Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga"

Transkript

1 Årsrapport 2001

2 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet. Konsern 13 Resultatregnskap. Morselskap 22 Balanse. Morselskap 23 Kontantstrømoppstilling. Morselskap 24 Noter til regnskapet. Morselskap 25 Revisors beretning 31 Aksjer og aksjonærforhold 32 Scana Steel 34 Scana Marine Systems 36 Andre Investeringer 38 Organisasjon 40 Adresser 41 Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

3 Viktige hendelser i 2001 SCANA ROTATOR Scana Rotator ble tildelt to større kontrakter med Kellogg Brown & Root Inc. om levering av komplette kontrollsystemer for brønnhoder samt elektro- og hydrauliske kontrollsystemer for ballast og cargo på to flytende produksjonsskip tilhørende Petrobas i Brasil. Kontraktene utgjør i størrelsesorden USD 10 millioner. Scana Rotator betjener flere av verdens mest krevende kunder som stiller store krav til komponenter og produkter. Selskapets marked er globalt og disse kontraktene er med på å befeste selskapets stilling innen leveranser av kontrollventiler og systemer til et voksende internasjonalt marked for produksjon på store dyp. RESTRUKTURERINGSPROSESSEN Restruktureringsprosessen pågår i tråd med den strategi som ble utarbeidet våren Terrorhandlingene i USA og den økte usikkerhet som følge av disse, førte til at pågående diskusjoner om avhendelse av selskaper ble noe utsatt. Se eget punkt «salg av selskaper/eiendeler» nedenfor. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak i form av nedbemanning i flere av konsernets enheter. Totalt sett er antall ansatte redusert med 148 personer og da primært i Sverige. Disse tiltakene gir en kostnadsbesparelse på NOK 45 millioner kroner på årsbasis med full effekt fra 4. kvartal I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan for Scana Steel Stavanger som skal gi kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 30 millioner kroner på årsbasis. Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på ca. 75 millioner kroner. Restruktureringsprosessen pågår i tråd med fastlagt strategi, men er noe etter tidsplan. SALG AV SELSKAPER/EIENDELER Som ledd i den pågående restruktureringen har Scana solgt flere enheter i Aksjene i Scana Servoteknikk as og Scana Moland as samt aktivitetene i Scana Armatur as og Scana Godtkjær & Armatur as ble solgt i Videre er flere eiendeler solgt hvor salg av en eiendom på Jørpeland er den viktigste. I januar 2002 ble det inngått intensjonsavtale om salg av aksjene i Scana Rotator as. Salgsavtalen forventes å være ferdigforhandlet i løpet av 1. kvartal Avhendelsene gir Scana konsernet en likviditetstilførsel i størrelsesorden 140 millioner kroner som i stor grad skal benyttes til nedbetaling av konsernets rentebærende gjeld. ENDRINGER I LEDELSE Det er gjennomført en del endringer i selskapets ledelse i løpet av året: Trygg Bugge tiltrådde som ny finansdirektør og Thomas Johanson tiltrådde som ny forretningsområde direktør for Scana Steel Thomas Johanson kjenner Scana godt da han tidligere har arbeidet som adm.dir. for Scana s maskinerings-verksted i Karlskoga frem til mars Jiang Qi ble tilsatt som administrerende direktør for Leshan Scana i september AKSJEKAPITALFORHØYELSE Selskapet gjennomførte en aksjekapitalforhøyelse med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer i juni 2001 som tilførte konsernet 106 millioner kroner i ny aksjekapital før fradrag for emisjonskostnader. Det var nødvendig for selskapet å få ny egenkapital, og emisjonen var en forutsetning for nedennevnte refinansiering. REFINANSIERING Refinansiering av konsernets kortsiktige og langsiktige gjeld ble ferdigforhandlet i 2. kvartal Dette var et viktig element i den pågående restrukturering av konsernet. Avtalen med lånesyndikatet, ledet av DnB, gir Scana Industrier asa finansiering frem til For aktiviteten i Kina sikrer avtalen, med et lånesyndikat bestående av International Finance Corporation, Nordiska Investeringsbanken samt Norfund, finansiering frem til år SCANA INDUSTRIER KONSERN: VIKTIGE HENDELSER I

4 Finansielle nøkkeltall (tall i millioner unntatt pr. aksje) Definisjon Resultater fra virksomheten Driftsinntekter 1 776, , , , , ,0 Driftsresultat (43,1) (176,2) 13,4 146,8 88,6 80,6 Resultat før skatt (72,8) (225,5) (24,3) 113,9 66,1 58,7 Netto resultat (53,8) (161,4) (25,3) 84,4 45,9 43,3 Driftsmargin 1 (2,4%) (10,6%) 0,7% 6,3% 5,3% 5,4% Avkastning på sysselsatt kapital 2 (4,2%) (14,9%) 1,1% 13,3% 10,4% 12,5% Egenkapitalrentabilitet 3 (18,8%) (42,5%) (5,2%) 18,5% 11,5% 11,7% Finansiell stilling Sum eiendeler 1 498, , , , , ,2 Brutto gjeld 4 662,6 712,3 726,0 699,0 504,5 430,0 Likviditet 5 52,0 7,8 62,7 62,3 89,1 101,0 Netto gjeld 6 610,6 704,5 663,3 636,7 415,4 329,0 Egenkapital 7 285,1 285,7 474,0 498,3 415,9 383,9 Gearing 8 2,32 2,49 1,53 1,40 1,21 1,12 Egenkapitalandel 19,0% 18,7% 27,6% 26,8% 29,7% 33,3% Aksjedata Resultat pr. aksje 9 (0,79) (7,59) (1,19) 3,97 2,16 2,04 Kontantstrøm pr. aksje 10 0,10 (1,57) 3,71 8,35 5,51 4,60 Utbytte pr. aksje 0,00 0,00 0,25 1,20 0,80 0,75 Utdelingsforhold 11 0,0% 0,0% (21,0%) 30,2% 37,1% 36,8% Egenkapital pr. aksje 2,68 13,43 22,29 23,43 19,56 18,04 Børskurs pr ,58 6,95 18,50 29,00 39,00 48,00 Børsverdi pr (i tusen) Antall aksjer pr (i tusen) Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) Virkning av endring av regnskapsprinsipper er innarbeidet i finansielle nøkkeltall for 1998 og Tidligere år gjenspeiler gamle regnskapsprinsipper. Definisjoner 1. Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig netto arbeidskapital (dvs. fratrukket rentebærende elementer) pluss gjennomsnittlig anleggsmidler. 3. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig egenkapital. 4. Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld. 5. Inklusive skattetrekkskontoer. 6. Brutto gjeld fratrukket likviditet. 7. Inksklusive minoritetsinteresser. 8. Brutto gjeld dividert på egenkapital. 9. Netto resultat dividert med gjennomsnittlig utestående aksjer. 10. Netto resultat pluss avskrivninger pluss utsatt skatt dividert med gjennomsnittlig antall utestående aksjer. 11. Utbytte pr. aksje dividert med resultat pr. aksje. 12. Scana Industrier ble tatt opp til notering på hovedlisten på Oslo Børs den 4. desember Gjennomsnittlig antall av aksjer vektet med hensyn til dato for innbetaling og dato for konsolidering av overtatt virksomhet. 2 SCANA INDUSTRIER KONSERN: FINANSIELLE NØKKELTALL 2001

5 Din påvirkningsmulighet Er det så lyspunkter i det som føles som en endeløse rekke av dårlig nyheter? Ja - vi har i løpet av året greid å opprettholde en god ordrereserve i de fleste av våre bedrifter, og marginene i ordrereserven er jevnt over stigende. Det som også er gledelig, er at vi selv kan påvirke flere av de ovennevnte faktorer. På flere områder er vi allerede meget dyktige, men dersom vi skal henge med i sterkt konkurranse-utsatte markeder må vi bli enda bedre. Målet vårt er å bli best på utvalgte områder. Skal vi lykkes med det, må hver enkelt medarbeider hele tiden ha høy fokus på sin arbeidsfunksjon og ikke tillate at kvalitetsbrister oppstår. Da vil vi kunne få bukt med, og kontroll over flere større problemområder som de senere år har vært med på å redusere vår lønnsomhet. Med KUNDEN I SENTRUM skal vi i 2002 ha sterk fokus på RETT KVALITET til RETT TID. I Scana er det lov å gjøre feil, men slurv og dårlig håndverk er uakseptabelt. De restruktureringstiltak som har blitt gjennomført i 2001 sliter på kreftene. Det er derfor viktigere enn noen gang å sørge for å holde et godt samarbeidsklima. La oss ikke skylde på hverandre, men selv ta ansvar for å forbedre situasjonen. De tiltak som er gjennomført vil gi et godt grunnlag for en positiv utvikling i årene framover. Våre eiere og långivere har gitt oss nødvendig handlingsrom. Dette er en kraftig tillitserklæring. La oss sammen jobbe for å skape trygge men utfordrende arbeidsplasser i bedrifter som har potensiale til å gi en sunn avkastning. Arbeidskapitalen har vi jobbet mye med i løpet av 2001, men kapitalbindingen er fortsatt alt for høy. Dette kan ledelsen i hvert enkelt selskap, sammen med den enkelte medarbeider, påvirke gjennom kontinuerlig fokus på forhold som gjennomløpstid, lager og kontraktsbetingelser. Scana Industrier har hatt nok et vanskelig år, med store tap i flere av våre enheter. I noen av selskapene har aktiviteten vært bra. Markedet gir fortsatt for lave priser og den pågående restruktureringsprosessen medfører store kvalitets- og produktivitets utfordringer. De svake resultatene har dessverre nødvendiggjort forholdsvis store bemanningsreduksjoner, og flere av våre kollegaer har blitt kastet ut i en usikker hverdag. Basert på de rådende markedsbetingelser, kan jeg i skrivende stund ikke love annet enn at år 2002 etter all sannsynlighet vil bli nok et utfordrende år for Scana Industrier. De tiltak til forbedringer vi i felleskap har igangsatt, vil sammen med hver enkelt medarbeiders innsats, bidra til å få konsernet tilbake til positive resultater og tilfredsstillende inntjening. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver enkel for den arbeidsinnsats som ble vist i året som gikk og samtidig ønske alle lykke til i arbeidet mot felles mål for år Odd Torland Konsernsjef SCANA INDUSTRIER KONSERN: DIREKTØRENS SIDE

6 Konsern Årsberetning for 2001 Driftsinntekter NOK mill Egenkapital NOK mill Scana Industrier er et nordisk industrikonsern med kjernekompetanse innen metallurgi, samt systemer og tjenester til internasjonal verksteds-, skips-, oljeog gassindustri. Scana er en betydelig leverandør av kritiske komponenter og systemer til kunder i utvalgte nisjemarkeder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har operative virksomheter i Norge, Sverige og Kina. GENERELT Scana ønsker i kraft av sin markedsposisjon, teknologi, produksjonsutrustning og kundeorientering å være en betydelig leverandør av industrielle produkter og tjenester til større, globale kunder. Disse kundene representerer de fremste aktører i sine segmenter på global basis, og Scana vil følge de krav og den profesjonalitet som disse kundene stiller til sine underleverandører. Scana har på sikt til hensikt å utvikle seg til et investeringsselskap, og vil i så henseende også kunne ha deleierskap i virksomheter. Konsernets driftsinntekter ble millioner kroner i 2001, en økning på 119 millioner kroner i forhold til året før. Resultat etter skattekostnad og minoritetsinteresser var minus 54 millioner mot minus 161 millioner kroner i Dette utgjør et tap pr. aksje på kr. 0,79 sammenlignet med et tap pr. aksje på kr. 7,59 året før. Den negative utvikling i flere markedssegmenter for konsernets hovedprodukter fortsatte i 2001 og har vært en faktor til det negative driftsresultatet for konsernet. For flere av konsernets virksomheter er det foretatt større bemanningsreduksjoner. Dette sammen med andre igangsatte tiltak vil gi grunnlag for økte marginer fremover. Det forventes at aktiviteten i stålmarkedet vil forbedres mot slutten av år Restruktureringsprosessen pågår i tråd med fastlagt strategi, men er noe etter tidsplan. RESTRUKTURERING Scana har solgt flere enheter i 2001 som et ledd i den pågående restruktureringen. Dette gjelder virksomhetene i Scana Servoteknikk, Scana Moland, Scana Armatur og Scana Godtkjær & Armatur. Videre er flere eiendeler solgt, hvor salg av en eiendom på Jørpeland har vært den vesentligste. I januar 2002 ble det inngått intensjonsavtale om salg av aksjene i Scana Rotator. Salgsavtalen forventes å være ferdigforhandlet i løpet av 1. kvartal Avhendelsene gir Scana konsernet en likviditetstilførsel i størrelsesorden 140 millioner kroner som i stor grad skal benyttes til nedbetaling av konsernets rentebærende gjeld. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak i form av bemanningsreduksjoner i flere av konsernets enheter. Totalt sett vil antall ansatte bli redusert med 148 personer som vil gi en kostnadsbesparelse på 45 millioner kroner på årsbasis med full effekt fra 4. kvartal I tillegg er en handlingsplan utarbeidet for Scana Steel Stavanger som skal gi kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 30 millioner kroner på årsbasis. Samlet vil dette gi kostnadsreduksjoner på ca. 75 millioner kroner. Refinansiering av konsernets rentebærende gjeld ble ferdigforhandlet i 2. kvartal Dette var et viktig element i den pågående restrukturering av konsernet. Avtalen med lånesyndikatet, ledet av DnB, gir Scana Industrier asa finansiering frem til For aktiviteten i Kina 4 SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR 2001

7 Konsern sikrer avtalen, med et lånesyndikat bestående av International Finance Corporation, Nordiska Investeringsbanken samt Norfund, finansiering frem til år I forbindelse med refinansieringen ble konsernets aktiva pantsatt. Det er knyttet finansielle lånevilkår til refinansieringsavtalene. Scana var fortsatt i brudd ved utgangen av året. Scana har en positiv dialog med långiverene. Långiverne har gitt unntak for brudd på finansielle lånevilkår og enkelte lånevilkår er endret. AKSJER OG AKSJONÆRFORHOLD Scana Industrier ble notert på Oslo Børs i Aksjen har i år 2001 hatt en negativ kursutvikling, med en sluttnoteringen den 28. desember 2001 på kr. 0,58 mot kr. 2,95 (justert for emisjon) ved inngangen av året. Styret anser fallet i aksjekursen som utilfredsstillende, og arbeider aktivt sammen med ledelsen for å snu utviklingen. Scana Industrier asa gjennomførte en emisjon i juni 2001 ved å utstede nye aksjer til pålydende kr. 1,25. Etter emisjonen utgjør totale antall aksjer Emisjonen tilførte selskapet i ny aksjekapital før fradrag for emisjonskostnader. Styret vil fremme forslag om at det ikke betales utbytte på bakgrunn av årets svake resultat. Aksjen hadde en omløpshastighet på 0,47 i året som gikk. Det var totalt aksjonærer ved årsskiftet, og 3,3% av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. Selskapets styre hadde ved inngangen av år 2002 en ubenyttet fullmakt til å utstede 4 millioner aksjer uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Med hensyn til aksjer eiet av styrets medlemmer og ledende ansatte vises det til morselskapets regnskap, note 10. RESULTATUTVIKLING Konsernets driftsinntekter ble millioner kroner i år 2001 mot millioner kroner i 2000, en økning på 119 millioner kroner. Konsernets samlede driftsinntekter utenfor Norge utgjorde 78,4%, mens driftsinntekter utenfor Norden var 44,8%. Tilsvarende tall for 2000 var henholdsvis 75,5% og 30,6%. Driftsresultatet i 2001 ble minus 43 millioner kroner mot minus 176 millioner kroner i Driftsresultatet i 2000 ble belastet med 113 millioner kroner for nedskrivninger og avsetninger for restruktureringskostnader. Driftsmarginen ble 2,3% i 2001 mot 10,6% i Netto finansielle kostnader endte på 30 millioner kroner, som er ned fra 49 millioner kroner året før. Endringen fra fjoråret kan i stor grad relateres til resultatført agio gevinst på eksterne valutalån. Av konsernets samlede rentebærende gjeld er 15% rentesikret ved utgangen av året. For ytterligere informasjon vedr. rentesikring se note 18 i konsernregnskapet. Resultat før skattekostnad ble minus 73 millioner kroner, sammenlignet med minus 226 millioner kroner i Resultat etter skatt ble minus 54 millioner kroner, som tilsvarer et tap pr. aksje på kr. 0,79 mot et tap pr. aksje på kr. 7,59 i Kontantstrøm, beregnet som ordinært resultat pluss avskrivninger, utgjorde 10 millioner kroner, eller kr. 0,15 pr aksje. Beregningsgrunnlaget er et gjennomsnittlig antall utestående aksjer på Konsernets ordrereserve utgjorde ved utgangen av året 636 millioner kroner sammenlignet med 611 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. INVESTERINGER, KONTANTSTRØM OG FINANSIERING Brutto investeringer i varige driftsmidler var 43 millioner kroner i Av dette var 11 millioner relatert til investeringer i Kina. Arbeidskapitalen i konsernbalansen, definert som ikke-rentebærende omløpsmidler fratrukket ikke-rentebærende kortsiktig gjeld, ble i 2001 redusert med 50 millioner kroner. Konsernet har gjennom året iverksatt flere tiltak for å redusere arbeidskapitalen. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av året 662 millioner kroner, som er en reduksjon på 50 millioner kroner i forhold til året før. Likvide beholdninger, inklusive udisponerte kommiterte trekkrettigheter, utgjorde 131 millioner kroner pr 31. desember 2001, sammenlignet med 81 millioner kroner året før. Herav inngår pantsatte innskudd og skattetrekkskonti som til sammen utgjør 17 millioner kroner. Egenkapitalen var 285 millioner kroner ved utgangen av året, som er en nedgang på 1 million kroner fra Dette gir en egenkapitalandel på 19% som er uendret fra Den gjennomførte emisjonen tilførte Scana Industrier 101 millioner kroner etter fradrag for emisjonskostnader. Egenkapitalen er også redusert med omregningsdifferanser på 48 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig svekkelsen av den svenske kronen mot den norske. Av konsernets rentebærende gjeld på 662 millioner kroner er 504 millioner kroner en kredittfasilitet med varighet frem til som er stillet i fellesskap av konsernets hovedbank forbindelser. Konsernet var pr. 31. desember 2001 fortsatt i brudd med finansielle lånevilkår i låneavtalene. Långiverene har gitt unntak for brudd på finansielle lånevilkår, og enkelte lånevilkår er endret. Restruktureringsprosessen er avhengig av en tilfredsstillende løpende finansiering. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og at den er lagt til grunn for årsregnskapet. FORRETNINGSOMRÅDENE STEEL Forretningsområdet leverer produkter og komponenter til verksted-, skips- og olje og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk og støperi, samt varmebehandlings- og maskineringsenheter. Virksomhetene innen forretningsområdet kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kunnskap og spesialiserte produksjonsenheter med fleksible produksjonsopplegg. Driftsinntektene i 2001 endte på 984 millioner kroner mot 922 millioner kroner i Driftsresultatet for året Antall ansatte Aksjekurs NOK Kurser er justert for emisjon i SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR

8 Konsern Egenkapital pr. aksje NOK Resultat før skatt NOK mill ble 3 millioner kroner mot et driftsresultat på 23 millioner kroner året før. En gevinst på salg av eiendom på Jørpeland inngår i driftsresultatet for året med 11 millioner kroner. Det er videre avsatt 5 millioner kroner som ekstraordinær kostnad til nedbemanning ved en av enhetene i forretningsområdet. Ordrereserven pr var på 331 millioner sammenlignet med 344 mill for tilsvarende periode i fjor. Lavere aktivitet i flere av forretningsområdets markedssegmenter, samt overgang fra militær til sivil produksjon i maskineringsverkstedet i Karlskoga, har bidratt til lavere marginer. For markedssegmentene offshore og energi er det registrert en positiv utvikling. Styret forventer at de tiltak som er gjennomført etter hvert vil gi grunnlag for bedrede marginer og økt lønnsomhet. Mot slutten av året ble det iverksatt bemanningsreduksjoner ved Scana Steel Söderfors og Scana Steel Components i Sverige. Totalt utgjorde nedbemanningen 75 personer. Dette vil få full effekt i 4. kvartal I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan for Scana Steel Stavanger som skal gi en kostnadsreduksjon på 30 millioner kroner på årsbasis, inkludert en bemanningsreduksjon i størrelsesorden personer. MARINE SYSTEMS Forretningsområdet Marine Systems består av enheter som produserer og leverer vripropeller, reduksjonsgear og ror, samt elektronikk og automasjon. Sammen med Caterpillar har Scana utviklet og introdusert «PROVOC Propulsion Package» og «MPP Propulsion Package», hvor forretningsområdet er ansvarlig for leveranser av propeller, kontrollsystemer og reduksjonsgear. Forretningsområdet hadde i 2001 driftsinntekter på 211 millioner kroner, som er en økning på 13 millioner kroner i forhold til året før ga et driftsunderskudd på 21 millioner kroner mot et driftsunderskudd på 13 millioner kroner i 2000, eksklusiv nedskrivninger. Det er avsatt 6 millioner kroner til garantiforpliktelser i Forretningsområdets driftsresultat er ikke tilfredsstillende. Scana Volda, som representerer den største enheten innen forretningsområdet, har hatt høy aktivitet gjennom året. Imidlertid har utstrakt bruk av underleverandører, lavere produktivitet samt høye kvalitetskostnader påvirket driftsresultatet negativt. Tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomheten i forretningsområdet. Markedet har vært stabilt i 2001, dog med en noe lavere aktivitet mot slutten av året. Det er fortsatt en avventende holdning i skipsbyggingsmarkedet ved inngangen til Ordrereserven utgjorde 92 millioner kroner ved utgangen av året sammenlignet med 106 millioner kroner pr ANDRE INVESTERINGER Forretningsområdet omfatter selskaper som ikke er definert under konsernets hovedsatsingsområder; Scana Steel og Scana Marine Systems. Forretningsområdet består av selskapene Scana Ramnäs, leverandør av ankerkjetting og fortøyningssystemer til borerigger og produksjonsskip, Scana Rotator, produsent og leverandør av kontroll ventiler og kontroll ventil systemer for produksjon av olje og gass på store dyp, Leshan Scana Machinery, kinesisk stålverk samt Scana Skarpenord Rjukan og Scana Skarpenord Langesund, som produserer og leverer avansert utstyr for tankovervåking, ventilstyringssystemer og automasjon til skipsindustrien. Forretningsområdet hadde i 2001 driftsinntekter på 587 millioner kroner sammenlignet med 548 millioner kroner i Driftsresultatet var på minus 3 millioner kroner som er en forbedring på 43 millioner kroner eksklusiv nedskrivninger og tapsavsetninger sammenlignet med år Ordrereserven utgjorde 213 millioner kroner ved utgangen av 2001, en forbedring på 52 millioner kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Den positive utviklingen har sammenheng med at flere av markedene for enhetenes produkter har bedret seg i Det forventes at denne markedsutviklingen vil fortsette utover i Stålverket i Kina bidrar fortsatt negativt, men utviklingen er i tråd med forventingene. Sammenlignet med fjoråret er resultatutviklingen for aktiviteten bedre. Ny adm. dir. tiltrådte i september ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Antall medarbeidere er redusert fra 2517 ved utgangen av 2000 til 2278 ved utgangen av 2001 som en følge av den pågående restruktureringen av konsernet. Reduksjonen i antall medarbeidere skyldes salg av virksomheter og nedbemanning som følge av restruktureringsprosesser i flere av de operative enhetene. Ved utgangen av 2001 var antall ansatte utenfor Norge 1720, en nedgang på 175 fra året før. Av den samlede arbeidstyrken utenfor Norge tilhører 771 aktivitetene i Kina. I restruktureringsprosessen har konsernet samarbeidet med de ansattes organisasjoner. Dialogen mellom ledelse og ansatte har vært konstruktiv. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og bedriftsdemokrati ordningene fungerer etter sin hensikt. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Ved utgangen av 2001 var fraværskade-frekvensen (tapte timer per million arbeidstimer) 15 mot 25 året før. Styret er tilfreds med utviklingen og kontinuerlig fokus på dette området er en meget viktig del av helseog miljø og sikkerhetsarbeidet i konsernet. Sykefraværet for 2001 var på 6,4%, mot 5,7% for Økningen er ikke tilfredsstillende og det er en prioritert oppgave å fokusere på sykefravær og fravær generelt, samt tiltak som kan medvirke til redusert fravær. Konsernets virksomheter anses ikke å påvirke det ytre miljø utover de utslippstillatelser som er gitt av myndighetene. Scana Industrier har som målsetting at konsernet som et minimum skal tilfredsstille konsesjonskrav, samt krav som er nedfelt i myndighetenes lover og forskrifter. Konsernet har overholdt disse kravene i Enheter innen Scana Steel kjøper store mengder skrap for omsmelting, og er dermed en betydelig gjenbruksbedrift. UTSIKTENE FREMOVER Restruktureringsprosessen pågår i tråd med den opprinnelig strategi, men er noe etter tidsplan. Scana har avhendet flere selskaper og aktiviteter i løpet av SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR 2001

9 Sven Eldh Odd Martinsen Frode Alhaug Peter T. Smedvig, Styrets formann som et ledd i restruktureringen. Restruktureringsprosessen vil fortsette også i år Scana konsernet vil i fremtiden fokusere på en videre utvikling av sine kjerneområder Scana Steel og Scana Marine Systems. Sistnevnte vil ha «Propulsion» som hovedsatsingsområde. Styret anser at disse forretningskonseptene er fremtidsrettet og har et betydelig inntjenings- og utviklingspotensiale. Scana Industrier, som konsern, vil utvikle seg mer i retning av et industrielt investeringsselskap. Scana konsernets andre selskaper vil drives videre, men styret er av den oppfatning at disse selskapene kan være bedre tjent med en annen eierstruktur og fokus. Scana Industrier vil derfor jobbe aktivt med å finne nye eierkonstellasjoner og tilhørighet for disse selskapene i tiden som kommer. Dette trenger nødvendigvis ikke bety at Scana Industrier selger seg 100% ut av disse selskapene. Scana Industrier vil, som industrielt investeringsselskap, fortsatt kunne bidra positivt til disse selskapers utvikling, både gjennom markedskunnskap og/eller markedstilgang samt i forhold til selskapenes utvikling og historie. Leshan Scana Machinery og Scana Volda vil fortsatt kreve betydelig ledelsesmessig oppfølging. Styret anser at det vil kunne ta tid før disse selskapene er ferdig restrukturert. Det er styrets oppfatning at mye av den pågående restruktureringsplan vil være gjennomført i løpet av Det er knyttet noe usikkerhet til markedsutviklingen for flere av konsernets produkter innen forretningsområdene Scana Steel og Scana Marine Systems. For markedssegmentene offshore og energi er det registrert en positiv utvikling. Overgangen fra militær til sivil produksjon for maskineringsenheten i Karlskoga vil være en stor utfordring. Større bemanningsreduksjoner og andre tiltak er iverksatt for å skape grunnlag for bedret inntjening fremover. Imidlertid vil disse tiltakene først få full effekt mot slutten av året. Styret forventer således at også 2002 vil bli et vanskelig år. Markedsutviklingen for flere av enhetene innen Andre Investeringer er positiv. Det vil fortsatt være høy fokus på forbedring av driftsmarginer, samt reduksjon av konsernets arbeidskapital og rentebærende gjeld. DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet for konsernet ble et underskudd på 54 millioner kroner, som ga et tap pr aksje på kr. 0,79. Styret anbefaler at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Morselskapet Scana Industrier asa viste et årsunderskudd på kroner. Styret foreslår at underskuddet dekkes via overføring fra overkursfond. Resultat pr. aksje NOK Peter T. Smedvig Styrets formann Stavanger, 21. mars 2002 Odd Martinsen Frode Alhaug Sven Eldh Odd Torland Konsernsjef Kontanstrøm pr. aksje NOK SCANA INDUSTRIER KONSERN: ÅRSBERETNING FOR

10 Konsern Resultatregnskap 2001 (1.000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer (42 805) (47 501) Lønn og sosiale kostnader 9/ Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader 2/3/ SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (43 063) ( ) Finansinntekter og- kostnader 15/18 Renteinntekter Andel resultat tilknyttede selskap (934) 0 0 Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER (29 774) (49 363) (37 761) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD (72 837) ( ) (24 345) Skattekostnad 12 (19 044) (36 004) RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD (53 793) ( ) (30 754) Minoritetsinteresser ÅRSRESULTAT (53 793) ( ) (25 281) RESULTAT PR. AKSJE (0,79) (7,59) (1,19) 8 SCANA INDUSTRIER KONSERN: RESULTATREGNSKAP 2001

11 Konsern Balanse 2001 (1.000 kroner) Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler: Maskiner, inventar, bygninger etc Finansielle anleggsmidler: Aksjer Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL 20 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser: Utsatt skattegjeld Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner 15/ Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Betalbar skatt Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL SCANA INDUSTRIER KONSERN: BALANSE

12 Konsern Kontantstrøm 2001 (1.000 kroner) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad (72 837) ( ) (24 345) Årets betalte skatter (986) (2 804) (21 137) Gevinst/-tap ved salg av anleggsmidler (9 359) (5 694) (37 564) Avskrivninger og nedskrivninger Endring i kundefordringer / forskudd fra kunder Endring i andre kortsiktige fordringer (51 222) Endring i varelager (29 431) (13 807) Endring i leverandørgjeld (76 186) Endring i annen kortsiktig gjeld (30 209) NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Avgang aksjer/langsiktige fordringer Salg av anleggsmidler Investering i aksjer (3 501) 0 0 Valuta omregningsdifferanser (5 610) Investering i anleggsmidler (45 570) (77 208) ( ) Investering i anleggsmidler, kjøp av virksomheter 0 0 (5 091) NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER (13 963) (25 813) (79 461) NETTO KONTANTSTRØM FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER (21 590) (30 429) Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner 0 ( ) (89 738) Netto endring i annen langsiktig gjeld (22 521) (14 318) Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner ( ) Utbetalinger til minoriteter Innbetaling fra aksjekapitalutvidelse Utbetaling av utbytte 0 (5 317) (25 520) NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER (33 354) NETTO KONTANTSTRØM (54 944) 445 Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Likviditetsbeholdning pr. 31. desember ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNINGEN (54 944) 445 Ubenyttede trekkfasiliteter er ikke inkludert i likviditetsbeholdningen. 10 SCANA INDUSTRIER KONSERN: KONTANTSTRØM 2001

13 Konsern Regnskapsprinsipper 2001 Det framlagte konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør en helhet. De viktigste konsoliderings- og regnskapsmessige prinsipper brukt ved utarbeidelsen av årsregnskapet er som følger: KONSOLIDERINGSPRINSIPPER KONSOLIDERTE SELSKAPER I konsernregnskapet inngår morselskapet Scana Industrier asa og de selskaper der Scana Industrier asa, direkte eller indirekte, eier mer enn 50% av aksjene eller gjennom egen avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. De selskap som er med i konsolideringen er listet opp i note 2 til morselskapets regnskap. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Datterselskaper tilkommet gjennom året er i sin helhet medtatt i balansen pr. 31. desember, og resultatet fra kjøpstidspunktet frem til 31. desember er medtatt i resultatregnskapet. ELIMINERING AV AKSJER I DATTERSELSKAPER Aksjer i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Eventuell merverdi henføres til de aktuelle eiendeler og avskrives i takt med disse. Merverdi som ikke kan henføres til eiendeler, oppføres i konsernbalansen som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteresser vises i balansen som en del av egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld (bortsett fra goodwill) vises inklusiv minoritetens andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultat etter skattekostnad. Dette medfører at alle poster i resultatregnskapet vises inklusiv minoritetsinteressenes andel. OMREGNING AV UTENLANDSKE DATTERSELSKAPER Balansepostene for utenlandske datterselskaper er omregnet til norske kroner med kurser pr. 31. desember. Alle poster i resultatregnskapet er omregnet til norske kroner med årets gjennomsnittskurser. Ved konsolidering oppstår omregningsdifferanser som er ført direkte mot egenkapitalen i konsernbalansen. ELIMINERING AV INTERNE TRANSAKSJONER Urealiserte gevinster i varebeholdningene, som skriver seg fra interne leveranser, er eliminert i konsernets varebeholdninger og driftsresultat. Interne utbytter, konsernbidrag, fordringer, gjeld og inntekter og kostnader mellom selskapene er eliminert. REGNSKAPSPRINSIPPER SALGSINNTEKTER Inntekter resultatføres når den er opptjent. For varesalg skjer resultatføring på leveringstidspunktet for varen. For prosjekter med lang tilvirkningstid resultatføres en andel av forventet dekningsbidrag basert på fullføringsgraden. KOSTNADER Utgifter resultatføres i samme periode som den tilhørende inntekt. Eksterne og direkte utgifter til syndikatet og rådgivere i forbindelse med refinansieringen av langsiktige lån blir balanseført og resultatført som finanskostnader over låneperioden. KORTSIKTIGE FORDRINGER OG KORTSIKTIG GJELD. Eiendeler og gjeld knyttet til varekretsløpet klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Øvrige fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter tidspunkt for regnskapsavslutning. EIENDELER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kursene på transaksjonstidspunktet. Konsernets kasse- og bankbeholdninger, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. KUNDEFORDRINGER Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for konstaterte tap og avsetninger til dekning av påregnelige tap. VAREBEHOLDNINGER Varebeholdningene, som består av innkjøpte- og egenproduserte varer, er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost/tilvirkningskost og antatt fremtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. Tilvirkningskost omfatter direkte materialer, energi, direkte lønn og andel av indirekte kostnader inklusive ordinært vedlikehold og avskrivninger. ANLEGGSKONTRAKTER Arbeid under utførelse knyttet til kontrakter til fast pris og med lang tilvirkningstid (anleggskontrakter) er vurdert i henhold til løpende avregningsmetode. Prosjektene blir vurdert til medgåtte prosjektkostnader med tillegg av dekningsbidrag basert på prosjektets fullføringsgrad. Prosjektkostnadene består av direkte kostnader og indirekte kostnader som kan henføres til prosjektaktivitetene. Fullføringsgraden beregnes utfra hva som er mest relevant for den enkelte kontrakt, enten som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad eller anvendt timeforbruk i prosent av totalt forventet timeforbruk. For prosjekter bokføres hele det forventede tapet umiddelbart hvis prosjektet på vurderingstidspunktet vurderes å gå med tap. Opptjente, ikke fakturerte inntekter er medtatt i balansen under andre kortsiktige fordringer. Forskudd vedrørende langsiktige kontrakter er medtatt i balansen under annen kortsiktig gjeld. AKSJER Tilknyttede selskaper er selskaper hvor konsernet har en betydelig innflytelse og eierposisjonen er av langvarig karakter. Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert i henhold til egenkapitalmetoden. Øvrige aksjer er vurdert i henhold til kostmetoden, det vil si til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. SCANA INDUSTRIER KONSERN: REGNSKAPSPRINSIPPER

14 Konsern Regnskapsprinsipper 2001 VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Varige driftsmidler er i balansen oppført til historisk anskaffelseskost og fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Avskrivninger er beregnet lineært av kostpris tillagt oppskrivninger over driftsmidlenes økonomiske levetid. Ved salg av anleggsmidler medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader. IMMATERIELLE EIENDELER Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, balanseføres dersom det er sannsynlig at eiendelen vil gi konsernet fremtidige økonomiske fordeler og anskaffelseskosten for eiendelen kan måles pålitelig. Avskrivninger er beregnet lineært over antatt økonomiske levetid. LEASING Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Konsernet har bare driftsmidler som defineres som operasjonell leasing. SKATTER Skattekostnad i resultatregnskapet utgjør summen av betalbar skatt og utsatt skatt knyttet til årets regnskapsmessige resultat, samt endringer i utsatt skattefordel -/ eller forpliktelse ved endring av skattesatsene. Utsatt skatt i balansen er skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og de henførbare mer- og mindreverdier som oppstår ved konsolidering av datterselskap etter oppkjøpsmetoden. Det er foretatt full avsetning etter gjeldsmetoden uten diskontering. Endringer i pensjonsforpliktelsen som skyldes endrede økonomiske eller aktuarmessige forutsetninger fordeles over den gjennomsnittlige resterende opptjeningsperiode. FINANSIELLE INSTRUMENTER Scana benytter forskjellige finansielle instrumenter i styringen av konsernets valuta- og renteeksponering. Regnskapsmessig behandling følger intensjonene bak inngåelsen av disse kontraktene. Urealiserte gevinster eller tap på valutaterminkontrakter, med sikring som formål, motregnes mot tap eller gevinst på de poster som er valutasikret. Netto urealisert tap knyttet til valutaterminkontrakter som ikke har sikring som formål resultatføres under finansielle kostnader. Effekten av renteinntekter og rentekostnader knyttet til fremtidige renteavtaler, terminkontrakter og renteswapkontrakter, resultatføres over kontraktens løpetid. NÆRSTÅENDE PARTER Konsernet har foretatt transaksjoner med nærstående parter i løpet av siste regnskapsår. Et forhold mellom to parter kan klassifiseres som nærstående dersom en part kan påvirke den annen parts beslutninger. Transaksjoner med nærstående parter foretas normalt på markedsmessige vilkår. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter betalingsmidler (kontanter/bankinnskudd) og kortsiktige plasseringer i verdipapirer (ikke aksjer) med mindre enn 3 måneders løpetid regnet fra anskaffelsestidspunktet. PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Deler av konsernets ansatte er sikret gjennom pensjonsordninger finansiert via forsikringsselskap eller pensjonsordninger finansiert direkte over driften. Pensjonsforpliktelsene vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen beregnet utfra et lineært opptjeningsprinsipp og forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjonsmidler vurderes til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld etter korrigering for estimatavvik. Verdi overfinansierte pensjonsordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i posten lønn og sosiale kostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelser og resultatførte virkninger av estimatendringer. For pensjonsordninger hvor det ytes avtalt innskudd fra arbeidsgiver og hvor pensjonsmidlene forvaltes separat (tilskuddsplaner) inngår tilskuddet i posten lønn og sosiale kostnader. 12 SCANA INDUSTRIER KONSERN: REGNSKAPSPRINSIPPER 2001

15 Konsern Noter til regnskapet NOTE 1 INFORMASJON OM VIRKSOMHETSOMRÅDENE OG GEOGRAFISK FORDELING Gevinst i forbindelse med avhendelse I løpet av året er aksjene i selskapene Scana Servoteknikk og Scana Moland, samt aktivitetene i Scana Armatur og Scana Armatur & Godtkjær solgt. Salgene er gjennomført med en netto salgsgevinst på MNOK 1. Virksomhetsområdene Interne leveranser blir bokført til antatt markedsverdi. Inntekter og kostnader som ikke fordeles til virksomhetsområder og geografiske områder, gjelder hovedsakelig elimineringer mellom virksomhetsområdene og kostnader / inntekter vedrørende konsernledelsen med tilhørende staber og administrasjon. Eiendeler, inkludert i «Øvrige og elimineringer», gjelder hovedsakelig morselskapets eiendeler som består av betalingsmidler, bygninger og tomter SCANA SCANA MARINE ANDRE ØVRIGE OG (tall i millioner) STEEL SYSTEMS INVESTERINGER ELIMINERINGER SUM 1. kvartal Driftsinntekter 276,5 52,1 131,5 (1,2) 458,9 Driftskostnader 259,6 53,0 137,7 4,6 455,0 Avskrivninger 13,2 3,2 7,2 0,1 23,6 Driftsresultat 3,7 (4,1) (13,4) (5,9) (19,6) 2. kvartal Driftsinntekter 254,6 57,9 142,1 (1,9) 452,7 Driftskostnader 236,4 57,7 130,8 5,9 430,7 Avskrivninger 11,4 3,1 6,6 0,1 21,2 Driftsresultat 6,9 (2,9) 4,7 (7,9) 0,8 3. kvartal Driftsinntekter 176,3 53,0 135,9 (1,5) 363,8 Driftskostnader 176,6 52,8 128,6 (0,6) 357,5 Avskrivninger 11,3 3,5 6,3 0,1 21,2 Driftsresultat (11,6) (3,4) 1,0 (0,9) (14,9) 4. kvartal Driftsinntekter 276,2 48,4 177,9 (1,8) 500,7 Driftskostnader 261,5 58,2 167,5 5,1 492,3 Avskrivninger 11,2 0,6 5,7 0,2 17,7 Driftsresultat 3,5 (10,4) 4,8 (7,2) (9,3) 2001 totalt Driftsinntekter 983,7 211,4 587,4 (6,5) 1 776,1 Driftskostnader 934,1 221,7 564,5 15, ,4 Avskrivninger 47,0 10,4 25,9 0,4 83,7 Driftsresultat 2,6 (20,7) (3,0) (21,9) (43,1) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (37,3) 532,8 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 228, ,7 Investeringer i varige driftsmidler 23,7 5,6 16,2 0,1 45,6 SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER

16 Konsern Noter til regnskapet 2000 SCANA SCANA MARINE ANDRE ØVRIGE OG (tall i millioner) STEEL SYSTEMS INVESTERINGER ELIMINERINGER SUM Driftsinntekter 921,9 198,2 547,9 (11,4) 1 656,5 Driftskostnader 852,2 199,1 589,6 26, ,6 Avskrivninger 46,9 16,0 94,0 8,3 165,1 Driftsresultat 22,8 (17,0) (135,6) (46,4) (176,2) Rentefri gjeld 353,8 86,8 129,6 (38,5) 531,6 Eiendeler 842,5 240,0 188,3 258, ,6 Invest. i varige driftsmidler, inkl. omregn.diff. 38,5 8,6 25,3 4,8 77, Driftsinntekter 854,0 212,3 978,9 (16,4) 2 028,9 Driftskostnader 785,1 212,0 923,6 (3,5) 1 917,3 Avskrivninger 41,9 10,0 44,5 1,7 98,2 Driftsresultat 27,0 (9,7) 10,8 (14,7) 13,4 Rentefri gjeld 353,8 92,5 263,2 (186,5) 522,9 Eiendeler 842,5 132,8 471,7 273, ,1 Invest. i varige driftsmidler, inkl. omregn.diff. 42,1 19,1 45,7 70,6 177,5 Geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen av driftsinntektene er basert på det enkelte konsernselskaps lokalisering. (tall i millioner) Norge 714,8 617,1 999,2 Sverige 909,8 854,1 915,8 Danmark 27,5 36,7 40,2 England 15,3 10,8 4,8 Kina 106,7 84,6 86,1 Øvrige og elimineringer 2,0 53,4 (17,9) SUM 1 776, , ,2 Driftsinntekter fordelt på land. Spesifikasjon av driftsinntektene er basert på kundens lokalisering. (tall i millioner) Norge 382,4 405,2 876,4 EU: Storbritannia 144,9 84,5 93,7 Nederland 34,1 29,0 24,8 Tyskland 135,5 85,3 111,8 Frankrike 7,9 14,3 13,9 Danmark 81,6 82,0 90,0 Sverige 474,6 630,7 503,7 Finland 42,0 31,1 32,2 Spania 4,2 14,0 10,5 Italia 12,9 14,4 11,0 Andre EU land 7,0 11,2 11,4 Sum EU 944,8 996,5 903,0 Øvrige Europa: 32,1 22,1 47,7 Utenfor Europa: Nord-Amerika 184,8 50,7 41,9 Asia 197,6 170,4 139,0 Øvrige-Amerika 31,5 5,8 16,5 Australia/New Zealand 2,0 4,5 1,6 Afrika 0,9 1,4 2,1 Sum utenfor Europa416,8 232,8 201,1 SUM DRIFTSINNTEKTER FORDELT PÅ LAND 1 776, , ,2 14 SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER 2001

17 Konsern NOTE 2 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (1.000 kroner) Drift og vedlikehold Fremmedytelser Leiekostnader Honorarer og konsulenttjenester Reise- og markedsføringskostnader Kontor- og administrasjonskostnader Tap på fordringer Tilskudd og offentlig støtte (365) (2 444) (2 412) Andre driftskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE 3 KUNDEFORDRINGER (1.000 kroner) Kundefordringers pålydende Avsetning for tap på fordringer (3 416) (5 543) (6 919) SUM KUNDEFORDRINGER Årets konstaterte tap Tap på fordringer, inklusiv endring i avsetning Tap på fordringer inngår i andre driftskostnader. NOTE 4 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER (1.000 kroner) Opptjente, ikke fakturerte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Fordringer på ansatte Forskuddsbetalt til leverandører Andre kortsiktige fordringer SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Opptjente, ikke fakturerte inntekter vedrører ulike prosjekter som ligger innenfor de tre forretningsområdene. Prosjektene har varierende dekningsgrad. Vektet gjennomsnittlig dekningsgrad for igangværende prosjekter for 2001 var 26%. Tilsvarende tall for 2000 var 21%. NOTE 5 VARELAGER (1.000 kroner) Råvarer Halvfabrikater og varer i arbeid Ferdigvarer SUM SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER

18 Konsern Noter til regnskapet NOTE 6 AKSJER AKSJER I TILKNYTTEDE TOTAL ANTALL BOKFØRT - OG ANDRE SELSKAP AKSJEKAPITAL AKSJER EIET ANDEL VERDI (NOK) Tilknyttede selskap Jørpeland Kraft A/S, Jørpeland Norge NOK % 0 Scana Korea Hydraulic, Pusan Sør Korea KRW % 564 Scana City AS, Stavanger Norge NOK % Andre selskap Industriföreningen ÖVEF SEK % 56 SMUT AB, Degerfors Sverige SEK % 9 Brukskraft SEK % 0 Nya Kohlswa SEK % 180 Andre aksjer 237 SUM AKSJER I TILKNYTTEDE OG ANDRE SELSKAP NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER PATENTER OG BYGG OG FAST LIGNENDE UTVIKLINGS- MASKINER, EIENDOM (1.000 kroner) RETTIGHETER GOODWILL KOSTNADER INVENTAR O.L FOR ØVRIG TOMTER TOTALT Anskaffelseskost Akkumulert Øvrig tilgang i året Omregningsdifferanser 259 (2 558) (975) (35 227) (13 971) (1 285) (53 757) Overføringer (6 150) 0 0 Avgang i året 0 (15 258) (8 641) (14 744) (5 002) (308) (43 953) Akkumulert Avskrivninger Akkumulert Årets avskrivninger Omregningsdifferanser 17 (270) (627) (16 817) (2 994) (5) (20 696) Avgang i året 0 (13 256) (3 923) (9 563) (2 148) 0 (28 890) Akkumulert BOKFØRT VERDI Prosentsats 10% 10-20% 20% 6-33% 2-11% Konsernet har avtaler for leie av maskiner og transportmidler som ikke er balanserført da leieavtalene ikke anses som finansiell leasing. Konsernet har pr avtale om leie av lokaler, maskiner, inventar og biler med en leieperiode for 1-8 år Vesentlige leasing - og leieavtaler spesifiseres i det følgende: Årets leiebeløp Leieperiode Lokaler Maskiner, inventar Årlig leie vedrørende disse driftsmidlene: Deretter Beløp SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER 2001

19 Konsern Bokført goodwill er fordelt på følgende selskaper: Scana Steel Components AB Scana Electronics as Mar-El as 208 Scana Jensen & Rhodèn as 897 Scana Rotator as Scana Värmebehandlingsteknik AB 207 Scana Leshan Machinery Ltd. (2 201) Scana Volda Ltd. 186 Scana Rotator Ltd. (136) Scana Steel Oy 349 Scana Steel Söderfors AB 452 Scana Booforge AB 366 SUM For flere av virksomhetene som er kjøpt er det anvendt avskrivningsplan som er lengre enn fem år grunnet profilen på forventet fremtidig inntjening. NOTE 8 FORSKNING OG UTVIKLING Det er i 2001 medgått MNOK 5,6 til forskning og utvikling. Av dette er MNOK 2,1 balanseført. Det vurderes at den fremtidige inntjening vil dekke de kostnader som er medgått. Konsernets forskning og utvikling er relatert til utvikling av nye produkter innen forretningsområdene Scana Steel, Scana Marine Systems og Andre Investeringer. SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER

20 Konsern Noter til regnskapet NOTE 9 PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER (1.000 kroner) Antall ansatte og pensjonerte omfattet Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger: Diskonteringsfaktor % % Inflasjonsrate % % Forventet avkastning % % Forventet lønnsregulering % % Forventet pensjonsøkning % % Årets netto pensjonskostnader fremkommer som følger: Tilskuddsplaner Nåverdi av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidlene (1 009) (979) Resultatført virkning av endring i estimater og avvik mellom faktisk og forventet avkastning (88) (337) ÅRETS PENSJONSKOSTNAD INKLUDERT I LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Tidsavgrenset pensjon fremkommer som følger: Opptjente forsikrede pensjonsrettigheter (15 903) (15 537) Opptjente ikke forsikrede pensjonsrettigheter (16 309) (9 449) Markedsverdi av pensjonsmidler Forskuddsbetaling vedrørende tilskuddsplaner Ikke resultatført effekt av endrede estimater SUM (7 761) Tidsavgrenset pensjon er i regnskapet klassifisert som: Kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Annen langsiktig gjeld Konsernets svenske datterselskaper finansierer vesentlige deler av sine pensjonsordninger via såkalte «multiemployer plans» i forsikringsselskapet SPP. Disse regnskapsføres tilsvarende som tilskuddsplaner. SPP besluttet i 2000 å tilbakeføre deler av sine opparbeidede overskuddsmidler. Nåverdien av gjenværende fremtidige premiereduksjoner er i balansen oppført med totalt mot i NOTE 10 LØNNSKOSTNADER (1.000 kroner) Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikringer Andre lønn- og personalkostnader SUM NOTE 11 KORTSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD (1.000 kroner) Kassekreditt Syndikat lån SUM Ubenyttede kortsiktige trekkrettigheter utgjorde pr på MNOK 77 mot MNOK 65 pr SCANA INDUSTRIER KONSERN: NOTER 2001

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

INNTJENING/RENTABILITET Netto driftsmargin 2,1% 4,7% 2,5% 1,7% 5,3% Driftsresultat Driftsinntekt

INNTJENING/RENTABILITET Netto driftsmargin 2,1% 4,7% 2,5% 1,7% 5,3% Driftsresultat Driftsinntekt årsregnskap 2001 FINANSIELLE NØKKELTALL MOELVEN INDUSTRIER KONSERNET (Beløp i NOK mill.) 2001 2000 1999 1998 1997 RESULTAT Driftsinntekter 4 517 4 746 3 526 3 027 2 378 Av-/nedskrivning 161 160 110 93

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer.

Om Bravida. Elektro Komplette løsninger for belysning, energiforsyning, varme, alarm og sikkerhetssystemer. Årsrapport 2004 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2004 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisors beretning 36 Bedriftforsamlingens

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS

LEDENDE PÅ VERDENSBASIS ÅRSRAPPORT 2007 jotun globalt LEDENDE PÅ VERDENSBASIS Jotun er ET AV verdens ledende selskaper innen maling og pulverlakker. Vi har 71 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle verdensdeler. I

Detaljer