Plan- og bygningsloven med fokus på TEK January 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10. 20 January 2012"

Transkript

1 Plan- og bygningsloven med fokus på TEK January 2012

2 2 Hvor oversiktlig er plan- og bygningslovgivningen? -Omtrent som Malfunction junction i Atlanta, Georgia USA?

3 Regelverkets oppbygning Plan- og bygningslovgivningen Plan- og bygningsloven Arealplaner Forskrifter Veiledere til forskriftene Grad av utnytting Kommunale vedtekter (vedtatt opphevet) Normer Parkeringsnormer Estetikk 3

4 Nærmere om selve Plan- og bygningsloven forts. Rettighetslov krav på tillatelse om samsvar med regler jf pbl første ledd Ny lovs oppbygning Alminnelig del (Kap. 1-2) Plandel (Kap. 3-14) Gjennomføringsdel (Kap 15-19) Byggesaksdel (Kap ) Håndheving og gebyr (Kap ) Fødsel liv død Eldre regelverk; relevant eller uinteressant? 4

5 Nytt vedrørende forskriftene SAK og GOF ble slått sammen til en forskrift; SAK10 Gjelder i sin helhet alle prosjekter omsøkt etter 1. juli 2010 Noen få unntak Mye gammelt ble beholdt, men også en del viktige endringer Gammel TEK ble revidert; TEK10 Mye gammelt ble beholdt, men også en del endringer Særlig fokus på universell utforming, og endringer for de forskjellige fagområder som følge av dette Tydeligere skille mellom juss og veiledning, krav og anbefaling Nye veiledere Allerede foretatt (forventede) endringer i SAK10 flere endringer på vei 5

6 Generelt om endringene i TEK TEKs formål: Sikre kvalitet og fremme bærekraftig utvikling God arkitektonisk og universell utforming som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet Særskilt vedr ny TEK: Enklere å forstå og praktisere ny og mer logisk struktur Ytterligere kvalitets- og miljøfokus Oversikt hovedendringer (fra KRDs høringsbrev): Verifikasjon av oppfyllelse av krav (se kap 2) Universell utforming (strengere krav, se særlig kap 12) Miljøkrav (se kap 9, 13 og 14) Heis (Krav om ved 2 etasjer for arbeidsbygninger, og 3 etasjer for boliger) 6

7 Aktører i en plan- og byggesak Kommunen Forslagsstiller (plan) Tiltakshaver (byggesak) Ansvarlig søker (SØK) Ansvarlig prosjekterende (PRO) Ansvarlig utførende (UTF) Ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR)* Ansvarlig kontrollerende for utførelse (KUT)* * = funksjoner som særlig har fått et annet innhold ved ny lov 7

8 Tidligere regelverk: Pbl 77, 87 og Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? Nytt regelverk: Pbl 29-3 (UU), 29-5 (Tekniske krav), 29-6 (Tekniske installasjoner og anlegg) og 31-2 (Tiltak på eksisterende byggverk) TEK10 Forarbeider: Hovedsakelig videreføring av gjeldende lov 87 og January 2012

9 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? Pbl 31-2, første ledd, første setning - utgangspunktet Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven Tiltak: 1-6 som henviser til 20-1 (gml 93) Betyr: Alt av søknadspliktige arbeider skal være i samsvar med lovens materielle bestemmelser, forskriftskrav i TEK og gjeldende plangrunnlag Samsvar med tidligere lovtekst? 9 20 January 2012

10 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? 31-2, første ledd, andre setning; 10 På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen I realiteten et unntak? Betyr ifølge forarbeidene: 1. Nevnte typer tiltak krever dispensasjon etter 19-2 dersom tiltaket er i strid med gjeldende plangrunnlag 2. Tiltak som ikke er nevnt kan tillates selv om det er i strid med plangrunnlaget til tross for ordlyden i 31-2, første ledd, første setning 20 January 2012

11 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? 2. Ytterligere unntak/presiseringer (fra forarbeidene): Hovedombygging og bruksendring Unntak fra unntaket Alt også det eksisterende som ikke direkte berøres skal oppfylle kravene i bygningslovgivningen Dyrt billigere å rive og bygge nytt? Hvor går grensene for hva som er en hovedombygging og hva som er en bruksendring? Hvem bestemmer konklusjonen? January 2012

12 Hva er en hovedombygging? 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? Ikke fastsatt i ny eller gammel lov, eller ny eller gammel forskriftstekst Fra forarbeidene vedr hovedombygging: Med hovedombygging menes, som etter gjeldende rett, byggetiltak som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet. Bygningsteknisk vurdering January 2012

13 Fra juridisk teori: Konkret vurdering 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? Skadetakst kan gi veiledning Meget omfattende arbeid Hvem bestemmer ved uenighet? Tiltakshaver, ansvarlig søker, prosjekterende, kommunen, fylkesmannen, sivilombudsmannen eller domstolen? Gammel lovtekst: kommunens skjønn January 2012

14 Tiltak på eksisterende byggverk hvilke krav utløses? Særskilt om BRUKSENDRING Pbl 20-1, bokstav b og d SAK Hva følger av KP, RP og hvor går grensene mellom de enkelte reguleringsformål Tolkning av RP i forhold til dagjeldende regelverk eller nytt? Forarbeider, rettspraksis, teori Eksempler uavklarte problemstillinger Hjemmel for å avslå søknaden om bruksendring? Søknadsplikt innebærer bl.a. ansvarsbelegging og full pakke ift SAK10 kap 5 20 January 2012

15 Bygningsdelen - hovedemner Skjerpede krav til tilgjengelighet/universell utforming Ny 74-2 (estetikk) Endrede søknadsregler Enkelte elementer i saksbehandlingen justert Nye regler om ansvar Nye regler om kontroll Tilsyn 15

16 Bygningsdelen Fra (se vedlegg) Forskrifter utfyller, men gjentar ikke loven. Dvs. at både lov og forskrift må leses i sammenheng. Veiledninger fortsatt sentrale og viktige. (Trykkes ikke av BE nedlastbart i pdf., utskriftsmulighet.) Endringer/oppdateringer fremgår. Eget ikrafttredelsesrundskriv fra KRD; H-1/10 16

17 Nødvendige vedtak for å kunne sette i gang Tillatelse til tiltak, rammetillatelse og igangsettingstillatelser er lovbundne vedtak Bygningsmyndighetenes ansvar er i hovedsak: å kontrollere at tiltaket ikke strider mot de ytre rammer som plan- og bygningslovgivningen oppstiller for tiltaket å kontrollere at riktige forutsetninger for prosjekteringen er lagt til grunn Bygningsmyndighetenes godkjennelse er ingen garanti for at søknaden på alle punkter tilfredsstiller lov og forskrift Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som er nødvendige å hensynta i detaljprosjekteringen Tidsfrister Avslag på søknad om ansvarsrett er enkeltvedtak og kan påklages Private rettsforhold er bygningsmyndighetene uvedkommende 17

18 Sentrale definisjoner i SAK k) gjennomføringsplan: En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket g) samsvarserklæring for 1. prosjektering: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig prosjekterende har utført prosjekteringen innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med krav og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 2. utførelse: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig utførende har utført tiltaket innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med produksjonsunderlaget, krav til utførelse og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. i) kontrollerklæring for 1. prosjektering: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig kontrollerende har kontrollert prosjekteringen innenfor sitt ansvarsområde, og erklærer at den er i overensstemmelse med krav og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 2. utførelse: Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig kontrollerende har kontrollert utførelsen innenfor sitt ansvarsområde, og erklærer at den er i overensstemmelse med produksjonsunderlaget, krav til utførelse og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven January 2012

19 Søknadssystemet - hovedprinsipper Grunnprinsippene og hovedstruktur i gjeldende system er beholdt ikke store realitetsendringer Krav til søknadssystemet: Kun ett spor enten søknadsplikt (hovedregel) eller ikke (unntak) Færre regler Regler om samme tema samlet Færre skjønnsmessige kriterier Bedre tilrettelegging for IKT Avgrensning etter tiltakets omfang og kompleksitet, ikke type næring 19

20 Søknadspliktens omfang nye lovbestemmelser 1-6 Tiltak 20-1 Hovedregelen (gml 93) 20-2 Tiltak som krever tillatelse, men som kan forestås av tiltakshaver (tilsvarer i prinsippet dagens meldepliktige tiltak) 20-3 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 20-4 Tiltak som er tilstrekkelig behandlet etter annet lovverk f eks konsesjonslovgivning. Nytt aktuelt tiltak her: Uttak av stein, sand, grus mv. 20

21 Utfyllende forskriftsbestemmelser om søknadsplikt SAK 10 Kap 2 Søknad og tillatelse (jf pbl 20-1) 2-1 Bruksendring 2-2 Våtrom (jf forslag til endringer i SAK16. juni 2011) Kap 3 Søknad og tillatelse - uten ansvar (jf pbl 20-2) 3-1 Mindre tiltak 3-2 Alm driftsbygninger i landbruket 21

22 SAK Kap 4 Unntatt fra byggesaksbeh. (jf pbl 20-3 og 20-4) Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse - Mindre tiltak (frittliggende bygning under 15 m2., mindre terrengendringer, fasadeendringer m.m Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller anlegg Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller tillatelse: a) Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til byggeeller anleggstomt hvor arbeid pågår b) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og fritidseiendom c) Campingvogn på campingplass January 2012

23 4-3. Unntak fra krav i plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover To hovedtyper 1 ledd unntatt både søknadsplikt og materielle regler (TEK gjelder) Offentlige veganlegg i tråd med reguleringsplan, konsesjonspliktige vannkraftanlegg, energianlegg, nettanlegg, landbuksveier, Flytende akvakulturanlegg i sjø, steinbrudd mv. 2. ledd unntatt fra søknads- og ansvarsregler Bygninger eller bygningstekniske installasjoner i tilknytning til veier og vannkraftanlegg Jernbaneanlegg, navigasjonsanlegg, moloer og annet dekningsverk der Kystverket er tiltakshaver January 2012

24 Særlig om våtrom Forslag: 2-2 Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom oppheves KRD: Konsekvensene av forslagene til endringer er for kommunenes del at de vil få atskillig færre saker til behandling, og vil slippe vanskelige grensedragninger for når søknadsplikten inntrer. For tiltakshavere betyr endringene at de selv kan ta fullt ansvar, og slippe kommunal saksbehandling med tilhørende saksbehandlingsgebyr der brannskiller ikke brytes, og de ønsker det. Endringsforslagene vil medføre mindre sikkerhet mot fuktskader. Tiltakshaver blir ved å velge unntak fra søknadsplikten, ansvarlig for kvaliteten, og kan ikke påberope seg offentligrettslige regler overfor foretak som gjør feil. Forslaget vil sannsynligvis også medføre færre innrapporteringer av byggfeil, og dermed mindre oversikt over skadeomfanget January 2012

25 Krav til innhold i og behandling av søknad kap 21 i ny lov 21-1 til Underskrift av søker og tiltakshaver (bare tiltakshaver ved tiltak etter 20-2) Må fremgå om det søkes om dispensasjon Må inneholde nok opplysninger til å vurdere om det skal pålegges uavhengig kontroll Fortsatt mulig med oppdeling av søknaden søknad om IG kan oppdeles ytterligere Søknaden om ansvarsrett er en del av søknaden, men avslag på ansvarsrett kan påklages særskilt 25

26 Nye krav til innhold i søknad, jf SAK (gml SAK 19) SAK ledd nye opplysninger i søknaden: f) Ivaretakelse av krav til, arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter, og universell utforming p) Gjennomføringsplan q) Søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon, herunder foretakenes system og dokumentasjon av kontrollerendes uavhengighet 26

27 Gjennomføringsplan nytt sentralt dokument Lovens 24-2, andre ledd og SAK Skal gi kommunen grunnlag for å vurdere tiltaket ved søknad om tillatelse til tiltak ved endringssøknader ved søknad om ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse. Planen skal derfor oppdateres gjennom tiltaket, og skal signeres av søker for hver oppdatering. Byggblankett 5185 (Standard Norge) 27 27

28 Hvordan skal prosessene gjennomføres? Om gjennomføringsplan : Gammel lov: Ansvarsoppgave, tiltaksprofil, kontrollplan og kontrollerklæring Ny lov: Gjennomføringsplan, tiltaksprofil, samsvarserklæringer, kontrollerklæring og sluttkontroll SAK og Gjennomføringsplan - Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for tiltak etter pbl Gjennomføringsplanen skal inneholde oversikt over relevante ansvarsområder og tiltaksklasser, eventuelle kontrollområder, ansvarlige foretak - Planen skal være orientert om milepæler som grunnlag for kontroll og tilsyn 28

29 Gjennomføringsplanen Lovens 24-2 andre ledd, SAK Gjennomføringsplanen skal Gi oversikt (hvem, hva når) skal være en enkel og overordnet dokumentasjon som gir kommunen tilstrekkelige opplysninger om gjennomføringen av tiltaket vise (kommunen) at krav om kontroll er ivaretatt dynamisk dokument => søkers samsvarserklæring overfor kommunen gjør det unødvendig å sende inn: ansvarsoppgave kontrollplan samsvarserklæringer kontrollerklæringer tiltaksprofil? 29 29

30 30

31 Tiltaksprofil Tilbake igjen? Veileder SAK10, 9-3, tredje ledd: Når alle aktuelle funksjoner og samtlige fagområder er definert for et konkret tiltak og disse i kombinasjon er inndelt i ulike tiltaksklasser etter vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser, kan dette oppstilles i en såkalt tiltaksprofil. Det er ansvarlig søker som skal vurdere oppgavene og foreslå hvilken tiltaksklasse oppgaven skal plasseres i, herunder fremlegge en tiltaksprofil som del av gjennomføringsplanen January 2012

32 III. Ansvar for gjennomføringsplanen SAK Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for alle søknadspliktige tiltak, med unntak av tiltak der det ikke er krav om ansvarlige foretak eller kontroll. De ansvarlige foretak skal bistå søker i utarbeidelse, oppdatering og utkvittering av gjennomføringsplanen. Ved tilsyn kan kommunen kreve innsyn i grunnlagsmaterialet for gjennomføringsplanen, herunder kontrollplaner, kontrollerklæringer, samsvarserklæringer, avviksbehandling osv

33 IV. Kommunens saksbehandling Som før: Kommunen skal behandle saken snarest mulig (og senest innen fristutløp) Kommunen skal gi tillatelse der det ikke er hjemmel for avslag - fortsatt en ja-lov. Kommunen skal legge til grunn søkers opplysninger om at TEK10 er oppfylt ellers er det tilsyn Forvaltningsloven gjelder: Avslag må begrunnes konkret. Klageadgang. 33

34 Den kommunale behandlingen Kommunens saksbehandling er basert på innsendte dokumenter. Kommunens saksbehandling er basert på tillit til foretakenes opplysninger. Vedtak som viser seg å være basert på uriktige opplysninger skaper ikke nødvendigvis rettigheter for partene i saken. Omgjøringsadgang. Godkjente/stemplede tegninger innebærer ikke aksept/offentlig kontroll av innholdet fortsatt privat ansvar (dvs for den/de som har gitt uriktige opplysninger). Tidsfrister for saksbehandlingen/gebyrreduksjon (siden 2003). Saksbehandlingen (omfang/dybde) må sees i sammenheng med den privatiserte kontrollen og kommunenes tilsynsoppgave. 34

35 Hva forventer kommunene og BE? Innsendte opplysninger må være korrekte (sml selvangivelse) Alle relevante forhold skal være vurdert Alle nabohensyn skal være tatt/redegjort for Søknaden skal være komplett Prosjekteringen skal være komplett Utførelsen skal være basert på et korrekt, kvalitetssikret og kontrollert prosjekteringsgrunnlag Kontrollen skal være tilstrekkelig, selvstendig og reell Kontroll av prosjektering skal (med avgrensninger) skje mot plan, vedtak mv og i samsvar med gjennomføringsplan. System i bruk. Kontroll av utførelse skal (med avgrensninger) skje opp mot utførelsesanvisninger fra prosjekterende, myndighetskrav, tillatelser mv. System i bruk. 35

36 Nærmere om tidsfrister, jf 21-7 og 21-8 Tidsfrister med rettsvirkning er tatt inn direkte i loven: Tillatelse gitt dersom tidsfrist oversittes Tiltaket kan tas i bruk selv om tillatelse ikke gitt Reduksjon av gebyr Nye Sivilombudsmannsavgjørelser og 730 Andre frister gis i forskrift Oppdelt i to lovbestemmelser 36

37 SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG KONSEKVENSER Tiltak (bestemmelse) Saksbehand-lingstid Konsekvens av oversittelse Vilkår/bestemmelse 20-1 og UKER Redusert gebyr ledd 20-1 og uker Tillatelse gitt 21-7, 2. ledd Fullstendig søknad, alle nødvendige tillatelser gitt, ingen avvik fra lovgivningen, ingen naboprotester, uker Redusert gebyr? 21-7, 3. ledd Det foreligger naboprotester, men ellers; fullstendig søknad, alle nødvendige tillatelser gitt, ingen avvik fra lovgivningen, 37

38 SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG KONSEKVENSER II Tiltak (bestemmelse) Saksbehandlings-tid Konsekvens av oversittelse Vilkår/bestemmelse 21-2, 3. ledd (IG) 3 uker Ingen 21-8, jf SAK b) 21-10, 1. ledd (Ferdigattest) 3 uker Tiltaket kan tas i bruk ledd 21-10, 3.ledd (Brukstillatelse) 3 uker Ingen 21-8 jf SAK c) 38

39 SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG KONSEKVENSER III Tiltak (bestemmelse) Saksbehandlingstid Konsekvens av oversittelse Vilkår/bestemmelse 21-1 Forhåndskonferanse 2 uker Ingen SAK a) 1-9 jf fvl. 33 Forberedelse klagesak (kommunen) 1-9 jf fvl. 34 Klagebehandling (fm) 8 uker Ingen SAK d) 6 uker Ingen SAK e) Der det er gitt utsatt iverksettelse Dispensasjon fra lov og forskrift 12 uker Tap av gebyr 21-7 første ledd 1-9 jf fvl. 34 Klagebehandling (fm) 6 uker Ingen SAK e) Der det er gitt utsatt iverksettelse jf fvl 42 39

40 Nærmere om ferdigattest Alle tiltak må ha ferdigattest også tiltak etter 20-2 (i dag er det for mange som ikke ber om dette) Ferdigattest skal bli hovedregelen midlertidig brukstillatelse unntaket Sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse Ved uavhengig kontroll må det leveres dokumentasjon av sluttkontroll 40

41 VI. Nærmere om ferdigattest annet ledd Det skal foreligge dokumentasjon av byggets egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget, jf ny best i TEK: 4-1 Dokumentasjonen skal bekreftes overlevert tiltakshaver Kan gis ferdigattest selv om det foreligger bagatellmessige overtredelser (les 21-10, 1, og 3.ledd) Forskriftsbestemmelse: 8-1 Ferdigattest innebærer at de ansvarlige som hovedregel er reelt og formelt ferdige med byggesaken 41

42 ANSVARSSYSTEMET January 2012

43 II. Historikk - ansvarsrettsystemet Før 1995 kun regler om ansvarshavende Lovreformen i 1995 i kraft fra 1997: For mange feil og mangler ved bygg Utbedringskostnader anslått til minst 2 mrd årlig (nå 15 mrd) Årsak til svikt relativt jevnt fordelt mellom prosjekterende og utførende Hensynet til kvalitet tilsa en mer profesjonell gjennomføring av byggeprosessen Alle roller belegges med selvstendig ansvar Ny sentral godkjenningsordning Nytt kontrollsystem Tilsyn 43

44 II. Ansvarssystemet i pbl oversikt Prinsippene er beholdt Oppgavene er presisert i lovens kapittel 23 om ansvar Funksjonene ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende beholdes Egenkontrollen som KPR og KUT avskaffes som egne ansvarsområder Egenkontrollen inkorporeres i PRO/UTF, systemkrav Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å prosjektere riktig må ha rutiner for kvalitetssikring Krav om oblig. uavhengig kontroll for visse typer tiltak Utfyllende regler for hva som skal kontrolleres, hvordan, når og av hvem Nytt sentralt dokument: Gjennomføringsplan 44

45 IV. Ansvarsbelegging Fordeling av ansvar for ivaretakelse av krav: Alle offentlige krav Alt skal være belagt med ansvar RIB Plan- og bygningslov Forskrifter, TEK10, SAK10, Kommunale vedtekter (til 2018), Plan, planbestemmelser Rammetillatelse, dispensasjonsvilkår = 100% RIGEO RIBR ARK LARK RIV SØK 45

46 IV. Hvem gjør hva i byggesaken? Før: vanskelig å få oversikt over ansvarets inndeling og rekkevidde Nå: tiltakshavers og foretakenes ansvar og oppgaver samlet i kapittel 23 i loven med egne bestemmelser for de respektive. Presiseringer i forskrift/veiledning Kommunens oppgaver fremgår av kap 21 og av forskrift. Da vil vel alt gå lettere og bedre med nye regler..? 46

47 Definisjoner SAK a) funksjon: Rollen som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende eller ansvarlig kontrollerende b) tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil c) godkjenningsområde: Innhold i en godkjenning som gis til et ansvarlig foretak, og som bestemmes av fagområde, funksjon og tiltaksklasse d) ansvarsområde: De oppgaver foretaket er tildelt ansvarsrett for i det aktuelle tiltaket January 2012

48 IV. Krav til alle ansvarlige, jf kap 23 i ny lov: 23-1: Skal være ansvarlige for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll 23-2: Tiltakshaver 23-3: Ansvarets varighet 23-4: Ansvarlig søker 23-5: Ansvarlig prosjekterende 23-6: Ansvarlig utførende 23-7: Ansvarlig kontrollerende 23-8: Forskrifter om ansvar (tdl GOF og SAK nå SAK10) 48

49 V. Krav til alle ansvarlige: SAK 10 Kap System. Krav til rutiner 10-2 Dokumentasjon Kap Kvalifikasjoner 11-2 Praksis 11-3 Opplysninger ved søknad 49

50 V. Godkjenningsordningen, godkjenningsområder og tiltaksklasser Fortsatt frivillig sentral godkjenning, jf ny SAK nr 3 Bortsett fra uavhengig kontroll SG er da obligatorisk Strengere oppfølging fra sentral godkjenningsmyndighet Systemet med lokal godkjenning opprettholdes Fortsatt tre tiltaksklasser, jf SAK Gjeninnført godkjenningskatalog og mer spesifiserte godkjenningsområder: Den nye oppdelingen: 1 område for søk 14 områder vedr prosjektering, jf SAK andre ledd 15 områder vedr utførelse, jf SAK tredje ledd 1 (overordnet ansvar for kontroll) + 29 områder (områder etter andre og tredje ledd) vedr kontroll, jf SAK fjerde ledd Totalt: 180 områder (3 x ( )) Fortsatt kommunen som godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker, jf SAK

51 Høringsforslag juni 2011 endring SAK 13-5 Prosjektering nytt fagområde: 13-5 andre ledd ny bokstav o) skal lyde: o) brannalarm, nødlys og ledesystem 13-5 nytt femte ledd skal lyde (flyttes fra fjerde ledd): Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder: a) Overordnet ansvar for kontroll b) Våtrom (i boliger) c) Lufttetthet (i nye boliger) d) Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3) e) Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) f) Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3) g) Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3) January 2012

52 V. Tiltaksklasser 52

53 V. Krav til kvalifikasjoner og sentral godkjenning Kvalifikasjonskrav, jf SAK til 11-3 Utformet som funksjonskrav Foretaket må dokumentere at den har en samlet kompetanse Fagkompetansen dokumenteres ved søknad om lokal og/eller sentral godkjenning Prosjektorganisasjonsplanen (lokal godkjenning) Organisasjonsplanen (sentral godkjenning) Alle oppgaver skal utføres av personell med relevant fagkompetanse, og med nødvendig bemyndigelse til å ta beslutninger; formell og reell innflytelse på det arbeid som skal utføres Krav om fast ansettelse for den faglige ledelsen? ( disponerer personell) 53

54 Tiltakshaver

55 Krav til tiltakshaver 23-2 Tiltakshaver: Den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av (eier, leietaker mv.) Hovedansvarlig. Kan ha ansvar alene helt eller delvis Ingen formelle kvalifikasjonskrav 55

56 Tiltakshaver SAK : 1. ledd siste setning: Kommunen kan i alle saker rette pålegg direkte mot tiltakshaver Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe ansvarlige foretak, samt å melde fra om endringer til kommunen. Kontraktsforutsetning. Tiltakshaver er ansvarlig for å betale byggesaksgebyr til kommunen January 2012

57 57 SØKERS OPPGAVER OG ANSVAR

58 I. Krav til ansvarlig søker, jf pbl 23-4 og SAK Tiltakshavers representant Ansvar for at søknaden er fullstendig Samordne foretakene og påse fullstendig ansvarsdekning Ansvar for å avslutte med ferdigattest 58

59 I. SØKS oppgaver og ansvar - SAK a) Forhåndskonferanse (før man får ansvarsrett ) b) Nabovarsle c) Komplett søknadsutforming d) Avklare grensesnitt alle foretak alle søknadstrinn. Omsøke ansvarsendringer. Utforme/oppdatere gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll. Tiltaksklasser. e) Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Sluttrapport f) Å påse at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført under byggeprosessen jf pbl

60 SAK g) Samordne foretak h) Distribuere tillatelser mv. Omsøke endringer i) Å påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende og kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og utførelse. j) Søke om ferdigattest k) Å identifisere, og foreslå tidspunkt for ferdigstillelse av, gjenstående arbeider dersom det er aktuelt å søke om midlertidig brukstillatelse (sml 8-1) l) Å legge til rette for kommunalt tilsyn m) Å påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold etter 8-2 overleveres til eier January 2012

61 I. Søkers påse-ansvar SAK c) 3. ledd Har søker et materielt ansvar for innholdet i søknaden, i prosjektering, utførelse og kontroll, eller kun et administrativt ansvar? 61

62 II. SØKs samordningsoppgaver; som før med tillegg Koordinere hele byggesaken fra søknad til ferdigattest innebærer: Å være kommunens kontaktperson Å formidle henvendelser og pålegg fra kommunen Å koordinere de prosjekterende Å koordinere de utførende Å fordele ansvar for alle deler av tiltaket, og sørge for at denne fordelingen fremgår av søknaden Å se til at foretakene har nødvendige kvalifikasjoner Å sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom prosjekterende og utførende 62

63 IV. SØKs oppgaver og ansvar i utførelsesfasen Tidl. ansvarlig samordner (SAM) Koordinere de ansvarlige Plikt til å være på eller følge med på byggeplass? Veiledning til SAK fjerde ledd Endringer som innebærer søknadsplikt? SØKs rolle og ansvar ved pålegg, tvangsmulkt mv SØKs forhold til gjennomføringsplan, brukstillatelse og ferdigattest 63

64 64 PROSJEKTERENDES OPPGAVER OG ANSVAR

65 I. Krav til ansvarlig prosjekterende, jf 23-5 Nytt: egen lovbestemmelse; 23-5 Fastslår at: tiltaket skal prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres ansvarlig prosjekterende skal prosjektere nødvendig sikringstiltak, jf 28-2 (Sikringstiltak ved byggearbeid) 65

66 I. Krav til ansvarlig prosjekterende, jf 23-5 Konkretisert i SAK : I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for: a) At prosjekteringen er dokumentert i henhold til kap. II og er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen, samt at det foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon dersom prosjekterende står for valg av produkt. d) At tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for særskilte sikringstiltak, jf. pbl 23-5 andre ledd, samt utarbeide slik prosjektering. e) Koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende slik at alle krav til tiltaket som følger av plan- og bygningslovgivningen blir ivaretatt. 66

67 I. Krav til ansvarlig prosjekterende, jf 23-5 f) Å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet prosjektering g) Underleverandør uten egen ansvarsrett. h) Å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt. i) Å sørge for at det utarbeides og fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold i medhold av TEK kap. 4 og at denne overleveres til ansvarlig søker 67

68 PROs oppgaver og ansvar oppsummert Ansvarlig for prosjektering skal fortsatt sørge for: at løsninger innen eget ansvarsområde tilfredsstiller myndighetskrav og vilkår i tillatelsen, å dokumentere løsninger med beregninger, tegninger og beskrivelser, å påse at de produkter som spesifiseres i prosjekteringsfasen har tilstrekkelig dokumentasjon (Merk: våtromskabiner mm), å sørge for avviksbehandling og at denne blir dokumentert, å informere ansvarlig søker om endringer i prosjekteringen og å kvalifisere/styre underleverandører 68

69 VII. PROs oppgaver og ansvar oppsummert - 2 PRO har deltatt i utvikling av gjennomføringsplan Grensesnitt mot øvrige aktører er avdekket og fulgt opp. Kontrollerendes innspill/avviksmeldinger er vurdert og fulgt opp. Prosjekteringsmaterialet er tilstrekkelig klart og utfyllende som utførelsesgrunnlag. 69

70 70 UTFØRENDES OPPGAVER OG ANSVAR

71 I. Ny lov 23-6 Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av denne lov. Ansvarlig utførende er ansvarlig for gjennomføring av nødvendige sikringstiltak under utførelsen etter

72 I. SAK Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. At utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar med produksjonsunderlaget, og at eventuelle vilkår som følger av tillatelse eller særskilte krav til utførelsen gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt b. At tiltaket plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen c. At det foreligger produktdokumentasjon der utførende står for valg av produkt og at anvisninger for innbygging, montasje mv. for produkter foreligger og følges d. Å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering 72

73 I. Ansvarlig utførendes ansvar forts f) Koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig utførende g) Å melde fra til ansvarlig søker der utførende oppdager at prosjekteringen er mangelfull, motstridende eller feilaktig etter plan- og bygningsloven h) å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, samt å tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet utførelse i) Underleverandør uten egen ansvarsrett j) Å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt. k) Å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold der utførende står for valg av produkt, og at dette overleveres til ansvarlig søker. 73

74 I. Ansvarlig utførendes ansvar forts. VSAK 12-4 a) Sporbarhet Ansvar begrenset til utførelse i henhold til prosjekteringen, først og fremst PROs ansvar å innarbeide pbl-krav i tiltaket UTFs ansvar primært avgrenset av prosjekteringen, lovgivningens eksplisitte krav til utførelsen, og der han oppdager eller burde oppdaget feil i prosjekteringen Rutiner for kvalitetssikring (egenkontroll), for øvrig kommer tredjepartskontrollen inn January 2012

75 75 KONTROLLERENDES OPPGAVER OG ANSVAR

76 I. Nye regler om kontroll endres før de trer i kraft? Hvilke saker krever kontroll? Hva er kontrollørens oppgaver, og hva er hans ansvar? Hvordan skal det kontrolleres? Hvilken kompetanse må kontrolløren ha? Hva innebærer kravet til uavhengighet? 76

77 I. Nye regler om kontroll Pbl 23-7 Ansvarlig kontrollerende Obligatorisk uavhengig kontroll 24-1 og 24-2 SAK Kontrollerendes ansvar SAK til 14-8: Hvem, hva og hvordan SAK 5-3: Gjennomføringsplan Gammelt: kontrollplan og erklæring Nytt: Samsvars-, kontrollerklæring og gjennomføringsplan 77

78 II. Når skal det være uavhengig kontroll? 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak når: a) det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver 78

79 II. Når skal det være uavhengig kontroll TTK 1? SAK Obligatorisk krav om kontroll: fuktsikring ved nybygging ombygging av våtrom i alle boliger lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet. Kontroll av tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, og at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet. Fra KRDs høringsbrev: kravet treffer mellom % av alle byggesaker. 79

80 Høringsforslag juni 2011: 14-2 første ledd skal lyde: Det skal gjennomføres uavhengig kontroll i samsvar med 14-6 av fuktsikring ved nybygging og ombygging av våtrom i alle boliger der brannskiller brytes, og med lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet. Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, og at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet January 2012

81 Ytterligere kontrollkrav - i TTK 2 og 3 a) Bygningsfysikk - prosjektering - energieffektivitet og detaljprosjektering av lufttetthet og fuktsikring i yttervegger, tak og terrasser, - utførelse byggfukt, lufttetthet og ventilasjon- gjennomført og dokumentert som prosjektert b) Konstruksjonssikkerhet, -prosjektering - risiko for sammenbrudd i hovedbæresystem, herunder prosjekteringsgrunnlaget, lastantakelser, stabilitet og materialegenskaper. Utførelse; hovedbæresystem er gjennomført og dokumentert som prosjektert, c) Geoteknikk, - prosjektering ;gjort kvalifisert undersøkelse for geoteknisk kategori og fastsettelse av pålitelighetsklasse, og utførelse; geotekniske oppgaver er gjennomført og dokumentert som prosjektert, d) Brannsikkerhet,- prosjektering av brannsikkerhetsstrategi/konsept. 81

82 III. Når kan det bli pålagt uavhengig kontroll? PBL 24-2 SAK Krav om kontroll etter kommunens vurdering Kommunen avgjør etter en konkret vurdering av tiltaket stille krav om ytterligere uavhengig kontroll; på grunnlag av planbestemmelser, forhåndskonferanse, søknadsbehandlingen eller ved tilsyn anses - foreligger forhold som gjør det nødvendig med kontroll for å sikre kvalitet i det ferdige byggverket? 82

83 III. Når kan det bli pålagt uavhengig kontroll? Eksempler på slike tilfeller: usikkerhet om lokale miljøforhold eller grunnforhold, kommunen har dårlige erfaringer med de foretakene som benyttes, der det tas i bruk byggemetoder eller byggeprodukter som er nye, andre forhold der det av en eller annen grunn er påvist særlig usikkerhet. 83

84 IV. Unntak fra kontroll SAK Unntak fra krav om kontroll Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre helt eller delvis unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll etter 14-2, når kontroll er unødvendig for å sikre at tiltaket er i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Unntak fra kravet om uavhengig kontroll skal fremgå av tillatelsen. 84

85 V. Hva er kontrollørens oppgaver? Pbl 23-7: Kontroll av prosjektering: Ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kontroll av utførelsen: Ansvar for å kontrollere at det foreligger tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget. 85

86 VI. Hvordan skal kontrollen gjennomføres? pbl 24-2 Gjennomføring av kontroll Kontroll skal gjennomføres uavhengig og helhetlig, og skal ivareta grenseflater mellom forskjellige fagområder. Kontroll gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket, som også skal omfatte sluttkontroll. Omfang, detaljering og gjennomføring av kontrollen tilpasses arbeidets vanskelighet, risiko for og konsekvenser ved feil, og foretakenes pålitelighet og dugelighet (dvs evne og vilje). Tiltakshaver og de ansvarlige foretak har plikt til å gi nødvendige opplysninger Ved feil som er påpekt av kontrollforetaket, og som ikke blir rettet, og ved uenighet om tekniske løsninger, skal kontrollforetaket informere kommunen. 86

87 Kontrollerendes ansvar SAK ref kap 14 a) å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll b) å levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og hvordan avvikene er behandlet c) å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik som avdekkes d) å påse at avvik blir lukket, melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket e) å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende f) underleverandør uten egen ansvarsrett, jf tredje ledd January 2012

88 VI. Hvordan skal kontrollen gjennomføres? Ny norsk standard (NS) om kontroll under arbeid inntil nylig SAK og 14-7: Kontroll skal gjennomføres på de aktuelle fagområder i samsvar med uavhengig kontrollerendes ansvar etter

89 VI. Hvordan skal kontrollen gjennomføres SAK Kontrollområdet skal angis i gjennomføringsplanen og beskrives i søknad om ansvarsrett for kontroll. Ansvarlig kontrollerende skal a) kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert b) foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene. 89

90 VI. Hvordan skal kontrollen gjennomføres? SAK , bokstav a og b: Krav til gjennomføring av kontrollen i tiltaksklasse 1: a) Kontrollere at utførendes styringssystem er i overensstemmelse med kravene i bygningslovgivningen b) enkel kontroll med utførelsen i forhold til produksjonsgrunnlaget og dokumentasjonen for byggeprodukter og bruken av disse 90

91 VI. Hvordan skal kontrollen gjennomføres 14-7 ttk 2 og 3 Ansvarlig kontrollerende for prosjektering skal kontrollere: a) at ansvarlig prosjekterendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert b) at kvalitetssikringen er gjennomført og dokumentert i samsvar med styringssystemet og relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. c) at utarbeidet konsept gir tilstrekkelig grunnlag for detaljprosjektering d) at detaljprosjekteringen er tilstrekkelig som produksjonsunderlag for utførelsen. 91

92 VI. Hvordan skal kontrollen gjennomføres 14-7 ttk 2 og 3 Ansvarlig kontrollerende for utførelsen skal kontrollere a) at ansvarlig utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert b) at kvalitetssikringen er gjennomført og dokumentert i samsvar med styringssystemet og relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven c) at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen og at tiltaket blir utført i henhold til produksjonsunderlaget d) at nødvendig produktdokumentasjon er tilgjengelig, og at produktene brukes i samsvar med forutsetningene. 92

93 VII. Hvem kan være kontrollør? Sentral godkjenning og uavhengig, jf pbl 23-7, første ledd Kriterier, jf SAK : Kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. Veileder: Til første ledd Krav til uavhengighet: Kontrollforetaket må være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. Det er imidlertid ingenting i veien for at et foretak kan ha sentral godkjenning både for kontroll og for prosjektering eller utførelse. Foretaket kan ikke ha kontrollfunksjon i tiltak der det også har en av de øvrige funksjonene, og kontrollen omfatter arbeid som gjøres av foretaket under disse funksjonene. Dette følger av at egenkontroll ikke lenger eksisterer som selvstendig, alternativ kontrollform 93

94 VII. SAK , ANDRE OG TREDJE LEDD Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Dette skal bekreftes i ansvarsrettssøknaden, og gjelder både i forhold til tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres. Der det er tvil om tilknytningen kan påvirke kontrollen, skal det beskrives i ansvarsrettssøknaden, og kommunen skal avgjøre om ansvarsrett kan gis. Kommunen skal avslå søknad om ansvarsrett dersom den finner at det er så sterk tilknytning at det kan påvirke kontrollen, eller at uavhengigheten på andre måter ikke er tilstrekkelig. 94

95 IX. Sluttkontroll SAK Ansvarlig kontrollerende skal ved sluttkontroll vise at kontrollområdene i tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvarlig kontrollerende skal påse at kontrollen er dokumentert, at alle avvik er bekreftet lukket, og at dette er meldt til ansvarlig søker som grunnlag for sluttføring av gjennomføringsplanen. Ansvarlig kontrollerende skal dokumentere at kontrollen er utført tilfredsstillende ved en sluttrapport som vedlegg til kontrollerklæringer. Sluttrapporten for kontrollen skal inneholde en oppsummering av kontrollarbeidet med en kort beskrivelse av hva som er kontrollert, hvilke avvik som er funnet og at disse er lukket. Rapporten skal sendes til ansvarlig søker. Hvis tiltaket ikke har ansvarlig søker, skal rapporten sendes til tiltakshaver. 95

96 XII SAK10 Kap 19. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser SAK 10 trådte i kraft 1. juli 2010, men: SAK , (obligatorisk krav om kontroll) 14-4 (tidsavgrensede krav), 14-5 (unntak fra krav om obl. kontr.), 14-6 (gjennomføring av kontroll kl.1 ) og 14-7 gj. føring kontr. kl. 2 og 3) trer i kraft 1. juli Kommunen kan kreve uavhengig kontroll etter 14-3 fra 1. juli 2010 Arbeid med ny norsk standard (NS 8450) om kontroll nylig skrinlagt pga uenighet i komiteen / for lite støtte til forslaget. KRD/BE arbeider med nye veiledninger/forskriftsendringer. 96

97 Lykke til January 2012

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10

Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 30. mars 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven forts. Rettighetslov Ny lovs oppbygning

Detaljer

I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven

I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven Ny Plan og Bygningslov, med fokus på Tek 10 Oslo, 6. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Nærmere om selve Plan- og bygningsloven Rettighetslov Lovens oppbygning

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 11. februar 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 11. februar 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 11. februar 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no Søknadssystemet - hovedprinsipper Krav til søknadssystemet: Kun ett spor enten søknadsplikt (hovedregel)

Detaljer

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne Nye kontrollregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010

Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Kurs FBA Ny plan og bygningslov, konsekvenser for prosjekteringsleder 14. april 2010 Fra Kluge: Advokat Anders Evjenth Tlf 23 11 00 00/ 90 18 64 18 E-post: anders.evjenth@kluge.no Kort om endringer i ansvarssystemet

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll. Konsekvenser for prosjekteringsleder? Advokat/partner Reidar Sverdrup, KLUGE Advokatfirma DA reidar.sverdrup@kluge.no 23 11 00 00 Hva betyr

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim

Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen 10. 11, januar 2013 NTNU, campus Gløshaugen, Trondheim Fredag 11. januar (13) Kontrollordningen for brann (KPR) Rolle og ansvarsforhold til ansvarlig

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Publisert dato 05.02.2015 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk

Detaljer

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen

Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering. Advokat Roar R. Lillebergen Prosjekteringsledelse i praksis - myndighetshåndtering Advokat Roar R. Lillebergen Innledning Plan- og bygningsloven Krav til arbeidet som utføres Byggherreforskriften Krav til hvordan byggearbeider gjennomføres

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det?

Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Uavhengig kontroll 16.10.2013 Per-Arne Horne Hva var utgangspunktet, og hvordan ble det? Kontrollområder. SAK 14.2 og 14.3 Kontrollomfang, Hva Når og Hvordan? Plassering i tiltaksklasse Sentral godkjenning

Detaljer

Ny plan- og bygningslov

Ny plan- og bygningslov Ny plan- og bygningslov Obligatorisk, uavhengig kontroll Wilhelm Holst Skar STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Status ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel i kraft 1. juli 2009 Ny byggesaksdel

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha?

08.02.2011. Gjennomføringsplan. Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak. Hva skal kommunen ha? Gjennomføringsplan Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Ska-haa Ska-haa Hva skal kommunen ha? 1 Dokumenter i byggesak Avfallsplan Søknadsskjema. Signert. ByggSøk Nabovarsel kvittering Evt. Avmerking for

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012 Uavhengig kontroll SAK10 Versjon 01.02.2012 Historikk ulike kontrollformer Offentleg oppgåve utført av kommunalt tilsett kontrollør, jf. Bygningsloven av 1967 Byggesaksreforma 1997 eigenkontroll godkjente

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Publisert dato 21.10.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres kontroll når det foreligger

Detaljer

TEK10 Innledning. Advokat Anders Evjenth Bull & co. Tlf. 90 18 64 18 Epost: ae@bullco.no. Ingeniørenes hus 10. februar 2015. www.bullco.

TEK10 Innledning. Advokat Anders Evjenth Bull & co. Tlf. 90 18 64 18 Epost: ae@bullco.no. Ingeniørenes hus 10. februar 2015. www.bullco. TEK10 Innledning Advokat Anders Evjenth Bull & co. Tlf. 90 18 64 18 Epost: ae@bullco.no Ingeniørenes hus 10. februar 2015 I. Regelverkets oppbygning Plan- og bygningslovgivningen Plan- og bygningsloven

Detaljer

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10

Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Uavhengig kontroll Ny6 regelverk hva kreves? Rollefordeling Rose Byrkjeland, senioringeniør 04.09.2013 SAK10 Innhold 1 Introduksjon og regelverk 2 Kontrollområder 3 Gjennomføring av kontroll 4 Rollefordeling

Detaljer

KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL

KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL KURS MAKS 10 UAVHENGIG KONTROLL HØSTSEMESTER 2012 PROGRAM 1000 Introduksjon. Systematisk kompetanseheving. 1030 MAKS10. Hva er nytt? 1100 Hvordan kan du bruke MAKS10 1200 Lunsjpause 1230 Kontroll hva innebærer

Detaljer

Nye kontrollregler 1.1.2013

Nye kontrollregler 1.1.2013 Obligatorisk uavhengig kontroll I kraft januar 2013 Gjelder for søknader innkommet kommunen fom 1 januar 2013 Mottakstidspunktet som er avgjørende SAK 10 14-2 Saksbehandling og kontroll Obligatorisk uavhengig

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 8. november 2012 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

Ny pbl overordnete krav

Ny pbl overordnete krav Ny pbl overordnete krav Trondheim 7. januar 2010 Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel I kraft 1. juli 2009. Bl.a. nye dispensasjonsbestemmelser

Detaljer

Overtagelse og drift av bygninger

Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse og drift av bygninger Hva betyr ferdig bygg? Hva sier byggereglene Ansvarsforhold Gustav Pillgram Larsen Advokat Erling Erstad 1 ferdig a2 (norr ferðugr, trol påvirket av lty verdich, eg 'klar

Detaljer

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning

06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 06 Avviksbehandling Lokal og sentral godkjenning 1 Avvik Avvik manglende samsvar mellom definerte krav og en levert tjeneste eller et produkt. manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse.

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Publisert dato 29.06.2012 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter ny pbl. 24-1 skal det gjennomføres kontroll når det foreligger

Detaljer

Nye muligheter og utfordringer som følge av den nye plan- og bygningsloven

Nye muligheter og utfordringer som følge av den nye plan- og bygningsloven Nye muligheter og utfordringer som følge av den nye plan- og bygningsloven Fagkonferanse, Oslo, 19. november 2010 Advokat Per Sandvik, KLUGE Advokatfirma DA per.sandvik@kluge.no 1 I. NY PLAN- OG BYGNINGSLOV

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 1 Generelle bestemmelser Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittelet inneholder generelle bestemmelser og gir noen av rammene for byggesaksprosessen. Formålet med plan-

Detaljer

: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. Til bokstav a (tilbygg)

: Endringer i veiledningstekst til SAK10. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst. Til bokstav a (tilbygg) 01.10.2012: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Til bokstav a: Presiseringer om driftsbygning og pipe/skorstein.

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.09.2016 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 04.01.2016 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Detaljer

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Tredjepartskontroll. Morten Meyer. Driftskonferansen 2012 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Tredjepartskontroll Driftskonferansen 2012 Morten Meyer STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hva er nytt - kortversjon Foretak (pro / utf) Utføre Kvalitetssikret prosess Korrigere Kontrollere Kontrollforetak

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Plan- og bygningsloven i praksis TEK Februar 2015

Plan- og bygningsloven i praksis TEK Februar 2015 Plan- og bygningsloven i praksis TEK 10 17. Februar 2015 1 19. februar 2016 Hvorfor byggesaksbehandling? Avklare lovligheten Sikre ansvarsforhold Koordinere andre myndigheter Sikre medvirkning fra naboer

Detaljer

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen

Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Riktig tiltaksklasse? PÅL LYNGSTAD 4.-5.1.2013, Tromsø, Tromskonferansen Godkjenning Hovedprinsippene videreføres Fortsatt både lokal og sentral godkjenning Kvalifikasjonskravene videreføres Krav til bruk

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8.

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. februar 2017 Advokat Anders Evjenth, 90186418 Endringer i plansystemet

Detaljer

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde

ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde ANSVARSRETT Hva betyr egentlig det? Hvilket ansvar har jeg påtatt meg? Hvordan gjør jeg det? Foredragsholder: Lise Budde Ansvarsrett Gir deg rettigheten til å ha et konkret ansvar i ett konkret tiltak

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne

Nye byggeregler. Håndhevings- og gebyrregler. Vi snakker om denne 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser t l Felles 2 Sentral

Detaljer

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10

NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 NBEF 09.01.2013 uavhengig kontroll SAK10 Ein framtidsretta bygningspolitikk Byggesektoren i Norge Kompetanse og utvikling Bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø fra arkitektur til byggavfall Bærekraftige

Detaljer

Uavhengig kontroll med mer

Uavhengig kontroll med mer Byggesakskontoret, Trine Lill Johansen, leder for tilsyn, Kommunaltekniske fagdager 3.4.9.2012 Uavhengig kontroll med mer Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hva står i loven? Hvorfor krav om uavhengig kontroll

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ

UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 1 UAVHENGIG KONTROLL SYNSPUNKTER RIF & ØLØ 26.03.14 Øystein Løset 2 Innhold Geotekniske hendelser Plan og Bygningingslov Forskrift m/ veiledning DIBKs Veileder Systemkontroll Teknisk kontroll omfang Unntak

Detaljer

Uavhengig kontroll Hva betyr det for oppgavene i kommunens byggesaksavdeling? Pål Lyngstad, senioringeniør, 03.12.2012 SAK10

Uavhengig kontroll Hva betyr det for oppgavene i kommunens byggesaksavdeling? Pål Lyngstad, senioringeniør, 03.12.2012 SAK10 Uavhengig kontroll Hva betyr det for oppgavene i kommunens byggesaksavdeling? Pål Lyngstad, senioringeniør, 03.12.2012 SAK10 ForBd og frembd 1997 Søke Prosjektere UBøre Ferdiga;est Egenkontroll eller uavhengig

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

Ny forskrift om byggesak

Ny forskrift om byggesak Ny forskrift om byggesak Kontroll, tilsyn og ferdigattest Frode Grindahl STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kontroll Egenkontroll er ikke lenger eget ansvarsområde Obligatorisk uavhengig kontroll innenfor objektive

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.06.2016 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen

Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen Storbykonferanse tilsyn Clarion Hotell Stavanger 2. juni 2014 Geir Egil Paulsen Erfaringer som ansvarlig søker, forhold til kommunen og litt om BBS prosjektet i Oslo. Bransjeforening for 560 arkitektbedrifter

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

NAL KONTROLL OG TILSYN Advokat Anders Evjenth KLUGE Advokatfirma Tlf. 23 11 00 00 Mob. 901 86 418 anders.evjenth@kluge.no

NAL KONTROLL OG TILSYN Advokat Anders Evjenth KLUGE Advokatfirma Tlf. 23 11 00 00 Mob. 901 86 418 anders.evjenth@kluge.no 1 NAL KONTROLL OG TILSYN Advokat Anders Evjenth KLUGE Advokatfirma Tlf. 23 11 00 00 Mob. 901 86 418 anders.evjenth@kluge.no Innledning Temaene som behandles er bl.a: - Nye regler om uavhengig kontroll

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett

Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013. Praksis og erfaringer med ansvarsrett Seminar om byggavfall og miljøgifter, Rica Hell hotell 18.09.2013 Praksis og erfaringer med ansvarsrett Foto: Foto: Carl-Erik Geir Hageskal Eriksson Agenda Først litt teori Når man har tatt seg til rette.

Detaljer

Ny bygningslovgivning Kort om søknad, saksbehandling, godkjenning, kontroll og tilsyn

Ny bygningslovgivning Kort om søknad, saksbehandling, godkjenning, kontroll og tilsyn Ny bygningslovgivning Kort om søknad, saksbehandling, godkjenning, kontroll og tilsyn INPUT 10, 21. jan. 2010 Marit Langen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Ny plan- og bygningslov Hele loven er ny Ny plandel

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter

Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, og hvordan komme i mål? Jon Erik Reite Bang Enhetsleder ABES - Avdeling byggeprosjekter Hva er ikke et tiltak? Det som ikke defineres som en

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken.

Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Ny plan - og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene særlig ved avslutning og oppstart av byggesaken. Geir Frøholm www.schjodt.no Ny plan og bygningslovs konsekvenser for entreprisekontraktene.

Detaljer

VA i plan- og bygningsloven

VA i plan- og bygningsloven VA i plan- og bygningsloven De nye byggesaksreglene Finn N. Bangsund MEF Maskinentreprenørenes Forbund MEF stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon Representerer ca. 1960 små,

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE *** KJØP AV TJENESTER TIL UAVHENGIG OG UTVIDET KONTROLL

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE *** KJØP AV TJENESTER TIL UAVHENGIG OG UTVIDET KONTROLL VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE *** KJØP AV TJENESTER TIL UAVHENGIG OG UTVIDET KONTROLL Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Side 1 1. Innledning Med forvaltningsansvar for et betydelig antall eiendommer

Detaljer

6-4. Rammetillatelse

6-4. Rammetillatelse 6-4. Rammetillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2016 6-4. Rammetillatelse (1) Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte a. tiltakets art og formål b. størrelse,

Detaljer

11-1. Kvalifikasjonskrav

11-1. Kvalifikasjonskrav 11-1. Kvalifikasjonskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.09.2015 11-1. Kvalifikasjonskrav (1) I søknad om sentral og lokal godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det

Detaljer

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996:

Ansvar og kontroll. Ansvar og kontroll. Ansvarsreglene. Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Tromsø februar 2009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak Lovendringen av 1996: Ansvar og kontroll Bygningskontrollen ble privatisert Kvalifiserte foretak skal ha ansvar for søknad, prosjektering,

Detaljer

: Endringer i veiledningstekst til SAK10

: Endringer i veiledningstekst til SAK10 1.7.2012: Endringer i veiledningstekst til SAK10 Endringene i veiledningsteksten vises i kursiv. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst Kapittel 7 Tidsfrister for saksbehandling. Innledning

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen

Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Brannforebyggende forum 03.09.08 1 Prinsipielle emner i Ot.prpen som tas opp Lovstruktur Søknadssystemet og saksbehandling Ansvar, kontroll, tilsyn, Godkjenningsordningen

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen. Emner i proposisjonen. Søknadspliktens omfang

Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen. Emner i proposisjonen. Søknadspliktens omfang Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Avdelingsdirektør Ole Molnes NKF 11.11.08 1 Emner i proposisjonen Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Henrik O. Mørch Arkiv: GNR 142/119 Arkivsaksnr.: 16/2581

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Henrik O. Mørch Arkiv: GNR 142/119 Arkivsaksnr.: 16/2581 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik O. Mørch Arkiv: GNR 142/119 Arkivsaksnr.: 16/2581 DISPENSASJON FOR SKJÆRING OG FYLLING GNR 142 BNR 119 FRITIDSBOLIG Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ

Detaljer