Vil du også være med og påvirke?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du også være med og påvirke?"

Transkript

1 Vil du også være med og påvirke?

2 Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som representerer et bredt spekter av interessegrupper fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, private institusjoner og offentlige organer/etater. Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Folk flest tenker ikke over hvordan standarder preger vår hverdag. Kanskje er det fordi standardisering er helt naturlig. Det er nesten som med husarbeid du merker det først når det ikke blir gjort. Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Sammen med medlemmer og kunder utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og i samfunnet. Medlemmene er våre viktigste ambassadører når det gjelder å spre kunnskap om den omfattende jobben vi gjør for å forenkle og forbedre vår hverdag, og ikke minst vår felles fremtid. Alle som ønsker å påvirke og styrke dette arbeidet, er velkommen med på laget. Nå ønsker vi oss flere medlemmer små og store bedrifter, forskningsog utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og andre. Du kan være med og påvirke vår utvikling og fremtiden til din egen virksomhet. Når nittiåtte prosent av standardene utvikles globalt eller på europeisk nivå, er det viktig at norske stemmer blir hørt i internasjonale fora. Bedrifter som ikke følger med på arbeidet internasjonalt, risikerer å bli utelukket fra markedet fordi deres produkter ikke omfattes av nye standarder. Vi i Standard Norge mener også at standardisering er et fantastisk redskap for å sette forskningsresultater ut i livet. Standardiseringsarbeidet er i stadig utvikling og er viktig for innovasjon på en rekke områder. Som medlem av Standard Norge får du økt kunnskap og bevissthet om arbeidet vårt og hvordan det påvirker oss og vår fremtid. Du kommer tettere innpå hele prosessen og får tilgang til kurs, konferanser, seminarer og medlemssider på Standard Norges websider, der din logo og lenke til din virksomhet vil bli synliggjort. Gratis opplæring i standardisering og overvåkning av norske og utenlandske standarder er andre medlemsfordeler. Du får møte- og stemmerett ved representantskapsmøter, rett til å foreslå styremedlemmer og mulighet til å påvirke Standard Norges policy og strategi. Miljø og bærekraft er en strategisk satsing for Standard Norge, og vi er en pådriver i internasjonale nettverk som jobber for å ta vare på miljøet. Også her kan du være med og påvirke. Våre medlemmer får dessuten førstehånds kjennskap til den spennende og viktige utviklingen innenfor IT. Internasjonale standardiseringsprosjekter sørger for at du kan sjekke inn på flyplassen ved hjelp av en finger, og at elektroniske helsekort sikrer deg riktig behandling, uansett hvor i verden du måtte bli syk. Ny standardisering er igangsatt innenfor områder som helse, omsorg, rengjøringstjenester og privatøkonomisk rådgivning. Du kan også være med og påvirke! Bedrifter som ikke følger med på arbeidet internasjonalt, risikerer å bli utelukket fra markedet fordi deres produkter ikke omfattes av nye standarder. 2 3

3 Standardiserte varer og tjenester sikrer forbrukerne kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering. Forbrukerrådet deltar i standardiseringsprosesser som vi mener er spesielt viktige for forbrukerne. Irene Solberg, Forbrukerrådet Assisterende direktør Forbrukerrådet har påvirkning av myndigheter og næringsliv som en viktig strategi. Hvis Forbrukerrådet skal oppnå resultater i vår samfunnspåvirkning, må vi engasjere oss i standardisering. Og vi må gjøre det ordentlig. Derfor er det viktig å være medlem av Standard Norge. Siemens Forbrukerrådet har to hovedinnfallsvinkler til standardisering. Standardiserte varer og tjenester bidrar til økt kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet for forbrukerne. Dessuten åpner det for konkurranse på andre områder som service, levering og design med andre ord, mer enn bare på pris. Det er lettere å være forbruker når et produkt er produsert etter en standard. Det sikrer kvaliteten slik at forbrukeren ikke trenger å undersøke dette aspektet inngående. Et annet eksempel er at krav til merking gjør jobben lettere for forbrukeren, siden det ligger et kompakt budskap i merket. Forbrukerrådet deltar i standardiseringsprosesser som vi mener er spesielt viktige for forbrukerne. For oss er det lettere å delta innenfor tjenestestandardisering, fordi tekniske standarder ofte krever en spisskompetanse vi ikke har. Vi er aktive deltakere i Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge for å få oversikt over de viktigste standardiseringsprosjektene som angår norske forbrukere. Arbeidet spenner over et bredt spekter av tjenester: Bygg, helse, mattrygghet, miljø, finansielle tjenester, eiendomsmegling og undervisning - bare for å nevne noen. Vi er også med i styrende organer i Standard Norge. Slik sikrer vi at forbrukerperspektivet blir ivaretatt i organisasjonens strategier og planer. Standardisering er dessuten et element i samfunnsreguleringen som EUs Nye Metode representerer. Dette innebærer nye regler om sikrere, billigere og mer konkurransedyktige produkter. Det er derfor viktig for Forbrukerrådet å beherske og påvirke disse prosessene gjennom et aktivt medlemskap i Standard Norge. 4 5

4 For StatoilHydro er det viktig å være godt synlig på den nasjonale arenaen for utvikling av standarder. Helge Ivar Vestre, Statoil Hydro ASA Department manager, Materials Technology, Technology and New Energy Felles normer og standarder for petroleumsnæringen utligner konkurranseforskjeller og sikrer lavest mulig pris på våre innkjøp. For StatoilHydro er det viktig å være godt synlig på den nasjonale arenaen for utvikling av standarder. Vi ønsker å delta aktivt i utformingen av våre rammebetingelser. Samtidig ønsker vi å sikre at normer og standarder ikke hindrer oss i å benytte våre foretrukne tekniske løsninger. Medlemskap i Standard Norge er derfor en selvsagt ting for oss. StatoilHydro deltar aktivt på de fleste nivåer i Standard Norge. Jeg er selv leder for Sektorstyret for Petroleumsstandardisering der jeg representerer OLF (Oljeindustriens Landsforening). Vi har også representanter i komiteer, ekspertgrupper, internasjonale standardiseringsfora, Standard Norges representantskap og i ulike utvalg og nettverk. Medlemskapet i Standard Norge gir våre medarbeidere gratis tilgang til standardiseringsteknisk opplæring og gratis deltakelse på møter og konferanser. Dette bør vi benytte oss enda mer av. For vår kompetanseutvikling er det viktig å ha god tilgang på informasjon fra de arenaer der noe rører seg. Mange hundre av våre ansatte samarbeider med Standard Norge, både administrativt og med spesialister innenfor ulike standardiseringsområder. Vi vil fremheve den positive utviklingen vi føler Standard Norge har hatt siden etableringen og den gjennomgående sterke viljen til stadig å bli bedre. Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter. Jo bedre samhørighet vi oppnår mellom StatoilHydros målsettinger og strategier og Standard Norges, desto større mulighet har vi for å lykkes, både nasjonalt og internasjonalt. StatoilHydro Som medlem opplever vi å bli lyttet til og at det blir lagt stor vekt på våre synspunkter og argumenter. 6 7

5 Standard Norge hjelper oss med informasjon og gir oss oversikten, så vi lettere kan se hva som er viktig for Norge å delta i. Vi gir støtte til Standard Norges arbeid innenfor miljødata så vi sammen kan komme lenger i forhold til utfordringene. Ola Glesne, Statens Forurensningstilsyn (SFT) Prosjektleder Miljødata er viktige for en god forvaltning av miljøet. Forutsetningen er at vi får lik og sammenlignbar innsamling og rapportering av slike data. Standardisering er verktøyet som sikrer oss dette, og samtidig gjør det enklere å kvalitetssikre dataene. Takket være arbeidet som gjøres i Standard Norge, blir det lettere for SFT å utøve kontroll gjennom våre aktiviteter eller akkrediteringsløsninger. Det skjer mye når det gjelder standarder på miljøfeltet. Vi ønsker å delta der det er nødvendig for å sikre egnede data for miljøforvaltningen. Det som er minst like viktig for oss, er å kunne påvirke internasjonale standardiseringsprosesser. På vårt felt blir det stadig utarbeidet nye, internasjonale standarder for innsamling av data til konvensjoner og EU-direktiver. Standard Norge hjelper oss med informasjon og gir oss oversikten, så vi lettere kan se hva som er viktig for Norge å delta i. De organiserer også norsk deltakelse og kommer med norske innspill til internasjonale standarder. For eksempel er flere norske standarder for miljøovervåking langs kysten blitt innpasset som felles europeiske standarder. Utover dette er miljøforvaltningen opptatt av at det er fokus på miljøhensyn i standardiseringsarbeidet. Utviklingen må ikke hemme arbeidet med viktige miljøproblemer. For eksempel samarbeider vi med Standard Norge om å finne alternativer til bruk av kvikksølv i måleprosedyrer. Standard Norge gir oss medlemmer råd om hva som egner seg for standardisering og i hvilken sammenheng standarder kan være et egnet virkemiddel. God kontakt med Standard Norge gjør også at Miljøforvaltningen holder seg oppdatert på annet arbeid av dette slaget som kan være interessant for oss. Vi gir støtte til Standard Norges arbeid innenfor miljødata så vi sammen kan komme lenger i forhold til utfordringene. Dette er en støtte som kommer alle miljødirektoratene til gode. Det er dessuten en bedre løsning enn å bygge opp slik kompetanse i hver enkelt etat. 8 9

6 Det er helt selvsagt for oss å være medlem av Standard Norge. Det har vi alltid vært. Jochen Haenisch, Jotne EPM Technology AS Direktør internasjonal standardisering og avdelingsleder forsvar Vi i Jotne er overbevist om at vi bare kan nå vår visjon gjennom internasjonal standardisering. Vi har derfor deltatt aktivt i utviklingen av metodikk og produktmodell-standarder i flere internasjonale ISO-komiteer. Vårt medlemskap i disse komiteene er kanalisert via Standard Norge, og som medlem får vi tilgang til internasjonale arbeidsdokumenter. Vi er sterkt engasjert i arbeidet for åpne standarder, og vet at markedet ville vært annerledes uten standarder. Jotne EPM Technology samarbeider spesielt tett med Standard Norge om buildingsmart, en metode som skal bidra til å effektivisere byggeprosessen. buildingsmart dreier seg om å automatisere den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden i en byggeprosess. Dette er gjort mulig gjennom bruk av en felles standard, IFC (Industry Foundation Classes). Som medlem prioriterer vi å delta på Standard Norges årlige representantskapsmøter. Dette er en fin arena for å påvirke arbeidet med norske og internasjonale standarder. For oss er det viktig å bli assosiert med standardisering, og vi stiller gjerne opp på ulike arrangementer i regi av Standard Norge. Det er helt selvsagt for oss å være medlem av Standard Norge. Det har vi alltid vært. Jotne EPM Technology AS jobber med informasjonsteknologi og er engasjert innenfor industri, eiendom, romfartsteknologi og forsvarsindustrien. Selskapet lisensierer informasjonsteknologi og legger vekt på standardisering som del av forretningsideen. Jotne EPM Technology er en kompetansevirksomhet med et dedikert internasjonalt engasjement og med store internasjonale kunder, blandt andre Det amerikanske forsvarsdepartementet, den europeiske romfartsorganisasjonen, SAAB og Siemens. Vi lever og ånder for åpne standarder og ville ikke hatt noe marked uten

7 Vi ønsker å påvirke den veien standardiseringen i Norge skal ta, og som medlem har vi alle muligheter til det. Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv. Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening (BNL) Direktør for kompetanse, utdanning og rekruttering Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er en av landets største næringer. Det finnes mellom fire og fem tusen standarder for vår sektor, og Standard Norge har over hundre pågående standardiseringsprosjekter på området. Jeg vil tro at byggenæringen er den største brukeren av standarder i Norge. Næringen har cirka tusen eksperter engasjert i standardiseringsarbeid. Vi skulle ønske at flere, både private og offentlige virksomheter, tar i bruk standarder. I vår næring er standardene viktige som en utdyping av lovverket. Gjennom bruk av standarder sikrer vi forutsigbarhet og konkurransenøytralitet. Næringens juridiske standarder sørger dessuten for at vi får balanserte og omforente kontraktsdokumenter. Standardene er på mange måter også en kunnskapsbase. De er praktiske dokumenter i det daglige arbeidet som sørger for at myndighetenes krav blir ivaretatt. Standarder er dessuten viktige i opplæring og utdanning. Selv er jeg naturlig nok spesielt opptatt av opplæring og passer på å ta opp dette på de arenaene der det er relevant. Som medlem i Standard Norge ønsker BNL og dens bransjer å påvirke arbeidet med nye standarder slik at de blir mest mulig balanserte. For oss er det avgjørende at Standard Norge er en robust organisasjon som har økonomi til å lage egne, norske standarder - i tillegg til å følge med på og påvirke internasjonal standardisering. BNLs administrerende direktør er nestleder i Standard Norges styre. Selv sitter jeg i sektorstyret for bygg, anlegg og eiendom. Vår oppgave er blant annet å godkjenne hva som skal være Norsk Standard for denne sektoren. Medlemskapet i Standard Norge gir oss en arena for engasjement og deltakelse. Vi ønsker å påvirke den veien standardiseringen i Norge skal ta, og som medlem har vi alle muligheter til det. Vår erfaring er at man kan oppnå en masse dersom man er aktiv. Som i så mange andre sammenhenger avhenger det hele av hva man selv gjør det til. Skanska Norge 12 13

8 Som medlem av Standard Norge har vi innflytelse på utviklingen av standarder som hindrer at arbeidsmiljø blir et område for sosial dumping. Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge LO-sekretær Som politisk ansvarlig for LOs arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og bærekraftig utvikling er jeg opptatt av at Standard Norges arbeid bidrar til at folks arbeidsdag blir bedre. Standardisering er med på å gjøre arbeidslivet mer effektivt. Dette er en viktig grunn for LO til å være medlem i Standard Norge. At standarder tas i bruk der de kan være til hjelp, er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Standardene må være utformet på en slik måte at de gir gode produkter og letter arbeidet for dem som skal jobbe med produktene. En del av de norske standardene har vi fått gjennom internasjonalt standardiseringsarbeid i for eksempel ISO (International Organization for Standardization) og CEN (Comité Européen de Normalisation). Derfor er det viktig å påvirke det arbeidet som gjøres der, gjennom Standard Norge. LO er spesielt opptatt av standarder knyttet til arbeidsmiljø i vid forstand. Norge har gode nasjonale standarder på dette området, og vi ønsker å få disse etablert som internasjonale standarder, særlig i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. På den måten kan vi bidra til å bedre arbeidsmiljøet for arbeidstakere utenfor Norge, samtidig som vi er med på å hindre at man aksepterer dårligere arbeidsmiljø i de landene vi konkurrerer med. Som medlem av Standard Norge har vi innflytelse på utviklingen av standarder som hindrer at arbeidsmiljø blir et område for sosial dumping. På samme måte er LOs innflytelse på standardiseringsarbeidet viktig for våre forbund, særlig når nye, nasjonale standarder blir innført på områder som arbeidsorganisering og i servicesektoren. Medlemskapet i Standard Norge gjør oss i stand til å ivareta de fagorganisertes behov på en god måte. Det er svært viktig for LO å være med på å utvikle strategiske dokumenter og handlingsplaner i Standard Norge. Som styremedlem ser jeg det også som min oppgave å bidra til å videreutvikle Standard Norge slik at organisasjonen drives på en effektiv måte. Vi må sørge for et bredt engasjement og deltakelse fra alle aktører fagpersoner, næringsliv og arbeidstakere. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i LO og forbundene på den kontakten de har med Standard Norge, enten det gjelder å få informasjon eller hjelp i enkeltsaker. Medlemskapet gir LO og våre forbund mulighet til å påvirke, og flere av forbundene deltar aktivt i ulike standardiseringskomiteer. Jeg får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte i LO og forbundene på den kontakten de har med Standard Norge, enten det gjelder å få informasjon eller hjelp i enkeltsaker

9 Selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter, er det en stor fordel at vi blir hørt og kan være med og påvirke. Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er godt fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk. Jon Hernæs, Protan AS Teknisk direktør Vår verden styres av standarder, og for oss det veldig viktig å delta på alle arenaer der produkter og løsninger blir utformet. Protan AS eksporterer mer enn 70 prosent av omsetningen, og da er det viktig å snakke samme språk som konkurrentene og vise til spesifikasjoner og ytelser som gjør at vi får aksept for våre produkter. At sammenlignbare varer produseres over samme lest og veies, måles og testes på samme måte er en sikkerhet for våre kunder. Det er et kvalitetsstempel at våre produkter er merket med informasjon i form av standardiseringssymboler. En rekke institusjoner som tester våre produkter, har også sine merker som viser at produktene er testet etter harmoniserte standarder. Våre kunder kan se at dette borger for kvalitet. Vi synes det er viktig å overvåke at Norge er offensiv i standardiseringsarbeidet, at Standard Norge har en policy som ivaretar industriens interesser og behov og at organisasjonen har flinke folk i styrer og andre posisjoner. Som medlem erfarer vi at det er kort vei inn i organisasjonen, og vi er godt fornøyd med at kontakten er uformell og arbeidsmåten pragmatisk. Det er lett for oss å komme med våre synspunkter og diskutere med kvalifiserte og dyktige medarbeidere. Våre europeiske kolleger sliter med mer byråkrati og har vanskeligere for å komme i posisjon og få diskutere sine interesser. Selv om vi ikke alltid får gjennomslag for våre synspunkter, er det en stor fordel at vi blir hørt og kan være med og påvirke. Protan AS er aktivt med i europeisk standardiseringsarbeid og har deltatt i flere komiteer som ivaretar standardiseringsarbeidet innenfor EU. Vi er med via EØS og jobber gjennom Standard Norge. Det er viktig at de har våkne medarbeidere som fanger opp det som skjer ute og kan signalisere at vi trenger å engasjere oss. Da er det en forutsetning at de kjenner oss og våre interesser og behov. Vi har også vært med på noen kurs, holdt innlegg og bidratt med våre synspunkter. Ikke minst er dette en møteplass der man treffer ressurspersoner det er viktig å ha i nettverket. Vi har ikke engasjert oss like mye i representantskapsmøter og den slags. Så lenge vi er fornøyd er det ikke avgjørende hvem som styrer, og så langt er vi tilfreds med hvordan Standard Norge forvaltes. Protan AS er et multinasjonalt selskap som består av 20 selskaper med ca. 650 ansatte over hele Europa. Selskapet er Nordens største produsent av takfolie i termoplast og er en foregangsbedrift innen membranteknologi. Blant produktene er en serie PVC-belagte tekstiler med en rekke anvendelsesområder, blant annet i ventilasjonsrørsystemer, lager- og industrihaller, samt oppbevaring av vann og andre væsker

10 For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke. Gode standarder som setter funksjonelle minimumskrav innenfor sikkerhet og beredskap har stor nytteverdi for Falck Nutec. At vi leverer etter etablerte standarder sikrer et minimumsnivå på leveransene. Det bidrar også til å sikre like rammebetingelser og redusere muligheten for at useriøse aktører får for stort spillerom. Når vi kan levere internasjonalt etter samme kriterier bidrar det til en mer kosteffektiv virksomhet og forenkler prosessen med å etablere seg i nye markeder. Derfor støtter vi Standard Norges rolle som pådriver i globale nettverk. Rolf Røssland, Falck Nutec AS Direktør HMS & K Skandinavia Falck Nutec har kompetanse på å forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner. Vi leverer tjenester innenfor flere markedssegmenter, både nasjonalt og internasjonalt. Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri har vi opparbeidet oss en kompetanse som etterspørres langt utenfor landets grenser. Spennvidden for vår virksomhet er stor, både geografisk og med hensyn til bransjer, fra offshore-industri, luftfart, Forsvaret og maritim industri til barnehager, skoler, organisasjoner og enkeltpersoner. I dag er de standardene som gjelder for alle disse fag- og produktområdene, hovedsakelig styrt av nasjonale lover, regler og krav. I tillegg er det allerede utarbeidet en del nasjonale bransjestandarder. Foreløpig er den eneste etablerte internasjonale standarden for vårt vedkommende knyttet til maritim virksomhet, men her opplever vi at tolkning og oppfølging ikke gjennomføres på en styrt måte. Så vi ser klart behovet for det arbeidet Standard Norge gjør. Vi ser også at medlemskapet i Standard Norge gir oss mulighet til å påvirke når nye standarder innenfor sikkerhet og beredskap skal utarbeides eller revideres. Uten å være medlem ville det vært vanskelig å holde seg orientert om det standardiseringsarbeidet som til enhver tid pågår. Hittil har vi ikke engasjert oss aktivt, fordi det arbeidet vi har vært invitert til å delta i, ikke har hatt relevans for oss og vår virksomhet. Likevel har vi mulighet til å påvirke dersom vi ønsker det. Stemmerett og muligheten til å foreslå styremedlemmer er eksempler på dette. Vi synes vi blir godt informert, og vi blir regelmessig oppfordret til å være aktive. Falck Nutec vil fortsette å følge med på det som skjer i Standard Norge. Dukker det opp en mulighet, vil vi være med og påvirke der det er relevant for oss, eller der vår kunnskap kan være nyttig for andre. For oss er det viktig å være involvert der vi har mulighet til å påvirke. Som medlem i Standard Norge fremstår vi som en kompetansevirksomhet, samtidig som vi tar et samfunnsansvar ved å engasjere oss i innovativt og nyttig arbeid. Falck Nutec Uten å være medlem ville det vært vanskelig å holde seg orientert om det standardiseringsarbeidet som til enhver tid pågår

11 GRAFISK DESIGN: MONS RØNNING AS. FOTO: NICOLAS TOURRENC Din veiviser i en verden av muligheter. STANDARD NORGE Strandveien 18 Postboks Lysaker Telefon Telefaks

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer