Vil du også være med og påvirke?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du også være med og påvirke?"

Transkript

1 Vil du også være med og påvirke?

2 Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som representerer et bredt spekter av interessegrupper fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, private institusjoner og offentlige organer/etater. Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Folk flest tenker ikke over hvordan standarder preger vår hverdag. Kanskje er det fordi standardisering er helt naturlig. Det er nesten som med husarbeid du merker det først når det ikke blir gjort. Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Sammen med medlemmer og kunder utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og i samfunnet. Medlemmene er våre viktigste ambassadører når det gjelder å spre kunnskap om den omfattende jobben vi gjør for å forenkle og forbedre vår hverdag, og ikke minst vår felles fremtid. Alle som ønsker å påvirke og styrke dette arbeidet, er velkommen med på laget. Nå ønsker vi oss flere medlemmer små og store bedrifter, forskningsog utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og andre. Du kan være med og påvirke vår utvikling og fremtiden til din egen virksomhet. Når nittiåtte prosent av standardene utvikles globalt eller på europeisk nivå, er det viktig at norske stemmer blir hørt i internasjonale fora. Bedrifter som ikke følger med på arbeidet internasjonalt, risikerer å bli utelukket fra markedet fordi deres produkter ikke omfattes av nye standarder. Vi i Standard Norge mener også at standardisering er et fantastisk redskap for å sette forskningsresultater ut i livet. Standardiseringsarbeidet er i stadig utvikling og er viktig for innovasjon på en rekke områder. Som medlem av Standard Norge får du økt kunnskap og bevissthet om arbeidet vårt og hvordan det påvirker oss og vår fremtid. Du kommer tettere innpå hele prosessen og får tilgang til kurs, konferanser, seminarer og medlemssider på Standard Norges websider, der din logo og lenke til din virksomhet vil bli synliggjort. Gratis opplæring i standardisering og overvåkning av norske og utenlandske standarder er andre medlemsfordeler. Du får møte- og stemmerett ved representantskapsmøter, rett til å foreslå styremedlemmer og mulighet til å påvirke Standard Norges policy og strategi. Miljø og bærekraft er en strategisk satsing for Standard Norge, og vi er en pådriver i internasjonale nettverk som jobber for å ta vare på miljøet. Også her kan du være med og påvirke. Våre medlemmer får dessuten førstehånds kjennskap til den spennende og viktige utviklingen innenfor IT. Internasjonale standardiseringsprosjekter sørger for at du kan sjekke inn på flyplassen ved hjelp av en finger, og at elektroniske helsekort sikrer deg riktig behandling, uansett hvor i verden du måtte bli syk. Ny standardisering er igangsatt innenfor områder som helse, omsorg, rengjøringstjenester og privatøkonomisk rådgivning. Du kan også være med og påvirke! Bedrifter som ikke følger med på arbeidet internasjonalt, risikerer å bli utelukket fra markedet fordi deres produkter ikke omfattes av nye standarder. 2 3

3 Standardiserte varer og tjenester sikrer forbrukerne kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering. Forbrukerrådet deltar i standardiseringsprosesser som vi mener er spesielt viktige for forbrukerne. Irene Solberg, Forbrukerrådet Assisterende direktør Forbrukerrådet har påvirkning av myndigheter og næringsliv som en viktig strategi. Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering. Og vi må gjøre det ordentlig. Derfor er det viktig å være medlem av Standard Norge. Siemens Forbrukerrådet har to hovedinnfallsvinkler til standardisering. Standardiserte varer og tjenester bidrar til økt kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet for forbrukerne. Dessuten åpner det for konkurranse på andre områder som service, levering og design med andre ord, mer enn bare på pris. Det er lettere å være forbruker når et produkt er produsert etter en standard. Det sikrer kvaliteten slik at forbrukeren ikke trenger å undersøke dette aspektet inngående. Et annet eksempel er at krav til merking gjør jobben lettere for forbrukeren, siden det ligger et kompakt budskap i merket. Forbrukerrådet deltar i standardiseringsprosesser som vi mener er spesielt viktige for forbrukerne. For oss er det lettere å delta innenfor tjenestestandardisering, fordi tekniske standarder ofte krever en spisskompetanse vi ikke har. Vi er aktive deltakere i Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge for å få oversikt over de viktigste standardiseringsprosjektene som angår norske forbrukere. Arbeidet spenner over et bredt spekter av tjenester: Bygg, helse, mattrygghet, miljø, finansielle tjenester, eiendomsmegling og undervisning - bare for å nevne noen. Vi er også med i styrende organer i Standard Norge. Slik sikrer vi at forbrukerperspektivet blir ivaretatt i organisasjonens strategier og planer. Standardisering er dessuten et element i samfunnsreguleringen som EUs Nye Metode representerer. Dette innebærer nye regler om sikrere, billigere og mer konkurransedyktige produkter. Det er derfor viktig for Forbrukerrådet å beherske og påvirke disse prosessene gjennom et aktivt medlemskap i Standard Norge. 4 5

4 For StatoilHydro er det viktig å være godt synlig på den nasjonale arenaen for utvikling av standarder. Helge Ivar Vestre, Statoil Hydro ASA Department manager, Materials Technology, Technology and New Energy Felles normer og standarder for petroleumsnæringen utligner konkurranseforskjeller og sikrer lavest mulig pris på våre innkjøp. For StatoilHydro er det viktig å være godt synlig på den nasjonale arenaen for utvikling av standarder. Vi ønsker å delta aktivt i utformingen av våre rammebetingelser. Samtidig ønsker vi å sikre at normer og standarder ikke hindrer oss i å benytte våre foretrukne tekniske løsninger. Medlemskap i Standard Norge er derfor en selvsagt ting for oss. StatoilHydro deltar aktivt på de fleste nivåer i Standard Norge. Jeg er selv leder for Sektorstyret for Petroleumsstandardisering der jeg representerer OLF (Oljeindustriens Landsforening). Vi har også representanter i komiteer, ekspertgrupper, internasjonale standardiseringsfora, Standard Norges representantskap og i ulike utvalg og nettverk. Medlemskapet i Standard Norge gir våre medarbeidere gratis tilgang til standardiseringsteknisk opplæring og gratis deltakelse på møter og konferanser. Dette bør vi benytte oss enda mer av. For vår kompetanseutvikling er det viktig å ha god tilgang på informasjon fra de arenaer der noe rører seg. Mange hundre av våre ansatte samarbeider med Standard Norge, både administrativt og med spesialister innenfor ulike standardiseringsområder. Vi vil fremheve den positive utviklingen vi føler Standard Norge har hatt siden etableringen og den gjennomgående sterke viljen til stadig å bli bedre. Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter. Jo bedre samhørighet vi oppnår mellom StatoilHydros målsettinger og strategier og Standard Norges, desto større mulighet har vi for å lykkes, både nasjonalt og internasjonalt. StatoilHydro Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter. 6 7

5 Standard Norge hjelper oss med informasjon og gir oss oversikten, så vi lettere kan se hva som er viktig for Norge å delta i. Vi gir støtte til Standard Norges arbeid innenfor miljødata så vi sammen kan komme lenger i forhold til utfordringene. Ola Glesne, Statens Forurensningstilsyn (SFT) Prosjektleder Miljødata er viktige for en god forvaltning av miljøet. Forutsetningen er at vi får lik og sammenlignbar innsamling og rapportering av slike data. Standardisering er verktøyet som sikrer oss dette, og samtidig gjør det enklere å kvalitetssikre dataene. Takket være arbeidet som gjøres i Standard Norge, blir det lettere for SFT å utøve kontroll gjennom våre aktiviteter eller akkrediteringsløsninger. Det skjer mye når det gjelder standarder på miljøfeltet. Vi ønsker å delta der det er nødvendig for å sikre egnede data for miljøforvaltningen. Det som er minst like viktig for oss, er å kunne påvirke internasjonale standardiseringsprosesser. På vårt felt blir det stadig utarbeidet nye, internasjonale standarder for innsamling av data til konvensjoner og EU-direktiver. Standard Norge hjelper oss med informasjon og gir oss oversikten, så vi lettere kan se hva som er viktig for Norge å delta i. De organiserer også norsk deltakelse og kommer med norske innspill til internasjonale standarder. For eksempel er flere norske standarder for miljøovervåking langs kysten blitt innpasset som felles europeiske standarder. Utover dette er miljøforvaltningen opptatt av at det er fokus på miljøhensyn i standardiseringsarbeidet. Utviklingen må ikke hemme arbeidet med viktige miljøproblemer. For eksempel samarbeider vi med Standard Norge om å finne alternativer til bruk av kvikksølv i måleprosedyrer. Standard Norge gir oss medlemmer råd om hva som egner seg for standardisering og i hvilken sammenheng standarder kan være et egnet virkemiddel. God kontakt med Standard Norge gjør også at Miljøforvaltningen holder seg oppdatert på annet arbeid av dette slaget som kan være interessant for oss. Vi gir støtte til Standard Norges arbeid innenfor miljødata så vi sammen kan komme lenger i forhold til utfordringene. Dette er en støtte som kommer alle miljødirektoratene til gode. Det er dessuten en bedre løsning enn å bygge opp slik kompetanse i hver enkelt etat. 8 9

6 Det er helt selvsagt for oss å være medlem av Standard Norge. Det har vi alltid vært. Jochen Haenisch, Jotne EPM Technology AS Direktør internasjonal standardisering og avdelingsleder forsvar Vi i Jotne er overbevist om at vi bare kan nå vår visjon gjennom internasjonal standardisering. Vi har derfor deltatt aktivt i utviklingen av metodikk og produktmodell-standarder i flere internasjonale ISO-komiteer. Vårt medlemskap i disse komiteene er kanalisert via Standard Norge, og som medlem får vi tilgang til internasjonale arbeidsdokumenter. Vi er sterkt engasjert i arbeidet for åpne standarder, og vet at markedet ville vært annerledes uten standarder. Jotne EPM Technology samarbeider spesielt tett med Standard Norge om buildingsmart, en metode som skal bidra til å effektivisere byggeprosessen. buildingsmart dreier seg om å automatisere den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden i en byggeprosess. Dette er gjort mulig gjennom bruk av en felles standard, IFC (Industry Foundation Classes). Som medlem prioriterer vi å delta på Standard Norges årlige representantskapsmøter. Dette er en fin arena for å påvirke arbeidet med norske og internasjonale standarder. For oss er det viktig å bli assosiert med standardisering, og vi stiller gjerne opp på ulike arrangementer i regi av Standard Norge. Det er helt selvsagt for oss å være medlem av Standard Norge. Det har vi alltid vært. Jotne EPM Technology AS jobber med informasjonsteknologi og er engasjert innenfor industri, eiendom, romfartsteknologi og forsvarsindustrien. Selskapet lisensierer informasjonsteknologi og legger vekt på standardisering som del av forretningsideen. Jotne EPM Technology er en kompetansevirksomhet med et dedikert internasjonalt engasjement og med store internasjonale kunder, blandt andre Det amerikanske forsvarsdepartementet, den europeiske romfartsorganisasjonen, SAAB og Siemens. Vi lever og ånder for åpne standarder og ville ikke hatt noe marked uten

7 Vi ønsker å påvirke den veien standardiseringen i Norge skal ta, og som medlem har vi alle muligheter til det. Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv. Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening (BNL) Direktør for kompetanse, utdanning og rekruttering Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er en av landets største næringer. Det finnes mellom fire og fem tusen standarder for vår sektor, og Standard Norge har over hundre pågående standardiseringsprosjekter på området. Jeg vil tro at byggenæringen er den største brukeren av standarder i Norge. Næringen har cirka tusen eksperter engasjert i standardiseringsarbeid. Vi skulle ønske at flere, både private og offentlige virksomheter, tar i bruk standarder. I vår næring er standardene viktige som en utdyping av lovverket. Gjennom bruk av standarder sikrer vi forutsigbarhet og konkurransenøytralitet. Næringens juridiske standarder sørger dessuten for at vi får balanserte og omforente kontraktsdokumenter. Standardene er på mange måter også en kunnskapsbase. De er praktiske dokumenter i det daglige arbeidet som sørger for at myndighetenes krav blir ivaretatt. Standarder er dessuten viktige i opplæring og utdanning. Selv er jeg naturlig nok spesielt opptatt av opplæring og passer på å ta opp dette på de arenaene der det er relevant. Som medlem i Standard Norge ønsker BNL og dens bransjer å påvirke arbeidet med nye standarder slik at de blir mest mulig balanserte. For oss er det avgjørende at Standard Norge er en robust organisasjon som har økonomi til å lage egne, norske standarder - i tillegg til å følge med på og påvirke internasjonal standardisering. BNLs administrerende direktør er nestleder i Standard Norges styre. Selv sitter jeg i sektorstyret for bygg, anlegg og eiendom. Vår oppgave er blant annet å godkjenne hva som skal være Norsk Standard for denne sektoren. Medlemskapet i Standard Norge gir oss en arena for engasjement og deltakelse. Vi ønsker å påvirke den veien standardiseringen i Norge skal ta, og som medlem har vi alle muligheter til det. Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv. Som i så mange andre sammenhenger avhenger det hele av hva man selv gjør det til. Skanska Norge 12 13

8 Som medlem av Standard Norge har vi innflytelse på utviklingen av standarder som hindrer at arbeidsmiljø blir et område for sosial dumping. Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge LO-sekretær Som politisk ansvarlig for LOs arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og bærekraftig utvikling er jeg opptatt av at Standard Norges arbeid bidrar til at folks arbeidsdag blir bedre. Standardisering er med på å gjøre arbeidslivet mer effektivt. Dette er en viktig grunn for LO til å være medlem i Standard Norge. At standarder tas i bruk der de kan være til hjelp, er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Standardene må være utformet på en slik måte at de gir gode produkter og letter arbeidet for dem som skal jobbe med produktene. En del av de norske standardene har vi fått gjennom internasjonalt standardiseringsarbeid i for eksempel ISO (International Organization for Standardization) og CEN (Comité Européen de Normalisation). Derfor er det viktig å påvirke det arbeidet som gjøres der, gjennom Standard Norge. LO er spesielt opptatt av standarder knyttet til arbeidsmiljø i vid forstand. Norge har gode nasjonale standarder på dette området, og vi ønsker å få disse etablert som internasjonale standarder, særlig i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. På den måten kan vi bidra til å bedre arbeidsmiljøet for arbeidstakere utenfor Norge, samtidig som vi er med på å hindre at man aksepterer dårligere arbeidsmiljø i de landene vi konkurrerer med. Som medlem av Standard Norge har vi innflytelse på utviklingen av standarder som hindrer at arbeidsmiljø blir et område for sosial dumping. På samme måte er LOs innflytelse på standardiseringsarbeidet viktig for våre forbund, særlig når nye, nasjonale standarder blir innført på områder som arbeidsorganisering og i servicesektoren. Medlemskapet i Standard Norge gjør oss i stand til å ivareta de fagorganisertes behov på en god måte. Det er svært viktig for LO å være med på å utvikle strategiske dokumenter og handlingsplaner i Standard Norge. Som styremedlem ser jeg det også som min oppgave å bidra til å videreutvikle Standard Norge slik at organisasjonen drives på en effektiv måte. Vi må sørge for et bredt engasjement og deltakelse fra alle aktører fagpersoner, næringsliv og arbeidstakere. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i LO og forbundene på den kontakten de har med Standard Norge, enten det gjelder å få informasjon eller hjelp i enkeltsaker. Medlemskapet gir LO og våre forbund mulighet til å påvirke, og flere av forbundene deltar aktivt i ulike standardiseringskomiteer. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i LO og forbundene på den kontakten de har med Standard Norge, enten det gjelder å få informasjon eller hjelp i enkeltsaker

9 Selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter, er det en stor fordel at vi blir hørt og kan være med og påvirke. Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er godt fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk. Jon Hernæs, Protan AS Teknisk direktør Vår verden styres av standarder, og for oss det veldig viktig å delta på alle arenaer der produkter og løsninger blir utformet. Protan AS eksporterer mer enn 70 prosent av omsetningen, og da er det viktig å snakke samme språk som konkurrentene og vise til spesifikasjoner og ytelser som gjør at vi får aksept for våre produkter. At sammenlignbare varer produseres over samme lest og veies, måles og testes på samme måte er en sikkerhet for våre kunder. Det er et kvalitetsstempel at våre produkter er merket med informasjon i form av standardiseringssymboler. En rekke institusjoner som tester våre produkter, har også sine merker som viser at produktene er testet etter harmoniserte standarder. Våre kunder kan se at dette borger for kvalitet. Vi synes det er viktig å overvåke at Norge er offensiv i standardiseringsarbeidet, at Standard Norge har en policy som ivaretar industriens interesser og behov og at organisasjonen har flinke folk i styrer og andre posisjoner. Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er godt fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk. Det er lett for oss å komme med våre synspunkter og diskutere med kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Våre europeiske kolleger sliter med mer byråkrati og har vanskeligere for å komme i posisjon og få diskutere sine interesser. Selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter, er det en stor fordel at vi blir hørt og kan være med og påvirke. Protan AS er aktivt med i europeisk standardiseringsarbeid og har deltatt i flere komiteer som ivaretar standardiseringsarbeidet innenfor EU. Vi er med via EØS og jobber gjennom Standard Norge. Det er viktig at de har våkne medarbeidere som fanger opp det som skjer ute og kan signalisere at vi trenger å engasjere oss. Da er det en forutsetning at de kjenner oss og våre interesser og behov. Vi har også vært med på noen kurs, holdt innlegg og bidratt med våre synspunkter. Ikke minst er dette en møteplass der man treffer ressurspersoner det er viktig å ha i nettverket. Vi har ikke engasjert oss like mye i representantskapsmøter og den slags. Så lenge vi er fornøyd er det ikke avgjørende hvem som styrer, og så langt er vi tilfreds med hvordan Standard Norge forvaltes. Protan AS er et multinasjonalt selskap som består av 20 selskaper med ca. 650 ansatte over hele Europa. Selskapet er Nordens største produsent av takfolie i termoplast og er en foregangsbedrift innen membranteknologi. Blant produktene er en serie PVC-belagte tekstiler med en rekke anvendelsesområder, blant annet i ventilasjonsrørsystemer, lager- og industrihaller, samt oppbevaring av vann og andre væsker

10 For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke. Gode standarder som setter funksjonelle minimumskrav innenfor sikkerhet og beredskap har stor nytteverdi for Falck Nutec. At vi leverer etter etablerte standarder sikrer et minimumsnivå på leveransene. Det bidrar også til å sikre like rammebetingelser og redusere muligheten for at useriøse aktører får for stort spillerom. Når vi kan levere internasjonalt etter samme kriterier bidrar det til en mer kosteffektiv virksomhet og forenkler prosessen med å etablere seg i nye markeder. Derfor støtter vi Standard Norges rolle som pådriver i globale nettverk. Rolf Røssland, Falck Nutec AS Direktør HMS & K Skandinavia Falck Nutec har kompetanse på å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner. Vi leverer tjenester innenfor flere markedssegmenter, både nasjonalt og internasjonalt. Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri har vi opparbeidet oss en kompetanse som etterspørres langt utenfor landets grenser. Spennvidden for vår virksomhet er stor, både geografisk og med hensyn til bransjer, fra offshore-industri, luftfart, Forsvaret og maritim industri til barnehager, skoler, organisasjoner og enkeltpersoner. I dag er de standardene som gjelder for alle disse fag- og produktområdene, hovedsakelig styrt av nasjonale lover, regler og krav. I tillegg er det allerede utarbeidet en del nasjonale bransjestandarder. Foreløpig er den eneste etablerte internasjonale standarden for vårt vedkommende knyttet til maritim virksomhet, men her opplever vi at tolkning og oppfølging ikke gjennomføres på en styrt måte. Så vi ser klart behovet for det arbeidet Standard Norge gjør. Vi ser også at medlemskapet i Standard Norge gir oss mulighet til å påvirke når nye standarder innenfor sikkerhet og beredskap skal utarbeides eller revideres. Uten å være medlem ville det vært vanskelig å holde seg orientert om det standardiseringsarbeidet som til enhver tid pågår. Hittil har vi ikke engasjert oss aktivt, fordi det arbeidet vi har vært invitert til å delta i, ikke har hatt relevans for oss og vår virksomhet. Likevel har vi mulighet til å påvirke dersom vi ønsker det. Stemmerett og muligheten til å foreslå styremedlemmer er eksempler på dette. Vi synes vi blir godt informert, og vi blir regelmessig oppfordret til å være aktive. Falck Nutec vil fortsette å følge med på det som skjer i Standard Norge. Dukker det opp en mulighet, vil vi være med og påvirke der det er relevant for oss, eller der vår kunnskap kan være nyttig for andre. For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke. Som medlem i Standard Norge fremstår vi som en kompetansevirksomhet, samtidig som vi tar et samfunnsansvar ved å engasjere oss i innovativt og nyttig arbeid. Falck Nutec Uten å være medlem ville det vært vanskelig å holde seg orientert om det standardiseringsarbeidet som til enhver tid pågår

11 GRAFISK DESIGN: MONS RØNNING AS. FOTO: NICOLAS TOURRENC Din veiviser i en verden av muligheter. STANDARD NORGE Strandveien 18 Postboks Lysaker Telefon Telefaks

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Jan A. Oksum, Standard Norge Styreleder Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Standard

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Hva er en harmonisert standard?

Hva er en harmonisert standard? Januar 2014 Hva er en harmonisert standard? JACOB MEHUS, STANDARD NORGE Standard Norge Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 - med røtter tilbake til 1923 Utvikler standarder

Detaljer

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE

Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Har vi en framtidsrettet nasjonal strategi for standardisering? JAN A OKSUM, STYRELEDER I STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat,

Detaljer

Standardisering og språk: Språkteknologi, talegjenkjenning og database som redskap for universell utforming

Standardisering og språk: Språkteknologi, talegjenkjenning og database som redskap for universell utforming Standardisering og språk: Språkteknologi, talegjenkjenning og database som redskap for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge Din veiviser i en verden av muligheter 11 Presentasjon

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering

Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering Oppdragsavtale om NORSOK-standardisering 1. Avtaleparter Denne avtalen er inngått mellom eierne av NORSOK-standardene; Norsk olje og gass og Norsk Industri på den ene siden (heretter: Eierne) og Standard

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Ny norsk standard for stillas - status

Ny norsk standard for stillas - status Tom Erik Larsen, Standard Norge Ny norsk standard for stillas - status STILLASDAGENE 2012 Standardisering - intet nytt I Indusdalen var mursteinsmålene standardiserte allerede for 4000 år siden Det var

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1

Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1 Din veiviser i en verden av muligheter. Presentasjon av Standard Norge 1 Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Presentasjon av Standard Norge 2 Dette skal vi snakke om

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Fagterminologiske miljøer

Fagterminologiske miljøer Fagterminologiske miljøer Nina Zandjani, Standard Norge Innledning Først vil jeg få takke for at jeg har fått anledning til å holde et innlegg på Norsk språkråds dagsseminar i denne avgjørende fasen. Det

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser Februar 2016 CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser PLUSS LITT TIL Kari S. Borgos, Prosjektleder, Standard Norge - Kort om Standard Norge - CEN/PC 434 Elektronisk faktura -

Detaljer

Samarbeid, ledelse og medvirkning

Samarbeid, ledelse og medvirkning Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu Det europeiske arbeidsmiljøorganet Et sikkert og

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

standardiseringsprosjekter 2010-04-20

standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Deltakelse i standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Merete H. Murvold Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som fastsetter tt Norsk Standard d (ca. 1100/år) ivaretar norske interesser

Detaljer

Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon?

Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon? Hvorfor er standardisering så viktig for å lykkes med innovasjon? Standard Norge - samfunnsoppdrag «Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner

NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner Standard Morgen, 26. mai 2016 NS 3516 Utførelse av trekonstruksjoner VIVIAN MELØYSUND Innhold Standard Norge Hvorfor har vi behov for en utførelsesstandard for trekonstruksjoner? Standardiseringsprosessen

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Regler for standardiseringsarbeid

Regler for standardiseringsarbeid Regler for standardiseringsarbeid Disse reglene som gjelder for arbeidet i Standard Norges standardiseringskomiteer, er vedtatt av Standard Norges styre 2013-08-27. Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Opprettelse

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015

Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Handlingsplan for Kollektivtrafikkforeningen 2015 Innledning: Kollektivtrafikkforeningens medlemmer har ansvaret for store deler av kollektivtrafikken i Norge. Vi har store ambisjoner om å bidra til å

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015. Arbeidsprogram EMBALLASJEFORENINGEN 2015

ARBEIDSPROGRAM 2015. Arbeidsprogram EMBALLASJEFORENINGEN 2015 ARBEIDSPROGRAM 2015 Arbeidsprogram EMBALLASJEFORENINGEN 2015 1 EMBALLASJEFORENINGEN 2 ARBEIDS- PROGRAM 2015 3 Styret har i løpet av 2014 jobbet med foreningens langsiktige strategi. Dette arbeidet startet

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016

Anvendelse av digitale muligheter til produktsøk og logistikk Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Presentasjon av pilotprosjekt HDA 12. mai 2016 Bygg21 Formål Bygg21 er et langsiktig og bredt anlagt samarbeid mellom byggenæringen og statlige myndigheter, som bygger på strategien Sammen bygger vi fremtiden.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Status i arbeidet i komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport

Status i arbeidet i komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport 2016-11-09 Status i arbeidet i komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport PERSONTRANSPORT MED BUSS FUNKSJONELLE OG TEKNISKE KRAV TIL BUSSER RAGNAR KROSSER NETTBUSS KOMITELEDER SN/K 560 Standard

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer