Tolia Tidende. 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolia Tidende. 31 årgang 11.12.2014 Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret."

Transkript

1 Tolia Tidende 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. BRANNSIKKERHET I TOLIA S24 På Generalforsamlingen i mai fikk styret fullmakt til å innhente tilbud på brannsikring av Tolia brl. Styret har besluttet å jobbe videre med et mål om å inngå en avtale med Sikring24. Denne avtalen vil kortfattet si at hver boenhet vil få installert én brannvarsler på egnet sted med direkte tilkobling til Brannvesenet. S24 vil komme på en befaring der hver enkelt vil få nærmere informasjon om hva S24 vil kunne tilby, som innbruddsalarm og nøkkelassistanse, i tillegg til brannvarsling. Styret og S24 anbefaler én varsler i hver etasje. Installering av flere varslere pr boenhet innebærer en engangskostnad på kr 990,- pr varsler, som betales av den enkelte beboer. S24 drifter hele anlegget, inkludert kontroll og batteriskifter. S24 vil kunne overta alle andre individuelle avtaler hver enkelt måtte ha uten ekstra kostnader. Det vil bli behov for S24 å få et nøkkelsett til hver bolig som blir plassert i godkjent og alarmert sikkerhetsskap på egnet sted, i tillegg vil ca 6 små sentraler/sendere måtte plasseres i noen boder hos beboerne. Kostnaden for borettslaget vil ligge på i underkant av tusen kroner pr leilighet pr år. Styret er igjennom HMS-forskrifter pålagt å påse at brannsikringen i borettslaget følges opp, og å tilstrebe bedret sikkerhet. Alle skal kunne føle seg så trygge som mulig i sitt eget hjem og denne avtalen vil bidra til dette og gi borettslaget et veldig godt løft innen brannsikring. Dette medfører også reduserte forsikringskostnader for borettslaget, og vil også gi en forsikringsrabatt på innboforsikringen. Eventuelle synspunkter om saken sendes styret innen 19. desember, slik at en avtale kan inngås før jul. Se vedlagte dokumentasjon, Brannvarslingssystem - Tolia borettslag og Tilbud fra S24. ØKONOMI Prognosen for borettslagets disponible midler ved utgangen av 2014 vil bli på ca kr ,-. For 2015 fortsetter styret å arbeide mot bedret likviditet. Målet er å ha disponible midler nær 1 million ved årets slutt og at dette skal være en retningslinje for borettslaget over tid. Dette vil på sikt kunne møte større utgifter og gi en stabil og forutsigbar husleie. I budsjettet for 2015 legger styret opp til en reduksjon av den ordinære husleien med ca 25 %. Her vil det være individuelle forskjeller som følge av individuelle tillegg utover den ordinære husleien (dvs der beboer har valgt å nedbetale garasje og nye piper over husleia) Ved nærmere spørsmål ta kontakt, så kan styret hjelpe med å synliggjøre din konkrete husleie. Reduksjonen vil fremkomme på egen linje på husleieblankettene for USBL sender ut dette innen kort tid. GANGVEIEN TOGANGEN Styret har prøvd å få kommunen til å utbedre gangveien fra brua og ned til Vestsiden barnehage. Denne strekningen har mange hull og dårlig asfalt flere steder samt dårlig belysning, dette kan skape unødige skader og flere føler seg heller ikke trygge ved å ferdes her og velger heller å gå på veien mellom garasjene. Tilbakemeldingen fra kommunen er at de ikke kommer til å gjøre forbedringer ut over det som er helt nødvendig vedlikehold i deres øyne. Det vil si at store sprekker og hull i asfalten kan utbedres. Styret vil følge opp dette og oppfordrer beboere også til å klage til kommunen på dette. VEDLIKEHOLDSBEHOV! Ber om at nødvendige vedlikeholdsbehov som oppdages fortløpende rapporteres til styret. Minner også om viktigheten av å rense takrenner og stengning av utekraner for å hindre lekkasjer ved frostsprengning.

2 Tolia Tidende 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. PIPENE Arbeidet med utskiftingen er i sluttfasen og når de siste er utført vil dokumentasjonen bli oversendt Brannvesenet. Styret er veldig fornøyd med gjennomføringen av dette prosjektet og arbeidet som har blitt gjort. For de som har valgt å betale for skifte av pipe over husleien vil dette komme som et tillegg på ca 500,- kr pr mnd over 5 år. USBL vil beregne og legge inn riktig tall på husleiefakturaen når dette er klart. Som videreformidlet fra Brannvesenet tidligere, må de som ikke har utført pipeutskiftning i år regne med å kunne få et fyringsforbud. BRANNAPPARATER. Det ble utdelt nye apparater under dugnaden i oktober. GARASJENE Vi har hatt en befaring med leverandøren av garasjene og det er veldig viktig at hver og en sørger for å smøre hjulene og hengslene på portene, samt hjulskinnene en gang i året. Bruk WB40 eller lignende smøremiddel, står i fellesgarasjen, sett tilbake etter bruk. Fallet i garasjene er riktig i forhold til det som er bestilt. For at vannet skal renne må det være et fall på 2% eller mer, som utgjør 12 cm på 6 m. Bruk en kost eller lignende for å koste ut oppsamlet vann når dette er nødvendig. Er det spesielle tilfeller ser styret på dette igjen. Som nevnt tidligere skal det tilbakebetales kr 4012,50 til beboere med nye garasjer, utbetalingen skjer i desember. Dette er kostnader knyttet til opparbeidelse av asfalt rundt garasjene som alle skulle være med på å dekke. Ekstra kostnader for oppgradering av de gamle garasjene på kr 6393,75 vil bli tillagt hver enkelt som har disse garasjene og dette vil ikke medføre noen høyere husleie, men en økt innbetalingstid på ca 16 mnd. PARKERING De som har bedt om fast parkeringsplass til bil nr 2 har nå fått dette. Plassene mot Alværnlia (8 plasser) vil bli midlertidig merket med nummer og Bilregistreringsnummer. En mer permanent merking vil komme på plass utover våren. Se vedlegg. Styret forbeholder seg retten til å avvikle faste plasser om situasjonen endrer seg. Styret må igjen påpeke at det ikke er tillatt å parkere inne i Tolia, varetransport er lov, men man skal kjøre ut og parkere i garasjen og ikke bli stående inne på området. Husk også at det må parkeres innenfor de oppmålte parkeringsfeltene slik at alle får en så enkel adkomst til sin garasje som mulig. Kan du ikke komme innenfor det oppmerkede området må du finne deg i å parkere litt lenger unna og gå noen meter ekstra. Igjen de nærmeste plassene er ikke for store biler. DUGNADSTILLEGGET FOR Vil bli utbetalt i januar/februar. Neste styremøte: Slutten av januar Førjulshilsen fra oss i styret. Helge Jørgenvaag Tolia 47, Styreleder, Gro Bjørnstad - Tolia 37, Nestleder. Oddgeir Hatlemark - Tolia 45, Hannah Jønland Togangen 24, Christoffer Sandvig - Tolia 46 og Johan Brox Fulford - Tolia 24 Vedlegg: Brannvarslingssystem - Tolia borettslag, Tilbud fra S24 og parkeringsoversikt.

3 Tolia Tidende 31 årgang Tolia.no Facebook for korte viktige beskjeder fra styret. Kontakt: /

4 Faste P-plasser Sør mot Alværnlia P-Plassnr VEST Tolia nr 24 Tog Skråplass Navn Johan Fulford Laimonas Vinikatis Dzabrail Sjaripovitsj Anders Fredriksen Anders Olaussen Bror Indrevold Berit Pettersen Helge Jørgenvaag for Henger Bil NR KH CF Tolia 4 BD BD80261 DL BP DK Garasjenr Tolia nr Tog Navn Asbjørn Forsland Lasse Owesen Tom Strømnes Arne Jørgensen Gunn Pettersen Morten Ramberg Laimonas Vinikatis Tynlee Tandberg Ursula Buraczewsk Garasjenr Tolia nr Tog Tog Tog Navn Kjersti Jørandli Arne Ruud Bente Eide Tore S Olsen Trude Falch Siv Bergseth Bente Høgsaas Unni Eikenes Eva Hansen ØST VEST Garasjenr Tolia nr Navn Morten Lunde Haile Tesfazion Johan Fulford Remi Moen Dag Stangnes Amet Ferati Håkon B. Myhr Bror Indrevold Oddgeir Hatlemark Helge Jørgenvaag Garasjenr Tolia nr Tog 26 8 Navn Steinar Bjørndalen Christoffer Sandvig Klaus Dalseth Erik Hoff Hansen Gunnar Eie Anders Olaussen Bjørn Nyborg Ketil Jensehagen Per Erik Bugge Line Varner Gjesteparkering Nord 11 plasser De Nye/gamle garasjene De Nye/gamle garasjene Nord Sør Garasjenr Tolia nr Felles 22 Tog 32 Tog Navn Garasjen Anders Fredriksen Merete Torstensen Hannah Jønland Andre Johannessen Jørgen Norendal utleie Berit Pettersen Lasse Owesen

5 Vedlegg november 2014 Brannvarslingssystem - Tolia borettslag 1 Bakgrunn Tolia borettslag har over lang tid ønsket å oppgradere borettslagets brannvarslingssystemet. Hovedsakelig for å øke sikkerheten for beboerne i borettslaget, men også for å sikre at styrets, og spesielt styrelederens, ansvar ivaretas på en skikkelig måte. På generalforsamlingen inneværende år ble styret gitt fullmakt til å gå til anskaffelse av nytt brannvarslingssystem forutsatt at tilbud fra ulike leverandører ble vurdert. På bakgrunn av dette har styret innhentet tilbud fra to leverandører, Norsk Brannvern og Sikring 24. I tillegg til at tilbudene er innhentet har Sikring24 deltatt på et styremøte for å redegjøre mer detaljert for tilbudet sitt. Et tilsvarende møte er ikke gjennomført med Norsk Brannvern, men styret har hatt løpende kontakt med Norsk Brannvern for å innhente informasjon når det har vært nødvendig. For å vurdere tilbudene fra de to leverandørene mot hverandre har styret hovedsakelig fokusert på tre kriterier. Disse tre er hurtig varsling, systemets robusthet og pris. I tillegg inneholder denne vurderingen et eget avsnitt om andre momenter. Disse har ikke vært avgjørende for valget, men de er allikevel verdt å nevne. 2 Redegjørelse 2.1 Hurtig varsling For styret har hurtig varsling vært det viktigste kriteriet for valg av nytt brannvarslingssystem. Med hurtig varsling menes både at Brannvesenet varsles så raskt som mulig, og at boenhetene som tilhører samme rekke som enheten der en eventuell brannalarm utløses, varsles uten unødvendig forsinkelse. Det vil si at det har vært ønskelig med en form for serievarsling internt i hver rekke. Med tanke på at Tolia borettslag består av bygninger uten særskilt brannskille mellom de enkelte boenhetene anses denne serievarslingen for å være spesielt viktig Sikring 24 Automatisk varsling av Brannvesenet inngår i systemet som leveres fra Sikring24. Sikring24 har en sentral som døgnkontinuerlig overvåker alle anlegg de har ansvaret for. Når denne sentralen registrerer at en brannalarm utløses ringer de til det eller de telefonnumrene som er registrert på den aktuelle alarmen for å sjekke at det ikke er en falsk alarm. Deretter sørger sentralen til Sikring24 for at det lokale Brannvesenet varsles. I tillegg ringes naboene for å sikre at de blir varslet så raskt som mulig. Det er viktig å presisere at Sikring24 ikke venter med å varsle Brannvesenet dersom de ikke når fram på noen av de registrerte telefonnumrene Norsk Brannvern Systemet fra Norsk Brannvern er ikke tilkoblet noen sentral eller Brannvesenet. Når en brannalarm utløses blir alle alarmene som tilhører samme rekke utløst etter en

6 Vedlegg november 2014 forhåndsinnstilt tidsfosinkelse. Grunnen til at man vanligvis velger å ha en tidsforsinkelse er for at naboer ikke skal varsles dersom alarmen skyldes for eksempel matos. Det vil altså si at serievarsling internt i de enkelte rekkene skjer automatisk etter en gitt tidsforsinkelse. Utover denne serievarslingen utløser ikke dette systemet andre hendelser Drøfting Begge systemene ivaretar ønsket om serievarsling internt i de enkelte rekkene. Systemet til Sikring24 ivaretar dette ved at varslingen skjer gjennom en sentral som ringer de enkelte beboerne, mens serievarslingen skjer automatisk med systemet til Norsk Brannvern. I utgangspunktet virker Norsk Brannvern sitt system noe mer sikkert fordi det er færre involverte ledd. Dessuten kan man tenke seg situasjoner der enkelte beboere ikke har telefonen tilgjengelig eller at man av en eller annen grunn ikke registrerer at telefonen ringer. På den annen side må man huske at det uansett vil være en tidsforsinkelse med Norsk Brannvern sitt system, og denne forsinkelsen vil sannsynligvis være like lang som den som oppstår som følge av varsling gjennom Sikring24 sin sentral. Det er selvfølgelig mulig å justere tidsforsinkelsen på Norsk Brannvern sitt system helt ned til 0 sekunder, men da må man også påregne flere falske alarmer. Dermed vil det også være en viss fare for at beboernes tillit til brannsystemet svekkes. Det er bare systemet til Sikring24 som inkluderer varsling av Brannvesenet. Dersom brannalarmen starter vil sannsyligvis beboeren i den aktuelle enheten være i stand til å varsle Brannvesenet på egen hånd, og sannsynligvis tilnærmet like raskt som sentralen til Sikring24. Her er det imidlertid mange usikkerhetsfaktorer. Det er ikke sikkert det er noen som er hjemme i den aktuelle boenheten, og det er ikke tvil om at situasjonen i forbindelse med en brann kan være av en slik karakter at man ikke har overskudd til eller er i stand til å varsle på egen hånd Delkonklusjon Begge systemene sørger for serievarsling internt i det enkelte rekkene. Løsningene skiller seg fra hverandre, men det er vanskelig å si om den ene løsningen er bedre enn den andre. Det kommer an på hva man er villig til å akseptere av falske alarmer, og den aktuelle situasjonen når en brannalarm utløses. Med tanke på varsling av Brannvesenet framstår løsningen til Sikring24 som den mest pålitlige. Dermed er det også denne løsningen som best imøtekommer kravet om hurtig varsling. 2.2 Systemets robusthet Det har vært viktig for styret å velge et system som vil fungere godt over tid, og som beboerne har tillit til at vil fungere den dagen det faktisk er behov for det Sikring24 Sikring24 har en bemannet sentral som overvåker de enkelte brannalarmene døgnkontinuerlig. Det vil si at eventuelle feil på anlegget oppdages umiddelbart, og dermed kan disse feilene utbedres raskt. I tillegg inkluderer tilbudet fra Sikring24 en løpende service-avtale som sikrer pålitelig drift over tid.

7 Vedlegg november Norsk Brannvern Norsk Brannvern har ikke noen bemannet sentral som overvåker anlegget. Overvåkingen skjer gjennom at alle alarmene i hver enkelt boligrekke er koblet til en automatisk sentral som overvåker alle alarmene i den enkelte boligrekken. Eventuelle feil registreres i denne sentralen, men sannsynligvis må det tilkalles en tekniker å få slike feil utbedret. Norsk Brannvern tilbyr også en service-avtale, men den er ikke inkludert i tilbudet Drøfting Systemet til Sikring24 framstår som svært robust. Særlig med tanke på at anlegget overvåkes kontinuerlig. I utgangspunktet er det ingenting som tilsier at systemet til Norsk Brannvern skal være noe mindre robust, men det har ikke tilsvarende overvåking som systemet til Sikring Delkonklusjon Systemet til Sikring24 er den løsningen som best imøtekommer kravet om robusthet. 2.3 Pris Det er selvfølgelig fristende å si at pris ikke skal være relevant når man velger et brannvarslingssystem. Tolia borettslag er imidlertid et fellesskap som representerer ulike interesser og som har begrensede ressurser. Det er altså ikke til å komme bort fra at pris er relevant. Derfor har det vært viktig for styret å velge et brannvarslingssystem som framstår som prisgunstig uten at det går på akkord med sikkerheten. Alle prisene er eks. mva Sikring24 Engangsinvestering Alarmsentral GSM-sender 4 Inkl Røykvarsler 45 Inkl SUM 9834 Løpende kostnader pr mnd Alarmsentral GSM-sender Alarmavtale SUM 2367 Det vil si at totalkostnaden over en femårsperiode inkludert service-avtale blir ,- eks mva ( ,- inkl mva) Norsk Brannvern Enganginvestering Alarmsentral Skap med varmeelement Røykvarslere Montering* SUM *Prisen på montering tar utgangspunkt i 25 timer arbeid Løpende kostnader pr mnd Ukjent Det er mulig å akseptere tilbudet fra Norsk Brannvern uten å inngå noen form for service-avtale. I så fall begrenses kostnadene til engangsinvesteringen på ,- eks mva ( ,- inkl mva). Prisen på en eventuell service-avtale er ikke kjent.

8 Vedlegg november Drøfting Det er litt vansklig å sammenligne prisen på de to tilbudene. Hvis vi utelukkende ser på minimumsprisen over en femårsperiode representerer tilbudet fra Norsk Brannvern den laveste kostnaden. Styret synes imidlertid ikke det er aktuelt å gjøre en såpass stor investering uten å inkludere en serviceavtale. Selv om vi tar høyde for en slik serviceavtale er det imidlertid vanskelig å sammenligne tilbudene. Dette fordi de løpende kostnadene i tilbudet fra Sikring24 inkluderer varsling av Brannvesenet gjennom en bemannet sentral. Således er den eneste reelle sammenligningen vi kan gjøre av de to tilbudene de kostnadene som er knyttet til engangsinvesteringen som inkluderer selve anlegget med varslere og montering av disse. Her framstår tilbudet fra Sikring24 som det klart gunstigste. Prisene på utstyret som leveres av Sikring24 ligger jevnt over noe lavere enn prisene på utstyret fra Norsk Brannvern. I tillegg benytter Norsk Brannvern et system som gjør det nødvendig å benytte skap med varmeelement for sikre forsvarlig drift av sentralene. Sikring24 benytter eksisterende bygningsmasse slik at det ikke er nødvendig å benytte tilsvarende skap Delkonklusjon Tilbudet fra Sikring24 framstår som det gunstigste med tanke på pris. 2.4 Andre momenter Begge tilbudene inkluderer én røykvarsler per boenhet, men både Norsk Brannvern og Sikring24 anbefaler å ha én varsler i hver etasje. Dette kommer i så fall i tillegg til prisen i tilbudene. Dersom enkelte beboere allerede har inngått avtale med Sikring24 eller andre selskaper kan disse avtalene overføres vederlagsfritt til en kollektiv avtale for Tolia borettslag. Sikring24 tar seg i så fall av alt det praktiske. Sikring24 tilbyr også avtaler om innbruddsalarm som den enkelte beboer kan velge å tegne. Sikring24 er avhengig av å gjøre en befaring i borettslaget for å finne egnede plasser for montering av alarmsentralene, samt å endelig slå fast hvor mange sentraler det er nødvendig å montere. Utrykning ved falske alarmer er inkludert i tilbudet fra Sikring24 Alarmanleggene er forsikringsgodkjent og gir grunnlag for forsikringsrabatt. 3 Konklusjon Med bakgrunn i de kriteriene styret har brukt for å vurdere tilbudet fra henholdsvis Sikring24 og Norsk Brannvern er det tilbudet fra Sikring24 som kommer best ut. Faktisk synes det som om Sikring24 representerer det beste tilbudet målt mot samtlige kriterier hurtig varsling, systemets robusthet og pris. Derfor ønsker styret å invitere Sikring24 til å gjøre en bafaring i borettslaget for å komme fram til en endelig avtale om innkjøp av brannvarslingssystem. Styret i Tolia brl.

9 Tilbud Brannalarm Utarbeidet av S24 for Tolia Borettslag Brannalarm med nabovarsling og direkte utrykning fra Brannvesenet Vedlagt følger oppdatert tilbud på montering av felles Brannalarm tilknyttet døgnbemannet alarmsentral med direkte utrykning fra Søndre Follo Brannvesen, avd. Nesodden. Produktbeskrivelse Antall Montering Alarmavtale/ mnd Brannalarm sentral med backup strøm ,00 516,00 Signalforsterker/ repeater ,00 GSM sender (sikker alarmoverføring GSM/GPRS) 45 Inkl 87,00 Røykvarsler optisk med varmedeteksjon (trådløs) Alarmavtale utrykning S24/ Brannvesenet 1764,00 Sum eks mva 9834, ,00 Fri utrykning og service inkludert* Alarmavtalen sikrer 24 timers beredskap og profesjonell utrykning ved mottatt alarm. Utrykninger, driftsovervåking og serviceavtale er inkludert i avtalen. Tilbudet forutsetter at alarmavtale/ abonnement løper i min. 36 mnd. Valgfritt tilvalg beboere Brannalarm Beboere som ønsker flere røykvarslere med direktekobling til alarmsentral og Brannvesenet kan få dette levert til en engangskostnad á kr 990,- Innbruddsalarm - Beboere som ønsker innbruddsalarm får tilbud om dette til spesialpris kr 279,00 per mnd (fri montering av grunnpakke med 3 innbruddssensorer eller fri bytte fra eksisterende alarmleverandør). S24 ordner alt det praktiske med eksisterende alarmselskap for de som ønsker å bytte. Alle priser for tilvalg er oppgitt inkl mva og vil bli fakturert den enkelte beboer. Tilvalg som den enkelte velger påvirker ikke borettslagets alarmavtale/ abonnement. Styrets ansvar i sameier og borettslag De fleste branner utvikler seg svært raskt. Beboerne og Brannvesenet må varsles om at det brenner så tidlig som mulig. Styret er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte. Det er eier, representert ved styret i borettslaget eller sameiet, som har ansvaret for at det blir montert røykvarsler i hver boenhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sikring 24 AS Vardeveien 5 / 1450 Nesoddtangen / Tlf.: / E-post: Organisasjonsnummer NO.: MVA

10 Rask utrykning redder liv og verdier Sikring24 er alene om å ha avtale om direkte utrykning fra Brannvesen. Når alarmen går, ringer vi alltid på forhånd. Dersom ingen svarer rykker brannvesenet umiddelbart ut samtidig som alarmsentralen varsler nærmeste naboer. Den korte kjøretiden alene betyr økt trygghet i forhold til Brann! Vennlig hilsen Sikring24 AS Petter B Schjelderup Daglig leder Tlf: E-post: Sikring 24 AS Vardeveien 5 / 1450 Nesoddtangen / Tlf.: / E-post: Organisasjonsnummer NO.: MVA

Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem.

Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem. KRAV FRA BRANNVESENET / FEIEREN NYE PIPER. Det vil bli fyringsforbud for de gamle stålpipene før neste fyringsperiode! Ref Brannvesenet. Piper som ikke har ildsted blir stående ubrukt og fjernet når taket

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Som sekretær ble valgt: Brita Marie Wærriø. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Som sekretær ble valgt: Brita Marie Wærriø. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 14.mai 2014 kl 1900 Sted: Misjonskirken ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Tolia brl. SAK 1: a KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand.

Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand. Tvedestrand, januar 2017 Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand. Formål: Formålet med avtalen er å få en raskest mulig varsling av brann for å hindre at hus i den verneverdige delen av

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Tilstede var 27 seksjonseiere og - med fullmakt til sammen 27 stemmeberettigede.

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Møteprotokoll - Styret i Sameiet Horgvegen 13-17

Møteprotokoll - Styret i Sameiet Horgvegen 13-17 Møteprotokoll - Styret i Sameiet Horgvegen 13-17 Dato: 2015-04-27 Avsatt tid: 18:00 til 20:00 Møte innkalt av: Styreleder A. Johansen Møtetype: Sameiermøte for Styret i Sameiet Horgvegen 13-17 Møteleder:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Når katta er borte danser musene på bordet Brannvernkonferansen 2015, Jon Carlsen, adm. direktør, Boligbygg Oslo KF

Når katta er borte danser musene på bordet Brannvernkonferansen 2015, Jon Carlsen, adm. direktør, Boligbygg Oslo KF Når katta er borte danser musene på bordet Brannvernkonferansen 2015, Jon Carlsen, adm. direktør, Boligbygg Oslo KF Hvem er Boligbygg? Oslo og Norges største boligutleier Eier, drifter og forvalter alle

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008

Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008 Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008 Sjefingeniør Anders Arnhus Forebyggende samfunnsoppgaver DSB Forkortet versjon for bruk på brannvesenseminar 2009 Antall Antall boligbranner fordelt pr

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag. Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2012 i Tverrbakken borettslag Avholdt: 24.05.12 Sted: Fellesrommet, Tverrbakken 1 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

O k s v a l I I I S a m e i e. - Sak 2 - Informasjon om styrets arbeid første halvår 2011

O k s v a l I I I S a m e i e. - Sak 2 - Informasjon om styrets arbeid første halvår 2011 - Sak 2 - Informasjon om styrets arbeid første halvår 2011 Styrets arbeid i 2011 Daglig drift av sameiet og barnehagen Nytt intern kontrollsystem Kartlegging av styrets ansvarsområder, lover og forskrifter

Detaljer

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo ---

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 6. mai 2009 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Reglement for kjøring og parkering i Furulia borettslag Revidert og gjelder fra oktober SIDE 1. Parkeringsansvarlig Parkeringsområder 2

Reglement for kjøring og parkering i Furulia borettslag Revidert og gjelder fra oktober SIDE 1. Parkeringsansvarlig Parkeringsområder 2 Innhold SIDE 1. Parkeringsansvarlig 2 2. Parkeringsområder 2 3. Generelle regler 3 4. Gjesteparkering 3 5. Reserverte plasser 4 6. Tildeling 4 7. El-bil og ladbar hybrid 4 8. Opphør av leieforhold 5 9.

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE

VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE VEDLIKEHOLD OG SERVICE FOR KUN KR 18,- PR. DAG NORDISK BOLIGSERTIFISERING AS TAR VARE PÅ DIN BOLIG OG SIKRER VERDIER M ED ÅRLIG VEDLIKEHOLD OG SERVICE BOLIGENS TILSTAND? VI HAR UTVIKLET SYSTEMENE OG HAR

Detaljer

Saksframlegg. BRANNVERN I SYKEHJEM, OMSORGSBOLIGER OG BOLIGSTIFTELSEN FOR TRYGDE- BOLIGER Arkivsaksnr.: 05/33408

Saksframlegg. BRANNVERN I SYKEHJEM, OMSORGSBOLIGER OG BOLIGSTIFTELSEN FOR TRYGDE- BOLIGER Arkivsaksnr.: 05/33408 Saksframlegg BRANNVERN I SYKEHJEM, OMSORGSBOLIGER OG BOLIGSTIFTELSEN FOR TRYGDE- BOLIGER Arkivsaksnr.: 05/33408 Forslag til vedtak: 1. Formanskapet tar rådmannens rapport om status for arbeidet med brannvern

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie Mandag 1. desember 2008, kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE.

FØR ET DRYPP BLIR EN OVERSVØMMELSE. FÅ DIN GROHE SENSE NÅ! SE FILMENE våre på youtube.com/grohe.com KONTAKT en GROHE-installatør på find-installer.grohe.com grohe.no Følg oss KJØP GROHE SENSE på grohesense.grohe.com 98001421 FØR ET DRYPP

Detaljer

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag

Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag Overordnet vedlikeholdsplan for Ullernfaret Grendelag 1. versjon våren 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Asfaltering av gangveier og parkeringsplasser... 3 3 Utbedring eller gjenoppbygging av utvalgte garasjerekker...

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler.

SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129. 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG. NR. 993 402 129 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14.09.2011 kl. 19:00 ble det avholdt styremøte i Sameiet Vestsiden 1 (Jarlsø) i Servicebyggets lokaler. Tilstede var: Atle Omli, Andreas

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Vedlikeholdsprosjekter Informasjonsmøte

Vedlikeholdsprosjekter Informasjonsmøte * Vedlikeholdsprosjekter 2017-2018 Informasjonsmøte 4.9.2017 * Vedlikehold - prinsipper *Nyheter i styret *Orientering om vedlikehold i 2016-17 *Orientering om vedlikehold fremover *Orientering om SYKKELBOD

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3

Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Dokumentsenter 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Fra: Berg, Anne Berit Bjørheim Sendt: 31. oktober 2012 13:27 Til: Dokumentsenter Emne: 38/1824 VS: Ferdigattest IVU3 Sendt: 30. oktober 2012 15:49 Takk skal du ha, da avventer vi kommunens tilbakemelding.

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Referat fra årsmøte i Hoff Terrasse Sameie

Referat fra årsmøte i Hoff Terrasse Sameie Sameiet "Uoff Terrasse Sameie Referat fra årsmøte i Hoff Terrasse Sameie 29. april 2008 kl. 18.00, ble det avholdt ordinært sameiermøte i sameiet Hoff Terrasse Sameie på Skøyen Atrium. Til stede var 48

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer. TROND S. ANDERSEN Byggesaksdagene 2017

Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer. TROND S. ANDERSEN Byggesaksdagene 2017 Brannsikkerhet evalueringer og erfaringer TROND S. ANDERSEN Tema Praktiske eksempler Brannevalueringer Feil i prosjektering og utførelse Evaluering av brannen i BASA-Huset Oppdrag utført av Direktoratet

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel

Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Informasjonsmøte og tilleggsinformasjon vedrørende NextGenTel Styret har notert seg at det er en del spørsmål og uro rundt valg av ny TV- og bredbånds-leverandør for borettslaget. For å sikre at alle andelseiere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Turtergården Bulletin - Julen 2014

Turtergården Bulletin - Julen 2014 Turtergården Bulletin - Julen 2014 Her er status om ting som skjer, informasjon, vedlikeholdstips og annet fra styret i Turtergården borettslag. Vi oppfordrer dere til å lese hele brevet og minner om at

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013

INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: Nye beboere Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Styremøte 7. oktober 2013

Styremøte 7. oktober 2013 Styremøte 7. oktober 2013 Sted: Tåsenveien 14 E, hos Christian Til stede: Espen Brandt, Anette Gundersen, Tore Broholt, Christian Nissen. Forfall: Axl Neurauter, Berit Nyman Referent: Anette Gundersen

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer