ÅRSMØTE Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter"

Transkript

1 Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på

2

3 Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann Torsdag 5. mai 2011, kl i forbindelse med BFO Branns vårseminar 2011 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dagsorden i henhold til vedtektene: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll, samt to personer til tellekorps. 4. Årsberetning Regnskap med revisors beretning. 6. Fastsettelse av årskontingent for 2011 og 2012, samt budsjett for Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité. 8. Valg av sted for neste årsmøte. ETTER ÅRSMØTET ER DET ÅRSMØTEMIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR PÅ THON HOTEL VIKA ATRIUM CA KL Påmelding, se egen invitasjon i programmet for BFO Branns vårseminar med byvandring eller vår hjemmeside Vel møtt. Dag Skansen (sign) Styreleder

4 BFO Branns Årsberetning for Årsberetning for: INNHOLD: 1 MEDLEMMER STYRET SEKRETARIAT STYRETS VIRKSOMHET GENERELT STYREMØTER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER MEDLEMSINFORMASJON KURS OG KONFERANSER HØRINGSARBEID OG INNSPILL TIL POLITIKKUTFORMING KONTAKT MED MEDLEMMER EKSTERN KONTAKT PROSJEKTER/AKTIVITETER ØKONOMI FREMTIDEN BFO Side 1

5 BFO Branns Årsberetning for MEDLEMMER Det er god vekst i medlemsmassen. Pr d d har foreningen 80 (74) bedriftsmedlemmer hvorav 64 (58) er hovedmedlemmer og 16 (16) er kjedemedlemmer. Tallene for 2009 er satt i parentes. Det har kommet til i ca 10 nye medlemmer i 2010, og 4 har meldt seg ut eller er strøket pga manglende innbetalt kontingent. Medlemsverving er en prioritert oppgave for foreningen. 2 STYRET Leder : Nestleder Styremedlemmer Varamedlem: Dag Skansen, Skansen Consult AS Jorunn Iren Husby, Trondheim Energi Eiendom AS Sigrid Kartveit, Rambøll Norge AS Jan Hantho, Haugaland Brannsikring AS Nina Skeime Kostøl, Firesafe AS Bjarne Christian Hagen, Høgskolen Stord/Haugesund Jan Erik Storødegård, Autronica Fire & Security AS Ole Jacob Eide, Tore Eide AS Kjetil Bogstad, Protecta AS Valgkomiteen for nytt styre består av: Leder: Medlem: Medlem: Vara: Nina Skeime Kostøl Henrik Stene Jan Erik Storødegård velges ikke Foreningens regnskap revideres av BDO AS ved statsaut. revisor Øyvind Hjemgård. 3 SEKRETARIAT Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks 73, 1325 Oslo Sekretariatsfunksjonen har blitt ivaretatt av Eystein C. Husebye (ECH). Nytilsatt studiesjef i TFS fra , Eivind Moen (EM) vil gradvis overta arbeid med BFO Branns kurs og medlemsmøter. 4 STYRETS VIRKSOMHET 4.1 Generelt Året har vært preget av mange prosjekter og mye aktivitet. BFO Brann har arbeidet systematisk med å bidra til å sette dagsorden og påvirke rammebetingelsene for medlemmene. Medlemstallet har vært økende gjennom året. Det er en gledelig pågang av større og mindre BFO Side 2

6 BFO Branns Årsberetning for aktører i bransjen som velger å melde seg inn. Styret mener at våre aktiviteter, kurs, høringsuttalelser og utspill i media sikrer at flere og flere blir bevisst vårt arbeid for bedre brannsikkerhet i Norge. BFO Brann har økt inntektene med ca 30% i 2010 i forhold til 2009, noe styret mener reflekterer vår økende aktualitet. 4.2 Styremøter Det er blitt avholdt 6 ordinære styremøter i styreåret Det er blitt brukt tid til å pleie kontakt med aktuelle offentlige myndigheter og andre organisasjoner i brannbransjen. På denne måten har styret markedsført BFO Brann i viktige miljøer. Kontakt mot de forskjellige sektorene i bransjen er fordelt på styremedlemmene. For å arbeide effektivt har styret fordelt aktiviteter på følgende måte: Myndighetsoppfølging sentralt/lokalt (DS/ECH) Samarbeidsprosjekter, bl.a. OBRE (DS) BFO Brann Monitor (NSK/JIH/ECH) Kontakt og samarbeid med andre foreninger (DS/JES/ECH) Medlemsservice, hjemmesider og medlemsinformasjon (ECH) Kursvirksomhet (ECH/EM) De mest sentrale saker styret har arbeidet med er: Utredning om uryddig rolleoppfatning blant etater og tilsyn Gjennomføring av BFO Brann Monitor-undersøkelsen Oppfølging av arbeidet med revidert TEK 2010, kommentarer til veiledning Samarbeidsprosjekt med Oslo kommune, Brann- og redningsetaten (OBRE), pkt 5.4 Kontakt med offentlige myndigheter og Stortingspolitikere i forbindelse med arbeidet med St.melding 35 Brannsikkerhet Utdanningssituasjonen og rekruttering til bransjen Revisjon av FOBTOT og grenseoppgangen mellom denne og PBL-regimet 5 AKTIVITETER/ARRANGEMENTER 5.1 Medlemsinformasjon Medlemsinformasjon er lagt ut på hjemmesidene Websidene blir vedlikeholdt av sekretariatet. Antall treff har holdt seg stabilt på ca pr måned i 2009 og Publisering vil bli prioritert i tiden fremover. Styret oppfordrer til innspill fra deg som medlem! Det sendes ut epost til alle medlemmene med litt ujevne mellomrom, for å sikre drypp med informasjon. Det sendes i tillegg ut en del aktuelle kurstilbud til medlemmene, både i regi av BFO Brann og kurs som TFS arrangerer i samarbeid med samarbeidende foreninger BFO Side 3

7 BFO Branns Årsberetning for Kurs og konferanser Tekniske Foreningers Servicekontor AS har i perioden siden forrige årsmøte i samarbeid med BFO Brann arrangert; BFO-dagene 2010 på Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Det var 136 påmeldte inkl. foredragsholdere. Våreminar BFO Brann i forbindelse med årsmøtet i Oslo, Pr er det ca 35 deltakere registrert. Styret har diskutert flere andre kursmuligheter, bl.a. med Statens Bygningstekniske Etat, for å følge opp revidert TEK samt i å ivareta rollen som uavhengig kontrollerende. Vi forventer at denne ordningen trer i kraft fra , og vil komme tilbake med et evt utvidet kurstilbud høsten Også kurs innen røykgassventilasjon er på gang. Følg med! 5.3 Høringsarbeid og innspill til politikkutforming BFO Brann har i rapporteringsperioden sendt på følgende saker til myndighetene: 1. Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken BFO Brann har nedsatt et betydelig arbeid i Utredning 1 med ovenstående tittel. Fra rapporten, som ble oversendt til justisminister Knut Storberget og en rekke andre offentlige instanser heter det: Vi vil med denne rapporten peke på at den rolleoppfatning og myndighetsutøvelse som ser ut til å råde blant enkelte kommunale brannvesen og byggesakskontorer viker uryddig og i visse tilfeller synes å være i strid med sentrale lover og forskrifter. Dette fører til usikkerhet blant aktørene i markedet og et langt lavere tempo i målsettingene fra myndighetenes side om å bedre brannsikkerheten. Det er BFO Branns oppfatning at det i dag finnes flere kommuner i Norge (gjennom byggesakskontor og brannvesen) som bryter med dagens forskriftsverk hvilket igjen betyr at de bryter norsk lov. Dette baseres på at de bedriver virksomhet de ikke har juridisk hjemmel til å bedrive. Målsetningen med rapporten er å - beskrive problemstillinger dagens praksis medfører - skape en bransjedebatt og etablere fokus på problem-stillingene hos overordnede myndigheter samt de som er ansvarlig for brannvesenets tjenester i kommunene, slik at det kan oppnås bedre måloppnåelse gjennom økt koordinering og samspill blant alle aktører innen sektoren. BFO Utredning 1/2010 har skapt stor oppmerksomhet i media, bl.a. med en artikkelserie i Brann og Sikkerhet (se bilde). Den har også dannet grunnlaget for et samarbeidsprosjekt mellom OBRE, Oslo Kommune Plan- og bygningsetaten (PBE) og BFO Brann (se pkt 5.6) BFO Side 4

8 BFO Branns Årsberetning for Innspill til utforming av ny Stortingsmelding om bygningspolitikk BFO Brann oversendte til arbeidsgruppen i KRD i desember 2010 et innspill til ny Stortingsmelding om bygningspolitikk, der vi påpeker bl.a. følgende: Forebyggende tiltak og tilsyn: o Økt vekt på et risikobasert, tverrfaglig tilsyn o Eiers dokumentasjonsplikt og oppfølging av denne o Håndtering av avvik og pålegg etter lokale tilsyn o Behov for en mer enhetlig metodikk for risikokartlegging hos lokale tilsynsmyndigheter Utdanning: o Behov for omstrukturering av utdanningstilbud for brannforebyggende personell Nødnett: o Det er etter vår vurdering viktig at innsatspersonell kan dra nytte av og ha innsyn i byggeiers branndokumentasjon Forholdet mellom regelverk PBL og BL o Viktig at forholdet mellom krav til eiers vedlikehold og forebygging av brann (etter Brann- og eksplosjons-vernlovens pgr 6) og vedlikeholdsplikt (etter Planog bygningsloven pgr 29 og 31). Det er behov for enhetlige retningslinjer for hvilke utbedringer som skal håndteres av PBLregimet + hvilke som skal unntas. Uavhengig kontroll et svært viktig område Generelt er det et stort behov for økt kompetanse innen dette området. Det må utarbeides standarder for uavhengig kontroll også for KUT. Det er også et spørsmål om det bør være en sentral godkjenning av en tverrfaglig KUT som dekker godkjenning av brannkonsept. Økt fokus på brannetterforskning og spredning av kunnskaper BFO Brann støtter en styrking av BE for økt kompetanse i alle deler av verdikjeden innen brannsikkerhet i bygg. Vi mener også det er svært viktig at DSB styrkes slik at katastrofebranner etterforskes og at en utredning offentliggjøres (jfr pkr 4). Dette har p.t. ennå ikke skjedd i den såkalte Urtegata-brannen i Oslo. Det handler om å spre kunnskap om årsaksforhold, bakenforliggende historikk, ansvar/roller og eiers oppfølging av pålegg gitt ved tidligere tilsyn. 3. BFO Branns reaksjon på sammensetning av utvalg for brannutdanning (vs St.meld 35) Like før jul kunngjorde justisminister Knut Storberget at det bebudede utvalget som skal vurdere utdanningsbehovet i brannvesenet nå er nedsatt. Til tross for at BFO Brann for lenge siden har meldt om bekymring om utdanningen av forebyggende brannpersonell i Norge, ser det ikke ut til at utvalgets mandat inneholder noen av de problemstillinger vi har belyst. St.meld. 35 signaliserer betydningen av samarbeid med privat sektor, men dette har ikke blitt reflektert i sammensetningen av utvalget. Blant utvalgsmedlemmene inngår imidlertid HSH, ett av BFO Branns medlemmer, representert ved Monika Metallinou. Vi er ikke tilfreds med dette, og foreningens leder Dag Skansen har fulgt opp denne saken politisk bl.a. gjennom kontakt med flere stortingsrepresentanter. 4. Manglende offentliggjøring av gransking av brannen i Urtegata 31? BFO Brann har i brev til justisminister Knut Storberget i april 2011 vist til at skriftlig spørsmål fremstilt under Stortingets spørretime rett før jul av Stortingsrepresentant BFO Side 5

9 BFO Branns Årsberetning for André Oktay Dahl (H) med en besvarelse gitt gjengitt her. I brevet påpeker vi bl.a. følgende: o BFO Brann har ved egne undersøkelser brakt på det rene at DSB har gjennomført sin granskingsprosess med innsats fra kun en person. Den som var satt på saken har sagt opp sin stilling. Dette er således brukt som begrunnelse for at rapporten derfor ikke ble ferdig. BFO mener det er uheldig at et så viktig utredningsarbeid skal stå og falle på en person. Det er mange elementer som direkte eller indirekte kan være årsak til at en slik brann oppstår og hvordan den kan få en slik konsekvens. Saken har i seg problemstillinger både innenfor Plan- og bygningsloven og flere andre i tillegg til flere fagretninger i forhold til Brannloven. o Vi ser av begrunnelsen i Storbergets svar at den pågående gransking nå er godt ivaretatt gjennom Politiet, DSB og OBRE. BFO Brann vil rette søkelyset på de rollene som de ulike granskningsaktørene har i denne saken. Vi finner at sammensetningen av gruppen underbygger vår bekymring om at denne saken står i fare for ikke å bli gitt en grundig offentlig utredning. BFO Brann mener at habilitetshensynet i seg selv tilsier at det kan være hensiktsmessig at man støtter seg flere fagmiljøer enn kun til OBRE sin utredning fra brannen i Urtegata, slik at eventuell uheldig praksis fra tilsyns- eller myndighetssiden også blir belyst på en tillitvekkende måte. På denne bakgrunn ønsker vi velkommen at Justisministeren vurderer å endre praksisen med hvordan store branner blir utredet. BFO Brann vil gjerne at dette som andre fagfelt blir underlagt Statens Havarikommisjon eller tilsvarende organisering hvor et bredt spekter av fagfolk kan utrede slike katastrofebranner. 5.4 Kontakt med medlemmer BFO Brann jobber mye med relasjonsskapende aktiviteter. Det er positiv at medlemmene støtter opp om våre arrangementer i økende grad. Det tyder på at de anser organisasjonen som et organ som kan være med på å bidra til økt kompetanse samt en best mulig praksis og bransjeetikk for aktørenes aktivitet i markedet. Kontakt med medlemmene vil for 2011 få fokus gjennom blant annet jevnlig utsendelse av medlemsnytt + publisering på hjemmesiden BFO Side 6

10 BFO Branns Årsberetning for Ekstern kontakt I tillegg til initiativ redegjort for i pkt 5.3 har representanter fra styret i 2010 hatt møter eller annen form for kontakt med: Statens bygningstekniske etat (BE) og KoBE Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OFAS) Oslo Kommune, Brann- og redningsetaten (OBRE) Kontakt med Statens bygningstekniske etat (BE) BFO Brann har anmodet BE om at det gis dispensasjon for PRO og KPR for brannalarm, nødlys og ledesystemer. Etter at SAK 2010 trådte i kraft er sentral ansvarsrett fjernet for aktørene som arbeider innen disse fagområdene, fordi prosjektering av brannalarmanlegg skal basere seg på arbeid utført av ansvarlig for brannkonsept. Vi mener i brev til BE det kan være fare for at dette vil ha negativ virkning på kvalitet og konkurransesituasjonen i dette markedet. BFO Brann har vært i flere møter med BE for å diskutere bransjens utfordringer og mulighet for vår organisasjon å bidra med kompetansespredning. I forbindelse med arrangementet BFOdagene 2010 deltok to representanter fra BE, hvorav Vidar Stenstad holdt foredrag. Kontakt med DSB I forbindelse med gjennomføring av BFO Brann bidro DSB med innspill til spørsmål og problemstillinger (se pkt 5.6). Det har vært planlagt et årlig møte med DSB i første kvartal 2011, men grunnet i at daglig leder hadde et lengre sykefravær er dette utsatt til andre kvartal Her vil vi følge opp aktuelle saker på strategisk og operativt nivå. Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OFAS) BFO Brann er medlem i Opplysningskontoret for automatiske slukkeanlegg (OAFS) med Jan Hantho som styremedlem og Dag Skansen som vara. OFAS har bl.a. offentliggjort sine nye nettsider på der det bl.a. gis informasjon om ulike systemer innen sprinkler, vanntåke, skum, gass, inert luft og pulver. OFAS har vært initiativtaker, pådriver og bidragsyter i arbeidet med nye nordiske boligsprinklerstandarder og i det nordiske prosjektet for tekniske bytter ved installasjon av sprinkleranlegg. OFAS har også vært pådriver og bidragsyter i et nordisk vanntåkeprosjekt som skal gi testmetoder og en eventuell veiledning for bruk av vanntåke. OFAS fungerer som sekretariat for disse tre nordiske prosjektene. Følgende prosjekter er på gang i 2011; Slokkesystemets plass i forhold til ulike tiltak i en større sammenheng Hvordan å bidra til økt kvalitet på sprinkleranlegg? Tekniske installasjoners pålitelighet Informasjonskampanje, Hvordan å unngå vannlekkasje i sprinkleranlegget grunnet frost? Oslo Kommune, Brann- og redningsetaten (OBRE) BFO Brann har hatt regelmessig kontakt med OBRE i 2011 angående brannsikring av eldre bygninger og bygårder. Vi opplever å ha oppnådd et svært positiv samarbeidsklima og vil gi honnør til OBRE for dette + gratulerer med 150 års jubileum. På BFO-dagene 2010 bidro flere representanter fra OBRE med innlegg og vi har nå på gang prosessveileder for alle aktører, fra offentlige saksbehandlere, ulike bransjeaktører til tiltakshavere og eiere av bygg i slike objekter. Dette BFO Side 7

11 BFO Branns Årsberetning for prosjektet vil vi redegjøre for nærmere på vårt vårseminar Vi vil avlegge Brannmuseet et besøk og dele ut jubileumsboka til alle deltakere. 5.6 Prosjekter/aktiviteter Spørreundersøkelse BFO Brann Monitor BFO Brann gjennomførte våren 2008 en undersøkelse Foretak med virksomhet innen brannsikkerhet - spørreundersøkelse om kompetanse vs godkjenning i tiltaksklasse 2 og 3. Denne vakte oppmerksomhet i brannmiljøet i Norge og ble også benyttet av BE for å begrunne et bedre tilsyn med nevnte målgruppe. Våren 2010 ble ny undersøkelse, denne gangen rettet mot eiendomsforvaltere, kalt BFO Brann Monitor gjennomført. Vi har mottatt støtte på NOK til gjennomføring av undersøkelsen av BE-programmet KoBE (kompetanse for bedre eiendomsforvaltning). Undesøkelsen gir et godt innblikk i hvordan eiere/forvaltere og leietagere/brukere arbeider med brannsikkerhet i drift. Av de 604 respondentene svarer 65% at de har hatt brann eller branntilløp, og forholdet til tilsynsmyndigheter oppgis å være positivt. Dette til tross var 2010 et rekordår i utbetaling av erstatning etter branner. Resultatene fra undersøkelsen er lagt ut på BFO Branns hjemmesider og sendt til aktuelle samarbeidspartnere. Etiske retningslinjer for uavhengig kontroll BFO Brann har en bekymring for at slik kontroll kan utarte seg til VM i prosjektering og at det bør foreligge en form for godkjenningsordning. Ordningen er p.t. utsatt i ett år, med ventet ikrafttredelse Det er etablert en komité under Standard Norge SN/K 516 som har utarbeidet et forslag til standard NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider, der det er foreslått et tillegg A Brannsikkerhet. BFO Brann har hatt kontakt med RIFs brannutvalg for å diskutere samarbeid om å utarbeide mer praktiske retningslinjer. RIF har p.t. ikke noe krav til obligatorisk videreutdanning og faglig oppdatering for sine medlemmer. Vi har en felles bekymring for at kravene til uavhengig kontroll i TEK kan medføre en uheldig kompetansestrid. Det er behov for tydeligere kriterier for hva som ligger under tilsyn og hva som skal være kontroll, noe BFO Utredning 1/2010 også viser. Byggherren ønsker å få kontrollerklæringene på plass og dermed ferdigattest og dette kan medføre at rådgivere som er lettest på signatur vinner oppdrag og blir populære. RIF/BFO vurderer om det bør stilles krav til en viss mengde prosjekter pr år for å få tillatelse til å bedrive uavhengig kontroll. RIFs veileder for brannsikkerhetskonsept beregnet for PRO foreligger i høringsversjon, og styret i BFO mener det er behov for å sette fart i arbeidet med å utarbeide en tilsvarende for KUT. Det er også reist spørsmål om det bør være en sentral godkjenning av en tverrfaglig KUT som dekker godkjenning av brannkonsept. BE har vist interesse for at BFO påtar seg en større rolle i kompetansespredning på dette området. Prosessveileder for tiltakshaver og rådgivere Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på prosessen knyttet til bygningsmessige tiltak i eldre byggverk og 1890-gårder (innredning av loft, kjellere mv) og hvordan alle aktører og myndigheter bør håndtere prosjekter i eksisterende byggverk. Dette innebærer beskrivelse av tiltak eller arbeider som ansees søknadspliktige og ulike forhold som utløser slike tiltak, herunder brannvesenets tilsyn, rehabilitering mm. Veilederen skal inkludere anbefalinger og avklaringer for alle involverte i slike prosesser fra tiltakshavere, ulike myndighetsinstanser og BFO Side 8

12 BFO Branns Årsberetning for selvfølgelig bransjeaktørene som innehar de ulike rollene i byggeprosessen. For bransjeaktørene vil veilederen også forsøke å tydeliggjøre viktigheten av etiske normer og faglig integritet som et viktig tema for hvordan man skal oppnå god rådgivning og utførelse i slike saker. BFO Brann arbeider p.t. med å utforme prosjektbeskrivelsen og søke støtte hos aktuelle samarbeidspartnere, herunder OBRE, PBE, BE og DSB. Opprettelse av en ny gruppe under BFO Brann, avdeling passiv Varamedlem i BFO Brann, Kjetil Bogstad har tatt initiativet til å få etablert en egen gruppe av aktører innen passiv brannsikring organisert som en gruppe passiv, bestående av aktører som p.t. både består av medlemmer og ikke-medlemmer. Blant de utfordringer som er skissert for denne gruppen er: Godkjenning av foretak innen passiv brannsikring (FG?). Utarbeidelse av tekniske beskrivelser for prosjekterende. Opplæringsplan for montører, hvem og hva? Byggeplass id kort for brannmontører Hvordan jobbe frem passive tiltak som beste løsning kontra aktiv? Useriøse aktører i bransjen, hva gjør vi? Gruppens økonomi/finansiering Styret synes dette er et svært positivt initiativ og har besluttet at dem som ønsker å ta aktivt del av vårt arbeid i foreningen må være vanlige medlemmer i BFO Brann. Foreningen har p.t. en vesentlig sterkere økonomisk stilling enn for noen år siden, og ved å bidra med kontingent som medlem kan denne gruppen også ta del i de prosjektmidlene som er satt av til styrets prioriterte oppgaver. Gruppen holder sitt første møte i forbindelse med BFO Branns vårseminar Økonomi Årsregnskapet for 2010 viser et driftsoverskudd på NOK ,- mot et tilsvarende overskudd i 2009 på ,- Det er gledelig å konstatere at omsetningen økte med ca 30% fra 2009 til 2010, og at overskuddet har gjort at BFO Brann nå har en mer robust egenkapitalsituasjon. Ut fra styrets vurdering mener man at forutsetningene for videre drift er til stede. Årets overskudd benyttes til avsetning til egenkapital. Medlemstilslutningen har vært stabilt økende, og saldo for utestående kontingent har hatt en nedgang fra ved utgangen av 2009 til ved utgangen av Avskrevet kontingent utgjør NOK i 2010 mot NOK i Styret oppfordrer alle om å betaler inn kontingenten ved forfall. Styret foreslår å beholde kontingentsatsen på NOK for hovedmedlemmer og NOK for kjedemedlemmer. Adm. bidraget til TFS er fastsatt til i Budsjett for 2011 lyder på et overskudd på i overkant av NOK Fremtiden Styret i BFO Brann og medlemmene må stadig arbeide aktivt for å øke medlemsantallet og utvikle kontakten mot offentlige myndigheter og andre organisasjoner. En god oppslutning fra alle sektorene er viktig suksessfaktor i byggingen av BFO Branns fremtidige fundament. Det er BFO Side 9

13 BFO Branns Årsberetning for svært viktig å få sentrale eiendomsbesittere til å støtte opp om BFO Branns arbeid. Aktiviteter som BFO Brann Monitor er med på å sette organisasjonen på dagsordenen også i denne målgruppen. Det er gledelig at flere aktører innen sprinkler og automatiske slukkeanlegg nå har meldt seg inn. Styret ser det som helt nødvendig at også medlemmene engasjerer seg i å spre informasjon om organisasjonens arbeid og formål. Når medlemsmassen har nådd et slikt nivå at bransjen ser på BFO som et kraftsentrum, er det viktig å få utviklet organisasjonen og foreningens tilbud til medlemmene og bransjen. Styret mener det er viktig å utvikle Fora for hvor sentrale temaer kan diskuteres i et nøytralt miljø Prosjekter som hever bransjens kompetanse og effektivitet Kontakten mot myndighetene videre, slik at rammebetingelsene blir mest mulig optimale. Kompetansen blant medlemmene og krav til aktørers kvalifikasjoner for å gi optimale tjenester til markedet. Lysaker, 12. april 2011 Dag Skansen Bjarne Christian Hagen Jorunn Iren Husby Nina Skeime Kostøl Jan Erik Storødegård Sigrid Kartveit Jan Hantho BFO Side 10

14 Brannfaglig Fellesorganisasjon RESULTATREGNSKAP 2010 Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingenter Renteinntekter BFO-dagene / årsmøte Sponsorstøtte / andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap og revisjon Kontorhold, porto og telefon Trykking og kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring, Brannvernkonferanse Komiteer og prosjekter Andre kostnader Avskrevet kontingent Kontingenter i andre foreninger Årsmøte og kongresser SUM UTGIFTER RESULTAT

15 Brannfaglig Fellesorganisasjon RESULTATREGNSKAP 2010 Regnskap Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingenter Renteinntekter BFO-dagene / årsmøte Sponsorstøtte / andre inntekter SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap og revisjon Kontorhold, porto og telefon Trykking og kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Markedsføring, Brannvernkonferanse Komiteer og prosjekter Andre kostnader Avskrevet kontingent Kontingenter i andre foreninger Årsmøte og kongresser SUM UTGIFTER RESULTAT

16 Brannfaglig Fellesorganisasjon BALANSEREGNSKAP EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Utestående kontingent Fordring TFS Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17

18

19 BFO Budsjett 2011 INNTEKTER Budsjett Regnskap Medlemskontingent BFO-dagene/Årsmøte Renteinntekter Støtte og prosjektbidrag SUM INNTEKTER UTGIFTER Sekretariat Regnskap, revisjon Kontorhold, porto, telefon Trykking/kopiering Styrets utgifter Brosjyrer og medlemsinfo Kontingenter i andre foreninger Komiteer, prosjekt Diverse, inkl abonnement Avskrevet kontingent Årsmøte SUM UTGIFTER RESULTAT

20 6. Fastsettelse av kontingent for 2011 og 2012 Grunnet ønsket om at sekretariatet kan sende ut faktura for medlemskap i 1. kvartal foreslår styret at satsene for både 2011 og 2012 fastsettes på årsmøtet i Styret foreslår at årskontingenten for bedriftsmedlemmer i 2011 og 2012 beholdes som for 2010, dvs. Kontingent for bedriftsmedlemmer: 4.000,- Kontingent for kjedemedlemmer: 2.500,- Med kjedemedlemmer menes: Bedrifter som er kjedemedlemmer må meldes inn gjennom hovedmedlem i BFO Brann. Kjedemedlemmene må være tilknyttet hovedmedlemmet. 7. Valg 10. Valg av styret: Valgkomitéens endelige innstilling er som følger: STYREVERV NAVN På valg? VALGKOMITEENS FORSLAG: Leder Dag Skansen Ikke på valg, Dag Skansen ett år igjen. gjenvelges som leder Styremedlem Styremedlem Nina Skeime Kostøl Sigrid Kartveit, Rambøll Ikke på valg, ett år igjen. Ønsker å fratre Styremedlem Jan Hantho På valg Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jorunn Iren Husby Jan Erik Storødegård Bjarne Christian Hagen På valg På valg Ikke på valg, ett år igjen. Varamedlem Kjetil Bogstad På valg Bjørn Tømmerbakk, Firesafe overtar når NSK slutter i FS Ole Jacob Eide, Tore Eide AS Jan Hantho gjenvelges Hugo Haug, Omsorgsbygg Oslo KF Erik Gunnerud, Honeywell Life Safety / Noralarm Bjarne Chr. Hagen, ikke på valg Arvid Solli, Cowi AS Merknad For ett år For ett år For to år For to år For to år For to år For ett år Varamedlem Ole Jacob Eide På valg Henrik Norland, Glava AS For ett år Valgkomiteen består av Nina Skeime Kostøl (leder), Jan Erik Storødegård og Henrik Stene 10. Valg av revisor: Innstilling: BDO AS. 10. Valg av valgkomité : fremlegges på årsmøtet.

21 Vedtekter for Brannfaglig Fellesorganisasjon vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai NAVN Foreningens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO 2 LOKALISERING Foreningen har sitt sekretariat i Oslo. 3 FORMÅL Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. Dette søkes oppnådd ved å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter 4 ORGANISASJON Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jfr. 11. Foreningens sekretariat er Tekniske Foreningers Servicekontor as(tfs). 5 MEDLEMSKAP Medlemmer kan være: 1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt 2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte 1 oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter 3 Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet. 6 OPPTAK AV MEDLEMMER Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av foreningens styre på fritt grunnlag. 7 UTMELDING Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent. 8 ÅRSKONTINGENT Hvert medlem betaler en årskontingent til foreningen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år. 9 STEMMERETT Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret. 10 ÅRSMØTET Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. april - 1. juni.

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2009. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2009. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2009 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Årsberetning 23.05.2012 13.05.2013 for:

Årsberetning 23.05.2012 13.05.2013 for: Årsberetning 23.05.2012 13.05.2013 for: INNHOLD: 1 MEDLEMMER 2 2 STYRET 2 3 SEKRETARIAT 2 4 STYRETS VIRKSOMHET 2 4.1 GENERELT 2 4.2 STYREMØTER 3 5 AKTIVITETER/SAKER 3 5.1 MEDLEMSINFORMASJON OG KONTAKT

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg

Historikk. Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg Historikk OFS ble etablert i 2003 av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE), Statens bygningstekniske etat (BE), Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF), Oslo brann- og redningsetat, Foreningen Næringseiendom,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group

Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtekter for NUUG Norwegian Unix User Group Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer