DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp"

Transkript

1

2 INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV DIABETESFOREBYGGING 24 DiaHelse 25 Designoppdraget 27 Oppgaver 30 Fordypning 34 KONKURRANSEREGLER 34 Konkurransebestemmelser Design og foto av Sletten & Østvold og Ivan Brodey 1

3 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 UTLYSNINGSTEKST 2 3

4 Utlysningstekst OM KONKURRANSEN Norge, et av verdens rikeste land, er også et av landene som bruker flest helsekroner per person. Allikevel ser vi at det finnes et stort potensial i å forbedre mange av våre helsetjenester. Vi blir flere og eldre, får mer komplekse og langvarige sykdomsbilder, mens køene til spesialhelsetjenestene vokser. Men utfordringene helsesektoren står ovenfor er ikke bare samfunnsøkonomiske. Pasientperspektivet i behandlingsforløpene har til nå vært oversett, og tjenester har ofte vært utviklet fra toppen og ned. Et resultat av dette er at forventningene brukere har til offentlige helsetjenester ikke alltid blir oppfylt. Gjennom Samhandlingsreformen 2010 har Helse- og omsorgsdepartementet sett at heller enn å bruke mer penger på helse, kan måten pengene blir brukt på være avgjørende for virkningen av hver krone. Norsk Form mener tjenestedesign har verktøyene og metodene som kan bidra til å løse helsesektorens utfordringer. Ved å benytte brukerinnsikt som drivkraft for innovasjon og tjenesteutvikling, kan pasientopplevelsen forbedres og tjenestekvaliteten heves, for å møte forventningene til helsesektoren. Norsk Form har siden 1994 forberedt og gjennomført Statens designkonkurranse. Konkurransene har hatt ulik tematikk, som «Utstyr til Regjeringskvartalet» (1994), «Utstyr langs vegen» (1996), «Utstyr til skolen» (1997), «Returpunkter for kildesortering» (2001), «Souvenirer» (2005) og «Design og demokrati» (2008). Statens designkonkurranse belyser designutfordringer av betydning for det offentlige Norge og designernes rolle i samfunnet. FREMTIDENS HELSETJENESTER Samhandlingsreformen av 2010 belyser tre overordnede utfordringer: 1. Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester. 2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Norsk Form mener tjenestedesign er et egnet verktøy for å møte disse utfordringene, Design og helse er derfor tema for Statens designkonkurranse Konkurransen skal gjennom prosjektene demonstrere bruk av tjenestedesign og verktøy for brukerdrevet innovasjon. Konkurransen skal: Være med på å bygge ferdigheter for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren. Gi oppmerksomhet og kunnskap om nytteverdien av designmetodikk i offentlig sektor. Demonstrere anskaffelser av kreative tjenester i offentlig sektor. Bringe fram løsninger og tiltak for fremtidens helsetjenester. Legge spesiell vekt på mangfold, deltakelse og tilgjengelighet for alle. Statens designkonkurranse gjennomføres i år som to uavhengige konkurranser for å belyse utfordringer hos to forskjellige tjeneste leverandører. Designere vil konkurrere om to oppdrag i det Norske helsevesenet. Les godt gjennom utlysningsteksten. 4 5

5 Utlysningstekst TJENESTEDESIGN Tjenestedesigneren ser på tjenester fra et brukerperspektiv, regisserer tjenesten for å møte brukerens forventninger og skaper en tilfredsstillende og konsis opplevelse gjennom alle tjenestens kontaktpunkter over tid. Industridesign har tradisjonelt vært drevet av et mål om å utvikle produkter som bedrer folks hverdag og livskvalitet. De siste årene har vi sett en dreining mot en tjenestebasert økonomi som har tatt over for salg og utvikling av produkter. Handels- og næringsindustrien har benyttet designkompetanse i årtier for å oppnå konkurransefortrinn. Tjenestedesign er et tverrfaglig felt som har vokst ut fra industridesigntradisjonen, interaksjonsdesign, HCI, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og tar i bruk designerens verktøy og metoder for å sikre en målrettet og brukerfokusert utvikling av tjenester. Å designe tjenester skiller seg fra produkter, fordi en tjeneste oppstår og designes i øyeblikket den konsumeres, og gjerne i samproduksjon med brukeren. Tjenester oppleves i interaksjonene med tjenestens kontaktpunkter: mennesker, maskiner og produkter som utfører forskjellige funksjoner i tjenesteleveransen. For å gjøre disse opplevelsene og funksjonene så effektive som mulig, er brukerens behov og perspektiv avgjørende. Med det utgangspunktet tar tjenestedesigneren i bruk metoder for å gjøre brukerinnsikt til drivkraft for innovasjon og tjenesteutvikling. Designerens arbeidsmetoder og verktøy gjør at ideer og tjenestekonsepter kan prototypes og simuleres på et tidlig tidspunkt, slik at tjenester kan testes, evalueres og utvikles med lave kostnader før det investeres i ferdige produkter og større systemer. KONKURRANSEFORM Statens designkonkurranse gjennomføres i år som to uavhengige konkurranser. En jury vil avgjøre konkurransene og de best rangerte bidragsyterne vil bli invitert til å delta i en forhandlet prosedyre om designtjenester knyttet til gjennomføring av to oppdrag. Hvert av oppdragene har en anslått verdi inntil kr ,- ink.mva. I den første konkurransen inviterer Oslo kommune og Legevakten i Oslo til et prosjekt som skal forbedre ventetiden hos legevakten; se kapittelet «Trygg og informert fra A til Å». I den andre konkurransen inviterer Helsedirektoratet til tjenesteutvikling av et nytt helsetilbud innen diabetesforebygging; se kapitelet «DiaHelse». For å delta i konkurransene, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Konkurransene gjennomføres i samarbeid mellom oppdragsgiverne og Norsk Form. Hvert av oppdragene stiller egne krav til gjennomføring og leveranser som beskrevet i tilhørende kapittel. Felles konkurranseregler for begge konkurransene er beskrevet i kapittelet Konkurransebestemmelser. Begge konkurransene gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser del I og del IV kapittel 23, og gjennomføres som Plan og designkonkurranser. Konkurransene er frivillig kunngjort på den nasjonale databasen Doffin, og Norsk Forms hjemmeside. Les godt gjennom utlysningsteksten. 6 7

6 TIDSLØP UTLYSNING OG PRESENTASJON Konkurransen lyses ut i nasjonale medier, Norsk Forms hjemmesider og Doffin 1. september Norsk Form vil, i samarbeid med British Council, presentere konkurransen september Se programmet på REGISTRERING Konkurransedeltakere anmodes om å registrere seg til konkurransen snarest mulig og senest 20. september Alle deltagende enheter må være registrert, og ha tildelt ett konkurrentnummer for å sende inn bidrag. Registrering gjøres på INNLEVERINGSFRIST Bidrag må være Norsk Form i hende innen 8. oktober 2010 kl Se kapittelet konkurransebestemmelser for detaljer rundt innlevering. SPØRSMÅL Vi ber om at spørsmål til konkurransen stilles innen 24. september EVALUERING Juryeringen vil finne sted oktober KLAGE Eventuelle klager rettes til Norsk Form innen 14 dager etter at juryens beslutning er meddelt deltakerne. INVITASJON TIL FORHANDLET KONKURRANSE Etter endt juryering vil Oppdraggiver for de respektive konkurransene invitere til forhandlet konkurranse om tjenester knyttet til gjennomføring av prosjektet. OPPSTART Det er ønskelig at den forhandlede prosedyre er avsluttet slik at valgte leverandør kan starte oppdraget ultimo 2010 og at det er gjennomført i løpet av Det tas forbehold om forsinkelser i juryeringen som følge av høy konkurransedeltakelse. Det tas også forbehold om endringer i fremdriftsplanen som følge av andre forhold. ROLLEFORDELING Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 Design og helse i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk Form opererer som designfaglig rådgiver gjennom prosjektene. Helsedirektoratet og Oslo kommune er oppdragsgivere i hver sin konkurranse. Eventuelle spørsmål om konkurransen kan rettes per e-post til: innen 24. september UTSENDELSE AV TILDELING Resultatene vil offentliggjøres på Norsk Forms hjemmesider innen 1. november

7 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 OPPDRAG 1 LEGEVAKTEN I OSLO 10 11

8 Legevakten i Oslo DESIGNOPPDRAGET TRYGG OG INFORMERT Oslo kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om tjenestedesignoppdraget «Trygg og informert fra A til Å». Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 del I og del IV kapittel 23. Konkurransen er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og Norsk Forms hjemmeside. Oppdraget skal ta i bruk designmetodikk og prosesser for brukerdrevet innovasjon til å forbedre opplevelsen pasienter har hos Legevakten, fra de blir tatt imot til de får behandling. For å delta i konkurransen, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Legevakten i Oslo har en stadig økende pågang av pasienter, og det er tydelig at oppfattelsen av legevaktens rolle i storbyen er i endring for en voksende del av befolkningen. Oslo er i ferd med å bli et 24-timers samfunn, med en økende andel multikulturelle pasientgrupper, en økende andel levevanerelaterte sykdommer og sist, men ikke minst, «eldrebølgen» med sitt sammensatte sykdomsbilde. Disse faktorene påvirker hvordan Legevaktens tjeneste utøves og opp leves. Ikke overraskende er ventetiden identifisert til å være den delen av legevaktstjenesten hvor pasientenes behov er dårligst ivaretatt i dag. Et medisinsk triage-system danner grunnlaget for Legevaktens rutiner og styrer hvordan pasienter håndteres og prioriteres ved ankomst. Kort sagt gjør systemet at økende alvorlighetsgrad gir høyere prioritering for behandling. Lav alvorlighetsgrad gir lav prioritering. Fordi Legevakten tar imot så mange pasienter i forskjellige tilstander, vil det nødvendigvis oppstå situasjoner med mye venting for de lavest prioriterte pasientene. I dag ser vi at det til tider kan være vanskelig å kunne gi rett informasjon for å skape en trygg og hensynsfull ventetid. «TRYGG OG INFORMERT FRA A TIL Å» I dag holder Legevaktens hovedmottak til i Storgata 40, i Oslo sentrum. Legevakten ligger i en sammensatt bygningsmasse med deler som stammer tilbake til 1800-tallet. Med den økende pasienttilstrømningen og en kompleks romplan, fører dette ofte til uoversiktlige ventesituasjoner for personell, pasienter og pårørende. Dette designoppdraget skal forbedre pasienters opplevelse av å være hos Legevakten før eventuell behandling. Gjennom brukerundersøkelser, idé og konseptutvikling, prototyper og brukertester skal det komme frem tiltak og anbefalinger som hever kvaliteten og helhetsopplevelsen av Legevakten. En ny storbylegevakt er under utredning i Oslo, og det er ønskelig med bedre brukerinnsikt som optimaliserer tjenestereisen når nytt bygg skal planlegges. Arbeidet vil skje i form av en samarbeidsprosess mellom designer og Legevaktens fagmiljø. FORMÅL Prosjektets hovedmål er: Gi pasienter en mer forutsigbar, trygg og tydelig tjenesteopplevelse gjennom bedre situasjonsavklaringer frem til en eventuell behandling. Å skape forståelse og sympati for ventetiden gjennom en formidling av hvordan Legevaktens triage-system fungerer, og hvorfor noen pasienter prioriteres fremfor andre. Det er et klart delmål at prosjektteamet fra Legevakten skal få innsikt i, og lære viktige tjenestedesignmetoder og prosesser gjennom samarbeidet. Gjennom legevaktens deltagelse i prosjektet, skal tilbyder aktivt bidra til at det etableres forståelse for tjenestedesign og kompetanse på prosesser og verktøy for de ansatte som allokeres til prosjektet

9 Legevakten i Oslo OPPGAVER MÅLGRUPPE Alle pasientgrupper og pårørende. Personell og ansatte ved Legevakten. FORUTSETNINGER Prosjektet konsentrer seg omkring pasientopplevelsen i møtet mellom Legevaktens rutiner og systemer og den enkeltes unike opplevelse av egen situasjon og sykdomsbilde. Selv om Legevakten kjenner igjen at pasientens brukerferd i tjenesten starter ved første kontakt (gjerne per telefon), er oppgaven begrenset fra og med det fysiske oppmøtet hos Legevakten og fram til pasienten blir innkalt til undersøkelse og eventuell behandling. Prosjektet tar utgangspunkt i de fysiske rammene Legevakten i Oslo har i dag. Samtidig skal prosjektet være fremtidsrettet og vil kunne definere hvordan tjenesten vil optimaliseres ved planlegging av nytt ankomst- og venteareal ved en storbylegevakt. Prosjektet søker allikevel ikke etter romlige utforminger, arkitektur eller interiørarkitektur. Tjenestetilbudet skal ta hensyn til generelle krav om universell utforming. Norsk Form og Legevakten i Oslo legger personvernmessige og etiske regler til grunn for arbeid som foregår med brukere og pasienter i forbindelse med prosjektet. Videre viser vi til nasjonale regelverk for materiale innhentet fra pasienter. Legevakten i Oslo vil legge til rette for de nødvendige tid- og personellressurser til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. BEDØMMELSESKRITERIER Konkurransen «Trygg og informert» er utformet som en førkommersiell anskaffelse, og vi ber om bidrag der deltakeren besvarer en rekke oppgaver. Oppgavene er utformet for å gi et helhetlig bilde av designerens egnethet, metodikk, verktøy og planutkast for gjennomføring av oppdraget. Det skal ikke leveres ideer eller løsningsforslag til konkurransen, men det er gjort plass for illustrasjoner der det passer. Oppgavene skal beskrives skriftlig. Juryen vil ikke bedømme bidragene etter lavest pris eller vektlegge økonomiske fordeler. Bidraget skal besvare følgende syv oppgaver. Vær nøye med å bruke oppgavenummereringen som referanse, og vær objektiv i beskrivelsene for å sikre anonymiteten i besvarelsen. 1. HVORDAN SER DU PÅ OPPGAVEN, BAKGRUNN OG KONTEKST? Vi vil gjerne få et helhetlig bilde av din forståelse av oppdraget og problemstillingen. Beskriv din forståelse av: Prosjekteiers rolle, situasjon og utfordring Designerens rolle i prosjektet Krav og forutsetninger som du stiller for suksess Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OMFANG Vi ønsker å se hvordan du ser for deg forløpet i oppdraget, hvilke aktiviteter og ressurser du vil bruke. Skissér en disponering av fremdriftsplan med timebudsjett Beskriv aktivitetene og deres formål Beskriv kompetansen i gruppen som er med i oppdraget Vekting av oppgaven er 2/

10 Legevakten i Oslo 3. HVEM ER DU SOM DESIGNER? Vi ønsker et bilde av hvilke aspekter du syntes er viktig i faget og hva som motiverer ditt arbeid. Maks. 200 ord. Maks. en illustrasjon. Vekting av oppgaven er 1/ HVORDAN VIL DU OVERFØRE FERDIGHETER INN I HELSESEKTOREN? Her ønsker vi å vite hvordan resultater, erfaringer og tilegnet kunnskap vil kunne bli overført til andre aktører i helsesektoren. Kunnskapsoverføring Metodeoverføring Vekting av oppgaven er 2/ HVORDAN VIL DU GJENNOMFØRE PROSJEKTET? Vi ønsker å tegne et bilde av dine arbeidsmetoder og verktøy. Hvilke utfordringer ser du, og hvilke tiltak vil du gjøre? Hvordan involverer du brukere? Typiske verktøy for testing og prototyper? Hvordan går du fra innsikt til handling? Hvilke teknikker og metoder bruker du? Maks. 400 ord. Maks. tre illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ HVILKE LEVERANSER FORVENTER DU? Vi ønsker en forespeiling av hvilke ambisjoner du har og hvilke mål du ønsker å nå innenfor budsjettet. Hvordan vil prosessen og læringen dokumenteres? Hvordan vil den presenteres? Hva er et godt resultat av oppdraget? Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OPPSUMMER PROSJEKTET VISUELT Vi ønsker en visuell presentasjon av oppdraget, fritt format. Presentasjonen skal ikke forespeile et konsept eller en idé, men være en visuell referanse for bidraget. Vekting av oppgaven er 1/12. BEDØMMELSE OG INNSTILLING Juryen vil vurdere de innkomne, ikke avviste konkurransebidragene på basis av følgende bedømmelseskriterier: Bidragets helhetsbilde Oppdragsforståelse Omfang på bidragets tilbud (program) Egnethet ved prosessen Faglig kompetanse En høy grad av brukermedvirkning i oppdraget er en forutsetning

11 FORDYPNING OM LEGEVAKTEN I OSLO Legevakten skal først å fremst være en beredskapstjeneste som konsentrerer seg om akutte og uventede problemer. Derfor vil man ikke oppmuntre besøk av de som bare er lettere syke og med fordel kan vente eller oppsøke fastlege neste dag. Dens retningslinje er allikevel å ikke avvise noen. Dette kan gi en forståelse av tjenesten som et lav terskelhelsetilbud til alle, og føre til stor pågang av pasienter. Legevakten er i et dilemma, som ofte fører til en uheldig dobbeltkommunikasjon og lange ventetider for de som ikke har akutt behov for hjelp. HOVEDMÅL Legevaktens hovedmål er å sørge for at befolkningen i Oslo til enhver tid har tilgang til nødvendig akutt helse- og sosialhjelp. FORMÅL Legevakten skal tilby nødvendig helsehjelp, sosialfaglig bistand samt pleie- og omsorgstjenester til personer som har et akutt hjelpebehov og som oppholder seg i Oslo. Legevakten skal fungere som et døgnåpent sikkerhetsnett for befolkningen, i samarbeid med kommunens øvrige helse- og sosialtjenester. Legevaktens primæroppgave er å motta, vurdere og sørge for nødvendig akutthjelp, eventuelt ved å henvise til annen instans ved behov. Legevakten gir dette tilbudet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål, som har ansvar for skadebehandling, psykiatrisk legevakt og prehospitale tjenester i egne poliklinikker i Legevaktens lokaler. Legevakten har en koordinerende rolle i det samlede akutthjelptilbudet i Oslo kommune og en sentral rolle i kommunens helseberedskap. Dersom det er nødvendig i en akuttsituasjon utenom arbeidstid, skal Legevakten ivareta oppgaver som etter loven er lagt til kommuneoverlegen. Legevakten har en sentral rolle i Oslo kommunes helseog katastrofeberedskap. VISJON OG VERDIGRUNNLAG «Legevakten. Ditt sikkerhetsnett alltid.» Alle mennesker er likeverdige uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk opprinnelse og nasjonal tilhørighet. Arbeidet ved Legevakten baseres på Oslo kommunes kjerneverdier, brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt. Med brukerorientering mener Legevakten i Oslo: Vi ser, lytter og viser empatisk atferd Vi gir brukerne informasjon, veiledning og behandling Vi gir et helhetlig og tverrfaglig tilbud til brukerne Vi yter tjenester av høy faglig kvalitet TALL OG FAKTA Det er ca oppringinger til Legevakten i Oslo pr. år. Dette fører til rundt tiltak. Det gjøres cirka konsultasjoner ved Legevakten i Oslo pr. år De største pasientgruppene er barn, kronisk syke med hjerte og lungesykdom, skader, psykiske problemer eller rusmisbrukere. UNDERLAGSDOKUMENTER Regjeringens handlingsplan for universell utforming: (www.regjeringen.no) BEFARING Det vil være befaring hos Legevakten i september Se for detaljer og påmelding til befaringen

12 Legevakten i Oslo JURYSAMMENSETNING Jonathan Romm Prorektor ved AHO. Oppnevnt av AHO. Anders Wege Rådgiver i Kunnskapssenteret. Oppnevnt av Helsedirektoratet. Leif Verdu-Isachsen Fagsjef i Norsk Form. Oppnevnt av Norsk Form. Harald Vallgårda Oppnevnt av Legevakten i Oslo. Juryens sekretær Gunnar Bothner-By, Norsk Form. OPPDRAGSGIVER ARRANGØR Konkurransens oppdragsgiver er Oslo kommune. Konkurransen gjennomføres i samarbeide med Norsk Form og inngår i Statens designkonkurranse 2010 Design og helse. Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 og opererer som en designfaglig rådgiver i konkurransen Trygg og informerte fra A til Å. VIDEREFØRING ETTER PLAN OG DESIGNKONKURRANSEN Oslo kommune har til hensikt å invitere konkurransedeltakere som har levert de best rangerte bidragene i designkonkurransen til forhandlinger med sikte på inngåelse av kontrakt om leveranser av designog konsulenttjenester, knyttet til gjennomføring av prosjektet. Denne anskaffelsen har en anslått verdi på kr inkl. mva. Legevakten i Oslo vil legge til rette de nødvendige tids- og personell ressursene ved gjennomføringen. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. SKISSERING AV FORHANDLINGSPROSEDYRE Etter avsluttet plan- og designkonkurranse, har Oslo kommune til hensikt å avholde en konkurranse med forhandling om levering av designtjenester knyttet til gjennomføring av det aktuelle prosjektet. De best rangerte bidragene blir invitert til å delta. Invitasjonen vil inneholde en nærmere beskrivelse av anskaffelsen samt de krav som vil bli stilt til leveransen, tilbyders kvalifikasjoner og angivelse av hvilke forhold ved tilbudet det vil bli lagt vekt på ved tildeling av kontrakt. Tilbyders bidrag innlevert i forbindelse med plan- og design konkurransen betraktes som en del av tilbudet

13 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 OPPDRAG 2 KULTURSENSITIV DIABETESFOREBYGGING 22 23

14 Kultursensitiv diabetesforebygging DESIGNOPPDRAGET DIAHELSE Helsedirektoratet inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om tjenestedesignoppdraget «DiaHelse». Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 del I og del IV kapittel 23. Konkurransen er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og Norsk Forms hjemmeside. Oppdraget inngår i utviklingen av et nytt tjenestetilbud for Drammen kommune og Sykehuset Buskerud, og skal ta i bruk metodikk og verktøy for brukerfokusert design. For å delta i konkurransen, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Vi ser en stadig økning i levevanerelaterte sykdommer i Norge. Endring i kosthold og lavere fysisk aktivitet i hverdagen er beviselige årsaker til økt fedme og prevalens av diabetes eller nedsatt glukosetoleranse i den norske befolkningen. I samhandlingsreformen, er forebygging istedenfor reparasjon som strategi, et av hovedpunktene for å senke pasienttilstrømningen i fremtiden. Nettopp forebygging av type 2-diabetes er fremhevet som en av de store utfordringene folkehelsen står overfor i dag. I Norge er en av grunnpilarene for helsetjenesten et likeverdig helsetilbud, uavhengig av bakgrunn og etnisitet. Likevel ser vi at mange ikke får det tilbudet de har behov for, ofte på grunn av kulturforskjeller og språk-vansker. Dette er en medvirkende årsak til økende ulikhet i helsetilstanden i befolkningen. Særlig er det registrert en økt hyppighet av diabetes blant kvinner med bakgrunn fra Sør-Asia. Det er fortsatt usikkerhet rundt årsakene til at dette forekommer, men endringer i levevaner og genetikk er pekepinner. Foruten at sykdommen har en påvirkning på kvinner, vet vi at det er mor som står for matlagingen i familien og en positiv endring av hennes levevaner vil ha stor betydning for hele familien og særlig for barna. OPPDRAGET «DIAHELSE» Økt fysisk aktivitet og endringer i kosthold er effektive midler i forebyggingen av senskader ved diabetes og glukoseintoleranse. Dette designoppdraget skal inngå i utviklingen av et nytt helsetilbud for kvinner med ikke-vestlig bakgrunn og med utviklet type 2-diabetes eller nedsatt glukosetoleranse. Tilbudet skal bruke fysisk aktivitet, mestringsopplevelse, kunnskap og aktiv kostholdsrådgivning til levevaneendring og egenomsorg. Designeren skal, i samarbeid med prosjektgruppen «DiaHelse», drive utviklingen av tilbudet gjennom brukerundersøkelser, konseptutvikling og evaluering, prototyper og testing med brukere. Oppdraget har en viktig rolle i Helse- og omsorgsdepartementets forebyggingstrategi, og vil kunne påvirke og spille inn til andre helsetjenester. DiaHelse er et samarbeid mellom Drammen kommune ved Fysioteket, fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen og Sykehuset Buskerud ved Lærings- og mestringssenteret. Arbeidet vil skje i form av en samarbeidsprosess mellom designer og fagmiljøet i DiaHelse. MÅL Formålet til prosjektet DiaHelse er å forebygge type-2 diabetes og senskader av denne ved å påvirke hele familien til endrede levevaner. Prosjektets mål er å skape et tilbud hvor ulike faggrupper og helseaktører samarbeider for å forebygge senskader som kan følge av type 2-diabetes blant kvinner med sørasiatisk bakgrunn: gjennom mestring, fysisk aktivitet og økt forståelse av kosthold. Designoppdraget skal benytte designmetodikk og designerens verktøy til å utvikle tilbud som når deltakere på tvers av kultur, språk og etnistitet. Det er et klart delmål at prosjektteamet fra Fysioteket i Drammen og Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Buskerud skal få innsikt i, og lære viktige tjenestedesignmetoder og prosesser gjennom samarbeidet

15 Kultursensitiv diabetesforebygging OPPGAVER OVERORDNEDE FORUTSETNINGER Tjenesteutviklingen inngår i samhandlingsprosjektet DiaHelse, og er konsentrert rundt frisklivstilbudet i Drammen: Fysioteket. Tjenestetilbudet tar utgangspunkt i den helsefaglige kompetansen som ligger i prosjektet. Oppdraget skal resultere i løsninger og tiltak som ligger innenfor økonomiske rammer som tilsvarer dagens budsjett. Selv om tilbudet som utvikles vil være tilpasset den spesifikke målgruppen i prosjektet, skal tiltak og metoder være skalerbare og treffe en mer generell målgruppe. Kunnskap, verktøy og metoder som kommer frem av prosjektet skal også overføres til andre helsetjenester i Norge. Tjenestetilbudet skal ta hensyn til generelle krav om universell utforming. Prosjektet har oppstart i januar Norsk Form legger personvernmessige og etiske regler til grunn for arbeid som foregår med brukere og pasienter i forbindelse med prosjektet. Videre viser vi til nasjonale regelverk for materiale innhentet fra pasienter. Designeren er pålagt å sette seg inn i dette. Drammen kommune og Sykehuset Buskerud legge til rette for de nødvendige tid- og personellressurser til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. MÅLGRUPPE Kvinner med bakgrunn fra ikke-vestlige innvandringsgrupper og spesielt Sør-Asiatiske land. Deres familie og nærmiljø. Helsepersonell. DiaHelse er utformet som en anskaffelse, og vi ber om bidrag der deltakere besvarer en rekke oppgaver. Oppgavene er utformet for å gi et helhetlig bilde av deres egnethet som designere, metodikk, verktøy og planerutkast for gjennomføring av oppdraget. Det skal ikke leveres ideer eller løsningsforslag til konkurransen, men det er anledning å bruke illustrasjoner der det passer. Oppgavene skal beskrives skriftlig. Juryen vil ikke bedømme bidragene etter lavest pris eller vektlegge økonomiske fordeler. Bidraget skal besvare følgende seks oppgaver. Vær nøye med å bruke oppgavenummereringen som referanse, og vær objektiv i beskrivelsene for å sikre anonymiteten i besvarelsen. 1. HVORDAN SER DU PÅ OPPGAVEN, BAKGRUNN OG KONTEKST? Vi vil gjerne få et helhetlig bilde av deres forståelse av oppdraget og problemstillingen. Hva er prosjekteiers rolle, situasjon og utfordring? Hvor er deres rolle i prosjektet? Hvilke utfordringer ser dere? Hvilke krav og forutsetninger stiller dere for suksess? Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OMFANG Vi ønsker å se hvordan dere ser for dere forløpet i oppdraget, hvilke aktiviteter og ressurser dere vil bruke. Skissér en disponering av fremdriftsplan med timebudsjett. Beskriv hvilke hovedaktiviteter dere ser for dere. Beskriv kompetansen i gruppen som er med i oppdraget. Vekting av oppgaven er 2/

16 Kultursensitiv diabetesforebygging 3. HVEM ER DU SOM DESIGNER? Vi ønsker å få et bilde av hvilke aspekter dere syntes er viktig i faget og hva som motiverer deres arbeid. Maks. 200 ord. Maks. en illustrasjon. Vekting av oppgaven er 1/ OPPSUMMER PROSJEKTET VISUELT Vi ønsker en visuell presentasjon av oppdraget, fritt format. Presentasjonen skal ikke forespeile et konsept eller en idé, men være en visuell referanse for bidraget. Vekting av oppgaven er 1/ HVORDAN VIL DU GJENNOMFØRE PROSJEKTET? Vi ønsker å tegne et bilde av dine arbeidsmetoder og verktøy. Hvordan vil dere involvere brukere? Hvilke type prototyper og hva slags testing vil dere gjennomføre? Hvordan går dere fra innsikt til handling? Hvilke metoder bruker dere? Maks. 400 ord. Maks. tre illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/10. BEDØMMELSE OG INNSTILLING Juryen vil vurdere de innkomne, ikke avviste konkurransebidragene på basis av følgende bedømmelseskriterier: Bidragets Kvalitet Oppdragsforståelse Omfang på bidragets tilbud (program) Egnethet ved prosessen Faglig kompetanse En høy grad av brukermedvirkning i oppdraget er en forutsetning. 5. HVILKE LEVERANSER FORVENTER DU? Vi ønsker en forespeiling av hvilke ambisjoner dere har og hvilke mål dere ønsker å nå. Hvordan vil prosessen og læringen dokumenteres? Hvordan vil den presenteres? Hva er et godt resultat av oppdraget? Hvordan vil du overføre ferdigheter og metoder inn i prosjektet? Hvordan vil dere overføre kunnskap og metoder til aktuelle tjenesteytere? Maks. 400 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/

17 FORDYPNING TYPE 2-DIABETES Undersøkelser viser at diabetes oppstår betydelig hyppigere blant personer med avstamning fra Sør-Asia enn i resten av befolkningen. Mens forekomsten i befolkningen som helhet var ca 4 prosent, var forekomsten 11 prosent blant migranter fra Sri Lanka og 8 prosent blant migranter fra Pakistan. Kvinner har oftere diabetes enn menn. Forekomsten av diabetes hos kvinner med innvandrerbakgrunn er langt høyere enn hos etnisk norske kvinner. Forskjellene er fortsatt betydelige, selv etter korrigering for fysisk aktivitet, utdannelse, høyde og fertilitet. Vanlige forklaringer på denne overhyppigheten er at genetisk disposisjon er av betydning, i tillegg til levevanefaktorer som kosthold. Type 2-diabetes er assosiert med forekomsten av metabolsk syndrom, en tilstand som ifølge WHOs definisjon innebærer overvekt, forstyrrelse av glukosemetabolismen, dyslipedemi og hypertensjon. Åtti prosent av personer i industrialiserte land med type 2-diabetes fyller kriteriene for metabolsk syndrom. I Norge er forekomsten av symptomer på metabolsk syndrom høyest blant personer med bakgrunn fra Sri Lanka og Pakistan. Disse personene skåret høyt på risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt lipidnivå, lavt HDLkolesterol og abdominal fedme. Aller høyest skåret kvinnene. Metabolsk syndrom er en såkalt levevanerelatert sykdom som kan forhindres og kureres ved endret levevane. Risiko for metabolsk syndrom kan påvirkes av endringer i livssituasjonen, som for eksempel fødsel, familieetablering, dødsfall i familien eller flytting. I tillegg er levevaner knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og røyking av avgjørende betydning. Omlegging av levevaner kan forebygge og begrense syndromet. Når endringer i livssituasjonen blir for omfattende og overveldende, kan folk oppleve stor maktesløshet og bli syke. Slike endringer i livssituasjonen møter innvandrerbefolkningen ofte, og igjen er det kvinnene som er mest utsatt. Flere studier viser at det er vanskelig å trekke entydige slutninger om sammenhenger mellom diabetes, genetiske faktorer, sosiokulturelle forhold, akkulturasjonsproblematikk, levevanefaktorer og sosialøkonomiske faktorer. Sannsynligvis virker en rekke slike faktorer sammen i et komplekst samspill, og det er grunn til å anta at både genetisk disposisjon, levevane (inkludert soleksponering), kjønnsrollemønster og sosiale normer for utseende, oppførsel og deltakelse spiller viktige roller. Det er med andre ord ikke bare snakk om levevaner, men om «sosiale livsstilsdeterminanter». I innvandrerbefolkningen, og da spesielt i den sørasiatiske populasjonen, er omfanget av type 2-diabetes såpass stort (over 50 prosent av kvinner over 50 år er rammet og ca. 30 prosent av menn i samme aldersgruppe) at det berettiger omfattende tiltak. For å få et likeverdig helsetjenestetilbud til denne befolkningsgruppen, bør screening og aktivt forebyggende tiltak vurderes (Helsedirektoratet, Migrasjon og helse - utfordringer og utviklingstrekk, mai 2009). FRISKLIVSTILBUDET Frisklivstilbudet er en respons til Samhandlingsreformen 2010 (St. meld. nr. 47 ( )), der det fremgår et behov for å satse på lavterskel, forebyggende helsearbeid i kommunene. Helsetjenesten skal dreies mot tidlig intervensjon og forebygging, for å møte de ufordringene vi står overfor, der det kommer flere eldre, og mer komplekse sykdomsbilder. Frisklivstilbudets verktøy skal forebygge sykdom gjennom aktiviteter, mestringsfølelse og kostholdsrådgivning, som skal føre til varig endring av levevaner i hverdagen. Frisklivssentralene er lokale kompetansesentre for oppfølging av personer med helsemessig behov for å endre levevaner. Tverrfaglige team gir individuelt tilpasset tilbud til utsatte grupper og motivasjon til endring av levevaner. Ved å være et lavterskeltilbud, skal frisklivssentralene være med på å redusere sosiale ulikheter i helse, og forskjeller i helseatferd og negativ utvikling av kroniske sykdommer som kan relateres til de aktuelle levevanene

18 Kultursensitiv diabetesforebygging UNDERLAGSDOKUMENTER Aktivitetshåndboken, med et kapittel om fysisk aktivitet og diabetes: (www.helsedirektoratet.no) Grønn resept: Lågterskelmodellar for endring av levevanar: (www.helsedirektoratet.no) Rapporten Migrasjon og helse - Utfordringer og utviklingstrekk: (www.helsedirektoratet.no) Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES - Forebygging, diagnostikk og behandling: (www.helsedirektoratet.no) Mat, bevegelse, trivsel - et bedre liv med diabetes: (www.helsedirektoratet.no) Regjeringens handlingsplan for universell utforming: (www.regjeringen.no) BEFARING Det vil være en befaring i Drammen kommune onsdag 15. september Se norskform.no/design-og-helse for detaljer og påmelding til befaringen. JURYSAMMENSETNING Jonathan Romm Prorektor ved AHO, Oppnevnt av AHO. Anders Vege Seksjonsleder i Kunnskapssenteret. Oppnevnt av Helsedirektoratet. Leif Verdu-Isachsen Fagsjef i Norsk Form. Oppnevnt av Norsk Form. Kari Jokstad Sjeffysioterapeut i Drammen kommune. Oppnevnt av prosjektgruppa DiaHelse. Bernadette Kumar Saksbehandler, forebyggende helsetjenester i Helsedirektoratet. Juryens sekretær Gunnar Bothner-By, prosjektleder, Norsk Form. VIDEREFØRING ETTER PLAN OG DESIGNKONKURRANSEN Helsedirektoratet har til hensikt å invitere konkurransedeltakere som har levert de best rangerte bidragene i designkonkurransen til forhandlinger med sikte på inngåelse av kontrakt om leveranser av design- og konsulenttjenester, knyttet til gjennomføringen. Denne anskaffelsen har en anslått verdi på kr inkl. mva. Drammen kommune og Sykehuset i Buskerud vil legge til rette de nødvendige tids- og personell ressursene til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. SKISSERING AV FORHANDLINGSPROSEDYRE Etter avsluttet plan- og designkonkurranse, har Helsedirektoratet til hensikt å avholde en konkurranse med forhandling om levering av designtjenester knyttet til gjennomføring av det aktuelle prosjektet. De best rangerte bidragene blir invitert til å delta. Invitasjonen vil inneholde en nærmere beskrivelse av anskaffelsen samt de krav som vil bli stilt til leveransen, tilbyders kvalifikasjoner og angivelse av hvilke forhold ved tilbudet det vil bli lagt vekt på ved tildeling av kontrakt. Tilbyders bidrag innlevert i forbindelse med plan og design konkurransen betraktes som en del av tilbudet. OPPDRAGSGIVER ARRANGØR Konkurransens oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Konkurransen gjennomføres i samarbeide med Norsk Form og inngår i Statens designkonkurranse 2010 Design og helse. Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 og opererer som en designfaglig rådgiver i konkurransen DiaHelse 32 33

19 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 KONKURRANSEREGLER 34 35

20 Konkurranseregler KONKURRANSEBESTEMMELSER Felles konkurransebestemmelse for «DiaHelse» og «Trygg og informert fra A til Å». KONKURRANSEFORM Konkurransene gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift om offentlig anskaffelser del I og del IV kapittel 23. Konkurransene gjennomføres som Plan og designkonkurranser. Konkurransene er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og på Norsk Forms hjemmeside. OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV TIL DELTAKEREN Deltakeren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetalinger og merverdiinnbetaling. Deltakeren skal fremlegge skatteattest og merverdiavgiftsattest. En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreveren der hvor deltakeren har sitt hovedkontor. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Deltakeren skal ha et fungerende HMS system og skal fremlegge HMS-egenerklæring, se bilag. KVALIFIKASJONSKRAV Deltakerens faglige og tekniske kvalifikasjoner: Konkurransene er åpne for profesjonelle designere. Deltakeren skal ha faglig bakgrunn fra industridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign og erfaring innen brukerdrevet design fra minst 3 oppdrag. Deltakeren skal dokumentere sine kvalifikasjoner ved å vedlegge en liste over de viktigste leveransene de siste 3 år. Det oppfordres til å lage deltakerteam med tverrfaglig kompetanse, men det stilles ikke krav om dette. REGISTRERING Registrering gjøres på Registreringen bekreftes med utsendelse av ett konkurrentnummer innen (2) arbeidsdager. Det gis ikke anledning til å sende inn bidrag uten konkurrentnummer. Deltakere anmodes om å melde seg på konkurransen innen 20. september Deltakerens økonomiske og finansielle stilling: Deltakeren skal ha økonomisk gjennomføringsevne og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Deltakeren skal fremlegge siste års godkjente årsregnskap inklusive styrets årsberetning og revisorerklæring. Dersom deltaker av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Visuell profil for det nye Miljødirektoratet Frist: 10.12.2012 kl. 14.00 Innhold 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.00 Konkurranseinnbydelse Direktoratet for byggkvalitet, heretter

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Driftsløsning for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Saksnr. 01/2010/HN Frist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Begrenset anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for ombygging av NHH sitt bibliotek Innleveringsfrist forespørsel: 17. januar 2011, kl. 14.00 Innhold 1 Innledning... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 1. mars Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del II for. anskaffelse av leveranser til:

Konkurransegrunnlag. 1. mars Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del II for. anskaffelse av leveranser til: Konkurransegrunnlag 1. mars 2010 Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og del II for anskaffelse av leveranser til: Editerings- og publiseringsmiljø for web og print For levering til Statens

Detaljer

Lederutviklingsprogram

Lederutviklingsprogram Til tilbydere Deres referanse Vår referanse Dato 27.05.2008 Lederutviklingsprogram Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling (2-trinns) (FOA [2008] Del II) Sak 2007/00449 KRIPOS Den nasjonale

Detaljer

Statusrapport DiaHelse 1

Statusrapport DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN STATUSRAPPORT pr 1.11.2010 Statusrapport DiaHelse 1 Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen Prosjektleder

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Anskaffelsesgjenstand:

Anskaffelsesgjenstand: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Til tilbydere: Anskaffelsesgjenstand: Utrednings- og forskningsprosjekt om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag- og forskningsfelt. Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Heis og velferd» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Heis og velferd» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Anskaffelsen

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget...3 1.1. Oppdragsgiver...3 1.2. Nærmere om oppdraget...3 1.3. Anskaffelsens omfang...3 2. Administrasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune

Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Undersøkelse om kjøp av helsetjenester i Grimstad kommune Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/24 Side 1 av 6 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer:

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av konsulenttjenester til utredning av fremtidig skolestruktur i Eidsberg. For levering til Eidsberg kommune Saksnummer: 14/280 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

Anskaffelse 12/4429. Innbydelse til. Konkurranse med forhandling

Anskaffelse 12/4429. Innbydelse til. Konkurranse med forhandling Innbydelse til Konkurranse med forhandling Kioskløsning til Lørenskog kino SENTRALADMINISTRASJONEN Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA.

TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER EKSKL. MVA. TILBUDSINNBYDELSE FOR ANSKAFFELSER UNDER KRONER 500 000 EKSKL. MVA. Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten inviterer til deltagelse i konkurranse om anskaffelse av: 168/2013 Biokontor med serviceavtale.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE. Anskaffelser under kr eks mva

TILBUDSINNBYDELSE. Anskaffelser under kr eks mva Oslo kommune Plan- og bygningsetaten TILBUDSINNBYDELSE Anskaffelser under kr 500 000 eks mva 1. Invitasjon til konkurranse Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling (heretter oppdragsgiver)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD

LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD INVITASJON TIL DELTAGELSE I KONKURRANSE OM LEVERING AV UTSMYKNING AV AKUTTBYGG SANDERUD KVALIFIKASJONSGRUNNLAG SAK NR. 2009002264 Grunnlag for prekvalifisering i sak nr 200902264 Utsmykning av Akuttbygg

Detaljer

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr.

DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret. DSB Konkurransegrunnlag nr. Side 1 av 7 DSB konkurranse nr 2010/180: Anskaffelse av web-applikasjon for elektronisk innsatsrapportering i Sivilforsvaret Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Generell beskrivelse... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale på omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale på omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av rammeavtale på omsorgstilbud 1 1. Oppdraget...3 1.1. Oppdragsgiver...3 1.2. Nærmere om oppdraget...3 1.3. Anskaffelsens omfang...3

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud

Kvalifikasjonsgrunnlag. konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud Kvalifikasjonsgrunnlag konkurranse med forhandling for anskaffelse av omsorgstilbud 1 1. Oppdraget... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Nærmere om oppdraget... 3 1.3. Anskaffelsens omfang... 3 2. Administrasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Funksjonskrav for dimensjonering av ledningsnett for overvann og åpne overvannsanlegg Saksnr. 5013077 Tilbudsfrist:

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Merkantile og særskilte krav til leveransen

Merkantile og særskilte krav til leveransen Merkantile og særskilte krav til leveransen 1. Bakgrunn Denne anskaffelsen gjøres etter gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrakten gjelder kjøp av kommunikasjonstjenester i forbindelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201100451 /JNH 01.04.2011 Evaluering av Nærings- og handelsdepartementets og Kulturdepartementets engasjement

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl.

Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. Konkurransegrunnlag - undersøkelse av bredbåndsdekning og bredbåndskapasitet i Norge Saksnummer: 1501569 Tilbudsfrist: 10.04.2015 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Konkurransegrunnlag Rådgiver for digital formidling og kommunikasjon for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 1 Innledning Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design inviterer til konkurranse

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Administrasjon av opplæringssamlinger 2017 KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/26 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Om avtalen... 3 2.1 Avtalen vil omfatte... 3 2.2 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 3 Om konkurransen... 3 3.1 Prosedyre... 3 3.1.1 Taushetsplikt...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG KVALIFIKASJONSGRUNNLAG For kjøp av Konsulenttjenester - Informasjonssikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Invitasjon... 3 2 Generell informasjon... 3 3 Innlevering av forespørsel... 3 4 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer