ÅRSMØTE Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter"

Transkript

1 Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på

2

3 Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann Torsdag 5. mai 2011, kl i forbindelse med BFO Branns vårseminar 2011 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dagsorden i henhold til vedtektene: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps. 4. Årsberetning Regnskap med revisors beretning. 6. Fastsettelse av årskontingent for 2011 og 2012, samt budsjett for Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av sted for neste årsmøte. ETTER ÅRSMØTET ER DET ÅRSMØTEMIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR PÅ THON HOTEL VIKA ATRIUM CA KL Påmelding, se egen invitasjon i programmet for BFO Branns vårseminar med byvandring eller vår hjemmeside Vel møtt. Dag Skansen (sign) Styreleder

4 BFO Branns Årsberetning for Årsberetning for: INNHOLD: 1 MEDLEMMER STYRET SEKRETARIAT STYRETS VIRKSOMHET GENERELT STYREMØTER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER MEDLEMSINFORMASJON KURS OG KONFERANSER HØRINGSARBEID OG INNSPILL TIL POLITIKKUTFORMING KONTAKT MED MEDLEMMER EKSTERN KONTAKT PROSJEKTER/AKTIVITETER ØKONOMI FREMTIDEN BFO Side 1

5 BFO Branns Årsberetning for MEDLEMMER Det er god vekst i medlemsmassen. Pr d d har foreningen 80 (74) bedriftsmedlemmer hvorav 64 (58) er hovedmedlemmer og 16 (16) er kjedemedlemmer. Tallene for 2009 er satt i parentes. Det har kommet til i ca 10 nye medlemmer i 2010, og 4 har meldt seg ut eller er strøket pga manglende innbetalt kontingent. Medlemsverving er en prioritert oppgave for foreningen. 2 STYRET Leder : Nestleder Styremedlemmer Varamedlem: Dag Skansen, Skansen Consult AS Jorunn Iren Husby, Trondheim Energi Eiendom AS Sigrid Kartveit, Rambøll Norge AS Jan Hantho, Haugaland Brannsikring AS Nina Skeime Kostøl, Firesafe AS Bjarne Christian Hagen, Høgskolen Stord/Haugesund Jan Erik Storødegård, Autronica Fire & Security AS Ole Jacob Eide, Tore Eide AS Kjetil Bogstad, Protecta AS Valgkomiteen for nytt styre består av: Leder: Medlem: Medlem: Vara: Nina Skeime Kostøl Henrik Stene Jan Erik Storødegård velges ikke Foreningens regnskap revideres av BDO AS ved statsaut. revisor Øyvind Hjemgård. 3 SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks 73, 1325 Oslo Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av Eystein C. Husebye (ECH). Nytilsatt studiesjef i TFS fra , Eivind Moen (EM) vil gradvis overta arbeid med BFO Branns kurs og medlemsmøter. 4 STYRETS VIRKSOMHET 4.1 Generelt Året har vært preget av mange prosjekter og mye aktivitet. BFO Brann har arbeidet systematisk med å bidra til å sette dagsorden og påvirke rammebetingelsene for medlemmene. Medlemstallet har vært økende gjennom året. Det er en gledelig pågang av større og mindre BFO Side 2

6 BFO Branns Årsberetning for aktører i bransjen som velger å melde seg inn. Styret mener at våre aktiviteter, kurs, høringsuttalelser og utspill i media sikrer at flere og flere blir bevisst vårt arbeid for bedre brannsikkerhet i Norge. BFO Brann har økt inntektene med ca 30% i 2010 i forhold til 2009, noe styret mener reflekterer vår økende aktualitet. 4.2 Styremøter Det er blitt avholdt 6 ordinære styremøter i styreåret Det er blitt brukt tid til å pleie kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i brannbransjen. På denne måten har styret markedsført BFO Brann i viktige miljøer. Kontakt mot de forskjellige sektorene i bransjen er fordelt på styremedlemmene. For å arbeide effektivt har styret fordelt aktiviteter på følgende måte: Myndighetsoppfølging sentralt/lokalt (DS/ECH) Samarbeidsprosjekter, bl.a. OBRE (DS) BFO Brann Monitor (NSK/JIH/ECH) Kontakt og samarbeid med andre foreninger (DS/JES/ECH) Medlemsservice, hjemmesider og medlemsinformasjon (ECH) Kursvirksomhet (ECH/EM) De mest sentrale saker styret har arbeidet med er: Utredning om uryddig rolleoppfatning blant etater og tilsyn Gjennomføring av BFO Brann Monitor-undersøkelsen Oppfølging av arbeidet med revidert TEK 2010, kommentarer til veiledning Samarbeidsprosjekt med Oslo kommune, Brann- og redningsetaten (OBRE), pkt 5.4 Kontakt med offentlige myndigheter og Stortingspolitikere i forbindelse med arbeidet med St.melding 35 Brannsikkerhet Utdanningssituasjonen og rekruttering til bransjen Revisjon av FOBTOT og grenseoppgangen mellom denne og PBL-regimet 5 AKTIVITETER/ARRANGEMENTER 5.1 Medlemsinformasjon Medlemsinformasjon er lagt ut på hjemmesidene Websidene blir vedlikeholdt av sekretariatet. Antall treff har holdt seg stabilt på ca pr måned i 2009 og Publisering vil bli prioritert i tiden fremover. Styret oppfordrer til innspill fra deg som medlem! Det sendes ut epost til alle medlemmene med litt ujevne mellomrom, for å sikre drypp med informasjon. Det sendes i tillegg ut en del aktuelle kurstilbud til medlemmene, både i regi av BFO Brann og kurs som TFS arrangerer i samarbeid med samarbeidende foreninger BFO Side 3

7 BFO Branns Årsberetning for Kurs og konferanser Tekniske Foreningers Servicekontor AS har i perioden siden forrige årsmøte i samarbeid med BFO Brann arrangert; BFO-dagene 2010 på Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Det var 136 påmeldte inkl. foredragsholdere. Våreminar BFO Brann i forbindelse med årsmøtet i Oslo, Pr er det ca 35 deltakere registrert. Styret har diskutert flere andre kursmuligheter, bl.a. med Statens Bygningstekniske Etat, for å følge opp revidert TEK samt i å ivareta rollen som uavhengig kontrollerende. Vi forventer at denne ordningen trer i kraft fra , og vil komme tilbake med et evt utvidet kurstilbud høsten Også kurs innen røykgassventilasjon er på gang. Følg med! 5.3 Høringsarbeid og innspill til politikkutforming BFO Brann har i rapporteringsperioden sendt på følgende saker til myndighetene: 1. Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken BFO Brann har nedsatt et betydelig arbeid i Utredning 1 med ovenstående tittel. Fra rapporten, som ble oversendt til justisminister Knut Storberget og en rekke andre offentlige instanser heter det: Vi vil med denne rapporten peke på at den rolleoppfatning og myndighetsutøvelse som ser ut til å råde blant enkelte kommunale brannvesen og byggesakskontorer viker uryddig og i visse tilfeller synes å være i strid med sentrale lover og forskrifter. Dette fører til usikkerhet blant aktørene i markedet og et langt lavere tempo i målsettingene fra myndighetenes side om å bedre brannsikkerheten. Det er BFO Branns oppfatning at det i dag finnes flere kommuner i Norge (gjennom byggesakskontor og brannvesen) som bryter med dagens forskriftsverk hvilket igjen betyr at de bryter norsk lov. Dette baseres på at de bedriver virksomhet de ikke har juridisk hjemmel til å bedrive. Målsetningen med rapporten er å - beskrive problemstillinger dagens praksis medfører - skape en bransjedebatt og etablere fokus på problem-stillingene hos overordnede myndigheter samt de som er ansvarlig for brannvesenets tjenester i kommunene, slik at det kan oppnås bedre måloppnåelse gjennom økt koordinering og samspill blant alle aktører innen sektoren. BFO Utredning 1/2010 har skapt stor oppmerksomhet i media, bl.a. med en artikkelserie i Brann og Sikkerhet (se bilde). Den har også dannet grunnlaget for et samarbeidsprosjekt mellom OBRE, Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten (PBE) og BFO Brann (se pkt 5.6) BFO Side 4

8 BFO Branns Årsberetning for Innspill til utforming av ny Stortingsmelding om bygningspolitikk BFO Brann oversendte til arbeidsgruppen i KRD i desember 2010 et innspill til ny Stortingsmelding om bygningspolitikk, der vi påpeker bl.a. følgende: Forebyggende tiltak og tilsyn: o Økt vekt på et risikobasert, tverrfaglig tilsyn o Eiers dokumentasjonsplikt og oppfølging av denne o Håndtering av avvik og pålegg etter lokale tilsyn o Behov for en mer enhetlig metodikk for risikokartlegging hos lokale tilsynsmyndigheter Utdanning: o Behov for omstrukturering av utdanningstilbud for brannforebyggende personell Nødnett: o Det er etter vår vurdering viktig at innsatspersonell kan dra nytte av og ha innsyn i byggeiers branndokumentasjon Forholdet mellom regelverk PBL og BL o Viktig at forholdet mellom krav til eiers vedlikehold og forebygging av brann (etter Brann- og eksplosjons-vernlovens pgr 6) og vedlikeholdsplikt (etter Planog bygningsloven pgr 29 og 31). Det er behov for enhetlige retningslinjer for hvilke utbedringer som skal håndteres av PBLregimet + hvilke som skal unntas. Uavhengig kontroll et svært viktig område Generelt er det et stort behov for økt kompetanse innen dette området. Det må utarbeides standarder for uavhengig kontroll også for KUT. Det er også et spørsmål om det bør være en sentral godkjenning av en tverrfaglig KUT som dekker godkjenning av brannkonsept. Økt fokus på brannetterforskning og spredning av kunnskaper BFO Brann støtter en styrking av BE for økt kompetanse i alle deler av verdikjeden innen brannsikkerhet i bygg. Vi mener også det er svært viktig at DSB styrkes slik at katastrofebranner etterforskes og at en utredning offentliggjøres (jfr pkr 4). Dette har p.t. ennå ikke skjedd i den såkalte Urtegata-brannen i Oslo. Det handler om å spre kunnskap om årsaksforhold, bakenforliggende historikk, ansvar/roller og eiers oppfølging av pålegg gitt ved tidligere tilsyn. 3. BFO Branns reaksjon på sammensetning av utvalg for brannutdanning (vs St.meld 35) Like før jul kunngjorde justisminister Knut Storberget at det bebudede utvalget som skal vurdere utdanningsbehovet i brannvesenet nå er nedsatt. Til tross for at BFO Brann for lenge siden har meldt om bekymring om utdanningen av forebyggende brannpersonell i Norge, ser det ikke ut til at utvalgets mandat inneholder noen av de problemstillinger vi har belyst. St.meld. 35 signaliserer betydningen av samarbeid med privat sektor, men dette har ikke blitt reflektert i sammensetningen av utvalget. Blant utvalgsmedlemmene inngår imidlertid HSH, ett av BFO Branns medlemmer, representert ved Monika Metallinou. Vi er ikke tilfreds med dette, og foreningens leder Dag Skansen har fulgt opp denne saken politisk bl.a. gjennom kontakt med flere stortingsrepresentanter. 4. Manglende offentliggjøring av gransking av brannen i Urtegata 31? BFO Brann har i brev til justisminister Knut Storberget i april 2011 vist til at skriftlig spørsmål fremstilt under Stortingets spørretime rett før jul av Stortingsrepresentant BFO Side 5

9 BFO Branns Årsberetning for André Oktay Dahl (H) med en besvarelse gitt gjengitt her. I brevet påpeker vi bl.a. følgende: o BFO Brann har ved egne undersøkelser brakt på det rene at DSB har gjennomført sin granskingsprosess med innsats fra kun en person. Den som var satt på saken har sagt opp sin stilling. Dette er således brukt som begrunnelse for at rapporten derfor ikke ble ferdig. BFO mener det er uheldig at et så viktig utredningsarbeid skal stå og falle på en person. Det er mange elementer som direkte eller indirekte kan være årsak til at en slik brann oppstår og hvordan den kan få en slik konsekvens. Saken har i seg problemstillinger både innenfor Plan- og bygningsloven og flere andre i tillegg til flere fagretninger i forhold til Brannloven. o Vi ser av begrunnelsen i Storbergets svar at den pågående gransking nå er godt ivaretatt gjennom Politiet, DSB og OBRE. BFO Brann vil rette søkelyset på de rollene som de ulike granskningsaktørene har i denne saken. Vi finner at sammensetningen av gruppen underbygger vår bekymring om at denne saken står i fare for ikke å bli gitt en grundig offentlig utredning. BFO Brann mener at habilitetshensynet i seg selv tilsier at det kan være hensiktsmessig at man støtter seg flere fagmiljøer enn kun til OBRE sin utredning fra brannen i Urtegata, slik at eventuell uheldig praksis fra tilsyns- eller myndighetssiden også blir belyst på en tillitvekkende måte. På denne bakgrunn ønsker vi velkommen at Justisministeren vurderer å endre praksisen med hvordan store branner blir utredet. BFO Brann vil gjerne at dette som andre fagfelt blir underlagt Statens Havarikommisjon eller tilsvarende organisering hvor et bredt spekter av fagfolk kan utrede slike katastrofebranner. 5.4 Kontakt med medlemmer BFO Brann jobber mye med relasjonsskapende aktiviteter. Det er positiv at medlemmene støtter opp om våre arrangementer i økende grad. Det tyder på at de anser organisasjonen som et organ som kan være med på å bidra til økt kompetanse samt en best mulig praksis og bransjeetikk for aktørenes aktivitet i markedet. Kontakt med medlemmene vil for 2011 få fokus gjennom blant annet jevnlig utsendelse av medlemsnytt + publisering på hjemmesiden BFO Side 6

10 BFO Branns Årsberetning for Ekstern kontakt I tillegg til initiativ redegjort for i pkt 5.3 har representanter fra styret i 2010 hatt møter eller annen form for kontakt med: Statens bygningstekniske etat (BE) og KoBE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OFAS) Oslo Kommune, Brann- og redningsetaten (OBRE) Kontakt med Statens bygningstekniske etat (BE) BFO Brann har anmodet BE om at det gis dispensasjon for PRO og KPR for brannalarm, nødlys og ledesystemer. Etter at SAK 2010 trådte i kraft er sentral ansvarsrett fjernet for aktørene som arbeider innen disse fagområdene, fordi prosjektering av brannalarmanlegg skal basere seg på arbeid utført av ansvarlig for brannkonsept. Vi mener i brev til BE det kan være fare for at dette vil ha negativ virkning på kvalitet og konkurransesituasjonen i dette markedet. BFO Brann har vært i flere møter med BE for å diskutere bransjens utfordringer og mulighet for vår organisasjon å bidra med kompetansespredning. I forbindelse med arrangementet BFOdagene 2010 deltok to representanter fra BE, hvorav Vidar Stenstad holdt foredrag. Kontakt med DSB I forbindelse med gjennomføring av BFO Brann bidro DSB med innspill til spørsmål og problemstillinger (se pkt 5.6). Det har vært planlagt et årlig møte med DSB i første kvartal 2011, men grunnet i at daglig leder hadde et lengre sykefravær er dette utsatt til andre kvartal Her vil vi følge opp aktuelle saker på strategisk og operativt nivå. Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OFAS) BFO Brann er medlem i Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OAFS) med Jan Hantho som styremedlem og Dag Skansen som vara. OFAS har bl.a. offentliggjort sine nye nettsider på der det bl.a. gis informasjon om ulike systemer innen sprinkler, vanntåke, skum, gass, inert luft og pulver. OFAS har vært initiativtaker, pådriver og bidragsyter i arbeidet med nye nordiske boligsprinklerstandarder og i det nordiske prosjektet for tekniske bytter ved installasjon av sprinkleranlegg. OFAS har også vært pådriver og bidragsyter i et nordisk vanntåkeprosjekt som skal gi testmetoder og en eventuell veiledning for bruk av vanntåke. OFAS fungerer som sekretariat for disse tre nordiske prosjektene. Følgende prosjekter er på gang i 2011; Slokkesystemets plass i forhold til ulike tiltak i en større sammenheng Hvordan å bidra til økt kvalitet på sprinkleranlegg? Tekniske installasjoners pålitelighet Informasjonskampanje, Hvordan å unngå vannlekkasje i sprinkleranlegget grunnet frost? Oslo Kommune, Brann- og redningsetaten (OBRE) BFO Brann har hatt regelmessig kontakt med OBRE i 2011 angående brannsikring av eldre bygninger og bygårder. Vi opplever å ha oppnådd et svært positiv samarbeidsklima og vil gi honnør til OBRE for dette + gratulerer med 150 års jubileum. På BFO-dagene 2010 bidro flere representanter fra OBRE med innlegg og vi har nå på gang prosessveileder for alle aktører, fra offentlige saksbehandlere, ulike bransjeaktører til tiltakshavere og eiere av bygg i slike objekter. Dette BFO Side 7

11 BFO Branns Årsberetning for prosjektet vil vi redegjøre for nærmere på vårt vårseminar Vi vil avlegge Brannmuseet et besøk og dele ut jubileumsboka til alle deltakere. 5.6 Prosjekter/aktiviteter Spørreundersøkelse BFO Brann Monitor BFO Brann gjennomførte våren 2008 en undersøkelse Foretak med virksomhet innen brannsikkerhet - spørreundersøkelse om kompetanse vs godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3. Denne vakte oppmerksomhet i brannmiljøet i Norge og ble også benyttet av BE for å begrunne et bedre tilsyn med nevnte målgruppe. Våren 2010 ble ny undersøkelse, denne gangen rettet mot eiendomsforvaltere, kalt BFO Brann Monitor gjennomført. Vi har mottatt støtte på NOK til gjennomføring av undersøkelsen av BE-programmet KoBE (kompetanse for bedre eiendomsforvaltning). Undesøkelsen gir et godt innblikk i hvordan eiere/forvaltere og leietagere/brukere arbeider med brannsikkerhet i drift. Av de 604 respondentene svarer 65% at de har hatt brann eller branntilløp, og forholdet til tilsynsmyndigheter oppgis å være positivt. Dette til tross var 2010 et rekordår i utbetaling av erstatning etter branner. Resultatene fra undersøkelsen er lagt ut på BFO Branns hjemmesider og sendt til aktuelle samarbeidspartnere. Etiske retningslinjer for uavhengig kontroll BFO Brann har en bekymring for at slik kontroll kan utarte seg til VM i prosjektering og at det bør foreligge en form for godkjenningsordning. Ordningen er p.t. utsatt i ett år, med ventet ikrafttredelse Det er etablert en komité under Standard Norge SN/K 516 som har utarbeidet et forslag til standard NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider, der det er foreslått et tillegg A Brannsikkerhet. BFO Brann har hatt kontakt med RIFs brannutvalg for å diskutere samarbeid om å utarbeide mer praktiske retningslinjer. RIF har p.t. ikke noe krav til obligatorisk videreutdanning og faglig oppdatering for sine medlemmer. Vi har en felles bekymring for at kravene til uavhengig kontroll i TEK kan medføre en uheldig kompetansestrid. Det er behov for tydeligere kriterier for hva som ligger under tilsyn og hva som skal være kontroll, noe BFO Utredning 1/2010 også viser. Byggherren ønsker å få kontrollerklæringene på plass og dermed ferdigattest og dette kan medføre at rådgivere som er lettest på signatur vinner oppdrag og blir populære. RIF/BFO vurderer om det bør stilles krav til en viss mengde prosjekter pr år for å få tillatelse til å bedrive uavhengig kontroll. RIFs veileder for brannsikkerhetskonsept beregnet for PRO foreligger i høringsversjon, og styret i BFO mener det er behov for å sette fart i arbeidet med å utarbeide en tilsvarende for KUT. Det er også reist spørsmål om det bør være en sentral godkjenning av en tverrfaglig KUT som dekker godkjenning av brannkonsept. BE har vist interesse for at BFO påtar seg en større rolle i kompetansespredning på dette området. Prosessveileder for tiltakshaver og rådgivere Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på prosessen knyttet til bygningsmessige tiltak i eldre byggverk og 1890-gårder (innredning av loft, kjellere mv) og hvordan alle aktører og myndigheter bør håndtere prosjekter i eksisterende byggverk. Dette innebærer beskrivelse av tiltak eller arbeider som ansees søknadspliktige og ulike forhold som utløser slike tiltak, herunder brannvesenets tilsyn, rehabilitering mm. Veilederen skal inkludere anbefalinger og avklaringer for alle involverte i slike prosesser fra tiltakshavere, ulike myndighetsinstanser og BFO Side 8

12 BFO Branns Årsberetning for selvfølgelig bransjeaktørene som innehar de ulike rollene i byggeprosessen. For bransjeaktørene vil veilederen også forsøke å tydeliggjøre viktigheten av etiske normer og faglig integritet som et viktig tema for hvordan man skal oppnå god rådgivning og utførelse i slike saker. BFO Brann arbeider p.t. med å utforme prosjektbeskrivelsen og søke støtte hos aktuelle samarbeidspartnere, herunder OBRE, PBE, BE og DSB. Opprettelse av en ny gruppe under BFO Brann, avdeling passiv Varamedlem i BFO Brann, Kjetil Bogstad har tatt initiativet til å få etablert en egen gruppe av aktører innen passiv brannsikring organisert som en gruppe passiv, bestående av aktører som p.t. både består av medlemmer og ikke-medlemmer. Blant de utfordringer som er skissert for denne gruppen er: Godkjenning av foretak innen passiv brannsikring (FG?). Utarbeidelse av tekniske beskrivelser for prosjekterende. Opplæringsplan for montører, hvem og hva? Byggeplass id kort for brannmontører Hvordan jobbe frem passive tiltak som beste løsning kontra aktiv? Useriøse aktører i bransjen, hva gjør vi? Gruppens økonomi/finansiering Styret synes dette er et svært positivt initiativ og har besluttet at dem som ønsker å ta aktivt del av vårt arbeid i foreningen må være vanlige medlemmer i BFO Brann. Foreningen har p.t. en vesentlig sterkere økonomisk stilling enn for noen år siden, og ved å bidra med kontingent som medlem kan denne gruppen også ta del i de prosjektmidlene som er satt av til styrets prioriterte oppgaver. Gruppen holder sitt første møte i forbindelse med BFO Branns vårseminar Økonomi Årsregnskapet for 2010 viser et driftsoverskudd på NOK ,- mot et tilsvarende overskudd i 2009 på ,- Det er gledelig å konstatere at omsetningen økte med ca 30% fra 2009 til 2010, og at overskuddet har gjort at BFO Brann nå har en mer robust egenkapitalsituasjon. Ut fra styrets vurdering mener man at forutsetningene for videre drift er til stede. Årets overskudd benyttes til avsetning til egenkapital. Medlemstilslutningen har vært stabilt økende, og saldo for utestående kontingent har hatt en nedgang fra ved utgangen av 2009 til ved utgangen av Avskrevet kontingent utgjør NOK i 2010 mot NOK i Styret oppfordrer alle om å betaler inn kontingenten ved forfall. Styret foreslår å beholde kontingentsatsen på NOK for hovedmedlemmer og NOK for kjedemedlemmer. Adm. bidraget til TFS er fastsatt til i Budsjett for 2011 lyder på et overskudd på i overkant av NOK Fremtiden Styret i BFO Brann og medlemmene må stadig arbeide aktivt for å øke medlemsantallet og utvikle kontakten mot offentlige myndigheter og andre organisasjoner. En god oppslutning fra alle sektorene er viktig suksessfaktor i byggingen av BFO Branns fremtidige fundament. Det er BFO Side 9

13 BFO Branns Årsberetning for svært viktig å få sentrale eiendomsbesittere til å støtte opp om BFO Branns arbeid. Aktiviteter som BFO Brann Monitor er med på å sette organisasjonen på dagsordenen også i denne målgruppen. Det er gledelig at flere aktører innen sprinkler og automatiske slukkeanlegg nå har meldt seg inn. Styret ser det som helt nødvendig at også medlemmene engasjerer seg i å spre informasjon om organisasjonens arbeid og formål. Når medlemsmassen har nådd et slikt nivå at bransjen ser på BFO som et kraftsentrum, er det viktig å få utviklet organisasjonen og foreningens tilbud til medlemmene og bransjen. Styret mener det er viktig å utvikle Fora for hvor sentrale temaer kan diskuteres i et nøytralt miljø Prosjekter som hever bransjens kompetanse og effektivitet Kontakten mot myndighetene videre, slik at rammebetingelsene blir mest mulig optimale. Kompetansen blant medlemmene og krav til aktørers kvalifikasjoner for å gi optimale tjenester til markedet. Lysaker, 12. april 2011 Dag Skansen Bjarne Christian Hagen Jorunn Iren Husby Nina Skeime Kostøl Jan Erik Storødegård Sigrid Kartveit Jan Hantho BFO Side 10

14 Brannfaglig Fellesorganisasjon RESULTATREGNSKAP 2010 Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingenter Renteinntekter BFO-dagene / årsmøte Sponsorstøtte / andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap og revisjon Kontorhold, porto og telefon Trykking og kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring, Brannvernkonferanse Komiteer og prosjekter Andre kostnader Avskrevet kontingent Kontingenter i andre foreninger Årsmøte og kongresser SUM UTGIFTER RESULTAT

15 Brannfaglig Fellesorganisasjon RESULTATREGNSKAP 2010 Regnskap Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingenter Renteinntekter BFO-dagene / årsmøte Sponsorstøtte / andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap og revisjon Kontorhold, porto og telefon Trykking og kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring, Brannvernkonferanse Komiteer og prosjekter Andre kostnader Avskrevet kontingent Kontingenter i andre foreninger Årsmøte og kongresser SUM UTGIFTER RESULTAT

16 Brannfaglig Fellesorganisasjon BALANSEREGNSKAP EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Utestående kontingent Fordring TFS Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17

18

19 BFO Budsjett 2011 INNTEKTER Budsjett Regnskap Medlemskontingent BFO-dagene/Årsmøte Renteinntekter Støtte og prosjektbidrag SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Kontingenter i andre foreninger Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT

20 6. Fastsettelse av kontingent for 2011 og 2012 Grunnet ønsket om at sekretariatet kan sende ut faktura for medlemskap i 1. kvartal foreslår styret at satsene for både 2011 og 2012 fastsettes på årsmøtet i Styret foreslår at årskontingenten for bedriftsmedlemmer i 2011 og 2012 beholdes som for 2010, dvs. Kontingent for bedriftsmedlemmer: 4.000,- Kontingent for kjedemedlemmer: 2.500,- Med kjedemedlemmer menes: Bedrifter som er kjedemedlemmer må meldes inn gjennom hovedmedlem i BFO Brann. Kjedemedlemmene må være tilknyttet hovedmedlemmet. 7. Valg 10. Valg av styret: Valgkomitéens endelige innstilling er som følger: STYREVERV NAVN På valg? VALGKOMITEENS FORSLAG: Leder Dag Skansen Ikke på valg, Dag Skansen ett år igjen. gjenvelges som leder Styremedlem Styremedlem Nina Skeime Kostøl Sigrid Kartveit, Rambøll Ikke på valg, ett år igjen. Ønsker å fratre Styremedlem Jan Hantho På valg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jorunn Iren Husby Jan Erik Storødegård Bjarne Christian Hagen På valg På valg Ikke på valg, ett år igjen. Varamedlem Kjetil Bogstad På valg Bjørn Tømmerbakk, Firesafe overtar når NSK slutter i FS Ole Jacob Eide, Tore Eide AS Jan Hantho gjenvelges Hugo Haug, Omsorgsbygg Oslo KF Erik Gunnerud, Honeywell Life Safety / Noralarm Bjarne Chr. Hagen, ikke på valg Arvid Solli, Cowi AS Merknad For ett år For ett år For to år For to år For to år For to år For ett år Varamedlem Ole Jacob Eide På valg Henrik Norland, Glava AS For ett år Valgkomiteen består av Nina Skeime Kostøl (leder), Jan Erik Storødegård og Henrik Stene 10. Valg av revisor: Innstilling: BDO AS. 10. Valg av valgkomité : fremlegges på årsmøtet.

21 Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai NAVN Foreningens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat i Oslo. 3 FORMÅL Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. Dette søkes oppnådd ved å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 4 ORGANISASJON Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jfr. 11. Foreningens sekretariat er Tekniske Foreningers Servicekontor as(tfs). 5 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være: 1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt 2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte 1 oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter 3 Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet. 6 OPPTAK AV MEDLEMMER Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av foreningens styre på fritt grunnlag. 7 UTMELDING Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent. 8 ÅRSKONTINGENT Hvert medlem betaler en årskontingent til foreningen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år. 9 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. 10 ÅRSMØTET Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. april - 1. juni.

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer