DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret i Drammen Eiendom KF foreslår salg av Strømsø skole basert på saksutredningen og utkast til prospekt. 2. Styret ber administrasjonen oversende saken til Rådmannen for endelig klargjøring av Drammen kommunens premisser, planer og reguleringsmessige forhold som skal vedlegges prospektet. 3. Eiendommen legges ut for salg når pkt. 2 er avklart. 4. Det forutsettes at endelig kjøpekontrakt skal godkjennes av styret. Paul Røland Daglig leder Vegard Aakre eiendomsforvalter

2 Saksfremlegg Bakgrunn Strømsø skole ble nedlagt ved utgangen av skoleåret 2009/2010. Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillingsområde i FutureBuilt. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør bestå. Drammen Eiendom KF foreslår salg av tidligere Strømsø skole ettersom det til nå ikke har vært aktuelt med kommunale leietakere eller kommunal tjenesteproduksjon på eiendommen. I samarbeid med næringsmegler Mork & Partners er det foretatt verditakst og utarbeidet et utkast til prospekt. Det er samtidig drøftet rammer for utbygging med Byplan. Dette materialet oversendes Rådmann for endelig klargjøring av Drammen kommunens premisser, planer og reguleringsmessige forhold som skal vedlegges prospektet. Formannskapet behandler i møtet og senere Bystyret sak om mål, strategier og tiltak for utvikling av Strømsø Sentrum. Følgende forhold som berører eiendommen legges til grunn: 1. Forbildeprosjekt FutureBuilt 2. Gamle skolen som viktig kulturminne 3. Styrke kulturminnet og grøntstrukturen ved å bevare og ruste opp den gamle skolegården og skape forbindelse til kirkegården og Gyldenløves plass 4. Vesentlig utbyggingspotensiale med kombinasjon av boliger og næringsvirksomhet 5. Vurdere egnetheten for felles parkeringsanlegg for boliger i området Oversikt Prospekt Prisantydning er kr. 44,3 mill. er basert på takst på eiendommen. Den forutsetter en omregulering til kombinasjon næring og bolig. Det er samtidig beregnet at skolebygget og vaktmesterboligen består. Det legges samtidig opp til at så vel som nybygg som rehabiliteringsprosjekter i området skal være forbildeprosjekter i programmet FutureBuilt. Endelig prospekt vil ivareta ytterligere punkter i saksutredningen. Eiendommens størrelse Oppmåling av eiendommen er ikke endelig foretatt. Statens Vegvesen har planer om nytt veikryss Telthusgata/Tordenskioldsgate. Dette vil kunne bety et lite inngrep i eiendommen. Det jobbes samtidig med ny Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Dette prosjektet har forutsatt bruk av areal på eiendommen i anleggsperioden. Dette forholdet vil måtte avklares nærmere. Oppmålingsforretning er rekvirert og vil bli foretatt til våren eller så snart det blir bar mark. Pris/oppgjør Det kan legges opp til ulike typer prismodeller. 1. Fastpris 2. Pris med forbehold om utnyttelsesgrad.

3 Megler har anbefalt at vi går ut med en prisantydning, og selger til fast pris. Dette er det enkleste og gir raskes avklaring på prisnivå, men gir samtidig kjøper hele risikoen og muligheten for fremtidig utnyttelse av eiendommen. Megler anbefaler ikke pris med forbehold om utnyttelsesgrad, da dette kompliserer og forlenger oppgjørstidspunktet betraktelig. Administrasjonen slutter seg til dette. Bruk av eiendommen Med bakgrunn i behov for midlertidige lokaler for Frydenhaug skole under ombyggingen vil det måtte inngå som en betingelse ved salget. I utgangspunktet vil det være et behov frem til september Drammen Eiendom KF vil da disponere hele eiendommen i denne perioden og stå for alle FDV kostnader. Kjøper vil kunne benytte perioden til planlegging for utvikling. Oppgjør Med en disposisjonsrett av hele eiendommen til Frydenhaug skole frem til september 2014 foreslås at det innbetales 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og at resten ved endelig overtagelse. Det forutsettes imidlertid at det foreligger godkjent garanti for restoppgjøret. Verditakst Verditakst er foretatt av autorisert takstmann Knut-Erik Haugan etter bestilling av Mork Partners. Utbygningspotensialet er ikke vurdert ved taksten, men det forutsettes at eiendommen kan omreguleres til næring og bolig. Tomteverdien er beregnet til kr pr m2 som gir ca kr. 25 mill. Teknisk verdi er anslått til ca kr. 73 mill. Beregningen av kapitalisert verdi med en gjeld på 8,2 gir en markedsverdi på kr. 44,3 mill. som er anslått markedsverdi. Betingelser fra Drammen kommune Drammen kommune har foretatt en foreløpig planfaglig vurdering av rammer for utbygging av eiendommen. Dette er innspill som tar opp forhold som må endelig avklares og vedlegges prospektet. Følgende forhold er omtalt: FutureBuilt: programmet forutsettes å være forbilde prosjekter i tråd med FutureBuilt. Dette kan være noe kostnadsdrivende for en utbygger, men vil samtidig gi mange positive effekter. Referanse prosjekter er Marienlyst skole, Fjell barnehage og Papirbredden II. Arkitektkonkurranse og regulering: en utstrakt bruk av arkitektskonkurranser vil begrense handlefriheten til utbygger og påvirke både kostnadsbildet og tidsperspektivet. Noe uklart hva som vil måtte kreves. Arealbruk: krav om utadrettet virksomhet i 1. etasje i bebyggelsen mot Tordenskioldsgate er en positiv føring fra kommunen. Ellers legges det opp til både bolig og næring. Grøntdrag og utearealer: for å sikre at skolegården og forbindelsen ned til Gyldenløves plass blir et attraktivt friområde vil eiendomsretten til dette arealet ikke kunne selges. Dette reduserer verdien av det totale arealet for salg. Det vil også måtte lages avtaler om drift og vedlikehold av dette arealet. Størrelsen på dette arealet vil måtte kartlegges og legges inn som en klar premiss i salget. Eiendomsretten til dette arealet bør være kommunalt. Dette punktet må ytterligere avklares med Rådmann.

4 Atkomst og parkering: krav om etablering av allment parkeringshus vil redusere fleksibiliteten til en utbygger og attraktiviteten til eiendommen. Eksisterende atkomst fra Todenskioldsgate vil være førende for all fremtidig atkomst. Klimatilpassing: overvann må håndteres på egen grunn. Byform/byggehøyder: rammene gir en klarere beskrivelse av utnyttelsesgraden og er positiv i så henseende. Bevaringsverdige bygninger: ligger som en klar premiss og vil derfor måtte håndteres innenfor gjeldende regelverk. Forholdet påviker verdien, men er en klar forutsetning. Fremdrift 1. Administrasjonen oversender saken til Rådmannen for endelig klargjøring av Drammen kommunens premisser, planer og reguleringsmessige forhold som skal vedlegges prospektet. 2. Eiendommen legges ut for salg når pkt. 2 er avklart. Vedlegg: 1. Notat utarbeidet av Byplan 2. Prospekt utkast utarbeidet av Mork & Partners 3. Verditakst utført av Takstmann Knut-Erik Haugan /VA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Vårveien 22, 3024 Drammen. mob mail: Org.nr: Verditakst Strømsø skole Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt DRAMMEN Gnr Bnr Beskrivelse Telthusgata 8. Tordenskiolds gt.70. DRAMMEN KOMMUNE Utført av: Bygn.Ing./ Takstmann Knut- Erik Haugan Vårveien Drammen Oppdrag 4358 Befaringsdato:

22 Verditakst Strømsø skole Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70 Gnr DRAMMEN Bnr. Beskrivelse 195 Telthusgata Tordenskiolds gt.70. DRAMMEN KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Arealer er beregnet ut fra tegninger og/eller oppgitte arealer. Dette er kun en låne- og verditakst og ikke en tilstandsrapport. Areal er benyttet tegninger. Takstmann kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden / rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre en 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for oppdatering. Mandat Oppdraget går ut på å fremkomme med en enkel beskrivelse/tilstandsvurdering /markedsverdi for eiendommen, slik den fremstod på takseringsdagen. Det er lagt til grunn tidligere verditakst fra 22. april 2008 og egnbefaring. Taksten er forøvrig basert på de opplysninger som er gitt ved befaring. Det er ikke gjort undersøkelser om eventuelle mangler i forhold til byggeforskrifter. Eiendommen er ikke oppmålt, og det er benyttet arealer ut i fra vedlagte tegninger. Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Sentralt beliggende eiendom på Strømsø i Drammen Kommune. Skolebygningen fra 1893 har verneklasse B og lager/toalettbygning fra 1893, og vaktmesterbolig fra 1921 verneklasse C. Anmerkning og vurdering av takstobjektet: Eiendommen er av eldre standard og det er benyttet materialer av god kvalitet i byggningen. Bygningsmassen er av eldre dato og tre av bygningene er på SEFRAK liste i Drammen Kommune. Generell markedsvurdering: Eiendommen er beliggende i et meget sentralt område på Strømsø i Drammen Kommune. Eiendommen er en hjørneeiendom beliggende Telthusgt. og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate med god profilering. Bygningene er benyttet til skoleanlegg og er i reguleringsplan regulert til off. formål. Området er meget attraktivt og har meget god profilering mot hovedvei og kort avstand til sentrum. Bygningenes regulering til off. formål og vernestatus vil være en begrensning ved fremtidig disponering/utvikling. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 2 av 21

23 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Markedsverdi Konklusjon markedsverdi: Bygn.Ing./ Takstmann Knut- Erik Haugan Vårveien Drammen (sign) Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 3 av 21

24 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Rekvirent Rekvirert av: Mork & Partners v/helge Mork Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Bygn.Ing/Takstmann Knut-Erik Haugan Takstmann Tlf.: Drammen Eiendom KF Eiendomsforvalter Tlf.: Mork & Partners v/helge Mork Megler Tlf.: Mork & Partners v/petter Berger Megler Tlf.: Dokumentkontroll Andre dok./kilder: Situasjonskart Reguleringsplaner Tegninger Fra Drammen kommunes kartverk. Drammen Kommune. Elektroniske tegningeroversendt av Drammen Eiendom KF datert Fra eiendomsdata Opplysninger gitt av eier vedr. eiendommen. Dato Eiendomsinfo hentet fra Norges Eiendommer. Arealoversikt Eier EDR Vedlegg Nr 1 2 Dokument/beskrivelse EDR Situasjonskart/foto Ant. sider Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 110 Bnr. 195 Telthusgata 8. Gnr. 110 Bnr. 599 Tordenskiolds gt.70. Hjemmelshaver: Drammen Kommune Tomt: Eiet tomt. Areal ,6 m² Konsesjonsplikt: Nei Adkomst: Offentlig. Vann: Offentlig. Avløp: Offentlig. Regulering: Ja Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Ikke kjent. Kommentar: Forsikringspapirer er ikke fremlagt, taksten forutsetter at eiendommen er forsikret. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 4 av 21

25 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Andre opplysninger Tomtens anvendelse: Tomten som er iflg. Eiendomsdata på tot ,6 m² benyttes til skolebygninger, lekeplass, parkeringsplass og trafikkformål. Eiendommen er iflg reguleringsplan i Drammen Kommune, datert Det er ved verdivurdringen forutsatt at eiendommen kan omreguleres til næring og bolig. Beliggenhet: Beliggenheten er i et etablert bolig og forretningsområde i sentralt på Strømsø i Drammen kommune, med kort avstand til veinett og off. komunikasjon. Beskrivelser: Eiendommene er bebygget med følgende bygninger: Skolebygning byggeår Fagbygg byggeår Gymsal byggeår Latrine/ lagerbygg byggeår Vaktmesterbolig byggeår Topografi, utsikt, sol, skygge: Eiendommen er flat og med gode solforhold. Grunnforhold og fundamentering: Grunnforholdene er stort sett leire/sandholdig. Takstmannen er ikke kjent med at det er foretatt grunnundersøkelser. Konstruksjoner og installasjoner: Bygningsmassen er en blanding av mur og betongkonstruksjon med fasiliteter som hører til en en eldre bygningsmasse benyttet til skoleanlegg og bolig. El-tilknytning, tele og data: Bygget er tilknyttet alle fasiliteter som el, tele og data. Parkering: Det er meget gode parkeringsforhold på eiendommen. Miljø/forurensning: Bygningene er administrasjon og skolebygg, og vil ikke påvirke miljøet. Det er opplyst fra oppdragsgiver at det ikke har vært virksomhet på eiendommen tidligere som har medført forurensing. Det er imidlertid nedgravd oljetanker på eiendommen som ikke er foretatt undersøkelser om. Utbyggingspotensiale: Utbygningspotensiale er ikke vurdert ved taksten, og eventuelle planlegging av utbygginger av eiendommen må gjøres i samarbeide med Drammen kommune. Bygninger på eiendommen Skolebygg år Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Skole. Fagbyggbygg år Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Skole. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 5 av 21

26 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Gymsal år Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Gymnastikkhall. Toalett og lagerbygg. år Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Toalett, lager og 2 garasjer. Vaktmesterbolig år Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Bolig. Arealer og anvendelse Skolebygg år arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse Underetasje trapperom, gang, garderobe/dusj, bøttekott, fyrrom, teknisk rom, div. disp rom 1. etasje Gang, div. toalettrom, 2 inngangsparti, 2 trapperom, kjøkken/spiserom, div. disp rom 2. etasje Gang, 2 trapperom, div. toalettrom, div. disp. rom 3. etasje Gang, 2 trapperom, div. toalettrom, div disp. rom Loft Tekniske rom, 2 trapperom, gang, div. disp. rom. Sum bygning Fagbyggbygg år arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse Kjeller Trapperom, div. tilfluktsrom, teknisk rom, lager 1. etasje Inngangsparti, gang, trapperom, møterom, næringslokaler 2. etasje Trapperom, gang, toaletter, bøttekott, kjøkken, div. disp. rom Sum bygning Gymsal år arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse 1. etasje Div. inngangspartier, gymsal, scene, div. teknisk rom, ganger, div. toalettrom, div. bad/dusjrom, div. omkledningsrom, apparatrom Sum bygning Toalett og lagerbygg. år arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse 1. etasje Toalettanlegg, lager Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 6 av 21

27 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Park og 2 garasjer. Sum bygning Parkering u/tak og 2 garasjer. 140 Vaktmesterbolig år arealer Bruttoareal Bruksareal Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse 1. etasje Inngangsparti/trappegang, gang, kjøkken, toaletter, inngangsparti, div. disp. rom 2. etasje Trapperom, kjøkken, toalett, gang, div. disp. rom Loft Trapperom, bad/dusj, tørkeloft, div. disp. rom Kjeller 113 Trapperom, annet fuktutsatt rom (vaskerom), div. disp. rom Sum bygning Gjenstående arbeider/vedlikehold Påkostninger: Første etasje av skolebygning er noe oppusset og senere år. Vedlikehold: Bygningsmassen er relativt godt vedlikeholdt sett i relasjon til alder. Det må imidlertid påregnes omfattende rehabilitering av bygningene, avhengig av utnyttelse. KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Skolebygg år Lokalisering Skolebygg år Bygningsdel/beskrivelse Bygning, generelt Eiendommen består av en frittliggende bygning av mur, på 3 1/2- plan kjeller og loft. Bygningen har ikke heis. Bygningen er bygget i etg. er noe pusset opp innvendig senere tid. Bygningen er i kommunen registrert med vernestatus B, dvs. høy. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt målinger av retthet, loddavvik eller generelt overflateavvik ihht. NS En evnt. kjøper må være klar over levetidsbetraktninger på konstruksjoner, komponenter, innredninger, utstyr og overflater. Grunn og fundamenter, generelt Bygningen er fundamantert med grunnmur av spekket natursten på antatt oppkultet grunn. Grunnen er av antatt grus og leire. Vedlikehold ol: Det er ikke kjennskap til drensforhold. Fuktige overflater ble ikke oppdaget ved visuel besiktigelse i kjeller. Yttervegger Yttervegger består av teglstein og utvendig pusset. Vedlikehold ol: Generelt er det levetidsbetraktninger på overflatebehandling. Kjøper må selv vurdere om bruk av våtrom skaper for høyt damptrykk i forhold til dagens ventilasjon. For lite ventilasjon kan medføre skader på Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 7 av 21

28 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN konstruksjonen. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen er av typen saltak, utvendig tekket med papp. Tak omlagt ca Renner og nedløp består av malt utførelse. Det er montert snøfangere. Ytterdører og porter Inngangsdører av tre. Innvendige behandlede heltre dører. Vinduene består av noe koblet glass og noe tolags isoleringsglass av eldre dato. Endel vinduer fra Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Innvendige vegger/delevegger består mur/tre, kledd på begge sider og tekket med malte malte plater, malt mur og panel. Himlinger inklusive taklister Himlinger består av betong, tekket med malte profilerte gipsplater, malt mur og malte flater. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Etasjeskiller består av tre, og trebjelkelag mot loft isolert med stubbloftsleire. Gulver er tekket med betong, gulvbord og belegg. Trapper og ramper 2 Innvendig trapper består av granittstein. Det er ikke montert trappeheis. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Ppipe består av teglstein. Pipe er ikke kontrollert, dette utføres av det lokale feiervesen. Kjøkkeninnredning Montert enkel innredning og utstyr på kjøkken i 1. etg. Innredning og garnityr for våtrom Sanitæranlegg/utstyr er gammelt, og det må påregnes fornyelse. VVS-installasjoner, generelt Standard eldre røropplegg og sanitærutstyr. Avløp og vannrør av varierende utførelse. Montert 2 stk eldre fyrkjel i kjeller (ikke i bruk). Innlagt vv- fra fjernvarmeanlegg. Anlegget er ikke tiknyttet vaktmesterbolig. Montert ventilasjonsanlegg med balansert ventillasjon og varmeveksler, på 1/2-del av bygningen mot syd. Varmeveksler på varmtvann. Nedgravet utvendig oljetank av stål på 2000 ltr. med luke i vegg fra kjeller Varme, generelt Oppvarming består av radiatorer tilkoblet fjernvarmeanlegg. Elkraft, generelt Standard åpent/skjult el-anlegg med skru og automatsikringer. El-skap montert i kjeller og fordelingsskap i hver etg. Lysarmaturer av type T 8. Annet Brann og innbruddsalarm med direktevarsling. Montert brannslanger. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 8 av 21

29 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Fagbyggbygg år Lokalisering Fagbyggbygg år Bygningsdel/beskrivelse Bygning, generelt Eiendommen består av en frittliggende bygning på et/to plan og noe kjeller. Bygningen er bygget i Bygningen bærer preg av noe manglende vedlikehold over tid, sett i relasjon til alder. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt målinger av retthet, loddavvik eller generelt overflateavvik ihht. NS En evnt. kjøper må være klar over levetidsbetraktninger på konstruksjoner, komponenter, innredninger, utstyr og overflater. Grunn og fundamenter, generelt Bygningen er fundamantert med betong på antatt oppkultet grunn. Grunnen er av antatt grus og leire. Grunnmur består betong. Vedlikehold ol: Det er ikke kjennskap til drensforhold. Ingen fuktige overflater ble oppdaget ved visuel besiktigelse. Yttervegger Yttervegger består av tegl. Vedlikehold ol: Fasader er stedvis noe slitt. Generelt er det levetidsbetraktninger på overflatebehandling. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen er av typen pulttak, utvendig tekket med sarnafil. Omlagt ca Innvendig nedløp. Ytterdører og porter Inngangsdører av tre. Innvendige behandlede dører av noe forskjellig utførelse. Vinduene består av koblet glass og isolerglass av varierende kvalitet. Noen vinduer punktert. Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Innvendige vegger/delevegger består antatt av tre/bindingsverk, kledd på begge sider og tekket med tegl, malt strie og malte plater. Himlinger inklusive taklister Himlinger består av tre, tekket med malte malte plater og perforerte gipsplater. Gulv og overflate Etasjeskiller består av betong, tekket med belegg, betong og furubord. Vedlikehold ol: Det er ikke utført kontrollmålinger av overflater, planhet, loddavvik, eller retthet i forhold til buler og svanker. Det er noe knirk i gulver. Trapper og ramper Innvendig trapp består av stål m/rekkverk på to sider. Trinn av granitt. Utvendig inngangsparti/trapp av betong med skifer. Endel skade på skifer. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 9 av 21

30 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Piper, plassbygde ildsteder m.v. Ikke montert pipe. VVS-installasjoner, generelt Standard røropplegg og sanitærutstyr av noe varierende utførelse. Fjernvarme med radiatorer. Balansert ventillasjon. Varme, generelt Fjernvarmeanlegg med radiatorer. Elkraft, generelt Standard åpent/skjult el-anlegg med skru og skrusikringer. Lysarmaturer skiftet til T8. Annet Brann og innbruddsalarm med direktevarsling. Gymsal år Lokalisering Gymsal år Bygningsdel/beskrivelse Bygning, generelt Eiendommen består av en frittliggende bygning på et plan og noe kjeller. Bygningen er bygget i Bygningen bærer preg av manglende vedlikehold over tid og bærer preg av dette. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt målinger av retthet, loddavvik eller generelt overflateavvik ihht. NS En evnt. kjøper må være klar over levetidsbetraktninger på konstruksjoner, komponenter, innredninger, utstyr og overflater. Grunn og fundamenter, generelt Bygningen er fundamantert med betong på antatt oppkultet grunn. Grunnen er av antatt grus og leire. Grunnmur består betong. Vedlikehold ol: Det er ikke kjennskap til drensforhold. I Yttervegger Yttervegger består av tegl. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen er av typen pulttak, dragere av spennbetong, utvendig tekket med sarnafil. Innvendig nedløp. Alder på taktekke ikke kjent. Ytterdører og porter Inngangsdører av tre. Innvendige behandlede dører av noe forskjellig utførelse. Vinduene består av koblet glass og isolerglass. Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Innvendige vegger/delevegger består antatt av tre/bindingsverk, kledd på begge sider og tekket med malt mur, fliser og malte plater. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 10 av 21

31 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Himlinger inklusive taklister Himlinger består av tre, tekket med malte plater, takess og metall i gymsal. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Gulv mot mark av består av betong. Gulver er tekket med belegg og furubord. Vedlikehold ol: Det er ikke utført kontrollmålinger av overflater, planhet, loddavvik, eller retthet i forhold til buler og svanker. Det er noe knirk i gulver. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Ikke montert pipe. VVS-installasjoner, generelt Standard røropplegg og sanitærutstyr av noe varierende utførelse. Montert balansert ventillasjonsanlegg. Varme, generelt Fjernvarmeanlegg med radiatorer. Montert egen elektrokjele. Elkraft, generelt Standard åpent/skjult el-anlegg med skru og automatsikringer. Lysarmaturer av type T5, og noe varierende type. Annet Brann og innbruddsalarm med direktevarsling. Toalett og lagerbygg. år Lokalisering Toalett og lagerbygg. år Bygningsdel/beskrivelse Bygning, generelt Eiendommen består av en frittliggende bygning av mur, på et plan og noe kjeller. Bygningen er bygget i ca Bygningen har opprinnelig vært et toalettbygg/lagerbygg. Bygningen har vernestatus C, dvs. middels. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt målinger av retthet, loddavvik eller generelt overflateavvik ihht. NS En evnt. kjøper må være klar over levetidsbetraktninger på konstruksjoner, komponenter, innredninger, utstyr og overflater. Grunn og fundamenter, generelt Boligen er fundamantert med natursten på antatt oppkultet grunn og noe med natursten på mark, på del uten kjeller. Grunnen er av antatt grus og leire. Grunnmur/ringmur består spekket natutsten/granitt. Vedlikehold ol: Det er ikke kjennskap til drensforhold. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 11 av 21

32 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Yttervegger Yttervegger består av teglstein og utvendig pusset. Vedlikehold ol: Generelt er det levetidsbetraktninger på overflatebehandling. Kjøper må selv vurdere om bruk av våtrom skaper for høyt damptrykk i forhold til dagens ventilasjon. For lite ventilasjon kan medføre skader på konstruksjonen. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen er av typen saltak, utvendig tekket med metallplater. Renner og nedløp består av malt utførelse. Taket er beslått med sink. Alder på tekking er ikke kjent. Ytterdører og porter Inngangsdører av metall/tre. Innvendige behandlede heltre dører. Vinduene består av noe koblet glass og noe tolags isoleringsglass av eldre dato. Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Innvendige vegger/delevegger består malt mur. Himlinger inklusive taklister Himlinger består av betong, tekket med malt mur og malte flater. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Etasjeskiller består av betong med trebjelkelag mot tak. Gulver er av betong. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Det er ikke montert pipe. VVS-installasjoner, generelt Standard eldre røropplegg og sanitærutstyr. Avløp og vannrør av varierende utførelse. Oppvarming fra fjernvarmeanlegg. Sanitæranlegg/utstyr er gammelt og det må påregnes fornyelse. Varme, generelt Oppvarming består av radiatorer med tilførsel fra fjernvarmeanlegg. Elkraft, generelt Standard åpent/skjult el-anlegg med skru og automatsikringer. El-skap montert i gymsal. Annet Standard åpent/skjult el-anlegg med skru og automatsikringer. Vaktmesterbolig år Lokalisering Vaktmesterbolig år Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Eiendommen består av en frittliggende bygning bygget i 1921 av tegl, på 2 1/2-plan og kjeller. Bygningen har ikke heis. Bygningen har vernestatus C, dvs. middels. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt målinger av retthet, loddavvik eller generelt overflateavvik ihht. NS En evnt. kjøper må være klar over Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 12 av 21

33 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN levetidsbetraktninger på konstruksjoner, komponenter, innredninger, utstyr og overflater. Grunn og fundamenter, generelt Boligen er fundamantert med natursten på antatt oppkultet grunn. Grunnen er av antatt grus og leire. Grunnmur består granittstein. Vedlikehold ol: Det er ikke kjennskap til drensforhold. Fuktige overflater ble oppdaget ved visuel besiktigelse i kjeller. Yttervegger Yttervegger består av teglstein og utvendig pusset. innvendig utlektet og tekket med plater. Vedlikehold ol: Generelt er det levetidsbetraktninger på overflatebehandling. Kjøper må selv vurdere om bruk av våtrom skaper for høyt damptrykk i forhold til dagens ventilasjon. For lite ventilasjon kan medføre skader på konstruksjonen. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen er av typen valmtak, utvendig tekket med takstein. Renner og nedløp består av malt utførelse. Alder på tekking er ikke kjent. Ytterdører og porter Inngangsdører av tre. Innvendige behandlede heltre dører. Vinduene består av noe koblet glass og noe tolags isoleringsglass av eldre dato. Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Innvendige vegger/delevegger består mur/tre, kledd på begge sider og tekket med malt strie, malte plater, malt mur og panel. Himlinger inklusive taklister Himlinger består av betong, tekket med malt mur og malte flater. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Etasjeskiller består av tre, og antatt trebjelkelag mot loft, antatt isolert med stubbloftsleire. Gulver er tekket med, belegg, betong og gulvbord/belegg. Overflater på innvendige vegger Innvendig vegger av utlektet og tekket med malt panel og malte plater. Trapper og ramper Innvendig trapp består av tre mellom etasjer. Balkonger, terrasser ol. Terrasse i 2 etg. og loft, består av betong. Rekkverk av mur/stål. Vedlikehold må påregnes. Utvendige trapper av betong. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Piper består av teglstein. Piper er ikke kontrollert, dette utføres av det lokale feiervesen. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 13 av 21

34 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Kjøkkeninnredning Montert enkle innredninger og utstyr på kjøkken i begge etasjer. Innredning og garnityr for våtrom Sanitæranlegg/utstyr i begge etasjer er gammelt og det må påregnes fornyelse. Belegg på gulv og respateks på vegg. VVS-installasjoner, generelt Standard eldre røropplegg og sanitærutstyr. Avløps og vannrør av varierende utførelse. Naturlig avlufting. Antatt nedgravet utvendig oljetank. Montert vv- bereder i kjeller. Varme, generelt Oppvarming består av strøm. Montert panelovner. Elkraft, generelt Standard åpent/skjult el-anlegg med skru og automatsikringer. Lysarmaturer av type T8. Annet Brann og innbruddsalarm med direktevarsling. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 14 av 21

35 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN KONTRAKTER/AREALER Oversikt over leiekontrakter Bygning/areal Etg. m² Leie pr år /m² Opphør mnd/år Reg. % /m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % Skolebygg år Sum: Gymsal år Sum: Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. m² faktisk Skolebygg år kontor Skolebygg 1893 U-1., 2.og 3. Sum: Fagbyggbygg år kontor Fagbygg 1965 Sum: 1. og Gymsal år kontor Gymsal 1975 Sum: 1 Toalett og lagerbygg. år Lager Toalett og lagerbygg Sum: Vaktmesterbolig år Lelighet/kontor Vaktmesterbolig , 2. ogloft. Sum: Total: Kommentar kontrakt/arealer Kommentar arealavvik: Areal er som er benyttet er fra vedlagte tegninger. Eiendommene er ikke oppmålt. Det er pt. utleiet 1.etg. av skolebygningen, med løpetid primo 2013, samt1/2-del av gymsal, med ukjent leietid. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 15 av 21

36 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteverdi: Tomteareal: Anslått tomteverdi: Tomteverdi: Tomteverdi, avrundet: m² /m² m² x /m² Sum normale byggekostnader: Sum normale byggekostnader: Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Teknisk verdi uten tomt: Tillegg for normal tomteverdi: Teknisk verdi av takstobjektet: VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Skolebygg år Fagbyggbygg år Gymsal år Toalett og lagerbygg. år Vaktmesterbolig år Teknisk verdi Grunnlag: Teknisk verdi: VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: - Inflasjon: 3,20 % -2,50 % Realrente: kalkulert 0,68 %, avrundet: Risikorente 0,70 % 7,50 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 8,20 % Brutto leieinntekter Arealtype Eiendommens arealtyper Leiekontrakter m² /m² Leie pr år kontor kontor kontor kontor kontor Lager Lelighet/kontor Sum: Markedsleie/ledige lokaler m² /m² Leie pr år faktisk ansatt beregnet Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 16 av 21

37 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Fradrag: Benyttet antatte driftskostnader. Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: Forsikringspremie: Forvaltningskostnader pr.år: Driftskostnader: Avsetninger til løpende vedlikehold pr. år: Inntektsoverskudd: Sum normale eierkostnader: Tap ved ledighet, 4 % av markedsleie: Sum: Eiendommens inntektsoverskudd: Tomteverdi: Normale byggekostnader: Teknisk verdi: Kapitalisert verdi: Yield: % ,2 På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Beregning av kapitalisert verdi Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd kapitalisert med 8,2 % gir (avrundet) KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Markedsverdi: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 17 av 21

38 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 18 av 21

39 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 19 av 21

40 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 20 av 21

41 Eiendom: Gnr. 110 Bnr. 195 m.fl. KOMMUNE DRAMMEN Adresse: Strømsø skole - Telthusgt. 8 og Tordenskioldsgt. 70, 3044 DRAMMEN Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Org.nr Knut-Erik Haugan Side: 21 av 21

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE

Verditakst. Servicebygg og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S. Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Verditakst og Fjellhall Kirkegaten 51 4612 KRISTIANSAND S Gnr. 150 Bnr. 671 KRISTIANSAND KOMMUNE Utført av: Svein R. Søftestad Ing./takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato: Verditakst og Fjellhall Kirkegaten

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tlf. 22 49 17 02. Fax. 22 49 17 03. Mobil. 93 05 05 04/90 10 32 97. E-mail. teaoslo@online.no Verdi- og lånetakst over Ankerveien 28 B 0785 OSLO Gårdsnr. 33 Bruksnr. 2998 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 1/2 OSLO

Detaljer

Verditakst. Batteriveien 1 1443 Drøbak FROGN KOMMUNE. Utført av: Ingeniør Geir Aaslund

Verditakst. Batteriveien 1 1443 Drøbak FROGN KOMMUNE. Utført av: Ingeniør Geir Aaslund Ingeniør Geir Aaslund www.byco.no post@byco.no Mob : 988 333 65 Org.nr: 992 727 004 Verditakst Batteriveien 1 1443 Drøbak Gnr. 70 Bnr. 92 FROGN KOMMUNE Utført av: Ingeniør Geir Aaslund Oppdrag 461 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27

Verditakst. Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA HITRA KOMMUNE. Gnr. 90 Bnr. 27 Postboks 143 7239 Hitra Org.nr.: 962 312 551 Tlf. 72 44 08 40 Mobil 915 10 808 E-post: firmapost@ilfas.no Verditakst Forretningstomt nr. 6 7240 HITRA Gnr. 90 Bnr. 27 HITRA KOMMUNE Utført av: Leif Fordal

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OBS: Ekstra møte i formannskapet, se dato og tid

OBS: Ekstra møte i formannskapet, se dato og tid Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 08.09.2015 Tid: 17:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Grønnegata 109 9008 TROMSØ. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 1578 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 12/100 TROMSØ KOMMUNE Sertifisert foretak - MNTF Sjøgata 33, 9008 Tromsø Tlf: 77 65 81 72 Mob: 90 91 66 12 Fax: 77 65 81 73 E-post: javollen@online.no Foretaksnr: 961372380 Bankkonto: 8245.0203552 Verdi- og lånetakst over Grønnegata

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Verditakst. Næringslokaler og 2 leiligheter Solåsen 41 5223 NESTTUN BERGEN KOMMUNE. Utført av: Heine Skage Byggmester/Takstmann

Verditakst. Næringslokaler og 2 leiligheter Solåsen 41 5223 NESTTUN BERGEN KOMMUNE. Utført av: Heine Skage Byggmester/Takstmann O. J. Brochs gate 16 A 5006 BERGEN Telefon: 900 96197 E-mail: heskage@online.no Org.nr: 993802484 Verditakst Næringslokaler og 2 leiligheter Solåsen 41 5223 NESTTUN Gnr. 44 Bnr. 350 BERGEN KOMMUNE Utført

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Postboks 22 Loddefjord 5881 Bergen Telefon 55 50 01 48, telefaks 55 50 01 49 E-adr: takst@hoem.no Verdi- og lånetakst over "Karistova - Kysthospitalet" Hagaviksbakken 60 5217 HAGAVIK Gårdsnr. 33 Bruksnr.

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Fritidsleilighet 21.04.2016 23.04.2016 2731 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester Einar

Detaljer

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND

EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST. Inger Bang Lunds vei Bergen Bergen kommune. Besiktningsdato BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND EIERLEILIGHET VERDI- OG LÅNETAKST Inger Bang Lunds vei 19 5059 Bergen Bergen kommune Besiktningsdato 23.01.2017 BYGGMESTRENES TAKSERINGSFORBUND Utført av: Byggmester og takstmann Kokstadvegen 23 Tlf: 4009

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE Grimstadveien 350 5252 Søreidgrend tlf 95444433 E-mail: bat@takst.info Org.nr: 882 965 112 Verdi- og lånetakst over leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk:

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Løkkeveien 87 4008 Stavanger Tlf : 5 50 4 30 www.takst-team.no Org.nr: 983 0 660 Verditakst Kjøpesenter Tastatunet -3 407 STAVANGER Gnr. 8 Bnr. 3606 Hjemmel: Tasta Senter AS STAVANGER KOMMUNE Utført av:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Sivilingeniør/Takstmann Flesåsvn 4 C, 0860 Oslo tlf: 90608756, mail: jenshaga@broadpark.no Org.nr: 980604721 Verdi- og lånetakst over Marstrandsgate 13 0566 OSLO Gnr. 227 Bnr. 319 Seksj.nr. 1 Eierbrøk:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr Kr Boligblokk 3 181,0 m² 2 824,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr Kr Boligblokk 3 181,0 m² 2 824,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 102 Bnr. 372 Kommune: 213 Ås MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 67 000 000 LÅNEVERDI: Kr 57 000 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Boligblokk 3 181,0 m² 2 824,0 m²

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sandstuveien 26 1178 OSLO Gårdsnr. 151 Bruksnr. 263 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 1/4 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi.

Detaljer

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. Verdi- og lånetakst over andel/aksje i Tjærnet Borettslag Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. 0072 BERGEN KOMMUNE Utført av: Ingeniør-Takstmann Per Skaar AS Seljebakken

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Fritidseiendom Tomt p18 Rabbestølvegen 23 3577 Hovet. over HOL KOMMUNE. Gnr. 43 Bnr. 312

Verdi- og lånetakst. Fritidseiendom Tomt p18 Rabbestølvegen 23 3577 Hovet. over HOL KOMMUNE. Gnr. 43 Bnr. 312 Geilo Takst Magne Sæther Sentral godkjenning. Jonstøllie 44, 3580 Geilo Tlf. 32091345 Mob. 97182020-90206913 www.geilotakst.no. E.mail: geilo.bc@online.no Org.nr: 985910650 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom

Detaljer

Verditakst. Tidligere Gjemble skole Friggs veg 2 B 7600 LEVANGER. med kontantstrømanalyse LEVANGER KOMMUNE. Gårdsnr. 3 Bruksnr. 163.

Verditakst. Tidligere Gjemble skole Friggs veg 2 B 7600 LEVANGER. med kontantstrømanalyse LEVANGER KOMMUNE. Gårdsnr. 3 Bruksnr. 163. Verditakst med kontantstrømanalyse Tidligere Gjemble skole Friggs veg 2 B 7600 LEVANGER Gårdsnr. 3 Bruksnr. 163 LEVANGER KOMMUNE Steinar Flatås RG-prosjekt AS Utført av: Rita Woll RG-prosjekt AS Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over andel i Hemsedal Panorama Borettslag. Andelsleilighet Hemsedal GolfAlpin Panorama 3550 GOL

Verdi- og lånetakst. over andel i Hemsedal Panorama Borettslag. Andelsleilighet Hemsedal GolfAlpin Panorama 3550 GOL Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: 90077624 post@oddatakst.no www.oddatakst.no Org.nr: 984 082 932 Verdi- og lånetakst over andel i Hemsedal Panorama Borettslag Andelsleilighet Hemsedal

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG. Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Org.nr: 891 717 512 Verdi- og lånetakst over Leilighet i Lonerenen 63 I 5918 FREKHAUG Gnr. 24 Bnr. 121 Seksj.nr. 5 Eierbrøk: 60/840 MELAND KOMMUNE Utført av: Raymond N. Rolfsnes Byggmester/Takstmann Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Ringveien 18 9311 BRØSTADBOTN DYRØY Gnr. 3 Bnr. 113 KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr. Tollefsrødskogen 16 1560 Larkollen Mobil: 97 50 70 23 E-post: takst@tangenes.com Org.nr: 971 011 416 Verdi- og lånetakst over andel i Sjøbadet Moss Glassverket 55 D 1515 MOSS Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 000 000. Kr 1 800 000. Firmannsbolig m/næringsdel 68,0 m² 68,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 83 Bnr. 5 Kommune: 1224 KVINNHERAD Adresse: Leilighet 4a- 1. etasje, Baronivegen 4a 5470 Rosendal MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 000 000 LÅNEVERDI: Kr 1 800 000

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 110 Bnr. 656 Kommune: 1017 SONGDALEN Adresse:, Gamle Kuliaveg 52 4645 NODELAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 790 000 LÅNEVERDI: Kr 670 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sverresgate BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 164 Bnr Utført av: Johan Lauvås Ingeniør

Verdi- og lånetakst. Sverresgate BERGEN. over BERGEN KOMMUNE. Gnr. 164 Bnr Utført av: Johan Lauvås Ingeniør Verdi- og lånetakst over Sverresgate 35 5010 BERGEN Gnr. 164 Bnr. 1013 BERGEN KOMMUNE Utført av: Johan Lauvås Ingeniør Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Sverresgate 35 5010 BERGEN Gnr. 164

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Gnr 3: Bnr 33 (fnr: 288 snr: 11) MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: Firemannsbolig: Sportsbod isolert: 107 m² m² 102 m² 0 m² Utskriftsdato: Dato befaring: 03.0.2016

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI:

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 1 150 000. Kr 1 050 000. Flaten 91, 4865 ÅMLI. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) LÅNEVERDI: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 51 Bnr. 9 m.fl. 929 ÅMLI Flaten 91, 4865 ÅMLI MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 1 150 000 Eiet bolig Uthus Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: 144,0

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE Takstmann Ole Sand Lynnegutua 22 2750 Gran Tlf. 61 33 10 31, Mob. 91 82 10 31, Fax. 61 33 14 15 e.post: ole.sand@c2i.net Verdivurdering Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, 241 2730 LUNNER Gårdsnr. 106 Bruksnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO. Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO. Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Fougstad gate 25 A 0173 OSLO Gnr. 219 Bnr. 60 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 164/2405 OSLO KOMMUNE Utført av: Ansvarlig takstmann Sven P. Meyer TAKSTHUSET Tømrermester/takstøkonom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 101 Seksj.nr. 34 Eierbrøk: 92/11608 HEMSEDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 101 Seksj.nr. 34 Eierbrøk: 92/11608 HEMSEDAL KOMMUNE Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: 90077624 post@oddatakst.no www.oddatakst.no Org.nr: 984 082 932 Verdi- og lånetakst over Seksjons leilighet Skarsnuten Fjellandsby 3560 HEMSEDAL

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 67: Bnr 10 Kommune: 1251 VAKSDAL KOMMUNE Betegnelse: Fritidseiendom Adresse: Eksingedalsvegen 3121, 5728 EIDSLANDET MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 1 000 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Adkomstdokumentene til leilighet nr. 153 i Bølerskrenten 12 0691 OSLO Gårdsnr. 163 Bruksnr. 16 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan Åge Reigem Ankerveien 38 A, 0785 Oslo, Tlf: 970 13 031/

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet Veslekroken 5 0379 OSLO. Gnr. 29 Bnr. 159 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 65/364 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Leilighet Veslekroken 5 0379 OSLO. Gnr. 29 Bnr. 159 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 65/364 OSLO KOMMUNE TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over Leilighet Veslekroken 5 0379 OSLO Gnr. 29 Bnr. 159 Seksj.nr. 1 Eierbrøk:

Detaljer

FORHÅNDSTAKST. Kr 4 444 444. Kr 3 777 777. Enebolig 191,0 m² 175,0 m² Garasje 64,0 m²

FORHÅNDSTAKST. Kr 4 444 444. Kr 3 777 777. Enebolig 191,0 m² 175,0 m² Garasje 64,0 m² FORHÅNDSTAKST Matrikkel: Gnr. 777 Bnr. 77 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 4 444 444 LÅNEVERDI: Kr 3 777 777 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 191,0 m² 175,0 m² Garasje

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Ramsvikveien 54 3482 Tofte. over HURUM KOMMUNE. Gårdsnr. 38 Bruksnr. 1 Festenr. 36

Verdi- og lånetakst. Ramsvikveien 54 3482 Tofte. over HURUM KOMMUNE. Gårdsnr. 38 Bruksnr. 1 Festenr. 36 Besøksadresse: Engelsrud Terrasse 51 1385 Asker Postadresse: Postboks 419 1373 Asker Tlf. 66 75 89 00, faks: 66 75 89 01, mob: 918 77 451 E-mail: kjell@ hvesser.no www. hvesser.no Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. Org.nr: 986778500 Verdi- og lånetakst over andel i Jacob Meyer Borettslag Wesselsgate 15 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. 5002 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan-Petter Vie Oppdrag 2008492 Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 14 000 000. Kr 12 000 000. Hytte 93,0 m² 90,0 m² Sjøbu 22,0 m² 22,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 14 000 000. Kr 12 000 000. Hytte 93,0 m² 90,0 m² Sjøbu 22,0 m² 22,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 926 LILLESAND Adresse: Sundet, Blåtangen 4770 HØVÅG MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 14 000 000 LÅNEVERDI: Kr 12 000 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Aurdal skole, 2910 AURDAL. over NORD-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Takstkontoret Valdres AS Martin Ingar Sælid 2960 Røn.

Verdi- og lånetakst. Aurdal skole, 2910 AURDAL. over NORD-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Takstkontoret Valdres AS Martin Ingar Sælid 2960 Røn. Rønsvegen 14, 2960 Røn. Telf. 61344305 Mobil. 911 23253. E-post: martin@valdrestakst.no Org.nr: 879 860 792 Verdi- og lånetakst over Aurdal skole, 2910 AURDAL Gnr. 95 Bnr. 12 NORD-AURDAL KOMMUNE Utført

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52 Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi- og lånetakst over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 Dugstadfossen 26 5700 Voss 56512661 mobil 98180 torj.abbedissen@c2i.net Verdi- og lånetakst over Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 VOSS KOMMUNE Utført av: Takstmann Tor Johan Abbedissen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Nadderudveien 113 1359 EIKSMARKA. Gnr. 20 Bnr. 156 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 160/10000 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Nadderudveien 113 1359 EIKSMARKA. Gnr. 20 Bnr. 156 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 160/10000 BÆRUM KOMMUNE Lundekroken 34 1396 Billingstad Org. nr.963 488 076 mail. harald@bals.no Org.nr: 963488976 Verdi- og lånetakst over Nadderudveien 113 1359 EIKSMARKA Gnr. 20 Bnr. 156 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 160/10000 BÆRUM

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierleilighet Skulegata 1 A 5722 DALEKVAM. Gnr. 22 Bnr. 614 Seksj.nr. 18 Eierbrøk: 104/2108 VAKSDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierleilighet Skulegata 1 A 5722 DALEKVAM. Gnr. 22 Bnr. 614 Seksj.nr. 18 Eierbrøk: 104/2108 VAKSDAL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Skulegata 1 A 5722 DALEKVAM Gnr. 22 Bnr. 614 Seksj.nr. 18 Eierbrøk: 104/2108 VAKSDAL KOMMUNE Utført av: Byggmester / Takstmann Befaringsdato: 06.06.2015 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE

over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr. 7 Andelsnr.: 7 SKEDSMO KOMMUNE Løkenåsringen 30 1473 Lørenskog 92019820/67906063 magne@brosholen.no Org.nr: 893571272 Verdi- og lånetakst over andel i Kastellet Brl General Laakes vei 44 2010 STRØMMEN Gnr. 77 Bnr. 1159 Leilighet nr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS

Verdi- og lånetakst. Åsliveien 4 F 1642 SALTNES. over RÅDE KOMMUNE. Utført av: Henrik Hals Byggmester. Ingeniør Bjørn Hals AS Mail: henrik.hals@takstteam.no Mob.: 958 08 570 Org.nr: 835 868 702 Verdi- og lånetakst over Åsliveien 4 F 1642 SALTNES Gnr. 92 Bnr. 561 2 Eierbrøk: 103/206 RÅDE KOMMUNE Utført av: Henrik Hals Byggmester

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. SEKSJONERT FRITIDSLEILIGHET. Stavtaket 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 98 Seksj.nr. 58 Eierbrøk: 54/11966 HEMSEDAL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. SEKSJONERT FRITIDSLEILIGHET. Stavtaket 3560 HEMSEDAL. Gnr. 72 Bnr. 98 Seksj.nr. 58 Eierbrøk: 54/11966 HEMSEDAL KOMMUNE Org.nr: 911 630 877 Verdi- og lånetakst over SEKSJONERT FRITIDSLEILIGHET. Stavtaket 3560 HEMSEDAL Gnr. 72 Bnr. 98 Seksj.nr. 58 Eierbrøk: 54/11966 HEMSEDAL KOMMUNE Utført av: Gunnar Skredderberget Bygn.tekn./Tømmerm.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 45: Bnr 350 Kommune: 1260 RADØY KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Langhøyane 33, 5936 MANGER MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 3 000 000 LÅNEVERDI: KR. 2 700

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS

Verdi- og lånetakst. Rekkehus Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN. over OPPEGÅRD KOMMUNE. Gnr. 49 Bnr. 902. Takstpartner Oslo AS Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Odins vei 1 D 1413 TÅRNÅSEN Gnr. 49 Bnr. 902 OPPEGÅRD KOMMUNE Utført

Detaljer

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr. Regimentsveien 12 Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.: 369 ASKIM KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Denne rapporten er

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Del av Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 6 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI,

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 5 900 000 KR. 5 200 000. Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR. 5 900 000 KR. 5 200 000. Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 99: Bnr 991 Kommune: 0926 LILLESAND KOMMUNE Adresse: Blådalsøya, 4780 BREKKESTØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 5 900 000 LÅNEVERDI: KR. 5 200 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Carl Konows gate 36 5161 LAKSEVÅG. Gnr. 157 Bnr. 34 Seksj.nr. 111 Eierbrøk: 41/6790 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Carl Konows gate 36 5161 LAKSEVÅG. Gnr. 157 Bnr. 34 Seksj.nr. 111 Eierbrøk: 41/6790 BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Carl Konows gate 36 5161 LAKSEVÅG Gnr. 157 Bnr. 34 Seksj.nr. 111 Eierbrøk: 41/6790 BERGEN KOMMUNE Utført av: Nils Sæther Mathisen Byggmester/takstmann Seljebakken 45

Detaljer