Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER"

Transkript

1 Mars 2014 Nytt Nr. 86 ISSN NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD: Ny NMKL-metode Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID) (NMKL 198, 2014) Revidert NMKL-prosedyre Håndbok i prøvetaking av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr. 12, 2. version, 2014) Ny Teknisk rapport Rapport fra Nordisk Workshop i Cryptosporidium og Giardia i vann og på grønnsaker/bær (NMKL Technical Report No. 4, 2014 kun tilgjengelig på engelsk) Workshops New technique for identification of bacteria! NMKL/SVA Workshop, 27 mai 2014, SVA, Uppsala, Sverige Measurement Uncertainty for chemical food and feed analysis NMKL/Eurachem Workshop, september 2014, København, Danmark Sertifiserte Test-kits NordVal-sertifiserte metoder kan benyttes i henhold til mikrobiologiske kriterier EC 2073/2005 OBS: NMKLs hjemmeside kommer snart i ny design. NMKLs Generalsekretariat c/o Veterinærinstituttet Postboks 750, Sentrum, N-0106 Oslo, Norge Tel Org.nr NMKLs Generalsekretær: Hilde Skår Norli E-post:

2 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 86, side 2 Ny NMKL-metode: Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID). NMKL 198, 2014 Den här metoden beskriver en gaskromatografisk bestämning av växtstanolers och växtsterolers innehåll och sammansättning i fytosterolberikade livsmedel. Metoden kan även tillämpas på fytosterol-fettsyraester-ingredienser som antingen är växtstanol- eller växtsterolfettsyraestrar. Dessa två provkategorier är metodens huvudsakliga tillämpningsområden. Metoden kan även tillämpas för att mäta kolesterolhalten i fytosterolberikade livsmedel. Dessutom kan naturligt förekommande fytosterolinnehåll i vegetabiliska oljor och livsmedel mätas genom att tillämpa den här metoden med vissa begränsningar. Det kan exempelvis vara nödvändigt med rening av 4- desmetylsterol-fraktionen om provet innehåller 4-metyl- och 4,4-dimetylsteroler. Förutsättningarna som tillämpas för att utvinna fytosteroler efter förtvålning kan dessutom behöva ytterligare optimering. Dr. Päivi Laakso, Eurofins Termen "växtsteroler" används för alla omättade 4-desmetylsteroler som förekommer hos växter. I den här metoden definieras "totala växtsteroler" som summan av brassicasterol, campesterol, stigmasterol, oidentifierade steroler som elueras i kromatogram mellan stigmasterol och sitosterol, sitosterol, sitostanol + delta-5-avenasterol (eller endast delta-5-avenasterol i fall där sitostanol elueras separat), stigmasta-5,24-dienol, stigmast-7-enol och delta-7-avenasterol. Växtmaterial kan innehålla små mängder kolesterol, vilket i detta fall inte inbegrips i växtsteroler. Termen "växtstanoler" används för alla helt mättade 4-desmetylsteroler som förekommer hos växter, dvs sitostanol och campestanol. Termen "fytosteroler" används för både växtstanoler och växtsteroler. En homogen testandel av ett prov förtvålas tillsammans med en intern standard med etanolisk kaliumhydroxid och icke-förtvålningsbar materia extraheras med heptan (eller hexan). Den icke-förtvålningsbara materian som innehåller växtstanoler, växtsteroler och kolesterol analyseras som dess trimetylsilylderivat med en gaskromatografisk metod där flamjonisationsdetektion används. Såväl esteriserade och icke-esteriserade växtstanoler och växtsteroler som kolesterol bestäms med den här metoden. Som följd erhålls den totala mängden växtstanoler och/eller växtsteroler och/eller fytosteroler eller individuellt växtstanol- eller växtsterolinnehåll eller kolesterolinnehåll i provet. I vissa livsmedel är växtstanoler och växtsteroler starkt bundna till livsmedelsstrukturen, varvid ett steg med syrahydrolys ofta är nödvändigt före förtvålningen. Nio laboratorier deltog i den kollaborativa studien. Proverna representerade främst kommersiellt tillgängliga livsmedel s.s margariner, yoghurtdrycker, soja och andra drycker, vegetabiliska oljor och ett urval av kex. Nio av testproverna berikades med fytosteroler medan tre testprover endast innehöll deras naturliga fytosterolinnehåll. Resultaten är tillfredsställande och är inkluderade i metoden. Ph.D. Päivi Laakso, Eurofins Scientific Finland Oy, har utvecklat metoden och arrangerat den kollaborativa studien. Christina Bäckman (FI), Jette Jakobsen (DK), Gudjon Atli Audunsson (IS), Livar Frøyland (NO), Paresh Dutta (SE) var kontaktpersoner.

3 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 86, side 3 Revidert NMKL-Prosedyre Håndbok i prøvetaking av næringsmidler NMKL-prosedyre nr. 12, 2. versjon, 2014 Betydelig innsats og ressurser legges i å optimalisere metodikk og i å vurdere og minimalisere måleusikkerheten i analyser av næringsmidler. Hvordan prøvene er tatt ut, og hvorvidt de er representative for formålet som skal undersøkes, vies betydelig mindre oppmerksomhet. Ofte tas det ut for få prøveenheter eller prøvene tas ut på en slik måte at de ikke er representative for det som skal undersøkes. Mangelfull og feilaktig prøvetaking kan dermed føre til upålitelige resultater, bortkastet tid og ressurser, og kan i verste fall føre til gale forvaltningsmessige vedtak. Korrekt merking, forbehandling og lagring er også avgjørende for å hindre uriktige resultat. Prøvestørrelsen skal være tilstrekkelig for formålet, både større og mindre prøvestørrelser er sløsing med ressurser. Det er derfor særdeles viktig å nøye vurdere prøvetakingsprosedyrer når en designer kartlegging-, overvåking-, og ordinære kontrollprosjekter. Målgruppen for denne prosedyren er alle som er involvert i analyser av næringsmidler og som fatter beslutninger på bakgrunn av resultatene. Det er mange aspekter som bør vurderes ved valg og utarbeidelse av en prøvetakingsprosedyre. I noen næringsmidler er parameterne/ analyttene som skal undersøkes jevnt (homogent) fordelt i matvaren, men ofte er forbindelsen/mikrobene ujevnt (heterogent) fordelt. Helseaspektet forbundet med parameteren og viktigheten av matvaren som denne parameteren er forbundet med, er selvsagt særdeles viktig å ta hensyn til ved valg av prøvetakingsplaner. Det hadde vært en fordel om det kunne benyttes ett enkelt sett av prøvetakingsplaner for prøvetaking av samtlige matvarer. Det ville i så tilfelle være like urealistisk som å ha en enkel analysemetode for alle mulige forbindelser. Det finnes en rekke offentlige prøvetakingsmetoder for spesifikke parametere i visse næringsmidler. Der slike finnes, bør de benyttes hvis mulig. I tilfeller hvor forskrifter (forordninger) vedrørende prøvetaking finnes, bør de benyttes for å gjøre resultatet juridisk gjeldende. PRØVETAKINGSHÅNDBOKEN INNEHOLDER Definisjoner Hensikten med prøvetaking Prosjektbeskrivelse inklusiv prøvetakingsprosedyre Hvilke analytter/parametere skal bestemmes: parameterens og matriksens karakter Hvor skal prøvetakingen foretas sted Utstyr Prøvetakingsteknikk Antall prøver Forsegling og merking av prøvene Prøvetakingsrapport Transport/forsendelse av prøvene Lagring og forbehandling av prøvene på laboratoriet Tolking av analyseresultater Referanser Anneks : Prøvetakingsplaner Prøvetakingsplaner med attributt og variable Valget mellom prøvetakingsplaner med attributt og med variable Prøvetakingsplan med attributt benyttet for mikrobiologiske undersøkelser Attributt prøvetakingsplaner benyttet for undersøkelser av kjemiske og fysikalske parametere Prøvetakingsplaner med variable Operasjonskarakteristikk kurve Statistiske modeller for attributt prøvetakingsplaner Definisjoner Referanser Fortsettelse side 4 Anneks: Prøvetakingsmetoder tilgjengelig fra internasjonale organisasjoner

4 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 86, side 4 Fortsettelse fra side 3: Håndbok i prøvetaking (NMKL-Prosedyre Nr. 12) Denne andre versjonen av prosedyren er utarbeidet i en prosjektgruppe bestående av: Danmark: Majbritt Karlskov Moos og Carsten Theisen Pedersen, Eurofins Island: Heida Palmadottir, Matis Norge: Per Lea, Nofima, Astrid Nordbotten, Mattilsynet og Per-Erik Clasen, Veterinærinstituttet (prosjektledere). Sverige: Kicki Granelli og Mats Lindblad, Livsmedelsverket Astrid Nordbotten Hva er nytt i denne versjonen i forhold til versjonen publisert i 2002? Håndboken er oppdatert med hensyn på referanser til standarder og regulativer. Ny informasjon, spesielt vedrørende sekundær prøvetaking (prøvereduksjon på laboratoriet) for forskjellige matrikser, og prøvetaking for sensoriske analyser er inkludert. Videre gis en bakgrunn for og en kort illustrasjon av for hvordan måleusikkerhet i forbindelse med prøvetaking skal estimeres. Per-Erik Clasen Cryptosporidium and Giardia Dra inn eller modifisere? I september 2013, arrangerte en prosjektgruppe under ledelse av Karin Jacobsson, Livsmedelsverket, Sverige en Nordisk workshop om Cryptosporidium og Giardia i vann og på grønnsaker/bær. Formålet med workshopen var å: vurdere/evaluere behovet for en NMKL-prosedyre for påvisning av Cryptosporidium og Giardia i vann. samle og evaluere analysekapasiteten i Norden i forhold til dagens behov. Rapporten fra workshopen (Technical Report No. 4, 2014) er gratis tilgjengelig under Tekniske rapporter på Rapporten gir informasjon om dagens situasjon av Cryptosporidium og Giardia i de nordiske landene og i Storbritannia, alternative deteksjonsteknikker foruten konklusjon av diskusjonene. Benytter dere NMKL-metode nr. 103, eller en modifisert versjon av denne, for bestemmelse av benzosyre eller sorbinsyre i næringsmidler med GC? I henhold til brukerundersøkelsen NMKL gjennomførte i 2013, så er NMKL 103 i bruk. Metoden er avprøvd med tilfredsstillende resultater, men siden kloroform er benyttet som løsningsmiddel, bør metoden modifiseres. Hvis ikke, så bør den dras inn (trekkes). Vi vil veldig gjerne høre fra dere som benytter NMKL-metode nr. 103 eller en modifisering av denne.

5 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 86, side 5 new technique for identification of bacteria! NMKL/SVA Workshop in MALDI-TOF analysis in foods 27 May 2014 at the National Veterinary Institute in Uppsala, Sweden What is MALDI-TOF? MALDI-TOF is a matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry (MS), which offers the possibility of accurate, rapid, inexpensive identification of isolated bacteria. Target group Microbiologists and chemists, curious on this new technique and would like to see and learn about its applicability, and its pros and cons. Preliminary Program 09:00 Registration 09:25 Welcome / Introduction 09:30 What is MALDI-TOF? How does MALDI-TOF work? Field of application, procedures, databases.. Presentations: Changing Microbiology An Introduction Rapid Microbial Method in Food and Product Safety Industrial Microbiology and Validation of a Rapid Microbial Method 12:00 Lunch 13:00 Practical examples on the use of MALDI-TOF 16:00 Closure Language: English Registration to by 8 May Registration fee: NOK 2000,-

6 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 86, side 6 NMKL / Eurachem Workshop on Measurement Uncertainty September 2014 at IDA conference center in Copenhagen, Denmark NMKL and Eurachem are arranging a joint workshop on measurement uncertainty (MU) for chemical food and feed analysis. The relation between MU and bias, target MU, MU in sampling, MU in nondestructive analytical methods and in multicomponent analytical methods will be discussed. Preliminary Program 29 September Registration / coffee Opening remarks What is MU, and what is the relation between MU, bias and precision? General aspects. Joakim Engman, National Food Agency, Sweden MU and bias Bertil Magnusson, SP, Sweden Coffee/tea break MU in sampling Astrid Nordbotten, National Food Authority, Norway MU in multi component methods Tuija Philström, National Food Agency, Sweden Target MU, determining fitness for purpose setting Standard Method Performance Requirements Roger Wood, UK Dinner 30 September Uncertainty estimation from QC and validation data using the free software MUkit Bertil Magnusson, SP, Sweden Practical examples on the following topics as introduction to round table discussions on: a) MU including bias, b) MU in sampling Coffee/Tea break Round table discussions A sum up of the discussions Lunch MU in non-destructive analytical methods as NIR, IR Wolfhard Wegscheider, University of Leoben, Austria On-line course "Estimation of measurement uncertainty in chemical analysis" Ivo Leito, University of Tartu, Estonia :45 Coffee /tea Decision making (compliance assessment) based on results with MU Lorens Sibbesen LabQuality International, Denmark Summing up Registration fee: NOK 4000 (before 15 July) later: NOK 6000, Registration to:

7 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 86, side 7 Metoder sertifisert av NordVal International Dokumentasjon av metodens egnethet er avgjørende når en vurderer om metode er egnet for formålet og i forbindelse med akkreditering. I henhold til mikrobiologiske kriterier i EU forordningen (EC) 2073/2005 er spesifikke metoder angitt som referansemetoder. For å kunne benytte andre metoder, må disse valideres imot referansemetodene i henhold til EN/ISO eller andre tilsvarende aksepterte internasjonale protokoller som NordVal-protokollen. Følgende metoder er sertifisert av NordVal International Aerobic Microorganisms Hygicult TPC for Hygiene monitoring (No. 018) HyServe Compact Dry TC Method for the enumeration of Total Viable Organisms for all foods (No. 033) Bacillus cereus HyServe Compact Dry X-BC Method for the enumeration of Bacillus cereus in foods (No. 045) Campylobacter Campylobacter real-time PCR in raw chicken meat, faeces on cloacae swabs and sock swabs (No. 017) BAX System Real-Time PCR Assay for Campylobacter jejuni/coli and lari on cloacae swabs (No. 039) Coliforms/E. coli HyServe Compact Dry EC Method for the enumeration of Total Coliforms/E.coli in foods (No. 036) 3M Petrifilm E.coli/Coliform Count Plate in foods (No. 014) Coliforms HyServe compact Dry CF Method for the Enumeration of Total Coliforms in foods (No. 035) Cronobacter spp. iq-check TM Cronobacter spp. in infant formula and environmental samples in Infant formula and environmental samples (No. 044) E.coli RAPID E.Coli 2 (No. 020) 3M Petrifilm Select E.coli Count Plate (No. 027) E.coli O157 foodproof E. coli O 157 Detection Kit in combination with foodproof ShortPrep II Kit (No. 026) Enterobacteriaceae 3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plate (No.029) HyServe Compact Dry ETB Method for the enumeration of Enterobacteriaceae (No. 034) Listeria Transia Plate Listeria (No. 002) Listeria monocytogenes RAPID L.MONO (No. 22) foodproof Listeria monocytogenes Detection Kit, Hybridization Probes and foodproof Listeria monocytogenes Detection Kit, 5' Nuclease in combination with foodproof ShortPrep II Kit (No. 025) iq-check TM Listeria monocytogenes II (No. 037)

8 NMKL - NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014, Nr. 85, side 8 Metoder sertifisert av NordVal International Følgende metoder er sertifisert av NordVal International Salmonella Salmonella ELISA Test Optima (No. 010) Bioline Salmonella ELISA test SELECTA (No. 028) Transia Plate Salmonella Gold (No. 001) foodproof Salmonella Detection Kit, Hybridization Probes and foodproof Salmonella Detection Kit, 5' Nuclease in combination with foodprooof ShortPrep I Kit (No. 023) DuPontTM BAX System PCR Assay for Salmonella (Classic + Q7 instruments) (No. 030) Rapid Salmonella method, short protocol, Rapid Salmonella method, double enrichment protocol (24h) Rapid Salmonella LATEX confirmation test (No. 032) iq-check TM Salmonella II kit (No. 038) Salmonella detection method by real-time PCR (No. 041) Staphylococcus aureus HyServe Compact Dry X-SA Method for the enumeration of Staphylococcus aureus in Foods (No. 042) Yeast and Mould Compact Dry YM Method for the enumeration of Yeasts and Moulds in foods (No. 043) 3M Petrifilm Yeast and Mould Count Plate (No. 016) Sertifikatene er tilgjengelige under list of methods under NordVal på Sertifikatene fornyes hvert 2 år. BEHOV FOR METODER? Henstilling Har dere behov for nye og bedre analysemetoder, og vil bidra i utarbeidelsen og valideringen, ta gjerne kontakt med NMKL.

Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark

Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark Juni 2014 Nytt Nr. 87 ISSN 1894-5287 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Workshops Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september

Detaljer

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Nytt fra NMKL for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Nytt fra NMKL Litt om NMKL Organisering Hvordan vi jobber Internasjonalt

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Høringssammenstilling for. Holdbart/bestandig trevirke for utendørs bruk. Version 2.0. 25. februar 2015. Nordisk Miljömärkning

Høringssammenstilling for. Holdbart/bestandig trevirke for utendørs bruk. Version 2.0. 25. februar 2015. Nordisk Miljömärkning Høringssammenstilling for Holdbart/bestandig trevirke for utendørs bruk Version 2.0 25. februar 2015 Nordisk Miljömärkning Svanemerket holdbart trevirke - Høringssammenstilling, 25.02.2015 1 Sammendrag...

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Monitorering av innholdsstoffer (næringsstoffer og fremmedstoffer) i konsumfisk og industrifisk i de nordiske landene

Monitorering av innholdsstoffer (næringsstoffer og fremmedstoffer) i konsumfisk og industrifisk i de nordiske landene Monitorering av innholdsstoffer (næringsstoffer og fremmedstoffer) i konsumfisk og industrifisk i de nordiske landene Sluttrapport til Nordisk Ministerråd NMR prosjektnr. 661045 00264 Kåre Julshamn Nasjonalt

Detaljer

Seleksjon av flygere og flygeledere

Seleksjon av flygere og flygeledere Fagartikkel Monica Martinussen Universitetet i Tromsø og Forsvarets institutt for ledelse Seleksjon av flygere og flygeledere Innen flytrafikk kan menneskelige svikt føre til katastrofer. Riktig utvelgelse

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Analyser av organisk forurensinger i. Norske og Arktisk miljøprøver -. Status,

Detaljer

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Jens Østli Conjoint er en metode som kan brukes for å avdekke preferansehierarkier eksempelvis i matprodukter. Preferansehierarkier oppstår fordi produkters

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Massespektrometri er pensum i den videregående skole...3 Markørkomponenter fra

Detaljer

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Arbeidsseminar om oversettingsteknologi i Norden Språkrådet, Oslo 23. og 24. oktober 2008 Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden Nordens språkråd

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter

Beyond budgeting og budsjett. i service- og produksjonsvirksomheter Kandidatavhandling Cand. Merc Økonomistyring Forfatter: Frode Dammen Tyssebotn Eksamensnummer 283006 Veileder: Margit Malmmose Peyton Beyond budgeting og budsjett i service- og produksjonsvirksomheter

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV

Detaljer

For at analyseresultatene fra medisinske

For at analyseresultatene fra medisinske Serumproteiners holdbarhet ved romtemperatur Av Mari Myren Skårvold 1, Thea Berg 1, Mari Meslo Lien 2 og Eli Kjøbli 3 E-post: eli.kjobli@hist.no 1) Bachelorstudent 2009 2012 ved Program for bioingeniørfag,

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer