Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet. Konsern 13 Resultatregnskap. Morselskap 22 Balanse. Morselskap 23 Kontantstrømoppstilling. Morselskap 24 Noter til regnskapet. Morselskap 25 Revisors beretning 31 Aksjer og aksjonærforhold 32 Scana Steel 34 Scana Marine Systems 36 Andre Investeringer 38 Organisasjon 40 Adresser 41 Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

3 Viktige hendelser i 2001 SCANA ROTATOR Scana Rotator ble tildelt to større kontrakter med Kellogg Brown & Root Inc. om levering av komplette kontrollsystemer for brønnhoder samt elektro- og hydrauliske kontrollsystemer for ballast og cargo på to flytende produksjonsskip tilhørende Petrobas i Brasil. Kontraktene utgjør i størrelsesorden USD 10 millioner. Scana Rotator betjener flere av verdens mest krevende kunder som stiller store krav til komponenter og produkter. Selskapets marked er globalt og disse kontraktene er med på å befeste selskapets stilling innen leveranser av kontrollventiler og systemer til et voksende internasjonalt marked for produksjon på store dyp. RESTRUKTURERINGSPROSESSEN Restruktureringsprosessen pågår i tråd med den strategi som ble utarbeidet våren Terrorhandlingene i USA og den økte usikkerhet som følge av disse, førte til at pågående diskusjoner om avhendelse av selskaper ble noe utsatt. Se eget punkt «salg av selskaper/eiendeler» nedenfor. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak i form av nedbemanning i flere av konsernets enheter. Totalt sett er antall ansatte redusert med 148 personer og da primært i Sverige. Disse tiltakene gir en kostnadsbesparelse på NOK 45 millioner kroner på årsbasis med full effekt fra 4. kvartal I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan for Scana Steel Stavanger som skal gi kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 30 millioner kroner på årsbasis. Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på ca. 75 millioner kroner. Restruktureringsprosessen pågår i tråd med fastlagt strategi, men er noe etter tidsplan. SALG AV SELSKAPER/EIENDELER Som ledd i den pågående restruktureringen har Scana solgt flere enheter i Aksjene i Scana Servoteknikk as og Scana Moland as samt aktivitetene i Scana Armatur as og Scana Godtkjær & Armatur as ble solgt i Videre er flere eiendeler solgt hvor salg av en eiendom på Jørpeland er den viktigste. I januar 2002 ble det inngått intensjonsavtale om salg av aksjene i Scana Rotator as. Salgsavtalen forventes å være ferdigforhandlet i løpet av 1. kvartal Avhendelsene gir Scana konsernet en likviditetstilførsel i størrelsesorden 140 millioner kroner som i stor grad skal benyttes til nedbetaling av konsernets rentebærende gjeld. ENDRINGER I LEDELSE Det er gjennomført en del endringer i selskapets ledelse i løpet av året: Trygg Bugge tiltrådde som ny finansdirektør og Thomas Johanson tiltrådde som ny forretningsområde direktør for Scana Steel Thomas Johanson kjenner Scana godt da han tidligere har arbeidet som adm.dir. for Scana s maskinerings-verksted i Karlskoga frem til mars Jiang Qi ble tilsatt som administrerende direktør for Leshan Scana i september AKSJEKAPITALFORHØYELSE Selskapet gjennomførte en aksjekapitalforhøyelse med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer i juni 2001 som tilførte konsernet 106 millioner kroner i ny aksjekapital før fradrag for emisjonskostnader. Det var nødvendig for selskapet å få ny egenkapital, og emisjonen var en forutsetning for nedennevnte refinansiering. REFINANSIERING Refinansiering av konsernets kortsiktige og langsiktige gjeld ble ferdigforhandlet i 2. kvartal Dette var et viktig element i den pågående restrukturering av konsernet. Avtalen med lånesyndikatet, ledet av DnB, gir Scana Industrier asa finansiering frem til For aktiviteten i Kina sikrer avtalen, med et lånesyndikat bestående av International Finance Corporation, Nordiska Investeringsbanken samt Norfund, finansiering frem til år SCANA INDUSTRIER KONSERN: VIKTIGE HENDELSER I

4 Finansielle nøkkeltall (tall i millioner unntatt pr. aksje) Definisjon Resultater fra virksomheten Driftsinntekter 1 776, , , , , ,0 Driftsresultat (43,1) (176,2) 13,4 146,8 88,6 80,6 Resultat før skatt (72,8) (225,5) (24,3) 113,9 66,1 58,7 Netto resultat (53,8) (161,4) (25,3) 84,4 45,9 43,3 Driftsmargin 1 (2,4%) (10,6%) 0,7% 6,3% 5,3% 5,4% Avkastning på sysselsatt kapital 2 (4,2%) (14,9%) 1,1% 13,3% 10,4% 12,5% Egenkapitalrentabilitet 3 (18,8%) (42,5%) (5,2%) 18,5% 11,5% 11,7% Finansiell stilling Sum eiendeler 1 498, , , , , ,2 Brutto gjeld 4 662,6 712,3 726,0 699,0 504,5 430,0 Likviditet 5 52,0 7,8 62,7 62,3 89,1 101,0 Netto gjeld 6 610,6 704,5 663,3 636,7 415,4 329,0 Egenkapital 7 285,1 285,7 474,0 498,3 415,9 383,9 Gearing 8 2,32 2,49 1,53 1,40 1,21 1,12 Egenkapitalandel 19,0% 18,7% 27,6% 26,8% 29,7% 33,3% Aksjedata Resultat pr. aksje 9 (0,79) (7,59) (1,19) 3,97 2,16 2,04 Kontantstrøm pr. aksje 10 0,10 (1,57) 3,71 8,35 5,51 4,60 Utbytte pr. aksje 0,00 0,00 0,25 1,20 0,80 0,75 Utdelingsforhold 11 0,0% 0,0% (21,0%) 30,2% 37,1% 36,8% Egenkapital pr. aksje 2,68 13,43 22,29 23,43 19,56 18,04 Børskurs pr ,58 6,95 18,50 29,00 39,00 48,00 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) Virkning av endring av regnskapsprinsipper er innarbeidet i finansielle nøkkeltall for 1998 og Tidligere år gjenspeiler gamle regnskapsprinsipper. Definisjoner 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Netto resultat pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Utbytte pr. aksje dividert med resultat pr. aksje. 12. Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for innbetaling og dato for konsolidering av overtatt virksomhet. 2 SCANA INDUSTRIER KONSERN: FINANSIELLE NØKKELTALL 2001

5 Din påvirkningsmulighet Er det så lyspunkter i det som føles som en endeløse rekke av dårlig nyheter? Ja - vi har i løpet av året greid å opprettholde en god ordrereserve i de fleste av våre bedrifter, og marginene i ordrereserven er jevnt over stigende. Det som også er gledelig, er at vi selv kan påvirke flere av de ovennevnte faktorer. På flere områder er vi allerede meget dyktige, men dersom vi skal henge med i sterkt konkurranse-utsatte markeder må vi bli enda bedre. Målet vårt er å bli best på utvalgte områder. Skal vi lykkes med det, må hver enkelt medarbeider hele tiden ha høy fokus på sin arbeidsfunksjon og ikke tillate at kvalitetsbrister oppstår. Da vil vi kunne få bukt med, og kontroll over flere større problemområder som de senere år har vært med på å redusere vår lønnsomhet. Med KUNDEN I SENTRUM skal vi i 2002 ha sterk fokus på RETT KVALITET til RETT TID. I Scana er det lov å gjøre feil, men slurv og dårlig håndverk er uakseptabelt. De restruktureringstiltak som har blitt gjennomført i 2001 sliter på kreftene. Det er derfor viktigere enn noen gang å sørge for å holde et godt samarbeidsklima. La oss ikke skylde på hverandre, men selv ta ansvar for å forbedre situasjonen. De tiltak som er gjennomført vil gi et godt grunnlag for en positiv utvikling i årene framover. Våre eiere og långivere har gitt oss nødvendig handlingsrom. Dette er en kraftig tillitserklæring. La oss sammen jobbe for å skape trygge men utfordrende arbeidsplasser i bedrifter som har potensiale til å gi en sunn avkastning. Arbeidskapitalen har vi jobbet mye med i løpet av 2001, men kapitalbindingen er fortsatt alt for høy. Dette kan ledelsen i hvert enkelt selskap, sammen med den enkelte medarbeider, påvirke gjennom kontinuerlig fokus på forhold som gjennomløpstid, lager og kontraktsbetingelser. Scana Industrier har hatt nok et vanskelig år, med store tap i flere av våre enheter. I noen av selskapene har aktiviteten vært bra. Markedet gir fortsatt for lave priser og den pågående restruktureringsprosessen medfører store kvalitets- og produktivitets utfordringer. De svake resultatene har dessverre nødvendiggjort forholdsvis store bemanningsreduksjoner, og flere av våre kollegaer har blitt kastet ut i en usikker hverdag. Basert på de rådende markedsbetingelser, kan jeg i skrivende stund ikke love annet enn at år 2002 etter all sannsynlighet vil bli nok et utfordrende år for Scana Industrier. De tiltak til forbedringer vi i felleskap har igangsatt, vil sammen med hver enkelt medarbeiders innsats, bidra til å få konsernet tilbake til positive resultater og tilfredsstillende inntjening. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver enkel for den arbeidsinnsats som ble vist i året som gikk og samtidig ønske alle lykke til i arbeidet mot felles mål for år Odd Torland Konsernsjef SCANA INDUSTRIER KONSERN: DIREKTØRENS SIDE

6 Konsern Årsberetning for 2001 Driftsinntekter NOK mill Egenkapital NOK mill Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, oljeog gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. GENERELT Scana ønsker i kraft av sin markedsposisjon, teknologi, produksjonsutrustning og kundeorientering å være en betydelig leverandør av industrielle produkter og tjenester til større, globale kunder. Disse kundene representerer de fremste aktører i sine segmenter på global basis, og Scana vil følge de krav og den profesjonalitet som disse kundene stiller til sine underleverandører. Scana har på sikt til hensikt å utvikle seg til et investeringsselskap, og vil i så henseende også kunne ha deleierskap i virksomheter. Konsernets driftsinntekter ble millioner kroner i 2001, en økning på 119 millioner kroner i forhold til året før. Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser var minus 54 millioner mot minus 161 millioner kroner i Dette utgjør et tap pr. aksje på kr. 0,79 sammenlignet med et tap pr. aksje på kr. 7,59 året før. Den negative utvikling i flere markedssegmenter for konsernets hovedprodukter fortsatte i 2001 og har vært en faktor til det negative driftsresultatet for konsernet. For flere av konsernets virksomheter er det foretatt større bemanningsreduksjoner. Dette sammen med andre igangsatte tiltak vil gi grunnlag for økte marginer fremover. Det forventes at aktiviteten i stålmarkedet vil forbedres mot slutten av år Restruktureringsprosessen pågår i tråd med fastlagt strategi, men er noe etter tidsplan. RESTRUKTURERING Scana har solgt flere enheter i 2001 som et ledd i den pågående restruktureringen. Dette gjelder virksomhetene i Scana Servoteknikk, Scana Moland, Scana Armatur og Scana Godtkjær & Armatur. Videre er flere eiendeler solgt, hvor salg av en eiendom på Jørpeland har vært den vesentligste. I januar 2002 ble det inngått intensjonsavtale om salg av aksjene i Scana Rotator. Salgsavtalen forventes å være ferdigforhandlet i løpet av 1. kvartal Avhendelsene gir Scana konsernet en likviditetstilførsel i størrelsesorden 140 millioner kroner som i stor grad skal benyttes til nedbetaling av konsernets rentebærende gjeld. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak i form av bemanningsreduksjoner i flere av konsernets enheter. Totalt sett vil antall ansatte bli redusert med 148 personer som vil gi en kostnadsbesparelse på 45 millioner kroner på årsbasis med full effekt fra 4. kvartal I tillegg er en handlingsplan utarbeidet for Scana Steel Stavanger som skal gi kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 30 millioner kroner på årsbasis. Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på ca. 75 millioner kroner. Refinansiering av konsernets rentebærende gjeld ble ferdigforhandlet i 2. kvartal Dette var et viktig element i den pågående restrukturering av konsernet. Avtalen med lånesyndikatet, ledet av DnB, gir Scana Industrier asa finansiering frem til For aktiviteten i Kina 4 SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR 2001

7 Konsern sikrer avtalen, med et lånesyndikat bestående av International Finance Corporation, Nordiska Investeringsbanken samt Norfund, finansiering frem til år I forbindelse med refinansieringen ble konsernets aktiva pantsatt. Det er knyttet finansielle lånevilkår til refinansieringsavtalene. Scana var fortsatt i brudd ved utgangen av året. Scana har en positiv dialog med långiverene. Långiverne har gitt unntak for brudd på finansielle lånevilkår og enkelte lånevilkår er endret. AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Aksjen har i år 2001 hatt en negativ kursutvikling, med en sluttnoteringen den 28. desember 2001 på kr. 0,58 mot kr. 2,95 (justert for emisjon) ved inngangen av året. Styret anser fallet i aksjekursen som utilfredsstillende, og arbeider aktivt sammen med ledelsen for å snu utviklingen. Scana Industrier asa gjennomførte en emisjon i juni 2001 ved å utstede nye aksjer til pålydende kr. 1,25. Etter emisjonen utgjør totale antall aksjer Emisjonen tilførte selskapet i ny aksjekapital før fradrag for emisjonskostnader. Styret vil fremme forslag om at det ikke betales utbytte på bakgrunn av årets svake resultat. Aksjen hadde en omløpshastighet på 0,47 i året som gikk. Det var totalt aksjonærer ved årsskiftet, og 3,3% av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. Selskapets styre hadde ved inngangen av år 2002 en ubenyttet fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Med hensyn til aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte vises det til morselskapets regnskap, note 10. RESULTATUTVIKLING Konsernets driftsinntekter ble millioner kroner i år 2001 mot millioner kroner i 2000, en økning på 119 millioner kroner. Konsernets samlede driftsinntekter utenfor Norge utgjorde 78,4%, mens driftsinntekter utenfor Norden var 44,8%. Tilsvarende tall for 2000 var henholdsvis 75,5% og 30,6%. Driftsresultatet i 2001 ble minus 43 millioner kroner mot minus 176 millioner kroner i Driftsresultatet i 2000 ble belastet med 113 millioner kroner for nedskrivninger og avsetninger for restruktureringskostnader. Driftsmarginen ble 2,3% i 2001 mot 10,6% i Netto finansielle kostnader endte på 30 millioner kroner, som er ned fra 49 millioner kroner året før. Endringen fra fjoråret kan i stor grad relateres til resultatført agio gevinst på eksterne valutalån. Av konsernets samlede rentebærende gjeld er 15% rentesikret ved utgangen av året. For ytterligere informasjon vedr. rentesikring se note 18 i konsernregnskapet. Resultat før skattekostnad ble minus 73 millioner kroner, sammenlignet med minus 226 millioner kroner i Resultat etter skatt ble minus 54 millioner kroner, som tilsvarer et tap pr. aksje på kr. 0,79 mot et tap pr. aksje på kr. 7,59 i Kontantstrøm, beregnet som ordinært resultat pluss avskrivninger, utgjorde 10 millioner kroner, eller kr. 0,15 pr aksje. Beregningsgrunnlaget er et gjennomsnittlig antall utestående aksjer på Konsernets ordrereserve utgjorde ved utgangen av året 636 millioner kroner sammenlignet med 611 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Brutto investeringer i varige driftsmidler var 43 millioner kroner i Av dette var 11 millioner relatert til investeringer i Kina. Arbeidskapitalen i konsernbalansen, definert som ikke-rentebærende omløpsmidler fratrukket ikke-rentebærende kortsiktig gjeld, ble i 2001 redusert med 50 millioner kroner. Konsernet har gjennom året iverksatt flere tiltak for å redusere arbeidskapitalen. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av året 662 millioner kroner, som er en reduksjon på 50 millioner kroner i forhold til året før. Likvide beholdninger, inklusive udisponerte kommiterte trekkrettigheter, utgjorde 131 millioner kroner pr 31. desember 2001, sammenlignet med 81 millioner kroner året før. Herav inngår pantsatte innskudd og skattetrekkskonti som til sammen utgjør 17 millioner kroner. Egenkapitalen var 285 millioner kroner ved utgangen av året, som er en nedgang på 1 million kroner fra Dette gir en egenkapitalandel på 19% som er uendret fra Den gjennomførte emisjonen tilførte Scana Industrier 101 millioner kroner etter fradrag for emisjonskostnader. Egenkapitalen er også redusert med omregningsdifferanser på 48 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig svekkelsen av den svenske kronen mot den norske. Av konsernets rentebærende gjeld på 662 millioner kroner er 504 millioner kroner en kredittfasilitet med varighet frem til som er stillet i fellesskap av konsernets hovedbank forbindelser. Konsernet var pr. 31. desember 2001 fortsatt i brudd med finansielle lånevilkår i låneavtalene. Långiverene har gitt unntak for brudd på finansielle lånevilkår, og enkelte lånevilkår er endret. Restruktureringsprosessen er avhengig av en tilfredsstillende løpende finansiering. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og at den er lagt til grunn for årsregnskapet. FORRETNINGSOMRÅDENE STEEL Forretningsområdet leverer produkter og komponenter til verksted-, skips- og olje og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk og støperi, samt varmebehandlings- og maskineringsenheter. Virksomhetene innen forretningsområdet kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kunnskap og spesialiserte produksjonsenheter med fleksible produksjonsopplegg. Driftsinntektene i 2001 endte på 984 millioner kroner mot 922 millioner kroner i Driftsresultatet for året Antall ansatte Aksjekurs NOK Kurser er justert for emisjon i SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR

8 Konsern Egenkapital pr. aksje NOK Resultat før skatt NOK mill ble 3 millioner kroner mot et driftsresultat på 23 millioner kroner året før. En gevinst på salg av eiendom på Jørpeland inngår i driftsresultatet for året med 11 millioner kroner. Det er videre avsatt 5 millioner kroner som ekstraordinær kostnad til nedbemanning ved en av enhetene i forretningsområdet. Ordrereserven pr var på 331 millioner sammenlignet med 344 mill for tilsvarende periode i fjor. Lavere aktivitet i flere av forretningsområdets markedssegmenter, samt overgang fra militær til sivil produksjon i maskineringsverkstedet i Karlskoga, har bidratt til lavere marginer. For markedssegmentene offshore og energi er det registrert en positiv utvikling. Styret forventer at de tiltak som er gjennomført etter hvert vil gi grunnlag for bedrede marginer og økt lønnsomhet. Mot slutten av året ble det iverksatt bemanningsreduksjoner ved Scana Steel Söderfors og Scana Steel Components i Sverige. Totalt utgjorde nedbemanningen 75 personer. Dette vil få full effekt i 4. kvartal I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan for Scana Steel Stavanger som skal gi en kostnadsreduksjon på 30 millioner kroner på årsbasis, inkludert en bemanningsreduksjon i størrelsesorden personer. MARINE SYSTEMS Forretningsområdet Marine Systems består av enheter som produserer og leverer vripropeller, reduksjonsgear og ror, samt elektronikk og automasjon. Sammen med Caterpillar har Scana utviklet og introdusert «PROVOC Propulsion Package» og «MPP Propulsion Package», hvor forretningsområdet er ansvarlig for leveranser av propeller, kontrollsystemer og reduksjonsgear. Forretningsområdet hadde i 2001 driftsinntekter på 211 millioner kroner, som er en økning på 13 millioner kroner i forhold til året før ga et driftsunderskudd på 21 millioner kroner mot et driftsunderskudd på 13 millioner kroner i 2000, eksklusiv nedskrivninger. Det er avsatt 6 millioner kroner til garantiforpliktelser i Forretningsområdets driftsresultat er ikke tilfredsstillende. Scana Volda, som representerer den største enheten innen forretningsområdet, har hatt høy aktivitet gjennom året. Imidlertid har utstrakt bruk av underleverandører, lavere produktivitet samt høye kvalitetskostnader påvirket driftsresultatet negativt. Tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomheten i forretningsområdet. Markedet har vært stabilt i 2001, dog med en noe lavere aktivitet mot slutten av året. Det er fortsatt en avventende holdning i skipsbyggingsmarkedet ved inngangen til Ordrereserven utgjorde 92 millioner kroner ved utgangen av året sammenlignet med 106 millioner kroner pr ANDRE INVESTERINGER Forretningsområdet omfatter selskaper som ikke er definert under konsernets hovedsatsingsområder; Scana Steel og Scana Marine Systems. Forretningsområdet består av selskapene Scana Ramnäs, leverandør av ankerkjetting og fortøyningssystemer til borerigger og produksjonsskip, Scana Rotator, produsent og leverandør av kontroll ventiler og kontroll ventil systemer for produksjon av olje og gass på store dyp, Leshan Scana Machinery, kinesisk stålverk samt Scana Skarpenord Rjukan og Scana Skarpenord Langesund, som produserer og leverer avansert utstyr for tankovervåking, ventilstyringssystemer og automasjon til skipsindustrien. Forretningsområdet hadde i 2001 driftsinntekter på 587 millioner kroner sammenlignet med 548 millioner kroner i Driftsresultatet var på minus 3 millioner kroner som er en forbedring på 43 millioner kroner eksklusiv nedskrivninger og tapsavsetninger sammenlignet med år Ordrereserven utgjorde 213 millioner kroner ved utgangen av 2001, en forbedring på 52 millioner kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Den positive utviklingen har sammenheng med at flere av markedene for enhetenes produkter har bedret seg i Det forventes at denne markedsutviklingen vil fortsette utover i Stålverket i Kina bidrar fortsatt negativt, men utviklingen er i tråd med forventingene. Sammenlignet med fjoråret er resultatutviklingen for aktiviteten bedre. Ny adm. dir. tiltrådte i september ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Antall medarbeidere er redusert fra 2517 ved utgangen av 2000 til 2278 ved utgangen av 2001 som en følge av den pågående restruktureringen av konsernet. Reduksjonen i antall medarbeidere skyldes salg av virksomheter og nedbemanning som følge av restruktureringsprosesser i flere av de operative enhetene. Ved utgangen av 2001 var antall ansatte utenfor Norge 1720, en nedgang på 175 fra året før. Av den samlede arbeidstyrken utenfor Norge tilhører 771 aktivitetene i Kina. I restruktureringsprosessen har konsernet samarbeidet med de ansattes organisasjoner. Dialogen mellom ledelse og ansatte har vært konstruktiv. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bedriftsdemokrati ordningene fungerer etter sin hensikt. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Ved utgangen av 2001 var fraværskade-frekvensen (tapte timer per million arbeidstimer) 15 mot 25 året før. Styret er tilfreds med utviklingen og kontinuerlig fokus på dette området er en meget viktig del av helseog miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Sykefraværet for 2001 var på 6,4%, mot 5,7% for Økningen er ikke tilfredsstillende og det er en prioritert oppgave å fokusere på sykefravær og fravær generelt, samt tiltak som kan medvirke til redusert fravær. Konsernets virksomheter anses ikke å påvirke det ytre miljø utover de utslippstillatelser som er gitt av myndighetene. Scana Industrier har som målsetting at konsernet som et minimum skal tilfredsstille konsesjonskrav, samt krav som er nedfelt i myndighetenes lover og forskrifter. Konsernet har overholdt disse kravene i Enheter innen Scana Steel kjøper store mengder skrap for omsmelting, og er dermed en betydelig gjenbruksbedrift. UTSIKTENE FREMOVER Restruktureringsprosessen pågår i tråd med den opprinnelig strategi, men er noe etter tidsplan. Scana har avhendet flere selskaper og aktiviteter i løpet av SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR 2001

9 Sven Eldh Odd Martinsen Frode Alhaug Peter T. Smedvig, Styrets formann som et ledd i restruktureringen. Restruktureringsprosessen vil fortsette også i år Scana konsernet vil i fremtiden fokusere på en videre utvikling av sine kjerneområder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Propulsion» som hovedsatsingsområde. Styret anser at disse forretningskonseptene er fremtidsrettet og har et betydelig inntjenings- og utviklingspotensiale. Scana Industrier, som konsern, vil utvikle seg mer i retning av et industrielt investeringsselskap. Scana konsernets andre selskaper vil drives videre, men styret er av den oppfatning at disse selskapene kan være bedre tjent med en annen eierstruktur og fokus. Scana Industrier vil derfor jobbe aktivt med å finne nye eierkonstellasjoner og tilhørighet for disse selskapene i tiden som kommer. Dette trenger nødvendigvis ikke bety at Scana Industrier selger seg 100% ut av disse selskapene. Scana Industrier vil, som industrielt investeringsselskap, fortsatt kunne bidra positivt til disse selskapers utvikling, både gjennom markedskunnskap og/eller markedstilgang samt i forhold til selskapenes utvikling og historie. Leshan Scana Machinery og Scana Volda vil fortsatt kreve betydelig ledelsesmessig oppfølging. Styret anser at det vil kunne ta tid før disse selskapene er ferdig restrukturert. Det er styrets oppfatning at mye av den pågående restruktureringsplan vil være gjennomført i løpet av Det er knyttet noe usikkerhet til markedsutviklingen for flere av konsernets produkter innen forretningsområdene Scana Steel og Scana Marine Systems. For markedssegmentene offshore og energi er det registrert en positiv utvikling. Overgangen fra militær til sivil produksjon for maskineringsenheten i Karlskoga vil være en stor utfordring. Større bemanningsreduksjoner og andre tiltak er iverksatt for å skape grunnlag for bedret inntjening fremover. Imidlertid vil disse tiltakene først få full effekt mot slutten av året. Styret forventer således at også 2002 vil bli et vanskelig år. Markedsutviklingen for flere av enhetene innen Andre Investeringer er positiv. Det vil fortsatt være høy fokus på forbedring av driftsmarginer, samt reduksjon av konsernets arbeidskapital og rentebærende gjeld. DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 54 millioner kroner, som ga et tap pr aksje på kr. 0,79. Styret anbefaler at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Morselskapet Scana Industrier asa viste et årsunderskudd på kroner. Styret foreslår at underskuddet dekkes via overføring fra overkursfond. Resultat pr. aksje NOK Peter T. Smedvig Styrets formann Stavanger, 21. mars 2002 Odd Martinsen Frode Alhaug Sven Eldh Odd Torland Konsernsjef Kontanstrøm pr. aksje NOK SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR

10 Konsern Resultatregnskap 2001 (1.000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer (42 805) (47 501) Lønn og sosiale kostnader 9/ Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 2/3/ SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (43 063) ( ) Finansinntekter og- kostnader 15/18 Renteinntekter Andel resultat tilknyttede selskap (934) 0 0 Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER (29 774) (49 363) (37 761) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (72 837) ( ) (24 345) Skattekostnad 12 (19 044) (36 004) RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD (53 793) ( ) (30 754) Minoritetsinteresser ÅRSRESULTAT (53 793) ( ) (25 281) RESULTAT PR. AKSJE (0,79) (7,59) (1,19) 8 SCANA INDUSTRIER KONSERN: RESULTATREGNSKAP 2001

11 Konsern Balanse 2001 (1.000 kroner) Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner, inventar, bygninger etc Finansielle anleggsmidler: Aksjer Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL 20 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser: Utsatt skattegjeld Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner 15/ Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Betalbar skatt Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL SCANA INDUSTRIER KONSERN: BALANSE

12 Konsern Kontantstrøm 2001 (1.000 kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad (72 837) ( ) (24 345) Årets betalte skatter (986) (2 804) (21 137) Gevinst/-tap ved salg av anleggsmidler (9 359) (5 694) (37 564) Avskrivninger og nedskrivninger Endring i kundefordringer / forskudd fra kunder Endring i andre kortsiktige fordringer (51 222) Endring i varelager (29 431) (13 807) Endring i leverandørgjeld (76 186) Endring i annen kortsiktig gjeld (30 209) NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Avgang aksjer/langsiktige fordringer Salg av anleggsmidler Investering i aksjer (3 501) 0 0 Valuta omregningsdifferanser (5 610) Investering i anleggsmidler (45 570) (77 208) ( ) Investering i anleggsmidler, kjøp av virksomheter 0 0 (5 091) NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (13 963) (25 813) (79 461) NETTO KONTANTSTRØM FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER (21 590) (30 429) Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 0 ( ) (89 738) Netto endring i annen langsiktig gjeld (22 521) (14 318) Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Utbetalinger til minoriteter Innbetaling fra aksjekapitalutvidelse Utbetaling av utbytte 0 (5 317) (25 520) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (33 354) NETTO KONTANTSTRØM (54 944) 445 Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNINGEN (54 944) 445 Ubenyttede trekkfasiliteter er ikke inkludert i likviditetsbeholdningen. 10 SCANA INDUSTRIER KONSERN: KONTANTSTRØM 2001

13 Konsern Regnskapsprinsipper 2001 Det framlagte konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør en helhet. De viktigste konsoliderings- og regnskapsmessige prinsipper brukt ved utarbeidelsen av årsregnskapet er som følger: KONSOLIDERINGSPRINSIPPER KONSOLIDERTE SELSKAPER I konsernregnskapet inngår morselskapet Scana Industrier asa og de selskaper der Scana Industrier asa, direkte eller indirekte, eier mer enn 50% av aksjene eller gjennom egen avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. De selskap som er med i konsolideringen er listet opp i note 2 til morselskapets regnskap. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Datterselskaper tilkommet gjennom året er i sin helhet medtatt i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpstidspunktet frem til 31. desember er medtatt i resultatregnskapet. ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Eventuell merverdi henføres til de aktuelle eiendeler og avskrives i takt med disse. Merverdi som ikke kan henføres til eiendeler, oppføres i konsernbalansen som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteresser vises i balansen som en del av egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld (bortsett fra goodwill) vises inklusiv minoritetens andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultat etter skattekostnad. Dette medfører at alle poster i resultatregnskapet vises inklusiv minoritetsinteressenes andel. OMREGNING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAPER Balansepostene for utenlandske datterselskaper er omregnet til norske kroner med kurser pr. 31. desember. Alle poster i resultatregnskapet er omregnet til norske kroner med årets gjennomsnittskurser. Ved konsolidering oppstår omregningsdifferanser som er ført direkte mot egenkapitalen i konsernbalansen. ELIMINERING AV INTERNE TRANSAKSJONER Urealiserte gevinster i varebeholdningene, som skriver seg fra interne leveranser, er eliminert i konsernets varebeholdninger og driftsresultat. Interne utbytter, konsernbidrag, fordringer, gjeld og inntekter og kostnader mellom selskapene er eliminert. REGNSKAPSPRINSIPPER SALGSINNTEKTER Inntekter resultatføres når den er opptjent. For varesalg skjer resultatføring på leveringstidspunktet for varen. For prosjekter med lang tilvirkningstid resultatføres en andel av forventet dekningsbidrag basert på fullføringsgraden. KOSTNADER Utgifter resultatføres i samme periode som den tilhørende inntekt. Eksterne og direkte utgifter til syndikatet og rådgivere i forbindelse med refinansieringen av langsiktige lån blir balanseført og resultatført som finanskostnader over låneperioden. KORTSIKTIGE FORDRINGER OG KORTSIKTIG GJELD. Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter tidspunkt for regnskapsavslutning. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursene på transaksjonstidspunktet. Konsernets kasse- og bankbeholdninger, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. KUNDEFORDRINGER Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for konstaterte tap og avsetninger til dekning av påregnelige tap. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdningene, som består av innkjøpte- og egenproduserte varer, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost/tilvirkningskost og antatt fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Tilvirkningskost omfatter direkte materialer, energi, direkte lønn og andel av indirekte kostnader inklusive ordinært vedlikehold og avskrivninger. ANLEGGSKONTRAKTER Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter til fast pris og med lang tilvirkningstid (anleggskontrakter) er vurdert i henhold til løpende avregningsmetode. Prosjektene blir vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på prosjektets fullføringsgrad. Prosjektkostnadene består av direkte kostnader og indirekte kostnader som kan henføres til prosjektaktivitetene. Fullføringsgraden beregnes utfra hva som er mest relevant for den enkelte kontrakt, enten som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad eller anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. For prosjekter bokføres hele det forventede tapet umiddelbart hvis prosjektet på vurderingstidspunktet vurderes å gå med tap. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt i balansen under andre kortsiktige fordringer. Forskudd vedrørende langsiktige kontrakter er medtatt i balansen under annen kortsiktig gjeld. AKSJER Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har en betydelig innflytelse og eierposisjonen er av langvarig karakter. Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden. Øvrige aksjer er vurdert i henhold til kostmetoden, det vil si til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. SCANA INDUSTRIER KONSERN: REGNSKAPSPRINSIPPER

14 Konsern Regnskapsprinsipper 2001 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er i balansen oppført til historisk anskaffelseskost og fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Avskrivninger er beregnet lineært av kostpris tillagt oppskrivninger over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, balanseføres dersom det er sannsynlig at eiendelen vil gi konsernet fremtidige økonomiske fordeler og anskaffelseskosten for eiendelen kan måles pålitelig. Avskrivninger er beregnet lineært over antatt økonomiske levetid. LEASING Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Konsernet har bare driftsmidler som defineres som operasjonell leasing. SKATTER Skattekostnad i resultatregnskapet utgjør summen av betalbar skatt og utsatt skatt knyttet til årets regnskapsmessige resultat, samt endringer i utsatt skattefordel -/ eller forpliktelse ved endring av skattesatsene. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og de henførbare mer- og mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Det er foretatt full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering. Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes endrede økonomiske eller aktuarmessige forutsetninger fordeles over den gjennomsnittlige resterende opptjeningsperiode. FINANSIELLE INSTRUMENTER Scana benytter forskjellige finansielle instrumenter i styringen av konsernets valuta- og renteeksponering. Regnskapsmessig behandling følger intensjonene bak inngåelsen av disse kontraktene. Urealiserte gevinster eller tap på valutaterminkontrakter, med sikring som formål, motregnes mot tap eller gevinst på de poster som er valutasikret. Netto urealisert tap knyttet til valutaterminkontrakter som ikke har sikring som formål resultatføres under finansielle kostnader. Effekten av renteinntekter og rentekostnader knyttet til fremtidige renteavtaler, terminkontrakter og renteswapkontrakter, resultatføres over kontraktens løpetid. NÆRSTÅENDE PARTER Konsernet har foretatt transaksjoner med nærstående parter i løpet av siste regnskapsår. Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas normalt på markedsmessige vilkår. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter/bankinnskudd) og kortsiktige plasseringer i verdipapirer (ikke aksjer) med mindre enn 3 måneders løpetid regnet fra anskaffelsestidspunktet. PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Deler av konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsordninger finansiert via forsikringsselskap eller pensjonsordninger finansiert direkte over driften. Pensjonsforpliktelsene vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen beregnet utfra et lineært opptjeningsprinsipp og forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjonsmidler vurderes til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld etter korrigering for estimatavvik. Verdi overfinansierte pensjonsordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i posten lønn og sosiale kostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelser og resultatførte virkninger av estimatendringer. For pensjonsordninger hvor det ytes avtalt innskudd fra arbeidsgiver og hvor pensjonsmidlene forvaltes separat (tilskuddsplaner) inngår tilskuddet i posten lønn og sosiale kostnader. 12 SCANA INDUSTRIER KONSERN: REGNSKAPSPRINSIPPER 2001

15 Konsern Noter til regnskapet NOTE 1 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDENE OG GEOGRAFISK FORDELING Gevinst i forbindelse med avhendelse I løpet av året er aksjene i selskapene Scana Servoteknikk og Scana Moland, samt aktivitetene i Scana Armatur og Scana Armatur & Godtkjær solgt. Salgene er gjennomført med en netto salgsgevinst på MNOK 1. Virksomhetsområdene Interne leveranser blir bokført til antatt markedsverdi. Inntekter og kostnader som ikke fordeles til virksomhetsområder og geografiske områder, gjelder hovedsakelig elimineringer mellom virksomhetsområdene og kostnader / inntekter vedrørende konsernledelsen med tilhørende staber og administrasjon. Eiendeler, inkludert i «Øvrige og elimineringer», gjelder hovedsakelig morselskapets eiendeler som består av betalingsmidler, bygninger og tomter SCANA SCANA MARINE ANDRE ØVRIGE OG (tall i millioner) STEEL SYSTEMS INVESTERINGER ELIMINERINGER SUM 1. kvartal Driftsinntekter 276,5 52,1 131,5 (1,2) 458,9 Driftskostnader 259,6 53,0 137,7 4,6 455,0 Avskrivninger 13,2 3,2 7,2 0,1 23,6 Driftsresultat 3,7 (4,1) (13,4) (5,9) (19,6) 2. kvartal Driftsinntekter 254,6 57,9 142,1 (1,9) 452,7 Driftskostnader 236,4 57,7 130,8 5,9 430,7 Avskrivninger 11,4 3,1 6,6 0,1 21,2 Driftsresultat 6,9 (2,9) 4,7 (7,9) 0,8 3. kvartal Driftsinntekter 176,3 53,0 135,9 (1,5) 363,8 Driftskostnader 176,6 52,8 128,6 (0,6) 357,5 Avskrivninger 11,3 3,5 6,3 0,1 21,2 Driftsresultat (11,6) (3,4) 1,0 (0,9) (14,9) 4. kvartal Driftsinntekter 276,2 48,4 177,9 (1,8) 500,7 Driftskostnader 261,5 58,2 167,5 5,1 492,3 Avskrivninger 11,2 0,6 5,7 0,2 17,7 Driftsresultat 3,5 (10,4) 4,8 (7,2) (9,3) 2001 totalt Driftsinntekter 983,7 211,4 587,4 (6,5) 1 776,1 Driftskostnader 934,1 221,7 564,5 15, ,4 Avskrivninger 47,0 10,4 25,9 0,4 83,7 Driftsresultat 2,6 (20,7) (3,0) (21,9) (43,1) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (37,3) 532,8 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 228, ,7 Investeringer i varige driftsmidler 23,7 5,6 16,2 0,1 45,6 SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER

16 Konsern Noter til regnskapet 2000 SCANA SCANA MARINE ANDRE ØVRIGE OG (tall i millioner) STEEL SYSTEMS INVESTERINGER ELIMINERINGER SUM Driftsinntekter 921,9 198,2 547,9 (11,4) 1 656,5 Driftskostnader 852,2 199,1 589,6 26, ,6 Avskrivninger 46,9 16,0 94,0 8,3 165,1 Driftsresultat 22,8 (17,0) (135,6) (46,4) (176,2) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (38,5) 531,6 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 258, ,6 Invest. i varige driftsmidler, inkl. omregn.diff. 38,5 8,6 25,3 4,8 77, Driftsinntekter 854,0 212,3 978,9 (16,4) 2 028,9 Driftskostnader 785,1 212,0 923,6 (3,5) 1 917,3 Avskrivninger 41,9 10,0 44,5 1,7 98,2 Driftsresultat 27,0 (9,7) 10,8 (14,7) 13,4 Rentefri gjeld 353,8 92,5 263,2 (186,5) 522,9 Eiendeler 842,5 132,8 471,7 273, ,1 Invest. i varige driftsmidler, inkl. omregn.diff. 42,1 19,1 45,7 70,6 177,5 Geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene er basert på det enkelte konsernselskaps lokalisering. (tall i millioner) Norge 714,8 617,1 999,2 Sverige 909,8 854,1 915,8 Danmark 27,5 36,7 40,2 England 15,3 10,8 4,8 Kina 106,7 84,6 86,1 Øvrige og elimineringer 2,0 53,4 (17,9) SUM 1 776, , ,2 Driftsinntekter fordelt på land. Spesifikasjon av driftsinntektene er basert på kundens lokalisering. (tall i millioner) Norge 382,4 405,2 876,4 EU: Storbritannia 144,9 84,5 93,7 Nederland 34,1 29,0 24,8 Tyskland 135,5 85,3 111,8 Frankrike 7,9 14,3 13,9 Danmark 81,6 82,0 90,0 Sverige 474,6 630,7 503,7 Finland 42,0 31,1 32,2 Spania 4,2 14,0 10,5 Italia 12,9 14,4 11,0 Andre EU land 7,0 11,2 11,4 Sum EU 944,8 996,5 903,0 Øvrige Europa: 32,1 22,1 47,7 Utenfor Europa: Nord-Amerika 184,8 50,7 41,9 Asia 197,6 170,4 139,0 Øvrige-Amerika 31,5 5,8 16,5 Australia/New Zealand 2,0 4,5 1,6 Afrika 0,9 1,4 2,1 Sum utenfor Europa416,8 232,8 201,1 SUM DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ LAND 1 776, , ,2 14 SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER 2001

17 Konsern NOTE 2 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Drift og vedlikehold Fremmedytelser Leiekostnader Honorarer og konsulenttjenester Reise- og markedsføringskostnader Kontor- og administrasjonskostnader Tap på fordringer Tilskudd og offentlig støtte (365) (2 444) (2 412) Andre driftskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE 3 KUNDEFORDRINGER (1.000 kroner) Kundefordringers pålydende Avsetning for tap på fordringer (3 416) (5 543) (6 919) SUM KUNDEFORDRINGER Årets konstaterte tap Tap på fordringer, inklusiv endring i avsetning Tap på fordringer inngår i andre driftskostnader. NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (1.000 kroner) Opptjente, ikke fakturerte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Fordringer på ansatte Forskuddsbetalt til leverandører Andre kortsiktige fordringer SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Opptjente, ikke fakturerte inntekter vedrører ulike prosjekter som ligger innenfor de tre forretningsområdene. Prosjektene har varierende dekningsgrad. Vektet gjennomsnittlig dekningsgrad for igangværende prosjekter for 2001 var 26%. Tilsvarende tall for 2000 var 21%. NOTE 5 VARELAGER (1.000 kroner) Råvarer Halvfabrikater og varer i arbeid Ferdigvarer SUM SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER

18 Konsern Noter til regnskapet NOTE 6 AKSJER AKSJER I TILKNYTTEDE TOTAL ANTALL BOKFØRT - OG ANDRE SELSKAP AKSJEKAPITAL AKSJER EIET ANDEL VERDI (NOK) Tilknyttede selskap Jørpeland Kraft A/S, Jørpeland Norge NOK % 0 Scana Korea Hydraulic, Pusan Sør Korea KRW % 564 Scana City AS, Stavanger Norge NOK % Andre selskap Industriföreningen ÖVEF SEK % 56 SMUT AB, Degerfors Sverige SEK % 9 Brukskraft SEK % 0 Nya Kohlswa SEK % 180 Andre aksjer 237 SUM AKSJER I TILKNYTTEDE OG ANDRE SELSKAP NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER PATENTER OG BYGG OG FAST LIGNENDE UTVIKLINGS- MASKINER, EIENDOM (1.000 kroner) RETTIGHETER GOODWILL KOSTNADER INVENTAR O.L FOR ØVRIG TOMTER TOTALT Anskaffelseskost Akkumulert Øvrig tilgang i året Omregningsdifferanser 259 (2 558) (975) (35 227) (13 971) (1 285) (53 757) Overføringer (6 150) 0 0 Avgang i året 0 (15 258) (8 641) (14 744) (5 002) (308) (43 953) Akkumulert Avskrivninger Akkumulert Årets avskrivninger Omregningsdifferanser 17 (270) (627) (16 817) (2 994) (5) (20 696) Avgang i året 0 (13 256) (3 923) (9 563) (2 148) 0 (28 890) Akkumulert BOKFØRT VERDI Prosentsats 10% 10-20% 20% 6-33% 2-11% Konsernet har avtaler for leie av maskiner og transportmidler som ikke er balanserført da leieavtalene ikke anses som finansiell leasing. Konsernet har pr avtale om leie av lokaler, maskiner, inventar og biler med en leieperiode for 1-8 år Vesentlige leasing - og leieavtaler spesifiseres i det følgende: Årets leiebeløp Leieperiode Lokaler Maskiner, inventar Årlig leie vedrørende disse driftsmidlene: Deretter Beløp SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER 2001

19 Konsern Bokført goodwill er fordelt på følgende selskaper: Scana Steel Components AB Scana Electronics as Mar-El as 208 Scana Jensen & Rhodèn as 897 Scana Rotator as Scana Värmebehandlingsteknik AB 207 Scana Leshan Machinery Ltd. (2 201) Scana Volda Ltd. 186 Scana Rotator Ltd. (136) Scana Steel Oy 349 Scana Steel Söderfors AB 452 Scana Booforge AB 366 SUM For flere av virksomhetene som er kjøpt er det anvendt avskrivningsplan som er lengre enn fem år grunnet profilen på forventet fremtidig inntjening. NOTE 8 FORSKNING OG UTVIKLING Det er i 2001 medgått MNOK 5,6 til forskning og utvikling. Av dette er MNOK 2,1 balanseført. Det vurderes at den fremtidige inntjening vil dekke de kostnader som er medgått. Konsernets forskning og utvikling er relatert til utvikling av nye produkter innen forretningsområdene Scana Steel, Scana Marine Systems og Andre Investeringer. SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER

20 Konsern Noter til regnskapet NOTE 9 PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER (1.000 kroner) Antall ansatte og pensjonerte omfattet Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger: Diskonteringsfaktor % % Inflasjonsrate % % Forventet avkastning % % Forventet lønnsregulering % % Forventet pensjonsøkning % % Årets netto pensjonskostnader fremkommer som følger: Tilskuddsplaner Nåverdi av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene (1 009) (979) Resultatført virkning av endring i estimater og avvik mellom faktisk og forventet avkastning (88) (337) ÅRETS PENSJONSKOSTNAD INKLUDERT I LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Tidsavgrenset pensjon fremkommer som følger: Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter (15 903) (15 537) Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter (16 309) (9 449) Markedsverdi av pensjonsmidler Forskuddsbetaling vedrørende tilskuddsplaner Ikke resultatført effekt av endrede estimater SUM (7 761) Tidsavgrenset pensjon er i regnskapet klassifisert som: Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Annen langsiktig gjeld Konsernets svenske datterselskaper finansierer vesentlige deler av sine pensjonsordninger via såkalte «multiemployer plans» i forsikringsselskapet SPP. Disse regnskapsføres tilsvarende som tilskuddsplaner. SPP besluttet i 2000 å tilbakeføre deler av sine opparbeidede overskuddsmidler. Nåverdien av gjenværende fremtidige premiereduksjoner er i balansen oppført med totalt mot i NOTE 10 LØNNSKOSTNADER (1.000 kroner) Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikringer Andre lønn- og personalkostnader SUM NOTE 11 KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD (1.000 kroner) Kassekreditt Syndikat lån SUM Ubenyttede kortsiktige trekkrettigheter utgjorde pr på MNOK 77 mot MNOK 65 pr SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER 2001

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER

Årsrapport 2000 SCANA INDUSTRIER Scana Industrier asa Løkkeveien 103B P.O. Box 878 N-4004 Stavanger, Norway Tel: +47 51 86 94 00 Fax: +47 51 89 54 80 E-mail: industrier@scana.no www.scana-industrier.com PRINTERS SCANA INDUSTRIER Årsrapport

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer