Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør"

Transkript

1 Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Hanne Kristensen, RBUP Øst og Sør

2 Fra kart til terreng Hvordan skal vi greie å følge med? Hva er det vi egentlig vet fra behandlingsforskningen? Mind the gap! Hva hemmer/fremmer tilnærming mellom behandlingsforskning og klinikk En «minienquete» m/bup-ledere. Hva mener de?

3 En bok å bli klok av.. Det er farlig når eksperter tror at de vet. Det er farlig når terrenget må stemme med kartet. Hvorfor skriver jeg dette? Ikke for å angripe noen institusjon eller fagfolk som sannelig sliter hardt nok. Men for å advare dem og meg og oss alle mot å tro at vi vet noe som helst sikkert. Tordis Ørjaseter (1976). Boka om Dag Tore. Cappelen.

4 Følger vi med? Rutter, 1998 Tre spådommer I. «Kunnskapsbasen vil øke enormt. Klinikere som ikke drar nytte av forskningsframskritt vil svikte sine plikter» Rutter M (1998). Practitioner Review: Routes from Research to Clinical Practice in Child Psychiatry: Retrospect and Prospect. J Child Psychol Psychiat, 39,

5 Forskning og klinisk praksis -fremtid Rutter, 1998 Tre «spådommer» II. Vi må oppgi «dead-wood» fra tidligere tider; dvs. de store altomspennende teoriene og de forskjellige «religionene» i psykiatri-feltet må settes til side.

6 Forskning og klinisk praksis -fremtid Rutter, 1998 Tre «spådommer» III. Økt forskning på årsaksmekanismer hvis resultater vil endre klinisk praksis. (for eksempel økt forskning på faktorer som er assosiert med vellykket behandlingsutfall)

7 Kunnskapshåndtering Rutter s spådom I: «Kunnskapsbasen vil øke enormt. Klinikere som ikke drar nytte av forskningsframskritt vil svikte sine plikter» «Både forvaltning og tjenester må basere seg på oppsummert kunnskap og ikke enkeltstudier» Sitat Dir. Arild Bjørndal, RBUP Øst og Sør

8 Oppsummert kunnskap Oversiktsartikkel Flere spørsmål Ingen søkestrategi Ingen inklusjonskriterier Ingen sammenstilling av resultater Systematisk oversikt Ett spørsmål Eksplisitt søkestrategi Eksplisitte inklusjonskriterier Sammenstilte resultater (metaanalyse)

9 Følger vi med? Synes du at du får holdt deg faglig oppdatert? x I høy grad I noen grad I liten grad Foredragsholders svar som deltager i Legeforeningens referansepanel

10 Følger vi med? Tilfeldig søk i pubmed februar Søk: Søkeord: anxiety disorders, treatment, children, adolescents: 4251 treff hvorav 885 reviews 2. Søk uten children and adolescents: hvorav 8708 reviews 3. Søk: ADHD og som søk 1: 3526 hvorav 777 reviews 4. Søk: ADHD og som søk 2: hvorav 2209 reviews

11 Synes du at du får holdt deg faglig oppdatert? Et mer valid svar x x I høy grad I noen grad I liten grad Foredragsholders svar som deltager i Legeforeningens referansepanel

12 Studiedesign og risiko for bias SR Metaanalyser RCT Kontrollerte studier med pseudo- randomisering Kontrollerte studier uten randomisering Prospektiv kohortstudie med samtidig kontroll Prospektiv kohortstudie med historisk kontroll Historisk prospektiv kohort Kasuskontroll studie Pasientserier Tverrsnittstudier

13 Kategorier av empirisk støtte (Chambless & Ollendick, 2001) I: Minst to rigorøse randomiserte kontrollerte studier utført av to forskjellige forskere og som viser at behandlingen er bedre enn placebokontroll eller annen terapi II: Minst en RKS som viser at terapien er bedre mot placebokontroll eller annen terapi III: Terapien er lovende

14 Kategorier av empirisk støtte Ungsinn (RKBU-Nord) 1. Potensielt virksomt tiltak 2. Sannsynlig virksomt tiltak 3. Funksjonelt virksomt tiltak 4. Dokumentert virksomt tiltak

15 UNGSINN (RKBU-Nord) Søk spesialisthelsetjenesten og behandling: TILTAK EVIDENS DOK.GRAD De utrolige årene 4 ***** PMTO 4 **** Mestringskatten 2 COS 2

16 Evidensbaserte databaser og oppslagsverk The Cochrane Library (Helsebiblioteket) Clinical Evidence (Helsebiblioteket) BMJ Best practice (Helsebiblioteket) UpToDate (Helsebiblioteket)

17 Kunnskapsbasert praksis klinikerens dilemma Kontekst Best tilgjengelig forskning Kunnskapsbasert praksis Anerkjent klinisk ekspertise Tilgjengelig brukerkunnskap

18 Overordnet mål BUP- tiltak Virkningsfulle Trygge Gir brukerne innflytelse Samordnet Utnytter ressursene Rettferdig fordelt Levert på en menneskelig sett god måte

19 Overordnet mål BUP- tiltak Økt vektlegging av kunnskapsbasert praksis, standardiserte pasientforløp og evaluering av alle sider ved pasientbehandlingen Fra rapporten til Nasjonal strategigruppe II, arbeidsgruppe 3; ressursbruk og oppgavefordeling innen psykisk helsevern for barn og unge, 2011

20 Anbefaling (Nasjonal strategigruppe II, 2011) Nasjonale veiledere eller faglige retningslinjer skal så langt mulig brukes i alle pasientsaker på områder hvor slike finnes, og vurderingene skal journalføres. Vesentlige fravikelser skal begrunnes. Det bør utarbeides nasjonale/faglige retningslinjer for alle grupper i prioriteringsveilederen som gir rett til prioritert helsehjelp.

21 Kliniske retningslinjer er blitt et viktig instrument for å tilstrebe evidensbasert praksis, bedret kvalitet på tjenestene, fordeling av ressurser og kost-effektiv tjenestetilbud

22 MEN Kliniske retningslinjer har viktige begrensninger hvis Metodologisk kvalitet er dårlig Ikke er oppdatert Er biased Krever en standard på tjenester som ikke er tilgjengelige

23 Hva vet vi om intervensjonsstudier? Angstlidelser Hva er gullbehandlingsstandard for angstlidelser hos barn??

24 Manassis K, Russell K, Newton AS (2010). Evidence-based Child Health 5, 541:554 The Cochrane Library and the treatment of childhood and adolescent anxiety disorders: an overview of reviews

25 Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal Editors note: Overviews of reviews, compiling evidence from multiple Cochrane reviews into one accessible and usable document, is a regular feature of this Journal. Our aim for each overview is to focus on the treatment question «which treatment should I use for this condition?», and to highlight the Cochrane reviews and their results in doing so.

26 Mål oversiktsartikkel angst Å sammenfatte evidens fra Cochrane Database of Systematic Reviews vedr.: Hvilke farmakologiske og ikke-farmakologiske behandlingsformer bedrer 1. symptomer, 2. diagnostisk response rate, 3. funksjonell kapasitet, 4. gjennomføring av behandling, 5. effekt over tid, 6. behandlingsaksept, så vel som 7. reduserer negative virkninger.

27 Hovedfunn - behandling angstlidelser Kun 3 reviews: 1: CBT for angstlidelser (13 RCT, n=809) 2: CBT/medikasjon for OCD (4 RCT, n=222). Inkluderte også kvasirandomiserte studier 3. Medikasjon for angstlidelser (22 RCT, n=2519) Alle 3 vurderte metodologisk kvalitet, men kun en ekskluderte studier med dårlig design

28 Hovedfunn - behandling angstlidelser CBT for angstlidelser fører til reduksjon i angstsymptomer. SSRI og SNRI s for angst og OCD er bedre enn placebo, men det ene er ikke bedre enn det andre. CBT og medikasjon fører til betydelig reduksjon ved både angst og OCD, men få studier. CBT/BT alene eller kombinert med medikasjon har blandet effekt på riskreduksjon for behandlingssvikt for OCD

29 Konklusjon- Patient needs experience EBM Evidence science Clinical issues decisions experience CBT er effektiv mht. reduksjon av symptomalvorlighet Psykoterapi alene anbefales ved mild til moderate symptomer, mens medikasjon er forbeholdt alvorlig eller behandlingsresistente tilstander Selv om det er få studier, tyder det på at kombinasjonen CBT og medikasjon er «favourable».

30 Konklusjon Patient needs experience EBM Evidence science Clinical issues decisions experience «Clinicians should rely on expert consensus guidelines vis-à-vis this evidence as treatment decision-making should be moderated by the patient s illness severity. Psychotherapy remains the first line treatment for mild to moderate symptoms, whereas pharmacotherapy is used for severe or treatment-resistant disorders.»

31 Begrensninger for konklusjon Variasjon i utvalg, type intervensjon, sammenligningsgrupper, statistiske metoder, og utfallsmål Nyere RCT er ikke inkludert

32 CAMS studien (Walkup et al., 2008) RCT studie av 488 barn, 7-17 år med en primær diagnose separasjonsangst, generalisert angst eller sosial angst. Randomisert til 14 sesjoner CBT (Coping Cat) eller sertralinmedikasjon (dosering opp til 200 mg dgl.) eller kombinasjon av CBT og sertralin eller til placebo (12 ukers beh)

33 CAMS-studien resultater Veldig god eller god bedring (CGIS) Remisjons rate (= oppfyller ikke diagnose) CBT + medikasjon 80.7% 46%-68% CBT 59.7% 20%-46% Sertraline 54.9% 34%-46% Placebo 23.7% 15%-27% (Walkup et al., 2008; Ginsburg et al., 2011)

34 Ett klokt råd (Manassis et al., 2010) «..The clinician should caution children, youths, and families to not expect complete resolution of the anxiety- or OCD-related problems..it is important to encourage families to persevere with treatment despite limited gains, and to focus on evidence of success, even if it occurs in small steps.»

35 Nok et klokt råd (Ginsburg et al., 2011) «Conclusions: For the majority of the children, some symptoms of anxiety persisted, even among those showing improvement after 12 weeks of treatment, suggesting a need to augment or extend current treatment for some children»

36 Andre kompliserende spørsmål! Kulturelle forskjeller. Kan vi adaptere direkte? Er behandlingene like effektive i BUP? Hva vet vi om CBT vs TAU i BUP* Komorbiditets betydning for utfall? * Hvilke behandlingsingredienser er det som er virksomme? Hva vet vi om hvordan det går over tid?* Hva gjør vi med de som ikke hjelpes? Mer av det samme? Nye effektive behandlingsformer?*

37 Hva vet vi om CBT vs. TAU i BUP? To RCT studier: Barrington et al., 2005: CBT vs TAU (7-14 yrs): Ingen forskjeller mellom gruppene. Southham-Gerow et al., 2010: Coping Cat vs. TAU (n=48; 8-15 yrs): Ingen forskjeller mellom gruppene.

38 Komorbiditets betydning for utfall? Prediktorer for utfall i CAMS studien. yngre alder; ikkeminoritetsbakgrunn, alvorlighetsgrad av angst; fravær av komorbid internaliserende tilstand; fravær av sosial angstlidelse.

39 Hvordan det går over tid? Oppfølgingstid behandlingsstudier: 3-12 mnd (Manassis et al., 2010) Data fra en prospektiv studie (over 40 år) av en fødselskohort: 70% av ungdommer (n=3279) som hadde Internaliserende Lidelse (IL)ved 13 og 15 års alder, hadde en mental lidelse ved alder 36, 43 og 53 vs. 25% av de som ikke hadde eller hadde IL ved ett tidspunkt (Colman et al., 2007)

40 Attention bias modification treatment Allerede en metaanalyse som inkluderer 12 RCT er (n= 467)! Konklusjon: ABMT førte til signifikant angstreduksjon vs kontroll trening med en medium effekt (d=.61, p<.001). Alder og kjønn modererte ikke behandlingseffekt, men flere aspekter ved ABMT gjorde det.

41 Hvordan kan BUP bruke resultater fra intervensjonsstudier om angstlidelser CBT er den tilnærmingen overfor angstlidelser som til nå har dokumentert best effekt. Det er et ledelsesoppgave å sørge for at denne kompetansen finnes på poliklinikkene i et omfang som dekker behovet og lage en struktur som gjør at barn blir adekvat utredet og «sluset» til den best dokumenterte behandlingen.

42 ADHD Ofte en livslang lidelse En av de mest studerte tilstandene i medisin Allikevel få metaanalyser Mange land har utarbeidet retningslinjer for utredning og behandling Den nyeste behandlingen?

43 Cochrane søk ADHD og medication ( ) Amfetamine for attention deficit hyperactivity disorder in people with intellectual disabilities Amphetamines for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in adults Pharmacological treatment for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders Risperidone for attention-deficit hyperactivity disorder in people with intellectual disabilities

44 Kommer!! Cochrane protokoll Atomoxetine for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children and adolescents (Kallapiran et al. April 2012)

45 Metaanalyse av effektivitet av stimulantia for ADHD hos barn og unge 23 dobbelt blindede placebokontrollerte studier inkludert (n=2003) 11 medikamenter og 19 forskjellige utfallsmål De fleste effektmål var statistisk signifikante Amfetamin var noe mer effektiv enn methylphenidate (Faraone & Buitelaar, 2010)

46 Metaanalyse av effektivitet og aksept av methylphenidat og amoxetine for ADHD hos barn og unge 9 RCT inkludert (n=2762) Konklusjon: Generelt er Atomoxetine og methylphenidate er like effektive og begge like akseptable. Analyse på subgrupper fant at OROS methylphenidate var mer effektiv enn Atomoxetine og bør være første valg i behandlingen. (Hanwella et al., BMC Psychiatry 2011)

47 ADHD behandlingsstudier hva vet vi? Medikamentell behandling med stimulantia har god effekt på ADHD symptomer i alle fall i et korttidsperspektiv.

48 ADHD hos barn MTA studien MTA studien viste god effekt av medikasjon og kombinasjon med/atferdsterapi etter 14 mnd, Naturalistiske oppfølgingsstudier (8 år) viser ingen forskjeller mellom de opprinnelige gruppene (med., atferdter., komb., Tau), men alle gruppene viste bedring.

49 MTA-studien Type eller intensitet av 14 mnd s behandling ved 7-9 års alder predikerte ikke funksjon 6-8 år senere. Tidlig ADHD symptomforløp uavhengig av behandlingstype var prognostisk; dvs. at barn med mindre atferdsforstyrrelser og høyere SES hadde best prognose (Molina et al., 2009)

50 The MTA at 8??????????? Ingen av behandlingene har effekt over tid? Både medikamenter og atferdsterapi hjelper, men selvseleksjon utvisker forskjellene? TAU er effektivt på lengre sikt. Medikamenter og intensiv atferdsterapi gir en tilleggseffekt men må monitoreres nøye (The ADHD European Guidelines Group, 2009)

51 Medisinbruk predikerer yrkesaktivitet - norsk tverrsnittsstudie - Av 414 voksne med ADHD diagnose var 24% i arbeid vs 79% i kontrollgruppen. ADHD-C, komorbiditet, misbruk og depresjon/angst var korrelert med å ikke være i arbeid Behandling med stimulantia i barndom var den sterkeste prediktor for å være i arbeid (OR=3.2, p=0.14) (Halmøy A et al., 2009)

52 ADHD hos barn Hva vet vi om ikke-farmakologisk behandling? I. Foisy M, Williams K (2011). The Cochrane Library and Non-Pharmacological Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorders in Children and Adolescents: An Overview of Reviews

53 Hovedfunn 3 systematiske reviews (10 trials; n=594) 4 behandlingsformer: Hatha Yoga, meditasjon, familieterapi, homeopati Ingen klare bevis for positiv effekt for noen av de ikke-farmakologiske behandlingsformene som var inkludert, men Studiene var heller ikke av god nok kvalitet

54 ADHD hos barn Hva vet vi om ikke-farmakologisk behandling? II. Zwi M, Jones H, Thorgaard C, York A, Dennis JA. (2011). Parent training interventions for ADHD in children 5-18 years (Review). Tte Cochrane Library, Issue 12

55 Foreldretreningsintervensjoner for ADHD barn 5-18 år. Mål: Finne ut om foreldretreningsintervensjoner er effektive i å redusere ADHD symptomer og assosierte problemer hos barn 5-18 år med ADHD sammenlignet med kontroller uten noen foreldreintervensjon Zwi M, Jones H, Thorgaard C, York A, Dennis JA, The Cochrane Library, 2011, Issue 12

56 Foreldretreningsintervensjoner for ADHD barn 5-18 år -Seleksjonskriterier (7 databaser fra ) 1. RCT inkludert kvasirct studier som sammenlignet foreldretrening med ikkeintervensjon; venteliste eller TAU 2. ADHD hovedfokus i studien 3. Alder > 5 år 4. ADHD diagnose DSM-III/IV eller ICD-10

57 Foreldretreningsintervensjoner for ADHD barn 5-18 år - Resultater Av totalt studier ble 5 inkludert (n=284); 4 målte atferdsproblemer; 1 foreldreferdigheter Metaanalyser av 3 studier på 2 utfallsmål viste blandede resultater Konklusjon: Foreldretrening kan ha positiv effekt på generell atferd, redusere foreldrestress og øke foreldremestring; usikker effekt på ADHD spesifikke symptomer MEN: evidens ikke sterk nok for «guidelines»

58 III. ADHD hos barn Hva vet vi om ikke-farmakologisk behandling? Storebø et al (2011). The Cochrane Library Social skills training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years

59 ADHD hos barn Hva vet vi om ikke-farmakologisk behandling? Mål: Vurdere effekt av sosial ferdighetstrening for barn med ADHD Resultater: 11 RCT (n=747); Ingen signifikante forskjeller i sosiale ferdigheter, generell atferd eller ADHD spesifikk atferd Konklusjon: Ikke evidens hverken eller mot sosial ferdighetstrening. Behov for flere RCT studier!

60 Kan vi direkte-importere intervensjoner? Forskjeller i prevalenstall for ADHD på tvers av nasjoner er langt mindre enn forskjeller i hvor mange som behandles og behandlingen som gies (eks. Kina, Israel) Det er behov for kultursensitiv behandlingsforskning!

61 Antecedents of ADHD: a historical account of diagnostic concepts (Taylor, 2011) «There are probably strong cultural influences, not on the neurobiological variation but on the extent to which it leads to impairment or to disability and especially to diagnosis»

62 Antecedents of ADHD: a historical account of diagnostic concepts (Taylor, 2011) The differences between cultures in recognition and acceptance are not just trivial nuisances in ascertaining a «true» prevalence rate. They emphasise that the extent of impairment is a function not only of the children, but of the context in which they are growing up

63 Internasjonal variasjon i ADHD behandling (Hinshaw et al., 2011) Fageksperter fra ni nasjoner deltok i kartlegging av behandlingspraksis for ADHD Bruk av medikamenter og psykososial behandling varierte betydelig mellom landene En vurdering av sosial kontekst er viktig for å sikre tilgang til EB intervensjoner for ADHD

64 Systematisk review av nasjonale og internasjonale retningslinjer for ADHD (Seixas, 2012) 26 guidelines ble identifisert; 13 utvalgt for videre analyser. Retningslinjene reflekterte likheter og forskjeller i helsetjenestene land i mellom. Metodologisk kvalitet ble vurdert som moderat til god. (NICE, 2008 klart best) Størst enighet om evidensbasert medikamentell vs. psykososial behandling

65 Nasjonal veileder: ratet.no/publikasjoner/v eiledere/veileder_for_di agnostisering_og_behan dling_av_ad_hd_33281 Ny versjon 2012

66 Bruker klinikere retningslinjer?? DRAMa studien (Kovshoff et al., 2012) intervjuet 50 barnepsykiatere/pediatere fra UK og Belgia om deres praksis mht. utredning, diagnose og behandling av barn med ADHD. Kun 14% fulgte kliniske retningslinjer «Kliniske retningslinjer vil tjene på revisjoner som tar inn virkelighetens kompleksitet mht den kliniske beslutningsprosessen for ADHD»

67 ADHD behandlingsanbefalinger Atferdsterapi 1.valg for milde moderate tilfelle Hvis ikke effekt - utprøvning av medisiner (stimulantia eller amoxetin) Beslutning om behandling må taes etter skreddersøm i forhold til det enkelte barn, familiens preferanser, grad av sosiale vansker, skoleforhold Compliance og effektvurdering over tid

68 Nyere former for ADHD beh? Arbeidsminnetrening (ROBO-Memo) Emosjonsregulering (Stopp-vent-gå)

69 Atferdsforstyrrelser

70 Atferdssenteret Multisystemisk Terapi (MST) Parent management Training (PMTO) Funksjonell Familieterapi (FFT) Læringsbasert Rusbehandling (MST/CM) PALS Skolemodell Tidlig innsats Barn i risiko TIBR Behandlings Forsterhjem (MTFC) Barns sosiale Utvikling 6m- 6-7år (BONDS) PMTO minoritetsprosjekt

71 De utrolige årene FAKTA: DE UTROLIGE ÅRENE Et manualbasert program for behandling av barn med atferdsvansker Barna i studien kvalifiserte alle til en atferdsdiagnose før behandlingen startet. Umiddelbart etterpå og etter ett år hadde ca. to tredjedeler av barna ikke lenger alvorlig atferdsvansker. Angst/tristhet og uro var også blitt vesentlig redusert. Ved fem til seks års oppfølging kvalifiserte fortsatt to tredjedeler av barna ikke til en atferdsdiagnose Antallet med ADHD-diagnose hadde derimot steget til 50 prosent ved fem til seks års oppfølging Barna til foreldrene som ikke hadde greid å endre uhensiktsmessige oppdragelsesstrategier, opprettholdt oftere alvorlige atferdsvansker også etter behandling (Drugli & Mørch, 2011)

72 Intervensjonsstudier-Atferdsforstyrrelser Cochrane-review. Furlong et al., 2012 Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years

73 Cochrane-review: Intervensjoner Atferdsforstyrrelser (Furlong et al., 2012) Inklusjonskriterier: RCT eller kvasi-randomiserte studier K/AT gruppe baserte foreldreprogammer sml med venteliste/tau eller ingen behandling Atferdsproblemene målt med skåre over klinisk cut-off på en skala (f.eks ECBI) eller ODD eller CD diagnose Befolknings-, klinisk- eller forskningsutvalg

74 Cochrane-review: Intervensjoner Atferdsforstyrrelser (Furlong et al., 2012) Inklusjonskriterier: Type intervensjon: Strukturert, gruppe-basert foreldreprogram bygget på atferds/kognitiv teori Regelmessig tilbud; minst 3 sesjoner av 1-2 timer

75 Cochrane-review: Intervensjoner Atferdsforstyrrelser (Furlong et al., 2012) Inklusjonskriterier: Barn Primære utfallsmål : Atferdsproblemer Sekundære utfallsmål : Emosjonelle problemer; kognitiv evner; lang tids prognose: kriminalitet, sysselsetting

76 Cochrane-review: Intervensjoner Atferdsforstyrrelser (Furlong et al., 2012) Inklusjonskriterier: Foreldre Primære utfallsmål: Mental helse; Foreldreferdigheter; positiv foreldreatferd (ros, positiv affekt o.l.); negativ foreldreatferd (kritikk, trusler o.l.) Sekundære utfallsmål: Opplevelse av sosial støtte

77 Cochrane-review: Intervensjoner Atferdsforstyrrelser (Furlong et al., 2012) Søk i databaser ga abstract 254 artikler ble funnet mulig valgbare 18 artikler som omhandlet 13 studier oppfylte inklusjonskriteriene

78 Cochrane-review: Atferdsforstyrrelser Furlong et al., 2012 Inkluderte 13 RCT eller kvasi-randomiserte studier Studier som sammenlignet Atferdsterapi eller Kognitiv atferdsterapi med venteliste, ikke noen behandling eller standard behandling og som benyttet Minst ett standardisert instrument for å måle atferdsproblemer hos barna

79 Cochrane-review: Atferdsforstyrrelser Furlong et al., 2012 N=1078 (646 i intervensjonsgruppen; 432 i kontrollgruppen) Foreldretrening førte til signifikant reduksjon i atferdsproblemer hos barna vurdert av foreldrene selv (Standardisert mean difference, SMD: ; 95%CI:-0.72 til-0.34) Uavh vurdering: SMD: (-0.77 til-0.11)

80 Cochrane-review: Atferdsforstyrrelser Furlong et al., 2012 Signifikant bedring foreldres psykiske helse (SMD: -0.36; 95% CI: til -0.20) Positive foreldreferdigheter (SMD: -0.53; 95% CI: til -0.16) Reduksjon i negativ oppdragerpraksis (SMD: 0.77; 95% CI: -096 til 0.59) NB! Uavhengig rapportør: (SMD: 0.42; 95% CI: til -0.16)

81 Intervensjonen viste seg også å være costnytte effektiv: Sml med en ventelistgruppe kostet det ca kr per familie for å bringe et barn med kliniske atferdsproblemer til ikke-klinisk område

82 Utfordringer I: Langtids randomiserte studier mangler! Ingen av studiene evaluerte utfall utover 3- måneder etter intervensjonen Effektstørrelsene er moderate Moderatorer, mediatorer, prediktorer? Hvordan komme videre??

83 Utfordringer II: «Practitioners should note that faithful implementation of the programme appears to be an important component of clinical effectiveness and, thus, they should consider whether their organisation is willing to provide sufficient resources so they can deliver the intervention with fideltiy» (Furlong et al., 2012)

84 Depresjon hos barn og unge

85 Depresjon hos barn og unge Veilederen: Multimodal tilnærming med skreddersøm! Psykoterapi: CBT mest empirisk evidens IPT lik effekt som CBT i noen studier, men mindre dokumentasjon Psykodynamisk korttidsterapi vist effekt hos voksne

86 Depresjon hos barn og unge Veilederen: Medikamentell behandling er indisert ved moderat/alvorlig depresjon og skal alltid brukes sammen med en psykososial intervensjon Men hva slags psykososial intervensjon i kombinasjon med medikamenter?

87 Clinical Evidence is neither a textbook of medicine nor a set of guidelines Our systematic reviews summarise the current state of knowledge - and uncertainty - about the prevention and treatment of clinical conditions, based on thorough searches and appraisal of the literature. They don't tell you what to do: they just describe the best available evidence from systematic reviews, RCTs, and observational studies where appropriate. And, if there is no good evidence, we say so.

88 Depresjon hos barn og unge Inklusjonskriterier: Systematiske reviews av RCT er RCT N> 20 hvorav >80 % ble fulgt opp (Hazell, 2011)

89 Type intervensjon inkludert Citalopram, CBT (individuell eller igruppe), ECT, escitalopram, familie terapi, fluoxetine (alene eller m/cbt), fluvoxamine, gruppeterapi (ikke CBT), guided selvhjelp, individualterapi psykodynamisk, IPT, lithium, mirtazapin, MAOI s, omega3fettsyrer, paroxetin, sertralin (+/-CBT), St. Johannes urt, TAD, venfalaxine.

90 ClinicalEvidence BMJ Farmakologisk behandling for depresjon hos barn og unge (Hazell, 2011) VIRKSOM UKJENT VIRKNING SANNSYNLIG UTEN VIRKNING Fluoxetine Citalopram/ Paroxetine TAD SANNSYNLIG UTEN VIRKNING ELLER SKADELIG Fluvoxamine Sertralin Venlafaxine MAOI Mirtazapine

91 ClinicalEvidence BMJ Psykologisk behandling for depresjon hos barn og unge (Hazell, 2011) SANNSYNLIG VIRKSOM CBT gruppe mild til moderat D Barn og unge IPT mild til moderat D. U UKJENT VIRKNING CBT ind mild til moderat D. B/U Familieterapi B/U Støttegruppe B/U SANNSYNLIG U/VIRKNING CBT for å hindre tilbakefall B/U Guided selv-hjelp B/U Psykoterapi ind- B/U IPT B

92 ClinicalEvidence BMJ Kombinasjons- og alternativ behandling for depresjon hos barn og unge (Hazell, 2011) VIRKSOM Fluoxetine pluss CBT U UKJENT VIRKNING Fluoxetine pluss CBT B Sertraline pluss CBT U Omega-3 flerumettede fettsyrer Johannesurt

93 Kunnskapsbasert praksis klinikerens dilemma Kontekst Best tilgjengelig forskning Kunnskapsbasert praksis Anerkjent klinisk ekspertise Tilgjengelig brukerkunnskap

94 Implementering av EBT i klinikk - Hva forsvinner i debatten? «EBP er ikke noen annet enn klinisk og adminstrativ praksis som konsistent er funnet å gi spesifikke og ønskede resultater» «Kjernen i EBP er at ethvert individ har rett på den mest effektive behandling» (Sexton et al.2010)

95 EBT og klinikk Tre viktige hindere: Språk Forskjellige tradisjoner Følelse av at noe er «bedre», at noen «vet bedre» (moral superiority) (Sexton et al., 2010)

96 Bekymringer rundt EBT - I Nøkkelkarakteristika er forskjellige i forskning og klinikk vanskeliggjør overføring/generalisering (forskjell i alvorlighet og komorbiditet; forskjell i rigorøsitet av antall timer og innhold; fokus på enkel symptomreduksjon vs. tilleggssymptomer og livsmestring) (Kazdin, 2008)

97 Bekymringer rundt EBT-II Tvil om analysemetoder eller resultater virkelig kan konkludere med at behandlingen er effektiv F.eks. Betyr en statistisk signifiant forskjell i et utfallsmål at pasientene virkelig er klinisk bedret i sin livsfunksjon? (Kazdin, 2008)

98 Bekymringer rundt EBT-III Forskjellige studier som har undersøkt samme behandling, bruker mange forskjellige utfallsmål og de signifikante utfallsforskjellene er ikke nødvendigvis de samme fra studie til studie (Kazdin, 2008)

99 Bekymringer rundt klinikk Hvor valide og reliable er kliniske beslutninger? Kan enkeltpasienterfaringer generaliseres? Mangel på eller usystematisk evaluering av behandlingsresultat Proliferasjon av nye ustuderte behandlinger (Kazdin, 2008)

100 Forskning bidrar til kunnskapsbasen og klinisk praksis anvender kunnskapen Utvikle kunnskapsbasen optimalt Sørge for best mulig informasjon for å bedre pasienttilbud Redusere kløften mellom forskning og klinikk Kazdin, 2008

101 En interessant artikkel! Weisz et al. (2012) Testing standard and modular designs for psychotherapy treating depression, anxiety, and conduct problems in youth. A randomized effectiveness trial Arc Gen Psychiatry, 69,

102 Utvalg: 84 community clinics (174 barn 7-13 år) randomisert til 1 av 3 behandlingsbetingelser: Treatment as usual Standard manualisert behandling Modulær behandling (integrasjon av de tre standardiserte manualiserte behandlingene

103 Den modulære tilnærmingen ga signifikant bedre behandlingsresultat enn både TAU og standardisert manualisert behandling (Mestringskatten individuelt, individuell CBT for depresjon, foreldretreningsprogram for atferdsforstyrrelser) Det var ingen forskjell i utfallsmål mellom TAU og standardisert behandling

104 Konklusjon Den modulære tilnærmingen kan være en lovende måte å bygge videre på styrkene til evidensbasert behandlinger og bedre deres brukbarhet og effektivitet i forhold til henviste barn i den kliniske virkeligheten

105 Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning noen tanker fra ledere Autonom BUP-kultur vanskeliggjør implementering av nye behandlingsformer Profesjonstydelighet er viktig Strev å få ansatte til å forstå systemansvaret Ledere må kommunisere viktigheten av å tilby behandling som virker

106 Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning noen tanker fra ledere Veiledere «når» de ansatte, men også en fare når retningslinjer blir for omfattende og detaljert (eks. henv.for ADHD fra almenleger) En modell er å opprette tverrfaglige fag-og forskningsutvalg som skal holde BUP en oppdatert Kritisk masse nødvendiggjør organisasjon i team eller nettverk

107 Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning noen tanker fra ledere Positiv innstilling til multisenterbehandlingsstudier, gir økt kompetanse, men også erfaring med at mange blir ekskludert eller at de inkluderte ofte satt igjen med andre problemer etter endt behandlingsprotokoll. Ønske om mer dristighet i forhold til å tilpasse virksomme metoder til virkeligheten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet

Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Av Anne Halvorsen, Ragnhild Jensen, Gro Kvåle og Solveig Sagatun Praxis Sør, Høgskolen i Agder

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Bjørn Tore Hausken Høst 2004 1 En stor takk

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser

Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Motivasjon og mestringsforventninger i metodisk støtte til arbeid for mennesker med schizofreni og psykoselidelser Bacheloroppgave skrevet ved Høgskolen i Bergen våren 2013. Skrevet av: David R Skjoldheim

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer

Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Vedlegg 3: Ordliste med forklaringer Ordlisten kan brukes sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler, til hjelp i arbeidet med kunnskapsoversikter, som grunnlag for begrepsforklaringer i

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1

Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1 Økt interesse for forskning i psykoanalyse og psykodynamisk terapi 1 Matrix, 2014; 4, 226-245 Steinar Lorentzen Det har skjedd en økning av psykoanalytisk og psykodynamisk forskning gjennom de siste par

Detaljer

Samlivsbrudd og psykisk helse: Forebyggende tiltak

Samlivsbrudd og psykisk helse: Forebyggende tiltak 12 FRODE THUEN TIDSSKRIFT FOR NORSK PSYKOLOG FORENING Samlivsbrudd og psykisk helse: Forebyggende tiltak Frode Thuen Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen Marital disruption and mental

Detaljer

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KT TIDSSKRIFT FOR KOGNITIVTERAPI NR 1 ÅRGANG 15 APRIL 2014 NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Tidsskrift Redaksjonelt Gruppeterapi for tvangslidelse hjelper 4 6 Intervju med Malik Badri 28 Brukerperspektiv

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet

Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Konferanserapport Nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet Oslo, 22.-23. september 2009 Kaja Reegård, Elisabeth Backe-Hansen, Arne Backer Grønningsæter, Kristine Amlund Hagen (red.) 1 Innhold

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer