Tolia Tidende. 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret."

Transkript

1 Tolia Tidende 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring av Tolia brl. Styret har besluttet å jobbe videre med et mål om å inngå en avtale med Sikring24. Denne avtalen vil kortfattet si at hver boenhet vil få installert én brannvarsler på egnet sted med direkte tilkobling til Brannvesenet. S24 vil komme på en befaring der hver enkelt vil få nærmere informasjon om hva S24 vil kunne tilby, som innbruddsalarm og nøkkelassistanse, i tillegg til brannvarsling. Styret og S24 anbefaler én varsler i hver etasje. Installering av flere varslere pr boenhet innebærer en engangskostnad på kr 990,- pr varsler, som betales av den enkelte beboer. S24 drifter hele anlegget, inkludert kontroll og batteriskifter. S24 vil kunne overta alle andre individuelle avtaler hver enkelt måtte ha uten ekstra kostnader. Det vil bli behov for S24 å få et nøkkelsett til hver bolig som blir plassert i godkjent og alarmert sikkerhetsskap på egnet sted, i tillegg vil ca 6 små sentraler/sendere måtte plasseres i noen boder hos beboerne. Kostnaden for borettslaget vil ligge på i underkant av tusen kroner pr leilighet pr år. Styret er igjennom HMS-forskrifter pålagt å påse at brannsikringen i borettslaget følges opp, og å tilstrebe bedret sikkerhet. Alle skal kunne føle seg så trygge som mulig i sitt eget hjem og denne avtalen vil bidra til dette og gi borettslaget et veldig godt løft innen brannsikring. Dette medfører også reduserte forsikringskostnader for borettslaget, og vil også gi en forsikringsrabatt på innboforsikringen. Eventuelle synspunkter om saken sendes styret innen 19. desember, slik at en avtale kan inngås før jul. Se vedlagte dokumentasjon, Brannvarslingssystem - Tolia borettslag og Tilbud fra S24. ØKONOMI Prognosen for borettslagets disponible midler ved utgangen av 2014 vil bli på ca kr ,-. For 2015 fortsetter styret å arbeide mot bedret likviditet. Målet er å ha disponible midler nær 1 million ved årets slutt og at dette skal være en retningslinje for borettslaget over tid. Dette vil på sikt kunne møte større utgifter og gi en stabil og forutsigbar husleie. I budsjettet for 2015 legger styret opp til en reduksjon av den ordinære husleien med ca 25 %. Her vil det være individuelle forskjeller som følge av individuelle tillegg utover den ordinære husleien (dvs der beboer har valgt å nedbetale garasje og nye piper over husleia) Ved nærmere spørsmål ta kontakt, så kan styret hjelpe med å synliggjøre din konkrete husleie. Reduksjonen vil fremkomme på egen linje på husleieblankettene for USBL sender ut dette innen kort tid. GANGVEIEN TOGANGEN Styret har prøvd å få kommunen til å utbedre gangveien fra brua og ned til Vestsiden barnehage. Denne strekningen har mange hull og dårlig asfalt flere steder samt dårlig belysning, dette kan skape unødige skader og flere føler seg heller ikke trygge ved å ferdes her og velger heller å gå på veien mellom garasjene. Tilbakemeldingen fra kommunen er at de ikke kommer til å gjøre forbedringer ut over det som er helt nødvendig vedlikehold i deres øyne. Det vil si at store sprekker og hull i asfalten kan utbedres. Styret vil følge opp dette og oppfordrer beboere også til å klage til kommunen på dette. VEDLIKEHOLDSBEHOV! Ber om at nødvendige vedlikeholdsbehov som oppdages fortløpende rapporteres til styret. Minner også om viktigheten av å rense takrenner og stengning av utekraner for å hindre lekkasjer ved frostsprengning.

2 Tolia Tidende 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. PIPENE Arbeidet med utskiftingen er i sluttfasen og når de siste er utført vil dokumentasjonen bli oversendt Brannvesenet. Styret er veldig fornøyd med gjennomføringen av dette prosjektet og arbeidet som har blitt gjort. For de som har valgt å betale for skifte av pipe over husleien vil dette komme som et tillegg på ca 500,- kr pr mnd over 5 år. USBL vil beregne og legge inn riktig tall på husleiefakturaen når dette er klart. Som videreformidlet fra Brannvesenet tidligere, må de som ikke har utført pipeutskiftning i år regne med å kunne få et fyringsforbud. BRANNAPPARATER. Det ble utdelt nye apparater under dugnaden i oktober. GARASJENE Vi har hatt en befaring med leverandøren av garasjene og det er veldig viktig at hver og en sørger for å smøre hjulene og hengslene på portene, samt hjulskinnene en gang i året. Bruk WB40 eller lignende smøremiddel, står i fellesgarasjen, sett tilbake etter bruk. Fallet i garasjene er riktig i forhold til det som er bestilt. For at vannet skal renne må det være et fall på 2% eller mer, som utgjør 12 cm på 6 m. Bruk en kost eller lignende for å koste ut oppsamlet vann når dette er nødvendig. Er det spesielle tilfeller ser styret på dette igjen. Som nevnt tidligere skal det tilbakebetales kr 4012,50 til beboere med nye garasjer, utbetalingen skjer i desember. Dette er kostnader knyttet til opparbeidelse av asfalt rundt garasjene som alle skulle være med på å dekke. Ekstra kostnader for oppgradering av de gamle garasjene på kr 6393,75 vil bli tillagt hver enkelt som har disse garasjene og dette vil ikke medføre noen høyere husleie, men en økt innbetalingstid på ca 16 mnd. PARKERING De som har bedt om fast parkeringsplass til bil nr 2 har nå fått dette. Plassene mot Alværnlia (8 plasser) vil bli midlertidig merket med nummer og Bilregistreringsnummer. En mer permanent merking vil komme på plass utover våren. Se vedlegg. Styret forbeholder seg retten til å avvikle faste plasser om situasjonen endrer seg. Styret må igjen påpeke at det ikke er tillatt å parkere inne i Tolia, varetransport er lov, men man skal kjøre ut og parkere i garasjen og ikke bli stående inne på området. Husk også at det må parkeres innenfor de oppmålte parkeringsfeltene slik at alle får en så enkel adkomst til sin garasje som mulig. Kan du ikke komme innenfor det oppmerkede området må du finne deg i å parkere litt lenger unna og gå noen meter ekstra. Igjen de nærmeste plassene er ikke for store biler. DUGNADSTILLEGGET FOR Vil bli utbetalt i januar/februar. Neste styremøte: Slutten av januar Førjulshilsen fra oss i styret. Helge Jørgenvaag Tolia 47, Styreleder, Gro Bjørnstad - Tolia 37, Nestleder. Oddgeir Hatlemark - Tolia 45, Hannah Jønland Togangen 24, Christoffer Sandvig - Tolia 46 og Johan Brox Fulford - Tolia 24 Vedlegg: Brannvarslingssystem - Tolia borettslag, Tilbud fra S24 og parkeringsoversikt.

3 Tolia Tidende 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Kontakt: /

4 Faste P-plasser Sør mot Alværnlia P-Plassnr VEST Tolia nr 24 Tog Skråplass Navn Johan Fulford Laimonas Vinikatis Dzabrail Sjaripovitsj Anders Fredriksen Anders Olaussen Bror Indrevold Berit Pettersen Helge Jørgenvaag for Henger Bil NR KH CF Tolia 4 BD BD80261 DL BP DK Garasjenr Tolia nr Tog Navn Asbjørn Forsland Lasse Owesen Tom Strømnes Arne Jørgensen Gunn Pettersen Morten Ramberg Laimonas Vinikatis Tynlee Tandberg Ursula Buraczewsk Garasjenr Tolia nr Tog Tog Tog Navn Kjersti Jørandli Arne Ruud Bente Eide Tore S Olsen Trude Falch Siv Bergseth Bente Høgsaas Unni Eikenes Eva Hansen ØST VEST Garasjenr Tolia nr Navn Morten Lunde Haile Tesfazion Johan Fulford Remi Moen Dag Stangnes Amet Ferati Håkon B. Myhr Bror Indrevold Oddgeir Hatlemark Helge Jørgenvaag Garasjenr Tolia nr Tog 26 8 Navn Steinar Bjørndalen Christoffer Sandvig Klaus Dalseth Erik Hoff Hansen Gunnar Eie Anders Olaussen Bjørn Nyborg Ketil Jensehagen Per Erik Bugge Line Varner Gjesteparkering Nord 11 plasser De Nye/gamle garasjene De Nye/gamle garasjene Nord Sør Garasjenr Tolia nr Felles 22 Tog 32 Tog Navn Garasjen Anders Fredriksen Merete Torstensen Hannah Jønland Andre Johannessen Jørgen Norendal utleie Berit Pettersen Lasse Owesen

5 Vedlegg november 2014 Brannvarslingssystem - Tolia borettslag 1 Bakgrunn Tolia borettslag har over lang tid ønsket å oppgradere borettslagets brannvarslingssystemet. Hovedsakelig for å øke sikkerheten for beboerne i borettslaget, men også for å sikre at styrets, og spesielt styrelederens, ansvar ivaretas på en skikkelig måte. På generalforsamlingen inneværende år ble styret gitt fullmakt til å gå til anskaffelse av nytt brannvarslingssystem forutsatt at tilbud fra ulike leverandører ble vurdert. På bakgrunn av dette har styret innhentet tilbud fra to leverandører, Norsk Brannvern og Sikring 24. I tillegg til at tilbudene er innhentet har Sikring24 deltatt på et styremøte for å redegjøre mer detaljert for tilbudet sitt. Et tilsvarende møte er ikke gjennomført med Norsk Brannvern, men styret har hatt løpende kontakt med Norsk Brannvern for å innhente informasjon når det har vært nødvendig. For å vurdere tilbudene fra de to leverandørene mot hverandre har styret hovedsakelig fokusert på tre kriterier. Disse tre er hurtig varsling, systemets robusthet og pris. I tillegg inneholder denne vurderingen et eget avsnitt om andre momenter. Disse har ikke vært avgjørende for valget, men de er allikevel verdt å nevne. 2 Redegjørelse 2.1 Hurtig varsling For styret har hurtig varsling vært det viktigste kriteriet for valg av nytt brannvarslingssystem. Med hurtig varsling menes både at Brannvesenet varsles så raskt som mulig, og at boenhetene som tilhører samme rekke som enheten der en eventuell brannalarm utløses, varsles uten unødvendig forsinkelse. Det vil si at det har vært ønskelig med en form for serievarsling internt i hver rekke. Med tanke på at Tolia borettslag består av bygninger uten særskilt brannskille mellom de enkelte boenhetene anses denne serievarslingen for å være spesielt viktig Sikring 24 Automatisk varsling av Brannvesenet inngår i systemet som leveres fra Sikring24. Sikring24 har en sentral som døgnkontinuerlig overvåker alle anlegg de har ansvaret for. Når denne sentralen registrerer at en brannalarm utløses ringer de til det eller de telefonnumrene som er registrert på den aktuelle alarmen for å sjekke at det ikke er en falsk alarm. Deretter sørger sentralen til Sikring24 for at det lokale Brannvesenet varsles. I tillegg ringes naboene for å sikre at de blir varslet så raskt som mulig. Det er viktig å presisere at Sikring24 ikke venter med å varsle Brannvesenet dersom de ikke når fram på noen av de registrerte telefonnumrene Norsk Brannvern Systemet fra Norsk Brannvern er ikke tilkoblet noen sentral eller Brannvesenet. Når en brannalarm utløses blir alle alarmene som tilhører samme rekke utløst etter en

6 Vedlegg november 2014 forhåndsinnstilt tidsfosinkelse. Grunnen til at man vanligvis velger å ha en tidsforsinkelse er for at naboer ikke skal varsles dersom alarmen skyldes for eksempel matos. Det vil altså si at serievarsling internt i de enkelte rekkene skjer automatisk etter en gitt tidsforsinkelse. Utover denne serievarslingen utløser ikke dette systemet andre hendelser Drøfting Begge systemene ivaretar ønsket om serievarsling internt i de enkelte rekkene. Systemet til Sikring24 ivaretar dette ved at varslingen skjer gjennom en sentral som ringer de enkelte beboerne, mens serievarslingen skjer automatisk med systemet til Norsk Brannvern. I utgangspunktet virker Norsk Brannvern sitt system noe mer sikkert fordi det er færre involverte ledd. Dessuten kan man tenke seg situasjoner der enkelte beboere ikke har telefonen tilgjengelig eller at man av en eller annen grunn ikke registrerer at telefonen ringer. På den annen side må man huske at det uansett vil være en tidsforsinkelse med Norsk Brannvern sitt system, og denne forsinkelsen vil sannsynligvis være like lang som den som oppstår som følge av varsling gjennom Sikring24 sin sentral. Det er selvfølgelig mulig å justere tidsforsinkelsen på Norsk Brannvern sitt system helt ned til 0 sekunder, men da må man også påregne flere falske alarmer. Dermed vil det også være en viss fare for at beboernes tillit til brannsystemet svekkes. Det er bare systemet til Sikring24 som inkluderer varsling av Brannvesenet. Dersom brannalarmen starter vil sannsyligvis beboeren i den aktuelle enheten være i stand til å varsle Brannvesenet på egen hånd, og sannsynligvis tilnærmet like raskt som sentralen til Sikring24. Her er det imidlertid mange usikkerhetsfaktorer. Det er ikke sikkert det er noen som er hjemme i den aktuelle boenheten, og det er ikke tvil om at situasjonen i forbindelse med en brann kan være av en slik karakter at man ikke har overskudd til eller er i stand til å varsle på egen hånd Delkonklusjon Begge systemene sørger for serievarsling internt i det enkelte rekkene. Løsningene skiller seg fra hverandre, men det er vanskelig å si om den ene løsningen er bedre enn den andre. Det kommer an på hva man er villig til å akseptere av falske alarmer, og den aktuelle situasjonen når en brannalarm utløses. Med tanke på varsling av Brannvesenet framstår løsningen til Sikring24 som den mest pålitlige. Dermed er det også denne løsningen som best imøtekommer kravet om hurtig varsling. 2.2 Systemets robusthet Det har vært viktig for styret å velge et system som vil fungere godt over tid, og som beboerne har tillit til at vil fungere den dagen det faktisk er behov for det Sikring24 Sikring24 har en bemannet sentral som overvåker de enkelte brannalarmene døgnkontinuerlig. Det vil si at eventuelle feil på anlegget oppdages umiddelbart, og dermed kan disse feilene utbedres raskt. I tillegg inkluderer tilbudet fra Sikring24 en løpende service-avtale som sikrer pålitelig drift over tid.

7 Vedlegg november Norsk Brannvern Norsk Brannvern har ikke noen bemannet sentral som overvåker anlegget. Overvåkingen skjer gjennom at alle alarmene i hver enkelt boligrekke er koblet til en automatisk sentral som overvåker alle alarmene i den enkelte boligrekken. Eventuelle feil registreres i denne sentralen, men sannsynligvis må det tilkalles en tekniker å få slike feil utbedret. Norsk Brannvern tilbyr også en service-avtale, men den er ikke inkludert i tilbudet Drøfting Systemet til Sikring24 framstår som svært robust. Særlig med tanke på at anlegget overvåkes kontinuerlig. I utgangspunktet er det ingenting som tilsier at systemet til Norsk Brannvern skal være noe mindre robust, men det har ikke tilsvarende overvåking som systemet til Sikring Delkonklusjon Systemet til Sikring24 er den løsningen som best imøtekommer kravet om robusthet. 2.3 Pris Det er selvfølgelig fristende å si at pris ikke skal være relevant når man velger et brannvarslingssystem. Tolia borettslag er imidlertid et fellesskap som representerer ulike interesser og som har begrensede ressurser. Det er altså ikke til å komme bort fra at pris er relevant. Derfor har det vært viktig for styret å velge et brannvarslingssystem som framstår som prisgunstig uten at det går på akkord med sikkerheten. Alle prisene er eks. mva Sikring24 Engangsinvestering Alarmsentral GSM-sender 4 Inkl Røykvarsler 45 Inkl SUM 9834 Løpende kostnader pr mnd Alarmsentral GSM-sender Alarmavtale SUM 2367 Det vil si at totalkostnaden over en femårsperiode inkludert service-avtale blir ,- eks mva ( ,- inkl mva) Norsk Brannvern Enganginvestering Alarmsentral Skap med varmeelement Røykvarslere Montering* SUM *Prisen på montering tar utgangspunkt i 25 timer arbeid Løpende kostnader pr mnd Ukjent Det er mulig å akseptere tilbudet fra Norsk Brannvern uten å inngå noen form for service-avtale. I så fall begrenses kostnadene til engangsinvesteringen på ,- eks mva ( ,- inkl mva). Prisen på en eventuell service-avtale er ikke kjent.

8 Vedlegg november Drøfting Det er litt vansklig å sammenligne prisen på de to tilbudene. Hvis vi utelukkende ser på minimumsprisen over en femårsperiode representerer tilbudet fra Norsk Brannvern den laveste kostnaden. Styret synes imidlertid ikke det er aktuelt å gjøre en såpass stor investering uten å inkludere en serviceavtale. Selv om vi tar høyde for en slik serviceavtale er det imidlertid vanskelig å sammenligne tilbudene. Dette fordi de løpende kostnadene i tilbudet fra Sikring24 inkluderer varsling av Brannvesenet gjennom en bemannet sentral. Således er den eneste reelle sammenligningen vi kan gjøre av de to tilbudene de kostnadene som er knyttet til engangsinvesteringen som inkluderer selve anlegget med varslere og montering av disse. Her framstår tilbudet fra Sikring24 som det klart gunstigste. Prisene på utstyret som leveres av Sikring24 ligger jevnt over noe lavere enn prisene på utstyret fra Norsk Brannvern. I tillegg benytter Norsk Brannvern et system som gjør det nødvendig å benytte skap med varmeelement for sikre forsvarlig drift av sentralene. Sikring24 benytter eksisterende bygningsmasse slik at det ikke er nødvendig å benytte tilsvarende skap Delkonklusjon Tilbudet fra Sikring24 framstår som det gunstigste med tanke på pris. 2.4 Andre momenter Begge tilbudene inkluderer én røykvarsler per boenhet, men både Norsk Brannvern og Sikring24 anbefaler å ha én varsler i hver etasje. Dette kommer i så fall i tillegg til prisen i tilbudene. Dersom enkelte beboere allerede har inngått avtale med Sikring24 eller andre selskaper kan disse avtalene overføres vederlagsfritt til en kollektiv avtale for Tolia borettslag. Sikring24 tar seg i så fall av alt det praktiske. Sikring24 tilbyr også avtaler om innbruddsalarm som den enkelte beboer kan velge å tegne. Sikring24 er avhengig av å gjøre en befaring i borettslaget for å finne egnede plasser for montering av alarmsentralene, samt å endelig slå fast hvor mange sentraler det er nødvendig å montere. Utrykning ved falske alarmer er inkludert i tilbudet fra Sikring24 Alarmanleggene er forsikringsgodkjent og gir grunnlag for forsikringsrabatt. 3 Konklusjon Med bakgrunn i de kriteriene styret har brukt for å vurdere tilbudet fra henholdsvis Sikring24 og Norsk Brannvern er det tilbudet fra Sikring24 som kommer best ut. Faktisk synes det som om Sikring24 representerer det beste tilbudet målt mot samtlige kriterier hurtig varsling, systemets robusthet og pris. Derfor ønsker styret å invitere Sikring24 til å gjøre en bafaring i borettslaget for å komme fram til en endelig avtale om innkjøp av brannvarslingssystem. Styret i Tolia brl.

9 Tilbud Brannalarm Utarbeidet av S24 for Tolia Borettslag Brannalarm med nabovarsling og direkte utrykning fra Brannvesenet Vedlagt følger oppdatert tilbud på montering av felles Brannalarm tilknyttet døgnbemannet alarmsentral med direkte utrykning fra Søndre Follo Brannvesen, avd. Nesodden. Produktbeskrivelse Antall Montering Alarmavtale/ mnd Brannalarm sentral med backup strøm ,00 516,00 Signalforsterker/ repeater ,00 GSM sender (sikker alarmoverføring GSM/GPRS) 45 Inkl 87,00 Røykvarsler optisk med varmedeteksjon (trådløs) Alarmavtale utrykning S24/ Brannvesenet 1764,00 Sum eks mva 9834, ,00 Fri utrykning og service inkludert* Alarmavtalen sikrer 24 timers beredskap og profesjonell utrykning ved mottatt alarm. Utrykninger, driftsovervåking og serviceavtale er inkludert i avtalen. Tilbudet forutsetter at alarmavtale/ abonnement løper i min. 36 mnd. Valgfritt tilvalg beboere Brannalarm Beboere som ønsker flere røykvarslere med direktekobling til alarmsentral og Brannvesenet kan få dette levert til en engangskostnad á kr 990,- Innbruddsalarm - Beboere som ønsker innbruddsalarm får tilbud om dette til spesialpris kr 279,00 per mnd (fri montering av grunnpakke med 3 innbruddssensorer eller fri bytte fra eksisterende alarmleverandør). S24 ordner alt det praktiske med eksisterende alarmselskap for de som ønsker å bytte. Alle priser for tilvalg er oppgitt inkl mva og vil bli fakturert den enkelte beboer. Tilvalg som den enkelte velger påvirker ikke borettslagets alarmavtale/ abonnement. Styrets ansvar i sameier og borettslag De fleste branner utvikler seg svært raskt. Beboerne og Brannvesenet må varsles om at det brenner så tidlig som mulig. Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte. Det er eier, representert ved styret i borettslaget eller sameiet, som har ansvaret for at det blir montert røykvarsler i hver boenhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sikring 24 AS Vardeveien 5 / 1450 Nesoddtangen / Tlf.: / E-post: Organisasjonsnummer NO.: MVA

10 Rask utrykning redder liv og verdier Sikring24 er alene om å ha avtale om direkte utrykning fra Brannvesen. Når alarmen går, ringer vi alltid på forhånd. Dersom ingen svarer rykker brannvesenet umiddelbart ut samtidig som alarmsentralen varsler nærmeste naboer. Den korte kjøretiden alene betyr økt trygghet i forhold til Brann! Vennlig hilsen Sikring24 AS Petter B Schjelderup Daglig leder Tlf: E-post: Sikring 24 AS Vardeveien 5 / 1450 Nesoddtangen / Tlf.: / E-post: Organisasjonsnummer NO.: MVA

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 23. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Innkalling 2009 til ekstraordinær generalforsamling Onsdag 4. November 2009 kl 19:00 På Øvre Diesen Velhus Side 2 SAKSLISTE 1 Konstituering 1.1.Valg av møteleder 1.2.Valg av sekretær 1.3.Valg av 2 andelseiere

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer