Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark Politidistrikt. Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon"

Transkript

1 Telemark Politidistrikt Vurdering av styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon

2 Telemark Politidistrikt

3 Innhold 1. Innledning Arbeidsgruppen og mandatet Arbeidsmetode Tidsfrist Demografi Siljan kommune Skien kommune Porsgrunn kommune Bamble kommune Dagens organisering Politireform Telemark politidistrikt etter politireformen Hvordan oppgavene i Siljan kan løses innenfor et helhetlig perspektiv Arbeidsmengde og statistikk Politioppgaver Straffesakshåndtering Oppdrag i Politioperativt system Sivile oppgaver Organisasjonsstruktur Overordnet mål/visjon Ressurser og handlingsrom Ansatte Lokaler Kjøretøy Åpningstider og tjenesteordninger Rekruttering - Fagmiljø og arbeidsmiljø/ HMS Rekruttering Fagmiljø Arbeidsmiljø HMS situasjonen Publikumsservice og nærpoliti Lokalt forankret politi nærhet til publikum Etablerte samarbeidsordninger med kommune De ansattes preferanser Lensmannen Sivil stilling Tilført resurs Utdrag av evalueringsrapport i Vestfold Vurdering og oppsummering Anbefaling Litteraturliste Vedlegg

4 1. Innledning Telemark politidistrikt er i en strategiprosess for å utvikle polititjenesten. Politimester Anne Rygh Pedersen har signalisert at distriktet må jobbe smartere og organisere seg bedre for å utnytte ressursene best mulig. Som en del av strategiprosessen i Telemark politidistrikt, opprettet driftsenhetsleder Geir K. Lid en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utrede sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon Arbeidsgruppen og mandatet Arbeidsgruppen besto av fire personer: Dag Rune Omland, politioverbetjent ved Grenland politistasjon leder Einar Svensen, lensmann ved Siljan lensmannskontor Ole-Kristian Holtan, ordfører ved Siljan kommune Bente Amundsen, sjef ved sivilseksjonen Grenland politistasjon Mandatet til arbeidsgruppen: Mandatet blei overlevert arbeidsgruppen tirsdag Det inneholdt følgende: Arbeidsgruppen skal vurdere styrker og svakheter ved sammenslåing av Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon. Arbeidsgruppen har vurdert andre stedsplasseringer for lensmannskontoret ved en eventuell sammenslåing. I mandatet var det gitt forskjellige moment rapporten bør inneholde Arbeidsmetode Det er avholdt seks møter og det er innhentet opplysninger fra ansatte, SLT koordinator i kommunen, samt statistisk grunnlag fra ssb. Siljan kommune har vært med i prosessen ved at ordfører har deltatt i arbeidsgruppen. De ansatte ble bedt om å gi sitt syn på mandatet som er flettet inn i sin helhet i rapporten. Rapporten er bygd opp på de punktene som mandatet inneholder. Den er også laget etter mal fra prosessen i øvre Telemark. 4

5 1.3. Tidsfrist Arbeidsgruppens rapport skal ferdigstilles og overleveres oppdragsgiver innen Demografi Folkestatistikken er tatt med for Grenlands kommunene. Siljan kommunes representant i arbeidsgruppen, har stått fritt i forhold til å ta med det som anses relevant i forhold til mandatet Siljan kommune Areal 216 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 11,9 Siljan har kommunenummer 0811, og ligger i Telemark fylke. Siljan kommune har et areal på ca 216 kvadratkilometer. Av dette er mesteparten utmark eid av Fritzøe Skoger. Kommunen har en sentral plassering med felles grenser mot Larvik, Lardal, Kongsberg, Skien og Porsgrunn kommuner. Avstanden fra Siljan sentrum og til nærmeste nabosentrum i Skien, er ca 16 km. Pr. 1. oktober 2009 var innbyggertallet i kommunen på 2410 personer. Siljan er forøvrig underlagt Skien og Porsgrunn Tingrett, og kommunen hører inn under Siljan lensmannskontor i Telemark politidistrikt. BEFOLKNING Bosetningen er spredt over hele kommunen lang aksen av Siljanvassdraget, som strekker seg fra Farrisvannet og opp mot Myklevannet, en strekning på mellom 30 og 40 kilometer. Hovedtyngden av Siljan s befolkning (ca 75 % ) er lokalisert i et belte på tvers av dalføret fra Snurråsen boligfelt, Siljan sentrum og opp mot Bakkane/ Holteslettaområdet. Ca 13 % bor i ytre del av kommunen ( Gonsholt, Austad, Moholt, Kvisla, Svartangen). 11 % bor i Opdalen mens de resterende 1 % bor i Tokleiv/ Grorudområdet. (Se vedlagt kart). Ut fra tallmateriale ved folke- og boligtellingen i 2001, var det da 883 boliger totalt i Siljan. I kommuneplanen for Siljan (vedtatt juni 2007) legger kommunen til grunn en framskrevet befolkningsprognose med 1 % årlig økning i folketallet. Dette vil gi 2558 innbyggere i 2015 og 2825 innbyggere i Det blir derfor viktig for kommunen å kunne tilby attraktive boligtomter og et godt tjenestetilbud på alle nivåer i framtida. 5

6 Kommunen har en forholdsvis ung befolkningsstruktur hvor ca. 35 % av befolkningen er under 25 år. ARBEID OG SYSSELSETTING På grunn av sin sentrale beliggenhet, er arbeidspendling ut av kommunen på et meget høyt nivå. Av alle sysselsatte mellom 16 og 74 år med bosted i Siljan, pendlet 72,2 % av disse ut av kommunen. ( 2001). 27,8 % hadde arbeid i egen kommune. 25,6 % av de sysselsatte innenfor kommunen, pendlet inn fra andre kommuner. (2001). Det er verdt å merke seg at tradisjonelle yrker innen jordbruk og skogbruk i 2007 kun stod for 4 % av sysselsettingen, mens offentlig og privat tjenesteyting stod for 37 %. Siljan kommune har i dag ca 230 ansatte fordelt på snaut 160 årsverk. Siljan har i mange år hatt en lav arbeidsledighet. I 2007 lå registrerte ledige på 1,1 % mot 2,5 % i Telemark. FRILUFTSLIV OG REKREASJON Siljan er kjent for vakker natur og rike muligheter til friluftsliv, jakt og fiske året rundt. Dette fører til at Siljan blir sett på som et viktig rekreasjonsområde for en stor region i nedre Telemark og Vestfold. Mange gode fiskevann, badeplasser og milevis med turløyper, gjør at tusenvis av mennesker oppsøker dette gjennom året. Ikke minst har Grenland Skisenter stort besøk gjennom vintersesongen. I tillegg har kommunen en del fritidsboliger lokalisert i området rundt Solvika/Heivannet og oppe ved Vanebu. Det er også spredt fritidsbebyggelse lokalisert gjennom Fritzøe Skoger s gamle skogkoier. Samlet gir dette en stor aktivitet på friluftsfronten hele året igjennom. SAMFERDSEL Samferdselsmessig krysser rv. 32 bygda gjennom sentrum. Detter er en viktig samferdselsåre både for Siljan s befolkning og Grenland s befolkning. På denne strekningen trafikkerer Grenlandsekspressen med sitt rutetilbud mellom Porsgrunn og Oslo. Ellers er det Telemark Kollektivtrafikk som har øvrig rutenett for innbyggerne i Siljan. Men det er nok ingen hemmelighet at kollektivandelen er lav i kommunen. Det er bilen som blir førstevalget for de som har den muligheten. Årsdøgntrafikk på RV 32 er beregnet til 4487 ved en trafikkundersøkelse utarbeidet av Norconsult i Tellepunkt 6

7 ved Solvika. Dette viser at nivået ligger omtrent likt med innfartsveien RV 36 fra Fjærekilen mot Skien. Trafikken har nok en tendens til å toppe seg noe ved helgeutfartende på sommerstid, og vil derfor utgjøre en merbelastning på miljøet langs RV 32 gjennom kommunen. Spesielt er det en stor belastning der hvor veien ligger tett opptil boligområdene ved f.eks. Holtesletta. SKOLE OG OPPVEKST Kommunen har desentralisert skolestruktur og full barnehagedekning. Idrettslivet står sentralt, men også kulturaktiviteter som korps, revy og bildende kunst, står sterkt i bygda. Støtte til frivillige lag og organisasjoner er prioritert politikk. Siljan er en del av Grenlandssamarbeidet, med et felles bo- og arbeidsmarked, pluss et stort og variert service- og kulturtilbud. Det er deltakelse i interkommunalt arbeid på mange fronter, bla. Vekst i Grenland Kommunen har også som målsetting å være: Den gode bostedskommunen Siljan kommune har til sammen ca. 350 elever som fordeler seg på 2 barneskoler og 1 ungdomsskole. Siljan ungdomsskole med ca. 120 elever ligger i sentrum, ved kommunehuset og Øverbøtjernet. Den største barneskolen, Midtbygda skole med ca. 215 elever ligger omkranset av skog på Holtesletta, tett ved de største boligområdene i kommunen. Her er også ny idrettshall og fotballbaner som blir benyttet av skolen. Den minste skolen, Oppdalen skole, med ca. 14 elever, er lokalisert nord i kommunen, ca. 7 km fra sentrum. Kommunen har full barnehagedekning. Loppedåpan barnehage, som ligger rett ved Midtbygda skole har plass til ca. 60 barn fra 0 til 5 år. I tillegg drives det en barnehageavdeling i leide lokaler på bedehuset i Høisethbakkane. Videre er det en avdeling med utebarnehage lokalisert ved Siljanhallen og vanlige avdelinger både i Opdalen og Austad. Det er også et godt SFO-tilbud ved avdelingene. Biblioteket har lokaler i Øverbøstua, som var den gamle Midtbygda barneskole, fram til Huset er i dag bygdas kulturhus, og ved siden av biblioteket har Datastua plass her. Siljan menighet holder også hus her. Lokalene blir også brukt til møter og kunstutstillinger. Kulturskolen har nå et variert tilbud både til enkeltelever og til skoler, barnehager og SFO. Siljan har gjennom flere år hatt et noenlunde likt vedtak i kommunestyret om å ta imot 10 flyktninger hvert år. 7

8 Formannskapet vedtok i sitt siste møte i januar 2010 å bosette inntil 15 flyktninger i 2010 Pr i dag så har kommunen 38 flyktninger under sin 5-års periode. INNVANDRERE/FLYKTNINGER Kommunen har hatt en positiv erfaring med flyktningene i bygda. Det har gjennom flere år vært et fokus å få bosatt familier da erfaringen vår viser at dette gir et best grunnlag for integrering i ei lita bygd som Siljan. Derfor har vi mange gode eksempler på at flyktningene etter en tid har blitt selvhjulpne med egen inntekt og eget bosted. Vi føler heller ikke at innvandrerne i Siljan er noe mer kriminelt belastet enn befolkningen for øvrig, og ser derfor ikke dette som noe stort problem. Selvsagt vil det også i Siljan oppstå vanskeligheter med kulturforståelser og den slags, men når vi tenker på at dette ofte er mennesker som bærer med seg store traumer fra opplevelser i hjemlandet, synes vi at vi har et godt apparat for å ta hånd om problemene. Vi må nok anta at innvandrernes forutinntatte oppfatning av norsk politi ikke samsvarer helt med deres eget politi i de respektive hjemland. Derfor vil det være viktig for politiet å ufarliggjøre seg selv noe i forhold til disse miljøene Skien kommune Areal 721,7 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 72, Porsgrunn kommune Areal 161,4 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 212, Bamble kommune Areal 282,1 km 2 Innbyggere pr Befolkning pr km 2 50,0 8

9 3. Dagens organisering Politiet har vært gjennom endringer i politireform Arbeidsgruppen vil vise til organiseringen av politiet i Telemark med bakgrunn i endringene etter reformen Politireform 2000 Politiet har vært gjennom en organisasjonsutviklingsprosess etter at Politireform , ble godkjent i januar Politireform 2000 bygger på utredningen gjennomført av politidistriktsutvalget 2 som ble gitt til Justis- og politidepartementet 4. mars Hovedmålene for Politireform 2000 er en politi- og lensmannsetat som 1. mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten, 2. er mer tjenesteytende og publikumsorientert, 3. samt arbeider mer kostnadseffektivt. Reformen ble evaluert av AGENDA 3 som blant annet mente at den var nødvendig og nyttig, men at reformen fremsto som ufullstendig Telemark politidistrikt etter politireformen 2000 I Telemark resulterte reformen blant annet i at fem politidistrikt ble slått sammen til et, med hovedsete i Skien. 1 Politireform 2000 et tryggere samfunn, St.meld.nr. 22( ), Det kongelige justis- og politidepartement 2 En bedre organisert politi- og lensmannsetat, NOU 1999:10, Statens forvaltningstjeneste/trykking 3 Sluttevaluering Politireform 2000 (2006), AGENDA Utredning og Utvikling AS 9

10 Organisasjonskartet for Telemark politidistrikt ser pr slik ut: Organisasjonskartet for driftsenhet Grenland ser pr slik ut: Politidekning for kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 10

11 Driftsenhet Grenland Navn på politidistrikt/særorgan Grenland tjenestekontor Driftsenhetsleder Bamble lensmannskontor Grenland politistasjon Siljan lensmannskontor Etterforsknings- Seksjon (ESEK) Ordens- Seksjon (OSEK) Utlendings- Seksjon (USEK) Seksjon for sivile gjøremål (SIVSEK) Trafikk- Avsnitt Ungdomsavsnitt Operativt avsnitt Sivilavsnitt Avsnitt Namssak Forvaltningsavsnitt Hundetjenesten Avsnitt Hovedstevnevitne Forliksrådet Politiposten i Porsgrunn Miljøkoordinator Kriminalvakt SO - avsnitt Org.krim avsnitt Krim.teknisk/ IKT-avsnitt Volds-/vinningsavsnitt Uroavsnitt 3.3. Hvordan oppgavene i Siljan kan løses innenfor et helhetlig perspektiv. Lensmannen har ansvar for alle politisaker avgrenset geografisk innenfor Siljan kommune. Dette gjelder også namsmannens oppgaver og forvaltningsgjøremål som i driftsenheten forøvrig. Det er kun saksbehandling av pass og våpensøknader som ikke skjer lokalt. Lensmannen foretar utrykninger og oppfølging av alle saker innenfor kontortiden. Dette gjelder også saker som er opprettet/meldt fra Grenland utenom kontortiden og som trenger videre oppfølging lokalt i Siljan. Det er etablert samarbeid med Grenland driftsenhet om å håndtere de hendelsene i Siljan som skjer utenom kontortiden. Det er meningen at det fra Grenland skal foregå patruljering i ett forebyggende perspektiv. Dette har det derimot vært liten kapasitet til. Skal oppgavene i Siljan løses innenfor et helhetlig perspektiv, kan flere av oppgavene sentraliseres. Dette ikke minst fordi avstanden mellom Skien og Siljan ikke er avskrekkende stor. Dette vil kreve en beslutning fra Kongen i statsråd. En vil kunne miste noe av den trygghet det er i en lokal politistyrke som kun har til oppgave å følge opp Siljan. Konkret vil Grenland kunne følge opp alle hendelsesstyrte politioppgaver hele døgnet i Siljan og sakene kan 11

12 etterforskes på lik linje med alle de andre sakene i Grenland. Dette kan medføre tapt fokus og mulig flere henleggelser. Namsmannsoppgavene og sekretærfunksjonen for forliksrådet kan forberedes fra Grenland. Derimot bør det finnes ett kontor med tilgang til politiets dataløsninger for avholdelse og gjennomføring av forliksrådsmøter i Siljan. Dette vil også være et behov i forhold til møter i Siljan HV-Nemnd. Forøvrig kan man da gi lokalt tilbud om inngivelse av anmeldelse, midlertidig kjøretillatelser, avhør mv. Nåværende leiekontrakt på lokaler i Siljan Torg vil kunne sis opp om passende lokale kan avses til dette hos Siljan kommune. Følgende organisasjonsmodeller anses som mulige alternativer: Modell 1 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor Oppgaver fra driftsenheten desentraliseres Modell 1: Positivt: Avlaste Grenland med ledig kapasitet i Siljan Ingen organisatoriske endringer nødvendig Styrker ansvars- og øker trygghetsfølelsen i Siljan Ingen forskjellsbehandling mellom by og land ved at det også er stedlig politi på landsbygda. Opprettholder synlig politi Nærhet og tilgjengelighet for kommune og publikum De lokale, mindre sakene, kan lettere følges opp. Flere åstedsundersøkelser kan gi færre henleggelser Lokalkunnskapen om Siljan synliggjøres ved et tilstedeværende politi med gode bakgrunnskunnskaper. Viktig ved det forebyggende arbeide er nærheten til SLT-koordinator i kommunen. Viderefører opparbeidede og gode relasjoner i kommunen. Aktiv delaktighet fra politiet i det forebyggende arbeid. 12

13 Negativt: Sårbart ved eventuell sykdom og ved ferieavviklinger. Ressursene kan brukes mer rasjonelt ved større enheter, spesielt ved tanke på økonomi. Lite fagmiljø Personavhengig Sårbart ved kurs/utdanninger og møter Modell 2 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor legges ned: Alle oppgaver i Siljan ivaretas fra driftsenheten Modell 2: Positivt: En stor enhet kan bruke de ressursene som passer best til det oppdraget som skal løses lokalt i Siljan. Det frigjøres ressurser i forhold til administrative oppgaver Frigjøring av politiressurser Helhetlig oversikt. Realitetsorientert tilbud Mindre sårbarhet ved sykdom og ferie. Mindre sårbarhet ved utdanning/kurs, møter osv. Større og styrket fagmiljø. Mulighet for å sette SLT i et større perspektiv Muliggjør mer uniformert patruljering hele døgnet. Større likhet i hendelsesstyrte oppgaveløsninger innenfor driftsenheten. Negativt: Sammenslåing fører nødvendigvis ikke til innsparing i et totalt samfunns- perspektiv Mer tid kan gå bort til kjøring Behov for kontor og administrering Politiet distanseres fra nærområdet sitt 13

14 Forskjellsbehandling mellom by og land ved at det blir mer politi i by kontra land. Mindre synlig politi Mister status som nærpoliti Det kan bli færre åstedsundersøkelser og svekket lokalkunnskap, som kan gi ytterligere henleggelser. Lengre reiseveg for publikum ved direkte henvendelser. Mindre alvorlige saker blir lett nedprioritert. Siljan vil tape i konkurranse med andre viktige oppgaver i et stort distrikt. Det kan oppstå uklart ansvarsforhold i forhold til oppgaveløsningene i Siljan. Endringen kan lett skape misnøye for ansatte og publikum(sårbart) Det er viktig for kommunen at totaltilbudet av tjenester ikke utvannes. Det kan på sikt føre til mindre tilflytting og utflating/nedgang i folketallet. Trygghetsfølelsen kan forsvinne og arbeidsplasser i kommunen blir borte. Modell 3 Grenland Driftsenhet Bamble lensmannskontor Siljan lensmannskontor erstattes med: Kontor med politiets datalønsinger som betjenes etter behov. Modell 3: Positivt: Nærheten blir opprettholdt med en sentral plassering midt i kommunens administrasjon. Lokalkunnskapen kan bevares Tettere bånd etatene imellom. Styrker den formelle og uformelle kontakten. Et mer formalisert samarbeid politi/kommune vil gi spesielt det forebyggende arbeidet et løft. 14

15 Servicekontoret i kommunen kan benyttes som informasjonskontor hvor enklere merkantile oppgaver kan bli utført av kommunens eget personale etter avtale. Det frigjøres ressurser i forhold til administrative oppgaver Publikum har noen å forholde seg til i kommunen. Økonomisk besparelse ved et leieforhold i kommunens egne lokaler, og evt. kjøp av tjenester fra servicekontoret. Negativt: Politiet distanseres noe fra nærområdet sitt i forhold til denne modellen Forskjellsbehandling mellom by og land ved at det blir mer politi i by kontra land. Kan føles noe mindre robust enn et fullverdig lensmannskontor slik det er i dag med opprinnelig bemanning. Kommunens eget personale har begrenset mulighet til å innbefatte seg med alle typer av lensmannens oppgaver. Kan gi mindre synlig politi Mer tid kan gå bort til kjøring Behov for kontor og administrering Endringen kan lett skape misnøye hos publikum(sårbart) 4. Arbeidsmengde og statistikk Lensmann har ansvar for de samme oppgavene som politiet for øvrig, men som oftest i mindre omfang. Arbeidsgruppen avgrenser statistikk til utvalg for politi og sivile gjøremål Politioppgaver Ved små lensmannskontor ivaretas de varierte politioppgavene av enkeltpersoner Straffesakshåndtering Oversikten gir et bilde av registrerte anmeldelser. JUS063A Forbrytelser Forseelser Totalt

16 4.3. Oppdrag i Politioperativt system I politiets vaktjournal(po), er det registrert 493 meldinger for årene I perioden har det vært et snitt på tre PO meldinger i uken. 332 meldinger er loggført i tidsrommet mellom kl 1500 og kl 0800, altså utenom lensmannskontorets ordinære åpningstider. Dette utgjør over 67 % av meldingene. Ellers viser statistikken meget lave tall for alvorlig kriminalitet. Avslutningskoden - Ikke kapasitet utgjør bare ca. 3,5 %. Den første statistikk er satt opp etter oppdragets avslutningskode. Avslutningskode i PO Totalt Bortfalt Feil melding Ikke kapasitet Ingen operative tiltak Muntlig pålegg Ordnet internt Ordnet på stedet Overtatt Sak opprettet Uten resultat Utført Videre oppfølgings tiltak Uten avslutnings kode Totalt Den andre statistikk er tatt ut fra ført oppdragstype i PO. Statistikken for Siljan viser at det er benyttet 57 ulike oppdragstyper. 16

17 Vi har valgt å ta med noen. Hele oversikten finnes i vedlegg til rapporten. Oppdragstype i PO Totalt Ordensforstyrrelse offentlig sted Ordensforstyrrelse privat sted Legemsbeskadigelse Legemsfornærmelse/krenkelse Brann inkl. pipebrann Familieforhold/Husbråk Grovt tyveri Tyveri Innbrudd Hund (savnet og hittet) Dyr (fra tjuvslakt til løs lama) Trafikkrelaterte meldinger Til obs Saknet person/psykiatri Tvang trusler Undersøkelsessaker Volds-alarm Beruset person Kontroll person Kontroll sted Narkotika Sivile oppgaver Namsmannsoppgaver, forvaltning og sivil rettspleie på grunnplanet. Saksforhold Forkynnelser Forliksklager Tvangssaker Politiattester Våpensøknader Dødsfall Fra ble utstedelse av pass flyttet fra Siljan til Grenland pst. Da de nye passkioskene overtok. 17

18 Namsmannsoppgaver og den sivile rettspleien på grunnplanet. Namsmannsoppgavene er praktisk gjennomføring av det meste i Forbindelse med tvangsfullbyrdelse som utlegg, tvangsdekning og gjeldsordning. Lensmannen har etter tvistemålsloven også oppgaven som sekretær for forliksrådet i kommunen. Det settes av en møte dag i mnd. Andre sivile oppgaver: Registrering av dødsfall, behandle søknader om politiattester og enkle våpensøknader. Det er også arbeide knyttet til stevnevitnefunksjonen som går ut på å registrere forkynnelser og forkynne disse. 5. Organisasjonsstruktur Før 2003 var lensmann i Siljan direkte underlagt politimesteren, men fra ble lensmann undergitt politistasjonssjefen for Grenland politistasjon. Fra samme dato ble personal- og økonomiansvaret sentralisert. Lensmann har fortsatt resultatansvar som før. For å se på strukturen om Telemark politidistrikt er optimalt organisert, er det som en del av strategiprosessen, satt i gang flere arbeidsgrupper. Deriblant arbeidsgruppen som skal se på styrker og svakheter ved å slå sammen Siljan lensmannskontor med Grenland politistasjon 5.1. Overordnet mål/visjon Et tryggere Telemark for alle 6. Ressurser og handlingsrom Dagens ressurssituasjon er slik at den sivile stillingen går to ganger i uken i Siljan. Politiførstebetjent stillingen er ikke besatt, men en politibetjent fra Grenland er i dag 2 ganger i uken stedsplassert i Siljan. Lensmannen går i 100% stilling Ansatte Tabellen viser stillingshjemler og ansatte pr Den ene hjemmelen ble i 2002 overført til FOE. Derav viser tabellen at kontoret går med en ledig stilling. Siljan Hjemler Tilsatte Prosent Politi ,33 Sivil 0,5 0,

19 6.2. Lokaler Her vil en se eventuelle økonomiske gevinster ved å legge ned kontoret eller flytte det til ett rimeligere alternativ i kommunens lokaler i Sentrumsveien 105. Adresse: Sentrumsveien 26, 3748 SILJAN Utleier: Siljan Forretningssenter AS Avtalens utløp: Siljan lensmannskontor har et samlet areal på ca. 113 m 2 og er lokalisert i sentrum i Siljan Torg. Siljan Torg er et foretningsbygg med blant annet post i butikk. Årlig husleie er kr ,- med tillegg av drifts og vedlikeholdsutgifter vil summen være ca. kr Kjøretøy Lensmannskontoret disponerer et kjøretøy. Behovet for kjøretøy vil være avhengig av hva slags løsning som velges Åpningstider og tjenesteordninger Ved ordinær drift og alle tilsatte har lensmannskontoret hatt åpent alle dager fra 08:00 15:00. I 2010 har kontoret holdt stengt på onsdager. Lensmannskontoret har etablert vaktsamarbeid med Grenland politistasjon. Utenom kontortiden ivaretas alle hendelsesstyrte oppdrag av Grenland. 7. Rekruttering - Fagmiljø og arbeidsmiljø/ HMS Det har vært lite gjennomtrekk ved kontoret, men det antas at det ikke vil være vanskelig å rekruttere personell til kontoret om det har sin opprinnelige ressursfordeling på 3 politistillinger og en sivil stilling Rekruttering I forhold til dagens statistikk, vil det være mulig å tildele flere arbeidsoppgaver. Dette vil bidra til å gjøre lensmannskontoret attraktivt Fagmiljø Fagmiljø vil nødvendigvis være lite. 19

20 7.3. Arbeidsmiljø Med nærhet til Grenland vil kortvarig fravær ikke nødvendigvis gjøre lensmannskontoret sårbart. Grenland politistasjon kan avlaste kontoret i mange saksforhold HMS situasjonen HMS vil alltid være utfordrende på små steder. Derimot vil nærhet til Grenland demme opp for noen av utfordringene. Endring og omstilling kan få både positiv og negativ innvirkning på produktivitet, arbeidsinnhold, trivsel og helse. Med bakgrunn i stabile arbeidstakere med lite sykdom antas trivselen å ha vært godt representert ved kontoret. Risikoen for å sitte noe alene er derimot tilstede. For øvrig må krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling i aml ivaretas. 8. Publikumsservice og nærpoliti Publikumsservicen er i nærpolitimodellen godt ivaretatt. Dette ikke minst fordi kontoret rykker ut og etterforsker alle saker også bagatellmessige saker. Utrykning skjer derimot fra Grenland utenom kontortiden Lokalt forankret politi nærhet til publikum Grunnleggende verdier som norsk politi bør vektlegge ved omorganisering, fremgår av utredningene til politirolleutvalget NOU 1982:35 5 og NOU 1987:72 6. Her fremgår det blant annet at politiet skal være desentralisert, integrert i lokalsamfunnet og virke i samspill med publikum Etablerte samarbeidsordninger med kommune Politiråd, SLT arbeid og kriseteam er etablerte samarbeidsordninger mellom Siljan kommune og lensmann. For øvrig er lensmann medlem av Siljan kommunale heimevernsnemnd og sekretær for forliksrådet. Innspill til prosjektgruppa fra kommunens SLT-koordinator: 7 Faste møter 4 Arbeidsmiljølovens Norske Offentlige Utredninger 1982:35 6 Norske Offentlige Utredninger 1987:27 7 Innspill fra SLT-koordinator/barnevernkonsulent Torunn Bredvei Steinsholt 20

21 Lensmann deltar på faste møter i styringsgruppa for SLT-arbeidet, i 2009 var det 2 møter. Styringsgruppa består av, i tillegg til lensmann; ordfører, rådmann, leder av avd. for oppvekst, leder for helse og omsorgsavd., leder av Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), leder av Siljan idrettslag og SLT-koordinator. Lensmann ble på høsten 2009 også invitert til å være med i arbeidsgruppa for forebyggende arbeid, i 2009 var det totalt 7 møter. I arbeidsgruppa sitter, foruten lensmann; rektor på Midtbygda skole, rektor på Siljan ungdomsskole, barnehageleder/barnetalsperson, barnevernkonsulent, ledende helsesøster, kultur- og miljøleder samt SLT-koordinator. I tillegg har lensmann og SLT-koordinator faste månedlige samarbeidsmøter. Ved behov møtes SLT-koordinator og lensmann også utover dette. Ønsket organisering Sett fra SLT-koordinators synspunkt er det viktig å ha faste politifolk i Siljan. Det er også en avgjørende forutsetning for SLTarbeidet. Dersom det blir endringer for lensmannskontoret, bør det forebyggende arbeid knytta til barn og ungdom følges opp av en fast person fra politiet. Tilstedeværelse Politiet bør tilstrebe og være mer synlig i lokalmiljøet. Patruljering på kveldstid er en faktor. Ved større arrangementer som f.eks. Elvebåtfestivalen, ungdomskonserter og revyfester kan uniformert politi med fordel være tilstede. Utstrakt kontakt med skoleklasser både på barnetrinn og ungdomstrinn. Spesielt 10. trinn i forkant av 1. Mai-markering. Informasjon til ungdom om konsekvenser av lovbrudd f.eks. at politiet holder foredrag på ungdomsklubben. Deltakelse på foreldremøter på ungdomsskolen for å informere om politiet, samt som foredragsholdere på temaer der politiet har spesiell kompetanse. Politiet bør også i forbindelse med skolestart fokusere på trygge skoleveier (utstrakt kontroll) over lengre tid. Ved sykkeldager på barneskolen kan politiet kontrollere sykler (klistremerker). Siljan Torunn Bredvei Steinsholt, SLT-koordinator 9. De ansattes preferanser Politiets fellesforbund ved lokallagsleder i Telemark er orientert ved e-post. Tillitsvalgt for Grenland politistasjon er orientert ved e-post. 21

22 9.1. Lensmannen Nåværende lensmann trives med de varierte oppgaver som ligger til lensmannsrollen. Han er tilhenger av ett desentralisert politi. Han mener det er lettere å skape trygghet og ivareta best forebygging av hverdagskriminaliteten ved å opprettholde tilpassede lokale politistyrker med ansvar for geografiske områder(kommuner). Ved ledig kapasitet kan enheten avlaste Grenland etter en tilpasset fordeling. Siljan lensmannskontor bør med hensyn til dette bestå Sivil stilling Nåværende konsulent ved kontoret bor i Skien og kan lett relatere seg til arbeidsoppgaver ved Grenland politistasjon Tilført ressurs Siljan lensmannskontor har også en stillingshjemmel på politiførstebetjent, som for tiden ikke er besatt. Kontoret avlastes pr. i dag med en politibetjent III fra Grenland to ganger i uken E-post fra Rolf Staulen 8 Jeg legger til grunn at det er overveiende sannsynlig at dagens ordning ikke vil komme til å fortsette. Synspunkter rundt organiseringen polititjenesten i Siljan. Jeg er blitt bedt om å komme med noen synspunkter rundt polititjenesten i Siljan. Jeg er kjent med de 3 modellene som i dag ligger fremme. Mitt utgangspunkt på sidelinjen er erfaring fra Porsgrunn politistasjon ved etterforskning der fra 97. Jeg var med i gruppen som så på modeller ved sammenslåing Skien/Porsgrunn og vil hevde å ha vært sentral på Kriminalvakta ved oppstarten av denne ved sammenslåingen. Jeg er oppvokst i Siljan og kjenner meget godt til strømningene på godt og vondt i en liten bygd som vi bor i. Alle vet at person og stedskunnskap er en stor del av grunnlaget for etterforskning/forebyggende tjeneste på et sted. Man må samtidig ha et eierforhold til det man har ansvaret for. Kontakt med publikum er særdeles viktig og muligheten er tilstede i et lite lokalsamfunn for politiet.litt ute i provinsen må man ha 8 Innspill fra Rolf Staulen som har arbeidet ved Siljan lensmannskontor noen mnd. og er oppvokst i kommunen 22

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.10.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009

Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 Politiets behov for personell med Internt annen disponeringsskriv kompetanse enn politihøgskole Politidirektoratet 2009 - Rapport fra arbeidsgruppe tilknyttet driftsanalyseprosjektet Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo

rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo Rapport til Justisdepartementet Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo Rapport til Justisdepartementet Strategi Systemer Struktur Samarbeid rhknoff

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer