TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon"

Transkript

1 TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008

2 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte løsninger til alle områder innen elek tro installasjonen. Bruker venn lige, funksjonelle pro dukter for hurtig og enkel montering. I tillegg et omfattende opplæringsprogram og OBOs kompetente hjelpetelefon som gir deg råd om hvordan du kan løse konkrete problemer. OBO - vi har direktelinje til kunden. Systemer Kvalitet Lede strøm, overføre data, kontrollere energi - med et fulldekkende sortiment på over artikler tilbyr OBO brukervennlige produkter og funk sjon elle løsninger til en profesjonell data- og elektroteknisk infrastruktur i elektroinstallasjons bransjen. Og for alle som arbeider med kvalitets pro dukt er fra OBO, sier det seg selv at det ene passer til det andre. På den ene siden mangfold, på den andre siden helhetstenkning en selv følge for oss som system prod usent. Fulldekkende sortiment til alle områder innen elektroinstallasjon Over artikler i syv produktområder Kontinuerlig produktoppdatering og videreutvikling Egenutviklet, egenprodusert Proffer trenger kvalitet. Også dette behovet dekker OBO med alle sine produkter og tjenester: QS-sertifisering iht. DIN EN ISO 900:2000 Testet material- og produksjonskvalitet Tallrike nasjonale og internasjonale sertifiseringer og godkjenninger: GS- og VDE-merker, UL-godkjenninger Aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale standardorganisasjoner Perfekte logistikkløsninger innen emballering og forsendelse Alle produktene i denne katalogen er CE-godkjente. Det gjelder også for standarddeler som skruer og muttere som brukes i de enkelte produkt systemene.

3 Fagmessig overspennings- og lynvern - et hett tema. Siktemålet med denne katalogen er å gi grundig informasjon om dette saksområdet og å presentere veien til en sikker beskyttelse mot lyn og overspenninger trinn for trinn. Med typiske, praktiske eksempler og den viktigste teoretiske bakgrunnen. Dessuten vil vi invitere deg til et av våre mange kurs og seminarer om disse emnene. Informasjon om kursene og når de finner sted, får du ved å ringe servicetelefonen vår eller gå inn på Vennlig hilsen OBO TBS-teamet Nærhet Råd&Vink I over 50 land er OBO BETTERMANN til stede med datter sel skaper, regionkontorer og repre sent anter. Med alle våre kontorer rundt omkring i verden er OBO alltid i nærheten, alltid raskt ute hos kunden: Hos OBO bistår sakkyndige medarbeidere deg med råd og dåd: enten du trenger individuelt tilpassede løsninger og tips eller praktisk orienterte seminarer ved OBOs kurssentre og region kont orer. OBO BETTERMANN AS Øvre Rælingsvei Fjerdingby Tlf.: Fax: Teknisk servicetelefon Teknisk servicefaks Internett TBS

4 OBO Overspennings- og lynvernsystemer - oversikt I over 80 år har OBO Bettermann levert komponenter for fagmessig lynstrømbeskyttelse. Det første installasjons materiellet ble gjennom løp til et kom plett sortiment av lynvern komponenter iht. internasjonale standarder. Etter hvert som elektronikken vant innpass i privat hjem, kontor bygg og industri, opp stod det en økende etterspørsel etter innvendig lynvern. OBO reagerte raskt: Siden slutten av 70-årene er overspennings beskyt - telsessystemer for vern av elektrisk utstyr representert i vårt sorti ment. I dag tilbyr OBO et full sorti ment innen: Overspenningsvernsystemer Potensialutjevningssystemer Lynvernsystemer Jordingssystemer TBS

5 Innhold Grunnlag Lyn- og overspenningsvernsystemer 4 Overspenningsvern energiteknikk Grunnlag 6 Kjøpshjelp 20 Produkter 26 Overspenningsvern telekommunikasjonsteknologi, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, parabol og radio Grunnlag 02 Kjøpehjelp og grensesnitt 08 Produkter 6 Vern- og gnistgap Grunnlag 40 Produkter 42 Måle- og kontrollsystemer Produkter 48 Grunnlag Ytre lynvern 52 Potensialutjevningssystemer Grunnlag 64 Produkter 66 Fanginnretnings- og avledersystemer Grunnlag 78 Produkter 86 Jordingssystemer Grunnlag 228 Produkter Informasjon Overspenningsvern-ABC 248 Standarder og direktiver 250 Testsymboler, piktogrammer, materialer 252 Alfabetisk, numerisk og typefortegnelse 258 Rabattgrupper 278 Salgs- og leveringsbetingelser 279

6 Liten årsak, stor virkning: Skader ved overspenning. Både på jobben og hjem me - vi blir stadig mer avhengige av elektrisk og elek tronisk ut styr. Data nettverk i bedriftene, i viktige offentlige tjen - ester som syke hus og brannvesen, er livsviktige linjer for uunnværlig informasjons utveksling i sann tid. Føl - somme data, f. eks. i banker og medier, har be hov for driftssikker og trygg data overføring. De farene som truer disse sys temene, begrenser seg ikke til direkte lyn - nedslag. Det er i dag mye vanligere at elek troniske hjelpe midler blir skadet av over spenninger, der årsakene kan være fjerne atmo sfæriske utlad - ning er eller koblingsprosesser i store elektriske anlegg. Også i tordenvær blir det frigjort kort varige men sterke energimengder. Disse spenningstoppene kan trenge inn i en bygning gjennom alle typer forbindelser som leder elek trisk strøm, og for årsake enorme skader. Lynnedslag i det gamle rådhuset i Worpswede. Skadeomfang: ca. 4 mill kr. Brann i bolig som følge av direkte lynnedslag Hvilke følger har skader etter overspenning for dagliglivet vårt? Det mest åpenbare er at elektrisk utstyr blir ødelagt. Hjemme er dette hovedsaklig: TV/videospiller Telefonanlegg Datamaskiner, stereoanlegg Kjøkkenutstyr, hvitevarer Overvåkningssystemer Brannvarsling Bare det at disse systemene slutter å virke eller blir ødelagt, er svært kostbart. Men hva med utfallstid/senskader ved: Skader på datautstyr (tap av data) Oppvarming/varmtvann Heis, garasjedør, automatiske persienner Utløsning eller ødeleggelse av brann/innbruddsalarm (hvor mye koster en feilalarm)? I kontorbygninger er dette livsviktige spørsmål, for: Kan driften i ditt selskap opprettholdes uten nevneverdige problemer uten servere? Er alle viktige data blitt sikkerhetskopiert i tide? Voksende skadebeløp De siste statistikkene og an slagene fra forsikringsselskapene sier følgende: Størrelsen på ska dene som følge av overspenning uten indirekte kostnader har grunnet den økte avheng ig heten av elektronisk utstyr for lengst nådd skremmende høyder. Det er derfor ikke til å undre seg over at forsikringsselskapene stadig oftere gransker skadesakene sine og krever forholdsregler for beskyttelse mot overspenninger. Opplysninger om beskyttelses tiltak finnes f. eks. i retningslinje VDS TBS

7 Skadesaker hos et forsikringsselskap for elektronisk utstyr Analyse av ca skadesaker: Vann 5,2 % Brann 4,9 % Uaktsomhet 22,7 % Tyveri 7 % Overspenninger 3,7 % Annet 26,8 % Storm 0,8 % Kretskort på PC som er ødelagt av overspenning Et regneeksempel fra virkeligheten: Mai 2004: Under et tordenvær rammer ett av 67 registrerte lynutladninger takområdet til en lagerhall. I nærheten ( km) ligger det et kontor bygg. Via dataledninger og strøm for syningen føres strømmer fra lynnedslaget inn i kontor bygget. Resultat: 25 PC-er ødelagt 0 000,- kr server delvis ødelagt ,- kr Telefonanlegg (reparasjon) 000,- kr 4 telefoner/faksapparat 5 000,- kr Gjenoppretting av data ,-kr Sum materielle skader ,- kr 2 dager utilgjengelig på telefon?? kr 2 dagers produksjon tapt?? kr Kostnad langvarig overspenningsvernkonsept fra OBO med 5 års garanti ca ,- kr TBS 5

8 Hvordan oppstår overspenning? Transiente overspenninger: De største spenningstoppene i lav - spenningsnettet kommer fra lynutladninger. Den høye energien i lyn - overspenninger ved direkte nedslag i det ytre lyn vernanlegget eller i en lav spennings-luftledning med fører vanligvis hvis det ikke finnes et indre lyn- og over spennings vern at alt til koblet utstyr faller ut og at iso lasjonen blir skadet. Men også induserte spennings topper i bygnings installasjoner samt energi- og data tilførsels ledninger kan nå mange ganger den nominelle driftsspenningen. Også koblingsoverspenninger, som riktignok ikke fører til like høye spenningstopper som Direkte lynnedslag i en bygning Ved direkte lynnedslag i det ytre lynvernanlegget eller i lynstrømledende jordete takmontert utstyr (f.eks. takantenne) kan lynenergien avledes trygt til jord. Men et lynvernanlegg alene strekker ikke til: På grunn av impedansen i jordingssystemet blir hele bygningens jordingssystem løftet til et høyt potensial. Denne potensia løkningen fører til at lyn strømmene blir fordelt over bygningens jordings system, samt over strømforsynings systemene og data ledningene til nærliggende jordings systemer (nabo - bygninger, lav spennings trans formator). Trusselverdi: opptil 200 ka (0/350) Direkte lynnedslag i en lavspennings luftledning Et direkte lynnedslag i en lavspennings-luftledning eller data ledning kan føre til at høye strømmer ledes inn i en nærliggende bygning. Det elektriske anlegget i bygninger ved enden av lavspennings-luftledninger er særlig ut - satt for risi ko. Trusselverdi: opptil 00 ka (0/350) 6 TBS

9 lynutladninger men til gjengjeld forekommer mye oftere, kan føre til akutt svikt i anleggene. Som regel genererer koblingsover spen ning er fra to til tre ganger driftsspenningen, lyn over spen ninger kan på sin side nå 20 ganger merke spenningen og transportere høye energier. Ofte skjer systemsvikten først etter en viss tid, fordi de mindre overspenningene svekker de elektroniske komponentene gradvis. Avhengig av den presise årsaken og/eller nedslags stedet for lynutladningen kreves det forskjellige verne tiltak: Koblingsoverspenninger i lavspenningssystemer Koblingsoverspenninger oppstår ved av- og på-slåing, kobling av induktive og kapasitative laster samt ved bryting av kort slutnings strømmer. Særlig ved ut kob ling av produksjons an legg, belysningssystemer eller transform - atorer kan det oppstå skader i elektrisk utstyr i nærheten. Trusselverdi: flere ka (8/20) Innkoblinger av overspenninger ved nært eller fjernt lynnedslag inntil 2 km Selv om det er installert lynvern- og overspenningsvernesystemer: Ved et nært lynnedslag dannes også sterke magnetfelt som på sin side induserer høye spenningstopper i lednings systemene. Innenfor en radius på 2 km fra nedslagspunktet kan det oppstå skader som følge av induktiv eller galvanisk kobling. Trusselverdi: flere ka (8/20) TBS 7

10 Reduser overspenningene trinnvis med lynvernsoner Også lynvernsonekonseptet som beskrives i den internasjonale standarden IEC (VDE del 4), har vist seg å være nyttig og effektivt. Grunn laget for dette konseptet er prinsippet om å redusere overspenninger trinnvis til en ufarlig restspenning før den når de sluttelementene som er utsatt for skader. Ett middel for å oppnå dette er å dele hele energinettet i en bygning inn i lyn vernsoner (LPZ = Lightning Pro tec tion Zone). Ved soneoverganger installeres en overspenningsavleder som fungerer som potensial ut ligning, klassifisert etter den krav klassen som gjelder i hver sone. Et konsept med mange fordeler Viktige fortrinn ved dette kon sep tet: Minst mulig innkoplinger i andre ledningssystemer ved hjelp av avledning av energisterke og farlige lynstrømmer direkte ved punktet der ledningene kommer inn i bygningen. Forebygger interferens fra magnetiske felt. Økonomisk planleggingsvennlig individuelt vernekonsept for nybygg, påbygg og ombygninger. LPZ 0A LPZ LPZ 0B LPZ 2 LPZ 3 8 TBS

11 OBOs overspenningsvern er iht. DIN EN inndelt i tre typeklasser: Type, type 2 og type 3 (tidligere B, C og D). Disse standardene definerer bygnings retningslinjer, samt spesifika sjoner for og testing av over spennings vernavledere som brukes i veksel strømnett med merkespenning inntil 000 V og merke - frekvenser mellom 50 og 60 Hz. Denne inn delingen gjør det mulig å velge avleder på grunnlag av diverse krav spesifikasjoner når det gjelder bruks sted, rest spenning og strøm - belastbarhet. Tabellen på denne siden gir en oversikt over klassifiseringen av utstyret også i forhold til de gjeldende IEC-, EN- og VDEteststandardene. Den viser også hvilke OBO overspenningsvern med hvilken funksjon som skal brukes i energi forsynings nettet. LPZ 0 A LPZ 0 B Ubeskyttet område utenfor bygningen. Direkte lyninnvirkning, Ingen skjerming mot elektromagnetiske interferensimpulser, LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). Område beskyttet av ytre lynvernanlegg. Ingen skjerming mot LEMP. Verneinnretning til bruk som lynvernpotensialutligning iht. VDE ved direkte eller nære lynnedslag. Soneovergang LPZ 0 B LPZ LPZ Utstyr: Type (klasse I, kravklasse B), f. eks. MC 50-B VDE maks. Restspenning iht. standard: 4 KV Installeres f. eks. i hovedfordelingen/ved innføringspunkt i bygning fra side 27 Område inne i bygningen. Små dellynenergier kan forekomme. Soneovergang LPZ LPZ 2 Verneinnretning til bruk som overspen ningsvern iht. DIN VDE for overspenninger i forsyningsnettet som følge av fjerne lynned slag eller koblingshandlinger. Utstyr: Type 2 (klasse II, kravklasse C), f. eks. V 20-C maks. Restspenning iht. standard: 2,5 KV Installeres f. eks. i strømfordelingen, underfordelingen fra side 62 LPZ 2 Område inne i bygningen. Små overspenninger kan forekomme. Vern, beregnet på overspenning for flyttbart utstyr ved stikkontakter og strømforsyninger Soneovergang LPZ 2 LPZ 3 Utstyr: Type 3 (klasse III, kravklasse D), f. eks. Finvern FC-D maks. Restspenning iht. standard:,5 KV Installasjon f. eks. på sluttenhet fra side 80 LPZ 3 Område inne i bygningen (kan også være metallkapslingen til et elektrisk appa rat). Ingen interferens pga. LEMP eller overspenninger. TBS 9

12 Kunnskap er den beste forsikring. Dataassistert planleggings- og innkjøpsverktøy for lyn- og overspenningsvern. OBO ÜSS Construct for planlegging av komplette overspennings- og konsepter for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), versjon 3.0, inneholder oppdatert informasjon om teknologien, standarder og TBS-produktene. OBO ÜSS Construct er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med elektromagnetisk kompatibilitet i bygninger. Seminarer: Profesjonell kunnskap gir deg et forsprang. Vårt mål er å gjøre deg kjent med utviklinger og trender, standarder og for skrifter for å støtte og styrke din konkur ranse posisjon. Teoretisk kunnskap er viktig - men på våre seminarer fokuserer vi også på hvordan denne kunnskapen kan omsettes i praksis. Derfor arrangerer vi i samband med seminarene også workshops som gir deg muligheter til å prøve ut det du har lært i praktisk arbeid. Seminartemaer Ytre lynvern Overspenningsvern i energiteknikk Overspenningsvern i kommunikasjons- og datateknikk Du finner tidspunkter, steder og beskriv elser av seminarene på OBO SEMINARE Internett Oppdatert, utfyllende informasjon om våre produkter, ned lastinger, anbuds tekster, faglige bidrag osv. finner du på 0 TBS

13 »BET«- senter for lynvern- og EMC-teknologi Vårt senter for lynvern og EMC-teknologi (BET) i Menden ble grunnlagt av Ulrich L. Bettermann, og har siden 995 be skjeftiget seg med videreutvikling og testing av komponenter for ytre lynvern, jordings materialer, komponenter for potensial utligning og testing av lyn strøm- og overspennings avledere. Ved dette uavhengige testinstituttet utsettes vernesystemene for knallharde tester under realist iske beting elser. BETs tjenester strekker seg fra tester med lynstrøm via testing av lynvern komponenter og lyn vernstrukturer til omfattende testrekker av over spennings vern. Tester av elektro magn etisk kompati blitet, kontrol ler og utvikling av eks pertise, samt godkjenningsprosesser hører også til BETs arbeidsområder, i tillegg til kurs og seminarer. Overspenningsvern er et omfangsrikt emne. Dra nytte av vår ekspertise og erfaring på området. Vi gir deg faglig oppdatert og detaljert kunn - skap om dette emneområdet med utførlig informasjonsmateriell både i trykt og digitalt format. Dessuten tilbyr vi ved vårt kurs- og konferanse - senter løpende praksisorienterte seminarer om spørsmål som har med overspenningsvern å gjøre. Ta kontakt med oss, så vi kan reservere en plass til deg ved BET! Tjenester fra BET: Lynvernundersøkelser og lynforsøk Tester av lynvernkomponenter iht. DIN EN Tester av gnistgap iht. DIN EN Støtstrømtester av bølgeformene 8/20 og 0/350 opp til 200 ka Støtstrømtester av bølgeformene,2/50 opp til 20 kv, samt bølgeformen 0/700 og 0/000 opp til 5 kv Aldringstester iht. IEC ; ISO 7253, ISO 9227 og EN ISO 6988 på lynvernkomponenter TBS

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer

KTS Katalog 2010/2011. Kabelføringssystemer TS atalog 2010/2011 abelføringssystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) 64802222 Telefaks: (0047) 64802249 Mail for forespørsler:tilbud@obo-bettermann.no Mail for ordre: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på!

ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004. å stole på! ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2004 Canon er til å stole på! Gjesteskribent: Anne Mette Dørum - Elektronisk arkiv Europasjefen på norgesbesøk Kunden i sentrum - Canon har lojale kunder Siemens satser

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter

ERITECH SYSTEM 3000. Lynvern produkter ERITECH SYSTEM 3000 Lynvern produkter Central Plaza, Hong Kong, P.R. Kina Centrepoint Tower, Sydney, Australia Skytower, Aukland, New Zealand Lyn kan være svært ødeleggende. I tillegg til livsfare for

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer