Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2013"

Transkript

1 Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2013

2 Innhald 1. Arbeidstid Publikumskontakt Innleiing Gjennomført naturvegleiing sommarsesongen Møte med folk ute i arbeidsområdet Rutene i dalane mellom hyttene Høgfjells- og toppturar I nærområdet og på turisthyttene Andre innfallsportar og båtane på Gjende og Bygdin 4.2 Quiz og foredrag på kveldstid på turisthyttene Naturvegleiing i samband med opplegg på hyttene Sommaropning på Gjendebu 29.juni Deltaking under Familiecamp på Glitterheim juli Andre erfaringar verdt å nemne Oppsummering og vidareføring

3 Naturvegleiing i Jotunheimen sommaren 2013 Ingvild Øyjordet. I perioden 22.juni 11.august Geografisk arbeidsområde: verneområda i Jotunheimen. Samandrag av feltdagbok for utførte oppdrag: 1. Arbeidstid Totalt: Naturveiledning: 234,5 timeverk Reise/ klargjering: 56,5 timeverk Kontor 26 timeverk Totalt utførte timeverk 317 timeverk 2. Publikumskontakt Totalt Vegleiing ute i felt, arrangement ute Foredrag turisthytter ca. tal norske ca. tal svenske og danske ca. tal tyskarar og hollendarar ca. tal andre nasjonar Sum Innleiing I omtale av naturvegleiing frå direktoratet sine nettsider kjem det fram at; «Naturveiledning er formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger, i den hensikt å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.» Frå Statens Naturoppsyn sine sider (SNO 2013) går det fram at målsetjinga for naturvegleiing er å: gje kunnskap om naturmangfold og økosystemtenester auke interessa for friluftsliv og inspirere til ein sunn og berekraftig livsstil vise samanhengar mellom menneske og natur, og styrke forståinga for bruk og vern av natur drive haldingsskapande arbeid samarbeide med ulike aktørar i lokalsamfunnet samarbeide med etatane under Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Statens Kartverk og Polarinstituttet. Hovudmålsetjing for naturvegleiing i Jotunheimen - gje besøkjande innsikt i, forståing for og kunnskap om natur- og kulturarven i Jotunheimen. Naturvegleiinga i Jotunheimen har hatt fokus på formidling av føljande fem emne: - Lokal natur- og kulturhistorie (fangsttradisjonar, seterkulturen m.m.). - Flora og fauna. - Geologiske prosessar som har forma landskapet. - Verneformål for nasjonalparken og tilhøyrande landskapsvernområde. - Klimaendringar og korleis dette påverkar plante- og dyrelivet. 3

4 Denne rapporten summerer opp erfaringar frå sesongen 2013 med forslag til vidareføring av naturvegleiing i Jotunheimen. 4. Gjennomført naturvegleiing sommarsesongen Mitt hovudfokus for sesongen 2013 har vore naturvegleiing ute i arbeidsområdet med vektleggjing på møte med folk langs vandrerutene, samt opplegg med foredrag og quiz på kveldstid på turisthyttene. 4.1 Møte med folk ute i arbeidsområdet. Hovuddelen av naturvegleiingsarbeidet i Jotunheimen har gått føre seg som tilfeldige møte ute i felt. Verneområda i Jotunheimen, som inneber Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen Landskapsvernområde, har eit totalareal på 1465 km 2. Store delar av arbeidsområdet har vorte dekt; frå dei vanlege vandrarrutene i dalane mellom turisthyttene til dei mest populære høgfjells- og toppturane. I år har fokuset på områda som trekkjer mest folk i større grad vorte vektlagt enn i fjor, hovudsakleg Galdhøpiggen og Besseggen. I tillegg har turisthyttene og andre innfallsportar til Jotunheimen, samt turistbåtane vore viktige arenaer i møte med folk. Generelt er erfaringa med å møte folk «aktivt» ute i fjellet god. Det er lett å koma i dialog med folk og dei fleste viser stor interesse for Jotunheimen med ønskje om å lære meir. På turar som Besseggen og Galdhøpiggen når ein mykje folk på kort tid og får på den måten synleggjort SNO og naturvegleiing. Erfaringane er gode med deltaking på turar til Galdhøpiggen frå Juvasshytta der fleire hundre turvandrarar er med. Formidling av natur og vegleiing kan vera like så bra i møte med færre folk der ein fører ein lengre samtale eller følgjer desse over ei tid. Opplegg på hyttene på kveldstid sørgjer for formidling av mykje kunnskap til fleire deltakarar på kort tid. Vidare følgjer erfaringar gjort ved dei ulike arenaene i løpet av sommarsesongen Rutene i dalane mellom hyttene. Tur frå hytte til hytte er populært i Jotunheimen og naturvegleiing i møte med folk langs desse rutene er derfor høgaktuelt. Vegleiing i nærkontakt med naturverdiane Jotunheimen har å by på opnar for større innsikt og oppleving. I kontakt med folk blir spørsmål brukt som verkemiddel; har vandraren sett noko interessant på turen? Har han vore i Jotunheimen før? Dersom ja, kvar og kva fører han attende? Dersom ikkje, har han vore i andre naturområde, innanlands eller utanlands? Korleis er desse samanlikna med Jotunheimen? Har du sett reinsdyr på vegen? Visste du at? Vegleiinga tilpassast kvar enkelt møte og gjennom ein naturleg samtale får ein fletta inn både flora, fauna, geologi, kulturhistorie som kjenneteiknar det spesifikke området. Både nordmenn og utlendingar går langs dei merka rutene. Dei fleste bur på hyttene, men ein del ligg i telt. Inntrykket er at utlendingar i større grad nyttar seg av telt enn nordmenn. Andelen utlendingar som vandrar i dalane synast å vera større enn på dei utprega toppturane; ein møter fleire nordmenn enn utlendingar på dei utprega høgfjells- og toppturane. Andre erfaringar i møte med folk ute langs vandrarrutene; tyskarar er godt representert, der fleire har besøkt Jotunheimen tidlegare år. Nederlendarar er også godt representert. Elles er møte med svenskar og danskar av fleirtal. Mange svenskar ytrar at det er kortare køyreavstand til Jotunheimen som fjellområdet i Sverige og at området er meir spektakulært. I tillegg er området meir tilgjengeleg og tilrettelagt i forhold til betente turisthytter; i Sverige er anmarsjen frå bilveg til sjølve fjellområdet lang og hyttene er i større grad sjølvbetente. Fleire danskar ytrar at dei starta med skiferie i Noreg, men at også fjellferie i Jotunheimen frista. Folk frå Sveits, Frankrike, Austerrike, Polen, Tsjekkia, Australia, USA, Asia utgjer ein mindre del av 4

5 tilfeldige møte. Ein typisk tur for mange er fem til seks dagars rundtur med start frå Gjendesheim der dei er innom Glitterheim, Spiterstulen og Gjendebu og legg inn tur til Galdhøpiggen og/eller Glittertinden samt Besseggen og Bukkelægret. Vestover går mange mellom Leirvassbu, Olavsbu, Skogadalsbøen og Sognefjellshytta der Fannaråken er eit populært mål. Det gode nettverket av turisthytter mogleggjer ein rekkje ulike kombinasjonar. l Utladalen Naturhus, Vettisfossen, Sognefjellet og ruta mellom Leirvassbu og Spiterstulen er nokre av mange arenaer for naturvegleiing ute i Jotunheimen Høgfjells- og toppturar Populære høgfjells- og toppturar som Galdhøpiggen, Glittertinden, Besseggen, Bukkelægret og Kyrkja trekkjer mykje folk og er derfor naturlege turar for naturvegleiing. Folk tek turane som dagstur eller som ein del av eit lengre opphald i Jotunheimen. Fleire besøkjande går alle dei fire fyrstenemnde turane i kombinasjon med vandring mellom hyttene, ofte med Gjendesheim som startstad. Galdhøpiggen og Besseggen som dei mest besøkte trekkjer folk frå heile verda og av erfaring møter ein både godt vante og mindre turvante vandrarar på desse rutene. 5

6 I sommarsesongen 2013 har naturvegleiing på turar til Galdhøpiggen frå Juvasshytta gjeve gode erfaringar og derfor vorte repetert. Ofte deltek fleire hundre turvandrarar på desse turane som har faste starttidspunkt kvar dag i sommarsesongen. Etter at breførarane har informert om turen har eg teke ordet, presentert meg og informert generelt om Jotunheimen nasjonalpark. Vidare har turfolket vorte utfordra til å sjå etter issoleia på turen inn til brekanten. Her har vi teke ei oppsummering og deltakarane har fått ei ny oppgåve; å sjå etter snøspurven som held til på toppen av Galdhøpiggen heile sommaren og som er utruleg glad i folk. Dialog med folk i løpet av heile turen har gjeve ekstra påfyll. Andre variantar har vore å utfordre turfolket til å sjå etter noko dei tykkjer er interessant på turen for så å ta ei felles oppsummering. Ved å bidra med naturvegleiing på denne turen når ein ut med naturkunnskap til mange på kort tid. Ofte er det ikkje så mykje som skal til for å berike turopplevinga der og da, og utfordringane på turen vil også gjera folk meir oppmerksame på andre spennande naturelement dei har rundt seg på same turen og framtidige turar. Ruta til Galdhøpiggen frå Spiterstulen har også vorte dekt fleire gongar i løpet av sommaren, mellom anna under integreringsarrangementet Til Topps i slutten av juni. Lang, lang rekkje på tur til Galdhøpiggen frå Juvasshytta. På tur over Styggebrean. Galdhøpiggen 2469moh t.v., Vesle Galdhøpiggen 2369moh t.h. Naturvegleiing i piggeura på tur til Galdhøpiggen. 6

7 Mange fekkt oppleve Noregs tak i finvêr sommaren Omtrent mennesker går Besseggen kvar sommarsesong. Glittertinden 2465moh var godt besøkt den fyrste verkelege finvêrsdagen i juli. Fjellsmelle og raudberg på Kyrkja legg til rette for naturvegleiing på staden. 7

8 4.1.3 I nærområdet og på turisthyttene Turisthyttene er naturlege utgangspunkt og innfallsportar til verneområda i Jotunheimen. Hyttene og nærområdet samlar mykje folk, anten dei er på vandring i området eller tek dagsturar. Naturvegleiing ved hyttene kan synleggjere naturverdiane i området og her vil ein kunne nå eit større spekter av besøkjande; frå bilturistar til den typiske fjellvandraren. Kontakt med folk på hyttene på kveldstid, anten gjennom opplegg som quiz og foredrag eller dialog, er gode møter som berikar føregåande eller komande vandringar eller utflukter i Jotunheimen Andre innfallsportar og båtane på Gjende og Bygdin Møte med folk på båtane på Gjende og Bygdin gjev gode moglegheiter for vegleiing anten folk er på tur inn i eller ut av Jotunheimen. Folk viser interesse og har ofte spørsmål til turen dei har framfor seg eller har opplevd. Formidling av naturverdiane ved Gjende når ein befinn seg i akkurat dette området i løpet av båtturen gjev moglegheit for innleving. 4.2 Quiz og foredrag på kveldstid på turisthyttene Etter gode erfaringar frå sommarsesongen 2012 vart formidlingskveldar på turisthyttene med ljosbileteforedrag vidareført sommaren Nytt av året var Jotunheimen-QUIZ! Quizen dekkjer fokusemna for naturvegleiing i Jotunheimen; flora, fauna, geologi, kultur- og naturhistorie, samt fjellvandring i dag. Folk som deltek på slike kveldar har ulik erfaring med Jotunheimen og natur generelt; folk er i området for fyrste gong eller har lite kunnskap om natur, andre har lang erfaring frå Jotunheimen eller er generelt interessert i naturkunnskap. Nesten alle spørsmåla, 25 i talet, har derfor svaralternativ. Kvart spørsmål har også ein eller fleire introduserande setningar med fakta. Målet med det heile er at folk skal lære noko nytt! For at deltakarane skal ha eit grunnlag for å svare på spørsmåla har opplegget starta med ein halvtimes introduksjon med bileteframsyning og informasjon om verdiane i Jotunheimen. Attendemeldingar tyder på at introen har noko for seg; folk har gjeve uttrykk for at dei snappa opp fleire svar i løpet av denne. Introen vart laga generell med innslag frå heile området for å kunne brukast på alle hyttene. Premie vanka til laget med høgast poengsum, generelt var nivået høgt blant laga. Opplegget vart annonsert for gjestane i samband med middagsserveringa. I byrjinga av sommarsesongen vart det heldt foredrag på Gjendesheim, Gjendebu og Leirvassbu. Quiz vart gjennomført på Spiterstulen, Glitterheim, Gjendesheim, Memurubu og Leirvassbu. Oppslutninga var bra og opplegget bør vidareførast til neste sommar! Jotunheimen-QUIZ slo an. Erfaringane og attendemeldingane frå opplegget med quiz er gode; folk er utruleg interesserte. Inntrykket er at opplegget med quiz skapar engasjement blant folk. Turfølgje dannar lag og blir utfordra til å lage team-namn, og kunnskap blir erverva gjennom samarbeid og på ein underhaldande måte. Opplegget møter hovudmålsettinga for naturvegleiing i Jotunheimen på ein god måte og er eit fint supplment til formidling ute i naturen. Spørsmål og bilete set i gang 8

9 tankane til folk; anten om dei memorerar noko dei allereie har sett eller tek med seg når dei legg i veg på tur neste dag. Formidling av enkel artskunnskap vil kunne auke naturopplevinga hjå folk. Berre å kunne knyte eit namn til ein blome, og kanskje kunne plassere akkurat denne blomen til levestad, gjev noko ekstra til det visuelle. Lokal kulturhistorie med fangsttradisjon på reinsdyr i spissen er kunnskap den generelle lyttaren finn spennande og nytt. Informasjon om verneområda i Jotunheimen og bevisstgjering om tiltak og tilrettelegging for å imøtekome både vern og bruk er viktig. Folk nikkar i prat om stigtilretteleggingsprosjekta og kjenner att tiltaka frå sine turar. Etter foredraga fortset dialogen der folk fortel om eigne opplevingar og stiller spørsmål. Kanskje lurar dei på ein blome eller ein formasjon i landskapet dei har sett? Ofte har folk også praktiske spørsmål i forhold til turmål, tips m.m. Fordi responsen på tilbodet om botanisk vandring langs Gjende frå i fjor var fråværande vart ikkje dette vidareført i Utpå sommaren viste det se derimot at tilbodet var annonsert via DNT Gudbrandsdalen. Etter interesse vart det derfor gjennomført vandring langs blomsterstigen ein fredag i juli. Tre gudbrandsdølar møtte opp. Trass i labert oppmøte fekk vi ein fin tur med mange botaniske innslag slik vi veit Gjendeområdet kan by på. For å få prioritert opplegg på kveldstid også på andre og fleire turisthytter vart ikkje opplegg på Gjendesheim kvar torsdag vidareført. Erfaringane tilseier at dei som deltek uansett er gjestar som får annonsert foredrag på hytta same kveld. Slikt sett er det like hensiktsmessig å avtale opplegg med hytta nærare i forhold til turisttrafikken. Samanlika med dei andre turisthyttene er deltakinga minst på Gjendesheim. Som i fjor er inntrykket at gjestane er meir «spreidd» på Gjendesheim etter middagstid. Vandring langs blomsterstigen ved Gjende. 9

10 4.3 Naturvegleiing i samband med opplegg ved hyttene Sommaropning på Gjendebu 29.juni 2013 I samband med sommaropning 2013 deltok SNO Jotunheimen ved Gjendebu Turisthytte. Opplegget inneheldt kokegrop, kinning av smør, spikking av smørkniv, kornkaker, fisking samt flora i nærområdet. Ca. ti fiskestenger lånt frå Vågå Fjellstyre var med. Vêret var ikkje heilt på vår side, men folk som deltok såg ut til å vera tilfredse. På kveldstid vart det heldt eit foredrag om Jotunheimen i peisstugu med god oppslutning. Stort engasjement rundt kornkakebaking, kinning av smør og fisking frå brygga under opplegg på Gjendebu Deltaking under Familiecamp på Glitterheim juli 2013 Familiecamp vart arrangert på Glitterheim tredje veka i juli for ungar opp til sju år med føresette. Som naturvegleiiar bidrog eg på to av dagane med naturkunnskap som supplement til aktivitetane. Fyrste dag sto kanopadling og klatring på programmet. Nærområdet rundt Glitterheim er ein ideell arena for naturvegleiing! Spesielt fengande vart lav. Utgangspunktet var ein stein nede ved vatnet med kartlav på. Vi fann også fleire lavartar og ungane viste stor interesse. Eg trur eg har funne ein ny lav, Ingvild! Å leggje seg ned for å kjenne nellikduften av fjellsmelle vart også svært populært. På veg mot klatreveggen fann vi issoleie og andre interessante vekster. På kveldstid vart det quiz for føresette og andre gjestar på Glitterheim. Dag to sto naturstig på programmet. Ved reinsdyrgrava vart det fortalt om rein og fangst, og ungane var travelt opptekne med å spele rein. Naturstigen enda ved Steinbuvatnet med bål og niste. Vêret var i det striaste laget for fisking, utan at det dempa stemniniga; små som store såg ut til å storkose seg med ny naturkunnskap. Bidrag med naturvegleiing under opplegg som familiecamp gav gode erfaringar og er ein fin måte å nå den yngre garde på. 10

11 Duften frå fjellsmelle, reinsdyr og fangstanlegg og lav var interessante innslag under opplegget i Glitterheim. 4.4 Andre erfaringar verdt å nemne - eit sett med omtrent ti fiskestenger vart lånt frå Vågå Fjellstyre for bruk i naturvegleiingsarbeidet sommaren Arrangering av eigne fiskedagar krev ein del marknadsføring og erfaringar tilseier at folk generelt har planlagt ferien før dei kjem til fjellheimen. Å vera tilstades ved turisthyttene med tilbod om og oppfølgjing under fiske samt bruk under opplegg i samarbeid med hyttene er aktuelt. Fiskestengene vart brukt under opplegg ved Gjendebu og i samband med naturvegleiing ved Leirvassbu. Folk viste interesse og fleire freista fisken. Elles er inntrykket positivt av å gå med fiskestong på sekken under naturvegleiinga ute i løypa. På den måten blir fisk i Jotunheimen eit naturleg samtaleemne. - reinsdyr har vorte observert i området Spiterstulen/Galdhøpiggen stort sett heile sommaren og skapar eit godt utgangspunkt for formidling. - tilrettelegging av stigar i brukssonene i nasjonalparken får gode attendemeldingar frå brukarane og er eit naturleg emne å nemne i samband med quiz-kveldar. Jotunheimen byr på storstilt natur; her frå Sognefjellet med utsyn mot Hurrungane. 11

12 5 Oppsummering og vidareføring. Hovudmålsettjng for naturveiledning i Jotunheimen - gje besøkande innsikt i, forståing for og kunnskap om natur- og kulturarven i Jotunheimen. Tilfeldige møte langs vandrarrutene er framleis viktigaste verktøy for å nå målsetjinga for naturvegleiing i Jotunheimen. I løpet av sesongen er store delar av rutenettet i Jotunheimen vorte gått. Møte med besøkjande ute i felt gjev rom for områdespesifikk naturvegleiing. Ved at heile arbeidsområdet dekt, frå aust til vest, nord til sør og lågt til høgt, når ein ulike målgrupper for vegleiinga. Quiz og foredrag på turisthyttene på kveldstid er viktige supplement til dei tilfeldige møta. Her når ein eit større publikum med mykje naturkunnskap på relativt kort tid. Gode attendemeldingar og erfaringar frå desse opplegga gjer sitt til at dette bør vidareførast. Turar til Galdhøpiggen frå Juvasshytta er ein hot spot og ideell arena for naturvegleiing og vil bli prioritert også neste sommar. Godt samarbeid med turisthyttene er viktig då desse er sentrale samlingspunkt for aktuell målgruppe i naturvegleiingsarbeidet. Deltaking ved prioriterte årlege arrangement i Jotunheimen bør vidareførast. Erfaringar gjort i sommar seier at bidrag med naturvegleiing i samband med opplegg turisthyttene sjølv arrangerer er vel så vellukka som opplegg vi sjølve arrangerer. Spesielt er slike bidrag optimalt for å nå ungar som er for små til å gå dagsturar sjølve. Arrangerte fisketurar vart nemnd i evalueringa av naturvegleiinga i fjor som eit felt med potensiale. Lom Fjellstyre har ein årleg familiefiskedag i juni; kanskje kan vi bidra her? Stjernesildre, musøyra i ein hestesko omkransa av kartlav, fjellkvann invadert av veps, flekkmarihand, fjellsmelle; nokre av Jotunheimens mange verdiar. 12

13 Naturvegleiing kan bidra til å gjera folk som ferdast i Jotunheimen meir oppmerksame på naturen dei har kring seg. Naturglede i tillegg til turglede vil auke opplevinga som heilskap. Naturopplevingar gjev livskvalitet. Naturvegleiing i Jotunheimen skal gje besøkjande innsikt i, forståing for og kunnskap om natur- og kulturarven i Jotunheimen. At folk generelt har innsikt og kunnskap om natur er viktig også i eit langtidssperspektiv, og naturvegleiing bør vidareførast. Eng av issoleie med tindar bak. August 2013, Ingvild Øyjordet. 13

Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2014

Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2014 Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2014 Innhald 1. Arbeidstid... 3 2. Publikumskontakt. 3 3. Innleiing.. 3 4. Gjennomført naturvegleiing sommarsesongen 2014. 4 4.1 Tilfeldig møte ute i arbeidsområdet...

Detaljer

Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2012

Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2012 Naturvegleiing i Jotunheimen sommarsesongen 2012 Innhald 1. Arbeidstid... 3 2. Publikumskontakt. 3 3. Innleiing.. 3 4. Gjennomført naturvegleiing sommarsesongen 2012. 4 4.1 Møte med folk ute i arbeidsområdet..

Detaljer

Besøksstrategi for Jotunheimen

Besøksstrategi for Jotunheimen Besøksstrategi for Jotunheimen - Nytteverdi og praktiske erfaringar v/ Nasjonalparkforvaltar Kari Sveen Nasjonalparkkonferansen 2013 - fagdag 6. november Hovudtrekk i planen Praktisk bruk/nytteverdi Forankring

Detaljer

Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi

Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi 17. september 2015 Nasjonalparkforvaltar Magnus Snøtun «Highlights»

Detaljer

Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi

Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi Besøksstrategi Jotunheimen nasjonalpark - og pilotprosjekt om besøksforvaltning knytt til Miljødirektoratet sitt arbeid med merkevarestrategi 20. mai 2015 Nasjonalparkforvaltar Kari Sveen Besøksstrategi

Detaljer

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Norsk Fjellmuseum Norsk Fjellmuseum opna 10. juni 1994. Eigd og drive av stiftinga Norsk Fjellmuseum. 13 stiftarar. Autorisert nasjonalparksenter for Jotunheimen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtestad: Telefonmøte Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 08:30 9:55 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Nasjonalparken vart oppretta i 1980, og ligg i Lom, Luster, Vågå, Vang og Årdal kommunar, mot grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane Utladalen

Nasjonalparken vart oppretta i 1980, og ligg i Lom, Luster, Vågå, Vang og Årdal kommunar, mot grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane Utladalen Foto: Thor Østbye Nasjonalparken vart oppretta i 1980, og ligg i Lom, Luster, Vågå, Vang og Årdal kommunar, mot grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane Utladalen landskapsvernomra de pa ca 300 km2 og

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Utvalg: Møtestad: Telefonmøte Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken LEDER

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Reinheimen verneverdiar og bruk Verneplanprosess Forvaltingsplan I Forvaltingsplan II Oppsummering Kristiansand 23.11.12 Trond Stensby Reinheimen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Adresseliste SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/6152 - DATO: 22.10.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Pilegrimsvandring 2014 Lillehammer Trondheim. Odd Inge Vistad NINA - Avdeling for naturbruk

Pilegrimsvandring 2014 Lillehammer Trondheim. Odd Inge Vistad NINA - Avdeling for naturbruk Pilegrimsvandring 2014 Lillehammer Trondheim Odd Inge Vistad NINA - Avdeling for naturbruk 3 sjølvregistreringskasser Om registreringa Frå slutten av juni og ut september 2014 Øyer, Vårstigen og Skaun

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Bondeheimen - møterom Storstova, Oslo Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 948

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89,660.56 Bedriftspartner 2 15,000.00 Sum;driftsinntekter 104,660.56 Driftskostnader Husleie 80,714.00 Labutstyr 3 3,327.00

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer