Sikringsplan. Valdresmusea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikringsplan. Valdresmusea"

Transkript

1 Sikringsplan Valdresmusea 1

2 Sikringsplan Innleiing Kulturminne er spor etter menneske. Gamle hus, båtar, gravhaugar og slåttenger er alle døme på kulturminne skapte av menneske. Mange av dei har estetiske kvalitetar som appellerer til moderne menneske. Like fullt er det som historiske kjelder om liv og samfunnsformer som ikkje lenger finst, at kulturminne fyller sin viktigaste rolle. Valdresmusea forvaltar dei fremste kulturminna i Valdres. 120 bygningar, gjenstandar, lydarkiv og fotografi representerer den største konsentrerte samlinga av kulturhistoriske verdiar i Valdres. Samlingane er derfor viktige historieforteljarar og dei er unike referansepunkt for innsikt og til refleksjon om Valdres i gamal tid. Årleg tap Kvart år forsvinn om lag 1 % av alle verneverdige kulturminne. Det er eit nasjonalt mål å minimere dette tapet. Innan 2020 skal det ligge føre oversikter over verneverdige kulturminne og kulturmiljø for kvar kommune. Kulturminneplanar skal innehalde prioriterte lister over kulturminne som skal takast vare på. Valdreskommunane har fått støtte frå Riksantikvaren til å utarbeide slike planar. Denne plana er fyrste steget i arbeidet med få til eit heilskapleg planarbeid for Valdresmusea. Målet er at det i kjølevatnet av dette arbeidet skal bli utarbeidd og sett i verk instruksar for Valdresmusea. Tidlegare har sikringsarbeidet vore styrt og utført førefallande innafor dei einskilde avdelingane. No ynskjer musea å utarbeide ein plan som omfattar alle avdelingane og som den einskilde medarbeidar kan kjenne eigarskap til. Det er òg viktig at haldningane som kjem til uttrykk gjennom denne plana, blir formidla til andre aktørar eller brukar med tilknyting til musea sine område eller samlingar. Planen skal: Skildre plassering av ansvar for sikring ved musea Skildre sikringsinstruksar og rutinar for det daglege arbeidet Skildre beredskapsplaner ved brann, tjuveri og andre ulykker Skildre planar for opplæring og planar for styrking av sikringa 2

3 Kunne omstille seg endringar ved verksemda eller i tilhøve vedrørande sikring Sikringsplana skal kunne fungere i akutte situasjonar Sikringsarbeidet og sikringsplana skal følgje dei etiske retningslinene frå ICOM Sikringsarbeidet skal stelle seg til gjeldande lover og forskrifter Sikringsplana skal reviderast årleg Planen inneheld underpunkt om ansvarsfordeling, natur-katastrofe, beredskap og ei ROS-analyse. Sist følgjer ei oppsummering av tiltak med tilvising til den nemnte ROS-analysen. Fagernes 15. oktober 2014 Ole Aastad Bråten Konstituert direktør Fredrik Calmeyer Brannansvarleg og verneombod Kathrine Totland Registrator, sekretær i arbeidsgruppa Solfrid Trydal Arkivar 3

4 Valdresmusea Valdresmusea ble stiftet i 2006 og er den konsoliderte driftsorganisasjonen for Bautahaugen Samlinger, Bagn Bygdesamling og Valdres Folkemuseum. Valdresmusea forvalter et stort antall antikvariske bygg, gjenstander og arkiv. I 2008 ble det inngått en partnerskapsavtale med Stiftelsen Gardbergfeltet og Oppland fylkeskommune om utvikling og drift av gravfeltet Gardbergfeltet med Einangsteinen. Valdresmusea overtok same året driftsansvaret for Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Drifta er regulert gjennom avtale med Kulturdepartementet. Instituttet har et statlig oppnevnt fagråd, Bunad- og folkedraktrådet. Valdresmusea har avdelinger i tre kommuner, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal, men det geografiske fagansvaret gjelder like fullt for hele Valdres. Valdres Folkemuseum er den største enheten under Valdresmusea, og det er her majoriteten av de ansatte i Valdresmusea har sitt daglige virke. Her ligger også lokalene til Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger har håndverkere ansatt i deltidsstillinger med tilhold på stedet. Valdresmusea sine hovedsatsningsområder ligger for tiden innenfor tre hovedfelt: Folkemusikk, folkedans og instrument Bygningsvern Bunad, folkedrakt og tekstil Nøkkeltall for Valdresmusea: Brannvernsansvarlig: Fredrik Calmeyer Antikvariske bygninger: 118 Utstillings- og arkivbygg: 3 Verksted: 1 Arkiv: 629 Arkiv registrert i Asta: 544 Arkiv hyllemeter: 324 Lydfiler registrert i Fiol:

5 Filmfiler registrert i Fiol: 64 Foto: Foto registrert i Primus: Gjenstander i museets eie: Gjenstander registrert i Primus: (2 396 av disse er i museets eie, resten er del av NBF sitt dokumentasjonsarbeid i privat eie) 5

6 Plassering av ansvar Se vedlegg 1: Organisasjonskart Forankring av sikringsarbeidet Ledelsen ved Valdresmusea samarbeider om organisering og gjennomføring av sikringsarbeidet ved virksomheten. Ledelsen innbefatter alle enhetsledere, med direktør som øverste ansvarlig. Organiseringen gjelder både økonomiske og praktiske sider ved sikringsarbeidet. En arbeidsgruppe møtes 1 gang per måned og diskuterer og aktualiserer sikringsarbeid. Videre presenteres gruppens arbeid som en egen post i de månedlige personalmøtene. Per tid består sikringsgruppen av direktør, brannvernleder, arkiv- og samlingsansvarlig og arkivar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Hver av enhetene Valdres Folkemuseum, Bautahaugen Samlinger og Bagn Bygdesamling har sin egen brannvernleder. Ved Bagn og på Bautahaugen er det kun to ansatte, som da også har dette ansvaret. Ved Valdres Folkemuseum har brannvernleder og sikringsgruppa ansvar for iverksetting og oppfølging av sikringsarbeidet i henholdsvis administrasjon, antikvarisk seksjon, kulturhistorisk seksjon og ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Brannvernleder Brannvernleder har ansvaret for å se til at tilsyn gjennomføres på alarm- og el-anlegg, og at disse er tilfredsstillende. Brannvernleder skal stå for kommunikasjon med brannvesen og annet tilsynspersonell, organisering og gjennomføring av øvelser, og være virksomhetens øverste kunnskapsressurs for brann- og sikringsarbeid. Det er ønskelig at rollen som brannvernleder blir nedfelt som en stillingsprosent i en stillingsbeskrivelse hos ansvarlig personell. Alle ansatte som utfører vedlikehold på sikringsanlegg og annet sikringsarbeid skal føre arbeidet i en logg som ligger på fellesområdet på Valdresmuseas server. Enhetene som ikke har tilgang på serveren vil bli bedt om å rapportere på mail, slik at dette kan føres. Dette gjelder alle enheter og alle avdelinger. Det vil også bli utarbeidet et tiltakskort med oversikt over ansatte og ansvarsområder for å lettere kunne varsle ved ulike hendelser. 6

7 Gardbergfeltet med Einangsteinen er et område uten bygninger og ansatte, og er dermed ikke tatt inn under sikringsplanen, annet enn med en kort beskrivelse. Det er ønskelig å foreta en bedre kartlegging av tiltak og bedre plassering i sikringsplanen. Gjennom å fordele ansvar slik som vi har gjort over, samt utarbeide konkrete instrukser som involverer og engasjerer alle ansatte i virksomheten, vil vi samlet sørge for å utrette målet om bevisstgjøring og gjennomføring av et tilfredsstillende sikringsarbeid ved Valdresmusea. 7

8 Brannvernloven Valdresmuseas bygningsmasse er omfattet av 13 i Brann- og eksplosjonsvernloven. Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger er av brannsjefene i de tre vertskommunene, registrert som særskilte brannobjekt. Alle museene inngår også som del av kommunenes beredskapsplan. I 13 i lovverket (om særskilte brannobjekt) heter det at: «Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter.» 8

9 Naturskade Se vedlegg 2: Vasstand Strandefjorden Sikringsplanen for Valdresmusea rører ved eit risikomoment i ein ville kalle naturkatastrofe flaum. Då det nye administrasjonsbygget stod ferdig på Valdres Folkemuseum i 1967, var det eit stort løft for museet i arbeidet med utstilling og samling. Like fullt har nærleiken til Strandefjorden skapt utfordringar for samlingane, særleg når flaumvatnet har stige om våren. Valdres er eit dalføre prega av rasfare, både jord- og flaumras har vorte kartlagt her. Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlingar ligg utanfor flaumsona, og også utanfor andre rassoner. Derfor har ein ikkje vurdert desse anlegga i denne samanhengen. Ved flaum eller skade på dammar tilslutta Bægnavassdragets regulering, held NVE og VEAS Nord-Aurdal kommune fortløpande orientert om situasjonen for vass- og straumtilførsel. Ved flaum betraktar ein kapasiteten i Strandefjorden som stor. Ved skade eller brot på dammar i vassdraget, vil konsekvensane vera størst for menneske og materielle verdiar i områda rundt og sør for Aurdalsfjorden, ikkje Strandefjorden. Gjennomsnittleg nedbørsmengde (utval frå tabell, jfr flaumen i 2013): 03. juni: 357,08 moh. 04. juni: 357,11 moh. 05. juni: 357,08 moh. Nybygg teknisk rom: Nybygg andre rom: Administrasjonsbygg: 357,1 moh. 357,3 moh. 357,0 moh. Valdresmusea fører oversikt over nedbørsmengde på Valdres Folkemuseum, og kan til ein viss grad følgje nedbør som trugsmål. Elles blir det vist til og for kart over flomsonar. 9

10 Tilhøve for magasin Gjenstandsmagasina er lokalisert under heile Velkomstbygget og i 2/3 av kjellarlokala i Administrasjonsbygget. Det er ikkje lagt inn tilbakeslagsventil i utgåande avløp, noko som ville fungere som ein buffer dersom grunnvatnet skulle stige. Valdresmusea vart tilrådd å ikkje montere ein slik ventil. Noverande rutinar ved flaum Det er ikkje utarbeidd tiltaksplan for Valdres Folkemuseum ved flaum. Det eksisterer likevel rutinar som viser seg effektive når det oppstår flaumsituasjon. Nord-Aurdal kommune og Nord-Aurdal brannvesen har dessutan beredskapsplikt overfor særskilte utsette anlegg i katastrofesituasjonar, sjå 13 i Brannlova, tidlegare referert. Overvaking, utplassering av lensepumpe og evakuering er døme på tiltak som brannvesenet set i verk ved slike hendingar. Valdresmusea sine rutinar ved flaum inneber: Overvaking Saman med Nord-Aurdal kommune utfører Valdresmusea overvaking av dei flaumutsette delene av anlegget. Under flaumen i 2013 patruljerte Heimevernet og Sivilforsvaret kvar time då vasstanden nærma seg administrasjonsbygget. Fløtting av gjenstandar frå kjellarmagasina I 2013 vart gjenstandar frå dei lågaste hyllenivåa fløtt opp på eit høgare hyllenivå. Tiltaket er ressurskrevjande og fører med seg eit stort etterarbeid. Forslag til tiltak Situasjonen for handtering av flaum blir vurdert som kritisk. Det er eit mål for Valdresmusea å få på plass ein beredskapsplan for dette i løpet av Vidare blir det foreslått å setja inn følgjande nye tiltak dersom det skulle oppstå flaum ved Valdres Folkemuseum: Utlegging av sandsekkar Etablere flaumvern mot Strandefjorden Montere tilbakeslagsventil i utgåande avløp Montere lenspumpe 10

11 Rutinar for beredskap og krisehandtering Ser ein bort i frå den generelle branninstruksen eksisterer det inga planar eller rutinar for handtering av større katastrofar ved Valdresmusea. Valdresmusea stør seg derfor på dei tiltaka som er nedfelt i Nord-Aurdal kommune sin beredskapsplan. Dersom det skulle oppstå flaum eller annan krise er institusjonar med nærleik til fjorden prioriterte objekt for evakuering og redning. Situasjonen for beredskap og krisehandtering ved Valdresmusea blir likevel vurdert som kritisk. Det blir derfor foreslått å gjennomføre følgjande tiltak: Forslag til tiltak Utarbeide beredskapsplan Utarbeide instruksar for tilsette, leigetakarar og arrangørar 11

12 Evakueringsplan Valdresmusea manglar evakueringsplan for alle avdelingane, men stør seg til følgjande prioritering ved evakuering av kjellarmagasina ved Valdres Folkemuseum: Valdres Folkemuseum Magasin 1, tekstil- og instrumentsamlinga Magasin 2, gjenstandssamlinga Magasin 3, arkiv- og fotosamlinga Magasin 4, mønsterarkivet Kvelv, boksamlinga Velkomstbygget Velkomstbygget Administrasjonsbygget Administrasjonsbygget Administrasjonsbygget 12

13 ROS-analyse og tiltaksplan Se vedlegg 3: ROS-Analyse og tiltaksplan ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og mulige konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel strømbrudd, drukning, brann eller personellmangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. ROS-analysen er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, bygget på skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder. ROS-analysen for Valdresmusea er utarbeidd med innspill fra alle tilsette. Begreper Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. Hvorfor ROS-analyse? For å oppfylle en rekke lover og forskrifter som stiller krav om gjennomføring av risikoanalyser, både i forhold til beredskap og kartlegging av behov for forbedring. For å styrke virksomhetens risikostyring. Det betyr å identifisere og analysere risiko. For å bevisstgjøre de ansatte om risiko og sårbarhet i egen virksomhet og motivere for nødvendig endring og forbedring. For å vurdere om ny teknologi eller teknikker skal tas i bruk, både i forhold til tekniske og menneskelige faktorer. For å redusere uønskede hendelser, dersom den følges opp av konkrete forebyggende tiltak. 13

14 Situasjonsbeskrivelse, Valdres Folkemuseum Se vedlegg 4: Områdekart for Valdres Folkemuseum Valdres Folkemuseum ble stiftet i 1901 og ligger på Storøya, en halvøy i Strandefjorden rett ved Fagernes sentrum i Nord-Aurdal kommune. Området huser en samling av 83 antikvariske bygninger, samt en administrasjonsbygning fra 1967 og et utstillingsbygg med restaurant og museumsbutikk (Velkomstbygget) som ble ferdigstilt i Museumsområdet dekker store deler av Storøya, men museumsbebyggelsen dekker kun en del av dette. Den ytterste delen av halvøya er en høyde som er dekket av skog, og her er museets støls- og utmarksavdeling. Majoriteten av dette området er uten bebyggelse, men her ligger en natursti som ble anlagt i 1982 med skilting og informasjon. Området er et populært turområde både i og utenfor museets åpningstider. Bygningsmassen på Valdres Folkemuseum utgjør følgende: Nyere hus med daglig ferdsel Administrasjonsbygget: Kontor, utstillingslokaler, magasin og arkiv. Folkemusikkhuset: Arkiv, instrumentverksted og kontorlokaler til utleie. Jonshegge/Verkstedet: Antikvarisk hus hvor museet leier ut lokaler i 1. og 2. etasje til Valdres Folkedraktsaum. Valdresmusea har eget verksted i kjelleren. Velkomstbygget: Utstillingslokaler, festsal, stue med ildsted («Peisestua), restaurant, museumsbutikk/resepsjon, magasiner og mottaksrom i kjeller. Garasje: Garasje med kildesorteringsstasjoner og rom for lager/oppbevaring. Velkomstbygget og Administrasjonsbygget ligger vegg i vegg. Kjellerne i begge bygningene utgjør museets magasiner og arkiver. I kjelleren i Administrasjonsbygget ligger lokalene til Norsk institutt for bunad og folkedrakt, samt et hvelv. I tillegg har man Folkemusikkhuset med arkiv og instrumentverksted, Jonshegge med verksted i kjelleren, en garasje med rom for 14

15 avfallshåndtering og lager, og ulike småhus tilknyttet publikumsvirksomhet (toaletter, kiosk). Utenom dette har Valdres Folkemuseum også en friluftscene som kan huse 650 besøkende. På grunn av et godt utviklet publikumsanlegg er Valdres Folkemuseum arena for store og små arrangementer året rundt. Konsert, seminar, selskap, møte og andre angementer organiseres gjennom hele året, både i museets utstillingsbygg, i de antikvariske husene og på museets uteområder. Festivaler og arrangement omfatter i mange tilfeller virksomhet både ute og inne. Arrangementene varierer i størrelse og utstrekning på området, men større aktører som Jørn Hilme-stemnet stiller med egne sikkerhetsveiledere formidlet av Nord-Aurdal kommune. 1 Antikvariske bygninger 83 bygninger og 15 anlegg utgjør den antikvariske bygningsmassen ved museet. Uteområdet Publikumsområdet på Valdres Folkemuseum er stort, og ferdselen brer seg ut over grusveier, gangveier, mark og eng, samt stier i stølsavdelingen. Spesielt behov vil det være for å merke jakt- og fangstinstallasjoner i stølsområdets øvre del, hvor jaktgroper og andre konstruksjoner kan føre til fallskader. Per i dag vil det være behov for gjennomgang av stølsområde og natursti for å sikre ferdsel, spesielt siden dette området også brukes som turterreng utenfor museets åpningstider. Langs museumstomtas ene side ligger Fagernes Camping. Her er det aktivitet som kan utgjøre en potensiell risiko i forhold til brann. Her står biler, campingvogner med og uten tilbygg, og telt, skilt fra museet av et cirka to meter høyt metallgjerde. Etter samtale med brannvesenet i Nord-Aurdal har musea blitt oppfordret til å gå i dialog med campingplassen om bruk av åpen ild, parkering av kjøretøy og annen virksomhet i en gitt avstand til gjerdet. På samme tid må Valdresmusea ha større kontroll med gress og beplantning på sin side av gjerdet for at tiltakene på campingplassen skal ha noe effekt. Magasin, utstillinger og samlinger Utstillingsområdet er per i dag uten særlig tilsyn, og dette er et av områdene som museet på sikt ønsker å forbedre. I dag er kun deler av den permanente utstillingen sikret med monter og 1 [ ] 15

16 glass, ingen av dem er låsbare eller klimastyrte. Det sistnevnte har vært diskutert i forhold til samlingens tekstiler i utstillingen, da de blir ekstra sårbare. Resten av utstillingen er eksponert uten annen sikring enn fester av stålvaier til vegg/tak. Her må det vurderes ytterligere sikring av eksisterende glassmonter, samt kjøp av montere med alarm og AV-overvåkning. Nøkkeltall for Valdres Folkemuseum Antikvariske bygninger: 83 Utstillings- og arkivbygg: 1 Verksted: 1 Arkiv: 429 Arkiv registrert i Asta: 398 Arkiv hyllemeter: 211 Lydfiler registrert i Fiol: Filmfiler registrert i Fiol: 64 Foto: Foto registrert i Primus: 983 Gjenstander: Gjenstander registrert i Primus: 1464 Antikvarisk seksjon Museet har 2,5 stillinger i antikvarisk seksjon, hvorav to er fulltid, og en er fordelt med 50 % på administrasjonsavdelingen og 50 % på antikvarisk seksjon. For seksjonen hører også med et verksted, garasje/lager og flere utendørs materialdeponier på området. Håndverkerne på Bautahaugen Samlinger og Bagn Bygdesamling rapporterer til denne seksjonen. Kulturhistorisk seksjon Kulturhistorisk seksjon forvalter samlingene, utstillingene og magasinene. Denne seksjonen består i dag av 5,3 stillinger hvorav tre er fulltid og fem er deltid (20 % 60 % -stillinger). Kulturhistorisk seksjon administrerer Folkemusikkhuset med instrumentverksted og arkiv, og et studiesenter med bibliotek. Seksjonen har også øverste ansvaret for arkiv-virksomheten ved Valdresmusea, med unntak av arkiver tilhørende Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Arkiver tilhørende Bautahaugen Samlinger og Bagn Bygdesamling er fortsatt å finne hos enhetene, selv om de ordnes av Valdresmusea. 16

17 Sikringsstatus, Valdres Folkemuseum Brannvernsansvarlig: Fredrik Calmeyer Sikringsstatusen for Valdres Folkemuseum er per tid ikke tilfredsstillende. Men, gjennom arbeidet med denne sikringsplanen og metodisk tilsyn ved enhetene opplever en allerede nå at et klarere bilde av situasjonen og de tiltak som må iverksettes. Bruk av åpen ild innendørs skjer på kjøkkenet og i «Peisestua», som ligger mellom Velkomstbygget og Administrasjonsbygget. Peisestua har peis i veggen mellom peisestua og festsalen. Denne er sikret med gnistfanger over hele åpningen og fyres kun i av ansatte. Nøkkel- og låssystemet ved Valdres Folkemuseum baserer seg på tre generasjoner med ulike løsninger og er derfor uoversiktlig og tungvint. Det finnes en låse-plan, men det er behov for større regulering over hvem som har adgang, og hvem som sitter med nøkkeltilgang da det har vært kjent at tidligere ansatte og frivillige har hatt nøkkeltilgang etter at arbeidsforhold og samarbeid har opphørt. Det bør vurderes installering av nøkkel-kortsystem i Administrasjonsbygget, Velkomstbygget og Folkemusikkhuset. Dette bør tilpasses brukers adgangsbehov, og slik muliggjøre kortvarig og begrenset adgang for eksterne arrangører. Brannavgrensende tiltak Se vedlegg 5: Alarmoversikt Valdres Folkemuseum Se vedlegg 7: Generell branninstruks, Valdres Folkemuseum I 1965 opplevde Valdres Folkemuseum at et antikvarisk hus brant ned til grunnen som følge av feil i det elektroniske anlegget. En stor mengde gjenstander, deriblant sjeldne instrumenter, gikk tapt. Valdres Folkemuseum er i dag tilknyttet alarmsentral som kommuniserer med 110- sentralen på Elverum. Innendørs er det 107 alarmsensorer for brann og 42 sensorer for innbrudd, samt 12 manuelle meldere fordelt på Administrasjonsbygget, Folkemusikkarkivet, Jonshegge/Verkstedet og Velkomstbygget. Sensorene er fordelt inn i fire soner: 17

18 Administrasjonsbygget 46 sensorer for brann, 20 sensorer for innbrudd, tre manuelle meldere. Ni brannslukningsapparater, fem brannslanger. Folkemusikkhuset 13 sensorer for brann, seks sensorer for innbrudd, en manuell melder. Tre brannslukningsapparater, en brannslange. Jonshegge/Verkstedet 9 sensorer for brann, to manuelle meldere. Fire brannslukningsapparater. Velkomstbygget 39 sensorer for brann, 16 for tyveri, åtte manuelle meldere. To Co₂ apparater, fem brannslanger. Det finnes også en brannhydrant på området for å sikre vanntilgang. Ved brann utløses alarmen, og signal sendes direkte til 110-sentralen på Elverum. Disse kontakter brannvesenet i Nord-Aurdal som deretter rykker ut. Varsling ved innbruddsalarm skjer direkte fra 110-sentralen på Elverum direkte til Valdres Folkemuseum fra kl 08:00 16:00, og gjennom en varslingsliste etter kl 16:00. Rangeringen på varslingslisten er som følger: 1) brannvernansvarlig, 2) administrasjonsleder, 3) vaktselskapet Falck, 4) vaktmester, 5) leder, antikvarisk seksjon. Vedkommende som responderer på listen drar til museet og undersøker sonen hvor sensoren har blitt utløst. Ved tegn på innbrudd kontaktes politi umiddelbart. Denne rutinen skal revideres, og det vurderes å legge inn Falck Valdres som første instans på varslingslista. Alle slukningsapparater er tilknyttet en årlig serviceavtale hos Valdres Brannservicesom går for hele Valdresmusea. Alle bygninger har mulig tilkomst for brannbil. Brannalarmene har også tilsynsavtaler som gjelder for hele Valdresmusea gjennom Valdres El-kontroll. Musea har ikke automatisk slukkeanlegg. 18

19 Valdresmusea har følgende leietakere på Valdres Folkemuseum: Munkekroen (kafé med tilhørende kjøkken), bladet Syn og Segn og Valdres Folkedraktsaum. Leietakerne har som plikt å rette seg etter sikringskrav for hele museet, og omfattes av sikring ved brann- og tyverialarm, samt tilgang på slukkemidler og de tilhørende serviceavtaler som omfatter resten av Valdres Folkemuseum. Innsatstid Politi Brann Vakt 5 60 min avhengig av forhold. 10 minutter Kan ikke stille med estimert tid. «Så fort det lar seg gjøre». Brannteknisk informasjon Se vedlegg 6: Brannsikkerhetsstrategi, Valdres Folkemuseum I kontaktveggen mellom Administrasjonsbygget og Velkomstbygget er det montert to røykluker og branncelleskille El60. Branncelleskille El60 fortsetter ned i underetasjen. I Velkomstbyggets første etasje er veggene mellom kjøkkenet i restauranten og resten av konstruksjonen bygget med brannvelleskille El30. Denne standarden følger også trappen opp til 2. etasje, kler alle fire vegger til rommene som ligger ved siden av denne. I Velkomstbyggets underetasje er alle indre vegger bygget med El60 standard i alle vegger, da denne etasjen huser magasiner og museets serverrom. Se ellers prosjektdokumentet for «Nytt adkomstbygg»: Brannsikkerhetsstrategi, s Brannforebyggende tiltak Valdresmusea (med Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger) har tilsynsavtale med Valdres El-kontroll om kontroll av elektriske system, og termofotografering av tavler og skap hvert femte år. Selvantenning og bruk av ild er blant de større brannfarene på uteområdet. Bruk av åpen ild innendørs er fordelt på bruk av peis/ildsted i de antikvariske bygningene, bruk av «Peisestua» i Velkomstbygget, og bruk av åpen ild på kjøkkenet i restauranten. Bortsett fra røyking på uteområdet er det her snakk om kontrollert bruk av ild ved personalet selv, og dermed ligger denne delen brannforebyggingen hos museets egne ansatte. Tiltak som kan iverksettes er blant annet bedre skilting av røykeforbud og tillatt område for røyking, samt skilt som advarer mot 19

20 bruk av åpen ild både på bygningstunet, stølsområdet og turstien. Her kan man også advare mot bruk av glassflasker. For å hindre selvantenning ved håndverksarbeid kan man jobbe med bevisstgjøring og informasjon hos håndverkerne og annet personale som jobber med brannfarlige væsker og substanser. Et av tiltakene som tidligere har blitt gjennomført (mars 2014) var å utarbeide en risikovurdering av kjemisk helsefare, og som følge av dette ble terpentin faset ut av bruk hos Valdresmusea. Rutiner ved brann i museets åpningstid er umiddelbar evakuering av området, med oppmøte på møteplass. I dag er merking av evakueringsrutene på området og møtepunkt ikke tilfredsstillende. Møtepunktet befinner seg på parkeringsplassen ovenfor museet, og er i dag en innarbeidet del av de ansattes brannrutiner. Publikumsformidling av rutiner ved brann må bli tydeligere. Tyveriforebyggende tiltak Valdres Folkemuseum ligger på en halvøy og det gjør at man har en naturlig sikring rundt store deler av området. Mot campingplassen er området sikret med et to meter høyt gjerde. Adgangsregulering i åpningstiden skjer gjennom en port ved Velkomstbygget. Antikvariske bygninger skal være sikret med lås/hengelås, og alle nyere bygninger har lås, og som tidligere nevnt har Jonshegge, Folkemusikkhuset, Administrasjonsbygget og Velkomstbygget sensorer for innbrudd. Det har i svært få tilfeller vært tyveri av gjenstander fra de antikvariske husene. I dag er husene sikret med grind i døråpningene, og adgang kun med guide. Utenom åpningstid er alle bygningene låst. Tyveri fra de antikvariske husene skal forhindres ytterligere gjennom at gjenstander tas inn om vinteren og registreringsarbeidet trappes opp. Sistnevnte vil også bidra til å sikre gjenstander i utstillingene, samt også å minimere håndtering og dermed slitasje og risiko for ødeleggelse på gjenstander generelt. Tyveriprosenten ved de antikvariske husene er lav, men det skal etterstrebes å få bedre oversikt over gjenstandene i husene og på området for å bedre kunne spore eventuelle tyveri. 20

21 Forslag til tiltak Anskaffelse av nøkkelkortsystem. Helhetlig merking av området: Røykeforbud, evakueringsruter, jakt- og fangstgroper, skilting til toalett, slukningsmidler, utarbeiding av en billett med informasjon. Revidering av varslingsliste. Vaktselskap som første ledd. Flytting av Studiesenteret. Anskaffelse av lisens fra Biblioteksnett. Rydding av vegetasjon ved gjerdet mot Fagernes Camping. Opprette dialog med Fagernes Camping om bruk av ild og sikre soner. Sikring av utstilling gjennom investering i låsbare og klimastyrte montere. Bedre sikringsopplegg for sommeransatte: Kursing om ferdsel, brannsikkerhet og tyveri, samt konkrete rutiner for tilsyn med bygninger og gjenstander. 21

22 Situasjonsbeskrivelse, Bagn Bygdesamling Bagn Bygdesamling er et friluftsmuseum som ligger i Sør-Aurdal kommune, fem km sør for Bagn sentrum i grenda Dølven, rett ovenfor gamle Dølven skule og Europavei 16. Samlingen består av 20 antikvariske bygninger som i dag står på tuftene etter gamletunet på garden Islandsmoen i Bagn, Sør-Aurdal. Museet har et utstillings- og administrasjonsbygg i betong som ble bygget i

23 Sikringsstatus, Bagn Bygdesamling Brannvernansvarlig: Per Ivar Stensæter Instruks Av branninstrukser eksisterer kun en generell branninstruks for Valdresmusea. Det eksisterer ingen spesifisert instruks for fast ansatt/sommeransatte/frivillige ved Bagn Bygdesamling. I tillegg til beredskapsplan, vil dette bli prioritert utført for Uteområder Langs Islandselva ligger oppgangssag, bekkekvern, skogskoie, badstu og stabbur. Sør for elva er også en skiltet natursti. Ferdsel på området og på naturstien er mulig utenfor åpningstidene. Nøkkeltall for Bagn Bygdesamling Antikvariske bygninger: 20 Utstillings- og arkivbygg: 1 Verksted: 0 Arkiv: 130 Arkiv registrert i Asta: 107 Arkiv hyllemeter: 27,5 Foto: Foto registrert i Primus: 0 Gjenstander: Gjenstanderregistrert i Primus: 32 Brannavgrensende tiltak Det er alarmsentral for brann og tyveri på området med sensorer i fem av 20 bygninger, samt to manuelle meldere. Dette systemet er tilknyttet serviceavtale hos Valdres El-kontroll AS. Hele systemet ble skiftet august 2014 etter det ble slått ut av spill under veiarbeid. Museet har 12 pulverapparater fordelt over museumsområdet, samt ett væskefylt apparat til bruk i arkiv. Alle slukningsapparater er tilknyttet en årlig serviceavtale hos Valdres Brannservicesom går for hele Valdresmusea. Alle bygninger har mulig tilkomst for brannbil. Brannalarmene har også tilsynsavtaler som gjelder for hele Valdresmusea gjennom Valdres El-kontroll. 23

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER

RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER 3. Bygninger og anlegg 3.13.1: Brannsikringsstrategi Dette informasjonsbladet omhandler brannsikring av fredete og verneverdige bygninger og skal være til hjelp for alle som eier og bruker slike bygninger.

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Formål og virkeområde Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011

B R A N N V E R N. ved. Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen. Barnehage Dagali. Oppdatert August 2011 B R A N N V E R N ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Skole, samfunnshus, barnehage Skurdalen Barnehage Dagali Oppdatert August 2011 Bygningene er etter brannvernlovens 22 "særskilte brannobjekt" hvor

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER

LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER LOM KOMMUNE SKILTVEDTEKTER Med heimel i Plan og bygningslov 107, har kommunestyret vedteke skiltvedtekter for Lom kommune i Ks 15/97 av 13.03.97 VEDTEKTER SØKNAD I Lom kommune skal skilt,reklamearrangement

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011

VERNERUNDE/HANDLINGSPLAN FYSISIK ARBEIDSMILJØ UTDANNINGSAVDELINGA 2011 Side 1 av 6 Verneområde: Utdanningsavdelinga Vernerunde gjennomført dato: Mai 2011 Handlingsplan utarbeidd: Mai 2011 Leiar: Per Hoem Verneombod: Anton Iversen HMS-koordinator: Line Sandøy Hjelle Gjennomføring:

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer,

Detaljer

Veiledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse. (ROS-analyse) i norske museer

Veiledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse. (ROS-analyse) i norske museer Risiko- og sårbarhetsanalyse Veiledning Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i norske museer Utgitt av Kulturrådet Forside: Karl Arvid Roman Jr / SCANPIX Bybrannen I Tromsø 14. mai 1969. ISBN: 978-82-8105-106-5

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

SJEKKLISTE OBJEKTSYN

SJEKKLISTE OBJEKTSYN SJEKKLISTE OBJEKTSYN OBJEKT-INFO: OBJEKTETS NAVN OG ADRESSE GÅRDSNUMMER/ BRUKSNUMMER TLF. OG NAVN BRANNVERNLEDER VAKTTLF. KVELD/NATT ANTALL ETASJER DATO: (Utfylt/ revidert) UTFØRT AV: 1. KJØREVEI Høyde,

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune Varslings- og evakueringsplan Sauda kommune Starten, utløysande faktor 17.10.12: Tilsyn frå fylkesmannen innan området samfunnssikkerhet. Beredskapsplanverket var ikkje i samsvar med sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats

Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats En veiledning om plassbehov for brannvesenets kjøretøy og tilrettelegging av slokkevannsforsyning 31.01.2014 Denne veiledningen er utarbeidet

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER

BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER BRANNINSTRUKS FOR SISOF SINE STUDENTBUSTADER Ved brann: Varsle brannvesenet på telefon 110. Undersøk brannstaden og forsøk å sløkke. Løys ut manuell brannvarslar dersom du oppdagar røykutvikling eller

Detaljer

Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013.

Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013. Justis - og beredskapsministeren sitt besøk i Aurland 15.08.2013. Etter vogntogbrannen i Gudvangatunnelen 05.08.2013. Fullverdig versjon med tekst. Brannsjefen og ordføraren sine innlegg. 17 vegtunnelar

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer