Utredninger Barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredninger Barnehager"

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg Revisjon J02

2 J Alt. A3 som tillegg, kostnadskalkyler samlet anlegg for RT J Utsendelse av forprosjekt RT OR OR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 2 av 36

3 Innhold 1 Oppdraget 5 2 Organisering 6 3 Arealoversikt 7 4 Grunnlag for kostnadskalkyler 9 5 Kostnadskalkyle 11 6 Utforming 14 7 Byggeteknikk 16 8 Branntekniske forhold 19 9 VVS-anlegg EL-anlegg Utomhusanlegg Tegninger 35 n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 3 av 36

4 Sammendrag Barnehage Alternativ A Plassering ved Malm skole, samlokalisering med dagens barne- og ungdomsskole. Rehabilitering av eksisterende bygg, ungdomsskolefløy, samt tilbygg for tilstrekkelig areal for 5 eventuelt 6 avdelinger. Tilgang til stor nok tomt er et vesentlig punkt ved utbygging ved Malm skole. Det er nødvendig å erverve tilleggsareal for å få nok uteareal med tanke på barnehage- og skole drift. Muligheter for utvidelse av tomt og samlet bruk av uteareal ved barnehage skole, er vurdert for å finne gode løsninger. Det er for alternativ A ikke plass til parkering for barnehagens ansatte innenfor prosjektgrensa. Det er muligheter for parkering på en større parkeringsplass mellom Malm skole og Verraparken. Plasser for hente-bringeparkering for foreldre er prioritert for å få en trafikksikker og praktisk løsning. Ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg, gir begrensninger og forhold som det må tas hensyn til. Dette gir økt antall kvadratmeter for å få en tilfredsstillende planløsning. Ombygging av eksisterende bygg gir alltid usikkerheter, dette er det tatt høyde for i kalkylen. Overslag for ervervelse av nødvendig tomteareal er vist under kostnadskalkylen. For utomhusanlegg er det medregnet overflater som er driftsvennlige og holdbare. Tomta for ny barnehage ved Malm skole er i dag delvis bebygd, tomt er flat og solvendt. Det er imidlertid ingen eksisterende beplantning eller naturmiljø, området må opparbeides fra bunnen av. Utstyr for kreativ lek og undring er lagt inn for å legge til rette for gode forhold for barn og ansatte. Kvadratmeterpris utomhusanlegg kan reduseres ved bruk av andre overflater og redusering av mengde og type lekeutstyr. Som en tilleggs-bestilling og revisjon av første versjon, er det utredet et alternativ A3. Det omhandler barnehagebygg, nybygg, som kobles sammen med byggetrinn II, det vil si skole og hall. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 4 av 36

5 1 Oppdraget I forbindelse med pågående prosjektering av byggetrinn 2 ved Malm skole, ble prosjekteringsgruppen gitt i mandat å utrede mulig barnehage i tilknytning til skolen, trinn 2. Oppdraget er å utrede et forprosjekt med kostnadskalkyle for ny barnehage basert på bruk av bestående ungdomsskolebygg inkludert «mellombygg» ved Malm skole, samt oppføring av tilstrekkelig nytt areal for å få en tilfredsstillende barnehage. Forutsetning for etablering av barnehage på denne tomta er en samlokalisering av barnehage og skole, et oppvekstsenter. Oppdragsgiver er Verran kommune. Til grunn for oppdraget ligger romprogram for ny samlet barnehage bestående av 3 småbarnsavdelinger, (0-3år), med 9 barn pr. avdeling og 2 storbarnsavdelinger, (3-5år), med 18 barn pr. avdeling. Tilhørende administrasjons- og personalfunksjoner med birom. Det utarbeides to planløsninger, en plan med og en uten en ekstra avdeling, 18 plasser, som en alternativ løsning som inkluderer eksisterende Malmlia barnehage, (privat barnehage i dag, 18 store barn). I arealet skal det også medregnes en buffer på 36m 2 som fordeles på avdelingene (3+2). I forbindelse med samlokalisering av barnehage og skole er det forutsatt en felles administrasjon ved å utvide skolens areal med i alt 6 nye kontorer og møterom, (2 rom som i skolens trinn 1 pr. i dag nyttes til kontorer, forutsettes i denne forbindelse omdisponert til grupperom). I tillegg skal det etableres mulig areal for fremmedspråklig undervisning ved oppvekstsenteret. Tilgang til nok uteareal er et vesentlig punkt ved utbygging ved Malm skole. Muligheter for utvidelse av tomt og samlet bruk av uteareal ved barnehage skole, er vurdert for å finne gode løsninger. I forprosjektfasen er det gjennomført 4 møter med kommunens arbeids-/styringsgruppe. Romprogram, arealbehov osv. er bearbeidet og videreutviklet i denne prosessen. Tegninger er utarbeidet av SilHuett Arkitekter AS. Tegninger og illustrasjoner av utendørsanlegg er utarbeidet av Norconsult AS. Kostnadskalkyler, basert på fremlagte tegninger, er utført av Norconsult AS. AS Planconsult VVS har utarbeidet kostnadsoverslag for VVS tekniske anlegg, og Ryjord AS Nord har utarbeidet kostnadsoverslag for elektro- og heistekniske anlegg. Som en tilleggs-bestilling er et alternativ A3 kostnadsberegnet Det vil si nybygg for barnehage, 6 avdelinger, som bygges sammen med hall og skolebygg, byggetrinn II. Kostnadskalkylene er revidert for alle alternativene med grunnlag i oppdeling av barnehage, byggetrinn II skole inkludert hall. Alternativ A3 er ikke utredet i samme detaljeringsgrad som alternativ A1 og A2, det er ikke beskrevet i samme omfang med hensyn på materialbruk, utforming etc. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 5 av 36

6 2 Organisering Funksjon: Firma Kontaktinformasjon Prosjektleder Verran kommune Jacob Br. Almlid Liaveien Malm Prosjekteringsgruppeleder Norconsult AS Randi Torås Rådgivende ing. byggeteknikk Kongens gate Steinkjer Arkitekt SilHuett Arkitekter AS Roald Sexe Kongens gate Steinkjer Rådgivende ing. VVS AS Planconsult AS Torbjørn Landsem Verftsgata Namsos Rådgivende ing. EL Ryjord AS Nord Svein Kristiansen Kongens gate Steinkjer Rådgivende ing. brann Norconsult AS Ole Jørgen Bragstad Kongens gate Steinkjer Landskapsarkitekt Norconsult AS Siri Alette Aurstad Kongens gate Steinkjer n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 6 av 36

7 3 Arealoversikt Følgende arealer er lagt til grunn for kostnadsberegningene: Alternativ A1- uten arealer for Malmlia barnehage: Nybygg Ombygg. barnehage Nybygg skole Ombygg. skole Kjeller 15 m m 2 1.etg. 447 m m m 2 2.etg. 22 m m m 2 99 m 2 Samlet 484 m m m 2 99 m 2 Utvendig vognbod 60 m 2 Alternativ A2- med Malmlia barnehage: Nybygg Ombygg. barnehage Nybygg skole Ombygg. skole Kjeller 15 m m 2 1.etg. 512 m m m 2 2.etg. 22 m m 2 171m 2 99 m 2 Samlet 549 m m m 2 99 m 2 Utvendig vognbod 60 m 2 n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 7 av 36

8 Alternativ A3- med Malmlia barnehage: Nybygg Nybygg skole 1.etg. 966 m m 2 2.etg. 35 m m 2 Samlet 1001 m m 2 Utvendig vognbod 60 m 2 Tegninger utarbeidet av arkitekt som viser arealene og fordelingen av disse ved hjelp av fargesymboler, er lagt ved. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 8 av 36

9 4 Grunnlag for kostnadskalkyler Generelt er krav i gjeldende tekniske forskrift (TEK 10) lagt til grunn. Det er utarbeidet 2 alternative kostnadsoverslag der forskjellen er at det ene er med en ekstra avdeling for Malmlia barnehage og det andre uten. Ny barnehage etableres ved at dagens ungdomsskolebygg inkl. mellombygg (garderobebygg) ombygges samt at det foreslås oppført et tilbygg mellom disse byggene og fylkesvegen. Da skolen og barnehagen skal fremstå som en enhet ferdig utbygget (oppvekstsenter), forlenges korridor fra gymsal/garderober (i skolens trinn 2) slik at skole, SFO og barnehage knyttes sammen også med en god innvendig forbindelse. Skolens uteareal blir ved en slik sammenbygging delt i to adskilte områder. Skolens mellomtrinn og ungdomstrinn disponerer indre skolegård, mens barnetrinn og barnehage vil få sine uteområder sør og vest for bygningsmassen. Utvidet behov for administrasjonsfasiliteter for et samlet oppvekstsenter, bestående av 6 kontorer og 1 møterom, planlegges i tilknytning til og som en utvidelse av byggetrinn 2 ved skolen. Som en følge av dette må planlagt garderobe for gymsal flyttes/dras noe nærmere bestående ungdomsskolebygg, og dagens bygg mellom ungdomsskolebygget og gymsalen rives for å gi plass for denne utvidelsen. Disponeringen av arealene fremgår nærmere i egen beskrivelse og tegninger utarbeidet av landskapsarkitekten. Garderober/innganger til de enkelte barnehageavdelingene er direkte orientert mot barnehagens uteoppholdsareal, og er godt synlig og lett tilgjengelig fra tilkomstområdet/ parkeringsarealet (bringe-/hentesone). Personalinngang til barnehagen er plassert ved sørenden av bestående u-skolebygg, og herfra er det gode innvendige forbindelser både til barnehage og skole/sfo. Mellom ungdomsskolebygget og planlagt ny gymsal etableres areal for Malmlia barnehage (1storbarnsavdeling, alt. A2), alternativt at dette arealet nyttes til rom for undervisning for fremmedspråklige elever samt et baseareal for funksjonshemmede elever i barnehagen (alt. A1). Kalkylen er basert på utarbeidede tegninger. Eksisterende bygninger er ikke kartlagt i detalj, noe som tilsier en betydelig usikkerhet. Det er derfor lagt inn 15% i reserver og marginer. For nybygg 13%. Kvadratmeter vognbod er ikke inkludert i bruttoareal barnehage, men inngår som en kostnad under bygning. I generelle kostnader er prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse, forsikring, gebyrer og avgifter lagt inn. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 9 av 36

10 I spesielle kostnader er 25% mva. og finansiering lagt inn. Som grunnlag for finansieringskostnader er det lagt inn 5% byggelånsrenter og 12 måneder byggetid. Kostnadskalkylene er utført med programmet Calcus med prisnivå pr Det er ikke lagt inn prisstigning fram til byggestart og i byggeperioden. Det er benyttet normale enhetspriser for denne type bygningsarbeider, og hovedmengder er beregnet ut fra vedlagte tegninger. Det vises til egne beskrivelser fra VVS og elektro som er grunnlag for kalkylen av de tekniske fagene. Som en revisjon av første utkast av forprosjektrapport, er alternativ A3 lagt til. For alternativ A3 forutsettes det at eksisterende ungdomsskolefløy og administrasjonsbygg rives. Nytt barnehagebygg bygges sammen med skole, byggetrinn II, inkludert hall. Byggetrinn II er tidligere utvidet for alternativ A1 og A2 med hensyn på økt behov for administrasjonsfasiliteter. Kalkylen for alternativ A3 er basert på utarbeidet skisseforslag, hvor hall vendes 90 grader i forhold til for alternativ A1 og A2. Kostnader som gjelder byggetrinn II inkludert hall og ombygging for skolebygg i de to alternativene A1 og A2, kommer fram i en egen kolonne i kalkylen. For alternativ A3 gjelder dette byggetrinn II inkludert hall. Riving av nødvendig bygningsmasse på tomta er inkludert i kostnadskalkylen. Ervervelse av naboeiendom samt bygning bestående på egen tomt, er vist som en note under kostnadskalkylen. Kostnadskalkylen for byggetrinn II, forprosjekt, datert , er benyttet som grunnlag for nybygg skole. Kostnadstallene er indeksjustert. Kun fastmontert utstyr i hall er inkludert i kostnaden for bygg. Fast innredning i skole er også inkludert i kostnadstallene. Angående tallfesting av arealet mellom skole og kirke, derav fortau og kjørebane samt steinsatt rundkjøring og fire trær i belegg: det beløper seg til ca ,-. (Asfaltert inngangsparti fra fortau og hovedinngang er ikke med i dette beløpet). Alt er inkludert i kostnadsoppsettet for skolen. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 10 av 36

11 5 Kostnadskalkyle Note: Ervervelse av nabotomt, Gnr.7 bnr.2 fnr.22 og Gnr.7 bnr.22, «Senteret», anslås til kr n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 11 av 36

12 Note: Ervervelse av nabotomt, Gnr.7 bnr.2 fnr.22 og Gnr.7 bnr.22, «Senteret», anslås til kr n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 12 av 36

13 Note: Ervervelse av nabotomt, Gnr.7 bnr.2 fnr.22 og Gnr.7 bnr.22, «Senteret», anslås til kr n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 13 av 36

14 6 Utforming Beskrevet av SilHuett Arkitekter AS PLANLØSNING Det vises til vedlagte tegninger av plan, snitt og fasader. Med hensyn til planløsning av barnehage har vi lagt til grunn prinsippløsninger som er mest mulig arealrasjonelle og samtidig funksjonelle/fleksible i bruk. Bestående ungdomsskolebygg inkl. mellombygg ombygges/renoveres, og disponeres som følger; 1. etasje disponeres til grovgarderobe/inngang og 2 avdelinger for store barn (3-5 år, 18 barn). 2. etasje disponeres til arbeidsrom, personalrom, møterom og garderober for ansatte. I tillegg nyttes 2. etasje i bestående mellombygg til undervisningsareal for fremmedspråklige elever (alt. A2), eventuelt areal som fritt kan benyttes av skolen eller barnehagen. (alt. A1). U-skolebyggets kjeller nyttes til teknisk rom, tørrvarelager/kjølerom samt disponibelt lager (for skole og/eller barnehage). For å overvinne nivåforskjeller i og mellom etasjene i eksisterende bygningsmasse bygges ny heis i overgang mellom ungdomsskolebygget og eksisterende mellombygg. Heis går også ned til kjeller. Det etableres ny korridor/innvendig forbindelse mellom skolens planlagte trinn 2 til barnehagens lokaler, noe som fra oppdragsgivers side har vært et uttrykt ønske. Det oppføres nytt tilbygg for småbarnsavdelingene, i direkte tilknytning til bestående mellombygg ved u-skolebygget. Det etableres felles inngang/grovgarderobe for småbarnsavdelingene og tilsvarende for storbarnsavdelingene. Grovgarderobene plasseres ved siden av hverandre med intern innvendig forbindelse slik at det enkelt kan organiseres et felles mottak om morgenen. Hver avdeling har fingarderobe, stellerom, avdelingsrom (oppholdsrom) samt tilliggende grupperom. Avdelingsrommene kan eventuelt også deles opp i mindre enheter med mobile/hengslede innredninger hvis det er ønskelig. I begge avdelingene (for hhv. små og store barn) er det et sentralt plassert felles kjøkken og spise- /oppholds-rom for ungene. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 14 av 36

15 I nybygget etableres en klimatisert vognbod med direkte utgang til en avskjermet/sikret og overdekket (uisolert/kald) vognbod for sovende barn. Hvis Malmlia barnehage skal inkluderes i ny barnehage (alt. A2), plasseres denne avdelingen (for store barn) i et tilbygg langs/ved korridorforbindelsen mellom skole og barnehage. De vil benytte felles grovgarderobe og spiserom/kjøkken i u-skolebygget. For å gi plass for utvidet administrasjon for et samlet oppvekstsenter utvides planlagt areal for byggetrinn 2 ved Malm skole. Planlagte grupperom i det samme området omdisponeres til 1 møterom samt kontor for rektor. Utvidelsen omfatter 5 nye kontor samt interngang med muligheter for sittegrupper/kopiering o.l. Forannevnte arealer vil ligge meget godt plassert både i forhold til skolens planlagte nye hovedinngang, samt også sentralt plassert både for skole/sfo og barnehage. Uteområdet for ny barnehage beskrives og illustreres i egen tegning fra landskapsarkitekt. UTFORMING/MATERIALBRUK Nye tilbygg er planlagt i en etasje med flate tak, som en fortsettelse og tilpasning til skolens planlagte trinn 2. Materialbruk og farger tilpasses også, slik at samlet bygningsvolum for oppvekstsenteret lettere oppfattes som en enhet. Nytt heisbygg over 2 etasjer ved barnehagen brukes som en visuell markering, og gis en overflatebehandling og farge tilsvarende heis/trappehus på skolen (trinn1). Nybygg er planlagt oppført med grunnmurer og plasstøpte gulv på grunn (med gulvvarme). Bærekonstruksjoner i en kombinasjon av betong/betongelementer og stålkonstruksjoner. Yttervegger utføres som plassbygde trevegger, utvendig kledd med i hovedsak liggende trepanel. Eventuelt mindre partier med fasadeplater eller tilsvarende. Tak utføres i hovedsak av profilerte stålplater, eventuelt betongelementer med overliggende isolasjon og papptekking. Eksisterende bygg (ungdomsskolebygg) renoveres og opprustes for å tilfredsstille dagens forskriftskrav m.v., noe som bl.a. innebærer tilleggsisolering av vegger og tak, ny utvendig kledning (stående trepanel), nye vinduer og dører, ny taktekking osv. Vinduenes form og størrelse tilpasses barnehagens bruk. I u-skolebyggets 1. etasje får gulvet ny påstøp med innlagt gulvvarme. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 15 av 36

16 7 Byggeteknikk Beskrevet av Norconsult AS GENERELT Alternativ A omfatter etablering av barnehage i eksisterende ungdomsskolebygg og nytt bygg i tilknytning til øvrige skoleanlegg. Deler av eksisterende skolebygg skal rives. Bestående del rehabiliteres og sammenbygges med nytt bygg, som består av byggetrinn II ved Malm skole. Byggetrinn II inneholder garderobeanlegg, basishall, spesialrom som sløyd-, data- og musikkrom samt kantine. Byggetrinn II ved Malm skole er under planlegging. Byggetrinn II utvides i dette tilfellet med kontorlokaler for administrasjon. I tillegg er det nødvendig med tilleggsareal i form av nytt tilbygg i en etasje. Av hensyn til funksjonalitet og bygningsmessig tilstand, anses det som fornuftig å rive deler av eksisterende bygningsmasse. Administrasjonsbygget og mellombygg som har inneholdt musikkrom, planlegges fjernet. Eksisterende gymnastikksal må rives og ny basishall som en del av byggetrinn II etableres, for å få en fornuftig sammenkobling og overgang mellom skolearealet og barnehagedel. Eksisterende bygningsmasse som skal benyttes, består av to etasjer og kjeller. Oppført ca I bestående bygg mot nord, er det et senere tilbygg, ca 2005, oppført i to etasjer uten kjeller. Det er i forprosjektet antatt at eksisterende konstruksjoner lar seg bygge sammen med nybygg. Nybygg oppføres i en etasje. BELASTNINGER De nye bygningene dimensjoneres for følgende laster i henhold til NS 1990 og : Snølast på mark: 5,0 kn/m2 Vindlast: Etter NS : Referansevindhastighet: 26 m/s (Q kast =1,0 kn/m2) Nyttelast: Generelt: 3,0 kn/m2 Ankomstområder areal: 5,0 kn/m2 All nye konstruksjoner dimensjoneres og utføres etter gjeldende norske standarder. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 16 av 36

17 GRUNNFORHOLD OG GEOTEKNIKK Geotekniske forhold Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser i forbindelse med dette prosjektet. Grunnforholdene er vurdert ut fra NGU`s kvartærgeologiske kart. Grunnen består sannsynligvis av elveavsetning av sand og grus over morenemasser. Bæreevne antatt 200 kpa. Grunnen er ut fra foreliggende antakelser ikke setningsømfintlig. Massene bør inspiseres i forbindelse med utgraving av tomta for å kontrollere om antagelsene er korrekte. Tomt Det bygges på omtrent samme område som eksisterende bygningsmasse som skal rives er plassert. Det er i kostnadene medregnet fjerning av eksisterende bygg samt oppfylling av områdene med bæremasser som underlag for nye fundamenter og golv. Grunn og fundamenter Det er forutsatt direkte fundamentering i løsmasser med fundamenter i plasstøpt betong. Utføres generelt som grunne fundamenter. Grunnmurer isoleres utvendig og innvendig i tillegg til kuldebruisolasjon mot golv. Over terreng påføres puss som beskyttelse av isolasjonen. Fundamentene frostsikres i henhold til aktuell frostmengde på stedet. Det er forutsatt at de stedlige massene er av en slik karakter at de kan brukes til å fylle utvendig langs byggene. Det sikres tilstrekkelig fall fra grunnmurene. Eksisterende kjellervegger isoleres på yttersiden. Over terreng påføres puss som beskyttelse av isolasjonen. Det må forventes at eksisterende drenering må skiftes og legges om. BÆRESYSTEM I eksisterende ungdomsskolebygg forutsettes et nytt bæresystem i eksisterende yttervegg i 1.etg., mot skolegård. Bæresystem form av søyler og bjelker i stål for opplegg av etasjeskille av hulldekke-elementer og kompakt tak-konstruksjon bestående av korrugerte stålplater med varmeisolasjon over. Tilsvarende bjelke/søylesystem i ny yttervegg. Heissjakt i betong som isoleres på yttersiden. I ny del som føres opp i to etasjer sammen med heissjakt, benyttes samme system med bjelke/søylesystem i stål, for opplegg av samme type takkonstruksjon som for over plan 1. For nytt bygg i en etasje og mellombygg mot skoledel og hall, benyttes bæresystem i form av søyler og bjelke av stål i ytterveggene, langveggene, for opplegg av tak-konstruksjonen. Stålkonstruksjonene blir innebygget og skjult i veggene. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 17 av 36

18 Kjellervegger Heissjakt føres ned til kjeller-etasje i eksisterende bygg. Sjakt og vegg som omslutter adgangsområde foran heis i kjeller, utføres i plasstøpt betong. Under terreng isoleres veggene mot terreng med utvendig drenerende isolasjon. Over terreng skal veggene utlektes, isoleres og kles. Innervegger Seksjoneringsvegg, lokalisert mellom eksisterende ungdomsskolefløy og nybygg, støpes i betong. Denne vil også delvis være yttervegg. Utlektes, isoleres og kles. Foruten vegger i heissjakt som utføres i plasstøpt betong, etableres øvrige vegger som ikke bærende vegger i trekonstruksjoner. Dekker Dekke over kjeller og dekke over 1.etasje ved heissjakt utføres i plasstøpt betong. Det skal legges vannbåren gulvvarme på alle dekkene i 1.etasje. Dette gjelder både nye og eksisterende dekke. Dette er i forprosjektet foreslått utført med for eksempel A-plan eller tilsvarende løsning. Systemet består av 30mm trinnlydplate og utstøping med ca. 50mm selvutjevnende masse som gulvvarmerørene er lagt i (medtatt av RIV). Gulv på grunn Gulv på grunn utføres som nettarmert plasstøpt betong som stålglattes og isoleres med 200mm EPS. Gulvene som skal ha belegg påføres tynnavretting for å klare toleransekravene. Gulv på grunn skal ha gulvvarme og utføres med tykkelse 120mm. Gulv i kjeller skal ikke ha gulvvarme og utføres i tykkelse 100mm. Yttertak Alle yttertak utføres som kompakte tak. Tak-konstruksjon over garderober ved hall, er tenkt utført med hulldekke-elementer med varmeisolering og tekking over. Dette valgt på grunnlag av spennets lengde og ekstra belastning på grunn av snøopphoping ved hall. Betong er også godt egnet over lokaler med høy fuktbelastning. Denne konstruksjonen er også fornuftig å videreføre i tak for mellombygg. For oppbygging av kompakt tak over nytt bygg i en etasje vil man ved bruk av hulldekke-elementer som spenner over hele bredden, få en fleksibel romløsning og slipper innvendige bærevegger. Også gunstig for brannseksjonering mot eksisterende bygg i to etasjer. Varmeisolering og tekking over. For ny del langs yttervegg eksisterende bygg, kan bærekonstruksjon av plateprofiler i stål benyttes som hovedbæring. Over innganger utføres tak som tretak opplagt på frittstående søyler samt innfestet på yttervegg i bygget. Ved å bruke trekonstruksjoner unngås problemer med kuldebroer i overgangen mellom utvendige og innvendige konstruksjoner. Trapper og ramper Ny trapp for evakuering fra 2.etasje etableres som utvendig trapp langs fasaden mot skolegården. Eksisterende rømningstrapp fra 1. og 2.etasje på gavlvegg, erstattes og kobles sammen med nødvendig trapp for evakuering fra kjelleretasjen. Trapper som standard rømningstrapper i varmgalvanisert stål. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 18 av 36

19 8 Branntekniske forhold Beskrevet av Norconsult AS Barnehage medfører risikoklasse 3. Med 2 tellende etasjer medfører dette brannklasse 1. For alternativ A, tilbygg ved nye Malm skole utføres barnehagedelen med 2 etasjer. Plan 1 inneholder barnehagearealene. Med utgangspunkt i brannklasse 1 skal bæresystemet utføres med klasse R30. Brannskiller utføres med klasse EI30. Oppdeling er angitt på vedlagte planer. Da barnehagen har et areal pr plan over 600 m2 skal barnehagen seksjoneres, seksjoneringsskille etableres mellom nybygg og eksisterende bygg. Skille utføres med både vegg og dekke klasse REIM90 [A90]. Barnehagen skal utføres med brannalarmanlegg kategori 2 som er koblet sammen med anlegget i skolen. Anlegget skal utføres med direktevarsling til brannvesenet. Arealene skal også utføres med ledesystem og være dekket av brannslanger. Rømning tilrettelegges med 7 utganger til terreng i plan 1 samt flere vindu som er tilrettelagt for rømning. Fra plan 2 er det 3 trapper. 2 utvendige skjermede trapper og en lukket trapp Tr1. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 19 av 36

20 9 VVS-anlegg Beskrevet av AS Planconsult VVS E3 VVS 30 GENERELT. Forprosjektet for de VVS tekniske anlegg inngår som en naturlig del av det tverrfaglige prosjekt med alle fag, hvor også alle prinsipielle valg med hensyn til bygningsmessige tilpasninger skal være tatt. Det forutsettes at alle utførte anlegg overleveres med komplett dokumentasjon og drift- og vedlikeholdsinstruks. Dette forprosjektet omhandler alternativ A1 og A2 ved Malm skole uten og med avdeling Malmlia Overordnede premisser. I tilknytning til de VVS tekniske anlegg skal disse utføres i h.h.t. en rekke krav fra myndighetene. De viktigste krav, lover og forskrifter er som følgende: Plan- og bygningsloven av Rett og slett, veiledning til byggeforskriften. Arbeidsmiljøloven av Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning til Arbeidsmiljøloven nr.444. Normalreglement for sanitæranlegg, 4.utgave av 1998, utgitt av Kommunenes Sentralforbund. Våtromsnormen 30.2 Dokumentasjon. Forprosjekt med systemløsninger er basert på følgende: Arkitekttegninger datert fra SilHuett Arkitekter AS. Prosjekteringsmøter med referater. Brukeruttalelser. Befaring med vaktmester Dimensjonerende uteforhold. Anbefalte temperaturer innendørs ved lett aktivitet. Vinter: C. Sommer: C. Minimum vinter: -22 C. Maksimum sommer: +26 C Som dimensjonerende utetilstand sommer legges til grunn den tilstand som normalt ikke overskrides med enn 50 timer i året. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 20 av 36

21 Maksimal temperatur: +26 C Relativ fuktighet ved maksimal temperatur, RH: 60 %. På dager med høye utetemperaturer er det vanskelig å unngå at temperaturen innendørs blir noe høyere enn de anbefalte verdier uten å installere kjøleanlegg. Overskridelse av den høyeste grensen bør derfor, ihht Plan- og bygningsloven, kunne aksepteres i varme sommerperioder med 50 timer. For å avhjelpe høye romtemperaturer må det vurderes å installeres utvendig solavskjerming mot øst og sør. Som dimensjonerende utetilstand vinter regnes 3-døgnsmiddeltemperatur: Minimumstemperatur: -22 C. (DUT) VVS- tekniske rom og føringsveier. For nye og ombygde arealer er teknisk rom plassert i eksisterende kjeller. Teknisk rom kjeller: Teknisk rom for henholdsvis ventilasjonsaggregat for system , varmepumpe med varmeinstallasjoner samt installasjoner for varmtvannsberedning. Tekniske føringer vil i hovedsak føres vertikalt i sjakter og horisontalt over himlinger fortrinnsvis i korridorer. De ventilasjonstekniske anleggene har slik oppdeling: - System Nybygg og ombygging for barnehage og skole. 31 SANITÆRANLEGG 31.1 Generelt. Generelt omfatter sanitæranlegget systemene tappevann, spillvann, overvann, sanitærutstyr samt noe spesialutstyr inne i bygget. Normer I hovedsak er anlegget dimensjonert og basert på normalreglementet for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser og offentlige lover og normer. Innvendige anlegg Spillvann. Avløpssystemet for spillvannet vil bli utført som separatsystem og vil i sin helhet utføres som et selvfallsanlegg innvendig i bygget. Det etableres separat avløpsnett som tilkobles eksisterende ledningsnett på tomten. For nye bunnledninger benyttes PP- grunnavløpsrør, mens det for rør over gulv benyttes støpejernsrør på grunn av brann- og lydkrav Overvann. Avløpssystemet for overvannet vil bli etablert som separatsystem som tilkobles eksisterende ledningsnett på tomten. For bunnledninger benyttes PP- grunnavløpsrør, mens det for rør over gulv benyttes støpejernsrør på grunn av brann- og lydkrav. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 21 av 36

22 31.4 Vannledninger. Vanninntaket forsynes med stengeventiler, filter, by - pass samt vannmåler som leveres av Verran kommune. Behovet for varmt forbruksvann dekkes via beredersentral som plasseres i teknisk rom. På beredersentral installeres blandeventil slik at skolding ved tapping unngås. Fra rommet føres varmt- og kaldtvannsledninger til ulike utstyr via sjakter og føres videre over himling i korridorer og frem til alt sanitærutstyr. Samtlige hovedledninger utføres i stive kobberrør, mens ledninger som blir lagt skjult frem til utstyr utføres som rør i rør anlegg. Kaldtvannsledninger isoleres med neoprencellegummi, mens varmtvannsledninger isoleres med mineralull. For å opprettholde varmtvannstemperaturen i ledningsnettet og besørge kort tappetid frem til utstyr etableres egen sirkulasjonsledning på varmtvannet. I spesielle tilfeller hvor rørene må legges synlig på grunn av bygningsmessige forhold, vil disse bli utført som forkrommede kobberrør Armatur Det medtas stoppekraner i anlegget for effektiv avstenging av seksjoner ved feil i anlegget. Stoppekranene skal være kuleventiler. Forøvrig skal det være kuleventiler foran hvert utstyr, alternativt plassert i sanitærskap i tilknytning til rør i rør systemet, for enklere servise på det enkelte utstyr. Alle stoppekraner monteres på slik måte at de er tilgjengelig og evt. merket dersom de er skjult over himling. Armatur i sanitærutstyr skal være ettgrepsarmatur med keramiske skiver i. h. til vanlig standard. Dusjer utføres med trykkstyrt armatur i vandalsikker utførelse. Sluker i dekker utføres i rustfritt stål tilpasset overflate på gulv. Brannskap med 30 m slange er medtatt i nødvendig omfang slik at alle rom kan nås. Berederne oppvarmes primært av det sentrale varmeanlegget, men det må tilføres EL- varme for å sikre tilstrekkelig temperatur på varmtvannet, blant annet for å sikre seg mot Legionella- bakteriene. Beredersystemet er bygget på slik måte at det lar seg gjøre å heve temperaturen i selve berederne samt hovedstrekkene i varmtvannssystemet. Dette for å gardere seg mot Legionella- bakterien Utstyr. Det er medregnet sanitærutstyr som ivaretar bygget med de romløsninger slik det framgår av arkitektens tegninger. Med hensyn til sanitærutstyr vil dette generelt bli installert av hvit porselen for klosetter og servanter, mens utslagsvasker og vaskekar/renner leveres av rustfritt stål. Der hvor det er praktisk mulig vil det bli montert veggklosett for å lette renholdet. Med hensyn til brannskap vil dette bli installert i hver etasje i nødvendig antall i hht forskriftskrav. I tillegg monteres håndslukkeapparater i tekniske rom i hht krav fra brannvesenet. I tilknytning til rør i rør systemet vil det bli installert sanitærskap hvor det kan plasseres avstengningsventiler til hvert enkelt utstyr. n:\513\06\ \5 arbeidsdokumenter\54 pgl\forprosjekt alternativ a revisjon j02.docx Side 22 av 36

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ B; Strandveien barnehage Alternativ B1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ B2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia 2013-10-14 Revisjon J02 R Dokument nr.:

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Ferdigbefaringsrapport

Ferdigbefaringsrapport Malm oppvekstsenter Ferdigbefaringsrapport Elektro 2015-11-16Oppdragsnr.:5140164 (1401 RN) Byggherre :Verran Kommune. Oppdragsgiver :Verran Kommune. Prosjekt :Malm oppvekstsenter. Entreprise :Elektro.

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS

Hjalmar Johansen VGS Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 30.03.2015 Innholdsfortegnelse 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER... 3 31 Sanitæranlegg... 4 32 VARMEANLEGG... 6 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG... 7 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 8 56

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT

EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT Nordkapp kommune Planutvalget v/teknisk sjef Leif Gustav Prytz Olsen Postboks 403 9751 Honningsvåg EKSISTERENDE SVØMMEHALL I HONNINGSVÅG, REHABILITERING OG UT- VIDELSE, FORPROSJEKT 1 GENERELT Nordkapp

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker Sunndalsøra 241013 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 SD-anlegg Senkning av romtemperatur: hva er rett romtemperatur

Detaljer