Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008"

Transkript

1

2 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Studieavdelingen, september 2009

3 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

4 Forord Årsrapport om Studiekvalitet 2008 er den sjette i rekken av studiekvalitetsrapporter fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten er utarbeidet av Studieavdelingen. Den gir en vurdering av studiekvaliteten i 2008 og presenterer oppnådde resultater og fremtidige utfordringer. Datagrunnlaget er hentet fra UMBs kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten (KSU), lokale og nasjonale evalueringer, databaser og muntlige og skriftlige rapporter. Studenter har bidratt i de fleste av disse. Rapporten beskriver også hvordan studiekvalitetsrapporten fra 2007 er fulgt opp. Årsrapport om studiekvalitet 2008 har blitt gjort mindre repeterende og er forhåpentlig derfor mer lesevennlig. Den er lagt opp i en vitenskapelig form og er forsøkt gjort ennå mer analytisk. Det sistnevnte er noe NOKUT oppfordrer rapportene til å være. Ås, 9. september 2009 Siri Margrethe Løksa / Ole-Jørgen Torp studiedirektør Cecilie Mathiesen seniorrådgiver ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

5 Innholdsfortegnelse Forord..3 Innholdsfortegnelse 4 Tabelloversikt..5 Figuroversikt...7 Sammendrag 8 Summary.11 Innledning..15 Oversikt over kvalitetsområdene og indikatorene, fordelt på hovedområdene 17 - Kvaliteten på opptatte studenter (inntakskvaliteten) - Kvaliteten på UMBs utdanningsvirksomhet (innsatskvaliteten) - Kvaliteten på kandidater (resultatkvaliteten) 1 Oppfølging av Årsrapport om studiekvalitet Utførte tiltak i 2008 og oppfølging videre fremover.19 2 Oppsummering Overblikk over studiekvalitetsarbeidet i Videre satsningsområder og tiltak 24 3 Studiekvaliteten Kvalitetsområde 1: Inntak Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 2: Styring Vurdering av utført arbeid ogdatagru.nnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 3: Utdanningstilbudet Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 4: Akademiske resurser og studentstøtte Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 5: Det totale læringsmiljøet Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 6: Forskerutdanningen Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 7: Internasjonalisering Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Kvalitetsområde 8: Kandidater Vurdering av utført arbeid og datagrunnlag Oppnådde resultater og fremtidige utfordringer Appendix..115 Forkortelser brukt i rapporten 133 Referanser 135 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

6 Tabelloversikt Tabell 0.1 Tabell 0.2 Tabell 1.1 Tabell 1.2 Tabell 1.3 Tabell 1.4 Tabell 1.5. Tabell 1.6 Tabell 1.7 Tabell 1.8 Tabell 1.9 Tabell 1.10 Tabell 1.11 Tabell 1.12 Tabell 1.13 Tabell 1.14 Tabell 2.1 Tabell 3.1 Tabell 3.2 Tabell 3.3 Tabell 3.4 Tabell 3.5 Tabell 3.6 Tabell 3.7 Tabell 3.8 Tabell 3.9 Tabell 3.10 Tabell 3.11 Tolkning av resultater fra en 6-punkt skala der 1 er dårligst og 6 er best..16 Prioriterte utfordringer innen studiekvalitet og oppfølging i perioden Antall førstegangsregistrerte og registrerte studenter fordelt på lavere og høyere nivå i perioden Alders- og kjønnsfordeling av registrerte studenter høsten 2005 høsten Antall utenlandske studenter i Norge, høsten Tallene er hentet fra DBHs web-baserte studentrapportsider...29 Andel utenlandske studenter ved norske universiteter, per høsten Andel studenter ved UMB som er utenlandske statsborgere i perioden Andel utenlandske studenter ved UMBs institutter, per høsten Antall studenter i Norge med innvandrerbakgrunn*, per 1. oktober Andel studenter med innvandrerbakgrunn* ved norske universiteter, per 1. oktober Utvikling i søkertall i NOM-opptaket i perioden Faglig fordeling av studenter som møtte opp, NOM-opptaket Oversikt over antall søkere ved UMB i perioden Oversikt over opptak av studenter ved UMB i perioden Konkurransepoeng (snitt) for ulike studieprogrammer (NOM-opptaket) Antall studenter som har påbegynt en bachelorgrad ved UMB og som fortsatte på et masterprogram ved UMB i UMBs strategiske satsninger i Antall studieprogrammer tilbudt ved UMB studieåret Klage på sensur ved UMB Emneporteføljens størrelse i antall emner og studiepoeng i studieårene Emnestørrelse i studiepoeng (sp) i Antall emner på ulike nivå.55 Omfang for etter- og videreutdanningskurs (EVU-kurs) ved UMB i perioden Resultater i emneevalueringer på faglig innehold i emnene i perioden Resultater på studentenes vurdering av undervisningsmetoder i emnene i perioden Resultater i emneevalueringer på studentenes vurdering av lærer i emnene i perioden Antallet innleverte bachelor- og masteroppgaver ved UMB i Resultater fra evaluering av Mastergradsarbeidet i perioden Eksamensform i studieårene , , og Tabell 4.1 Gjennomsnittsalderen hos UMB-ansatte og for alle universiteter totalt 68 Tabell 4.2 Studenter per faglig ansatt for UMB, alle universiteter og hele sektoren i Tabell 4.3 Fordeling av vitenskapelige stillinger ved UMB i Tabell 4.4 Kvinneandel i stillinger ved UMB, Tabell 4.5 Kvinneandel i undervisnings- forsknings og formidlingsstillinger ved UMB, Tabell 4.6 Emneansvarliges stillingstype i studieårene Gjelder de emneansvarlige som har registrert stillingstittel...70 Tabell 4.7 Vitenskapelig publisering ved UMB i Tabell 4.8 Kostnad og areal per student i perioden ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

7 Tabell 4.9 Tabell 4.10 Tabell 4.11 Tabell 5.1 Tabell 5.2 Tabell 5.3 Tabell 5.4 Tabell 5.5 Tabell 6.1 Tabell 6.2 Tabell 6.3 Tabell 7.1 Tabell 7.2 Tabell 7.3 Tabell 7.4 Tabell 7.5 Tabell 7.6 Tabell 7.7 Tabell 8.1 Tabell 8.2 Tabell 8.3 Tabell 8.4 Tabell 8.5 Tabell 8.6 Tabell 8.7 Tabell 8.8 Tabell A1. Tabell A2. Tabell A3. Tabell A4. Tabell A5. Bibliotekets beholdning i Bibliotekets utlån, bestillinger og bruk av elektroniske informasjonsressurser i perioden FS-kurs...79 Resultater i emneevalueringer og trivselsundersøkelsen på studentenes vurdering av fysiske forhold og undervisningsrom generelt i perioden Studentenes tilbakemeldinger fra trivselsundersøkelsen om psykososialt arbeidsmiljø i perioden Sosialkonsulentens hovedstatistikk Studentenes tilbakemeldinger fra trivselsundersøkelsen om velferd i perioden Antallet tilrettelagte eksamener og tiltak i kalenderåret Antallet PhD-avtaler (totalt og nye) ved UMB i perioden Prosentandel PhD-avtaler (totalt og nye) i forhold til antallet studenter totalt 92 Antall PhD-kandidater per faglig tilsatt ved universitetene i Internasjonal mobilitet blant vitenskapelig tilsatte/gjesteforskere.98 Studentutveksling til UMB fordelt på utvekslingsprogram...99 Utenlandske studenter ved UMB fordelt på regioner..100 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogram.101 Ekstern programevalueringskomité sine vurderinger og innspill på faglig nivå i studiene 5-årig master i landskapsarkitektur 102 Studentutveksling fra UMB fordelt på utvekslingsprogram 103 Totalt antall bachelorgrader og antall bachelorgrader med utenlandsopphold i 2006, 2007 og 2008 fordelt på studieprogram..104 Antall uteksaminerte kandidater og studiepoengproduksjon per student Strykprosent i emner fordelt på lavere grad og mastergrad, samt strykprosent i gjennomsnitt i perioden Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan i perioden Gjennomsnittlig tid (antall semester (halve år) eller brutto/netto årsverk) på bachelor-, master- og doktorgrad (alle finansieringskilder) i perioden Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning ved UMB Antall avlagte doktorgrader ved UMB og andre universiteter og antall doktorgradsavtaler i perioden Andel doktorgradsstudenter med avtale som disputerte i kalenderåret..111 Benchmarking av internasjonalt nivå i Dr. scientarum, PhD og Doctor philosophiae avhandlinger 112 Oppsummering av oppfølgingstiltak ved IMT Oppsummering av oppfølgingstiltak ved IKBM 122 Påpekninger fra programevalueringer i 2007 (IMT og IKBM) rettet mot UMB sentralt.126 Gjennomføringsplan for revisjonsarbeidet av MINA ved IPM..127 Påpekninger fra MINA-programevaluering (IPM) i 2007 rettet mot UMB sentralt 128 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

8 Figuroversikt Figur 1.1 Figur 1.2 Figur 3.1a Figur 3.1b Figur 3.2 Figur 4.1 Utenlandske studenter fordelt på topp 10 nasjonaliteter..31 Fordeling på fylke og kjønn i NOM-opptaket 2008, oppmøtte studenter...37 Antallet for alle emner tilbudt i 2008 på de ulike nivåene...54 Antallet frie emner tilbudt i 2008 på de ulike nivåene...54 Fordeling av emner etter antall som har avlagt eksamen i emnet i Oversikt over dekning av trådløst nettverk på campus. 76 Figur 7.1 Studentutveksling til UMB fordelt på utvekslingsprogram (hvor studenten er registrert i minst 3 måneder)...99 Figur 7.2 Studentutveksling fra UMB fordelt på utvekslingsprogram (hvor studenten er registrert i minst 3 måneder)..103 Figur 7.3 Totalt antall bachelorgrader og antall bachelorgrader med utenlandsopphold Figur 8.1 Figur 8.2 Figur 8.3 Antall semestre som kandidater (2-årig master, 3-årig bachelor, 5-årig master) bruker på oppnådd vitnemål Karakterfordeling for alle nivå og masteroppgaver ved UMB og sektoren totalt i Karaktersettingen på de ulike instituttene i ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

9 Sammendrag Årsrapport om studiekvalitet 2008 er en rapport til styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten er den sjette i rekken av studiekvalitetsrapporter og svarer til kravet fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om at høyere utdanningsinstitusjoners ledelse rapporterer årlig til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid, med en helhetlig vurdering av utdanningskvaliteten, samt oversikt over prioriteringer og tiltak i kvalitetsarbeidet (årlig kvalitetsrapport eller tilsvarende). Kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten (KSU) deler studiekvaliteten ved UMB inn i tre hovedområder: - Kvaliteten på opptatte studenter (inntakskvaliteten) - Kvaliteten på UMBs utdanningsvirksomhet (innsatskvaliteten) - Kvaliteten på kandidater (resultatkvaliteten) Disse tre hovedområdene er igjen delt inn i 8 kvalitetsområder som hvert har sine nøkkelområder og indikatorer. Årsrapporten følger denne inndelingen. Årsrapport om studiekvalitet 2008 er utarbeidet av Studieavdelingen og inneholder: 1 Oppfølging av Årsrapport om studiekvalitet Her beskrives utfordringene Universitetsstyret prioriterte oppfølging av fra forrige studiekvalitetsrapport, og statusen for tiltak. Oppfølging av noen andre utfordringer fra 2007 er også presentert. Hvordan oppfølgingsarbeidet ble organisert og de viktigste styrkene fra dette arbeidet beskrives. De viktigste lærdommene vi kan ta når årsrapporten fra 2008 skal følges opp, diskuteres også. 2 Oppsummering Her gis et overblikk over oppnådde resultater og fremtidige utfordringer for hvert av de tre hovedområdene i KSU. Nytt i år er at denne delen er skilt ut. 3 Studiekvaliteten For hvert av de 8 kvalitetsområdene gis det en vurdering av kvaliteten og foreslås hovedtiltak. Denne delen inneholder også en oversikt over utført KSU-arbeid og datagrunnlaget. Datagrunnlaget er hentet fra kvalitetssikringssystemet, lokale og nasjonale evalueringer og databaser, muntlige og skriftlige rapporter. Studenter har bidratt i de fleste av disse. Viktige utfordringer fra 2007, som ikke ble prioriterte for oppfølging eller jobbet med i 2008, er tatt med under fremtidige utfordringer. 4 Appendix. Her ligger tiltaksmatrisene fra oppfølgingen av programevalueringer og spørsmål til styringsdialogene og emneevalueringene i 2008 med mere. Studiekvalitetsrapporten er først og fremst et verktøy for å synliggjøre og sammenfatte UMBs studiekvalitetsarbeid og vise universitetets styrker og utfordringer på området. Før behandling i Studienemnda (SN) og endelig godkjenning i Universitetsstyret (US) er rapporten sendt på høring til instituttledere, undervisningsledere, studentstyret og sentrallederteamet. Nytt av i år er at Forskningsnemda (FON) har behandlet PhD-og forskningsrelaterte deler av rapporten. Det er også nytt av året at studenttinget har behandlet rapporten parallelt med SN og FON. Universitetsstyret prioriterer hvilke områder som skal følges opp de nærmeste år. UMB har gode uttalte mål i sine strategier og strategiske planer. UMBs ledelse har i 2008 hatt fokus på målstyring, og kvalitetssikringssystemet har i den sammenheng spilt en betydelig rolle også i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen. Integreringen av studiekvalitet i universitetets styringssystem (ledelsens kontroll og oppfølging av virksomheten) har vært tilfredsstillende. ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

10 Det er igangsatt flere tiltak for å følge opp Årsrapport om studiekvalitet Fortsatt gjenstår det mye før alle forhold er korrigert, men oppfølgingsarbeidet har et 1-3 års perspektiv, og arbeidet fortsetter. De viktigste styrker ved oppfølgingsarbeidet til Årsrapport om studiekvalitet 2007 er: - Rapporten følger året, og de prioriterte oppfølgingene kunne gå rett inn i arbeidet med planer for kommende år (2009) - Oppfølgingen kan slik bedre ses i sammenheng med andre tiltak som er igangsatt eller planlagt igangsatt - Det kan tydeligere settes av ressurser til oppfølgingstiltakene - Ledelsen har fått et økt fokus på kvalitetsarbeidet og oppfølgingen av dette De viktigste lærdommer vi kan ta av oppfølgingsarbeidet er: - Det bør utarbeides tiltaksplaner som behandles i Studienemda (SN), Forskningsnemde (FON) og Universitetsstyret (US) for å strukturere oppfølgingsarbeidet - Det er i denne sammenheng viktig med motivasjon og eierskap hos de som skal gjøre arbeidet (fra Rapport om studiekvalitet 2005/2006) På bakgrunn av årsrapportens vurderinger av studiekvaliteten ved UMB i 2008 anbefaler studiedirektøren universitetet å fokusere på følgende de neste årene: 1. Markedsføring, kommunikasjon og rekruttering (Inntak og styring) Inntak - Øke rekrutteringen til alle studier - Styrke rekrutteringen til de to-årige mastergrader og høyere årstrinn - Bedre rutinene for oppfølging av 1.prioritets søkere og de som får tilbud om studieplass - UMB skal promotere sine studieprogrammer som spesielt miljørettede ( grønn ) der det er aktuelt - Bedre utnyttelsen av våropptaket - Utrede bruken og innføre betinget opptak høsten Øke andelen av studenter fra 1-årig grunnstudium som fortsetter ved UMB - Flere lukkede studier (med venteliste) ved UMB - Øke antallet søkere til PPU pga økt antall plasser Styring - Å bedre insentivene for samarbeid på tvers av instituttene om emner/program - UMB har ingen politikk for undervisningsmeritter ved tilsetting eller forfremmelse. Det bør utvikles et porteføljesystem som dokumenterer ansattes pedagogiske kompetanse, undervisningsinnsats og pedagogisk utviklingsarbeid - Styrke kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene (2007) - Å implementere etiske retningslinjer i organisasjonen og å bevisstgjøre medarbeidere til å opptre og handle i samsvar med disse - Utvikle bedre maler for rapportering (årlig til KSU og for avvik) og publisering av offisielle rapporter på UMB-weben 2. Undervisnings- og utdanningstilbudet - UMB skal fortløpende vurdere antall studieprogrammer og antall emner i forhold til antall studenter - Bedre informasjonen til studentene før og under masteroppgavearbeidet - Studentene bør få mer trening i muntlige og skriftlige presentasjoner - Minske mengden overlappende stoff i emnene ved bedre samarbeid mellom faglærere og institutter - Starte intern evaluering av hele studieprogrammer via spørreundersøkelser, både underveis ved avslutning av programmer - Evaluere strategien for forebygging mot plagiering ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

11 - Vurdere hvor vidt dagens nivå for obligatoriske aktiviteter i emner er på det ønskede nivået 3. Forskerutdanningen - Kartlegge og identifisere forbedringsområder innen undervisnings- og forskningsdelen av PhD-utdanningen. - Bevisstgjøre hva doktorene skal brukes til i samfunnet - en 100% akademisk øvelse eller/og kvalifisering for et yrke? - Legge til rette for videre karriereløp for ferdig nyutdannede doktorer ved universitetet - Definere områder og innhold i PhD-program som UMB tilbyr( iht NOKUTs krav) 4. Akademiske resurser og studentstøtte - Finne ut av hvilke faktorer som er årsak til den skjeve fordelingen i andel kvinnelige søkere til vitenskapelige stillinger og lederstillinger og endre skjev kjønnsfordeling med et langsiktig rekrutteringspolitisk arbeid - Frigjøre tid til publisering og undervisning på bekostning av administrative oppgaver. - Bibliotekstjenesten har et forbedringspotensial avklare på hvilke områder - Studieveiledningen avklare kompetansen som er nødvendig for å utføre god studieveiledning og bruk dette i utlysningstekster - Å etablere en systematisk elektronisk registrering og publisering av oppgaver og avhandlinger fra UMB 5. Læringsmiljø - Opprette flere grupperom og fleksible lesesalsplasser ved UMB, og å tilrettelegge for en rettferdig distribuering av disse mellom instituttene - Lage en total romplan i forbindelse med renovering, nybygg og erstatningslokaler, og vurdere rutiner og ansvar for tildeling av faste lesesalsplasser for masterstudenter - Avklare rollefordelingen mellom bestiller (institutt), koordinator (studieavdeling), eierenhet (leverantør av EBA-ressurser) og forvalter (DSA) - Utvikle et bedre kantinetilbud 6. Internasjonalisering - Øke andelen studenter som reiser på utveksling til utlandet for å ta studiepoeng som en del av graden ved UMB - Kartlegge kvaliteten på undervisningen i emner som undervises på engelsk gjennom egen undersøkelse blant alle studenter og ansatte 7. Kandidater - Årsaker til frafall er ukjent, det gjennomføres ingen undersøkelser blant de som slutter ved UMB. Årsaker til frafall under studier bør undersøkes i Kandidatenes internasjonale kompetanse er for flere av studieprogrammene begrenset og for flere av studieprogrammene er det uklart hvilken internasjonal kompetanse kandidatene besitter etter endt utdanning (2007) ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

12 Summary The Annual Report on the Quality of Education 2008 is a report to the board of the Norwegian University of Life Sciences (UMB). It is the sixth annual report on the quality of education, thus complying with the criteria issued by the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT). NOKUTS criteria state that the higher education institutions report annually to the board of the institution about the quality of the education and the quality (assurance) work, with overall assessment of educational quality and an overview of prioritising and measures in the quality work (annual report on the quality or similar). The quality assurance system for educational activities (KSU) divides the quality of education at UMB into three main areas: - Quality of admitted students (admission quality) - Quality of UMB's educational activities (educational quality) - Quality of UMB s graduates (graduate quality) These three main areas are in turn subdivided into eight quality areas, each with a set of key areas and indicators. The annual report is structured in line with/along these divisions. The Annual Report on the Quality of Education 2008 was prepared by the Department of Academic Affairs (Studieavdelingen) and contains: 1 Follow-up of the Annual Report on the Quality of Education This part describes the challenges given priority by the University Board as a follow-up of the previous Report on the Quality of Education, as well as the status of the follow-up activities. It describes how the followup work has been organised and what have been its major strengths. It discusses lessons learned as a basis for follow-up of the Annual report from Summing up The report gives an overview of the achieved results and the future challenges for each of the three main areas in KSU. A change from the 2007 Report is that this part has been prepared as a separate part. 3 Quality of the education For each of the eight quality areas, an evaluation of the quality and suggestions for main actions are given.this part also includes an overview of the KSU-work and background documentation. Data sources include the quality assurance system, local and national assessments, as well as oral and written reports. Students have contributed to most of these. 4 Appendices. These include the action matrices from the follow-up of programme evaluations and questions for the management dialogues and subject evaluations in The Report on the Quality of Education is primarily a tool for visualising and summarising UMB s work to improve the quality of education, and UMB's strengths and challenges in that respect. Before the Report is discussed in the Education Committee (SN) and finally approved by the University Board, it is submitted for comments among the heads of the departments, the heads of education at the departments and the university's central management team. This is the first time that the Student parliament has also been included in the discussion of the report. The University Board makes a list of areas that are to be followed up and given priority in the years to come. UMB s goals are well expressed in the university s strategies and strategic plans. The UMB management has in 2008 focused on goal based leadership, and in this regard the quality assurance system has played ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

13 an important role in improving the quality of education. Integration of education quality in the university s management system has been satisfactory. Regarding follow-up of the Annual report on the quality of education 2007, measures have been initiated within most of the areas mentioned by the report although a lot still remains. However, there is a 1-3 years perspective on the follow-up measures, and the work continues. The major strengths of the follow-up of the Annual report on the quality of education 2007 were: - The report follows the calendar year, thus the prioritised follow-up measures could be directly included in the work with plans for the coming year (2009) - In this way, it is easier to see the follow-up measures in connection with other measures initiated or planned initiated - Resources for the follow-up measures can be allocated in a better way - The management has got an increased focus on the quality work and follow-up of the quality work. The most important knowledge we gained from the follow-up process was: - Measure plans should be developed and discussed by the Education Committee (SN), the Research Committee (FON) and the University Board in order to structure to the follow- up work - In connection to this, it is important with motivation and ownership within the responsible unit (from Report on the quality of education 2005 and 2006) Based on the annual report's assessment of the quality of education at UMB in 2008, the Director of Academic Affairs recommends that UMB focuses on the following issues in the years ahead: 1. Marketing, communication and recruitment Acceptance - Improve student recruitment to all educational programmes - Strengthen recruitment to master's programmes and to higher level studies - Improve UMB s routines linked to the follow-up of 1 st priority applicants and individuals who receive a study offer - UMB shall promote its study programmes as especially environmentally related ( green ) when applicable - Improve the routines linked to the spring acceptance - Look into usage of conditional acceptance and introduce conditional acceptance from Autumn Increase the number of students that continue at UMB after they have finalised one-year nondegree studies - More closed studies (with waiting list) at UMB - Increase the number of applicants to PPU due to an increased number of study positions Management - Improve the incentives to stimulate cooperation between departments about subjects/programmes - UMB has no policy on rewarding teaching merits when an individual is employed or promoted. A portfolio system which documents employees pedagogical competence, teaching efforts and pedagogical development work should be developed - Strengthen the contact with employers and other relevant actors in society in order to ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

14 improve the relevance of the educational programmes - Implement ethical guidelines in the organisation and raise the awareness among the employees to make them act in coherence with the guidelines - Develop better templates for reporting (annually to KSU or in relation to deviation) and publishing of official reports at the UMB web 2. Teaching- and education offers - UMB shall continuously evaluate the number of study programmes and subjects related to the number of students - Improve the information to students before and during their masters thesis work - The students should get more training in oral and written presentations - Decrease the amount of overlapping themes in subjects by improved cooperation between teachers and departments - Start internal evaluation of study programmes using questionnaires, during and at the end of a programme - Evaluate the strategy for avoiding plagiarism - Consider whether the present level of mandatory activities within the various subjects are in accordance to the level one would like it to be on 3. The PhD education - Map and identify the improvement potential of the academic training- and research component of the PhD education - Making the students aware of how the doctors can be used in the society a 100 % academic study or/ and a qualification for an occupation - Improve the possibilities for new doctors to continue their careers at the university - Define the fields and content of the PhD programmes that UMB offers 4. Academic resources and student support - Identify the factors that gives the unequal distribution in the number of female applicants for scientific positions and leading positions, and change the uneven sex division with a long-term recruiting policy - Make available more time for publication and teaching at the cost of administrative tasks - The library service has an improvement potential clarify within what fields - Supervision of students clarify the competence needed to provide good student supervision and include these in job announcements - Establish a systematic electronic registration and publication of thesises from UMB 5. Learning environment - Increase the supply of colloquia rooms and flexible reading areas, and ensure a fair distribution of these between the departments - Develop a holistic room plan in connection with renovation, new buildings and replacement locations, and consider routines and responsibility for distribution of permanent reading places for master students - Clarify roles and responsibilities of ordering unit (department), coordinator (the Department of Academic Affairs), owner unit (deliverer) and trustee (DSA) - Develop a better canteen supply ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

15 6. Internationalisation - Increase the share of students participating in student exchange or study abroad programmes as a part of their UMB degree - Carry out a survey among students and staff to map the teaching quality of subjects that are taught in English 7. Graduate employment records - The reasons for not finishing education are unknown, and there are no surveys focusing on these matters carried out at UMB today. A survey exploring reasons for not finishing education is planned carried out in The international competence within several of UMB s study programmes is limited, and it is unclear to what kind of international competence the graduates have achieved at the end of their education. ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

16 Innledning Bakgrunn for årsrapport om studiekvalitet Årsrapport om studiekvalitet 2008 er den sjette i rekken av studiekvalitetsrapporter fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Tidligere rapporter har vært: 1) NLH Årsrapport om studiekvalitet 2002 og vår ) NLH Årsrapport om studiekvalitet ) UMBs Årsrapport om studiekvalitet ) UMBs Rapport om studiekvalitet 2005 og ) UMBs Årsrapport om studiekvalitet 2007 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sin reviderte Kriteriegrunnlag for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ble vedtatt 17. desember 2008 [1]. Et av områdene som institusjonenes kvalitetssikringssystem evalueres ut fra er analyse, vurdering og rapportering. Der legges det vekt på: - at informasjon som systemet generer blir analysert, vurdert og framstilt for ansvarlige fora og ledelsesnivåer i en form og et omfang som er tilpasset det ansvar og de typer beslutninger som tas på de ulike nivåene - at rapportene i systemet viser hva som er de aktuelle fagmiljøenes egenvurdering av kvaliteten, hva som framgår av eventuelle eksterne vurderinger, og hva fagmiljøene beslutter eller foreslår av tiltak for ytterligere kvalitetsutvikling - at institusjonens ledelse rapporterer årlig til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid, med en helhetlig vurdering av utdanningskvaliteten, samt oversikt over prioriteringer og tiltak i kvalitetsarbeidet (årlig kvalitetsrapport eller tilsvarende). Studiekvalitetsrapporten er et svar på dette. Den er et viktig verktøy for å synliggjøre og sammenfatte UMBs studiekvalitetsarbeid og vise universitetets styrker og utfordringer på området. Rapporten er utarbeidet av Studieavdelingen. Før behandling i Studienemnda (SN) og Forskningsnemde (FON) og endelig godkjenning i Universitetsstyret (US) er rapporten sendt på høring til instituttledere, undervisningsledere ved instituttene, studentstyret og sentrallederteamet. Universitetsstyret prioriterer hvilke områder som skal følges opp de nærmeste år. UMBs mål for studiekvalitet Overordnede mål i UMBs strategiske plan var: UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene: biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. UMB skal bidra aktivt til næringsutvikling og videreutvikle det vitenskapelige fundamentet for landbruk, akvakultur og andre biobaserte næringer. Hovedmål for UMBs utdanningsstrategi er: UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets områder og bidra til samfunnets behov for bærekraftig utvikling. Utdanningen har et tydelig internasjonalt perspektiv. UMB skal fortsatt bidra til livslang læring og kompetanseheving i nærings- og samfunnsliv. Visjon for studentlivet på UMB er: UMB skal være et unikt universitetsmiljø der studentenes faglige og personlige utvikling preges av likeverd og samhold mellom studenter og ansatte, ansvarlighet og aktiv deltakelse i universitetsfellesskapet, og respekt og toleranse for kulturelt mangfold. ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

17 UMBs kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten (KSU) KSU har beholdt sin form fra Det arbeides kontinuerlig med KSU for å forbedre og forenkle systemet KSU deler studiekvaliteten ved UMB inn i tre hovedområder: - Kvaliteten på opptatte studenter (inntakskvaliteten) - Kvaliteten på UMBs utdanningsvirksomhet (innsatskvaliteten) - Kvaliteten på kandidater (resultatkvaliteten) Disse tre hovedområdene er igjen delt inn i 8 kvalitetsområder som hvert har sine nøkkelområder og indikatorer. Årsrapporten følger denne inndelingen. Rapportens oppbygning Årsrapport om studiekvalitet 2008 inneholder: 1 Oppfølging av Årsrapport om studiekvalitet Her beskrives utfordringene Universitetsstyret prioriterte oppfølging av fra forrige studiekvalitetsrapport, og statusen for tiltak. Oppfølging av noen andre utfordringer fra 2007 er også presentert. Hvordan oppfølgingsarbeidet ble organisert og de viktigste styrkene fra dette arbeidet beskrives. De viktigste lærdommene vi kan ta når årsrapporten fra 2008 skal følges opp, presenteres også. 2 Oppsummering Her gis et overblikk over oppnådde resultater og fremtidige utfordringer for hvert av de tre hovedområdene i KSU. Nytt i år er at denne delen er skilt ut og har et sammendrag på engelsk. 3 Studiekvaliteten For hvert av de 8 kvalitetsområdene gis det en vurdering av kvaliteten og foreslås hovedtiltak. Denne delen inneholder også, en oversikt over utført KSU-arbeid og datagrunnlaget. Datagrunnlaget er hentet fra kvalitetssikringssystemet, lokale og nasjonale evalueringer og databaser, muntlige og skriftlige rapporter. Studenter har bidratt i de fleste av disse.viktige utfordringer fra 2007, som ikke ble prioriterte for oppfølging eller jobbet med i 2008, er tatt med under fremtidige utfordringer. 4 Appendix. Her ligger tiltaksmatrisene fra oppfølgingen av programevalueringer og spørsmål til styringsdialogene og emneevalueringene i 2008 med mere. Om evalueringsresultater og tolkning av 6-punkt skala I de aller fleste evalueringene som gjengis i denne rapporten brukes det en 6-punkt skala der 1 er dårligst og 6 er best. Denne skalaen anbefales fra QuestBack (online spørreundersøkelsestjeneste) sin side fordi den har en logisk stigning i poeng og kan relateres til karaktersystemet i videregående skole. I henhold til QuestBack bør resultatene fortolkes med et noe større område av skalaen på den dårlige siden [2]. I tabell 0.1 vises en fortolkning av resultatene i en 6-punkts skala som vi mener kan være naturlig for denne rapporten: Tabell 0.1 Tolkning av resultater fra en 6-punkt skala der 1 er dårligst og 6 er best Resultat Score Meget bra 5,1-6,0 Bra 4,2-5,0 OK 3,1-4,1 Dårlig 2,2-3,0 Meget dårlig 1,0-2,1 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

18 Oversikt over kvalitetsområdene og indikatorene, fordelt på hovedområdene Kvalitet på opptatte studenter (inntakskvalitet) Kvalitetsområde 1: Inntak 1.1 Studentprofil 1.2 Kulturelt og geografisk mangfold 1.3 Søkning 1.4 Opptak 1.5 Faglig nivå ved opptak 1.6 Studiemotivasjon Kvalitet på UMBs utdanningsvirksomhet (innsatskvalitet) Kvalitetsområde 2: Styring 2.1 Strategier og planer for kvalitet 2.2 Belønning av kvalitet 2.3 Undervisningsmeritter ved tilsetting og forfremmelse 2.4 Kvalitetsstyring gjennom styringssløyfa 2.5 Kvalitetssikringssystemet (KSU) 2.6 Studentmedvirkning i kvalitetssikringssystemet 2.7 Ekstern medvirkning i kvalitetssikringssystemet 2.8 Personalplan 2.9 Miljøstyring 2.10 Styringsinformasjonssystem Kvalitetsområde 3: Utdanningstilbudet 3.1 Forskrifter 3.2 Utdanningssamarbeidet 3.3 Studieprogrammer 3.4 Emner 3.5 Livslang læring 3.6 Kontakt med arbeidslivet i studiene 3.7 Faglig veiledning 3.8 Studiemateriell 3.9 Arbeid med bachelor- og masteroppgaver 3.10 Vurderingsformer Kvalitetsområde 4: Akademiske ressurser og studentstøtte 4.1 Ansatte profil 4.2 Vitenskapelig ansattes faglige kompetanse 4.3 Vitenskapelig ansattes pedagogiske kompetanse 4.4 Ressursbruk per studieplass 4.5 Studenttilgang til lærerkrefter 4.6 Studentrekruttering og informasjon til studiesøkende 4.7 Bruk av IKT i undervisningen 4.8 Bruk av bibliotektjenester i undervisningen 4.9 Studentveiledning 4.10 Studieadministrative systemer ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

19 Kvalitetsområde 5: Det totale læringsmiljøet 5.1 Fysisk læringsmiljø 5.2 Psykososialt arbeidsmiljø 5.3 Velferd 5.4 Universell utforming 5.5 Individuell tilrettelegging Kvalitetsområde 6: Forskerutdanning 6.1 Rekruttering til forskerutdanning 6.2 Omfang av forskerutdanning 6.3 Utdanningsplan og oppfølging av doktorgradsstudenter 6.4 Forskningsarbeidet 6.5 Faglig miljø 6.6 Spesialiseringstilbudet Kvalitetsområde 7: Internasjonalisering 7.1 Internasjonalt nettverk 7.2 Internasjonalt innhold i studiene 7.3 Studiepoeng tatt utenfor UMB 7.4 Internasjonal tilrettelegging, informasjon og veiledning 7.5 Internasjonalt campus Kvalitet på kandidater (resultatkvalitet) Kvalitetsområde 8: Kandidater 8.1 Progresjon og gjennomføring 8.2 Kandidatenes faglige kompetanse 8.3 Kandidatenes internasjonale kompetanse 8.4 Kandidatenes yrkeskompetanse 8.5 Faglig kvalitet på masteroppgaver og doktoravhandlinger 8.6 Sysselsetting etter endt utdanning ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

20 1 Oppfølging av Årsrapport om studiekvalitet Utførte tiltak i 2008 og oppfølging videre fremover På grunnlag av rapporten fra 2007 vedtok Universitetsstyret (US) områder som skulle prioriteres for oppfølging de nærmeste 1-3 år. Disse er presentert i tabell 0.2, som også viser hvordan disse er fulgt opp i 2008, og hvordan de følges opp videre. Det er igangsatt flere tiltak, men fortsatt gjenstår det mye før alle forhold prioritert i 2007er korrigert. Oppfølgingsarbeidet har et 1-3 års perspektiv, og arbeidet fortsetter. Tabell 0.2 Prioriterte utfordringer innen studiekvalitet og oppfølging i perioden Tema Markedsføring og rekruttering Øke rekrutteringen til studier med for lav søkning Mange ulike tiltak for studier med realfagskrav Kommunikasjonmed samfunnet Undervisning Styrke rekrutteringen fra land og regioner med få søkere Markedsføre masterstudiene internt og eksternt for å øke søkningen Formalisere kontakten med arbeidsgivere og samfunnsaktører for å øke relevansen på studiene Styrke studieveiledningen på instituttene Formalisere samarbeidet melom institutter for mer optimal utnyttelse av universitetets samlede utdanningsresurser Styrke lærernes kompetanse på IKT, fleksible læringsmetoder samt bruk av pedagogiske verktøy Kartlegge kvaliteten på undervisningen i emner som undervises på engelsk gjennom egen undersøkelse blant studenter og ansatte Undersøke doktorgradsstudentenes tilfredshet med ulike deler av PhD utdanningen Vurdere internfinansiering av PhD emner (400-emner) Påbegynt Forum forts. Fått innspill fra studentene om hvor det er svakheter Prorektors forum for undervisningsledere har startet opp dette arbeidet Prosjekt nedsatt av US Prøveprosjekt ved IPM Arbeidet videre må her sees i sammenheng med den nye kommunikasjons- og markedsføringslpanen som utarbeides høsten 2009 Fortsetter Utarbeide forslag til kompetanseog opplæringsplan SN må jobbe videre med dette Opplæringstiltak og besøk hos alle UU For alle instituttene. Planlagt tilfredshetsundersøkelse Planlegges Sette inn tiltak der kvaliteten ikke er tilfredsstillende Gjennomføres Innføres ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU)

Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU) En kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger Tone Cecilie Carlsten Per Olaf Aamodt Rapport 10/2013 Evaluering

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør

Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør Trivselsundersøkelsen 2007 Universitetet for miljø- og biovitenskap Nils Dugstad Daniel Huth Ommundsen Siri Margrethe Løksa Adm. Direktør Leder av Læringsmiljøutvalget Studiedirektør 2 Sammendrag Landsdekkende

Detaljer

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene

Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene NF-rapport nr. 12/2012 Tidsbruk og byråkrati i pleie- og omsorgstjenestene En studie av omfang, nytte og kostnader ved rapporterings- og dokumentasjonsarbeid i kommunale pleie- og omsorgstjenester 20 15

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer