Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000"

Transkript

1 I moderne bygningsmasse med mange mennesker tilstede og store verdier plassert eller installert, vil behovet for ulike sikkerhetsanlegg stadig øke. Konsekvensen ved et uhell eller en større ulykke blir mer og mer dramatisk i et marked som setter økende krav til leveringsevne og kvalitet. De ulike sikkerhetsanleggene vil ta hånd om de ulike trusselforholdene så som brann, uønsket inntrenging, innbrudd, overfall og overvåking av tilgang til bygningsmassen. Videre også alle mulige forhold for driftskontroll for unormale eller alvorlige misforhold i bygningsmassen. De ulike overvåkningssystemene kan samordnes og styres fra det overordnede fargegrafiske presentasjonssystemet MM8000. Mellom de underliggende sikkerhetssystemene og MM8000 foregår en kontinuerlig informasjonsutveksling. Sikkerhetskonseptet er aldri bedre enn hva den informasjon som presenteres for operatøren enkelt kan benyttes til. Informasjoner og alarmer må presenteres på en enkel og entydig måte. Systemet må presentere nødvendige meldinger raskt og rasjonelt til sikkerhetspersonalet. Operatøren skal enkelt finne ut hva som er nødvendig å sette i verk av tiltak, uavhengig av alarmens kompleksitet.

2 Presentasjon og betjening I grunnutførelsen presenteres hendelsene ved et ikon i øverste linje påskjermbildet. Videre angis alarmtype med referanse til alarmsted påskjermen. Standardvisning av meldinger med tilhørende betjeningsmulighet. I kritiske situasjoner, som ved samtidige alarmer og andre meldinger, må operatøren veiledes på en enkelt og entydig måte. I en slik situasjon gir MM8000, operatøren en entydig informasjon om hvor alarmen er utløst. Normalt gis operatøren mulighet til selv å avgjøre i hvilken rekkefølge hendelsene skal håndteres. For eksempel: om MM8000 står med melding på skjermen, vil en alarm med høyere prioritet plassere seg øverst på meldingslisten. Dermed får denne alarmen, med sin på forhånd definerte prioritet, en klar anvisning om alvoret i denne situasjonen. Betjening ved alarm gjennom urforsker og overordnet grafikk. En eventuell feilmelding plasseres lengre ned på hendelseslisten og det kan settes aksjon på feilmeldingen etter at alarmsituasjonen er under kontroll. Den grafikken som kommer opp på skjermen, når operatøren behandler alarmen, kan inneholde grafisk presentasjon av bygget, med supplerende bilder på detaljer for alarmstedet. Eller det kan være supplerende aksjonstekst for å presentere forhold ved alarmstedet som er vesentlige for innsatsstyrken å forholde seg til.

3 Grafikkbildene kan tegnes ved hjelp av systemets eget tegneprogram, eller tegninger utarbeidet i andre tegneprogram kan importeres. På bildene kan dynamiske symboler implementeres som angir status for de alarmpunkter som inngår i det området som vises på skjermen. Betjening ved alarm gjennom urforsker og detaljert grafikk. For den daglige betjeningen av systemet mot de enkelte undersystemer, vil tilgang til alarmpunktene nås gjennom grafikktegningene. Det manøvreres enkelt fram til den del av bygningsmassen det er aktuelt å betjene. Ved enkle kommandoer fra mus eller tastatur veiledes operatøren gjennom dialogbokser, til betjeningsmenyer og betjening gjøres ved enkle bekreftelseskommandoer. Utvidet betjening med aksjons og hjepletekster. I MM8000 er det implementert mulighet for bruk av to skjermer på samme operatørstasjon (forutsatt at PC støtter dobbel skjerm funksjon og har skjermkort for denne funksjonen). Det betyr at den ene skjermen kan benyttes for alarminformasjon og alarmbetjening ved klartekstmeldinger. Samtidig som den andre kan benyttes for grafikkbetjenning. Grafikken på denne skjermen kan fylle hele skjermbildet og det er implementert mange funksjoner for scrolling på skjermsiden, intelligent visning av utløst alarm ved at alarmvisningen viser umiddelbart det geografiske området med tilknytning til alarmstedet og det er implementert mer brukervennlig betjening fra symbolene som ligger i grafikkvisningen. Kraftig søkermotor for å se gjennom historikkminnet.

4 Integrasjon digital lagring for ITV Standardvisning av videobilde med valgt kamera fra utforsker. Betjeningstilgang for valgt kamera. MM8000 har innebygd støtte for integrasjon av digital videolagring for kameraovervåking. Dette betyr at SiStore (digital lagring) realiseres som separat del av systemet for tilkobling av overvåkingskameraer og for lagring av aktuelle opptak. Kriteriene for opptak til lagring er betinget av hvilke kriterier som er programmert. Klientprogram for videodelen er tilgjengelig direkte i MM8000. Denne kan betjenes uten at det er alarmer eller andre hendelser som er registrert i MM8000. Enten gjennom navigering i utforskermenyen til ønsket kamera. Alternativt kan ønsket kamera hentes fram gjennom grafikken som er forberedt i MM8000. Standardbetjeningen kan benyttes så vel for faste kameraer så vel som bevegelige dome kameraer. Disse kan også betjenes og styres fra MM8000 ved hjelp av manøvertaster på skjermbildet. Visning av videobilde fra kamera fra grafikk. Et miniatyrbilde kan også hentes direkte fram, men da er mulighetene for betjening redusert. Videre kan aktuelle kameraer automatisk vises på skjermen i tilfeller at alarm eller andre meldinger. MM8000 lar seg enkelt konfigureres slik at avhengighetsforholdet mellom hvilken detektor og ønsket kamera som skal samhandle kan oppnås. Fra historikkminnet i MM8000 vil en også kunne ha tilgang til tidligere opptak som ligger lagret i SiStore. Bildevisning i tilknytning betjening av alarm eller andre hendelser. Hele historikkminnet for MM8000 er tilgjengelig gjennom egendefinerte søkekriterier. Om det viser seg at opptak er lagret som følge av en tidligere hendelse vil dette indikeres med et opptaksikon i oversikten. Avspilling av opptaket kan startes dirkekte ved navigering i historikkminnet.

5 MM8000 er tilrettelagt for såkalt veiledet betjening. Dette betyr at operatøren veiledes i den enkelte prosedyre for håndtering av en hendelse som er registrert i MM8000. Visning av bilder fra kamerainstallasjonen kan være et egnet hjelpemiddel i en slik aksjonsprosedyre. Bildevisning parallelt med veiledet betjening ved en alarmsituasjon. På denne måten kan operatøren se direkte inn i truet område gjennomkameraet i sann tid. Dette vil bidra til en mest mulig rasjonell iverksettelse for tiltak mot trusselen og skader kan begrenses direkte både for mennesker og verdier. Prioritering av hendelser Hvis det i en undersentral inntreffer en unormal situasjon, registreres dette automatisk i MM8000 og operatøren blir varslet. Dette er en Hendelse. Ettersom ikke alle hendelser er like viktige, deler MM8000 opp disse i syv typer. Hver type har en bestemt farge. De syv hendelsestypene og deres tilhørende farger fremgår av følgende tabell, der den høyest prioriterte står øverst på listen:

6 Entydige indikatorer for alarmtype og antall meldinger for hver kategori. Entydige og godt tilgjengelige betjeningstaster for tilbakestilling av alarmer eller andre meldinger. Det kan vises syv vinduer øverst på skjermen, kalt hendelsesvinduer. Hvert av disse er forbundet med en av de syv hendelsestypene, og begynner med ALARM til venstre. Når en hendelse inntreffer, blir det tilsvarende hendelsesvinduet vist på skjermen. Hvis det inntreffer mer enn én hendelse av samme type, blir antallet vist nederst i vinduet. En grunnleggende fordel med MM8000 er at for den enkelte installasjon gis det mulighet for å definere prioritet til ulike hendelser. Videre kan alarmgivere på samme prioritetetsnivå programmeres for opp til 10 ulike risiko- klasser. Dette slik at en branndetektor som for eksempel overvåker et lagringsområde for brannfarlige vesker, kan gis høyere risikoklassen enn en tilsvarende branndetektor som benyttes til å overvåke et mye mindre utsatt område. For eksempel en korridor i et kontorlokale. Ved alarm fra begge disse branndetektorer samtidig, med samme prioritet, men ulik risikoklasse, vil alarmen fra lageret presenteres som alarmen med høyeste prioritet i forhold til alarmen fra kontoret. Lydsignal som oppmerksomhetsvekker ved en alarm eller annen melding bidrar til at meldingen raskere kan identifiseres. I MM8000 er det mulig å velge ulikt lydsignal for de 7 ulike meldingskategoriene. Innenfor hver kategori er det så videre 9 sikkerhetsnivåer og innenfor disse er det også mulig å velge 2 ulike lydbilder pr. meldingskategori. Det betyr at det kan velges et lydbilde for melding med høyeste prioritet av de 9 og et annet lydbilde for de øvrige. Eller det kan også velges å ikke benytte lyd, om det skulle være ønskelig.

7 Alternativ betjening fra integrert grafikk. Tilgjengelig ved alarmsituasjon eller gjennom utforskerfunksjon. Betjeningstilgang MM8000 er beskyttet mot uautorisert tilgang til systemet. Hver operatør tildeles en egen aksesskode som gir operatøren tilgang til systemet. Betinget av organiseringen av sikkerhetsopplegget i den enkelte organisasjon, vil det være behov for å tildele også tilgang til betjening av ulike funksjoner i anleggsmassen. MM8000 kan derfor opprette 9 ulike sikkerhetsnivåer, og hver operatør blir tildelt et av disse nivåer. Disse gir tilgang til at en i systemet kan utføre betjening av hendelser på ulik vis, fra det laveste nivået med enkleste betjening, eksempelvis resepsjonist, til det høyeste nivået, den systemansvarlige. Gateway Gatewayenheten organiserer kommunikasjonen mellom de ulike undersystemene og operatørstasjonen. Undersystemene kommuniserer mot Gateway på CERBAN kommunikasjon med relativt lav overføringshastighet. Gjennom Gateway kan det også programmeres interaktive styrefunksjoner mellom de ulike undersystemene. Gateway GW-21 MM8000 benytter primært Gateway av type GW-21 1), som monteres i en av undersentralene og den spenningsmates fra denne. Gateway GW-21 finnes i to typer avhengig av hvor mange sentraler og operatørstasjoner man vil tilkoble: GW for tre undersentraler og en operatørstasjon, alternativt to sentraler og to stasjoner GW for fire undersentraler og opp til to operatørstasjoner

8 Gateway GW-20 MM8000 Gateway av type GW-20 2) for større installasjoner. Den monteres i en ramme for montering i 19 -rack. GW-20 inneholder, utover kort for kommunikasjon med sentraler, også spenningsmatnings-, styreog overvåkingskort. Hvert kommunikasjonskort inneholder 4 porter. Avhengig av antall tilkoplede sentraler og stasjoner kan man velge mellom flere typer av Gateway GW-20: GW som benyttes for 4 sentraler og 4 stasjoner GW som benyttes for 8 sentraler og 4 stasjoner GW som benyttes for 12 sentraler og 4 stasjoner GW som benyttes for 16 sentraler og 4 stasjoner GW som benyttes for 20 sentraler og 4 stasjoner I GW-20 lagres type undersentral som tilkobles respektive port i EPROM. Eventuelle interaktive funksjoner mellom sentraler programmeres i EPROM. GW-20, tekniske data Antall porter for sentral- eller kommunikasjonsenheter max. 20 porter Grunnbestykning 4 porter Max 5 tilleggsskort á 4 porter Antall porter for operatørstasjoner max 4 porter Kommunikasjon RS232-C Driftsspenning 40-60Hz 230 VAC, +/-10% Strømforbruk 50 VA max Dimensjoner 483x350x155 mm Vekt 9 kg

9 CF9000 I/O system (signal- og styre funksjoner) Konverter IC2 kan tilkobles nettverket i MM8000. På en IC2 konverter kan det tilkobles opp til 16 stk. CPU-moduler, CF9003. Det betyr at ved å integrere CF9000 i MM8000 vil den lokale CPU enheten muliggjøre tilkobling av signalgivere for å ta i mot signaler fra eksternt utstyr. Videre vil styrefunksjoner kunne aktiviseres for å aktivisere ønskede eksterne funksjoner. Konseptet kommuniserer via et RS485-grensesnitt, opp til 1200 meter kabellengde. Til en slik CPU-modul er det mulighet for tilkobling av inngangsmodul DF8040 og/eller utgangsmodul DF8020. Inngangsmodulen DF8040 leveres med 8 separate innganger, og utgangsmodulen DF8020 leveres med 8 separate utganger. Det er mulig å tilkoble totalt 6 funksjonsmoduler (6 inn- og/eller utgangsmoduler) til hver CPU-modul. På denne måte er det mulig å skreddersy ulike signal- og styre- Funksjoner ut fra hvilke funksjoner det er ønskelig å integrere i MM8000. Gateway NK8223 Benyttes for å integrere de sikkerhetsanleggene opp mot overordnet operatørstasjon over eksempelvis Ethernet. Det er mulighet for tilkobling av operatørstasjon over RS232, der hvor denne skal plasseres i tilknytning til sikkerhetsinstallasjonene. Men den har også utgang til Ethernet for installasjon av operatørstasjonen et stykke unna sikkerhetsinstallasjonene. Den applikasjonen betinger at det installeres et interface i MM8000 PC en, type NK8210. NK8223 har innganger for opp til 4 ulike sikkerhetssystemer (brannalarm, innbruddsalarm, adgangskontroll, ITVmatriser eksempelvis). Videre er det tilgjengelig innganger for CF9000 applikasjonene om det vil være nødvendig å kommunisere over digitale signaler.

10 NK8223 er tilgjengelig i følgende varianter: NK8223 tekniske data Kommunikasjon til operatørstasjon: RS232 alt Ethernet Kommunikasjon til sikkerhetsanlegg: 4 stk. RS232, CerCom for CS6, Digital I/O Tilkobling: D-sub 9 for seriell og modemkommunikasjon RJ-45 for LAN 5-pin connector for kraftforsyning og LON Driftsspenning: V DC Strømforbruk: W, avhengig av bestykning Omgivelsestemperatur: O C MM8000 og funksjonalitet Det finnes totalt 10 brukergrupper og hver brukergruppe har et sett med privilegier som enkelt kan endres. Hver bruker må på logge seg på med brukernavn og passord (maks brukere). En skjermsparer kan aktiveres etter ønsket tid og videre arbeid krever at operatøren legger inn et eget passord som opphever skjermspareren (standard Windows funksjon). Automatisk avlogging er også mulig etter ønsket tid. Operatøren må deretter legge inn brukernavn og passord for å logge seg på. MM8000 benytter Microsoft Windows brukergrensesnitt. I noen tilfeller er dette ytterligere forbedret i MM8000. Dette fordi at MM8000 skal være enkel og sikker å bruke, også i nødssituasjoner. MM8000 er objektorientert. All informasjon vises med tydelige ikoner. Betjeningen er logisk med ikoner og tekst som vises i en hierarkisk trestruktur (som i Windows utforsker). Behandlingsverktøyet vil automatisk starte ved valg av objekt, og MM8000 veileder operatøren slik at betjeningen blir enkel og ikke minst sikker.

11 Hendelser som aktiveres (alarmer, statusendringer etc.) kommer automatisk fram på ønskede stasjoner (konfigurerbart). Hendelser som aktiveres (alarmer, statusendringer etc.) kan presenteres på et grafisk bilde som viser hvor hendelsen oppsto. Presentasjonen er med dynamiske ikoner som også kan betjenes hvis operatøren har tilstrekkelig sikkerhetsnivå. MM8000 supporterer AutoCad DWGfiler (+ andre filformater: DXF, WMF, EMF, PCX, BMP, JPEG og SHP) og benytter et program som heter MapMaker slik at AutoCad filene kan bearbeides direkte. Lag (layers) kan slettes, nye lag kan opprettes (for eksempel egne lag for hvert enkelt sikkerhetssystem). MM8000 har kapasitet for grafikksider og antall nivåer er ubegrenset. Det er mulighet for dynamisk zoom (opp og ned) og det kan settes opp et forhåndsdefinert zoom område som bestemmer hvor mye du får se når et punkt går i alarm. Dette for at det skal være lett å gjenkjenne seg i grafikken på skjermen. MM8000 er et flerbrukersystem. Alle brukere kan logge seg på samtidig (på forskjellige stasjoner). Brukergrensesnittet er basert på ikoner og nedtrekksmenyer. Hvis en operatør ikke har tilgang til funksjoner vil disse bli grå eller usynlige. Operatøren vil presenteres med en melding som sier at hun/han ikke har adgang til disse funksjonene. Alarmer og hendelser vil presenteres på skjerm, med oppslag i grafikk og med utskrift på skriver. En utskrift innholder typisk en beskrivelse av hendelsen, behandlingsprosedyren og et kart (grafikk) som viser hvor hendelsen oppsto. Automatisk og manuell utskrift er mulig (konfigurerbart). Tidsperioder for automatisk utskrift kan fritt defineres.

12 Alle hendelsestyper presenteres med Status, Adresse (i klartekst og kode), med prioritet (alarmtype) og dato/tid. Via historikk utforskeren kan rapporter og utskriftsprotokoller fritt defineres. Ved behandling av alarm og hendelser vil et felt med størrelse lik en A4 side være tilgjengelig. Dette feltet kan benyttes til journalføring.

13

Systembeskrivelse Bravida Integra

Systembeskrivelse Bravida Integra The Home of Bravida Integra Systembeskrivelse Bravida Integra 1 Generelt om Bravida Integra... 2 2 Systemets komponenter... 2 3 Adgangskort... 6 4 Kommunikasjon mellom PC/server og C-node... 7 5 Programvare,

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning ios App Brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok Bosch Recording Station no Installasjonshåndbok Bosch Recording Station Innhold no 3 Innhold 1 Sikkerhetsinstruksjoner 6 1.1 Sikkerhetssymboler som brukes 6 1.2 Installasjon/konfigurasjon 6 1.3 Avhending

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer