Våren er over oss igjen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våren er over oss igjen!"

Transkript

1 Nr Ansv: Rita 1. april Våren er over oss igjen! Det ble med de gode forsette om å utgi et vinternummer av Hai derfor blir det et kombinert oppsamlings- og vårnummer. Vi er inne i et spennende år for klubben og i april setter vi i gang det første fridykkerkurset for barn og unge og vi tar sikte på ca. 10 elever i aldersgruppa 9 til 15 år. Spennende! Vårens gode nyhet er at kompressoranlegget er på plass og operativt. Det ble en god del jobb med installasjonen og Reidar har gjort en kjempejobb for oss. Takk skal du ha! Heldigvis slapp vi å legge opp ny strømtilførsel så klubben har ikke fått merkostnader med prosjektet. Vi kommer til å organisere luftfylling i litt fastere former enn vi har gjort før slik at alle skal få fyllt uten at det blir for stor belastning på Ole Jørgen. Se egen artikkel om fylletider og regler for fylling. Det var fine dykkeforhold i Mjøsa i vinter i og med at denne vinteren stort sett har vært isfri. Vi har derfor hatt gode muligheter til å utnytte dette på gromplassene våre. Aktivitslista er nå klar og vi legger også i år opp til ukentlig lokal dykking fra mai til september. Vi håper medlemmene slutter opp om dette vi har tro på at dette er viktig for klubbfølelsen. Vi regner med å bruke stranda mi som hovedbase også i år fordi vi her har et rimelig bra tilbud for både store og små, dykkere og ikkedykkere. Likevel vil vi alternere litt med andre steder, for eksempel kan det være aktuelt å ta noen onsdagsturer til Drøbak. Det viktigste er likevel at vi får respons fra medlemmene og vil dere at vi skal oppsøke andre steder så ta det opp med Ole Jørgen. I fjor hadde vi langt på veg planer om en utenlandstur, men det ble ikke noe av p.g.a. manglende oppslutning både om sted og reisetidspunkt. På årsmøtet i fjor ble det ikke valgt ny aktivitetsleder utland utfra at vi ser det litt som å så på stengrunn i forhold til at dykkerreiser nærmest kan shoppes hvorsomhelst til en nokså grei pris. Likevel ønsker styret fortsatt å oppfordre til å sjekke ut mulighetene for å reise sammen det er jo hyggelig når vi får det til. Hvis interessen er stor nok kan vi gjerne organisere en slik tur på prosjektbasis kanskje allerede til høsten. I denne utgaven har vi ikke mindre enn to årsmøtereferater! På det ekstraordinære årsmøtet vedtok vi den nye klubbloven og vi er nå ferdig med den grunnmursbygginga vi begynte på i Både loven og internkontrolldokumentet er lagt ut på internett. Loven vår har nå en generell form mens IK-dokumentet gir en beskrivelse av hvordan vi gjør ting, hvem som gjør hva osv. IK-dokumentet skal formelt revideres på hvert årsmøte framover slik at det til enhver tid er oppdatert. Erik

2 - Alle ulykker kan unngås! Og en god ting kan ikke gjentas for ofte. For å unngå ulykker vil rutinene våre være en viktig del av en forebyggende praksis. Men virkeligheten er også den, at av og til skjer det ulykker, og av og til er de fatale. Hvilke rutiner har vi da? Tekst: Berit Lyngstad, President NDF Ulykkeskommisjonen Ulykkeskommisjonen i NDF har eksistert lenge, og i de siste årene har medlemmene vært daglig leder i NDF, Per Vangsøy, og instruktør ved Statens dykkerskole, Per Ragnar Jensen. Sistnevnte har gjennom årenes løp holdt mange foredrag og presentasjoner av ulykker i Norge, og kommet med anbefalinger og råd knyttet til den kunnskap disse ulykkene har gitt oss. I dag er kommisjonens medlemmer endret, men oppgavene er de samme. Nye medlemmer er tidligere teknisk etterforsker i politiet også av dykkeulykker Nils Aukan, og Torill Meistad, forsker og kretsleder i Nord-Trøndelag Dykkekrets. Sammen med daglig leder Per Vangsøy vil disse tre ha ansvar for at Ulykkeskommisjonens oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte. Bistand til politiet Gjennom et rundskriv fra Justisdepartementet i 1975, har alle landets lensmannskontor og politikammer blitt anbefalt å kontakte Ulykkeskommisjonen ved en sportsdykkerulykke. Er det en arbeidsdykkerulykke er rette instans Arbeidstilsynet. Til hjelp i etterforskningen er det utarbeidet et skjema hvor viktige dykkefaglige faktorer blir notert. Dette kan være ting av stor betydning for å forstå ulykkesforløpet, men som man trenger spesifikk dykkefaglig kompetanse for å se. I de fleste tilfeller er det lokale politiet positive til denne type bistand. For eksempel er det viktig å ikke skru igjen kranene på flaskene, eller på andre måter demontere utstyret - uten at dette følger gitte rutiner. Kommisjonen har god oversikt over personer og miljøer med spesiell kompetanse som kan kobles inn ved behov. Bistand til dykkemiljøet Det er ikke bare politiet som kan ønske bistand ved en fatal ulykke. Også det lokale dykkemiljøet kan oppleve det godt at noen som ikke er direkte berørt av ulykken gir støtte og råd, enten det gjelder forholdet til pressen (hvor trykket kan bli ganske stort), involverte i hendelsen eller til klubbmiljøet for øvrig. En siste gruppe som gjerne vil kontakte Norges Dykkeforbund er de pårørende. Mange ønsker et svar på hva som har skjedd, andre trenger å snakke med noen som kan dykking og som kan snakke om ulykken med dykkebrillene på. Statistikk og presentasjoner En siste stor arbeidsoppgave for kommisjonen er å samle relevante data fra ulykker og lage statistiske presentasjoner. Dette er et tålmodighetsarbeid. Dataene fra en ulykke er ikke tilgjengelig før etter at politiet er ferdig med sin etterforskning, og dette kan ta opp til ett år etter ulykken. Men det er viktig at den kunnskapen ulykkene genererer, fører til endringer i uheldig praksis, eller forsterking av god praksis. Dette arbeidet gjelder ikke bare ulykker. Det er også viktig å dokumentere næruhell, altså episoder hvor ting kunne utviklet seg til en fatal ulykke. Heldigvis er statistikken på de fatale ulykkene liten, men dermed også vanskeligere å kunne si noe sikkert om. Men en databank på næruhell kan generere store mengder data som kan gi oss tegn og mønster som fører til en bedre praksis. Analyse og tolkning Ulykkeskommisjonen har et mandat til å være involvert når ulykken skjer, og å forberede presentasjoner og statistikk. Og statistikk kan som vi alle vet tolkes og analyseres på ulike måter. For å sikre at de analysene som blir gjort er forankret i et større dykkemiljø enn NDF, har vi tatt initiativet til opprettelsen av en nasjonal analysegruppe. Hovedoppgaven vil være å gjennom tolkning og analyse av de data vi har, komme med forebyggende råd og veiledning, samt ta initiativ til kompetanseheving i de ulike miljøene. Et konstituerende møte for en slik analysegruppe ble gjennomført 23. november. Til stede var representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, PADI Nordic og NDF. Sikkerhetsseminar april 2005 Hvis du synes dette er interessant bør du merke deg begivenheten allerede nå! På dette seminaret inviterer vi spesielt klubbledere, sikkerhetsledere og instruktører til å være bidragsytere i dette utviklingsarbeidet. Ulike tema knyttet til forebygging og sikkerhet vil stå på agendaen, og vi vil ha et særskilt fokus på begrepet sikkerhetskultur. Gjennom foredrag og diskusjoner ønsker vi også å besvare spørsmålet; hva kjennetegner et dykkeforbund som har en god sikkerhetskultur? Sikkerhetskultur Begrepet sikkerhetskultur har vært oppe i denne spalten før, og temaet er av interesse for alle som driver med risikofylt aktivitet. Hva er egentlig en sikkerhetskultur? Norges Dykkeforbund har en norm for sikkerhetsregler er det en bekreftelse av sikkerhetskulturen vår? Er det ting i vår praksis som kan sies å være uttrykk for en sikkerhetskultur? Et lite tankeeksperiment til slutt: Hvis vi tenker oss at den sikkerhetskulturen som preger Norges Dykkeforbund, utdanningen vår, aktiviteten i klubbene og praksisen til det enkelte medlem på kort tid ble mye bedre hvordan ville vi merke det? Hva ville være annerledes enn i dag? Fra Marmennell (gjengitt med tillatelse fra NDF)

3 Luftfylling fra klubbkompressor Fylletider: Tirsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Prisene er som før: Kr. 25 pr. flaske for medlemmer. Kr. 50 pr. flaske for ikkemedlemmer. De som skal fylle må ta kontakt med en som har nøkkel og opplæring på anlegget: NAVN TLF Mob. Ole-J Sæhlie Kim Jokela Erik Bjørnstad Listen her blir utvidet etterhvert som opplæring blir gitt til de som får nøkkel og dermed tar på seg å stå på kontaktlisten. Interessert i dykkekurs? Enten du er litt rusten etter lengre landligge, har ei tante som vil lære å dykke eller du ønsker å utvide dykke-kunnskapene dine kan det være lurt å ta et kurs. Sigurd og/eller Erik kan hjelpe deg, enten med veiledning om hvor du kan henvende deg (vi har jevnlig kontakt med de to største dykkerskolene i Oslo) eller vi kan arrangere kurs for dere her på Hamar (fra Open Water til Divemaster) ta kontakt! Redningsdykkerkurs (PADI Resque Diver). Kurset koster kr og består av 6 kvelder teori pluss ei helg med sjøtrening, hovedsakelig redningsøvelser. Krav for å delta er PADI OW, CMAS** eller tilsvarende. Dersom du ikke har kurs i hjerte- og lungeredning av nyere dato (max 1 år) må du ta dette ( Emergency First Response ) hos oss og prisen er kr. 600 for dette. Påmelding (og diskusjon om når det er praktisk å gjennomføre dette) til Erik på tlf Husk lørdagssvømming i Ankern! Vi har også denne vinteren avtale med Akerskogen Svømmehall om leie av plass hver lørdag fra kl. 10 til 11. Obligatorisk kaffekos etterpå!!! Lurt å møte opp i god tid for å få full valuta for svømminga som regel slipper vi inn noen minutter for tidlig. bassengkanten. Det finnes en sikkerhetsinstuks for svømminga vår, den skal alltid ligge på Vi tar gjerne tilbakemeldinger om hørt og sett, ny historier fra kaffebordet, frammøte og ikke minst om alle former for problemer! Skriv det inn på Mjøsforumet (på hjemmesiden vår) under aktiviter der er alle lørdagstreningene definert som egen tråd!

4 Referat fra årsmøtet i Mjøsen Dykkeklubb, 1. desember Det er 19 stemmeberettigede medlemmer til stede. Vedtak: 1. Innkalling godkjennes under forutsetning av at man utsetter vedtak om ny klubblov til ekstraordinært årsmøte berammet til medio februar Dagsorden godkjennes 3. Erik Bjørnstad velges som møteleder. Ingvild Svenkerud Aasen velges som referent. Tom Åsen og Johan Arnt Ludvigsen velges som protokollunderskrivere. 4. Årsmelding Ingvild Svenkerud Aasen leste opp årsmeldingen. Årsmøtet tok denne til etteretning. 5. Årets frosk Årets frosk tildeles Reidar Harjo Johansen. I begrunnelsen legges det særlig vekt på engasjement for å invitere til dykkeaktivitet og aktivt bidrag til å skaffe klubben ny kompressor. 6. Årsregnskap Håkon Bergersen presenterer årsregnskap, og gjør særlig rede for styret bruk av egenkapital på kjøp av ny kompressor til klubben. Det har i løpet av året vært en liten økning i antall hovedmedlemmer. 7. Fastsetting av kontingent for 2005 Styret foreslår at kontingenten ikke endre. Vedtas. Kontingenten for 2005 er da 400 kroner for medlemmer og 100 for hustandsmedlemmer/fridykkere. 8. Ny klubblov for Mjøsen Dykkeklubb Det orienteres om arbeidet med å lage ny klubblov til Mjøsen Dykkeklubb. Utkast til ny lov deles ut på årsmøtet, og skal legges ved årsmøtereferatet som sendes ut. 9. Valg for 2005 a. Følgende velges inn i styret for 2005: i. Nestleder Sigurd Hoberg (2 år) ii. Sikkerhetsansvarlig Sigurd Hoberg (2 år) iii. Kasserer Håkon Bergersen (2 år) iv. Aktivitetsleder Ole-Jørgen Særhlie (2 år) v. Materialforvalter Ole-Jørgen Sæhlie (2 år) vi. Styremedlem Mona Hansen (2 år) vii. Styremedlem Kim Jokela (1 år) Det nye styret består da av følgende medlemmer i tillegg til disse: Leder Erik Bjørnstad (1 år til) Sekretær Ingvild Svenkerud Aasen (1 år til) b. Valgkomiteen i. Leder: Rune F. Andersen ii. Medlem: Heidi Aasen iii. Medlem: Klas Kohman c. Andre valg Reidar Johansen velges som fridykkertrener. Erik Bjørnstad velges som redaktør av HAI. Tom Åsen velges som webredaktør. 10. Fridykkerkurs for ungdom Erik og Reidar orienterer om bakgrunn og planer for å starte opp fridykkerkurs for ungdom kommende år. 11. Ekstraordinært årsmøte To av sakene meldt som saker til dette årsmøtet, ny klubblov og revisjon av internkontrollpermen (IKT-perm), skal behandles på ekstraordinært årsmøte som ønskes avholdt medio februar Innkomne saker Det var ingen innkomne saker til årsmøtet. Referent Ingvild Svenkerud Aasen. Underskrevet referat finnes i klubbprotokollen.

5 REGNSKAP MJØSEN DYKKERKLUBB Periode: til INNTEKTER Gavetildeling fra Spb. Hedmark kr 1.000,00 Anleggsmidler fra NDF kr ,00 Akt. midler NIF kr 600,00 Kontingent kr ,00 Salg av kompressorer kr ,00 Div (båtleie+luftfylling) kr 1.100,00 Renter kr 347,82 Sum kr ,82 UTGIFTER Kjøp av kompressor kr ,50 Kontorrekvisita kr 1.652,00 Leie av Ankerskogen kr 4.800,00 Gebyrer kr 82,00 Bevertning/møte kr 1.459,00 Forsikring båt kr 680,00 Kontingent NDF kr 2.120,00 Filterpatron - kompressor kr 856,00 Leie av postboks kr 620,00 Div (hjemmeside+inngr pokal+pinsetur m.m) kr 1.333,40 Sum kr ,90 Inngående saldo Utgående saldo Postbanken kr 6.226,31 Postbanken kr 4.982,63 Spb. Hedmark kr ,71 Spb. Hedmark kr 156,31 Kasse kr 76,00 Kasse kr 1,00 SUM kr ,02 SUM kr 5.139,94 Endring kr ,08

6

7 Ekstraordinært årsmøte Mjøsen Dykkeklubb 15. februar Sted: I Bua hos Ole-Jørgen, Ringgt. 273, Hamar. Tilstede: 12 medlemmer. Saker: 1. Innkalling godkjent 2. Saksliste godkjent 3. Erik Bjørnstad velges som møteleder 4. Ingvild Svenkerud Aasen velges som referent 5. Jan Aasen og Jon Erling Nygård velges som protokollunderskrivere i protokollboken til Mjøsen Dykkeklubb. 6. Forslag til ny lov for Mjøsen Dykkeklubb. Erik innleder. Går i gjennom for. Endringer tas inn som vedtatt ved årsmøtet (se vedlagt ny klubblov). Diskusjon omkring oppsigelse av medlemskap, og skylding av kontingent. Enes om å informere medlemmene tydelig om at utmelding må være en aktiv handling fra de enkelte medlemmene for å unngå restkrav ifht kontingenten Forslaget, med endringer diskutert på møtet, er enstemmig vedtatt. 7. Kopier av IKT-permen deles ut. Hamar 15. februar, 2005 Ingvild Svenkerud Aasen Referent. Gjedde på ca. 14 meters dyp. Onsdag 2.februar 2005 foto av Rune F. Andersen

8 DYKKETUR MJØSEN DYKKERKLUBB INVITERER TIL DYKKETUR PÅ STRØMSHOLMEN SJØSPORT SENTER. Opplev vestlandet på sitt beste. Klar sikt, fortsatt mye liv i vannet. Mulighet for fine strømdykk. Se bilde over Vevangstrømmen. Fine båtturer og mulighet for fiske for de som ønsker det. 3 STK overnattinger med mulighet for 8 dykk / 5 båt turer / inklusive luftfylling. Vi prøver å fange noe som kan spises og lager noen hygge kvelder. Transport ordnes av hver enkel men vi samkjører så godt vi kan. Vi lager spleiselag på mat pr hus. Prisen er kr Bindende påmelding med depositum kr Påmelding til aktivitets leder Ole-Jørgen Sæhlie Tlf /

Nå starter høysesongen for dykking!

Nå starter høysesongen for dykking! Nr. 2 2005 Ansv: Erik 21.august 2005. Nå starter høysesongen for dykking! Vi har lagt en ny sommer bak oss og høstens klubbdykking er i full gang. Sist onsdag var vi 7 dykkere i vannet og det var meget

Detaljer

Vinter og årsmøtetid. Erik

Vinter og årsmøtetid. Erik Nr. 4 2004 Ansv: Rita 15. desember 2004. Vinter og årsmøtetid I forrige uke var jeg i Drøbak og dykka litt og ble møtt av 15 meter sikt og milde sjøtemperaturer. Sikten i Mjøsa er også på topp over ti

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Er det noen som vil være med til Rødehavet?

Er det noen som vil være med til Rødehavet? Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2006 ~~~~~ Les mer om dette på side 11. Er det noen som vil være med til Rødehavet? L Lederens Hjørne april 2006 Snøen er

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

1. Det nye styret. 2. Pinseturen. 4. Fridykkerkurs. 5. Familietur til Svenner

1. Det nye styret. 2. Pinseturen. 4. Fridykkerkurs. 5. Familietur til Svenner Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2008 ~~~~~ Innhold: 1. Det nye styret 2. Pinseturen 3. Utlysning av ledige stillinger 4. Fridykkerkurs 5. Familietur til

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer