DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp"

Transkript

1

2 INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV DIABETESFOREBYGGING 24 DiaHelse 25 Designoppdraget 27 Oppgaver 30 Fordypning 34 KONKURRANSEREGLER 34 Konkurransebestemmelser Design og foto av Sletten & Østvold og Ivan Brodey 1

3 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 UTLYSNINGSTEKST 2 3

4 Utlysningstekst OM KONKURRANSEN Norge, et av verdens rikeste land, er også et av landene som bruker flest helsekroner per person. Allikevel ser vi at det finnes et stort potensial i å forbedre mange av våre helsetjenester. Vi blir flere og eldre, får mer komplekse og langvarige sykdomsbilder, mens køene til spesialhelsetjenestene vokser. Men utfordringene helsesektoren står ovenfor er ikke bare samfunnsøkonomiske. Pasientperspektivet i behandlingsforløpene har til nå vært oversett, og tjenester har ofte vært utviklet fra toppen og ned. Et resultat av dette er at forventningene brukere har til offentlige helsetjenester ikke alltid blir oppfylt. Gjennom Samhandlingsreformen 2010 har Helse- og omsorgsdepartementet sett at heller enn å bruke mer penger på helse, kan måten pengene blir brukt på være avgjørende for virkningen av hver krone. Norsk Form mener tjenestedesign har verktøyene og metodene som kan bidra til å løse helsesektorens utfordringer. Ved å benytte brukerinnsikt som drivkraft for innovasjon og tjenesteutvikling, kan pasientopplevelsen forbedres og tjenestekvaliteten heves, for å møte forventningene til helsesektoren. Norsk Form har siden 1994 forberedt og gjennomført Statens designkonkurranse. Konkurransene har hatt ulik tematikk, som «Utstyr til Regjeringskvartalet» (1994), «Utstyr langs vegen» (1996), «Utstyr til skolen» (1997), «Returpunkter for kildesortering» (2001), «Souvenirer» (2005) og «Design og demokrati» (2008). Statens designkonkurranse belyser designutfordringer av betydning for det offentlige Norge og designernes rolle i samfunnet. FREMTIDENS HELSETJENESTER Samhandlingsreformen av 2010 belyser tre overordnede utfordringer: 1. Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester. 2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Norsk Form mener tjenestedesign er et egnet verktøy for å møte disse utfordringene, Design og helse er derfor tema for Statens designkonkurranse Konkurransen skal gjennom prosjektene demonstrere bruk av tjenestedesign og verktøy for brukerdrevet innovasjon. Konkurransen skal: Være med på å bygge ferdigheter for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren. Gi oppmerksomhet og kunnskap om nytteverdien av designmetodikk i offentlig sektor. Demonstrere anskaffelser av kreative tjenester i offentlig sektor. Bringe fram løsninger og tiltak for fremtidens helsetjenester. Legge spesiell vekt på mangfold, deltakelse og tilgjengelighet for alle. Statens designkonkurranse gjennomføres i år som to uavhengige konkurranser for å belyse utfordringer hos to forskjellige tjeneste leverandører. Designere vil konkurrere om to oppdrag i det Norske helsevesenet. Les godt gjennom utlysningsteksten. 4 5

5 Utlysningstekst TJENESTEDESIGN Tjenestedesigneren ser på tjenester fra et brukerperspektiv, regisserer tjenesten for å møte brukerens forventninger og skaper en tilfredsstillende og konsis opplevelse gjennom alle tjenestens kontaktpunkter over tid. Industridesign har tradisjonelt vært drevet av et mål om å utvikle produkter som bedrer folks hverdag og livskvalitet. De siste årene har vi sett en dreining mot en tjenestebasert økonomi som har tatt over for salg og utvikling av produkter. Handels- og næringsindustrien har benyttet designkompetanse i årtier for å oppnå konkurransefortrinn. Tjenestedesign er et tverrfaglig felt som har vokst ut fra industridesigntradisjonen, interaksjonsdesign, HCI, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og tar i bruk designerens verktøy og metoder for å sikre en målrettet og brukerfokusert utvikling av tjenester. Å designe tjenester skiller seg fra produkter, fordi en tjeneste oppstår og designes i øyeblikket den konsumeres, og gjerne i samproduksjon med brukeren. Tjenester oppleves i interaksjonene med tjenestens kontaktpunkter: mennesker, maskiner og produkter som utfører forskjellige funksjoner i tjenesteleveransen. For å gjøre disse opplevelsene og funksjonene så effektive som mulig, er brukerens behov og perspektiv avgjørende. Med det utgangspunktet tar tjenestedesigneren i bruk metoder for å gjøre brukerinnsikt til drivkraft for innovasjon og tjenesteutvikling. Designerens arbeidsmetoder og verktøy gjør at ideer og tjenestekonsepter kan prototypes og simuleres på et tidlig tidspunkt, slik at tjenester kan testes, evalueres og utvikles med lave kostnader før det investeres i ferdige produkter og større systemer. KONKURRANSEFORM Statens designkonkurranse gjennomføres i år som to uavhengige konkurranser. En jury vil avgjøre konkurransene og de best rangerte bidragsyterne vil bli invitert til å delta i en forhandlet prosedyre om designtjenester knyttet til gjennomføring av to oppdrag. Hvert av oppdragene har en anslått verdi inntil kr ,- ink.mva. I den første konkurransen inviterer Oslo kommune og Legevakten i Oslo til et prosjekt som skal forbedre ventetiden hos legevakten; se kapittelet «Trygg og informert fra A til Å». I den andre konkurransen inviterer Helsedirektoratet til tjenesteutvikling av et nytt helsetilbud innen diabetesforebygging; se kapitelet «DiaHelse». For å delta i konkurransene, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Konkurransene gjennomføres i samarbeid mellom oppdragsgiverne og Norsk Form. Hvert av oppdragene stiller egne krav til gjennomføring og leveranser som beskrevet i tilhørende kapittel. Felles konkurranseregler for begge konkurransene er beskrevet i kapittelet Konkurransebestemmelser. Begge konkurransene gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser del I og del IV kapittel 23, og gjennomføres som Plan og designkonkurranser. Konkurransene er frivillig kunngjort på den nasjonale databasen Doffin, og Norsk Forms hjemmeside. Les godt gjennom utlysningsteksten. 6 7

6 TIDSLØP UTLYSNING OG PRESENTASJON Konkurransen lyses ut i nasjonale medier, Norsk Forms hjemmesider og Doffin 1. september Norsk Form vil, i samarbeid med British Council, presentere konkurransen september Se programmet på REGISTRERING Konkurransedeltakere anmodes om å registrere seg til konkurransen snarest mulig og senest 20. september Alle deltagende enheter må være registrert, og ha tildelt ett konkurrentnummer for å sende inn bidrag. Registrering gjøres på INNLEVERINGSFRIST Bidrag må være Norsk Form i hende innen 8. oktober 2010 kl Se kapittelet konkurransebestemmelser for detaljer rundt innlevering. SPØRSMÅL Vi ber om at spørsmål til konkurransen stilles innen 24. september EVALUERING Juryeringen vil finne sted oktober KLAGE Eventuelle klager rettes til Norsk Form innen 14 dager etter at juryens beslutning er meddelt deltakerne. INVITASJON TIL FORHANDLET KONKURRANSE Etter endt juryering vil Oppdraggiver for de respektive konkurransene invitere til forhandlet konkurranse om tjenester knyttet til gjennomføring av prosjektet. OPPSTART Det er ønskelig at den forhandlede prosedyre er avsluttet slik at valgte leverandør kan starte oppdraget ultimo 2010 og at det er gjennomført i løpet av Det tas forbehold om forsinkelser i juryeringen som følge av høy konkurransedeltakelse. Det tas også forbehold om endringer i fremdriftsplanen som følge av andre forhold. ROLLEFORDELING Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 Design og helse i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk Form opererer som designfaglig rådgiver gjennom prosjektene. Helsedirektoratet og Oslo kommune er oppdragsgivere i hver sin konkurranse. Eventuelle spørsmål om konkurransen kan rettes per e-post til: innen 24. september UTSENDELSE AV TILDELING Resultatene vil offentliggjøres på Norsk Forms hjemmesider innen 1. november

7 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 OPPDRAG 1 LEGEVAKTEN I OSLO 10 11

8 Legevakten i Oslo DESIGNOPPDRAGET TRYGG OG INFORMERT Oslo kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om tjenestedesignoppdraget «Trygg og informert fra A til Å». Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 del I og del IV kapittel 23. Konkurransen er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og Norsk Forms hjemmeside. Oppdraget skal ta i bruk designmetodikk og prosesser for brukerdrevet innovasjon til å forbedre opplevelsen pasienter har hos Legevakten, fra de blir tatt imot til de får behandling. For å delta i konkurransen, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Legevakten i Oslo har en stadig økende pågang av pasienter, og det er tydelig at oppfattelsen av legevaktens rolle i storbyen er i endring for en voksende del av befolkningen. Oslo er i ferd med å bli et 24-timers samfunn, med en økende andel multikulturelle pasientgrupper, en økende andel levevanerelaterte sykdommer og sist, men ikke minst, «eldrebølgen» med sitt sammensatte sykdomsbilde. Disse faktorene påvirker hvordan Legevaktens tjeneste utøves og opp leves. Ikke overraskende er ventetiden identifisert til å være den delen av legevaktstjenesten hvor pasientenes behov er dårligst ivaretatt i dag. Et medisinsk triage-system danner grunnlaget for Legevaktens rutiner og styrer hvordan pasienter håndteres og prioriteres ved ankomst. Kort sagt gjør systemet at økende alvorlighetsgrad gir høyere prioritering for behandling. Lav alvorlighetsgrad gir lav prioritering. Fordi Legevakten tar imot så mange pasienter i forskjellige tilstander, vil det nødvendigvis oppstå situasjoner med mye venting for de lavest prioriterte pasientene. I dag ser vi at det til tider kan være vanskelig å kunne gi rett informasjon for å skape en trygg og hensynsfull ventetid. «TRYGG OG INFORMERT FRA A TIL Å» I dag holder Legevaktens hovedmottak til i Storgata 40, i Oslo sentrum. Legevakten ligger i en sammensatt bygningsmasse med deler som stammer tilbake til 1800-tallet. Med den økende pasienttilstrømningen og en kompleks romplan, fører dette ofte til uoversiktlige ventesituasjoner for personell, pasienter og pårørende. Dette designoppdraget skal forbedre pasienters opplevelse av å være hos Legevakten før eventuell behandling. Gjennom brukerundersøkelser, idé og konseptutvikling, prototyper og brukertester skal det komme frem tiltak og anbefalinger som hever kvaliteten og helhetsopplevelsen av Legevakten. En ny storbylegevakt er under utredning i Oslo, og det er ønskelig med bedre brukerinnsikt som optimaliserer tjenestereisen når nytt bygg skal planlegges. Arbeidet vil skje i form av en samarbeidsprosess mellom designer og Legevaktens fagmiljø. FORMÅL Prosjektets hovedmål er: Gi pasienter en mer forutsigbar, trygg og tydelig tjenesteopplevelse gjennom bedre situasjonsavklaringer frem til en eventuell behandling. Å skape forståelse og sympati for ventetiden gjennom en formidling av hvordan Legevaktens triage-system fungerer, og hvorfor noen pasienter prioriteres fremfor andre. Det er et klart delmål at prosjektteamet fra Legevakten skal få innsikt i, og lære viktige tjenestedesignmetoder og prosesser gjennom samarbeidet. Gjennom legevaktens deltagelse i prosjektet, skal tilbyder aktivt bidra til at det etableres forståelse for tjenestedesign og kompetanse på prosesser og verktøy for de ansatte som allokeres til prosjektet

9 Legevakten i Oslo OPPGAVER MÅLGRUPPE Alle pasientgrupper og pårørende. Personell og ansatte ved Legevakten. FORUTSETNINGER Prosjektet konsentrer seg omkring pasientopplevelsen i møtet mellom Legevaktens rutiner og systemer og den enkeltes unike opplevelse av egen situasjon og sykdomsbilde. Selv om Legevakten kjenner igjen at pasientens brukerferd i tjenesten starter ved første kontakt (gjerne per telefon), er oppgaven begrenset fra og med det fysiske oppmøtet hos Legevakten og fram til pasienten blir innkalt til undersøkelse og eventuell behandling. Prosjektet tar utgangspunkt i de fysiske rammene Legevakten i Oslo har i dag. Samtidig skal prosjektet være fremtidsrettet og vil kunne definere hvordan tjenesten vil optimaliseres ved planlegging av nytt ankomst- og venteareal ved en storbylegevakt. Prosjektet søker allikevel ikke etter romlige utforminger, arkitektur eller interiørarkitektur. Tjenestetilbudet skal ta hensyn til generelle krav om universell utforming. Norsk Form og Legevakten i Oslo legger personvernmessige og etiske regler til grunn for arbeid som foregår med brukere og pasienter i forbindelse med prosjektet. Videre viser vi til nasjonale regelverk for materiale innhentet fra pasienter. Legevakten i Oslo vil legge til rette for de nødvendige tid- og personellressurser til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. BEDØMMELSESKRITERIER Konkurransen «Trygg og informert» er utformet som en førkommersiell anskaffelse, og vi ber om bidrag der deltakeren besvarer en rekke oppgaver. Oppgavene er utformet for å gi et helhetlig bilde av designerens egnethet, metodikk, verktøy og planutkast for gjennomføring av oppdraget. Det skal ikke leveres ideer eller løsningsforslag til konkurransen, men det er gjort plass for illustrasjoner der det passer. Oppgavene skal beskrives skriftlig. Juryen vil ikke bedømme bidragene etter lavest pris eller vektlegge økonomiske fordeler. Bidraget skal besvare følgende syv oppgaver. Vær nøye med å bruke oppgavenummereringen som referanse, og vær objektiv i beskrivelsene for å sikre anonymiteten i besvarelsen. 1. HVORDAN SER DU PÅ OPPGAVEN, BAKGRUNN OG KONTEKST? Vi vil gjerne få et helhetlig bilde av din forståelse av oppdraget og problemstillingen. Beskriv din forståelse av: Prosjekteiers rolle, situasjon og utfordring Designerens rolle i prosjektet Krav og forutsetninger som du stiller for suksess Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OMFANG Vi ønsker å se hvordan du ser for deg forløpet i oppdraget, hvilke aktiviteter og ressurser du vil bruke. Skissér en disponering av fremdriftsplan med timebudsjett Beskriv aktivitetene og deres formål Beskriv kompetansen i gruppen som er med i oppdraget Vekting av oppgaven er 2/

10 Legevakten i Oslo 3. HVEM ER DU SOM DESIGNER? Vi ønsker et bilde av hvilke aspekter du syntes er viktig i faget og hva som motiverer ditt arbeid. Maks. 200 ord. Maks. en illustrasjon. Vekting av oppgaven er 1/ HVORDAN VIL DU OVERFØRE FERDIGHETER INN I HELSESEKTOREN? Her ønsker vi å vite hvordan resultater, erfaringer og tilegnet kunnskap vil kunne bli overført til andre aktører i helsesektoren. Kunnskapsoverføring Metodeoverføring Vekting av oppgaven er 2/ HVORDAN VIL DU GJENNOMFØRE PROSJEKTET? Vi ønsker å tegne et bilde av dine arbeidsmetoder og verktøy. Hvilke utfordringer ser du, og hvilke tiltak vil du gjøre? Hvordan involverer du brukere? Typiske verktøy for testing og prototyper? Hvordan går du fra innsikt til handling? Hvilke teknikker og metoder bruker du? Maks. 400 ord. Maks. tre illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ HVILKE LEVERANSER FORVENTER DU? Vi ønsker en forespeiling av hvilke ambisjoner du har og hvilke mål du ønsker å nå innenfor budsjettet. Hvordan vil prosessen og læringen dokumenteres? Hvordan vil den presenteres? Hva er et godt resultat av oppdraget? Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OPPSUMMER PROSJEKTET VISUELT Vi ønsker en visuell presentasjon av oppdraget, fritt format. Presentasjonen skal ikke forespeile et konsept eller en idé, men være en visuell referanse for bidraget. Vekting av oppgaven er 1/12. BEDØMMELSE OG INNSTILLING Juryen vil vurdere de innkomne, ikke avviste konkurransebidragene på basis av følgende bedømmelseskriterier: Bidragets helhetsbilde Oppdragsforståelse Omfang på bidragets tilbud (program) Egnethet ved prosessen Faglig kompetanse En høy grad av brukermedvirkning i oppdraget er en forutsetning

11 FORDYPNING OM LEGEVAKTEN I OSLO Legevakten skal først å fremst være en beredskapstjeneste som konsentrerer seg om akutte og uventede problemer. Derfor vil man ikke oppmuntre besøk av de som bare er lettere syke og med fordel kan vente eller oppsøke fastlege neste dag. Dens retningslinje er allikevel å ikke avvise noen. Dette kan gi en forståelse av tjenesten som et lav terskelhelsetilbud til alle, og føre til stor pågang av pasienter. Legevakten er i et dilemma, som ofte fører til en uheldig dobbeltkommunikasjon og lange ventetider for de som ikke har akutt behov for hjelp. HOVEDMÅL Legevaktens hovedmål er å sørge for at befolkningen i Oslo til enhver tid har tilgang til nødvendig akutt helse- og sosialhjelp. FORMÅL Legevakten skal tilby nødvendig helsehjelp, sosialfaglig bistand samt pleie- og omsorgstjenester til personer som har et akutt hjelpebehov og som oppholder seg i Oslo. Legevakten skal fungere som et døgnåpent sikkerhetsnett for befolkningen, i samarbeid med kommunens øvrige helse- og sosialtjenester. Legevaktens primæroppgave er å motta, vurdere og sørge for nødvendig akutthjelp, eventuelt ved å henvise til annen instans ved behov. Legevakten gir dette tilbudet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål, som har ansvar for skadebehandling, psykiatrisk legevakt og prehospitale tjenester i egne poliklinikker i Legevaktens lokaler. Legevakten har en koordinerende rolle i det samlede akutthjelptilbudet i Oslo kommune og en sentral rolle i kommunens helseberedskap. Dersom det er nødvendig i en akuttsituasjon utenom arbeidstid, skal Legevakten ivareta oppgaver som etter loven er lagt til kommuneoverlegen. Legevakten har en sentral rolle i Oslo kommunes helseog katastrofeberedskap. VISJON OG VERDIGRUNNLAG «Legevakten. Ditt sikkerhetsnett alltid.» Alle mennesker er likeverdige uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk opprinnelse og nasjonal tilhørighet. Arbeidet ved Legevakten baseres på Oslo kommunes kjerneverdier, brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt. Med brukerorientering mener Legevakten i Oslo: Vi ser, lytter og viser empatisk atferd Vi gir brukerne informasjon, veiledning og behandling Vi gir et helhetlig og tverrfaglig tilbud til brukerne Vi yter tjenester av høy faglig kvalitet TALL OG FAKTA Det er ca oppringinger til Legevakten i Oslo pr. år. Dette fører til rundt tiltak. Det gjøres cirka konsultasjoner ved Legevakten i Oslo pr. år De største pasientgruppene er barn, kronisk syke med hjerte og lungesykdom, skader, psykiske problemer eller rusmisbrukere. UNDERLAGSDOKUMENTER Regjeringens handlingsplan for universell utforming: (www.regjeringen.no) BEFARING Det vil være befaring hos Legevakten i september Se for detaljer og påmelding til befaringen

12 Legevakten i Oslo JURYSAMMENSETNING Jonathan Romm Prorektor ved AHO. Oppnevnt av AHO. Anders Wege Rådgiver i Kunnskapssenteret. Oppnevnt av Helsedirektoratet. Leif Verdu-Isachsen Fagsjef i Norsk Form. Oppnevnt av Norsk Form. Harald Vallgårda Oppnevnt av Legevakten i Oslo. Juryens sekretær Gunnar Bothner-By, Norsk Form. OPPDRAGSGIVER ARRANGØR Konkurransens oppdragsgiver er Oslo kommune. Konkurransen gjennomføres i samarbeide med Norsk Form og inngår i Statens designkonkurranse 2010 Design og helse. Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 og opererer som en designfaglig rådgiver i konkurransen Trygg og informerte fra A til Å. VIDEREFØRING ETTER PLAN OG DESIGNKONKURRANSEN Oslo kommune har til hensikt å invitere konkurransedeltakere som har levert de best rangerte bidragene i designkonkurransen til forhandlinger med sikte på inngåelse av kontrakt om leveranser av designog konsulenttjenester, knyttet til gjennomføring av prosjektet. Denne anskaffelsen har en anslått verdi på kr inkl. mva. Legevakten i Oslo vil legge til rette de nødvendige tids- og personell ressursene ved gjennomføringen. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. SKISSERING AV FORHANDLINGSPROSEDYRE Etter avsluttet plan- og designkonkurranse, har Oslo kommune til hensikt å avholde en konkurranse med forhandling om levering av designtjenester knyttet til gjennomføring av det aktuelle prosjektet. De best rangerte bidragene blir invitert til å delta. Invitasjonen vil inneholde en nærmere beskrivelse av anskaffelsen samt de krav som vil bli stilt til leveransen, tilbyders kvalifikasjoner og angivelse av hvilke forhold ved tilbudet det vil bli lagt vekt på ved tildeling av kontrakt. Tilbyders bidrag innlevert i forbindelse med plan- og design konkurransen betraktes som en del av tilbudet

13 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 OPPDRAG 2 KULTURSENSITIV DIABETESFOREBYGGING 22 23

14 Kultursensitiv diabetesforebygging DESIGNOPPDRAGET DIAHELSE Helsedirektoratet inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om tjenestedesignoppdraget «DiaHelse». Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 del I og del IV kapittel 23. Konkurransen er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og Norsk Forms hjemmeside. Oppdraget inngår i utviklingen av et nytt tjenestetilbud for Drammen kommune og Sykehuset Buskerud, og skal ta i bruk metodikk og verktøy for brukerfokusert design. For å delta i konkurransen, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Vi ser en stadig økning i levevanerelaterte sykdommer i Norge. Endring i kosthold og lavere fysisk aktivitet i hverdagen er beviselige årsaker til økt fedme og prevalens av diabetes eller nedsatt glukosetoleranse i den norske befolkningen. I samhandlingsreformen, er forebygging istedenfor reparasjon som strategi, et av hovedpunktene for å senke pasienttilstrømningen i fremtiden. Nettopp forebygging av type 2-diabetes er fremhevet som en av de store utfordringene folkehelsen står overfor i dag. I Norge er en av grunnpilarene for helsetjenesten et likeverdig helsetilbud, uavhengig av bakgrunn og etnisitet. Likevel ser vi at mange ikke får det tilbudet de har behov for, ofte på grunn av kulturforskjeller og språk-vansker. Dette er en medvirkende årsak til økende ulikhet i helsetilstanden i befolkningen. Særlig er det registrert en økt hyppighet av diabetes blant kvinner med bakgrunn fra Sør-Asia. Det er fortsatt usikkerhet rundt årsakene til at dette forekommer, men endringer i levevaner og genetikk er pekepinner. Foruten at sykdommen har en påvirkning på kvinner, vet vi at det er mor som står for matlagingen i familien og en positiv endring av hennes levevaner vil ha stor betydning for hele familien og særlig for barna. OPPDRAGET «DIAHELSE» Økt fysisk aktivitet og endringer i kosthold er effektive midler i forebyggingen av senskader ved diabetes og glukoseintoleranse. Dette designoppdraget skal inngå i utviklingen av et nytt helsetilbud for kvinner med ikke-vestlig bakgrunn og med utviklet type 2-diabetes eller nedsatt glukosetoleranse. Tilbudet skal bruke fysisk aktivitet, mestringsopplevelse, kunnskap og aktiv kostholdsrådgivning til levevaneendring og egenomsorg. Designeren skal, i samarbeid med prosjektgruppen «DiaHelse», drive utviklingen av tilbudet gjennom brukerundersøkelser, konseptutvikling og evaluering, prototyper og testing med brukere. Oppdraget har en viktig rolle i Helse- og omsorgsdepartementets forebyggingstrategi, og vil kunne påvirke og spille inn til andre helsetjenester. DiaHelse er et samarbeid mellom Drammen kommune ved Fysioteket, fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen og Sykehuset Buskerud ved Lærings- og mestringssenteret. Arbeidet vil skje i form av en samarbeidsprosess mellom designer og fagmiljøet i DiaHelse. MÅL Formålet til prosjektet DiaHelse er å forebygge type-2 diabetes og senskader av denne ved å påvirke hele familien til endrede levevaner. Prosjektets mål er å skape et tilbud hvor ulike faggrupper og helseaktører samarbeider for å forebygge senskader som kan følge av type 2-diabetes blant kvinner med sørasiatisk bakgrunn: gjennom mestring, fysisk aktivitet og økt forståelse av kosthold. Designoppdraget skal benytte designmetodikk og designerens verktøy til å utvikle tilbud som når deltakere på tvers av kultur, språk og etnistitet. Det er et klart delmål at prosjektteamet fra Fysioteket i Drammen og Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Buskerud skal få innsikt i, og lære viktige tjenestedesignmetoder og prosesser gjennom samarbeidet

15 Kultursensitiv diabetesforebygging OPPGAVER OVERORDNEDE FORUTSETNINGER Tjenesteutviklingen inngår i samhandlingsprosjektet DiaHelse, og er konsentrert rundt frisklivstilbudet i Drammen: Fysioteket. Tjenestetilbudet tar utgangspunkt i den helsefaglige kompetansen som ligger i prosjektet. Oppdraget skal resultere i løsninger og tiltak som ligger innenfor økonomiske rammer som tilsvarer dagens budsjett. Selv om tilbudet som utvikles vil være tilpasset den spesifikke målgruppen i prosjektet, skal tiltak og metoder være skalerbare og treffe en mer generell målgruppe. Kunnskap, verktøy og metoder som kommer frem av prosjektet skal også overføres til andre helsetjenester i Norge. Tjenestetilbudet skal ta hensyn til generelle krav om universell utforming. Prosjektet har oppstart i januar Norsk Form legger personvernmessige og etiske regler til grunn for arbeid som foregår med brukere og pasienter i forbindelse med prosjektet. Videre viser vi til nasjonale regelverk for materiale innhentet fra pasienter. Designeren er pålagt å sette seg inn i dette. Drammen kommune og Sykehuset Buskerud legge til rette for de nødvendige tid- og personellressurser til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. MÅLGRUPPE Kvinner med bakgrunn fra ikke-vestlige innvandringsgrupper og spesielt Sør-Asiatiske land. Deres familie og nærmiljø. Helsepersonell. DiaHelse er utformet som en anskaffelse, og vi ber om bidrag der deltakere besvarer en rekke oppgaver. Oppgavene er utformet for å gi et helhetlig bilde av deres egnethet som designere, metodikk, verktøy og planerutkast for gjennomføring av oppdraget. Det skal ikke leveres ideer eller løsningsforslag til konkurransen, men det er anledning å bruke illustrasjoner der det passer. Oppgavene skal beskrives skriftlig. Juryen vil ikke bedømme bidragene etter lavest pris eller vektlegge økonomiske fordeler. Bidraget skal besvare følgende seks oppgaver. Vær nøye med å bruke oppgavenummereringen som referanse, og vær objektiv i beskrivelsene for å sikre anonymiteten i besvarelsen. 1. HVORDAN SER DU PÅ OPPGAVEN, BAKGRUNN OG KONTEKST? Vi vil gjerne få et helhetlig bilde av deres forståelse av oppdraget og problemstillingen. Hva er prosjekteiers rolle, situasjon og utfordring? Hvor er deres rolle i prosjektet? Hvilke utfordringer ser dere? Hvilke krav og forutsetninger stiller dere for suksess? Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OMFANG Vi ønsker å se hvordan dere ser for dere forløpet i oppdraget, hvilke aktiviteter og ressurser dere vil bruke. Skissér en disponering av fremdriftsplan med timebudsjett. Beskriv hvilke hovedaktiviteter dere ser for dere. Beskriv kompetansen i gruppen som er med i oppdraget. Vekting av oppgaven er 2/

16 Kultursensitiv diabetesforebygging 3. HVEM ER DU SOM DESIGNER? Vi ønsker å få et bilde av hvilke aspekter dere syntes er viktig i faget og hva som motiverer deres arbeid. Maks. 200 ord. Maks. en illustrasjon. Vekting av oppgaven er 1/ OPPSUMMER PROSJEKTET VISUELT Vi ønsker en visuell presentasjon av oppdraget, fritt format. Presentasjonen skal ikke forespeile et konsept eller en idé, men være en visuell referanse for bidraget. Vekting av oppgaven er 1/ HVORDAN VIL DU GJENNOMFØRE PROSJEKTET? Vi ønsker å tegne et bilde av dine arbeidsmetoder og verktøy. Hvordan vil dere involvere brukere? Hvilke type prototyper og hva slags testing vil dere gjennomføre? Hvordan går dere fra innsikt til handling? Hvilke metoder bruker dere? Maks. 400 ord. Maks. tre illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/10. BEDØMMELSE OG INNSTILLING Juryen vil vurdere de innkomne, ikke avviste konkurransebidragene på basis av følgende bedømmelseskriterier: Bidragets Kvalitet Oppdragsforståelse Omfang på bidragets tilbud (program) Egnethet ved prosessen Faglig kompetanse En høy grad av brukermedvirkning i oppdraget er en forutsetning. 5. HVILKE LEVERANSER FORVENTER DU? Vi ønsker en forespeiling av hvilke ambisjoner dere har og hvilke mål dere ønsker å nå. Hvordan vil prosessen og læringen dokumenteres? Hvordan vil den presenteres? Hva er et godt resultat av oppdraget? Hvordan vil du overføre ferdigheter og metoder inn i prosjektet? Hvordan vil dere overføre kunnskap og metoder til aktuelle tjenesteytere? Maks. 400 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/

17 FORDYPNING TYPE 2-DIABETES Undersøkelser viser at diabetes oppstår betydelig hyppigere blant personer med avstamning fra Sør-Asia enn i resten av befolkningen. Mens forekomsten i befolkningen som helhet var ca 4 prosent, var forekomsten 11 prosent blant migranter fra Sri Lanka og 8 prosent blant migranter fra Pakistan. Kvinner har oftere diabetes enn menn. Forekomsten av diabetes hos kvinner med innvandrerbakgrunn er langt høyere enn hos etnisk norske kvinner. Forskjellene er fortsatt betydelige, selv etter korrigering for fysisk aktivitet, utdannelse, høyde og fertilitet. Vanlige forklaringer på denne overhyppigheten er at genetisk disposisjon er av betydning, i tillegg til levevanefaktorer som kosthold. Type 2-diabetes er assosiert med forekomsten av metabolsk syndrom, en tilstand som ifølge WHOs definisjon innebærer overvekt, forstyrrelse av glukosemetabolismen, dyslipedemi og hypertensjon. Åtti prosent av personer i industrialiserte land med type 2-diabetes fyller kriteriene for metabolsk syndrom. I Norge er forekomsten av symptomer på metabolsk syndrom høyest blant personer med bakgrunn fra Sri Lanka og Pakistan. Disse personene skåret høyt på risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt lipidnivå, lavt HDLkolesterol og abdominal fedme. Aller høyest skåret kvinnene. Metabolsk syndrom er en såkalt levevanerelatert sykdom som kan forhindres og kureres ved endret levevane. Risiko for metabolsk syndrom kan påvirkes av endringer i livssituasjonen, som for eksempel fødsel, familieetablering, dødsfall i familien eller flytting. I tillegg er levevaner knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og røyking av avgjørende betydning. Omlegging av levevaner kan forebygge og begrense syndromet. Når endringer i livssituasjonen blir for omfattende og overveldende, kan folk oppleve stor maktesløshet og bli syke. Slike endringer i livssituasjonen møter innvandrerbefolkningen ofte, og igjen er det kvinnene som er mest utsatt. Flere studier viser at det er vanskelig å trekke entydige slutninger om sammenhenger mellom diabetes, genetiske faktorer, sosiokulturelle forhold, akkulturasjonsproblematikk, levevanefaktorer og sosialøkonomiske faktorer. Sannsynligvis virker en rekke slike faktorer sammen i et komplekst samspill, og det er grunn til å anta at både genetisk disposisjon, levevane (inkludert soleksponering), kjønnsrollemønster og sosiale normer for utseende, oppførsel og deltakelse spiller viktige roller. Det er med andre ord ikke bare snakk om levevaner, men om «sosiale livsstilsdeterminanter». I innvandrerbefolkningen, og da spesielt i den sørasiatiske populasjonen, er omfanget av type 2-diabetes såpass stort (over 50 prosent av kvinner over 50 år er rammet og ca. 30 prosent av menn i samme aldersgruppe) at det berettiger omfattende tiltak. For å få et likeverdig helsetjenestetilbud til denne befolkningsgruppen, bør screening og aktivt forebyggende tiltak vurderes (Helsedirektoratet, Migrasjon og helse - utfordringer og utviklingstrekk, mai 2009). FRISKLIVSTILBUDET Frisklivstilbudet er en respons til Samhandlingsreformen 2010 (St. meld. nr. 47 ( )), der det fremgår et behov for å satse på lavterskel, forebyggende helsearbeid i kommunene. Helsetjenesten skal dreies mot tidlig intervensjon og forebygging, for å møte de ufordringene vi står overfor, der det kommer flere eldre, og mer komplekse sykdomsbilder. Frisklivstilbudets verktøy skal forebygge sykdom gjennom aktiviteter, mestringsfølelse og kostholdsrådgivning, som skal føre til varig endring av levevaner i hverdagen. Frisklivssentralene er lokale kompetansesentre for oppfølging av personer med helsemessig behov for å endre levevaner. Tverrfaglige team gir individuelt tilpasset tilbud til utsatte grupper og motivasjon til endring av levevaner. Ved å være et lavterskeltilbud, skal frisklivssentralene være med på å redusere sosiale ulikheter i helse, og forskjeller i helseatferd og negativ utvikling av kroniske sykdommer som kan relateres til de aktuelle levevanene

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer