Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon"

Transkript

1 Telemark Politidistrikt Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

2 Telemark Politidistrikt

3 Innhold 1. Innledning Arbeidsgruppen og mandatet Arbeidsmetode Tidsfrist Demografi Siljan kommune Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Dagens organisering Politireform Telemark politidistrikt etter politireformen Hvordan oppgavene i Siljan kan løses innenfor et helhetlig perspektiv Arbeidsmengde og statistikk Politioppgaver Straffesakshåndtering Oppdrag i Politioperativt system Sivile oppgaver Organisasjonsstruktur Overordnet mål/visjon Ressurser og handlingsrom Ansatte Lokaler Kjøretøy Åpningstider og tjenesteordninger Rekruttering - Fagmiljø og arbeidsmiljø/ HMS Rekruttering Fagmiljø Arbeidsmiljø HMS situasjonen Publikumsservice og nærpoliti Lokalt forankret politi nærhet til publikum Etablerte samarbeidsordninger med kommune De ansattes preferanser Lensmannen Sivil stilling Tilført resurs Utdrag av evalueringsrapport i Vestfold Vurdering og oppsummering Anbefaling Litteraturliste Vedlegg

4 1. Innledning Telemark politidistrikt er i en strategiprosess for å utvikle polititjenesten. Politimester Anne Rygh Pedersen har signalisert at distriktet må jobbe smartere og organisere seg bedre for å utnytte ressursene best mulig. Som en del av strategiprosessen i Telemark politidistrikt, opprettet driftsenhetsleder Geir K. Lid en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Arbeidsgruppen og mandatet Arbeidsgruppen besto av fire personer: Dag Rune Omland, politioverbetjent ved Grenland politistasjon leder Einar Svensen, lensmann ved Siljan lensmannskontor Ole-Kristian Holtan, ordfører ved Siljan kommune Bente Amundsen, sjef ved sivilseksjonen Grenland politistasjon Mandatet til arbeidsgruppen: Mandatet blei overlevert arbeidsgruppen tirsdag Det inneholdt følgende: Arbeidsgruppen skal vurdere styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon. Arbeidsgruppen har vurdert andre stedsplasseringer for lensmannskontoret ved en eventuell sammenslåing. I mandatet var det gitt forskjellige moment rapporten bør inneholde Arbeidsmetode Det er avholdt seks møter og det er innhentet opplysninger fra ansatte, SLT koordinator i kommunen, samt statistisk grunnlag fra ssb. Siljan kommune har vært med i prosessen ved at ordfører har deltatt i arbeidsgruppen. De ansatte ble bedt om å gi sitt syn på mandatet som er flettet inn i sin helhet i rapporten. Rapporten er bygd opp på de punktene som mandatet inneholder. Den er også laget etter mal fra prosessen i øvre Telemark. 4

5 1.3. Tidsfrist Arbeidsgruppens rapport skal ferdigstilles og overleveres oppdragsgiver innen Demografi Folkestatistikken er tatt med for Grenlands kommunene. Siljan kommunes representant i arbeidsgruppen, har stått fritt i forhold til å ta med det som anses relevant i forhold til mandatet Siljan kommune Areal 216 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 11,9 Siljan har kommunenummer 0811, og ligger i Telemark fylke. Siljan kommune har et areal på ca 216 kvadratkilometer. Av dette er mesteparten utmark eid av Fritzøe Skoger. Kommunen har en sentral plassering med felles grenser mot Larvik, Lardal, Kongsberg, Skien og Porsgrunn kommuner. Avstanden fra Siljan sentrum og til nærmeste nabosentrum i Skien, er ca 16 km. Pr. 1. oktober 2009 var innbyggertallet i kommunen på 2410 personer. Siljan er forøvrig underlagt Skien og Porsgrunn Tingrett, og kommunen hører inn under Siljan lensmannskontor i Telemark politidistrikt. BEFOLKNING Bosetningen er spredt over hele kommunen lang aksen av Siljanvassdraget, som strekker seg fra Farrisvannet og opp mot Myklevannet, en strekning på mellom 30 og 40 kilometer. Hovedtyngden av Siljan s befolkning (ca 75 % ) er lokalisert i et belte på tvers av dalføret fra Snurråsen boligfelt, Siljan sentrum og opp mot Bakkane/ Holteslettaområdet. Ca 13 % bor i ytre del av kommunen ( Gonsholt, Austad, Moholt, Kvisla, Svartangen). 11 % bor i Opdalen mens de resterende 1 % bor i Tokleiv/ Grorudområdet. (Se vedlagt kart). Ut fra tallmateriale ved folke- og boligtellingen i 2001, var det da 883 boliger totalt i Siljan. I kommuneplanen for Siljan (vedtatt juni 2007) legger kommunen til grunn en framskrevet befolkningsprognose med 1 % årlig økning i folketallet. Dette vil gi 2558 innbyggere i 2015 og 2825 innbyggere i Det blir derfor viktig for kommunen å kunne tilby attraktive boligtomter og et godt tjenestetilbud på alle nivåer i framtida. 5

6 Kommunen har en forholdsvis ung befolkningsstruktur hvor ca. 35 % av befolkningen er under 25 år. ARBEID OG SYSSELSETTING På grunn av sin sentrale beliggenhet, er arbeidspendling ut av kommunen på et meget høyt nivå. Av alle sysselsatte mellom 16 og 74 år med bosted i Siljan, pendlet 72,2 % av disse ut av kommunen. ( 2001). 27,8 % hadde arbeid i egen kommune. 25,6 % av de sysselsatte innenfor kommunen, pendlet inn fra andre kommuner. (2001). Det er verdt å merke seg at tradisjonelle yrker innen jordbruk og skogbruk i 2007 kun stod for 4 % av sysselsettingen, mens offentlig og privat tjenesteyting stod for 37 %. Siljan kommune har i dag ca 230 ansatte fordelt på snaut 160 årsverk. Siljan har i mange år hatt en lav arbeidsledighet. I 2007 lå registrerte ledige på 1,1 % mot 2,5 % i Telemark. FRILUFTSLIV OG REKREASJON Siljan er kjent for vakker natur og rike muligheter til friluftsliv, jakt og fiske året rundt. Dette fører til at Siljan blir sett på som et viktig rekreasjonsområde for en stor region i nedre Telemark og Vestfold. Mange gode fiskevann, badeplasser og milevis med turløyper, gjør at tusenvis av mennesker oppsøker dette gjennom året. Ikke minst har Grenland Skisenter stort besøk gjennom vintersesongen. I tillegg har kommunen en del fritidsboliger lokalisert i området rundt Solvika/Heivannet og oppe ved Vanebu. Det er også spredt fritidsbebyggelse lokalisert gjennom Fritzøe Skoger s gamle skogkoier. Samlet gir dette en stor aktivitet på friluftsfronten hele året igjennom. SAMFERDSEL Samferdselsmessig krysser rv. 32 bygda gjennom sentrum. Detter er en viktig samferdselsåre både for Siljan s befolkning og Grenland s befolkning. På denne strekningen trafikkerer Grenlandsekspressen med sitt rutetilbud mellom Porsgrunn og Oslo. Ellers er det Telemark Kollektivtrafikk som har øvrig rutenett for innbyggerne i Siljan. Men det er nok ingen hemmelighet at kollektivandelen er lav i kommunen. Det er bilen som blir førstevalget for de som har den muligheten. Årsdøgntrafikk på RV 32 er beregnet til 4487 ved en trafikkundersøkelse utarbeidet av Norconsult i Tellepunkt 6

7 ved Solvika. Dette viser at nivået ligger omtrent likt med innfartsveien RV 36 fra Fjærekilen mot Skien. Trafikken har nok en tendens til å toppe seg noe ved helgeutfartende på sommerstid, og vil derfor utgjøre en merbelastning på miljøet langs RV 32 gjennom kommunen. Spesielt er det en stor belastning der hvor veien ligger tett opptil boligområdene ved f.eks. Holtesletta. SKOLE OG OPPVEKST Kommunen har desentralisert skolestruktur og full barnehagedekning. Idrettslivet står sentralt, men også kulturaktiviteter som korps, revy og bildende kunst, står sterkt i bygda. Støtte til frivillige lag og organisasjoner er prioritert politikk. Siljan er en del av Grenlandssamarbeidet, med et felles bo- og arbeidsmarked, pluss et stort og variert service- og kulturtilbud. Det er deltakelse i interkommunalt arbeid på mange fronter, bla. Vekst i Grenland Kommunen har også som målsetting å være: Den gode bostedskommunen Siljan kommune har til sammen ca. 350 elever som fordeler seg på 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Siljan ungdomsskole med ca. 120 elever ligger i sentrum, ved kommunehuset og Øverbøtjernet. Den største barneskolen, Midtbygda skole med ca. 215 elever ligger omkranset av skog på Holtesletta, tett ved de største boligområdene i kommunen. Her er også ny idrettshall og fotballbaner som blir benyttet av skolen. Den minste skolen, Oppdalen skole, med ca. 14 elever, er lokalisert nord i kommunen, ca. 7 km fra sentrum. Kommunen har full barnehagedekning. Loppedåpan barnehage, som ligger rett ved Midtbygda skole har plass til ca. 60 barn fra 0 til 5 år. I tillegg drives det en barnehageavdeling i leide lokaler på bedehuset i Høisethbakkane. Videre er det en avdeling med utebarnehage lokalisert ved Siljanhallen og vanlige avdelinger både i Opdalen og Austad. Det er også et godt SFO-tilbud ved avdelingene. Biblioteket har lokaler i Øverbøstua, som var den gamle Midtbygda barneskole, fram til Huset er i dag bygdas kulturhus, og ved siden av biblioteket har Datastua plass her. Siljan menighet holder også hus her. Lokalene blir også brukt til møter og kunstutstillinger. Kulturskolen har nå et variert tilbud både til enkeltelever og til skoler, barnehager og SFO. Siljan har gjennom flere år hatt et noenlunde likt vedtak i kommunestyret om å ta imot 10 flyktninger hvert år. 7

8 Formannskapet vedtok i sitt siste møte i januar 2010 å bosette inntil 15 flyktninger i 2010 Pr i dag så har kommunen 38 flyktninger under sin 5-års periode. INNVANDRERE/FLYKTNINGER Kommunen har hatt en positiv erfaring med flyktningene i bygda. Det har gjennom flere år vært et fokus å få bosatt familier da erfaringen vår viser at dette gir et best grunnlag for integrering i ei lita bygd som Siljan. Derfor har vi mange gode eksempler på at flyktningene etter en tid har blitt selvhjulpne med egen inntekt og eget bosted. Vi føler heller ikke at innvandrerne i Siljan er noe mer kriminelt belastet enn befolkningen for øvrig, og ser derfor ikke dette som noe stort problem. Selvsagt vil det også i Siljan oppstå vanskeligheter med kulturforståelser og den slags, men når vi tenker på at dette ofte er mennesker som bærer med seg store traumer fra opplevelser i hjemlandet, synes vi at vi har et godt apparat for å ta hånd om problemene. Vi må nok anta at innvandrernes forutinntatte oppfatning av norsk politi ikke samsvarer helt med deres eget politi i de respektive hjemland. Derfor vil det være viktig for politiet å ufarliggjøre seg selv noe i forhold til disse miljøene Skien kommune Areal 721,7 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 72, Porsgrunn kommune Areal 161,4 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 212, Bamble kommune Areal 282,1 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 50,0 8

9 3. Dagens organisering Politiet har vært gjennom endringer i politireform Arbeidsgruppen vil vise til organiseringen av politiet i Telemark med bakgrunn i endringene etter reformen Politireform 2000 Politiet har vært gjennom en organisasjonsutviklingsprosess etter at Politireform , ble godkjent i januar Politireform 2000 bygger på utredningen gjennomført av politidistriktsutvalget 2 som ble gitt til Justis- og politidepartementet 4. mars Hovedmålene for Politireform 2000 er en politi- og lensmannsetat som 1. mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten, 2. er mer tjenesteytende og publikumsorientert, 3. samt arbeider mer kostnadseffektivt. Reformen ble evaluert av AGENDA 3 som blant annet mente at den var nødvendig og nyttig, men at reformen fremsto som ufullstendig Telemark politidistrikt etter politireformen 2000 I Telemark resulterte reformen blant annet i at fem politidistrikt ble slått sammen til et, med hovedsete i Skien. 1 Politireform 2000 et tryggere samfunn, St.meld.nr. 22( ), Det kongelige justis- og politidepartement 2 En bedre organisert politi- og lensmannsetat, NOU 1999:10, Statens forvaltningstjeneste/trykking 3 Sluttevaluering Politireform 2000 (2006), AGENDA Utredning og Utvikling AS 9

10 Organisasjonskartet for Telemark politidistrikt ser pr slik ut: Organisasjonskartet for driftsenhet Grenland ser pr slik ut: Politidekning for kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 10

11 Driftsenhet Grenland Navn på politidistrikt/særorgan Grenland tjenestekontor Driftsenhetsleder Bamble lensmannskontor Grenland politistasjon Siljan lensmannskontor Etterforsknings- Seksjon (ESEK) Ordens- Seksjon (OSEK) Utlendings- Seksjon (USEK) Seksjon for sivile gjøremål (SIVSEK) Trafikk- Avsnitt Ungdomsavsnitt Operativt avsnitt Sivilavsnitt Avsnitt Namssak Forvaltningsavsnitt Hundetjenesten Avsnitt Hovedstevnevitne Forliksrådet Politiposten i Porsgrunn Miljøkoordinator Kriminalvakt SO - avsnitt Org.krim avsnitt Krim.teknisk/ IKT-avsnitt Volds-/vinningsavsnitt Uroavsnitt 3.3. Hvordan oppgavene i Siljan kan løses innenfor et helhetlig perspektiv. Lensmannen har ansvar for alle politisaker avgrenset geografisk innenfor Siljan kommune. Dette gjelder også namsmannens oppgaver og forvaltningsgjøremål som i driftsenheten forøvrig. Det er kun saksbehandling av pass og våpensøknader som ikke skjer lokalt. Lensmannen foretar utrykninger og oppfølging av alle saker innenfor kontortiden. Dette gjelder også saker som er opprettet/meldt fra Grenland utenom kontortiden og som trenger videre oppfølging lokalt i Siljan. Det er etablert samarbeid med Grenland driftsenhet om å håndtere de hendelsene i Siljan som skjer utenom kontortiden. Det er meningen at det fra Grenland skal foregå patruljering i ett forebyggende perspektiv. Dette har det derimot vært liten kapasitet til. Skal oppgavene i Siljan løses innenfor et helhetlig perspektiv, kan flere av oppgavene sentraliseres. Dette ikke minst fordi avstanden mellom Skien og Siljan ikke er avskrekkende stor. Dette vil kreve en beslutning fra Kongen i statsråd. En vil kunne miste noe av den trygghet det er i en lokal politistyrke som kun har til oppgave å følge opp Siljan. Konkret vil Grenland kunne følge opp alle hendelsesstyrte politioppgaver hele døgnet i Siljan og sakene kan 11

12 etterforskes på lik linje med alle de andre sakene i Grenland. Dette kan medføre tapt fokus og mulig flere henleggelser. Namsmannsoppgavene og sekretærfunksjonen for forliksrådet kan forberedes fra Grenland. Derimot bør det finnes ett kontor med tilgang til politiets dataløsninger for avholdelse og gjennomføring av forliksrådsmøter i Siljan. Dette vil også være et behov i forhold til møter i Siljan HV-Nemnd. Forøvrig kan man da gi lokalt tilbud om inngivelse av anmeldelse, midlertidig kjøretillatelser, avhør mv. Nåværende leiekontrakt på lokaler i Siljan Torg vil kunne sis opp om passende lokale kan avses til dette hos Siljan kommune. Følgende organisasjonsmodeller anses som mulige alternativer: Modell 1 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor Oppgaver fra driftsenheten desentraliseres Modell 1: Positivt: Avlaste Grenland med ledig kapasitet i Siljan Ingen organisatoriske endringer nødvendig Styrker ansvars- og øker trygghetsfølelsen i Siljan Ingen forskjellsbehandling mellom by og land ved at det også er stedlig politi på landsbygda. Opprettholder synlig politi Nærhet og tilgjengelighet for kommune og publikum De lokale, mindre sakene, kan lettere følges opp. Flere åstedsundersøkelser kan gi færre henleggelser Lokalkunnskapen om Siljan synliggjøres ved et tilstedeværende politi med gode bakgrunnskunnskaper. Viktig ved det forebyggende arbeide er nærheten til SLT-koordinator i kommunen. Viderefører opparbeidede og gode relasjoner i kommunen. Aktiv delaktighet fra politiet i det forebyggende arbeid. 12

13 Negativt: Sårbart ved eventuell sykdom og ved ferieavviklinger. Ressursene kan brukes mer rasjonelt ved større enheter, spesielt ved tanke på økonomi. Lite fagmiljø Personavhengig Sårbart ved kurs/utdanninger og møter Modell 2 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor legges ned: Alle oppgaver i Siljan ivaretas fra driftsenheten Modell 2: Positivt: En stor enhet kan bruke de ressursene som passer best til det oppdraget som skal løses lokalt i Siljan. Det frigjøres ressurser i forhold til administrative oppgaver Frigjøring av politiressurser Helhetlig oversikt. Realitetsorientert tilbud Mindre sårbarhet ved sykdom og ferie. Mindre sårbarhet ved utdanning/kurs, møter osv. Større og styrket fagmiljø. Mulighet for å sette SLT i et større perspektiv Muliggjør mer uniformert patruljering hele døgnet. Større likhet i hendelsesstyrte oppgaveløsninger innenfor driftsenheten. Negativt: Sammenslåing fører nødvendigvis ikke til innsparing i et totalt samfunns- perspektiv Mer tid kan gå bort til kjøring Behov for kontor og administrering Politiet distanseres fra nærområdet sitt 13

14 Forskjellsbehandling mellom by og land ved at det blir mer politi i by kontra land. Mindre synlig politi Mister status som nærpoliti Det kan bli færre åstedsundersøkelser og svekket lokalkunnskap, som kan gi ytterligere henleggelser. Lengre reiseveg for publikum ved direkte henvendelser. Mindre alvorlige saker blir lett nedprioritert. Siljan vil tape i konkurranse med andre viktige oppgaver i et stort distrikt. Det kan oppstå uklart ansvarsforhold i forhold til oppgaveløsningene i Siljan. Endringen kan lett skape misnøye for ansatte og publikum(sårbart) Det er viktig for kommunen at totaltilbudet av tjenester ikke utvannes. Det kan på sikt føre til mindre tilflytting og utflating/nedgang i folketallet. Trygghetsfølelsen kan forsvinne og arbeidsplasser i kommunen blir borte. Modell 3 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor erstattes med: Kontor med politiets datalønsinger som betjenes etter behov. Modell 3: Positivt: Nærheten blir opprettholdt med en sentral plassering midt i kommunens administrasjon. Lokalkunnskapen kan bevares Tettere bånd etatene imellom. Styrker den formelle og uformelle kontakten. Et mer formalisert samarbeid politi/kommune vil gi spesielt det forebyggende arbeidet et løft. 14

15 Servicekontoret i kommunen kan benyttes som informasjonskontor hvor enklere merkantile oppgaver kan bli utført av kommunens eget personale etter avtale. Det frigjøres ressurser i forhold til administrative oppgaver Publikum har noen å forholde seg til i kommunen. Økonomisk besparelse ved et leieforhold i kommunens egne lokaler, og evt. kjøp av tjenester fra servicekontoret. Negativt: Politiet distanseres noe fra nærområdet sitt i forhold til denne modellen Forskjellsbehandling mellom by og land ved at det blir mer politi i by kontra land. Kan føles noe mindre robust enn et fullverdig lensmannskontor slik det er i dag med opprinnelig bemanning. Kommunens eget personale har begrenset mulighet til å innbefatte seg med alle typer av lensmannens oppgaver. Kan gi mindre synlig politi Mer tid kan gå bort til kjøring Behov for kontor og administrering Endringen kan lett skape misnøye hos publikum(sårbart) 4. Arbeidsmengde og statistikk Lensmann har ansvar for de samme oppgavene som politiet for øvrig, men som oftest i mindre omfang. Arbeidsgruppen avgrenser statistikk til utvalg for politi og sivile gjøremål Politioppgaver Ved små lensmannskontor ivaretas de varierte politioppgavene av enkeltpersoner Straffesakshåndtering Oversikten gir et bilde av registrerte anmeldelser. JUS063A Forbrytelser Forseelser Totalt

16 4.3. Oppdrag i Politioperativt system I politiets vaktjournal(po), er det registrert 493 meldinger for årene I perioden har det vært et snitt på tre PO meldinger i uken. 332 meldinger er loggført i tidsrommet mellom kl 1500 og kl 0800, altså utenom lensmannskontorets ordinære åpningstider. Dette utgjør over 67 % av meldingene. Ellers viser statistikken meget lave tall for alvorlig kriminalitet. Avslutningskoden - Ikke kapasitet utgjør bare ca. 3,5 %. Den første statistikk er satt opp etter oppdragets avslutningskode. Avslutningskode i PO Totalt Bortfalt Feil melding Ikke kapasitet Ingen operative tiltak Muntlig pålegg Ordnet internt Ordnet på stedet Overtatt Sak opprettet Uten resultat Utført Videre oppfølgings tiltak Uten avslutnings kode Totalt Den andre statistikk er tatt ut fra ført oppdragstype i PO. Statistikken for Siljan viser at det er benyttet 57 ulike oppdragstyper. 16

17 Vi har valgt å ta med noen. Hele oversikten finnes i vedlegg til rapporten. Oppdragstype i PO Totalt Ordensforstyrrelse offentlig sted Ordensforstyrrelse privat sted Legemsbeskadigelse Legemsfornærmelse/krenkelse Brann inkl. pipebrann Familieforhold/Husbråk Grovt tyveri Tyveri Innbrudd Hund (savnet og hittet) Dyr (fra tjuvslakt til løs lama) Trafikkrelaterte meldinger Til obs Saknet person/psykiatri Tvang trusler Undersøkelsessaker Volds-alarm Beruset person Kontroll person Kontroll sted Narkotika Sivile oppgaver Namsmannsoppgaver, forvaltning og sivil rettspleie på grunnplanet. Saksforhold Forkynnelser Forliksklager Tvangssaker Politiattester Våpensøknader Dødsfall Fra ble utstedelse av pass flyttet fra Siljan til Grenland pst. Da de nye passkioskene overtok. 17

18 Namsmannsoppgaver og den sivile rettspleien på grunnplanet. Namsmannsoppgavene er praktisk gjennomføring av det meste i Forbindelse med tvangsfullbyrdelse som utlegg, tvangsdekning og gjeldsordning. Lensmannen har etter tvistemålsloven også oppgaven som sekretær for forliksrådet i kommunen. Det settes av en møte dag i mnd. Andre sivile oppgaver: Registrering av dødsfall, behandle søknader om politiattester og enkle våpensøknader. Det er også arbeide knyttet til stevnevitnefunksjonen som går ut på å registrere forkynnelser og forkynne disse. 5. Organisasjonsstruktur Før 2003 var lensmann i Siljan direkte underlagt politimesteren, men fra ble lensmann undergitt politistasjonssjefen for Grenland politistasjon. Fra samme dato ble personal- og økonomiansvaret sentralisert. Lensmann har fortsatt resultatansvar som før. For å se på strukturen om Telemark politidistrikt er optimalt organisert, er det som en del av strategiprosessen, satt i gang flere arbeidsgrupper. Deriblant arbeidsgruppen som skal se på styrker og svakheter ved å slå sammen Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon 5.1. Overordnet mål/visjon Et tryggere Telemark for alle 6. Ressurser og handlingsrom Dagens ressurssituasjon er slik at den sivile stillingen går to ganger i uken i Siljan. Politiførstebetjent stillingen er ikke besatt, men en politibetjent fra Grenland er i dag 2 ganger i uken stedsplassert i Siljan. Lensmannen går i 100% stilling Ansatte Tabellen viser stillingshjemler og ansatte pr Den ene hjemmelen ble i 2002 overført til FOE. Derav viser tabellen at kontoret går med en ledig stilling. Siljan Hjemler Tilsatte Prosent Politi ,33 Sivil 0,5 0,

19 6.2. Lokaler Her vil en se eventuelle økonomiske gevinster ved å legge ned kontoret eller flytte det til ett rimeligere alternativ i kommunens lokaler i Sentrumsveien 105. Adresse: Sentrumsveien 26, 3748 SILJAN Utleier: Siljan Forretningssenter AS Avtalens utløp: Siljan lensmannskontor har et samlet areal på ca. 113 m 2 og er lokalisert i sentrum i Siljan Torg. Siljan Torg er et foretningsbygg med blant annet post i butikk. Årlig husleie er kr ,- med tillegg av drifts og vedlikeholdsutgifter vil summen være ca. kr Kjøretøy Lensmannskontoret disponerer et kjøretøy. Behovet for kjøretøy vil være avhengig av hva slags løsning som velges Åpningstider og tjenesteordninger Ved ordinær drift og alle tilsatte har lensmannskontoret hatt åpent alle dager fra 08:00 15:00. I 2010 har kontoret holdt stengt på onsdager. Lensmannskontoret har etablert vaktsamarbeid med Grenland politistasjon. Utenom kontortiden ivaretas alle hendelsesstyrte oppdrag av Grenland. 7. Rekruttering - Fagmiljø og arbeidsmiljø/ HMS Det har vært lite gjennomtrekk ved kontoret, men det antas at det ikke vil være vanskelig å rekruttere personell til kontoret om det har sin opprinnelige ressursfordeling på 3 politistillinger og en sivil stilling Rekruttering I forhold til dagens statistikk, vil det være mulig å tildele flere arbeidsoppgaver. Dette vil bidra til å gjøre lensmannskontoret attraktivt Fagmiljø Fagmiljø vil nødvendigvis være lite. 19

20 7.3. Arbeidsmiljø Med nærhet til Grenland vil kortvarig fravær ikke nødvendigvis gjøre lensmannskontoret sårbart. Grenland politistasjon kan avlaste kontoret i mange saksforhold HMS situasjonen HMS vil alltid være utfordrende på små steder. Derimot vil nærhet til Grenland demme opp for noen av utfordringene. Endring og omstilling kan få både positiv og negativ innvirkning på produktivitet, arbeidsinnhold, trivsel og helse. Med bakgrunn i stabile arbeidstakere med lite sykdom antas trivselen å ha vært godt representert ved kontoret. Risikoen for å sitte noe alene er derimot tilstede. For øvrig må krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling i aml ivaretas. 8. Publikumsservice og nærpoliti Publikumsservicen er i nærpolitimodellen godt ivaretatt. Dette ikke minst fordi kontoret rykker ut og etterforsker alle saker også bagatellmessige saker. Utrykning skjer derimot fra Grenland utenom kontortiden Lokalt forankret politi nærhet til publikum Grunnleggende verdier som norsk politi bør vektlegge ved omorganisering, fremgår av utredningene til politirolleutvalget NOU 1982:35 5 og NOU 1987:72 6. Her fremgår det blant annet at politiet skal være desentralisert, integrert i lokalsamfunnet og virke i samspill med publikum Etablerte samarbeidsordninger med kommune Politiråd, SLT arbeid og kriseteam er etablerte samarbeidsordninger mellom Siljan kommune og lensmann. For øvrig er lensmann medlem av Siljan kommunale heimevernsnemnd og sekretær for forliksrådet. Innspill til prosjektgruppa fra kommunens SLT-koordinator: 7 Faste møter 4 Arbeidsmiljølovens Norske Offentlige Utredninger 1982:35 6 Norske Offentlige Utredninger 1987:27 7 Innspill fra SLT-koordinator/barnevernkonsulent Torunn Bredvei Steinsholt 20

21 Lensmann deltar på faste møter i styringsgruppa for SLT-arbeidet, i 2009 var det 2 møter. Styringsgruppa består av, i tillegg til lensmann; ordfører, rådmann, leder av avd. for oppvekst, leder for helse og omsorgsavd., leder av Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), leder av Siljan idrettslag og SLT-koordinator. Lensmann ble på høsten 2009 også invitert til å være med i arbeidsgruppa for forebyggende arbeid, i 2009 var det totalt 7 møter. I arbeidsgruppa sitter, foruten lensmann; rektor på Midtbygda skole, rektor på Siljan ungdomsskole, barnehageleder/barnetalsperson, barnevernkonsulent, ledende helsesøster, kultur- og miljøleder samt SLT-koordinator. I tillegg har lensmann og SLT-koordinator faste månedlige samarbeidsmøter. Ved behov møtes SLT-koordinator og lensmann også utover dette. Ønsket organisering Sett fra SLT-koordinators synspunkt er det viktig å ha faste politifolk i Siljan. Det er også en avgjørende forutsetning for SLTarbeidet. Dersom det blir endringer for lensmannskontoret, bør det forebyggende arbeid knytta til barn og ungdom følges opp av en fast person fra politiet. Tilstedeværelse Politiet bør tilstrebe og være mer synlig i lokalmiljøet. Patruljering på kveldstid er en faktor. Ved større arrangementer som f.eks. Elvebåtfestivalen, ungdomskonserter og revyfester kan uniformert politi med fordel være tilstede. Utstrakt kontakt med skoleklasser både på barnetrinn og ungdomstrinn. Spesielt 10. trinn i forkant av 1. Mai-markering. Informasjon til ungdom om konsekvenser av lovbrudd f.eks. at politiet holder foredrag på ungdomsklubben. Deltakelse på foreldremøter på ungdomsskolen for å informere om politiet, samt som foredragsholdere på temaer der politiet har spesiell kompetanse. Politiet bør også i forbindelse med skolestart fokusere på trygge skoleveier (utstrakt kontroll) over lengre tid. Ved sykkeldager på barneskolen kan politiet kontrollere sykler (klistremerker). Siljan Torunn Bredvei Steinsholt, SLT-koordinator 9. De ansattes preferanser Politiets fellesforbund ved lokallagsleder i Telemark er orientert ved e-post. Tillitsvalgt for Grenland politistasjon er orientert ved e-post. 21

22 9.1. Lensmannen Nåværende lensmann trives med de varierte oppgaver som ligger til lensmannsrollen. Han er tilhenger av ett desentralisert politi. Han mener det er lettere å skape trygghet og ivareta best forebygging av hverdagskriminaliteten ved å opprettholde tilpassede lokale politistyrker med ansvar for geografiske områder(kommuner). Ved ledig kapasitet kan enheten avlaste Grenland etter en tilpasset fordeling. Siljan lensmannskontor bør med hensyn til dette bestå Sivil stilling Nåværende konsulent ved kontoret bor i Skien og kan lett relatere seg til arbeidsoppgaver ved Grenland politistasjon Tilført ressurs Siljan lensmannskontor har også en stillingshjemmel på politiførstebetjent, som for tiden ikke er besatt. Kontoret avlastes pr. i dag med en politibetjent III fra Grenland to ganger i uken E-post fra Rolf Staulen 8 Jeg legger til grunn at det er overveiende sannsynlig at dagens ordning ikke vil komme til å fortsette. Synspunkter rundt organiseringen polititjenesten i Siljan. Jeg er blitt bedt om å komme med noen synspunkter rundt polititjenesten i Siljan. Jeg er kjent med de 3 modellene som i dag ligger fremme. Mitt utgangspunkt på sidelinjen er erfaring fra Porsgrunn politistasjon ved etterforskning der fra 97. Jeg var med i gruppen som så på modeller ved sammenslåing Skien/Porsgrunn og vil hevde å ha vært sentral på Kriminalvakta ved oppstarten av denne ved sammenslåingen. Jeg er oppvokst i Siljan og kjenner meget godt til strømningene på godt og vondt i en liten bygd som vi bor i. Alle vet at person og stedskunnskap er en stor del av grunnlaget for etterforskning/forebyggende tjeneste på et sted. Man må samtidig ha et eierforhold til det man har ansvaret for. Kontakt med publikum er særdeles viktig og muligheten er tilstede i et lite lokalsamfunn for politiet.litt ute i provinsen må man ha 8 Innspill fra Rolf Staulen som har arbeidet ved Siljan lensmannskontor noen mnd. og er oppvokst i kommunen 22

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI!

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! Du kan lese mer om Politianalysen på side 6-7 www.merpoliti.no Se også vår

Detaljer

SAMMENSLÅING AV SILJAN LENSMANNSKONTOR OG GRENLAND POLITISTASJON

SAMMENSLÅING AV SILJAN LENSMANNSKONTOR OG GRENLAND POLITISTASJON SAMMENSLÅING AV SILJAN LENSMANNSKONTOR OG GRENLAND POLITISTASJON En styrket polititjeneste - samlokalisering i Vest-Telemark Innhold Innledning...5 1. Morgendagens kriminalitet og polititjeneste...7 1.1.

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

Et aktivt og oppsøkende politi

Et aktivt og oppsøkende politi Et aktivt og oppsøkende politi Hvordan styrke polititjenesten mest mulig med de ressursene vi har? Hva er det egentlig vi driver med? En helt nødvendig og gjennomgripende modernisering av politiet Vi legger

Detaljer

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013

Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 2013 213 Utdrag av strategisk kriminalitetsanalyse 213 Vestfold Politidistrikt FKS 19.9.213 Innhold 1. Innledning... 2 2. Metode... 2 3. Kriminalitet og samfunnsgeografiske forhold... 2 3.1 Kriminalitetsprofil

Detaljer

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014

Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 Kriminalitetsutviklingen i Asker og Bærum 2014 1 Kriminalitetsutviklingen per desember 2014 1 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % ØKONOMI 155 294 139 89,7 % 35 25-10

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

Å bygge nye Nordland politidistrikt

Å bygge nye Nordland politidistrikt Å bygge nye Nordland politidistrikt Fylkesberedskapsrådet 18. mai Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer karakter og blir mer og mer kompleks og dynamisk,

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014

PKF-konferansen 2014. Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen. Gardermoen, 12. mars 2014 PKF-konferansen 2014 Politidirektoratet Atle Roll-Matthiesen Gardermoen, 12. mars 2014 Politianalysens definisjon av forebygging Holdningsskapende arbeid blant ungdom gjennom tett oppfølging av personer

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT POLITIET Høringsinstansene, jf vedlagte liste Deres referanse Vår referanse Dato C2.0)001:7011-13 19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT I AGDER Agder politidistrikt har

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 8 DEL 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 27/09 09/192 UTLEIEAVTALE ANGÅENDE LOKALER I TIDLIGERE HEGGEN SKOLE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 17.00 (se del 1) SAKSLISTE NR 8 DEL 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

Detaljer

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015

ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 2015 ANMELDT KRIMINALITET OG STRAFFESAKSBEHANDLING 215 politidistrikt 215 Innledning I denne rapporten presenteres statistikk over anmeldte lovbrudd og politiets straffessaksbehandling for perioden 211 til

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8:

I vedtatt Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2015 årsbudsjett 2015 står det på side 8: NOTAT Avdeling: en Saksbeh.: Christina Ødegård Direkte tlf.: 37185203 E-post: christina.odegard@amli.kommune.no Vår ref.: 2014/895-1 Lnr.: 1041/2015 Dato: 18.02.2015 Høring - administrativ organisering

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011

Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011 Forslag til grenseregulering av Agder politidistrikt Politimesteren foreslår med bakgrunn

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015

Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Kriminaliteten i Oslo Oppsummering av anmeldelser i første halvår 2015 Hovedtrekk Oslo politidistrikt er særlig fornøyd med at det fortsatt er klar nedgang i den kriminaliteten som rammer mange. Dette

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del i Politilederen (Nr 1 februar 2009, sidene 12-13.) og andre del av innlegget

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A22 Saksmappe: 2006/2915-12548/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 25.03.2015 Saksframlegg Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn

SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn SALTEN POLITIDISTRIKT for et tryggere samfunn Formannskapsmøte 23. april 2014 Nye utfordringer - et samfunn i endring Økende kompleksitet mer organisert Økende mobilitet grenseoverskridende Økende internasjonalisering

Detaljer

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016

ÅRSOVERSIKT 2015. Nord-Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt politiet i Nord-Trøndelag 22.01.2016 ÅRSOVERSIKT 2015 Nord-Trøndelag politidistrikt 1 INNLEDNING Vi er inne i endringstid, og Trøndelag politidistrikt ble formelt etablert fra årsskiftet 2015/2016. Strukturreformen (endring av politidistrikter

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Årsoversikt HSPD 2012

Årsoversikt HSPD 2012 Årsoversikt HSPD 2012 Utvikling anmeldte forbrytelser pr. 1000 innbyggere Kilde: JUS066, 068 De anmeldte forbrytelsene går faktisk ned selv om befolkningen øker relativt mye i samme periode Kilde: SSB

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2016/3016 Klassering: Saksbehandler: Marianne Vollen VIDEREFØRING OG UTVIKLING AV ÅPEN BARNEHAGE Trykte vedlegg:

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Arkivlederseminar IKA Kongsberg 22.04.15 ordfører Thorvald Hillestad 1 Disposisjon Bakgrunn Sentrale prinsipper Evaluering - effekter Ny sammenslåing hvorfor tidsplan

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Rapport. Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006. 13. mars 2007

Rapport. Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006. 13. mars 2007 Rapport 13. mars 2007 Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006 Innledende kommentarer Denne rapporten tar utgangspunkt i de foregående års rapporter, og vil til dels ha samme oppbygning. Årets rapport

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010

KONGSBERG POLITISTASJON JUS 063 A for perioden januar-juni 2010 Forbrytelser Forseelser I Fjor I År Diff Diff % I Fjor I År Diff Diff % 13661 Kongsberg politidistrikt OFF.MYNDIGHET (UTFØRT MOT) 501 VOLD MOT POLITITJ.MANN $127 3 3 505 MOTARB. ETTERFORSKN. M.M $13 1

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann.

Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann. Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap mars 2015 Rådmannen fraværende denne møterunden. Rådmannen avvikler ferie i kommende uke. Assisterende rådmann Randi Tessem fungerer som rådmann. Kommunereform

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013

Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013 Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013 Samhandling i kriser Kjennskap til politiet som organisasjon Veien videre Erfaringer 22.10.2013 Side 2 Politiets beredskapssystem

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Melding om vedtak Politidirektoratet postboks 8051 Dep 0030 OSLO Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 8.3.2011 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 16.3.2011 Saknr.

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Knut Hjalmar Gulliksen 33 17 16 63 15/89230 FE- 19.11.2015 05.10.2015 Politidirektoratet Att: Hans Bakke Sendt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010

PRESSEKONFERANSE 25. januar 2010 PRESSEKONFERANSE 25. januar 21 Presentasjon av kriminalstatistikk for 29 MOBILE KRIMINELLE STORE NARKOTIKASAKER 7 DREPTE I TRAFIKKEN SOGN OG FJORDANE ET TRYGT FYLKE Fordeling i Norge annen 11 % økonomi

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer