ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11

2 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Selskapets hovedadministrasjon ligger i Elverum med avdelinger i alle eierkommunene. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i fire avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og i overkant av innbyggere/brukere. I tillegg har vi vertskommuneansvar for 110-sentralen i Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering - Redelighet - Respekt - Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2011 avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Fordelingsnøkkel eierkommuner. 110-sentral Innlandet. Disponibel egenkapital. Undervisning i kommunale helseinstitusjoner. Nye investeringer. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2011 en omsetning på kr 51,8 millioner, herav kr 35,9 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2011 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert underskudd på kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert underskudd på kr Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har ikke drevet slike aktiviteter i Investeringer Samlede investeringer for 2011 ble kr ekskl. mva. Det er ikke gjort noen store investeringer i Arbeidsmiljø Bedriftslegeordningen fungerer utmerket, noe som blir verdsatt av de ansatte. Det er også i 2011 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt

3 strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Det er i 2011 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet Sykefraværet er gledelig lavt med 0,72 % på egenmeldinger og 3,14 % på sykemeldinger i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember ingen ansatte feierlærlinger, men det er ansatt 2 lærlinger med oppstart i Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde pr. 31. desember 201 ansatte, av disse er det 15 som er ansatt i 100 % stillinger, og som i tillegg har en deltidsjobb som brannmann i 1,44 %. Av den totale arbeidstokken er 46 heltidsansatte og 154 deltidsansatte i 1,44 % fast stilling. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Antall kvinner i utrykningsstyrken har vært to, en heltid og en deltid. I administrasjonen er det ansatt en kvinne. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Ansattes representanter i styret er to menn. Selskapet praktiserer lønnsbetingelser og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital, slik: Overført bundet fond selvkost Overført annen egenkapital Sum Framtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Elverum, 26. mars 2012 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Gunveig Eggen Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Nils Øyan Terje Kværnes Ansatte representant Ole Petter Blestad Ansatte representant Nils-erik Haagenrud Brannsjef ÅRSRAPPORT

4 Resultatregnskap Regnskap 2011 Budsjett 2011 (urevidert) Regnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER AVG.PL SALGSINNTEKTER AVG.FRITT SUM SALGSINNTEKT OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT Note SUM DRIFTSINNTEKTER Årsrapport 2011 DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNAD ,10 AVSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,3,9 SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTEINNTEKT ANNEN FINANSINNTEKT SUM FINANSINNTEKT RENTEKOSTNAD ANNEN FINANSKOSTNAD SUM FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER OVERFØRT BUNDET FOND SELVKOST OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

5 Balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER BILER ,7 INVENTAR OG UTSTYR ,7 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SELSKAPSKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL OPPTJENT FRI EGENKAPITAL OPPTJENT BUNDET FOND SELVKOST SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER PENSJONSFORPLIKTELSE SUM AVSETNING FORPLIKTELSE ANNEN LANGSIKTIG GJELD GJELD TIL FINANSINSTITUSJONER SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIGE OFF. AVG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Elverum, 26. mars 2012 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Gunveig Eggen Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Nils Øyan Terje Kværnes Ansatte representant Ole Petter Blestad Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef ÅRSRAPPORT

6 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2011 Regnskap 2010 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER ÅRSRESULTAT TAP/GEVINST VED SALG AV ANLEGGSMIDLER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ENDRING I KUNDEFORDRINGER ENDRING I LEVERANDØRGJELD ENDRING I ANDRE TIDSAVGRENSNINGSPOSTER KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER Årsrapport 2011 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING BANKBEHOLDNING I FJOR BANKBEHOLDNING I ÅR ØKNING I BEHOLDNING

7 ÅRSRAPPORT

8 Noter 8 Årsrapport 2011 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGN- SKAPSPOSTER Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres, herunder tjenester som dekkes av tilskudd fra eierkommunene. Kundefordringer Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres så på grunnlag ev en individuell vurdering av de enkelte fordringene. skatt Selskapet er ikke skattepliktig. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Selskapet har særaldergrense for sine ansatte - det vises til note 10. Tjenestepensjon etter kommunal tariffordning har premie som har utjevning med andre enheter i samme ordning. Pensjonskostnaden skal derfor ikke i vesetnlig grad påvirkes av andelen ansatte med særaldergrense. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på minst 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket f.o.m. 62 år t.o.m. 64 år, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP-pensjoner. Selskapet har pr en ansatt som er gått av med usikret AFP-pensjon. Det er avsatt forpliktelse i balansen for å dekke denne direktefinansierte pensjonen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var

9 46 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er satt opp etter den indirekte metoden. NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG ANTALL ANSATTE Urevidert Regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnad Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar ekskl. mva Bistand årsregnskap og noter ekskl. mva Mva-kompensasjon ekskl. mva Annen bistand revisor ekskl. mva ÅRSRAPPORT Oversikt over antall ansatte pr Antall ansatte (inkl. lærlinger) Herav heltid Herav deltid 201 ansatte 46 ansatte 155 ansatte Antall ansatte årsverk 48,23 Ved beregning av antall årsverk er benyttet ansettelsesprosenten på deltidsansatte som er på 1,44 %. Deltidsansatte arbeider i tillegg på timesbasis.

10 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER urevidert regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Kjøp fra deltakerkommuner Kjøp fra andre kommuner Sum varekostnad Årsrapport 2011 Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./representasjon Kontingenter/gaver Forsikringer Andre utgifter 2) Avsetning tap på krav Konstaterte tap Sum andre driftskostnader ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår ikke internt salg i salgsinntekter 2) Inneholder ikke mva-kompensasjon drift da denne i regnskapet er ført netto. Lønn og feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift Periodiserte kostnader og andre periodiseringer Annen gjeld Annen kortsiktig gjeld

11 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Personbiler og biler med 10 års avskr Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning NOTE 5 FORPLIKTELSER - GJELD OG GARANTI Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktig gjeld (i kroner) DnBNOR Kommunalbanken Norge Sum langsiktig gjeld Andel med forfall senere enn 5 år Brannbiler/biler med 20 års avskr Anskaffelseskost Tilgang brannbiler *) Avgang brannbiler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Lånet i DnBNOR ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på kr 3 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på kr 3,6 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk pr var kr ÅRSRAPPORT Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger

12 NOTE 7 INVESTERINGER MED FINANSIERING urevidert Regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Investeringsutgifter Kjøp av biler Kjøp av ATV Kjøp av redningsverktøy Kjøp av brannbil Kjøp av annet utstyr Mva kompensasjonsutgift Sum investering Årsrapport 2011 Finansiering Bruk av lån Egenkap. (fra MVA.komp.) Annen egenkapital Sum finansiering Spesifikasjon av ubrukte lånemidler Låneopptak Bruk av lånemidler Ubrukte lånemidler pr Spesifikasjon av ubrukte midler fra MVA. kompensasjon Ubrukte midler MVA.komp Kompensasjon biler Kompensasjon ATV Kompensasjon redningsverktøy Kompensasjon brannbil Korrigert kompensasjon biler f.å Bruk av egenkapital (MVA.komp) Ubrukte midler fra MVA.komp. pr

13 NOTE 8 OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner er bokført brutto. NOTE 9 TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feieog tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen var det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er denne avsetningen økt til kr Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2011 kr Tapet er ført under andre driftsutgifter. I 2010 var tapsført kr som realisert tap på fordringer, hvorav kr gjaldt tap på kundefordringer. NOTE 10 PENSJON Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 46 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 46 Særaldergrense 60 år 28 Særaldersgrense 65 år 17 Aldersgrense 70 år 1 Oversikt over alderssammensetning pr. gruppe Aldersgruppe Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 Sum Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jf. NRS 8 for små foretak. Det er i 2011 betalt kr som arbeidsgivers del til pensjonsordningen i Elverum kommunale pensjonskasse. Premien er utgiftsført med tillegg av arbeidsgiveravgift under lønnskostnader. Selskapet har pr en ansatt som har tatt ut AFP innenfor den usikrede ordningen. Denne pensjonen løper t.o.m. mars Elverum kommunale pensjonskasse fakturerer selskapet for pensjon inkl. arbeidsgiveravgift. Det er gjort en avsetning på kr som dekker den delen av AFP-pensjonen som selskapet skal dekke over driften t.o.m. mars Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon NOTE 11 EIERKOMMUNER Eiersammensetning og selskapskapital pr Kommune eierandel Innskutt kapital Våler kommune 10,00 % 0 Engerdal kommune 4,70 % 0 Trysil kommune 14,90 % Elverum kommune 30,50 % Stor-Elvdal kommune 7,00 % Alvdal kommune 6,30 % Tynset kommune 10,80 % Tolga kommune 3,50 % Folldal kommune 5,30 % Rendalen kommune 7,00 % Sum 100,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/ inntreden i selskapet. ÅRSRAPPORT

14 NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE urevidert regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Inntekter Driftskostnader Kapitalkostnader bf. i eierkommunene Drift- og vedlikeholdskostnader bf. I eierkommunene Kalk.rente fond (3,71%) Kalk.rente eiendeler (3,71%) Sum kostnader som gr.lag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 112,2 % 98,8 % 114,2 % 98,7 % 14 Årsrapport 2011 Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Kalkulerte renter er beregnet med renter statsobligasjoner %. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet. Denne delen av egenkapitalen er fra 2011 ført som egen linje Opptjent bundet fond selvkost under egenkapitalen. Fjortallene er omarbeidet tilsvarende.

15 ÅRSRAPPORT

16 Årets virksomhet 16 Årsrapport 2011 Administrasjonen Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto pr. 31. desember 2011 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef / avd.leder for kompetanse, avd.leder for beredskap, avd.leder for 110 Hedmark og avd.leder for forebyggende. Vi har i 2011 hatt noen vakante stillinger. Det er tilsatt økonomimedarbeider som tilrer i stillingen 1.april 2012 Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nyansatte skal ivaretas på en god måte. Det er arrangert sosiale tilstelninger med fokus på å skape teamog fellesskapsfølelse. Avstander er en utfordring i et så stort forvaltningsområde, men gjennom tilrettelegging av elektroniske hjelpemidler og felles møter og øvelser føler vi at vi greier å opprettholde et sosialt fellesskap og felles verdier. Vi har bidratt til risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal risikoplanlegging for noen av eierkommunene i løpet av året, selv om vi kunne ønsket å være tettere inne i den kommunale kriseberedskapen med vår kompetanse. Arbeidsmiljøutvalget fungerer nå etter hensikten og det er avholdt møter for å få på plass en handlingsplan for selskapet. Den er på plass og oversendt NAV, som har gitt en positive tilbakemelding på handlingsplanen. sykefravær Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt, noe vi kan ta som et tegn på at vi har motiverte og friske medarbeidere. Det er også i 2011 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. I tillegg er det gjort en ekstra medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet blant feierne. Medarbeiderundersøkelsen er en viktig temperaturindikator, som vi bruker for å demme opp og ikke minst ta de tilbakemeldingene som kommer alvorlig. Det er fortsatt en høy gjennomsnittsalder blant beredskapsstyrken i enkelte av kommunene, og rekrutteringen er en utfordring. De ansatte er motiverte og stiller ofte opp på frivillig basis på forskjellige aktiviteter, noe som er meget positivt. risikogrupper Eldreprosjektet er videreført i Det er dessverre vanskelig å få til et engasjement i enkelte av eierkommunene til prosjektet. I 1950 var ca. 8 % av befolkningen i Norge 67 år eller eldre. Fra 2012 vil andelen øke ytterligere. I 2020 antar man at opptil 19 % av befolkningen er i utvalget 67+. I 2050 vil dette trolig øke til ca. 22 %. Det viser at dette arbeidet er meget viktig og vil få høy prioritet. I tillegg viser dødsbrannstatistikken for 2011 en negativ utvikling i forhold til denne gruppen. forebyggende og holdningsskapende arbeid Høy fokus på det forebyggende og holdningsskapende arbeidet er videreført, gjennom undervisning for i underkant av 1800 personer. I tillegg har vi gjennomført de nasjonale kampanjene rettet mot brukerne i alle kommunene. Åpen brannstasjon er populært og vi hadde ca besøkende på brannstasjonene. Elektronisk informasjonsarbeid blir mer og mer viktig. Vi bruker hjemmesiden vår aktivt for å informere brukerne. Antall besøkende er stigende, noe som resulterer i flere henvendelser av forebyggende art. Undervisning av 6.-klassetrinnet i grunnskolen er gjennomført i alle eierkommunene. Dette er en meget motivert målgruppe og gode ambassadører, noe som har resultert i at mange har fått en lokal brannsjef i hjemmet. Vi har som et hovedmål nullvisjon i forhold til omkomne i brann og store branner i forvaltningsområdet.

17 Antall utrykninger er litt nedadgående i 2011 innenfor boligbranner og trafikkulykker. Unødige alarmer har vært omtrent som foregående år. Vi har i 2011 sluppet unna de store hendelsene, men ser en klar dreining av oppdrag relatert til ekstrem vær. Det er store forventninger til brann- og redningstjenesten fra brukerne om bistand og hjelp ved denne type hendelser. Vi har derimot begrenset med ressurser og utstyr til å bistå mer enn i akuttfasen. Skogbrannberedskap Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2011 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Det er undervist og avholdt øvelse for egne mannskaper. Vi tegnet i 2009 en nasjonal avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som lederstøtteteam ved større skogbranner for brannvesenene i Norge. Det var en våt og fuktig sommer, uten de store skogbrannene i vår region. Klima endringene gjør at den største risikoen ofte er tidlig på våren, før det blir grønt. Det ble utført noe lederstøttebistand i skogbrannsesongen. I tillegg er vi representert i det nasjonale skogbrannutvalget, som gir oss en god mulighet til å komme med innspill til sentrale myndigheter. innsatsledelse Enhetlig innsatsledelse er innført i Norge for håndtering av store hendelser både innen brann og akutt forurensing. Vi har deltatt i det nasjonale prosjektet med å utvikle systemet, gjennom en veiledning og avvikling av pilotkurs for Norges brannskole. Det har gitt oss anerkjennelse, og ikke minst nyttig erfaring, som kommer ansatte og våre brukere til gode. Samfunnets forventninger til vår håndteringsevne av store hendelser er stor og det betinger at vi har et ensartet system i Norge, hvor alle har en felles terminologi/system som gjør at vi kan bistå hverandre uavhengig av kommunegrenser. ORGANISASJONEN OG ØKONOMI Det er satt i gang en prosess for å se på om vi har den optimale organiseringen i forhold til brukere og ansatte. Det er utarbeidet alternative forslag, som skal på høring blant de ansatte. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et resultat på driftssiden i balanse. Det er vi stolte over etter å ha fryst tilskuddet fra eierkommunene i 2 år. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2011og sterkt fokus på rasjonell drift i hele selskapet, som har gitt gode og raske resultater. ÅRSRAPPORT

18 18 Årsrapport 2011 Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i Alvdal og Våler kommune. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds-/brannalarmer G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann og i det brannforebyggende arbeidet. Bistått på eksterne kurs i regi av forebyggende avdeling. HMS Årlig fysisk test av røykdykkere. Evaluering etter store branner og ulykker. Årlig helsesjekk er gjennomført i samsvar med planen. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet med hensyn til verneutstyr, bekledning mv. i sammen med stort sett alle kommunene på Østlandet har gitt god gevinst økonomisk. Avtalen har gått ut i Et nytt innkjøpssamarbeid med kommunene i Hedmark og Oppland er pågang, men det er tvilsomt om vi greier å forhandle frem like gode vilkår. I løpet av 2011 er det investert i nytt røykdykker utstyr på de 4 stasjonene som har den tjenesten. I tillegg er det kjøpt inn ny utrykningsbekledning på 2 av stasjonene. Vi utfører nå service og vedlikehold på alt røkdykkerutstyret selv, noe som gir oss en økonomisk gevinst. I tillegg selger vi tjenesten til andre aktører. Vi har også i år hatt større utgifter på sambandsutstyret, noe som skyldes gamle personsøkere, samt noen reparasjoner på noen AKU-stasjoner. Nødnettet, som til stadighet er utsatt, gjør at vi må ta en del investeringer, som vi har utsatt i påvente av nytt samband. Ny mannskapsbil er bestilt og vil bli levert i løpet av februar Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de Type utrykninger Antall utrykninger per kommune Husbrann Trafikkulykke Pipebrann Unødige alarmer Bilbrann Skogbrann Annen brann Annen assistanse 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 2 Innhold Styrets melding 2014... 4 Årsregnskap 2014... 7 Noter 2014... 10 Kontantstrømanalyse... 18 Revisors beretning... 19 Driftsmidler 2014... 21 Maskin... 23 Ettermarked...

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer