ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 11

2 2 Årsrapport 2011 Styrets beretning 2011 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset, Tolga og Elverum. Selskapet ble etablert den 1. juli Selskapets hovedadministrasjon ligger i Elverum med avdelinger i alle eierkommunene. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har i dag ansvaret for å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er organisert i fire avdelinger, beredskap, 110, kompetanse og forebyggende. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har en felles brannordning som er dimensjonert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har et ansvarsområde som dekker ca km² og i overkant av innbyggere/brukere. I tillegg har vi vertskommuneansvar for 110-sentralen i Hedmark. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS vedtatte verdigrunnlag er tuftet på Brukerorientering - Redelighet - Respekt - Engasjement. Styrets virksomhet Styret har i løpet av 2011 avholdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. Eksempel på saker som er blitt behandlet på styremøte: Fordelingsnøkkel eierkommuner. 110-sentral Innlandet. Disponibel egenkapital. Undervisning i kommunale helseinstitusjoner. Nye investeringer. Virksomhetsplaner, budsjett, rammebetingelser og investeringsplan. Økonomi Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde i 2011 en omsetning på kr 51,8 millioner, herav kr 35,9 millioner i offentlig tilskudd. Driftsmessig har 2011 vært et godt år for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Driftsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert underskudd på kr Årsresultatet viser et overskudd på kr mot budsjettert underskudd på kr Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetning om fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet. Årsregnskapet er derfor satt opp under denne forutsetning. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har ikke drevet slike aktiviteter i Investeringer Samlede investeringer for 2011 ble kr ekskl. mva. Det er ikke gjort noen store investeringer i Arbeidsmiljø Bedriftslegeordningen fungerer utmerket, noe som blir verdsatt av de ansatte. Det er også i 2011 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Alle brannstasjonene har nå et overordnet felles system, som ivaretar selskapets strenge forpliktelser. Selskapet er pålagt

3 strenge krav gjennom lover og forskrifter i forhold til dokumentasjon. Dagens system ivaretar dette på en kvalitativ god måte. Det er i 2011 ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i selskapet Sykefraværet er gledelig lavt med 0,72 % på egenmeldinger og 3,14 % på sykemeldinger i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er IA-bedrift. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er en godkjent opplæringsbedrift og hadde pr. 31. desember ingen ansatte feierlærlinger, men det er ansatt 2 lærlinger med oppstart i Ytre miljø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS driver ikke en virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Selskapet har derfor ikke gjort spesielle tiltak i forhold til dette. Ansatte Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS hadde pr. 31. desember 201 ansatte, av disse er det 15 som er ansatt i 100 % stillinger, og som i tillegg har en deltidsjobb som brannmann i 1,44 %. Av den totale arbeidstokken er 46 heltidsansatte og 154 deltidsansatte i 1,44 % fast stilling. Likestilling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS er et mannsdominert selskap med et klart overskudd av menn. Selskapet forsøker gjennom rekruttering å være mer attraktive for kvinner, og oppfordrer kvinner til å søke på alle utlyste stillinger. Antall kvinner i utrykningsstyrken har vært to, en heltid og en deltid. I administrasjonen er det ansatt en kvinne. Styresammensetningen i selskapet er iht. aksjelovens Ansattes representanter i styret er to menn. Selskapet praktiserer lønnsbetingelser og øvrige arbeidsbetingelser uavhengig av kjønn. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd avsettes til opptjent egenkapital, slik: Overført bundet fond selvkost Overført annen egenkapital Sum Framtidsutsikter Styret anser at selskapets drift ivaretas på en god måte og ivaretar eiernes opprinnelige hensikt med selskapet. Elverum, 26. mars 2012 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Gunveig Eggen Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Nils Øyan Terje Kværnes Ansatte representant Ole Petter Blestad Ansatte representant Nils-erik Haagenrud Brannsjef ÅRSRAPPORT

4 Resultatregnskap Regnskap 2011 Budsjett 2011 (urevidert) Regnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER SALGSINNTEKTER AVG.PL SALGSINNTEKTER AVG.FRITT SUM SALGSINNTEKT OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJON ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT Note SUM DRIFTSINNTEKTER Årsrapport 2011 DRIFTSKOSTNADER VAREKOSTNADER LØNNSKOSTNAD ,10 AVSKRIVNING ANNEN DRIFTSKOSTNAD ,3,9 SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER RENTEINNTEKT ANNEN FINANSINNTEKT SUM FINANSINNTEKT RENTEKOSTNAD ANNEN FINANSKOSTNAD SUM FINANSKOSTNAD RESULTAT AV FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER OVERFØRT BUNDET FOND SELVKOST OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

5 Balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER BILER ,7 INVENTAR OG UTSTYR ,7 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KUNDEFORDRINGER ANDRE FORDRINGER SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD SUM KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL SELSKAPSKAPITAL SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL OPPTJENT FRI EGENKAPITAL OPPTJENT BUNDET FOND SELVKOST SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER PENSJONSFORPLIKTELSE SUM AVSETNING FORPLIKTELSE ANNEN LANGSIKTIG GJELD GJELD TIL FINANSINSTITUSJONER SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SKYLDIGE OFF. AVG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Elverum, 26. mars 2012 I styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Siri Austeng Leder Jan Sævig Gunveig Eggen Svein Ola Nygjelten Even Moen Helen S. Skarpsno Anita Tellebon Ivar O. Krekvik Roar Stormoen Nils Øyan Terje Kværnes Ansatte representant Ole Petter Blestad Ansatte representant Nils-Erik Haagenrud Brannsjef ÅRSRAPPORT

6 Kontantstrømoppstilling Regnskap 2011 Regnskap 2010 Note KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER ÅRSRESULTAT TAP/GEVINST VED SALG AV ANLEGGSMIDLER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ENDRING I KUNDEFORDRINGER ENDRING I LEVERANDØRGJELD ENDRING I ANDRE TIDSAVGRENSNINGSPOSTER KONTANTSTRØM OPERASJONELLE AKTIVITETER Årsrapport 2011 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER UTBETALING KJØP AV VARIG DRIFTSMIDDEL INNBETALING VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER NETTO KONTANTSTRØM INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER UTBETALING VED NEDBETALING LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ØKNING I BANKBEHOLDNING BANKBEHOLDNING I FJOR BANKBEHOLDNING I ÅR ØKNING I BEHOLDNING

7 ÅRSRAPPORT

8 Noter 8 Årsrapport 2011 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGN- SKAPSPOSTER Selskapet er et interkommunalt selskap, som fører sitt regnskap etter regnskapsloven. Det er gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse regnskapet til lovens bestemmelser om interkommunale selskapers økonomiforvaltning og for å muliggjøre kostrarapportering til SSB. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapsslovens bestemmelser. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris, og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres, herunder tjenester som dekkes av tilskudd fra eierkommunene. Kundefordringer Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres så på grunnlag ev en individuell vurdering av de enkelte fordringene. skatt Selskapet er ikke skattepliktig. Pensjoner Bedriftens pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en pensjonsordning. Ordningen gir rett til en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Selskapet har særaldergrense for sine ansatte - det vises til note 10. Tjenestepensjon etter kommunal tariffordning har premie som har utjevning med andre enheter i samme ordning. Pensjonskostnaden skal derfor ikke i vesetnlig grad påvirkes av andelen ansatte med særaldergrense. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på minst 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket f.o.m. 62 år t.o.m. 64 år, og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningen til framtidige AFP-pensjoner. Selskapet har pr en ansatt som er gått av med usikret AFP-pensjon. Det er avsatt forpliktelse i balansen for å dekke denne direktefinansierte pensjonen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var

9 46 ansatte med i ordningen. Foretakets premiebetaling er å betrakte som pensjonskostnad klassifisert under lønnskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger, er ikke balanseført. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er satt opp etter den indirekte metoden. NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER OG ANTALL ANSATTE Urevidert Regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Lønninger Refusjon sykelønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønnskostnad Godtgjørelse (i kroner) Revisor Daglig leder Styret Representantskap Lønn og vaktgodtgj./ubekvem arb.tid Møtegodtgjøring Pensjonspremie Annen godtgjøring Lån Revisjonshonorar ekskl. mva Bistand årsregnskap og noter ekskl. mva Mva-kompensasjon ekskl. mva Annen bistand revisor ekskl. mva ÅRSRAPPORT Oversikt over antall ansatte pr Antall ansatte (inkl. lærlinger) Herav heltid Herav deltid 201 ansatte 46 ansatte 155 ansatte Antall ansatte årsverk 48,23 Ved beregning av antall årsverk er benyttet ansettelsesprosenten på deltidsansatte som er på 1,44 %. Deltidsansatte arbeider i tillegg på timesbasis.

10 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER urevidert regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Kjøp fra deltakerkommuner Kjøp fra andre kommuner Sum varekostnad Årsrapport 2011 Kostnader lokaler Leie/leasing Inventar og utstyr Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjeneste Rekvisita og materiell Telefon, porto mv Kostnader egne transportmidler Reiser og diett (oppg.pl.) Reiser og diett (ikke oppg.pl.) Salgskostn./representasjon Kontingenter/gaver Forsikringer Andre utgifter 2) Avsetning tap på krav Konstaterte tap Sum andre driftskostnader ) Posten omfatter ikke internt kjøp. Tilsvarende fremgår ikke internt salg i salgsinntekter 2) Inneholder ikke mva-kompensasjon drift da denne i regnskapet er ført netto. Lønn og feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift Periodiserte kostnader og andre periodiseringer Annen gjeld Annen kortsiktig gjeld

11 NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Personbiler og biler med 10 års avskr Anskaffelseskost Tilgang biler Avgang biler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning NOTE 5 FORPLIKTELSER - GJELD OG GARANTI Alle selskapets fordringer, har forfall innen utgangen av neste regnskapsår. Selskapet har ingen garantiforpliktelser. Langsiktig gjeld (i kroner) DnBNOR Kommunalbanken Norge Sum langsiktig gjeld Andel med forfall senere enn 5 år Brannbiler/biler med 20 års avskr Anskaffelseskost Tilgang brannbiler *) Avgang brannbiler Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang inventar og utstyr Avgang inventar og utstyr Anskaffelseskost Akkumulert avskrivning pr Bokført verdi Årets avskrivning Lånet i DnBNOR ble tatt opp i 2005, og var opprinnelig på kr 3 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. Lånet i Kommunalbanken Norge ble tatt opp i 2008, og var opprinnelig på kr 3,6 mill. Lånet er et serielån og nedbetales over 20 år. Lånet er innvilget uten sikkerhet i selskapets eiendeler. NOTE 6 BUNDNE MIDLER Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Skyldig skattetrekk pr var kr ÅRSRAPPORT Sum anskaffelseskost Sum bokført verdi Sum årets avskrivninger

12 NOTE 7 INVESTERINGER MED FINANSIERING urevidert Regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Investeringsutgifter Kjøp av biler Kjøp av ATV Kjøp av redningsverktøy Kjøp av brannbil Kjøp av annet utstyr Mva kompensasjonsutgift Sum investering Årsrapport 2011 Finansiering Bruk av lån Egenkap. (fra MVA.komp.) Annen egenkapital Sum finansiering Spesifikasjon av ubrukte lånemidler Låneopptak Bruk av lånemidler Ubrukte lånemidler pr Spesifikasjon av ubrukte midler fra MVA. kompensasjon Ubrukte midler MVA.komp Kompensasjon biler Kompensasjon ATV Kompensasjon redningsverktøy Kompensasjon brannbil Korrigert kompensasjon biler f.å Bruk av egenkapital (MVA.komp) Ubrukte midler fra MVA.komp. pr

13 NOTE 8 OFFENTLIGE TILSKUDD Selskapet har mottatt til sammen kr i offentlige driftstilskudd og refusjoner. Offentlige driftstilskudd og refusjoner er bokført brutto. NOTE 9 TAP PÅ KRAV Kundefordringer pr Avsatt til tap på krav Netto kundefordringer iht. årsregnskap Utestående pr er gjennomgått. Utestående på feieog tilsynsgebyr er sikret med legalpant. En stor del av øvrige fordringer er innbetalt. Ved årsavslutningen var det avsatt til sammen kr til tap på krav. Pr er denne avsetningen økt til kr Realiserte tap på fordringer utgjorde i 2011 kr Tapet er ført under andre driftsutgifter. I 2010 var tapsført kr som realisert tap på fordringer, hvorav kr gjaldt tap på kundefordringer. NOTE 10 PENSJON Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har sin pensjonsordning i Elverum kommunale pensjonskasse. Ved årsskiftet var 46 ansatte med i ordningen. Disse fordeler seg slik: Oversikt over antall ansatte i pensjonsordning pr Antall innmeldte 46 Særaldergrense 60 år 28 Særaldersgrense 65 år 17 Aldersgrense 70 år 1 Oversikt over alderssammensetning pr. gruppe Aldersgruppe Særaldersgrense 60 år Særaldersgrense 65 år Aldersgrense 70 år 1 Sum Avtalefestet pensjon For ansatte med særaldersgrense 60 år, er AFP ikke aktuelt. Ansatte med særaldersgrense 65 år eller aldersgrense 70 år kan ta ut AFP. Dersom ansatte velger å gå av med AFP, må selskapet dekke 100 % av kostnaden for perioden år mens Elverum kommunale pensjonskasse dekker 100 % av kostnaden fra 65 år. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført jf. NRS 8 for små foretak. Det er i 2011 betalt kr som arbeidsgivers del til pensjonsordningen i Elverum kommunale pensjonskasse. Premien er utgiftsført med tillegg av arbeidsgiveravgift under lønnskostnader. Selskapet har pr en ansatt som har tatt ut AFP innenfor den usikrede ordningen. Denne pensjonen løper t.o.m. mars Elverum kommunale pensjonskasse fakturerer selskapet for pensjon inkl. arbeidsgiveravgift. Det er gjort en avsetning på kr som dekker den delen av AFP-pensjonen som selskapet skal dekke over driften t.o.m. mars Pensjonsordningen dekker kravene til tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon NOTE 11 EIERKOMMUNER Eiersammensetning og selskapskapital pr Kommune eierandel Innskutt kapital Våler kommune 10,00 % 0 Engerdal kommune 4,70 % 0 Trysil kommune 14,90 % Elverum kommune 30,50 % Stor-Elvdal kommune 7,00 % Alvdal kommune 6,30 % Tynset kommune 10,80 % Tolga kommune 3,50 % Folldal kommune 5,30 % Rendalen kommune 7,00 % Sum 100,00 % Innskutt selskapskapital gjenspeiler ikke eierandel iht. selskapsavtalen. Eierandelen gjenspeiler kostnadsfordeling ved oppstart/ inntreden i selskapet. ÅRSRAPPORT

14 NOTE 12 SELVKOSTKALKYLE urevidert regnskap 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjett 2010 Inntekter Driftskostnader Kapitalkostnader bf. i eierkommunene Drift- og vedlikeholdskostnader bf. I eierkommunene Kalk.rente fond (3,71%) Kalk.rente eiendeler (3,71%) Sum kostnader som gr.lag for selvkost Overskudd/underskudd Framførbart overskudd/underskudd Dekningsgrad 112,2 % 98,8 % 114,2 % 98,7 % 14 Årsrapport 2011 Noten omfatter de av selskapets inntekter som kan henføres til selvkostområdet feiing. Tilsvarende omfattes direkte og indirekte kostnader som kan henføres til feiing. Kalkulerte renter er beregnet med renter statsobligasjoner %. Selskapets opptjente egenkapital pr inneholder fremførbart overskudd med kr fra selvkostområdet. Denne delen av egenkapitalen er fra 2011 ført som egen linje Opptjent bundet fond selvkost under egenkapitalen. Fjortallene er omarbeidet tilsvarende.

15 ÅRSRAPPORT

16 Årets virksomhet 16 Årsrapport 2011 Administrasjonen Administrasjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS besto pr. 31. desember 2011 av brannsjef og saksbehandler. Lederteamet har bestått av varabrannsjef / avd.leder for kompetanse, avd.leder for beredskap, avd.leder for 110 Hedmark og avd.leder for forebyggende. Vi har i 2011 hatt noen vakante stillinger. Det er tilsatt økonomimedarbeider som tilrer i stillingen 1.april 2012 Administrasjonen har hatt et spesielt fokus på at nåværende og nyansatte skal ivaretas på en god måte. Det er arrangert sosiale tilstelninger med fokus på å skape teamog fellesskapsfølelse. Avstander er en utfordring i et så stort forvaltningsområde, men gjennom tilrettelegging av elektroniske hjelpemidler og felles møter og øvelser føler vi at vi greier å opprettholde et sosialt fellesskap og felles verdier. Vi har bidratt til risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunal risikoplanlegging for noen av eierkommunene i løpet av året, selv om vi kunne ønsket å være tettere inne i den kommunale kriseberedskapen med vår kompetanse. Arbeidsmiljøutvalget fungerer nå etter hensikten og det er avholdt møter for å få på plass en handlingsplan for selskapet. Den er på plass og oversendt NAV, som har gitt en positive tilbakemelding på handlingsplanen. sykefravær Sykefraværet i selskapet er gledelig lavt, noe vi kan ta som et tegn på at vi har motiverte og friske medarbeidere. Det er også i 2011 gjort en medarbeiderundersøkelse fra bedriftshelsetjenesten, som i helhet viser at trivselen er stor blant de ansatte. I tillegg er det gjort en ekstra medarbeiderundersøkelse med fokus på arbeidsmiljøet blant feierne. Medarbeiderundersøkelsen er en viktig temperaturindikator, som vi bruker for å demme opp og ikke minst ta de tilbakemeldingene som kommer alvorlig. Det er fortsatt en høy gjennomsnittsalder blant beredskapsstyrken i enkelte av kommunene, og rekrutteringen er en utfordring. De ansatte er motiverte og stiller ofte opp på frivillig basis på forskjellige aktiviteter, noe som er meget positivt. risikogrupper Eldreprosjektet er videreført i Det er dessverre vanskelig å få til et engasjement i enkelte av eierkommunene til prosjektet. I 1950 var ca. 8 % av befolkningen i Norge 67 år eller eldre. Fra 2012 vil andelen øke ytterligere. I 2020 antar man at opptil 19 % av befolkningen er i utvalget 67+. I 2050 vil dette trolig øke til ca. 22 %. Det viser at dette arbeidet er meget viktig og vil få høy prioritet. I tillegg viser dødsbrannstatistikken for 2011 en negativ utvikling i forhold til denne gruppen. forebyggende og holdningsskapende arbeid Høy fokus på det forebyggende og holdningsskapende arbeidet er videreført, gjennom undervisning for i underkant av 1800 personer. I tillegg har vi gjennomført de nasjonale kampanjene rettet mot brukerne i alle kommunene. Åpen brannstasjon er populært og vi hadde ca besøkende på brannstasjonene. Elektronisk informasjonsarbeid blir mer og mer viktig. Vi bruker hjemmesiden vår aktivt for å informere brukerne. Antall besøkende er stigende, noe som resulterer i flere henvendelser av forebyggende art. Undervisning av 6.-klassetrinnet i grunnskolen er gjennomført i alle eierkommunene. Dette er en meget motivert målgruppe og gode ambassadører, noe som har resultert i at mange har fått en lokal brannsjef i hjemmet. Vi har som et hovedmål nullvisjon i forhold til omkomne i brann og store branner i forvaltningsområdet.

17 Antall utrykninger er litt nedadgående i 2011 innenfor boligbranner og trafikkulykker. Unødige alarmer har vært omtrent som foregående år. Vi har i 2011 sluppet unna de store hendelsene, men ser en klar dreining av oppdrag relatert til ekstrem vær. Det er store forventninger til brann- og redningstjenesten fra brukerne om bistand og hjelp ved denne type hendelser. Vi har derimot begrenset med ressurser og utstyr til å bistå mer enn i akuttfasen. Skogbrannberedskap Skogbrannsatsningen er blitt videreført i 2011 gjennom investeringer, øvelser og planverk. Det er undervist og avholdt øvelse for egne mannskaper. Vi tegnet i 2009 en nasjonal avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som lederstøtteteam ved større skogbranner for brannvesenene i Norge. Det var en våt og fuktig sommer, uten de store skogbrannene i vår region. Klima endringene gjør at den største risikoen ofte er tidlig på våren, før det blir grønt. Det ble utført noe lederstøttebistand i skogbrannsesongen. I tillegg er vi representert i det nasjonale skogbrannutvalget, som gir oss en god mulighet til å komme med innspill til sentrale myndigheter. innsatsledelse Enhetlig innsatsledelse er innført i Norge for håndtering av store hendelser både innen brann og akutt forurensing. Vi har deltatt i det nasjonale prosjektet med å utvikle systemet, gjennom en veiledning og avvikling av pilotkurs for Norges brannskole. Det har gitt oss anerkjennelse, og ikke minst nyttig erfaring, som kommer ansatte og våre brukere til gode. Samfunnets forventninger til vår håndteringsevne av store hendelser er stor og det betinger at vi har et ensartet system i Norge, hvor alle har en felles terminologi/system som gjør at vi kan bistå hverandre uavhengig av kommunegrenser. ORGANISASJONEN OG ØKONOMI Det er satt i gang en prosess for å se på om vi har den optimale organiseringen i forhold til brukere og ansatte. Det er utarbeidet alternative forslag, som skal på høring blant de ansatte. Administrasjonen har gjennom hele året hatt fokus på økonomistyring. Det har resultert i et resultat på driftssiden i balanse. Det er vi stolte over etter å ha fryst tilskuddet fra eierkommunene i 2 år. Vi har hatt noen vakante stillinger i 2011og sterkt fokus på rasjonell drift i hele selskapet, som har gitt gode og raske resultater. ÅRSRAPPORT

18 18 Årsrapport 2011 Beredskap Beredskapsstyrken har gjennomført de oppgavene som selskapet har beskrevet i virksomhetsplanen for Dette omfatter blant annet: Teknisk vakt i Alvdal og Våler kommune. Flagging på offentlige bygninger. Innbrudds-/brannalarmer G4S. Vedlikehold og merking av brannkummer. Vedlikehold nøkkelsafer. Innsatsplaner. Tilsyn og vedlikehold av sivilforsvarsmateriell. Vedlikehold av biler og utstyr. Deltatt på aksjon boligbrann og i det brannforebyggende arbeidet. Bistått på eksterne kurs i regi av forebyggende avdeling. HMS Årlig fysisk test av røykdykkere. Evaluering etter store branner og ulykker. Årlig helsesjekk er gjennomført i samsvar med planen. Materiell, utstyr og vedlikehold Innkjøpssamarbeidet med hensyn til verneutstyr, bekledning mv. i sammen med stort sett alle kommunene på Østlandet har gitt god gevinst økonomisk. Avtalen har gått ut i Et nytt innkjøpssamarbeid med kommunene i Hedmark og Oppland er pågang, men det er tvilsomt om vi greier å forhandle frem like gode vilkår. I løpet av 2011 er det investert i nytt røykdykker utstyr på de 4 stasjonene som har den tjenesten. I tillegg er det kjøpt inn ny utrykningsbekledning på 2 av stasjonene. Vi utfører nå service og vedlikehold på alt røkdykkerutstyret selv, noe som gir oss en økonomisk gevinst. I tillegg selger vi tjenesten til andre aktører. Vi har også i år hatt større utgifter på sambandsutstyret, noe som skyldes gamle personsøkere, samt noen reparasjoner på noen AKU-stasjoner. Nødnettet, som til stadighet er utsatt, gjør at vi må ta en del investeringer, som vi har utsatt i påvente av nytt samband. Ny mannskapsbil er bestilt og vil bli levert i løpet av februar Utskiftningsplan for kjøretøyer revideres og oppdateres kontinuerlig, for å sikre at kjøretøyene tilfredsstiller de Type utrykninger Antall utrykninger per kommune Husbrann Trafikkulykke Pipebrann Unødige alarmer Bilbrann Skogbrann Annen brann Annen assistanse 0 Våler Elverum Trysil Engerdal Stor-Elvdal Alvdal Tynset Tolga Folldal Rendalen

19 ÅRSRAPPORT krav som settes til utrykningskjøretøy. Fokuset fremover vil bli på utskifting av tankbiler. Spesielle hendelser Ingen store hendelser er registrert i 2011, bort sett fra en sterk økning av hendelser som skyldes miljø og klimaendringer. PERSONELL Det har også i 2011 vært noe utskifting av deltidsmannskaper i noen av kommunene, men ikke så mye som tidligere. Erik Pedersen har permisjon frem til , for å tiltre en stilling ved Norges brannskole.

20 20 Årsrapport 2011 Forebyggende Avdelingens hovedmål er å gjennomføre lovpålagt tilsyn og brannforebyggende tiltak i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer fra DSB, og har som hovedmål å forebygge branner og redusere konsekvens/omfang gjennom målrettet informasjons- og tilsynsarbeid. Avdelingen skal være en serviceinstitusjon for publikum i vårt område. Avdelingen består av tilsynsdel og en feier-/tilsynsdel, med stor aktivitet rettet mot brukere og virksomheter. Tilsynsavdelingen Tilsynsavdeling består av 5 ansatte, som er satt til å ivareta brannsynsobjektene i vår region, samtidig skal vi foreta brannvern opplæring og andre informasjons- og motivasjonstiltak. Det har vært noen utskiftinger/ endringer av ansatte i avdelingen i løpet av Det er pr. d.d branntilsynsobjekter. Disse objektene fordeler seg slik: A-objekter 216, B-objekter 37, C-objekter 16. Det er gjennomført tilsyn nesten etter planen i de særskilte brannobjektene. B og C objekter har blitt nedprioritert i Året 2011 har vi totalt kurset personer i brannvern innen skole, pleie og omsorg, helsevesenet og det private næringslivet. Prosjektet rettet mot brannvernopplæring i landbruket, er videreført i Det er avholdt informasjonsstand i noen av kjøpesentrene i forbindelse med røkvarslernes dag i desember. Aksjon hyttebrann ble gjennomført i påsken med utdeling av informasjonsmateriell til hytteforeninger. Forebyggende avdeling er også aktivt inne i Eldreprosjektet med opplæring av hjemmebasert tjeneste og annen form for hjelp og veiledning til brukerne. Dette prosjektet er nå avviklet, men tiltakene er lagt inn i vår handlingsplan. Avdelingen har deltatt i en samordningsgruppe hvor Arbeidstilsynet, Elsikkerhet Norge og SFT miljøavdeling er med. Målsettingen er samordnet tilsyn. Kontroll av alle fyrverkeriutsalg ble gjennomført etter planen i romjula. Avdelingen er med i en brannetterforskningsgruppe sammen med politiet og Elsikkerhet Norge i vår region. Tynset er fyrtårns kommune i Systematisk Sikkerhetsforvaltning av kommunale bygg. Avdelingen bistår i dette arbeidet. Sammen med Elsikkerhet Norge ble Brannvernuka gjennomført i september med et besøksantall på ca personer. Aksjon boligbrann ble gjennomført i desember hvor vi totalt besøkte ca. 250 boenheter. Feiing og Tilsyn Feierseksjonen i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS består av 2 feierinspektører, i feiermester, 5 feier Kurs forebyggende avdeling Antall deltakere 2009 Antall deltakere 2010 Antall deltakere Antall tilsynsobjekter i hver kommune Antall Utført Utført Antall Varmearbeider Brannvern Undervisning 6. klasse Helse Diverse 0 Våler Elverum Trysil Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 10 2 Årsrapport 2010 Styrets beretning 2010 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2009 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 09 2 Årsrapport 2009 Styrets beretning 2009 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 1 Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 1 Innhold 03 Styrets beretning 05 Resultatregnskap 06 Balanse 07 Kontantstrømoppstilling 08 Noter 13 Revisjonsberetning 14 Årets virksomhet 16 Administrasjonen 17 Beredskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1

Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Årsrapport 2007 ÅRSRAPPORT 2007 1 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter 8 Revisjonsberetning 13 Årets virksomhet 15 2 Årsrapport 2007 Styrets beretning

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer