarbeid, kommune/politi. Namsos, ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE. Nærpolitireformen. Samarbeid, kommune/politi. Namsos, ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Samarbeid, kommune/politi Namsos, 20.11.15 Dagens tema: Nærpolitireformen, status hva skjer framover Samarbeid kommune/politi - samfunnsoppdraget Politiråd region - kommune Felles innsats;

Detaljer

Politireform hva skjer, og når

Politireform hva skjer, og når Politireform hva skjer, og når Informasjonsmøte for KS og kommuner i Sogn- og Fjordane Førde, 28. oktober 2015 Prosjektleder Prosjekt nye politidistrikter Håkon Skulstad Innhold NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Nyttårskonferansen 2016

Nyttårskonferansen 2016 Nyttårskonferansen 2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer karakter Politiet må kunne

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Lokal struktur Øst politidistrikt

Lokal struktur Øst politidistrikt Lokal struktur Øst politidistrikt Foreløpig forslag fra Politimesteren 19. oktober 2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for nærpolitireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER

Detaljer

SAMMENSLÅING AV SILJAN LENSMANNSKONTOR OG GRENLAND POLITISTASJON

SAMMENSLÅING AV SILJAN LENSMANNSKONTOR OG GRENLAND POLITISTASJON SAMMENSLÅING AV SILJAN LENSMANNSKONTOR OG GRENLAND POLITISTASJON En styrket polititjeneste - samlokalisering i Vest-Telemark Innhold Innledning...5 1. Morgendagens kriminalitet og polititjeneste...7 1.1.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP)

Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP) Deres ref: 16/1631 Vår ref: 207.03/ØBE Dato: 20.06.16 Høringsuttalelse fra Akademikerne - høring om organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet i politiet (SRGP) Det foreslås i høringsnotatet

Detaljer

Nærpolitireformen. Hallingtinget Geilo. 27. oktober 2016 Politimester Christine Fossen

Nærpolitireformen. Hallingtinget Geilo. 27. oktober 2016 Politimester Christine Fossen Nærpolitireformen Hallingtinget Geilo 27. oktober 2016 Politimester Christine Fossen Hvorfor endre politiet? Stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg,

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT Politireform Vpm Ronny Iden Hva betyr reformen i praksis? VEST POLICE DISTRICT Prosjektets innhold: Politiarbeid på stedet Etterforskningsløftet: Ledelse og kompetanse Prosjekt Nye politidistrikter Regnskap,

Detaljer

Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt

Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt VEST POLITIDISTRIKT Mandat Arbeidsgruppe geografiske driftsenheter i Vest politidistrikt Versjon 1.0 Prosjektnummer Behandlet dato: Behandlet av: 5.9.2016 Helge Stave/Lars Morten Lothe Beslutning: Det

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI!

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! Du kan lese mer om Politianalysen på side 6-7 www.merpoliti.no Se også vår

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

Nærpolitireformen. Ringerikstinget. Klækken, 23. november 2016 Politimester Christine Fossen

Nærpolitireformen. Ringerikstinget. Klækken, 23. november 2016 Politimester Christine Fossen Nærpolitireformen Ringerikstinget Klækken, 23. november 2016 Politimester Christine Fossen Hvorfor endre politiet? Stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Nærpolitireformen. Midtfylket (MSK) Kommunehuset i Sigdal, Prestfoss. 20. oktober 2016 Politimester Christine Fossen

Nærpolitireformen. Midtfylket (MSK) Kommunehuset i Sigdal, Prestfoss. 20. oktober 2016 Politimester Christine Fossen Nærpolitireformen Midtfylket (MSK) Kommunehuset i Sigdal, Prestfoss 20. oktober 2016 Politimester Christine Fossen Hvorfor endre politiet? Stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

RAPPORT. Fra: Nærpolitiutvalget i. Norges Politilederlag. Sak: Forslag til prinsipper for organiseringen av fremtidens nærpoliti Dato: 24.4.

RAPPORT. Fra: Nærpolitiutvalget i. Norges Politilederlag. Sak: Forslag til prinsipper for organiseringen av fremtidens nærpoliti Dato: 24.4. RAPPORT Fra: Nærpolitiutvalget i Norges Politilederlag VEDLEGG SAK 8 Representantskapet 2014 Sak: Forslag til prinsipper for organiseringen av fremtidens nærpoliti Dato: 24.4.2014 Sist oppdatert: 2.5.2014

Detaljer

Referat fra politirådet

Referat fra politirådet Referat fra politirådet Dato: Fredag 15 november 2013 Sted: Sund kommune Tid: kl: 0900-1200 Tilstede: Fjell: Askøy: Sund: Øygarden: Politiet: Ordfører Eli Berland, Vigleik Brekke (for rådmannen), Mariann

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Et aktivt og oppsøkende politi

Et aktivt og oppsøkende politi Et aktivt og oppsøkende politi Hvordan styrke polititjenesten mest mulig med de ressursene vi har? Hva er det egentlig vi driver med? En helt nødvendig og gjennomgripende modernisering av politiet Vi legger

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Nye politidistrikter og beredskap

Nye politidistrikter og beredskap Nye politidistrikter og beredskap Brann- og redningsdagen i DSB 19. april 2016 Agenda Hvorfor må politiet endres? Bakgrunnen for nærpolitireformen Hva betyr nye politidistriktene for beredskapen i kommunene?

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2009/52-0 Marianne Lianes, X

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2009/52-0 Marianne Lianes, X MOLDE KOMMUNE Politisk sekretariat Notat Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2009/52-0 Marianne Lianes, X30 20.10.2016 Til: Politirådets medlemmer Politirådet - referat fra møte 19.10.2016 Møtested:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011

Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011 Forslag til grenseregulering av Agder politidistrikt Politimesteren foreslår med bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Formannskap Kommunestyret

Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 16/ Behandlingsrekkefølge Formannskap Kommunestyret Høringsuttalelse - Nærpolitireformen Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 16/03475-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap 23.11.2016 Kommunestyret 23.11.2016 Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NOU: 2013:9 ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NOU: 2013:9 ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER - HØRINGSUTTALELSE SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2013/3775 Klassering: X30/&13 Saksbehandler: Anders Haraldsen NOU: 2013:9 ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Handlingsplanfor politirådet i Molde

Handlingsplanfor politirådet i Molde k R SEG Handlingsplanfor politirådet i Molde Vedtatt i Molde kommunestyre 12.11.2015 emolde KOMMUNE BAKGRUNN: Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

Møte med KS

Møte med KS Møte med KS 10.11.2016 NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER UTVIKLINGSTREKK politikere befolkningen Internasjonalisering

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN

MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN MÅLSETTINGER FRA PROSJEKTBESKRIVELSEN Vi ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt i en grunnleggende

Detaljer

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Arkivlederseminar IKA Kongsberg 22.04.15 ordfører Thorvald Hillestad 1 Disposisjon Bakgrunn Sentrale prinsipper Evaluering - effekter Ny sammenslåing hvorfor tidsplan

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Å bygge nye Nordland politidistrikt

Å bygge nye Nordland politidistrikt Å bygge nye Nordland politidistrikt Fylkesberedskapsrådet 18. mai Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer karakter og blir mer og mer kompleks og dynamisk,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold 03.12.2014 Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Anmeldte lovbrudd Personofre

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Hvorfor endre politiet?

Hvorfor endre politiet? Hvorfor endre politiet? Stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg, kriminaliteten likeså Mer komplisert og alvorlig kriminalitet Reformen skal ruste

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 17.00 (se del 1) SAKSLISTE NR 8 DEL 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Detaljer

Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Politimestrene Kopi: Særorgansjefene, Riksadvokaten Deres referanse Vår referanse Dato 2016/01157 01.06.2016 Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur geografiske driftsenheter,

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt.

Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt. Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt. Straffesaker og oppdrag Særlige forhold -basert på egen kunnskap og innspill Vurderinger

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den

Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess. Ressursgruppa den Kommunereformen i Grenland Mandat og forslag til prosess Ressursgruppa den 26.2. 2015. Vedtak i by- og kommunestyrer: XX kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer