DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp"

Transkript

1

2 INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV DIABETESFOREBYGGING 24 DiaHelse 25 Designoppdraget 27 Oppgaver 30 Fordypning 34 KONKURRANSEREGLER 34 Konkurransebestemmelser Design og foto av Sletten & Østvold og Ivan Brodey 1

3 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 UTLYSNINGSTEKST 2 3

4 Utlysningstekst OM KONKURRANSEN Norge, et av verdens rikeste land, er også et av landene som bruker flest helsekroner per person. Allikevel ser vi at det finnes et stort potensial i å forbedre mange av våre helsetjenester. Vi blir flere og eldre, får mer komplekse og langvarige sykdomsbilder, mens køene til spesialhelsetjenestene vokser. Men utfordringene helsesektoren står ovenfor er ikke bare samfunnsøkonomiske. Pasientperspektivet i behandlingsforløpene har til nå vært oversett, og tjenester har ofte vært utviklet fra toppen og ned. Et resultat av dette er at forventningene brukere har til offentlige helsetjenester ikke alltid blir oppfylt. Gjennom Samhandlingsreformen 2010 har Helse- og omsorgsdepartementet sett at heller enn å bruke mer penger på helse, kan måten pengene blir brukt på være avgjørende for virkningen av hver krone. Norsk Form mener tjenestedesign har verktøyene og metodene som kan bidra til å løse helsesektorens utfordringer. Ved å benytte brukerinnsikt som drivkraft for innovasjon og tjenesteutvikling, kan pasientopplevelsen forbedres og tjenestekvaliteten heves, for å møte forventningene til helsesektoren. Norsk Form har siden 1994 forberedt og gjennomført Statens designkonkurranse. Konkurransene har hatt ulik tematikk, som «Utstyr til Regjeringskvartalet» (1994), «Utstyr langs vegen» (1996), «Utstyr til skolen» (1997), «Returpunkter for kildesortering» (2001), «Souvenirer» (2005) og «Design og demokrati» (2008). Statens designkonkurranse belyser designutfordringer av betydning for det offentlige Norge og designernes rolle i samfunnet. FREMTIDENS HELSETJENESTER Samhandlingsreformen av 2010 belyser tre overordnede utfordringer: 1. Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok fragmenterte tjenester. 2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. 3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Norsk Form mener tjenestedesign er et egnet verktøy for å møte disse utfordringene, Design og helse er derfor tema for Statens designkonkurranse Konkurransen skal gjennom prosjektene demonstrere bruk av tjenestedesign og verktøy for brukerdrevet innovasjon. Konkurransen skal: Være med på å bygge ferdigheter for brukerdrevet innovasjon i helsesektoren. Gi oppmerksomhet og kunnskap om nytteverdien av designmetodikk i offentlig sektor. Demonstrere anskaffelser av kreative tjenester i offentlig sektor. Bringe fram løsninger og tiltak for fremtidens helsetjenester. Legge spesiell vekt på mangfold, deltakelse og tilgjengelighet for alle. Statens designkonkurranse gjennomføres i år som to uavhengige konkurranser for å belyse utfordringer hos to forskjellige tjeneste leverandører. Designere vil konkurrere om to oppdrag i det Norske helsevesenet. Les godt gjennom utlysningsteksten. 4 5

5 Utlysningstekst TJENESTEDESIGN Tjenestedesigneren ser på tjenester fra et brukerperspektiv, regisserer tjenesten for å møte brukerens forventninger og skaper en tilfredsstillende og konsis opplevelse gjennom alle tjenestens kontaktpunkter over tid. Industridesign har tradisjonelt vært drevet av et mål om å utvikle produkter som bedrer folks hverdag og livskvalitet. De siste årene har vi sett en dreining mot en tjenestebasert økonomi som har tatt over for salg og utvikling av produkter. Handels- og næringsindustrien har benyttet designkompetanse i årtier for å oppnå konkurransefortrinn. Tjenestedesign er et tverrfaglig felt som har vokst ut fra industridesigntradisjonen, interaksjonsdesign, HCI, kommunikasjon og organisasjonsutvikling, og tar i bruk designerens verktøy og metoder for å sikre en målrettet og brukerfokusert utvikling av tjenester. Å designe tjenester skiller seg fra produkter, fordi en tjeneste oppstår og designes i øyeblikket den konsumeres, og gjerne i samproduksjon med brukeren. Tjenester oppleves i interaksjonene med tjenestens kontaktpunkter: mennesker, maskiner og produkter som utfører forskjellige funksjoner i tjenesteleveransen. For å gjøre disse opplevelsene og funksjonene så effektive som mulig, er brukerens behov og perspektiv avgjørende. Med det utgangspunktet tar tjenestedesigneren i bruk metoder for å gjøre brukerinnsikt til drivkraft for innovasjon og tjenesteutvikling. Designerens arbeidsmetoder og verktøy gjør at ideer og tjenestekonsepter kan prototypes og simuleres på et tidlig tidspunkt, slik at tjenester kan testes, evalueres og utvikles med lave kostnader før det investeres i ferdige produkter og større systemer. KONKURRANSEFORM Statens designkonkurranse gjennomføres i år som to uavhengige konkurranser. En jury vil avgjøre konkurransene og de best rangerte bidragsyterne vil bli invitert til å delta i en forhandlet prosedyre om designtjenester knyttet til gjennomføring av to oppdrag. Hvert av oppdragene har en anslått verdi inntil kr ,- ink.mva. I den første konkurransen inviterer Oslo kommune og Legevakten i Oslo til et prosjekt som skal forbedre ventetiden hos legevakten; se kapittelet «Trygg og informert fra A til Å». I den andre konkurransen inviterer Helsedirektoratet til tjenesteutvikling av et nytt helsetilbud innen diabetesforebygging; se kapitelet «DiaHelse». For å delta i konkurransene, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Konkurransene gjennomføres i samarbeid mellom oppdragsgiverne og Norsk Form. Hvert av oppdragene stiller egne krav til gjennomføring og leveranser som beskrevet i tilhørende kapittel. Felles konkurranseregler for begge konkurransene er beskrevet i kapittelet Konkurransebestemmelser. Begge konkurransene gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser del I og del IV kapittel 23, og gjennomføres som Plan og designkonkurranser. Konkurransene er frivillig kunngjort på den nasjonale databasen Doffin, og Norsk Forms hjemmeside. Les godt gjennom utlysningsteksten. 6 7

6 TIDSLØP UTLYSNING OG PRESENTASJON Konkurransen lyses ut i nasjonale medier, Norsk Forms hjemmesider og Doffin 1. september Norsk Form vil, i samarbeid med British Council, presentere konkurransen september Se programmet på REGISTRERING Konkurransedeltakere anmodes om å registrere seg til konkurransen snarest mulig og senest 20. september Alle deltagende enheter må være registrert, og ha tildelt ett konkurrentnummer for å sende inn bidrag. Registrering gjøres på INNLEVERINGSFRIST Bidrag må være Norsk Form i hende innen 8. oktober 2010 kl Se kapittelet konkurransebestemmelser for detaljer rundt innlevering. SPØRSMÅL Vi ber om at spørsmål til konkurransen stilles innen 24. september EVALUERING Juryeringen vil finne sted oktober KLAGE Eventuelle klager rettes til Norsk Form innen 14 dager etter at juryens beslutning er meddelt deltakerne. INVITASJON TIL FORHANDLET KONKURRANSE Etter endt juryering vil Oppdraggiver for de respektive konkurransene invitere til forhandlet konkurranse om tjenester knyttet til gjennomføring av prosjektet. OPPSTART Det er ønskelig at den forhandlede prosedyre er avsluttet slik at valgte leverandør kan starte oppdraget ultimo 2010 og at det er gjennomført i løpet av Det tas forbehold om forsinkelser i juryeringen som følge av høy konkurransedeltakelse. Det tas også forbehold om endringer i fremdriftsplanen som følge av andre forhold. ROLLEFORDELING Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 Design og helse i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk Form opererer som designfaglig rådgiver gjennom prosjektene. Helsedirektoratet og Oslo kommune er oppdragsgivere i hver sin konkurranse. Eventuelle spørsmål om konkurransen kan rettes per e-post til: innen 24. september UTSENDELSE AV TILDELING Resultatene vil offentliggjøres på Norsk Forms hjemmesider innen 1. november

7 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 OPPDRAG 1 LEGEVAKTEN I OSLO 10 11

8 Legevakten i Oslo DESIGNOPPDRAGET TRYGG OG INFORMERT Oslo kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om tjenestedesignoppdraget «Trygg og informert fra A til Å». Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 del I og del IV kapittel 23. Konkurransen er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og Norsk Forms hjemmeside. Oppdraget skal ta i bruk designmetodikk og prosesser for brukerdrevet innovasjon til å forbedre opplevelsen pasienter har hos Legevakten, fra de blir tatt imot til de får behandling. For å delta i konkurransen, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Legevakten i Oslo har en stadig økende pågang av pasienter, og det er tydelig at oppfattelsen av legevaktens rolle i storbyen er i endring for en voksende del av befolkningen. Oslo er i ferd med å bli et 24-timers samfunn, med en økende andel multikulturelle pasientgrupper, en økende andel levevanerelaterte sykdommer og sist, men ikke minst, «eldrebølgen» med sitt sammensatte sykdomsbilde. Disse faktorene påvirker hvordan Legevaktens tjeneste utøves og opp leves. Ikke overraskende er ventetiden identifisert til å være den delen av legevaktstjenesten hvor pasientenes behov er dårligst ivaretatt i dag. Et medisinsk triage-system danner grunnlaget for Legevaktens rutiner og styrer hvordan pasienter håndteres og prioriteres ved ankomst. Kort sagt gjør systemet at økende alvorlighetsgrad gir høyere prioritering for behandling. Lav alvorlighetsgrad gir lav prioritering. Fordi Legevakten tar imot så mange pasienter i forskjellige tilstander, vil det nødvendigvis oppstå situasjoner med mye venting for de lavest prioriterte pasientene. I dag ser vi at det til tider kan være vanskelig å kunne gi rett informasjon for å skape en trygg og hensynsfull ventetid. «TRYGG OG INFORMERT FRA A TIL Å» I dag holder Legevaktens hovedmottak til i Storgata 40, i Oslo sentrum. Legevakten ligger i en sammensatt bygningsmasse med deler som stammer tilbake til 1800-tallet. Med den økende pasienttilstrømningen og en kompleks romplan, fører dette ofte til uoversiktlige ventesituasjoner for personell, pasienter og pårørende. Dette designoppdraget skal forbedre pasienters opplevelse av å være hos Legevakten før eventuell behandling. Gjennom brukerundersøkelser, idé og konseptutvikling, prototyper og brukertester skal det komme frem tiltak og anbefalinger som hever kvaliteten og helhetsopplevelsen av Legevakten. En ny storbylegevakt er under utredning i Oslo, og det er ønskelig med bedre brukerinnsikt som optimaliserer tjenestereisen når nytt bygg skal planlegges. Arbeidet vil skje i form av en samarbeidsprosess mellom designer og Legevaktens fagmiljø. FORMÅL Prosjektets hovedmål er: Gi pasienter en mer forutsigbar, trygg og tydelig tjenesteopplevelse gjennom bedre situasjonsavklaringer frem til en eventuell behandling. Å skape forståelse og sympati for ventetiden gjennom en formidling av hvordan Legevaktens triage-system fungerer, og hvorfor noen pasienter prioriteres fremfor andre. Det er et klart delmål at prosjektteamet fra Legevakten skal få innsikt i, og lære viktige tjenestedesignmetoder og prosesser gjennom samarbeidet. Gjennom legevaktens deltagelse i prosjektet, skal tilbyder aktivt bidra til at det etableres forståelse for tjenestedesign og kompetanse på prosesser og verktøy for de ansatte som allokeres til prosjektet

9 Legevakten i Oslo OPPGAVER MÅLGRUPPE Alle pasientgrupper og pårørende. Personell og ansatte ved Legevakten. FORUTSETNINGER Prosjektet konsentrer seg omkring pasientopplevelsen i møtet mellom Legevaktens rutiner og systemer og den enkeltes unike opplevelse av egen situasjon og sykdomsbilde. Selv om Legevakten kjenner igjen at pasientens brukerferd i tjenesten starter ved første kontakt (gjerne per telefon), er oppgaven begrenset fra og med det fysiske oppmøtet hos Legevakten og fram til pasienten blir innkalt til undersøkelse og eventuell behandling. Prosjektet tar utgangspunkt i de fysiske rammene Legevakten i Oslo har i dag. Samtidig skal prosjektet være fremtidsrettet og vil kunne definere hvordan tjenesten vil optimaliseres ved planlegging av nytt ankomst- og venteareal ved en storbylegevakt. Prosjektet søker allikevel ikke etter romlige utforminger, arkitektur eller interiørarkitektur. Tjenestetilbudet skal ta hensyn til generelle krav om universell utforming. Norsk Form og Legevakten i Oslo legger personvernmessige og etiske regler til grunn for arbeid som foregår med brukere og pasienter i forbindelse med prosjektet. Videre viser vi til nasjonale regelverk for materiale innhentet fra pasienter. Legevakten i Oslo vil legge til rette for de nødvendige tid- og personellressurser til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. BEDØMMELSESKRITERIER Konkurransen «Trygg og informert» er utformet som en førkommersiell anskaffelse, og vi ber om bidrag der deltakeren besvarer en rekke oppgaver. Oppgavene er utformet for å gi et helhetlig bilde av designerens egnethet, metodikk, verktøy og planutkast for gjennomføring av oppdraget. Det skal ikke leveres ideer eller løsningsforslag til konkurransen, men det er gjort plass for illustrasjoner der det passer. Oppgavene skal beskrives skriftlig. Juryen vil ikke bedømme bidragene etter lavest pris eller vektlegge økonomiske fordeler. Bidraget skal besvare følgende syv oppgaver. Vær nøye med å bruke oppgavenummereringen som referanse, og vær objektiv i beskrivelsene for å sikre anonymiteten i besvarelsen. 1. HVORDAN SER DU PÅ OPPGAVEN, BAKGRUNN OG KONTEKST? Vi vil gjerne få et helhetlig bilde av din forståelse av oppdraget og problemstillingen. Beskriv din forståelse av: Prosjekteiers rolle, situasjon og utfordring Designerens rolle i prosjektet Krav og forutsetninger som du stiller for suksess Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OMFANG Vi ønsker å se hvordan du ser for deg forløpet i oppdraget, hvilke aktiviteter og ressurser du vil bruke. Skissér en disponering av fremdriftsplan med timebudsjett Beskriv aktivitetene og deres formål Beskriv kompetansen i gruppen som er med i oppdraget Vekting av oppgaven er 2/

10 Legevakten i Oslo 3. HVEM ER DU SOM DESIGNER? Vi ønsker et bilde av hvilke aspekter du syntes er viktig i faget og hva som motiverer ditt arbeid. Maks. 200 ord. Maks. en illustrasjon. Vekting av oppgaven er 1/ HVORDAN VIL DU OVERFØRE FERDIGHETER INN I HELSESEKTOREN? Her ønsker vi å vite hvordan resultater, erfaringer og tilegnet kunnskap vil kunne bli overført til andre aktører i helsesektoren. Kunnskapsoverføring Metodeoverføring Vekting av oppgaven er 2/ HVORDAN VIL DU GJENNOMFØRE PROSJEKTET? Vi ønsker å tegne et bilde av dine arbeidsmetoder og verktøy. Hvilke utfordringer ser du, og hvilke tiltak vil du gjøre? Hvordan involverer du brukere? Typiske verktøy for testing og prototyper? Hvordan går du fra innsikt til handling? Hvilke teknikker og metoder bruker du? Maks. 400 ord. Maks. tre illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ HVILKE LEVERANSER FORVENTER DU? Vi ønsker en forespeiling av hvilke ambisjoner du har og hvilke mål du ønsker å nå innenfor budsjettet. Hvordan vil prosessen og læringen dokumenteres? Hvordan vil den presenteres? Hva er et godt resultat av oppdraget? Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OPPSUMMER PROSJEKTET VISUELT Vi ønsker en visuell presentasjon av oppdraget, fritt format. Presentasjonen skal ikke forespeile et konsept eller en idé, men være en visuell referanse for bidraget. Vekting av oppgaven er 1/12. BEDØMMELSE OG INNSTILLING Juryen vil vurdere de innkomne, ikke avviste konkurransebidragene på basis av følgende bedømmelseskriterier: Bidragets helhetsbilde Oppdragsforståelse Omfang på bidragets tilbud (program) Egnethet ved prosessen Faglig kompetanse En høy grad av brukermedvirkning i oppdraget er en forutsetning

11 FORDYPNING OM LEGEVAKTEN I OSLO Legevakten skal først å fremst være en beredskapstjeneste som konsentrerer seg om akutte og uventede problemer. Derfor vil man ikke oppmuntre besøk av de som bare er lettere syke og med fordel kan vente eller oppsøke fastlege neste dag. Dens retningslinje er allikevel å ikke avvise noen. Dette kan gi en forståelse av tjenesten som et lav terskelhelsetilbud til alle, og føre til stor pågang av pasienter. Legevakten er i et dilemma, som ofte fører til en uheldig dobbeltkommunikasjon og lange ventetider for de som ikke har akutt behov for hjelp. HOVEDMÅL Legevaktens hovedmål er å sørge for at befolkningen i Oslo til enhver tid har tilgang til nødvendig akutt helse- og sosialhjelp. FORMÅL Legevakten skal tilby nødvendig helsehjelp, sosialfaglig bistand samt pleie- og omsorgstjenester til personer som har et akutt hjelpebehov og som oppholder seg i Oslo. Legevakten skal fungere som et døgnåpent sikkerhetsnett for befolkningen, i samarbeid med kommunens øvrige helse- og sosialtjenester. Legevaktens primæroppgave er å motta, vurdere og sørge for nødvendig akutthjelp, eventuelt ved å henvise til annen instans ved behov. Legevakten gir dette tilbudet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Ullevål, som har ansvar for skadebehandling, psykiatrisk legevakt og prehospitale tjenester i egne poliklinikker i Legevaktens lokaler. Legevakten har en koordinerende rolle i det samlede akutthjelptilbudet i Oslo kommune og en sentral rolle i kommunens helseberedskap. Dersom det er nødvendig i en akuttsituasjon utenom arbeidstid, skal Legevakten ivareta oppgaver som etter loven er lagt til kommuneoverlegen. Legevakten har en sentral rolle i Oslo kommunes helseog katastrofeberedskap. VISJON OG VERDIGRUNNLAG «Legevakten. Ditt sikkerhetsnett alltid.» Alle mennesker er likeverdige uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk opprinnelse og nasjonal tilhørighet. Arbeidet ved Legevakten baseres på Oslo kommunes kjerneverdier, brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt. Med brukerorientering mener Legevakten i Oslo: Vi ser, lytter og viser empatisk atferd Vi gir brukerne informasjon, veiledning og behandling Vi gir et helhetlig og tverrfaglig tilbud til brukerne Vi yter tjenester av høy faglig kvalitet TALL OG FAKTA Det er ca oppringinger til Legevakten i Oslo pr. år. Dette fører til rundt tiltak. Det gjøres cirka konsultasjoner ved Legevakten i Oslo pr. år De største pasientgruppene er barn, kronisk syke med hjerte og lungesykdom, skader, psykiske problemer eller rusmisbrukere. UNDERLAGSDOKUMENTER Regjeringens handlingsplan for universell utforming: (www.regjeringen.no) BEFARING Det vil være befaring hos Legevakten i september Se for detaljer og påmelding til befaringen

12 Legevakten i Oslo JURYSAMMENSETNING Jonathan Romm Prorektor ved AHO. Oppnevnt av AHO. Anders Wege Rådgiver i Kunnskapssenteret. Oppnevnt av Helsedirektoratet. Leif Verdu-Isachsen Fagsjef i Norsk Form. Oppnevnt av Norsk Form. Harald Vallgårda Oppnevnt av Legevakten i Oslo. Juryens sekretær Gunnar Bothner-By, Norsk Form. OPPDRAGSGIVER ARRANGØR Konkurransens oppdragsgiver er Oslo kommune. Konkurransen gjennomføres i samarbeide med Norsk Form og inngår i Statens designkonkurranse 2010 Design og helse. Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 og opererer som en designfaglig rådgiver i konkurransen Trygg og informerte fra A til Å. VIDEREFØRING ETTER PLAN OG DESIGNKONKURRANSEN Oslo kommune har til hensikt å invitere konkurransedeltakere som har levert de best rangerte bidragene i designkonkurransen til forhandlinger med sikte på inngåelse av kontrakt om leveranser av designog konsulenttjenester, knyttet til gjennomføring av prosjektet. Denne anskaffelsen har en anslått verdi på kr inkl. mva. Legevakten i Oslo vil legge til rette de nødvendige tids- og personell ressursene ved gjennomføringen. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. SKISSERING AV FORHANDLINGSPROSEDYRE Etter avsluttet plan- og designkonkurranse, har Oslo kommune til hensikt å avholde en konkurranse med forhandling om levering av designtjenester knyttet til gjennomføring av det aktuelle prosjektet. De best rangerte bidragene blir invitert til å delta. Invitasjonen vil inneholde en nærmere beskrivelse av anskaffelsen samt de krav som vil bli stilt til leveransen, tilbyders kvalifikasjoner og angivelse av hvilke forhold ved tilbudet det vil bli lagt vekt på ved tildeling av kontrakt. Tilbyders bidrag innlevert i forbindelse med plan- og design konkurransen betraktes som en del av tilbudet

13 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 OPPDRAG 2 KULTURSENSITIV DIABETESFOREBYGGING 22 23

14 Kultursensitiv diabetesforebygging DESIGNOPPDRAGET DIAHELSE Helsedirektoratet inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om tjenestedesignoppdraget «DiaHelse». Konkurransen gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser av nr 69 og Forskrift om offentlige anskaffelser av nr 402 del I og del IV kapittel 23. Konkurransen er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og Norsk Forms hjemmeside. Oppdraget inngår i utviklingen av et nytt tjenestetilbud for Drammen kommune og Sykehuset Buskerud, og skal ta i bruk metodikk og verktøy for brukerfokusert design. For å delta i konkurransen, skal designeren svare på oppgaver som redegjør for deres gjennomføring av oppdraget. Vi ser en stadig økning i levevanerelaterte sykdommer i Norge. Endring i kosthold og lavere fysisk aktivitet i hverdagen er beviselige årsaker til økt fedme og prevalens av diabetes eller nedsatt glukosetoleranse i den norske befolkningen. I samhandlingsreformen, er forebygging istedenfor reparasjon som strategi, et av hovedpunktene for å senke pasienttilstrømningen i fremtiden. Nettopp forebygging av type 2-diabetes er fremhevet som en av de store utfordringene folkehelsen står overfor i dag. I Norge er en av grunnpilarene for helsetjenesten et likeverdig helsetilbud, uavhengig av bakgrunn og etnisitet. Likevel ser vi at mange ikke får det tilbudet de har behov for, ofte på grunn av kulturforskjeller og språk-vansker. Dette er en medvirkende årsak til økende ulikhet i helsetilstanden i befolkningen. Særlig er det registrert en økt hyppighet av diabetes blant kvinner med bakgrunn fra Sør-Asia. Det er fortsatt usikkerhet rundt årsakene til at dette forekommer, men endringer i levevaner og genetikk er pekepinner. Foruten at sykdommen har en påvirkning på kvinner, vet vi at det er mor som står for matlagingen i familien og en positiv endring av hennes levevaner vil ha stor betydning for hele familien og særlig for barna. OPPDRAGET «DIAHELSE» Økt fysisk aktivitet og endringer i kosthold er effektive midler i forebyggingen av senskader ved diabetes og glukoseintoleranse. Dette designoppdraget skal inngå i utviklingen av et nytt helsetilbud for kvinner med ikke-vestlig bakgrunn og med utviklet type 2-diabetes eller nedsatt glukosetoleranse. Tilbudet skal bruke fysisk aktivitet, mestringsopplevelse, kunnskap og aktiv kostholdsrådgivning til levevaneendring og egenomsorg. Designeren skal, i samarbeid med prosjektgruppen «DiaHelse», drive utviklingen av tilbudet gjennom brukerundersøkelser, konseptutvikling og evaluering, prototyper og testing med brukere. Oppdraget har en viktig rolle i Helse- og omsorgsdepartementets forebyggingstrategi, og vil kunne påvirke og spille inn til andre helsetjenester. DiaHelse er et samarbeid mellom Drammen kommune ved Fysioteket, fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen og Sykehuset Buskerud ved Lærings- og mestringssenteret. Arbeidet vil skje i form av en samarbeidsprosess mellom designer og fagmiljøet i DiaHelse. MÅL Formålet til prosjektet DiaHelse er å forebygge type-2 diabetes og senskader av denne ved å påvirke hele familien til endrede levevaner. Prosjektets mål er å skape et tilbud hvor ulike faggrupper og helseaktører samarbeider for å forebygge senskader som kan følge av type 2-diabetes blant kvinner med sørasiatisk bakgrunn: gjennom mestring, fysisk aktivitet og økt forståelse av kosthold. Designoppdraget skal benytte designmetodikk og designerens verktøy til å utvikle tilbud som når deltakere på tvers av kultur, språk og etnistitet. Det er et klart delmål at prosjektteamet fra Fysioteket i Drammen og Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Buskerud skal få innsikt i, og lære viktige tjenestedesignmetoder og prosesser gjennom samarbeidet

15 Kultursensitiv diabetesforebygging OPPGAVER OVERORDNEDE FORUTSETNINGER Tjenesteutviklingen inngår i samhandlingsprosjektet DiaHelse, og er konsentrert rundt frisklivstilbudet i Drammen: Fysioteket. Tjenestetilbudet tar utgangspunkt i den helsefaglige kompetansen som ligger i prosjektet. Oppdraget skal resultere i løsninger og tiltak som ligger innenfor økonomiske rammer som tilsvarer dagens budsjett. Selv om tilbudet som utvikles vil være tilpasset den spesifikke målgruppen i prosjektet, skal tiltak og metoder være skalerbare og treffe en mer generell målgruppe. Kunnskap, verktøy og metoder som kommer frem av prosjektet skal også overføres til andre helsetjenester i Norge. Tjenestetilbudet skal ta hensyn til generelle krav om universell utforming. Prosjektet har oppstart i januar Norsk Form legger personvernmessige og etiske regler til grunn for arbeid som foregår med brukere og pasienter i forbindelse med prosjektet. Videre viser vi til nasjonale regelverk for materiale innhentet fra pasienter. Designeren er pålagt å sette seg inn i dette. Drammen kommune og Sykehuset Buskerud legge til rette for de nødvendige tid- og personellressurser til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. MÅLGRUPPE Kvinner med bakgrunn fra ikke-vestlige innvandringsgrupper og spesielt Sør-Asiatiske land. Deres familie og nærmiljø. Helsepersonell. DiaHelse er utformet som en anskaffelse, og vi ber om bidrag der deltakere besvarer en rekke oppgaver. Oppgavene er utformet for å gi et helhetlig bilde av deres egnethet som designere, metodikk, verktøy og planerutkast for gjennomføring av oppdraget. Det skal ikke leveres ideer eller løsningsforslag til konkurransen, men det er anledning å bruke illustrasjoner der det passer. Oppgavene skal beskrives skriftlig. Juryen vil ikke bedømme bidragene etter lavest pris eller vektlegge økonomiske fordeler. Bidraget skal besvare følgende seks oppgaver. Vær nøye med å bruke oppgavenummereringen som referanse, og vær objektiv i beskrivelsene for å sikre anonymiteten i besvarelsen. 1. HVORDAN SER DU PÅ OPPGAVEN, BAKGRUNN OG KONTEKST? Vi vil gjerne få et helhetlig bilde av deres forståelse av oppdraget og problemstillingen. Hva er prosjekteiers rolle, situasjon og utfordring? Hvor er deres rolle i prosjektet? Hvilke utfordringer ser dere? Hvilke krav og forutsetninger stiller dere for suksess? Maks. 300 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/ OMFANG Vi ønsker å se hvordan dere ser for dere forløpet i oppdraget, hvilke aktiviteter og ressurser dere vil bruke. Skissér en disponering av fremdriftsplan med timebudsjett. Beskriv hvilke hovedaktiviteter dere ser for dere. Beskriv kompetansen i gruppen som er med i oppdraget. Vekting av oppgaven er 2/

16 Kultursensitiv diabetesforebygging 3. HVEM ER DU SOM DESIGNER? Vi ønsker å få et bilde av hvilke aspekter dere syntes er viktig i faget og hva som motiverer deres arbeid. Maks. 200 ord. Maks. en illustrasjon. Vekting av oppgaven er 1/ OPPSUMMER PROSJEKTET VISUELT Vi ønsker en visuell presentasjon av oppdraget, fritt format. Presentasjonen skal ikke forespeile et konsept eller en idé, men være en visuell referanse for bidraget. Vekting av oppgaven er 1/ HVORDAN VIL DU GJENNOMFØRE PROSJEKTET? Vi ønsker å tegne et bilde av dine arbeidsmetoder og verktøy. Hvordan vil dere involvere brukere? Hvilke type prototyper og hva slags testing vil dere gjennomføre? Hvordan går dere fra innsikt til handling? Hvilke metoder bruker dere? Maks. 400 ord. Maks. tre illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/10. BEDØMMELSE OG INNSTILLING Juryen vil vurdere de innkomne, ikke avviste konkurransebidragene på basis av følgende bedømmelseskriterier: Bidragets Kvalitet Oppdragsforståelse Omfang på bidragets tilbud (program) Egnethet ved prosessen Faglig kompetanse En høy grad av brukermedvirkning i oppdraget er en forutsetning. 5. HVILKE LEVERANSER FORVENTER DU? Vi ønsker en forespeiling av hvilke ambisjoner dere har og hvilke mål dere ønsker å nå. Hvordan vil prosessen og læringen dokumenteres? Hvordan vil den presenteres? Hva er et godt resultat av oppdraget? Hvordan vil du overføre ferdigheter og metoder inn i prosjektet? Hvordan vil dere overføre kunnskap og metoder til aktuelle tjenesteytere? Maks. 400 ord. Maks. to illustrasjoner. Vekting av oppgaven er 2/

17 FORDYPNING TYPE 2-DIABETES Undersøkelser viser at diabetes oppstår betydelig hyppigere blant personer med avstamning fra Sør-Asia enn i resten av befolkningen. Mens forekomsten i befolkningen som helhet var ca 4 prosent, var forekomsten 11 prosent blant migranter fra Sri Lanka og 8 prosent blant migranter fra Pakistan. Kvinner har oftere diabetes enn menn. Forekomsten av diabetes hos kvinner med innvandrerbakgrunn er langt høyere enn hos etnisk norske kvinner. Forskjellene er fortsatt betydelige, selv etter korrigering for fysisk aktivitet, utdannelse, høyde og fertilitet. Vanlige forklaringer på denne overhyppigheten er at genetisk disposisjon er av betydning, i tillegg til levevanefaktorer som kosthold. Type 2-diabetes er assosiert med forekomsten av metabolsk syndrom, en tilstand som ifølge WHOs definisjon innebærer overvekt, forstyrrelse av glukosemetabolismen, dyslipedemi og hypertensjon. Åtti prosent av personer i industrialiserte land med type 2-diabetes fyller kriteriene for metabolsk syndrom. I Norge er forekomsten av symptomer på metabolsk syndrom høyest blant personer med bakgrunn fra Sri Lanka og Pakistan. Disse personene skåret høyt på risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt lipidnivå, lavt HDLkolesterol og abdominal fedme. Aller høyest skåret kvinnene. Metabolsk syndrom er en såkalt levevanerelatert sykdom som kan forhindres og kureres ved endret levevane. Risiko for metabolsk syndrom kan påvirkes av endringer i livssituasjonen, som for eksempel fødsel, familieetablering, dødsfall i familien eller flytting. I tillegg er levevaner knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og røyking av avgjørende betydning. Omlegging av levevaner kan forebygge og begrense syndromet. Når endringer i livssituasjonen blir for omfattende og overveldende, kan folk oppleve stor maktesløshet og bli syke. Slike endringer i livssituasjonen møter innvandrerbefolkningen ofte, og igjen er det kvinnene som er mest utsatt. Flere studier viser at det er vanskelig å trekke entydige slutninger om sammenhenger mellom diabetes, genetiske faktorer, sosiokulturelle forhold, akkulturasjonsproblematikk, levevanefaktorer og sosialøkonomiske faktorer. Sannsynligvis virker en rekke slike faktorer sammen i et komplekst samspill, og det er grunn til å anta at både genetisk disposisjon, levevane (inkludert soleksponering), kjønnsrollemønster og sosiale normer for utseende, oppførsel og deltakelse spiller viktige roller. Det er med andre ord ikke bare snakk om levevaner, men om «sosiale livsstilsdeterminanter». I innvandrerbefolkningen, og da spesielt i den sørasiatiske populasjonen, er omfanget av type 2-diabetes såpass stort (over 50 prosent av kvinner over 50 år er rammet og ca. 30 prosent av menn i samme aldersgruppe) at det berettiger omfattende tiltak. For å få et likeverdig helsetjenestetilbud til denne befolkningsgruppen, bør screening og aktivt forebyggende tiltak vurderes (Helsedirektoratet, Migrasjon og helse - utfordringer og utviklingstrekk, mai 2009). FRISKLIVSTILBUDET Frisklivstilbudet er en respons til Samhandlingsreformen 2010 (St. meld. nr. 47 ( )), der det fremgår et behov for å satse på lavterskel, forebyggende helsearbeid i kommunene. Helsetjenesten skal dreies mot tidlig intervensjon og forebygging, for å møte de ufordringene vi står overfor, der det kommer flere eldre, og mer komplekse sykdomsbilder. Frisklivstilbudets verktøy skal forebygge sykdom gjennom aktiviteter, mestringsfølelse og kostholdsrådgivning, som skal føre til varig endring av levevaner i hverdagen. Frisklivssentralene er lokale kompetansesentre for oppfølging av personer med helsemessig behov for å endre levevaner. Tverrfaglige team gir individuelt tilpasset tilbud til utsatte grupper og motivasjon til endring av levevaner. Ved å være et lavterskeltilbud, skal frisklivssentralene være med på å redusere sosiale ulikheter i helse, og forskjeller i helseatferd og negativ utvikling av kroniske sykdommer som kan relateres til de aktuelle levevanene

18 Kultursensitiv diabetesforebygging UNDERLAGSDOKUMENTER Aktivitetshåndboken, med et kapittel om fysisk aktivitet og diabetes: (www.helsedirektoratet.no) Grønn resept: Lågterskelmodellar for endring av levevanar: (www.helsedirektoratet.no) Rapporten Migrasjon og helse - Utfordringer og utviklingstrekk: (www.helsedirektoratet.no) Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES - Forebygging, diagnostikk og behandling: (www.helsedirektoratet.no) Mat, bevegelse, trivsel - et bedre liv med diabetes: (www.helsedirektoratet.no) Regjeringens handlingsplan for universell utforming: (www.regjeringen.no) BEFARING Det vil være en befaring i Drammen kommune onsdag 15. september Se norskform.no/design-og-helse for detaljer og påmelding til befaringen. JURYSAMMENSETNING Jonathan Romm Prorektor ved AHO, Oppnevnt av AHO. Anders Vege Seksjonsleder i Kunnskapssenteret. Oppnevnt av Helsedirektoratet. Leif Verdu-Isachsen Fagsjef i Norsk Form. Oppnevnt av Norsk Form. Kari Jokstad Sjeffysioterapeut i Drammen kommune. Oppnevnt av prosjektgruppa DiaHelse. Bernadette Kumar Saksbehandler, forebyggende helsetjenester i Helsedirektoratet. Juryens sekretær Gunnar Bothner-By, prosjektleder, Norsk Form. VIDEREFØRING ETTER PLAN OG DESIGNKONKURRANSEN Helsedirektoratet har til hensikt å invitere konkurransedeltakere som har levert de best rangerte bidragene i designkonkurransen til forhandlinger med sikte på inngåelse av kontrakt om leveranser av design- og konsulenttjenester, knyttet til gjennomføringen. Denne anskaffelsen har en anslått verdi på kr inkl. mva. Drammen kommune og Sykehuset i Buskerud vil legge til rette de nødvendige tids- og personell ressursene til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke forventet at designeren skal ha dyptgående helsefaglig kompetanse. SKISSERING AV FORHANDLINGSPROSEDYRE Etter avsluttet plan- og designkonkurranse, har Helsedirektoratet til hensikt å avholde en konkurranse med forhandling om levering av designtjenester knyttet til gjennomføring av det aktuelle prosjektet. De best rangerte bidragene blir invitert til å delta. Invitasjonen vil inneholde en nærmere beskrivelse av anskaffelsen samt de krav som vil bli stilt til leveransen, tilbyders kvalifikasjoner og angivelse av hvilke forhold ved tilbudet det vil bli lagt vekt på ved tildeling av kontrakt. Tilbyders bidrag innlevert i forbindelse med plan og design konkurransen betraktes som en del av tilbudet. OPPDRAGSGIVER ARRANGØR Konkurransens oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Konkurransen gjennomføres i samarbeide med Norsk Form og inngår i Statens designkonkurranse 2010 Design og helse. Norsk Form er arrangør av Statens designkonkurranse 2010 og opererer som en designfaglig rådgiver i konkurransen DiaHelse 32 33

19 STATENS DESIGNKONKURRANSE 2010 KONKURRANSEREGLER 34 35

20 Konkurranseregler KONKURRANSEBESTEMMELSER Felles konkurransebestemmelse for «DiaHelse» og «Trygg og informert fra A til Å». KONKURRANSEFORM Konkurransene gjennomføres etter Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift om offentlig anskaffelser del I og del IV kapittel 23. Konkurransene gjennomføres som Plan og designkonkurranser. Konkurransene er frivillig kunngjort gjennom den offisielle nasjonale databasen Doffin og på Norsk Forms hjemmeside. OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV TIL DELTAKEREN Deltakeren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetalinger og merverdiinnbetaling. Deltakeren skal fremlegge skatteattest og merverdiavgiftsattest. En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreveren der hvor deltakeren har sitt hovedkontor. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Deltakeren skal ha et fungerende HMS system og skal fremlegge HMS-egenerklæring, se bilag. KVALIFIKASJONSKRAV Deltakerens faglige og tekniske kvalifikasjoner: Konkurransene er åpne for profesjonelle designere. Deltakeren skal ha faglig bakgrunn fra industridesign, interaksjonsdesign eller tjenestedesign og erfaring innen brukerdrevet design fra minst 3 oppdrag. Deltakeren skal dokumentere sine kvalifikasjoner ved å vedlegge en liste over de viktigste leveransene de siste 3 år. Det oppfordres til å lage deltakerteam med tverrfaglig kompetanse, men det stilles ikke krav om dette. REGISTRERING Registrering gjøres på Registreringen bekreftes med utsendelse av ett konkurrentnummer innen (2) arbeidsdager. Det gis ikke anledning til å sende inn bidrag uten konkurrentnummer. Deltakere anmodes om å melde seg på konkurransen innen 20. september Deltakerens økonomiske og finansielle stilling: Deltakeren skal ha økonomisk gjennomføringsevne og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. Deltakeren skal fremlegge siste års godkjente årsregnskap inklusive styrets årsberetning og revisorerklæring. Dersom deltaker av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.00 Konkurranseinnbydelse Direktoratet for byggkvalitet, heretter

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Statusrapport DiaHelse 1

Statusrapport DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN STATUSRAPPORT pr 1.11.2010 Statusrapport DiaHelse 1 Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen Prosjektleder

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER

RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER RÅDGIVNINGSTJENESTER KNYTTET TIL REALISERING AV PORTEFØLJEBEDRIFTER Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43433483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-044736 Saksnummer 2014/102332

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kurs til statsforvaltningen i 2013 - ISO 27001 Lead Implementer For levering til Difi Saksnummer: 13/0110 Konkurransegrunnlag Sak 13/0110 Kurs til statsforvaltningen

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder

Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Kjøp og drift av forvaltningsløsningen Norge i bilder Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46912234.aspx Ekstern udbuds ID 2014-113477 Ajour nummer 14/05117 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011 RAMMEVERK FOR INNSIKT DIAHELSE - Design av tjeneste for kultursensitiv diabetesforebygging 02.02.2011 Innhold HVEM? Hvem skal vi la oss inspirere av? NÅR? HVORDAN? med hvilke metoder og i hvilken rekkefølge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32646904.aspx Ekstern anbuds ID M255108/APR176021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering

Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Til tilbydere Dato: 04.05.2015 Uføres alderspensjon og arbeidsføres tilpasning til levealdersjustering Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA del I og II) Sak 15/1500 Innholdsfortegnelse Uføres

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II)

Åpen anbudskonkurranse (FOA Del II) Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/4567 24.06.2013 Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med evaluering av effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Konkurransegrunnlag

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Naturoppsyn på Sør-Trøndelagskysten, primært i Fosen-regionen» Tilbudsfrist: 7.6.2012 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn postmottak@dirnat.no med

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Anskaffelse. Følge-med-forskning

Anskaffelse. Følge-med-forskning Anskaffelse Følge-med-forskning Lister kommunene er seks av trettito kommuner deltar i Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet skal

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet

Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet Politidirektoratet 201400457 2/8 1. Bakgrunn Norsk nasjonalpass er

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet.

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46525813.aspx External tender id 2014-256853

Detaljer

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37388787.aspx Ekstern anbuds ID 2013-280037/JAN190932 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo

Pasientreiser. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse Vanlig transport fra OSL Gardermoen (postnr. 2060) til Oslo Pasientreiser Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44098483.aspx Ekstern anbuds ID 2014-802335 Saksnummer 2014/4831 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40755305.aspx Ekstern anbuds ID M304229/AUG203194 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Messinginstrumenter "Grovmessing groover"

Messinginstrumenter Grovmessing groover Messinginstrumenter "Grovmessing groover" Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36099413.aspx Ekstern anbuds ID M270866/OCT186034 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

11/00769. Side 1 av 9

11/00769. Side 1 av 9 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av DVDD boks - Ambassadepakker, Norsk filminstitutt Anskaffelsesnr. 11/00769 Kunngjøring: Konkurransen er kunngjort

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barnehageassistent for minoritetsspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38073227.aspx Ekstern anbuds ID M286649/MAR193924 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av middager og desserter til institusjoner i Tysfjord Kommune 1 1. Innledning generell informasjon... 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41761932.aspx Ekstern anbuds ID 2013-307780/NOV206352

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon

Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Arkitekttjenester til utvidelse av Helsfyr Driftsstasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47691913.aspx Ekstern anbuds ID 2014-142936 Saksnummer 129/2014 Konkurranse

Detaljer