Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014"

Transkript

1 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014

2 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

3 HOVEDPUNKTER Verdijustert egenkapital har i siste kvartal hatt en negativ utvikling på 1,3 prosent justert for en utbetaling på 0,15 kroner per aksje. Siste kurs per aksje er beregnet til 5,28 kroner. I TRES-porteføljen har det gjennom det siste året pågått en omfattende ombygging og utvidelse av eiendommen i Jönköping. Prosjektet ble ferdigstilt i april 2014 og PostNord har flyttet inn i påbygget. På ordinær generalforsamling i selskapet 20. mai ble det vedtatt en utbetaling til aksjonærene på 0,15 kroner per aksje. Selskapet har siden det ble etablert hatt en negativ avkastning på 33,6 prosent, justert for utbetalinger på totalt 1,45 kroner per aksje.* NØKKELTALL FOR NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Markedsverdi av eiendommer (MNOK) GEOGRAFISK FORDELING Sverige 55 % Latvia 19 % USA 9 % Tyskland 8 % Norge 4 % Finland 3 % SEGMENTFORDELING Industri/lager 58 % Handel 23 % Kontor 7 % Hotell 4 % Annet 7 % INNTEKTER, LEDIGHET OG AREAL inntekt (MNOK) 671 Økonomisk ledighet 4,8 % Areal (Kvm) FINANSIERING Totalt lån (MNOK) Rentebinding 79 % Gjennomsnittlig lånerente 4,1 % Gjennomsnittlig løpetid lån (år) 2,7 Over- underkurs MNOK** -218 MANDAT Etableringsår 2006 Forventet avviklingsperiode SENESTE VERDIJUSTERTE EGENKAPITAL (VEK) PER * Utvikling siste kvartal -1,3 % Utvikling siste år 14,8 % Utvikling siste tre år 40,8 % Utvikling siden start - 33,6 % HISTORISKE UTBETALINGER , , , , , ,15 Totalt: 1,45 * Beregnet verdiutvikling forutsetter at utbetalinger har fulgt samme avkastning som selskapet. ** 50 % av overkursen er hensyntatt i beregningen av verdijustert egenkapital. KVARTALSRAPPORT JUNI

4 AKSJEKURS OG UTBETALINGER Aksjekursen i Næringsbygg Holding III AS (NBH) er redusert med 1,3 prosent det siste kvartalet, justert for en utbetaling på 0,15 kroner per aksje. Den viktigste årsaken til den negative kursutviklingen er at den norske kronen har styrket seg mot den svenske kronen, euroen og den amerikanske dollaren. FORUTSETNINGER Estimert verdi per aksje er basert på regnskapsinformasjon, over/underkurs på fastrentelån og valutakurser per 31. mars Det har ikke blitt foretatt noen verdifastsettelse av eiendommene i dette kvartalet. UTVIKLING VALUTA Det siste kvartalet har den den norske kronen styrket seg med respektive 2,7, 1,6 og 1,5 prosent mot svenske kronen, amerikanske dollaren og euroen. Totalt sett påvirker utviklingen i valutakursen aksjekursen negativt. UTBETALING TIL AKSJONÆRENE Generalforsamlingen i NBH vedtok i midten av mai en utbetaling på 0,15 kroner per aksje, tilsvarende 1,5 prosent av investert egenkapital i den første emisjonen i selskapet. Aksjekursen i NBH er justert for denne utbetalingen. UTVIKLING I LÅNEPORTEFØLJEN Selskapets låneportefølje er sikret med cirka 79 prosent fastrentelån. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på lånene er 2,7 år. Overkursen på selskapets fastrentelån er redusert sammenlignet med forrige kvartal. Dette påvirker aksjekursen positivt. Beregnet overkurs er den kompensasjonen selskapet måtte ha betalt for å innfri alle fastrentelånene per 31. mars Så lenge selskapets lån løper som planlagt frem til avtalt forfall medfører dette ingen kontantutlegg for selskapet. KURSUTVIKLING Siste beregning av verdijustert egenkapital (VEK) per 16. juni gir en kurs per aksje på 5,28 kroner. Samlet verdiutvikling for selskapet siden oppstart er på -33,6 prosent. NOK 12 NOK 10 NOK 8 VEK per aksje NOK 6 NOK 4 NOK 2 NOK 0 VEK Utbyttejustert * * Beregnet verdiutvikling forutsetter at utbetalingene følger samme avkastning som selskapet. 4 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

5 PORTEFØLJEOVERSIKT Investering Beliggenhet Segment Valuta Eierandel Antall kvm* (tnok) Andel av årlig leie TRES Sverige Logistikk / Industri SEK 75 % % Riga Riga Handel EUR 100 % % Arlington Washington DC. Hotell USD 64 % % Curanum Tyskland Bolig EUR 100 % % 44 Wall Street New York Kontor USD 100 % % Skårersletta Lørenskog Logistikk / kontor NOK 100 % % Alpha Finland Handel EUR 100 % % Denver Denver Kontor USD 65 % % Gävle Gävle Hotell SEK 100 % % Sum % *100 % uavhengig av eierandel GEOGRAFISK FORDELING (andel av kvm) PORTEFØLJE FORDELING (andel av årlig leie) USA 9 % Tyskland 8 % Norge 4 % USA 9 % Finland 3 % Tyskland 8 % Norge 4 % Finland 3 % Skårersletta 5 % Arlington 5 % Curanum 12 % 44 Wall Street 3 % Gävle Alpha Alpha 2 % Denver 3 % 13 % 44 Wall Street 3 % Skårersletta 5 % Arlington 5 % Curanum 12 % Gävle 2 % Denver 1 % TRES 44 % TRES 44 % Latvia 19 % Latvia 19 % Sverige 55 % Sverige 55 % Riga 26 % Riga 26 % Kartet viser den geografiske lokaliseringen av selskapets investeringer. KVARTALSRAPPORT JUNI

6 DRIFT, FORVALTNING OG FINANSIERING TRES (75 PROSENT EIERANDEL) I TRES-porteføljen har det gjennom det siste året pågått en omfattende ombygging og utvidelse av eiendommen i Jönköping. Prosjektet ble ferdigstilt i april 2014 og Posten har flyttet inn i påbygget. Posten har signert en 15 års leieavtale for hele eiendommen. På selskapets eiendom i Solna like utenfor Stockholm fortsetter arbeidet med å sikre nye leietakere til lokalene der Posten vil flytte ut fra store logistikkarealer i løpet av WALL STREET En leietaker flyttet ut av niende etasje i slutten av april. Det fraflyttede lokalet vil nå bli oppusset og delt i to mindre arealer. Det forventes at disse arealene vil bli leid ut i løpet av året. Videre har imidlertid tre andre leieavtaler blitt inngått i niende etasje, på tilsammen cirka 750 kvadratmeter. Grunnleien på disse avtalene strekker seg fra cirka 375 til 400 dollar per kvadratmeter. CURANUM Renoveringsprogrammet selskapet inngikk med operatøren i 2012 for pleiehjemmene, pågår for fullt. Det forventes at alle tiltak vil være ferdigstilt innen utgangen av Utbedringen av skadene etter kraftig nedbør sommeren 2013 vil, som planlagt, bli avsluttet i juni Det totale skadeomfanget beløper seg til 1,3 millioner euro, hvorav 0,2 millioner euro er leiereduksjon fra operatøren. Det forventes at skadene blir dekket av forsikringsselskapet. Videre jobber selskapet med å etterkomme krav vedrørende drift av pleiehjem som kan tre i kraft fra og med Dette kan innebære blant annet minimumskrav i forhold til antall enkeltrom, størrelse per rom, antall bad, etc. Lovene vil ha en betydelig effekt på operatørens inntektsnivå, og dermed leietakers betalingspotensial. Forhandlingene med myndighetene, som føres sammen med operatøren, er viktig for porteføljenes framtid. ARLINGTON Hotellet er utsatt for sterk konkurranse etter at flere aktører enten nylig har entret markedet eller gjort større investeringer og utbedringer i sine hoteller. Hovedfokuset til nåværende forvalter er derfor å øke hotellets omsetning gjennom en markedsføringskampanje som blant annet fokuserer på utdanningsmarkedet. Det vurderes også andre kostnadsbesparende tiltak. RIGA Selskapet har mottatt bekreftelse fra bygningsrådet i Riga at utvidelsesprosjektet for Alfa er godkjent. Dette betyr at det kan igangsettes teknisk design. Videre diskusjoner og planlegging med Linstow angående prosjektet fortsetter. LÅNEFORFALL Finansieringssituasjonen i selskapet er god og ingen låneavtaler har forfall før i Postterminalen i Västerås 44 Wall Street 6 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

7 STRUKTUR Cirka aksjonærer i Norge (hovedsakelig privatpersoner) Cirka aksjonærer i Sverige (hovedsakelig privatpersoner) Næringsbygg Holding III AS (Norge) Kommersiella Fastigheter Holding III AB (Sverige) 63 % 37 % Næringsbygg i Norge III AS (Norge) 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 63,5 % 65 % 100 % Skårersletta TRES 44 Wall Street Riga Curanum Gävle Arlington Denver Alpha Lørenskog Kontor/lager kvm Mar MNOK 23.2 Spredt 12 logistikklokaler kvm Feb MSEK.0 New York Kontor kvm Mai MEUR 5.9 Riga Handel kvm Sep MEUR 8.7 Spredt Eldrebolig kvm Des MEUR 5.4 Gävle Hotell kvm Des MEUR 4.4 Washington DC Hotell kvm Jun MEUR 16.7 Denver Kontor kvm Des MSEK 39.9 Finland Handel kvm Des MSEK 39.9 GENERELT OM SELSKAPET OM SELSKAPET Selskapet gjennomførte emisjoner i 2006 og eier investeringer i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, USA og Latvia. Totalt sett er eiendomsporteføljen på cirka kvadratmeter. Selskapet har eiendommer innenfor flere ulike segmenter, som logistikk, hotell, kontor, kjøpesenter og eldreboliger. INVESTERINGSMANDAT NBH er et unotert aksjeselskap, etablert og registrert i Norge. Selskapets formål er å investere i forretningsbygg kontorbygg, hoteller, butikklokaler og lagerbygg i Europa og Nord-Amerika. I henhold til selskapets investeringsmandat er eiendomsporteføljen tenkt realisert i perioden fra 2015 til 2018, avhengig av når markedet gjør dette mest lønnsomt for investor. AVKASTNINGSMÅL Selskapets målsetting er netto egenkapitalavkastning før skatt tilsvarende minst 9 prosent per år, målt som gjennomsnitt over perioden selskapet har virksomhet. Det gis ingen garanti for at avkastningsmålet blir nådd. PERIODISKE UTBETALINGER I henhold til prospekt har selskapet en målsetting om årlige utbetalinger til aksjonærene. Basert på selskapets økonomiske situasjon vurderer styret om det kan gjøres årlige utbetalinger. Det er generalforsamlingen i selskapet som eventuelt vedtar utbetalinger. Det gis ingen garanti for at selskapet betaler ut årlige beløp til aksjonærene. KVARTALSRAPPORT JUNI

8 MARKEDSKOMMENTAR Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterte i april sine vekstprognoser for den globale økonomien med 0,1 prosentpoeng til 3,6 prosent for inneværende år. USAs økonomi forventes å vokse med 2,7 prosent i år mens Eurosonen forventes å vokse med 1,3 prosent. De siste PMI-tallene for Eurosonen viser at industrilederne endelig ser ut til å ha tro på fremtiden. Indeksen for mai var på 54,9, noe som indikerer økonomisk vekst fremover. IMF anslår en vekst på 1,3 prosent for Eurosonen inneværende år og 1,5 prosent for USA En uvanlig hard vinter rammet den amerikanske aktiviteten i begynnelsen av året og den økonomiske veksten var negativ med 1 prosent i årets første kvartal. De makroøkonomiske nøkkeltallene som har kommet i løpet av de siste månedene har derimot vært positive og mye tyder på at den amerikanske økonomien er på rett vei. ISM-indeksen for industrien, som måler industriledernes forventninger til aktiviteten fremover, steg i mai til 55,4 fra 54,9 i april. Indeksen er godt over det kritiske 50-nivået, som indikerer forventninger om økt vekst i økonomien. Boligmarkedet har bedret seg det siste året og Case-Shiller-indeksen, som måler boligprisene i 20 av USAs største byer, har steget med 12,9 prosent siden april Sysselsettingen økte i april med hele personer. Samtidig har arbeidsledigheten falt til 6,3 prosent fra 6,7 prosent i mars. Fallet i arbeidsledigheten skyldes hovedsakelig at arbeidsstyrken har blitt redusert de siste månedene. Til tross for bedring i bolig- og arbeidsmarkedet er det lite som tyder på at den amerikanske sentralbanken vil sette opp styringsrenten før tidligst til neste år. EUROPA Europa er endelig ute av resesjon og den finansielle uroen knyttet til de hardest rammede kriselandene har avtatt. Konflikten mellom Russland og Ukraina kan få en viss negativ effekt for den europeiske økonomien siden Russland er den største eksportøren av gass til Europa. Den europeiske sentralbanken (ECB) har over lang tid vært under press ettersom prisveksten er langt under målsettingen. I mai var inflasjonen på bare 0,5 prosent, noe som er betraktelig lavere en målet på rett under 2 prosent. ECB senket styringsrenten fra 0,25 til 0,15 prosent på rentemøtet i begynnelsen av juni. Samtidig innførte de negativ rente på 0,1 prosent på innskudd i sentralbanken. ECB ønsker at bankene ikke skal parkere innskudd i sentralbanken, men låne ut penger til næringslivet og husholdningene. Hvis inflasjonen fortsetter å være lav forventes det at ECB vil innføre ytterligere tiltak. NORDEN Det forventes en moderat vekst for norsk økonomi fremover og veksten vil være mer avhengig av andre næringer enn petroleumssektoren. OECD anslår en vekst på 2,0 prosent for inneværende år og 2,4 prosent for neste år. Det er spesielt petroleumsinvesteringene som ventes å avta. Arbeidsledigheten vil trolig holde seg relativ lav på rundt 3,0 prosent. Norges Banks nåværende prognoser tilsier at styringsrenten vil være uendret på 1,5 prosent fram til sommeren Signalene som kommer fra den svenske økonomien er blandet. Det er husholdningene og boligbyggingen som driver veksten, mens eksportindustrien henger etter. OECD forventer at den svenske økonomien vil vokse med 2,7 prosent i år og 3,1 prosent til neste år. Prisveksten er fortsatt lav og etter at ECB kuttet styringsrenten i begynnelsen av juni har presset økt på den svenske Riksbanken om å kutte styringsrenten ytterligere i begynnelsen av juli. 8 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

9 OM RAPPORTEN Denne rapporten er utarbeidet av Obligo Investment Management AS, et datterselskap av Agasti Holding ASA. Rapporten er basert på kilder som Obligo Investment Management AS anser som pålitelige, men Obligo Investment Management AS kan ikke garantere at informasjonen i rapporten er riktig eller fullstendig. Alle opplysninger om fremtiden er basert på en rekke forutsetninger og gir ingen garanti for fremtidig utvikling. Denne usikkerheten er knyttet til både forhold i markedet og til selskapet NBH. Endringer i markedet kan forekomme raskt og kan få stor betydning for verdien av investeringene i NBH. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Obligo Investment Management AS tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som måtte oppstå som følge av anvendelsen av denne rapporten. Investorer er kjent med at det finnes risiko for tap på investeringer i finansielle instrumenter, og Obligo Investment Management AS garanterer ikke for et visst resultat. Denne rapporten skal ikke oppfattes som noe tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av aksjer i NBH. Denne rapporten er tiltenkt selskapets aksjonærer og ikke for offentlig distribusjon. KVARTALSRAPPORT JUNI

10 Obligo Investment Management AS PB 1753, 0122 Oslo, Norge

Ⅱ研判報告

Ⅱ研判報告 2020 16 2000-2005 2004 6 2006 2020 5 15 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 15 2005.6.5 2005.6.6 17 2006 2010 GDP 2011 2020 5 1. 2. 3. 4. 5. 2020 10 2020 3 2005.5.27 6 100 2005.6.13 100 100 6 13 100 2005.6.3-14 2005.6.13

Detaljer

海富通精选证券投资基金半年度报告

海富通精选证券投资基金半年度报告 1 2 ...4...5...7...7...8...8...8...9...9...10...11...11...14...23...28...28...29...30 3 4 -283,212,006.32-0.023-629,315,846.17 5 (1)(3) (2)(4) 6 6 7 8 2004 2004 3 12 2 9 1 1 2 3 2 2004 1 2 3 3 10 2004

Detaljer

<4D F736F F F696E74202D20BDD3CCECC1ABD2B6B1CCA3ACD3B3C8D5BAC9BBA8BAEC2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20BDD3CCECC1ABD2B6B1CCA3ACD3B3C8D5BAC9BBA8BAEC2E707074> 接 天 莲 叶 碧, 映 日 荷 花 红 A 股 投 资 策 略 更 新 兴 业 证 券 研 发 中 心 策 略 研 究 员 张 忆 东 28 年 7 月 要 点 : 从 谨 慎 到 谨 慎 乐 观 中 空 短 多 博 弈 政 策 和 5 月 份 写 的 中 期 策 略 时 间 的 玫 瑰 相 比, 我 们 的 策 略 基 调 未 变 : 熊 市 难 改, 结 构 性 机 会 增 多 经 济 下 行

Detaljer

- 1 -

- 1 - JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED - 1 - 3 5 8 9 13 17 19 21 32 34 45-47 - 48-49 - 50-51 - 52-53 ( ) - 94-95 - 97-98 - 99-101 - 141-143 - 147-148 - 150 151 152-2 - 155 ADS H A Jilin Chemical Industrial

Detaljer

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Detaljer

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Detaljer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Detaljer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Detaljer

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n 31 53 xo uo 31 t n n n 53 t io io io

Detaljer

參、社會 華士傑

參、社會 華士傑 31 7 3 500 10 8 101 7 3 200 2000.7.31 7 4 500 8 101 7 6 5,000 1 100 Washington Post 2000.7.16A15 7 13 16,000 16,000 10 10 2000.7.1810 7 16 1,000 3508 6 2000.7.1810 7 21 2000.7.3110 7 27 4,000 2000.7.3110

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABAEAB9DBBEADBCC3B7D6CEF6D3EBD4A4B2E2B1A8B8E6A3A832303133C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8A3A9B7D6B1A8B8E6CBC4A3BACED2B9FAD5FEB8AED7CAB2FAB8BAD5AEB1EDB3A4C6DAB7E7CFD5D3B0CFECD2F2CBD8B7D6CEF6A3A8B7EBBFA1D0C2A1A2C

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FABAEAB9DBBEADBCC3B7D6CEF6D3EBD4A4B2E2B1A8B8E6A3A832303133C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8A3A9B7D6B1A8B8E6CBC4A3BACED2B9FAD5FEB8AED7CAB2FAB8BAD5AEB1EDB3A4C6DAB7E7CFD5D3B0CFECD2F2CBD8B7D6CEF6A3A8B7EBBFA1D0C2A1A2C 我 国 政 府 资 产 负 债 表 长 期 风 险 影 响 因 素 分 析 摘 要 : 对 中 国 国 家 资 产 负 债 表 的 研 究 显 示, 中 国 政 府 净 资 产 占 GDP 的 比 重 大 约 在 50%-80% 之 间 我 们 分 别 从 负 债 和 资 产 两 个 方 面 对 政 府 资 产 负 债 表 的 潜 在 风 险 因 素 进 行 了 分 析, 发 现 老 龄 化 是 负

Detaljer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Detaljer

1-1配股说明书.PDF

1-1配股说明书.PDF 111 112 113 114 115 116 117 118 119 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142

Detaljer

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detaljer

... 1... 3... 8... 10... 16... 28... 38... 180 China Petroleum & Chemical Corporation Sinopec Corp. 100029 86-10-64990060 86-10-64990022 http://www.sinopec.com.cn ir@sinopec.com.cn media@sinopec.com.cn

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Detaljer

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 2 21 189 220 189 1 2 1 (1 2 2. ( 1 ) (2) 1978 1975 ) 1 930 19 43 1949 19 80 1930 1914 93 4 1 (3) 1900 1980 19 82 5 4 19 84 6 28 1946 7 1947 6 1 9 44 4 1933 937 1 7 1938 1939 1940 2 10 1 1 94 2 12 3 11

Detaljer

2002 2002 2003 2 15 1 2001 03 04 06 08 11 13 15 29 32 37 82 2 2001 1 FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2 3 33 B 8 100032 010-88086184 88086157 010-88086186 investors@jrjkg.com 4 33 B 8 100032 33 B 8 100032

Detaljer

稅務局年報 - 人力資源

稅務局年報 - 人力資源 人 力 資 源 稅 務 局 組 織 圖 (2010 年 3 月 31 日 狀 況 ) 局 長 副 局 長 副 局 長 部 門 行 政 ( 技 術 事 宜 ) ( 執 行 事 務 ) 局 長 直 轄 科 第 一 科 第 二 科 第 三 科 第 四 科 總 務 科 助 理 局 長 助 理 局 長 助 理 局 長 助 理 局 長 助 理 局 長 上 訴 稅 務 處 理 及 覆 查 稅 務 處 理 收 稅

Detaljer

6

6 5 6 OECD 7 8 9 10 11 年 年 年 令 力 律 令 行 令 令 見 兩 令 令 令 令 論 不 漏 不 廉 不 行 六 不 力 利 不 利 行 力 切 不 狀 不 立 留 不 離 不 不 例 輪 行 年 行 不 令 不 兩 行 不 不 利 力 利 令 離 令 不 令 不 領 令 離 離 年 不 離 年 利 理 行 利 利 不 不 說 六 隸 論 不 不 行 利 行 不 利 不 良

Detaljer

政府再造的基本精神:小而美或小而能?

政府再造的基本精神:小而美或小而能? 第 1 頁, 共 31 頁 政 府 處 理 少 子 化 問 題 應 有 之 策 略 與 作 法 提 高 生 育 率 之 探 討 組 長 : 黃 惠 靜 組 員 : 宣 大 平 楊 献 璋 宣 大 平 方 採 勤 李 惠 裕 蔣 銘 勳 摘 要 鑑 於 人 口 生 育 率 大 幅 下 降, 嚴 然 成 為 全 球 之 趨 勢, 我 國 更 成 為 生 育 率 最 低 的 國 家 之 一, 為 因 應

Detaljer

平成18年期末決算短信(連結)添付資料

平成18年期末決算短信(連結)添付資料 18 12 1812 115 (20061.112.31) 2006 2007 1 75 14 3 17 411 29 12 1 3 17 1 Sumirubber Vietnam, ltd Dunlop Tire (Thailand) Co.,Ltd Oniris S.A.S. 13 Sumirubber Industries (Malaysia)Sdn.Bhd. Changshu SRI Tech

Detaljer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Detaljer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Detaljer

untitled

untitled 1 料 來 北 立 聯 2 3 4 5 GIS 6 7 8 9 車 路 離 北 車 ( ) 0 北 車 5:30 22:30 12-15 15-20 652 北 車 05:30 22:30 12-15 15-20 222 路 5:20 22:30 12-15 15-20 287 路 05:00( 例 05:20) 22:30 4-6 10-15 287() 05:30 22:30 15-20 15-20

Detaljer

... 1... 5.... 6... 6... 7... 8... 8.... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 14.... 16 - i -

... 1... 5.... 6... 6... 7... 8... 8.... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 14.... 16 - i - 1319 13 16 20 48 148 31-1 - ... 1... 5.... 6... 6... 7... 8... 8.... 9... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 14.... 16 - i - 13 16 20 Kwan Lik Holding Limited - 1 - 20% Kwan Lik Holding Limited Kwan

Detaljer

2017期货4期 小 - 副本.pdf

2017期货4期 小 - 副本.pdf / 6 21 MSCI A 222 5% 0.73% B H A 29% MSCIA 5 8 A A 35% A A A 2017 4 58 17 C over Story A A QFII/RQFII QFII RQFII A A A A 2016 A A 1 QFII RQFII separate account KEY ACCESS CHANNELS TO CHINA A-SHARES ROFII

Detaljer

2 3 4 7 18 28 30 31 33 35 36 57 62 2 2005 39 26 852 2529 5652 852 2529 5067 enquiry@sihl.com.hk The Bank of New York Investor Relations P.O. Box 11258, Church Street Station New York, NY 10286-1258 3 2005

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031383939D0CBB4EFB9FABCCA2D4358582D3031313132303130B8FCD0C2B1A8B8E6B7B1CCE52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031383939D0CBB4EFB9FABCCA2D4358582D3031313132303130B8FCD0C2B1A8B8E6B7B1CCE52E646F63> 興 達 國 際 (1899) 買 入 更 新 報 告 1 日 矽 片 切 割 線 將 貢 獻 新 利 潤, 調 升 目 標 價 至 1.1 港 元 21 年 1-9 月 中 國 子 午 輪 胎 產 量 同 比 增 長 25.3% 目 前 中 國 汽 車 存 量 市 場 為 85 萬 輛 左 右, 工 信 部 預 計 到 22 年 將 超 過 2 億 輛, 中 國 汽 車 存 量 市 場 將 帶 來

Detaljer

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在

全 球 市 场 : 资 产 类 别 审 查 > 三 月 份 油 价 上 涨 ( 约 14.3%) 不 过, 这 次 反 弹 的 空 间 可 能 有 限 黄 金 价 格 自 2016 年 年 初 上 涨 约 17.8% 美 元 疲 软 和 全 球 风 险 规 避 是 其 上 涨 的 原 因 预 计 在 2016 年 4 月 全 球 股 票 反 弹 +6.4%( 截 至 本 文 发 表 日 期 )( 第 3 页 ) 布 伦 特 原 油 价 格 从 一 月 开 始, 上 涨 了 4( 第 2 页 ) 全 球 央 行 采 取 措 施 刺 激 经 济 增 长 和 对 抗 通 货 紧 缩 ( 第 2 页 ) 目 前, 我 们 对 股 票 和 固 定 收 益 产 品 保 持 中 立 态 度 股 票 : 央 行

Detaljer

2 3 5 9 14 17 31 33 34 35 36 37 39 67 68 70 72 74 99 102 1 1998 2001 1 1A 2000 5010 2000 1 4 1998 1 12001 1 1 2000 475 20002,746 2 12 31 2000 1999 1998 1997 1996 2,090,758 2,302,562 2,244,824 2,054,314

Detaljer

untitled

untitled 26 5 5. % 1 4.75 4.5 4.25 4. 3.75 3.5 Apr-5 Jun-5 Aug-5 Oct-5 (%) Dec-5 Feb-6 Apr-6 : DataStream, April 25 to April 26 415% 22 6 ( ) 1 1 ( ) 1 ( ) 1 4261 4.8%2541.7% 4 419.6 4ISM 355.2 4 57.3 3 6.1%13

Detaljer

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) 2 (1 ( : 95( 11331 96( 12331 % % 1 41,402 37,182 2 240 3 24,946 25,469 4 73,642 69,665 5 9 9 6 165,134 149,071 7 41,217 38,292 8 35,245 31,321 9 8,322 7,199 10 868 2,320 11 42 39 12 6,461 4,150 13 2,231

Detaljer

! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8

! *!#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( / )! ( ) 3SB3! Ø22mm!# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!# ( / )!# ( / )!# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8 SIRIUS 3SB3 sirius s ! *!"#$%&'()*+,-./#01 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( / )! ( ) 3SB3!" Ø22mm!"# ( / ) 6, 8 6, 8 6, 8 8!"# ( / )!"# ( / )!"# ( ) 7, 10 7, 9 7, 8! (2 /3 ) ( / ) RONIS! ( SB) CES

Detaljer

Microsoft Word - report 4.doc

Microsoft Word - report 4.doc , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA 1.1.1 1.1.2 1.1.3 , USA , USA , USA 1.1.4 , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA , USA

Detaljer

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Detaljer

2 4 7 23 30 44 55 57 58 60 61 63 136 137 Huang James Chih-Cheng Huang James Chih-Cheng Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 88 1306

Detaljer

2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2

2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2 China Jinmao Holdings Group Limited 00817 350,000,000 6% 2016 1 29 349.5 2016 1 29 350,000,000 1 2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2

Detaljer

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

Detaljer

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 CUHK FAA Chan Chun Ha Secondary School School Report 2003-2004 1 1. 2. (i) (ii) 寛 (iii) 2 (iv) (v) 3. (i) (ii) 00/01 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 01/02 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 02/03 5 1 1 1 (62.5%) (12.5%)

Detaljer

Microsoft Word - 30390808_10328652.doc

Microsoft Word - 30390808_10328652.doc 股 票 研 究 行 业 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 211.1.18 冀 东 水 泥 对 比 海 德 堡 成 长 盈 利 与 估 值 变 迁 国 际 水 泥 系 列 专 题 之 八 编 号 韩 其 成 21-38676162 hanqicheng@gtjas.com S88511122 本 报 告 导 读 : 冀 东 对 比 海 德 堡 成 长 盈 利 与 估 值 变 迁 冀 东 水 泥

Detaljer

00670 Hospitality WITH Eastern Charm 2014 2 6 7 8 10 12 2014 14 20 29 49 66 68 70 167 171 02 2014 10 (i)50% (ii) 35%(iii) 15% 55% 45% 03 2014 53.75% 21.25%25% 04 2014 571 72.84%27.16% SkyTeam Alliance

Detaljer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Detaljer

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEE5D6C7C0AEC2EFC3D6B0E9B4ABC6E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEE5D6C7C0AEC2EFC3D6B0E9B4ABC6E62E646F63> 西 藏 社 会 风 情 小 说 云 丹 嘉 措 著 李 安 宅 译 中 国 藏 学 出 版 社 出 版 一 九 九 O 年 版 权 信 息 五 智 喇 嘛 弥 伴 传 奇 云 丹 嘉 措 著 李 安 宅 译 西 藏 社 会 风 情 小 说 版 权 信 息 ( 京 ) 新 登 字 058 号 中 国 藏 学 出 版 社 出 版 新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行 人 民 卫 生 印 刷 厂 印

Detaljer

untitled

untitled 559 509 459 409 359 309 259 2008 10 30 14.31 20.60 295.61 300 1658.22 1719.81 5798.67 2012.50 080604 080826 300 1 2008.10.5 2, 2008.7.18 3 2008.7.14 (8621)61038287 zhangzj@gjzq.com.cn (8621)61038289 dongyaguang@gjzq.com.cn

Detaljer

第1章

第1章 JICA 2006 12 PADECO PACET JICA 2006 12 PADECO PACET * 1.00 RMB = 14.502 1.00 USD = 116.47 2006 4 JICA 2006 4 2005 3 2006 12 4 PADECO PACET 2006 12 2005 3 2006 12 padeco pacet http://www.sbsm.gov.cn/ 1400

Detaljer

new_Chi-3.pdf

new_Chi-3.pdf The United Laboratories International Holdings Limited 32 342C 2.752.25 2.751%0.004%0.005% 2.75 2.252.75 www.eipo.com.hk (2)..................... (3)..............................................................

Detaljer

(i) (ii) (A) (B)

(i) (ii) (A) (B) 2688 386 (1) (2) (3) 1 2011 12 7 (i) (ii)............................................. 3.50 13 (A) 0.71.................................. 2.79 (B) 0.80.................................. 2.70 (C) 1.50..................................

Detaljer

Microsoft Word - xiuxinduanyu-2-doc.doc

Microsoft Word - xiuxinduanyu-2-doc.doc 明 慧 专 题 文 章 汇 编 这 些 文 章 是 各 位 大 法 弟 子 作 者 在 各 自 在 修 炼 过 程 中 在 当 时 所 在 层 次 的 认 识 ; 我 们 收 集 成 册, 谨 供 不 经 常 访 问 明 慧 网 的 同 修 参 考 师 父 的 法 才 是 指 导 大 法 弟 子 修 炼 提 高 的 根 本, 广 泛 阅 读 明 慧 网 上 更 多 同 修 的 修 炼 交 流, 能

Detaljer

63 57 51 2010 12 2010 12 2010 12 45 2010 12 224 50 51 77 2013 3 2010 12 2013 12 46 2010 12 48 2013 12 63 2010 12 2010 12 2013 9 2013 10 1993 7 2010 1 2013 5 2007 7 2010 3 1998 3 2007 71999 11 2002 6 2004

Detaljer

1 5 7 9 11 13 16 18 20 23 26 28 31 38 42 44 48 53 1 55 58 61 63 65 66 70 74 72 77 82 84 86 89 91 93 95 2 1. 2. 1. 35 55 50 300 2. 25 35 45 55 40 50 200 3. 15 25 30 45 30 40 150 4. 5 25 30 100 5. 5 25 1

Detaljer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Detaljer

宏观与策略研究

宏观与策略研究 --2005 6 2 2005 6 A 86-0755-82943202 zhaojx@ccs.com.cn 86-0755-82960074 huangsx@ccs.com.cn 86-0755-82943566 luxw@ccs.com.cn 86-0755-82960739 jingzz@ccs.com.cn 2005-6-2 1996 2005 A 4 5 6 6 A+H 2005 A, 2005-4-6

Detaljer

~fk7pppa4pt1q28t48X0L55W2Z2G2h;

~fk7pppa4pt1q28t48X0L55W2Z2G2h; 依 據 102 年 4 月 30 日 金 管 銀 法 字 第 10210002550 號 公 開 發 行 銀 行 財 務 報 告 編 製 準 則 第 二 十 九 條 之 一 規 定, 本 行 應 按 季 於 網 站 公 布 以 下 重 要 財 務 業 務 資 訊 格 式 一 資 產 負 債 表 花 旗 ( 台 灣 ) 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 資 產 負 債 表 中 華 民 國 103

Detaljer

行 业 研 究 证 券 行 业 周 报 1 1. 行 业 一 周 走 势 上 周 (214.3.3-214.3.7, 下 同 ) 沪 深 3 下 降.49%, 券 商 行 业 下 降 2.36%, 跑 输 大 盘 上 市 券 商 中 太 平 洋 上 涨 1.2%, 涨 幅 最 大 ; 广 发 证 券

行 业 研 究 证 券 行 业 周 报 1 1. 行 业 一 周 走 势 上 周 (214.3.3-214.3.7, 下 同 ) 沪 深 3 下 降.49%, 券 商 行 业 下 降 2.36%, 跑 输 大 盘 上 市 券 商 中 太 平 洋 上 涨 1.2%, 涨 幅 最 大 ; 广 发 证 券 市 场 表 现 增 持 维 持 4% 券 商 沪 深 3 3% 行 业 研 究 国 金 证 券 手 机 版 佣 金 宝 上 线 证 券 行 业 周 报 (214.3.3-214.3.7) 证 券 研 究 报 告 证 券 信 托 行 业 214 年 3 月 1 日 2% 1% % -1% -2% -3% 11-8 11-1 11-12 12-2 12-4 12-6 12-8 12-1 12-12 13-2

Detaljer

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作 安 徽 : 道 德 信 贷 帮 助 想 干 事 的 好 人 干 成 事 摘 要 安 徽 省 实 施 道 德 信 贷 工 程 两 年 多 来, 通 过 对 道 德 模 范 和 身 边 好 人 优 先 评 级 授 信 优 惠 贷 款 利 率 等 举 措, 为 有 需 要 的 道 德 模 范 和 身 边 好 人 化 解 资 金 之 渴 道 德 模 范 和 身 边 好 人 用 善 行 义 举 温 暖 了 社

Detaljer

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项 关 于 申 报 2016 年 度 广 东 省 基 础 与 应 用 基 础 研 究 专 项 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 项 目 的 通 知 来 源 : 广 东 省 科 技 厅 基 础 研 究 与 科 研 条 件 处 发 布 日 期 : 2015-08-12 粤 科 函 基 字 (2015)1150 号 按 照 广 东 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 规 定,2016

Detaljer

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢?

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 普 雷 斯 科 特 完 全 没 有 掩 饰 他 的 紧 张, 我 想 那 些 墙 壁 很 厚, 它

Detaljer

2 中 國 宏 觀 經 濟 更 新 監 管 / 政 策 發 展 動 向 中 國 第 二 季 度 的 國 際 收 支 數 據 顯 示 淨 熱 錢 流 出, 可 能 預 示 資 金 加 速 外 逃 作 為 對 資 本 外 流 日 益 關 注 的 一 個 標 誌, 中 國 人 民 銀 行 推 出 一 系

2 中 國 宏 觀 經 濟 更 新 監 管 / 政 策 發 展 動 向 中 國 第 二 季 度 的 國 際 收 支 數 據 顯 示 淨 熱 錢 流 出, 可 能 預 示 資 金 加 速 外 逃 作 為 對 資 本 外 流 日 益 關 注 的 一 個 標 誌, 中 國 人 民 銀 行 推 出 一 系 1 人 民 幣 定 息 及 貨 幣 産 品 市 場 每 月 專 訊 第 9 期 2015 年 9 月 每 月 焦 點 香 港 交 易 所 首 席 中 國 經 濟 學 家 巴 曙 松 博 士 預 期, 人 民 幣 納 入 國 際 貨 幣 基 金 組 織 (IMF) 特 別 提 款 權 (SDR) 貨 幣 籃 子 應 無 大 障 礙 中 國 國 內 生 産 總 值 的 增 長 在 第 三 季 進 一 步

Detaljer

净 利 润 和 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 665.08 亿 元 和 660.45 亿 元 ; 3 假 设 本 公 司 2016 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 6

净 利 润 和 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 665.08 亿 元 和 660.45 亿 元 ; 3 假 设 本 公 司 2016 年 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 分 别 为 6 证 券 代 码 :601328 证 券 简 称 : 交 通 银 行 公 告 编 号 : 临 2016-002 关 于 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 优 先 股 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 的 公 告 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 交 通 银 行 或 本 公 司 ) 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在

Detaljer

游戏攻略大全(五十六).doc

游戏攻略大全(五十六).doc ...1...16...18...25...26...32 2...66... 103... 103... 104... 104 3... 112 III... 121... 121... 140... 142... 151... 152... 152 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Detaljer

牧 者 心 聲 要 因 心 懷 平 而 作 惡 要 謹 慎 言 行 免 得 舌 頭 犯 罪 ; 惡 人 時 候 要 用 嚼 環 勒 住 口 ( 詩 三 十 九 1) 今 天 社 會 和 教 會 裏 極 其 渴 望 人 能 以 具 體 行 動 勉 勵 走 善 良 正 直 路 作 好 榜 樣 ; 可 惜

牧 者 心 聲 要 因 心 懷 平 而 作 惡 要 謹 慎 言 行 免 得 舌 頭 犯 罪 ; 惡 人 時 候 要 用 嚼 環 勒 住 口 ( 詩 三 十 九 1) 今 天 社 會 和 教 會 裏 極 其 渴 望 人 能 以 具 體 行 動 勉 勵 走 善 良 正 直 路 作 好 榜 樣 ; 可 惜 週 六 崇 拜 秩 序 2010 年 7 24 日 下 午 500 主 席 王 和 祥 牧 長 講 員 蕭 壽 華 牧 師 司 琴 沈 慧 珍 小 姐 會 眾 開 始 以 心 靈 與 實 敬 拜 進 堂 ( 主 禮 人 及 詩 班 ) 始 禮 頌 ( 歌 詞 見 第 4 頁 ) 宣 召 心 必 靠 耶 和 華 快 樂 靠 祂 救 恩 高 興 舌 頭 要 終 日 論 說 祢 公 義 時 常 讚 美 祢

Detaljer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Detaljer

100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2

100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 H S 939 3,050,000,0004.65% 1 100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 12 16 2016 12 16 (a) 4.65%(b) HH H 2015 12 9 195.6 195.1 H H S 2015 200,000 10,000 1,000 50 3 H A A1 A BBBa2 H H H S 2015 200,000 10,000

Detaljer

文档 1

文档 1 2005 3 100 2005 10 20 100 100 2003 9 30 266,303,262.93 100 941,105,695.50 532,672,384.52 1 2 100 100 100 90% 100 50% 100 100 2005 8 21 "75% 100 + 25% " 2005 8 22 100 95%+ 5% 3 75% + 25% 2005 7 1 2005 9

Detaljer

公司预计2010年日常关联交易的议案

公司预计2010年日常关联交易的议案 证 券 代 码 : 600680 900930 证 券 简 称 : 上 海 普 天 沪 普 天 B 编 号 : 临 2016-010 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 预 计 2016 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 本 公 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容

Detaljer

untitled

untitled 2009 1 30 3 850 46 2 200861 5 2007 200862 12 2008194 14 2008195 20 2008196 21 2008197 22 2008116 25 2008269 28 1 2008 12 31 25 50% 1987 9 28 2 30 25 20 15 3 30 25 20 15 4 200861 2008 12 17 5 2009 2012

Detaljer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Detaljer

UBS AG

UBS AG China Cinda Asset Management Co., Ltd. 01359 04607 2016 2016 12 31 2016 20162017 4 H www.hkexnews.hk www.cinda.com.cn 2017 3 30 1 1999 4 2010 6 2012 4UBS AG 2013 12 12 30 339 2.1 2016 2016 2 ... 4...............................................................

Detaljer

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态 股 票 研 究 行 业 月 报 证 券 研 究 报 告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.07.02 2H 相 对 收 益 乐 观 国 泰 君 安 农 业 月 报 2012 年 7 月 秦 军 ( 分 析 师 ) 翟 羽 佳 ( 研 究 助 理 ) 傅 佳 琦 ( 分 析 师 ) 021-38676768 021-38674941 021-38674635 qinjun@gtjas.com

Detaljer

财税业务动态

财税业务动态 上 海 市 律 师 协 会 财 税 业 务 动 态 总 第 十 六 期 2015 年 11 月 30 日 税 法 业 务 研 究 委 员 会 汇 编 主 编 陆 易 责 任 编 辑 李 晓 薇 张 逸 凡 目 录 * 最 新 财 税 法 律 法 规 速 递... 2 一 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 改 制 重 组 有 关 土 地 增 值 税 政 策 的 通 知... 2 二

Detaljer

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報 加 總 - 人 數 每 位 填 報 人 只 能 填 一 種 學 制 欄 標 籤 列 標 籤 高 級 中 學 進 修 學 校 010301 國 立 華 僑 高 級 中 等 學 校 無 填 報 已 填 報 (02)29684131 011301 私 立 淡 江 高 中 無 填 報 已 填 報 (02)26203850 011302 私 立 康 橋 高 中 已 填 報 (02)22166000 011306

Detaljer

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產 104 年 母 嬰 親 善 醫 療 院 所 認 證 基 準 及 評 分 說 明 ( 調 整 對 照 表 ) 認 證 說 明 措 施 一 : 明 訂 及 公 告 明 確 的 支 持 哺 餵 母 乳 政 策 (8 分 ) ( 一 ) 醫 療 院 所 成 立 母 嬰 親 善 推 動 委 員 會, 由 副 院 長 級 以 上 人 員 擔 任 主 任 委 員, 並 定 期 召 開 會 議, 評 估 醫 療 院

Detaljer

1 1992 10.73 9.3 10.92 1 10.0 1994 27.8 7.7 5.9 GDP IEA, International Energy Agency GDP 1983 2 1993 3 PPP GDP 1983 6 1993 9 10.97 23.04 13.22 2.58 75

1 1992 10.73 9.3 10.92 1 10.0 1994 27.8 7.7 5.9 GDP IEA, International Energy Agency GDP 1983 2 1993 3 PPP GDP 1983 6 1993 9 10.97 23.04 13.22 2.58 75 21 1980 GDP 2020 1980 10 1995 12 2020 14 2.3 1.2 5.9 0.6 3/4 1/2 21 3.20 3.31 1 1992 10.73 9.3 10.92 1 10.0 1994 27.8 7.7 5.9 GDP IEA, International Energy Agency GDP 1983 2 1993 3 PPP GDP 1983 6 1993

Detaljer

Marc AZEMA/Fotolia.com

Marc AZEMA/Fotolia.com 21 年 代 的 中 国 重 新 平 衡 增 长 加 强 社 会 安 全 网 络 Marc AZEMA/Fotolia.com 21 年 代 的 中 国 : 经 济 增 长 再 平 衡 和 强 化 社 会 安 全 网 OECD 为 中 国 发 展 高 层 论 坛 供 稿 21 年 3 月 2-22 日 北 京 前 言 差 不 多 在 十 年 前, 经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD) 发

Detaljer

nb.PDF

nb.PDF 2002-1 - 2002-2 - 2002.. - 3 - 2002-4 - 2002-5 - 2002-6 - 2002-7 - 2002 2001 7 2 22726031 19.74% [2002]526 [2002]439-8 - 2002-9 - 2002-10 - 2002-11 - 2002 2002 2678 8989 2001 2758 44.26% - 12 - 2002 2002

Detaljer

(02) (02) (02) (02) () SWIFT

(02) (02) (02) (02) () SWIFT (02)2349-3022 bot12502@mail.bot.com.tw (02) 2349-3021 botevp01@mail.bot.com.tw (02) 2349-3020 botevp02@mail.bot.com.tw 1001 120 (02)2349-3456 () SWIFT BKTWTWTP http://www.bot.com.tw https://ebank.bot.com.tw

Detaljer

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc 软 件 服 务 2011 年 11 月 7 日 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 软 件 业 的 政 策 春 天 A 增 持 胡 文 洲, CFA* (8621) 2032 8520 eric.hu@bocigroup.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300200010035 * 周 中 李 鹏 为 本 文 重 大 贡 献 者 中 银 国 际 证 券 有

Detaljer

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

Detaljer

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

Detaljer

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

Detaljer

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Detaljer

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Detaljer

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面 目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层

Detaljer

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现 前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的

Detaljer

2深化教育教学改革、创新人才培养模式

2深化教育教学改革、创新人才培养模式 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职

Detaljer

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

Detaljer

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

Detaljer

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A 分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以

Detaljer

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc 九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力

Detaljer

103.06.23退休權益.ppt [相容模式]

103.06.23退休權益.ppt [相容模式] 臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹

Detaljer