Rindal - Porten til Trollheimen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rindal - Porten til Trollheimen"

Transkript

1 1

2 Rindal - Porten til Trollheimen Lokalsamfunnet Rindal Rindal kommune og Rindal sokn er samme størrelse geografisk. Kommunen ligger 95 km fra Trondheim og 130 km pluss ferje fra Molde. Den grenser i nord mot Hemne og Orkdal, i øst mot Meldal, i sør mot Rennebu og Oppdal, og i vest mot Surnadal. Innbyggertallet er Iflg. SSBs framskriving er det venta en vekst i folketallet opp til vèl i Arealet er 640 kvadratkilometer. Kart fra Trollheimsporten. Rindal er den eneste kommunen i Møre og Romsdal som ikke grenser mot havet. Rindal blir ofte omtalt som «Porten til Trollheimen», og har variert natur. Nederste delen av bygda, Aune ved grensa mot Surnadal ligger bare 45 moh., mens grensa mot Meldal lengst opp i bygda ligger på 280 moh. Fra fylkesgrensa i øst renner elvene Lomunda gjennom Lomunddalen og Tiåa gjennom Rindalsskogen. Disse to elvene går sammen til elva Surna ved Rindalsskogen, som renner sørvestover 2

3 gjennom hoveddalen. Rinna er ei sideelv til Surna, og disse møtes ved Bolme. I sør strekker kommunen seg inn i Trollheimen og det høyeste fjellet i Rindal er Trollhetta 1616 moh. Nord for hoveddalen er fjellene mye lavere med bare en topp over 1000 moh. Rindal er både vestland og innland, Nordmøre og Trøndelag samtidig både hva kulturlandskap, byggeskikk og levesett angår. Vinteren pleier å være både lang og stabil, og vi liker å kalle oss for Skibygda. Løypenettet er omfattende, skimiljøet likeså. Snart kommer gamle fabrikkmaskiner fra Landsem- og Trollski til sin rett på det nye Skimuseet i bygda. Næringsliv Rindal er en landbruks- og industrikommune. Møbel- og treindustri er den største enkeltnæringa i kommunen. Om lag 26 prosent av arbeidsplassene er innen industri, mens landbruk sysselsetter 21 prosent. Til sammen finnes her ca 250 bedrifter og foretak. Noen av dem er ikke aktive. I tillegg kommer 100 aktive gardsbruk. Vi har også servicetilbud med fire kafeer, hotell og pensjonat. Det kan være at kommunen med sine tre interiørbutikker kommer ganske høyt mht antall interiørbutikker pr. innbygger. Antallet leger holder seg stabilt på to. Her finnes ikke psykolog eller psykiater i mils omkrets. Men alternativ medisin og coaching har vi rikelig tilbud av. Antallet praktiserende innen alternativ medisin og coaching er økende. Per i dag har vi tilbud om alternativ medisin fra fire firma, vi har en coach og to som er under utdannelse. De fleste arbeidsplasser finnes i kommunal sektor med forvaltning og tjenesteyting. Kommunen aleine har snaut 200 ansatte. Rindal kommune har flere ganger i løpet av 2000-tallet blitt kåret til Landets beste kommune å bo i, i følge levekårsundersøkelsen av Statistisk Sentralbyrå (SSB), siste gang i SSB kåret Rindal til landets 7. beste likestillingskommune i Norge og best i Møre og Romsdal i I tillegg ble Rindal kommune kåret til landets 3. beste kommune på service i Forbrukerrådets kommunetest i

4 Kultur Som i så mange andre mindre kommuner er det også i Rindal det frivillige kulturområdet med lag, foreninger og organisasjoner som står for grunnfjellet i kultur-og fritidstilbudet. Rindal kommune har en sentral rolle i samarbeid med det frivillige i ulike sammenhenger og står selv for en god del arrangement. Rindal kommune har også ansvar for fire sentrale kulturinstitusjoner; Rindal skimuseum (tidl. bygdemuseum), Rindal folkebibliotek, Rindal kino og Rindalshuset som er flerbrukshus med en rekke tilbud og fasiliteter. Lag/foreninger I Rindal er det registrert ca 50 lag og foreninger innen området fritid, kultur og idrett, hvor av de fleste innen segmentet idrett, skytterlag og velforeninger. Aktiviteten innen de enkelte lag svinger litt i perioder, men stort sett har dette vært stabilt over tid. Idrett Det er helt klart idrettsbevegelsen som har størst oppslutning, og som står for den største aktiviteten i kommunen. Rindal kommune hadde fram til årsskiftet 8 idrettslag, men etter en «fusjon» av tre idrettslag er det nå 6 aktive klubber. Det er et stort fleridrettslag Rindal IL, og flere mindre særklubber som Taekwondo-, klatre-, pistol- og motorklubb. Disse tilbyr sine over 1000 medlemmer et godt idrettstilbud, og det legges det ned en stor dugnadsinnsats gjennom året. Friluftsliv De siste 10 åra har det vært en oppblomstring i tilrettelegging og organisert aktivitet innen friluftsliv og fysisk aktivitet i folks nærmiljø. Etableringen av turstigruppa tidlig på 2000-tallet har ført til utgivelse av turkart, og en rekke opparbeidede og merkede turstier både til fjelltopper og i nærmiljøområder. Oppbyggingen av flere barnevennlige turmål med gapahuk, fiskeplasser, toalettanlegg og fine stier må nevnes spesielt. Fjelltrimmen, en organisert registering av besøk på fjelltopper i kommunen, har vært en suksess og fått mange flere ut på tur enn tidligere. Museum Sommeren 2014 vil det nye Rindal skimuseum bli åpnet, etter flere års planlegging og bygging. Dette er et byggeprosjekt som er støttet av både stat og fylke, og som er et stort løft for kulturhistorien og formidlingen i kommunen. Det er Rindals sterke tradisjoner inne både aktiv ski-idrett og ikke minst skiproduksjon som er bakgrunnen for denne satsningen. Museet består av et gammelt fjøs som flyttes til det gamle museumstunet, og som vil supplere den eksisterende bygningsmassen ved museet samtidig som det bygges om til et moderne formidlingslokale for skihistorien vår. Ved museet er det dannet en egen venneforening som er en god støttespiller for både aktiviteter og tilbud ved museet, og som bidragsyter i planlegging av skimuseet. Rindalshuset/biblioteket Flerbrukshuset Rindalshuset ble bygd i 1994, og er et sentral sted for både idretts- og kulturaktiviteter med skytebane, klatrevegg, svømmebasseng, kultur-/kinosal, idrettshall og styrketreningssenter. I 2007 ble det foretatt utbygging av huset, og Rindal folkebibliotek flyttet inn i nye lokaler samlokalisert med Rindalshuset. Dette har ført til et godt samarbeid, som bl.a. har ført en meget god tilgjengelighet til 4

5 biblioteket med 48 t. åpningstid pr uke. Rindal kino Rindal kino ble overtatt av Rindal kommune i 1994, og har holdt stand mot konkurrerende medietilbud fram til i dag. Kinoen har de siste 10 åra holdt et jevnt besøk på mellom 3200 og 4500 pr år. Snittbesøket pr. film har derimot gått ned(ligger på ca 20 de siste åra), og framtidsutsiktene for kinodrifta er usikker da det er bestemt at muligheten for overgang til privat drift skal sjekkes ut og at kommunal kinodrift er tatt bort i kommunens langtidsbudsjett. Barn/unge Rindal har et ungdomsråd som fungerer som talerør for ungdom, og som er ansvarlig for ulike tiltak og aktiviteter. Kommunens ungdomskonsulentstilling på 50% ble for noen år siden tatt bort, og det har ført til at arbeidet mot ungdomsgruppa ikke har vært så godt og tett som ønskelig. I løpet av 2000-tallet ble også det private fritidsklubbtilbudet tatt bort. Ungdomskafeen ble nevnt som et bra tiltak i Visitasforedraget av Den skulle snart vise seg å ikke være levedyktig. Rindal er en MOT-kommune, og har hatt godt fokus på dette arbeidet siden Rindal har vært lokalsamfunn med MOT, og er fra 2014 en av 5 kommuner i Norge som er med på MOT-pilot; et utviklingsprosjekt innen MOT-organisasjonen. Større kulturprosjekt på gang. Av større ting innen kulturområdet er byggingen av ny fotball- og flerbrukshall med spilleflate 40 m x 60 m i samarbeid mellom kommune og idrettslag igangsatt, etablering av en ny kultursti med bru (på totalt 5 km) vil bli startet opp i 2014, et større kommunalt kulturplanarbeid er i startgropa og forhåpentligvis vil Bygdehistorieprosjektet for Rindal bli startet opp i løpet av kort tid. Rindal menighet Visjonen for soknet er: Kirka i Rindal er kirka mi. Ei levende og lærende folkekirke som utfordrer til tro og bidrar til et godt lokalmiljø. Kirka mi At de fleste i bygda anser Kirka for å være sin egen, ser vi spesielt i oppslutningen om de kirkelige handlinger. De siste årene har 4-8 barn årlig blitt døpt i Rindal selv om registrert bosted ikke er her. Oppslutningen om gravferd etter Kirkens ordning har de seinere åra vært total. Hva forberedelse til konfirmasjon angår, er det årlig 2-5 ungdommer per kull som velger bort kirkelig tilbud. Folk slutter også bra opp om kirka når det er konserter. Konsertserien Arena:Kirke trekker bra med oppslutning. Når det er gudstjenster av spesiell karakter som f.eks. 5

6 dåpsgudstjenester eller konfirmasjonsgudstjenester, er oppslutningen stor også av dem som ikke deltar i det regelmessige gudstjenestelivet. Hvordan rekruttere flere til å bli aktive kirkegjengere? 1. Møte med kirka og menigheten. Vi legger vekt på kontaktmuligheten som ligger i Kirkevertskap og kirkekaffe. All erfaring tilsier at det ikke kreves spesiell kompetanse for å bidra med kaffe og brød. 2. Engasjert Menighetsråd. Generelt er de som sitter i Menighetsrådet villige til å ta på seg oppgaver i menigheten, - både i og utenfor kirka. 3. Kunngjøring av gudstjenester og andre samlinger. I tillegg til kunngjøringer i kirka, bruker vi plakater på oppslagstavle ved kirkene og på andre offentlige oppslagstavler. Gudstjenestene blir kunngjort i Kirkebladet. Og de blir kunngjort på da også med navn på dåpsbarn hvis det er dåp. Vel og merke etter foreldrenes samtykke. 4. Når konfirmantene blir spurt om hva som er menighetsrekrutterende, peker de ofte på muligheten for personlig vitnesbyrd: «Det er ikke så kjedelig som man kunne tro.» «Det å gå til gudstjeneste er faktisk ganske behagelig.» «Jeg syns det er så fint med salmesang og orgelspill.» 5. Flere deltakere med spesifikke, tidsavgrensa oppgaver. Konfirmantene går inn i dette. Klokkerkorpset likedan. Skulle vi invitert flere fra det såkalt brede lag av befolkningen til å være aktive aktører i gudstjenesten? Hvilke oppgaver skulle de i så fall fått? Gjennomsnittlig oppmøte på gudstjenestene de siste åtte åra er 71. I tillegg har vi en betydelig menighet på Helsetunet som følger gudstjenestene med overføring til tvskjerm. Da vi arbeida med Strategi- og handlingsplan, ville vi kommunisere noe om at gudstjenesten må være av en slik art at de som ikke var der vil føle at de har gått glipp av noe. Med 2061 medlemmer i statskirken og en gudstjenesteoppslutning på 71,1 oppmøtte, blir dette fortsatt en utfordring. Befolkningsutvikling Gudstjenestemenigheten avspeiles av befolkningsmønsteret ellers. Planstrategi for Rindal kommune skisserer: «Aldersfordelinga med mange eldre gjør at det vanligvis er et visst fødselsunderskudd. Bygda er derfor avhengig av netto tilflytting, slik det var i alle åra fra 2008 til 2011.» Videre: «Eldre over 70 år utgjorde i 2012 ca 16,5% av befolkninga i Rindal, mens andelen over 80 år er ca 8%. Mellom vil bygda få flere innbyggere over 80 år enn noen gang tidligere.» Det hender yngste nattverddeltakeren i Øvre Rindal kapell er i alderen 80 pluss. Vi kan gjøre oss refleksjoner om hva som skjer med menighet og menighetsliv om ikke flere tar oppfordringa fra konfirmantene til etterretning, - evt. at konfirmantene lar sin anbefaling angå seg selv. 6

7 Levende og lærende folkekirke. Mangt og mye i menigheten tyder på at Kirken er levende i henhold til Strategi- og handlingsplanen. Hva lærende angår, skjer det etter beste evne fra lesepult og prekestol i hver gudstjeneste. som utfordrer til tro I møte med Ordet blir vi også utfordra til tro. Vi prøver etter beste evne som biskop Odd Bondevik skrev i sin siste visitasmelding: «å la mennesker få lov til å komme til oss med sine spørsmål og med sin tvil, men samtidig våge å gi dem en utfordring.» Dette skjer også ved at gudstjenesteprogram og preken blir kommunisert både på og facebook. Særlig blir det mange treff hvis redaktøren av trollheimsporten er i kirka og fotograferer dåpsbarn. og bidrar til et godt lokalmiljø. Det første som slår oss vdr. lokalmiljet, er kirka som samlingssted ved livets store overganger. Anser folket generelt kirka for å være sin egen, blir også kirka et naturlig samlingssted i både glede og sorg. Videre bidrar vi godt og grundig i lokalmiljøet ved fellestiltak for spesielle aldersgrupper: Babysang, åpent lekested, 4-årsbok, 6-årsbok, utdeling av Bibel til 5. klassingene, konfirmasjon som lavterskel prosess og miljøtiltak, samt leirvirksomheten som trosopplæring. Flere av disse møtepunktene er med sosialt samvær, bevertning og ut-på-tur-fellesskap med eller uten akebrett og bål. Kulturen i kirka kan på sin måte bidra til lokalmiljøet. Vi har godt av å samles i kirka på konserter, - om vi så er utøvende amatører selv eller vi er konsertpublikum. Lokalmiljøet blir også styrka av at folk anser kirkegårdene som felles ansvar. Dugnadsarbeidet i og rundt kirkene betyr mye både for dem som får det utført og dem som gjør jobben i fellesskap. Videre vil vi peke på miljøaspektet når kirkens folk deltar i lokalsamfunnet i egenskap av å være trosopplærer og/eller prest. Det være seg besøk i barnehager før påske, undervisning om Bibelen for 5.klassingene etter at de har vært i kirka og fått Bibel, samt undervisning for konfirmantene. I tillegg kommer andakter ved kantor og diakon eller prest med Guds ord, musikk og sang ved Eldreboligene og på Helsetunet. Etter respons og velvilje å dømme, bidrar vi i høyeste grad til et bedre lokalmiljø. Misjon og evangelisering Menigheten har et misjonsprosjekt i regi av NMS (Det Norske Misjonsselskap) som er vårt: Landsbyutvikling i Etiopia. Vi har en gudstjeneste årlig der misjon og misjonsprosjekt får spesiell oppmerksomhet både i kunngjøringer og offer. Arbeidet fokuserer på å styrke innfødte folkegrupper på landsbygda i Vest-Etiopia gjennom følgende seks innsatsområder: Miljøvern og bærekraftig ressursforvaltning handler om å etablere planteskoler, verne og plante skog, samt gi opplæring i å soltørke murstein og bygge og bruke energisparende ovner. 7

8 Jordbruksopplæring for bønder omfatter klimasensibelt og bærekraftig jordbruk, grønnsaksdyrking, birøkt og stell av frukttrær og husdyr. Forbedring av jordbruksproduksjon gir familier økte inntekter. Det handler om å bekjempe skadelige termitter, plante frukttrær og ta i bruk bedre frøsorter. Familieplanlegging og bedre helse handler om å øke bevissthet rundt familieplanlegging, hygiene, forebyggende helse, sunn mat, samt bevisstgjøringsaksjoner om hiv/aids og omskjæring. Skole- og utdanningssatsningen gir studenter fra sårbare grupper støtte til skolemateriell og skolepenger. Tre alfabetiseringssenter skal etableres, og voksne oppmuntres til uformell utdanning. Også undervisningsmateriell på gumuz, mao og komo deles ut på skoler. Det etableres egne språk- og kulturklubber og et lite ressurssenter hvor språk og kultur bevares og utvikles. Likestillingsarbeidet gir trening i å fremme likestilling mellom menn og kvinner. I tillegg styrkes kvinners økonomiske uavhengighet og menn og kvinners samarbeid i det daglige. I tillegg har vi misjonsstevne for vår region av NMS de gangene dette faller på oss. Menighetsrådet har i inneværende periode bestemt at kirkeofferet julaften skal gå til Kirkens Nødhjelp, mens 1. juledagsofferet går til NMS. Misjonsforeninger Det finnes tre misjonsforeninger for NMS i bygda: En i øvre del av bygda som har møter på dagtid og en i nedre del av bygda som har møter på kveldstid. Sistnevnte forening bærer videre den tidligere Gammelforeningas mer enn hundre år gamle tradisjon med å lage årlig Kyndelsmessbasar, der det årlig kommer inn ca kr. Denne foreningen er 100 år i år, og har både vært barneforening og Unges Misjonsforening. Videre har vi barneforening for NMS i samarbeid med Søndagsskolen. Der har det de siste ti åra vært ca 15 som har betalt kontingent pluss noen som deltar likevel slik at gjennomsnittlig antall ligger på 20. Unntak er glansåret 2009 med 29 deltakere. Målgruppa er barn fra 4 år til 4. klasse. Nesten hvert år har foreningen besøk fra NMSU i Trondheim. Barneforeningen ble stifta i 1907 av sokneprest Johnsen og frue. Ti år seinare stifta prestefolket i Rindal Pikeforening. Fram til 1982 var barneforeningen et ansvar som lå på Prestefrua. Kjernen av frivillige på Barneforeningen utgjør to til å stå for program og to som står for servering av brødskiver og saft. Hver gang er det loddsalg og trekning etter et system som gjør at alle vinner både en av gevinstene barna har bidratt med og ei bok fra et av de kristne forlagene. Barneforeningen bidrar med vèl 2000 kr. til NMSU årlig. Dessuten finnes det en forening for Normisjon. De som hører til der, pleier å ta ansvar for årlig familiejuletrefest på Menighetshuset (tidl. Bedehuset) like etter nyttår. Videre pleier Normisjonsforeningen å stå for møter med sang og preken på Bedehuset de søndagene det ikke er gudstjeneste i soknet, samt gammaldags husmøte på Museet den første søndagen i Kulturvukku. Arbeide for Kirkens Nødhjelp Det er innarbeida at konfirmantene deltar i det som hver fastetid er årets 8

9 konfirmantaksjon for Kirkens Nødhjelp. Både aksjonen med innsamling av årlige +/ kroner, forarbeidet der vi får besøk av KN-ungdommer som motiverer og informerer, samt gjennomføringa av aksjonen utgjør noe positivt. Menighetsrådet er aktive i gjennomføring av aksjonen, og både konfirmanter og (sjåfør-) foreldre blir tatt imot på ein god måte når roden er tilbakelagt. Siden deltakelse i KN-aksjonen regnes som en del av konfirmanttida, er den også en del av konfirmantplanen som både konfirmanter og foreldre er informert om i god tid på forhånd. Bibelgrupper Så langt vi vet, er det per dags dato tre bibelgrupper som har sine faste møter. To av dem følger opplegg fra boka «Å kjenne han som kjenner deg» av Sven Aasmundtveit. Siden sist visitas har noen i menigheten lagt ned et betydelig arbeid med å kartlegge hvem som eventuelt kunne være interessert i å delta i bibelgrupper. Det ble laga til ei større fellessamling på Bedehuset for dem som kanskje kunne være interessert, uten at resultatet ble spesielt målbart. Menighetsskolen har også pleid å stå for felles oppstart-samling for bibelgruppene etter hver sommerferie. I seinere tid har vi sett og innsett at bibelgruppene klarer seg godt uten overstyring av kirkekontoret. Menighetsskolen Da det var visitas her sist, hadde vi Menighetsskole med styre valgt av Menighetsrådet og soknepresten som fast styremedlem. Om ikke Menighetsskolen er lagt ned, har den i alle fall ei pause. Vi hadde mange initiativ, gode tema og ditto foredragsholdere og opplegg, men opplevde at det ble vanskelig å fenge tilstrekkelig til å samle folk. Selvfølgelig finnes det unntak, som da kommunelege Ola Lilleholt var invitert til Bedehuset for å snakke om folkesjela i Rindal. Huset ble fylt til siste stol. Etterpå var det enda til noen som snakka om brød-under, siden det ble kveldsmat til alle. TROSOPPLÆRING Trosopplæringsplan er vedtatt Rindal menighet samarbeider med Surnadal og Halsa både på administrasjon og tiltak. De siste åra har vært preget av prosjekt-tid, og planarbeid. Rindal menighet si trosopplæringsplan ble godkjent i desember Det er godt å komme over på arbeidet med de forskjellige tiltakene som plana inneholder, og å se hvordan de fungerer i praksis. Trosopplæringa starter med foreldrene som kommer for å bestille dåp, og dermed får en samtale med presten. På forespørsel fra hjemmeværende mødre med små barn, ble det starta Åpen lekeplass på Rindal bedehus. Dette ble et samarbeid mellom menigheta og Rindal frivilligsentral. Innholdet i samlinga er småbarnssang og sosialt treff. Ikke alle ungene er babyer så derfor passet det ikke med babysang. 9

10 Det er tilbud om babysang i Surnadal. Et felles tilbud for alle de tre kommunene. Faseprogram Vi satser fortsatt på utdelinger i kirka i forbindelse med gudstjenester. 4-årsbok og 6-årsbok er noe de fleste kommer for å motta. I tillegg prøver vi å ha et bli-kjent treff i forkant av utdelinga. Dette er under innarbeiding, og vi merker at ting tar tid. Et flott utgangspunkt for å kunne engasjere ungene i gudstjenesta og gjøre den betre for dem. Leirene på Gråhaugen fjellstue (felles med Surnadal og Halsa) er hovedtiltak for alle fra 7-14 år. En trosopplæringsleirskole. Her får mange unger noe å bygge videre på. Vi har etter hvert en høyt kvalifisert og stødig ungdomsledergruppe. Mange kommer år etter år. I år er det arrangert fire barne- og ungdomsleire. Konfirmantene er «gullet» og den store muligheten i menigheten. Nesten 100% oppslutning noen år. Et helt år med ungdommer som kommer mer eller mindre frivillig. De gir mange positive tilbakemeldinger, så her gjelder det å finne gode måter å få ut «såkornet» på. Etter konfirmasjonen kan ungdommene være med på ledertrening. Praksisen er å være med på leirene på Gråhaugen. Når ca.15 ungdommer samles for å gjøre en god jobb, blir det mye god lek og undervisning. Her har vi i utdanna mange 10

11 ungdommer fra fjern og nær til lederjobber i sine menigheter. Ungdommene trenger å se at de er flere med samme interesse. Breddetiltak Det er gjort forsøk på å arrangere Lys Våken, Tårnagenter og Kirka mi (bli kjent-kveld i kirka for 7-åringene). Tiltaka har ikke samla så mange unger, og noen ganger avlyst p.g.a. få påmeldte. 7-åringene får tilsendt DVD-en Kirka mi som ble laget i prosjektperioden vår. Samarbeid med frivillige organisasjoner Samarbeidet med frivillige organisasjoner er godt. Barneforening drevet av NMS og søndagsskolen, og 1-2 speidergrupper. Speiderne har pause på grunn av mangel på ledere dette året. Trosopplæringsarbeid krever mange hender, og er derfor avhengig av frivillige. Med de ressursene vi har i staben, er det flott og nødvendig med samarbeid. Vi ser mer og mer verdien av samarbeid mellom sokna og tilsatte. KIRKEMUSIKK Salmesang Den nye salmeboken har blitt innført i Rindal. I forbindelse med det har det blitt gjennomført flere salmekvelder i kirken og på bedehuset. Dette er en god måte å lære nye salmer på, og ellers holde salmesangen i hevd. Dette ønsker vi å fortsette med fremover. I Rindal har vi gjennomgående god salmesang under gudstjenestene, men ser at det i hovedsak er kjernemenigheten som står for mesteparten av sangen. Korvirksomhet Det er to kor tilknyttet menigheten; et barnekor og et ungdomskor. Begge korene ledes av kantor Daniel Bjørlo, i tillegg til trosopplærings-medarbeider Elsa Jensvold som er med og leder barnekoret. Barnekoret Salt & Pepper er åpent for hele barneskoletrinnet, men består som oftest av barn fra klasse. Barnekoret har satset på musikaler for å få en mulighet til variasjon for medlemmene. Vi ser at de fleste slutter i koret når de nærmer seg de øvre trinn av barneskolen. De har imidlertid nå muligheten til å gå over i ungdomskoret som er åpent fra 7. klasse og oppover. Begge korene har øvelse hver uke. De arrangerer sangkveld to ganger i året 11

12 på bedehuset, deltar på en del gudstjenester og opptrer også ellers i bygda. Begge korene har gjennomsnittlig en opptreden i måneden. Samarbeid med annet musikkliv i bygda Det er flere musikere, både profesjonelle og amatører, med tilknytning til Rindal. Disse tar del i det kirkemusikalske arbeidet gjennom deltaking på gudstjenester og konserter. Hvert år arrangeres en julekonsert i Rindal kirke som er en dugnad blant musikkreftene i bygda. Kirken, det lokale koret «Kor Gøttj» og korpset «Blæst`n» rullerer på å arrangere denne konserten. I forbindelse med Rindal sokn sitt 150- årsjubileum i 2007, ble det startet en programserie ved navn Arena:Kirke, som var ment å åpne kirkerommet i større grad enn vanlig til konserter og andre kulturuttrykk. Denne serien har det igjen blitt børstet støv av, noe som resulterte i en konsert i Det er ellers tatt sikte på å arrangere 4-5 konserter/arrangement i denne serien hvert år. Det er i stor grad ment å bruke lokale krefter på disse arrangementene, men det er også ønskelig å hyre inn profesjonelle utøvere på 1-2 arrangement i året. Arena:Kirke er for øvrig et samarbeid mellom kirke og kommune, og arrangementskomiteen består av kantor Daniel Bjørlo, kulturkonsulent Morten Møller og Ole Trygve Fosseide. Instrumenter Det er godt vedlikeholdte orgler i begge kirkene, og gode pianoer. Spillepulten i Rindal kirke er planlagt å flyttes til siden av galleriet hvor den originalt stod. Den står i dag plassert rett foran orgelet, noe som medfører høy lyd for den som spiller, og vansker med å høre menigheten. Det er ellers tilgang på keyboard, gitarer, bass og trommesett. Kirken disponerer også en del lydutstyr som mikrofoner, miksebord og høyttalere, og er i stor grad selvforsynt med lydutstyr når det arrangeres konserter. DIAKONI Besøk/samtaler Diakonen er tilgjengelig for samtale og besøk etter som behov blir meldt. Kontakt formidles via kirkekontoret. Soknepresten har er på besøk, og har faste andakter på sjukeheimen. Diakonen har også hatt noen andakter på Helsetunet i Rindal, og har i den anledning gitt tilbud om individuelle samtaler. Arvid Halsetrønning har vært med og spilt på mange av disse andaktene Kirkekaffe Soknerådet har servert kirkekaffe i kirkebenken etter de fleste gudstjenestene i år. Et enkelt og uformelt tilbud til et sosialt møtested, og til en prat for de som ønsker det. 12

13 Andre tilbud diakonen arbeider med: I Rindal kirke har bønnekrukke vært tilgjengelig. Fra og med våren 2013 ble det også utplassert bønnekrukke i Øvre Rindal kapell. Her gis det mulighet for å skrive bønner på lapper som legges i krukken. Prest/liturg har ansvar for å makulere bønnelappene. Diakonen er medlem i styret for Rindal frivilligsentral og deltar på styremøtene. Rindal sokneråd har oppnevnt en diakonikontakt og en trosopplæringskontakt. Kjellaug Foseide og Dagrun Løset er valgt fra Rindal. De valgte kontaktene fra alle sokna i Rindal og Surnadal samarbeider i et felles forum, sammen med trosopplærer og diakon, om det menighetsbyggende tilbudet i de to kommunene. I 2013 var det et møte på våren og et på høsten. Disse møtene oppleves både nyttig og inspirerende. Det er gitt tilbud om PU-kveld for beboere på habiliteringsavdelingene (Litjtunet og Midtgard). De er invitert sammen med beboere i habiliteringstjenesten i Surnadal. Diakonen går og på besøk til noen som ønsker det, og gir tilbud om samtale og oppfølging etter dødsfall. Det er gitt tilbud om sorggrupper, et samarbeid med Halsa og Surnadal. Soknerådet inviterer hvert år 50-årskonfirmantene til gudstjeneste og middag. SOKNET SOM ENHET Rindal sokn har to kirker og et sokneråd. Dette er velfungerende. Soknerådet har 8 medlemmer ( foruten prest og ordfører), disse valgt fra hele kommunen. Dette gjør at sokneråd og fellesråd er et og samme råd, noe som letter saksgang og administrasjon. Selv om soknet er større enn en del nabosokn, har det sine klare fordeler for kirkens arbeid i hverdagen å bare ha et sokneråd å forholde seg til for de ansatte i kirken. Rindal har et tett samarbeid med Surnadal når det gjelder fellesrådets virksomhet. Dette gjør at det er mulig bl.a. å ha kirkeverge og sekretær tilgjengelig på hel tid. Medlemmer Kjellaug Foseide, leder Tove Flåtten, nestleder Leif Ove Grytbakk, sekretær Edit Solheim Landsem, medlem Dagrun Løset, medlem Johan Helgetun, medlem Elsa Oddrun Jensvold, medlem Lene Gåsvatn (sokneprest) Ola T. Heggem (kommunens representant i fellesrådssaker) Geir Allan Sæther medlem 13

14 (Solfrid Jensvold har permisjon) Varamedlemmer: Sigmund Moen Trønsdal (2. vara) Nils Ingar Halgunset (3. vara) Marie Karin Rønningsbakk (4. vara) Mary Ranheim (5. vara) Ansatte Stilling Stillingsinnehaver Stillingsstørrelse Tilsettingsår Sekretær Sokneprest Jenny Marie Settemsdal Lene Gåsvatn 30 % 100 % Kirkeverge Ingeborg Nordlund 30 % 1993 Kantor Daniel Bjørlo (permisjon 30% på våren) 100 % 2010 Menighetspedagog Vikar Bodil Kvam Åsbø (delvis permisjon) Elsa Jensvold, vikar 50 % (i hele området). (50 % i hele området) Diakon Kirketjenere Kirsti Elise Hjørnevik (delvis permisjon) Aud Brynhild Indset, vikar Einar Lillegård Jan Brødreskift 10 % (80 % hele området) 50 % 50 % Vi er glade for vår trofaste medhjelper Ola Sæther i Rindal kirke og de frivillige klokkerene i begge kirker. En ordning som har engasjert 15 frivillige medarbeidere. Gudstjenestefrekvens Rindal kirke har som hovedregel gudstjeneste to søndager pr. mnd og Øvre Rindal kapell en søndag i mnd. Den ferde søndag er det prestens fridag. Tidligere var det tre gudstjenester i hovedkirken og den fjerde i kapellet. Høytidsdagene blir delt mellom kirkene. Men som de fleste andre plasser vil alle helst ha gudstjeneste i «sin» kirke disse dagene selv om de aller fleste har tilgang til bilskyss. 14

15 Det er konfirmasjonsgudstjenester bare i Rindal kirke, disse er de siste år lagt til lørdager etter foreldrenes ønsker. Kirker og kirkegårder Rindal sokn har en tjenesteytingsavtale med Rindal kommune. Kirkevedlikeholdet ligger under kommunens FDV-avdeling. Det er en årlig befaring der en setter opp prioritering av arbeid. Nå er det maling av Rindal kirke som står øverst på prioriteringslista fra soknet. I tillegg til diverse ENØK-tiltak og isolering av taket. Rindal kirke Medlemstall i soknet 2061 (herav ca i nedslagsfeltet, jfr. Øvre Rindal kapell) Prestegjeld Rindal Prosti Indre Nordmøre Bispedømme Møre Byggeår 1874 Endret 1935, 1990 Arkitekt Helgesen Johan Martin, Tr.heim, Nordan J W, Sæter Ola (rest.) Byggmester Scheistrøen Ole A Materiale Tømmer Planform Langkirke Sitteplasser 519 Altertavle Christen Brun - unik -en av i alt 23 originaler Utført på bygget: Golvbord fra foregående kirke ( ) benyttet som taktro i tårnhetten. 1890: Opprinnelig blytekking på tårnhette erstattet med spon. 1894: Det første orgelet. 1935: Kirken forsterket med barduner på tvers av 15

16 kirkerommet, ny himling og andre innvendige endringer. Restauraurert ved Ola Seter. 1947: Nytt orgel fra Orgelbygger Jørgensen, Oslo. 1962: Taket omtekket med ny Altaskifer. 1966: Benkene omarbeidet (Bergmoen Snekkerv./ark. Torgeir Suul.) 1972: Bårerom og toaletter innredet i våpenhusets ganger. 1975: Utvendig maling. Deler av bordkledningen på sørveggen skiftet. 1975: Tårnet reparert og malt. 1978: Sakristiene oppusset. 1982: Tårnet omtekket med ny kreosotimpregnert spon. Lanterninen nypanelt på 5 sider (tilskudd fra Ra.). 1988: Bårerommet innredet til møterom. Lite bårerom avdelt ved nord-inngang : Råteskader i tårn og veggpanel utbedret (tilskudd fra Ra.). Nye steintrapper ved nord- og sørinngang. Rullestolrampe. 1993: Sakristiet oppusset : Elektrisk ringeanlegg. Brann- og innbruddsalarm : Orgelrestaurering, ny spillepult. 1999: Rømningsveier merket med ledelys installert. 2000/2001: Varmeovner skiftet i Rindal kirke. (Wesseltoft benkevarmere installert) 2001: Ny hvit messehakel og stola sydd av Anne Kvam. 2002: Rindal kirke malt. 2002: Minikjøkken installert/ansiktsløft kirketjenerrom. Skap til kirketekstiler bygd. Varmestyring montert : Svikt i fundament mellom skip og sakristi. Kirken løftet og fundamentert. 2005: Termofotografering utbedring av feil el.anlegg 2006: Nytt gulv og maling av dåpssakristi 2006/2007: Nytt lyd-/bildeanlegg. 2008: HC-toalett. 2009: Ny fiolett messehakel av Lise Skjåk Bræk 2010: Kirkekontrollen utført (tiltak el utført) 2011: Nytt tak (noe stein, ca halvparten gjenbrukt). Kobberbeslag og takrenner oppsatt. 2014: TV-skjerm for visning av gudstjenesteprogram/salmetekst. 16

ÅRSMELDING RINDAL SOKN

ÅRSMELDING RINDAL SOKN ÅRSMELDING RINDAL SOKN ADMINISTRASJON Sokneråd I 2014 hadde Rindal sokneråd følgende sammensetning: Medlemmer Kjellaug Foseide, leder Tove Flåtten, nestleder Leif Ove Grytbakk, sekretær Edit Solheim Landsem,

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd

Årsmelding Rindal sokneråd Årsmelding Rindal sokneråd 2010 Innhold: 1. Administrasjon 2. Kirker 3. Kirkegårder 4. 4.2. Barnehage skule kyrkje-samarbeid. Vedtatt av Rindal sokneråd 1. Administrasjon 1.1. Sokneråd I 2010 hadde Rindal

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti

Rapport om kirker og kirkegårder. til. Bispevisitas i soknene. Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad. Sør-Innherad prosti Rapport om kirker og kirkegårder til Bispevisitas i soknene Vera, Vuku, Vinne og Stiklestad Sør-Innherad prosti 2015 Vera kirke Vera kirke er en langkirke i tømmer fra 1899. Den har 75 sitteplasser. Kirken

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

TROSOPPLÆRING MED ALLE

TROSOPPLÆRING MED ALLE TROSOPPLÆRING MED ALLE HEL 2014 «Tilrettelagt trosopplæring» visjon og virkelighet (Del 1 v/inkluderingsrådgiver Leif Johannes Netland, Stavanger bispedømme) FORMÅL Inkludering og tilrettelegging er en

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening

ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening ÅRSMELDING 2015 Rindal Sanitetsforening Styret har i 2015 bestått av: Leder: Marte Iren Langø Nestleder: Kari Moe Sekretær: Anne Skjølsvold Styremedlemmer: Mie Sandø Anne Grete Løfald Elsa Jensvold Inger

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn

Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Plan for konfirmantåret 2015-2016 i Rindal sokn Utarbeidet av Elsa Jensvold i Mål Formålet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i menighetens

Detaljer

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014

Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Rapport etter befaring i Voie og Flekkerøy menigheter forut for bispevisitas 19. 23. februar 2014 Altertavle i keramikk av Kari Christensen i Voie kirke 1 BEFARING VOIE OG FLEKKERØY Området ved Voie og

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Askøy kirkelige fellesråd

Askøy kirkelige fellesråd Askøy kirkelige fellesråd Arkivsak 08/00010 Dato: 23.02.2010 Arkivsak-navn: Årsrapporter 2007 og videre Saksbehandler: Geir Viksund Dokumentnavn: Årsrapport 2009 Dokumentnummer: 08/00010-004 Løpenummer:

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 20.11.13 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato 20.11.13 Møtetid: kl. 18.00-21.00 Møtested: HUSET

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010.

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Orkdal menighetsråd har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Ann Kristin Stølhaug,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer