Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad"

Transkript

1 Arkivsak-dok Saksbehandler Lars Fabricius Saksgang Møtedato Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling Fylkestinget Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkestinget gir Fylkesrådmannen mandat til å gå i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune med formål å få omdisponert båtmateriellet i dagens hurtigbåttilbud slik at Trondheim Brekstad kan betjenes med 2 store båter og 3 avganger hver vei i tidsrommet og I forhandlingene skal etableringene av ekspressavganger for å opprettholde et dagsturtilbud mellom Kristiansund Trondheim og Frøya Trondheim vurderes. Samlet kostnadsramme for løsningen skal ikke overstige 15 millioner kroner pr. år. Dersom det oppnås administrativ enighet om en løsning skal denne forelegges Fylkesutvalget for politisk behandling før en forpliktende avtale kan inngås. Dersom det ikke oppnås en avtale om omdisponering av båtmateriellet som Fylkestinget kan akseptere, vedtar Fylkesutvalget subsidiært at det skal etableres et lavpris busstilbud mellom Trondheim og Brekstad, parallelt til hurtigbåttilbudet. Økonomisk ramme for busstilbudet settes til inntil 3,5 millioner kroner pr. år. VEDLEGG: Nummererte vedlegg som følger saken: 1. AtB vurdering av kapasitetsutfordringer på hurtigbåtrute 800 GJELDENDE FORUTSETNINGER: Vedtak i FT-sak 101/09, vedr. mål for reduksjon av egne klimagassutslipp i fylkeskommunen. Vedtak i FU sak 104/12, vedr. Anbud hurtigbåt 2014 BAKGRUNN: Dagens hurtigbåttilbud mellom Trondheim og Brekstad nærmer seg kapasitetsgrensen på enkelte avganger. Dette gjelder både enkelte av Kystekspressens avganger samt enkelte avganger med pendlerbåten som kun trafikkerer på strekningen mellom Trondheim og Brekstad. Konsekvensen av dette er gjenstående passasjerer med et begrenset alternativt tilbud. I 2016 starter anleggsvirksomhet på kampflybasen på Ørlandet og det forventes en stor vekst i antall reisende. Dagens rute har ikke kapasitet til å håndtere denne veksten. I forbindelse med kampen for å få lagt den nasjonale kampflybasen til Ørland ble det signalisert økt transportkapasitet mellom Trondheim og Brekstad. Disse signalene har skapt Dokumentnr.: side 1 av 7

2 en forventning. Dersom kapasiteten på hurtigbåten brister vil disse si gnalene i ettertid bli sagt å være løfter som må innfris. Det er Fosen Namsos Sjø som har kontrakten på strekningen. Kontrakten løper til Det er mulig å endre på leveransene i kontrakten så lenge disse ikke er å anse som «vesentlige endringer». Opp til 15% endring i oppdragsvolum er vanlig å anse som «ikke vesentlige endringer» i slike kontrakter. Et av Fylkestingets klimamål er at klimagassutslippene fra egen virksomhet skal halveres innen ifm. nye anbud i 2014 ble det satt klimakrav som med førte nye og mer klimavennlige fartøy. Dette medførte 34% reduksjon i drivstoff - forbruket. Likevel er det mye som gjenstår. I arbeidet med å forberede realisering av klimamålet har Fylkesrådmannen sett på de ulike tiltak som kan gjennomføres og effekten av de ulike tiltakene. Et av de tiltakene Fylkesrådmannen har sett på er å begrense Kystekspressens tre daglige avganger, til kun å trafikkere Trondheim Brekstad. Klimaeffekten av dette har vist seg å tilsvare ca. det samme som å kutte ut 1/3 av alle bussa vganger i Sør - Trøndelag. FAKTISKE OPPLYSNINGER : Trafikk: Rutetilbud et : Strekningen Trondheim Brekstad betjenes av tre båter. Det er: MS Tyrhaug og MS Terningen med kapasitet på 275 passasjerer (PAX) hver. MS Trondheimsfjord1 med kapasitet på 130 PAX Rutetilbudet er: 3 daglige avganger Trondheim Kristiansund 8 daglige avganger totalt Trondheim Brekstad, d erav 2 av ganger på morgenen og 3 på ettermiddag. Trafikk en : Trafikken på Kystekspressen har over flere år hatt en betydelig økning innen Sør - Trøndelag, samtidig som den har vært fallende både innen Møre og Romsdal og for fylkeskryssende trafikk. Trafikktallene for første halvår 2015 bekrefter trenden: Trafikk første halvår 2015 i forhold til første halvår Fra 2013 til 2014 var samlet trafikkvekst Trondheim Kristiansund på 4,5%. På samme tid hadde Trondheim en vekst på 6,3% og Brekstad en vekst på 9,3%, mens Kristiansund hadde en nedgang på 4,2%. Trondheim og Brekstad sto for 69,7% av trafikken i 2014 og f or Dokumentnr.: s ide 2 av 7

3 114,7% av trafikkveksten. Dvs at alle de øvrige stoppestedene hadde en samlet nedgang på 14,7%. Grovt sett utgjør Trondheim-Brekstad ca.1 time kjøretid og har ca. 70% av trafikken. Trondheim-Sandstad utgjør ca., 1t og 40 min. kjøretid og har ca. 15% av trafikken. Trondheim-Kristiansund utgjør 3t og 30 min. kjøretid og har ca. 15% av trafikken. Fra Sandstad skal 5 av sju til Trondheim, mens 1 av sju skal til Brekstad og 1 av sju skal til Kristiansund. Fra Kristiansund reiser 3 av sju til Trondheim, 2 av sju til Edøy og 1 av sju til hhv. Sandstad og Brekstad. Det er dermed ingen tvil om at reisebehovet på sambandet i stor grad er konsentrert til en liten tredjedel av strekningen, mellom Trondheim og Brekstad. Økonomi: Kontrakten med Kystekspressen er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK), der hver av partene dekker kostnadene som oppstår i eget fylke og beholder inntekter fra eget fylke. I praksis innebærer dette at STFK i 2015 dekker 65% av kostnadene og beholder 77% av inntektene. I 2015 skal begge fylkeskommunene betale ca. 24 mill. kr. hver i tilskudd til Fosen Namsos Sjø. Møre & Romsdal Sør-Trøndelag Totalt Inntekter 12,8 mill 44,0 mill 56,8 mill Kostnader 36,5 mill 68,0 mill 104,5 mill Tilskudd 23,7 mill 24,0 mill 47,7 mill Dersom STFK overtar en større del av omfanget i avtalen vil det måtte forventes at dette vil medføre økte tilskuddskostnader frem til Men dersom STFK gjennom denne saken vedtar en varig reduksjon av omfanget av hurtigbåttilbudet, vil dette medføre redusert tilskuddsbehov etter Kostnadene utgjør 150% av inntektene og er jevnt fordelt på over 2 timers kjøring. Mens 70% av inntektene er konsentrert på 1 times kjøring. Dette innebærer et stort potensial for vesentlige kostnadsreduksjoner fra 2024, dersom tilbudet konsentreres der trafikken er. Potensialet for dette er antatt å ligge i størrelsesorden mill. kr. pr. år. Utfordringene: 1. Sikre tilstrekkelig kapasitet Trondheim-Brekstad. 2. Redusere klimagassutslippene iht. Fylkestingets klimamål. 3. Ivareta egne budsjettrammer. 4. Besørge et rutetilbud med akseptabel kundetilfredshet på hele strekningen. Dokumentnr.: side 3 av 7

4 Alternative løsninger for å ivareta utfordringene over: 1. «Strutse-alternativet», der dagens tilbud videreføres. Det vil si å opprettholde dagens rutetilbud. Alternativet medfører ingen økonomiske eller klimamessige effekter. Samtidig løser det ikke kapasitetsutfordringene og det vil medføre økt bilbruk, redusert kundetilfredshet og svært mye støy. 2. «Investerings-alternativet», der kapasiteten utvides ved å anskaffe flere og/eller større båter. Alternativet innebærer at det anskaffes tilstrekkelig materiell til å ivareta kapasitetsbehovet på ruten. AtB anbefaler at dagens reservebåt samt den minste båten i drift erstattes av en større ny eller brukt båt. Å anskaffe en ny båt i tillegg til de eksisterende er kostnadskrevende og vil medføre økte utslipp. Men det vil samtidig medføre høy kundetilfredshet og lite støy. Det å bytte ut dagens to minste båter i en større, som AtB anbefaler, kan være en mulighet for et kompromiss, som kan lette muligheten for å benytte de to største båtene mellom Trondheim og Brekstad. 3. «Konsentrasjons-alternativet», der STFK kun kjører Trondheim - Brekstad. Da bruker vi de to store båtene kun på strekningen Trondheim Brekstad, og etablerer et rutetilbud med bla. tre fortløpende timesavganger med stor båt i rush. Dette alternativet ivaretar klimamålet men det vil medføre enten lav kapasitetsutnyttelse eller overkapasitet på strekningen inntil neste anbud i Dessuten vil det bli kostbart ved at STFK da vil måtte ta kostnaden for hele kontrakten med Fosen Namsos Sjø. Kundetilfredsheten vil bli høy på hovedstrekningen men det vil bli mye støy på de 2/3 av strekningen som da blir lagt ned. 4. «Delt-løsning», der fylkene utformer egne rutetilbud i eget fylke. Alternativet innebærer at de to største båtene benyttes til å øke kapasiteten Trondheim Brekstad, samtidig som MRFK får tilrettelegge et fylkesinternt rutetilbud med en av de mindre båtene. Alternativet innebærer at STFK kutter ut den fylkeskryssende trafikken. Dette hindrer ikke MRFK å videreføre et fylkeskryssende tilbud dersom de ønsker dette. Alternativet innebærer videre at Sandstad enten må få et redusert tilbud eller at betjening av Sandstad kuttes helt. Alternativet medfører at klimamålet kan nås. Men det vil innebære økte kostnader for STFK, men lavere enn alternativ 3 da MRFK vil beholde noe av tilbudet. Videre vil løsningen innebære støy fra de som mister tilbudet sitt, i første rekke relasjonene Hitra/Frøya og Kristiansund. 5. «Pris-alternativet», der prisene økes for å holde etterspørselen nede. Alternativet medfører økte inntekter og dermed en positiv økonomisk effekt, og ingen klimaeffekt for STFKs del. Men de avviste kundene vil bli overført til bil, som belaster det totale klimaregnskapet. Men likevel langt mindre enn en ekstra båt ville gjort. Det negative med dette alternativet vil være misfornøyde kunder og negativ publisitet. 6. «Kompromiss-alternativet», der STFK etablerer et parallelt lavpris busstilbud. Ved å etablere et parallelt lavpris busstilbud Trondheim Brekstad i kombinasjon med alternativ 5, kan de som har mer penger enn tid spare tid ved å kjøpe plass på båten, mens de som har mer tid enn penger får muligheten til å spare penger ved å ta buss. Rådmannen mener dette er et langt bedre alternativ enn å sette opp «buss for Dokumentnr.: side 4 av 7

5 båt» der kunder som har betalt for båt men som ikke får plass, i stedet settes på en buss. Atb har estimert kostnaden med etableringen av et parallelt busstilbud å være 3,5 mill. kr. pr. år. Dette gir økt kapasitet på hovedstrekningen Trondheim-Brekstad, men må kombineres med alternativ 5, ved å ha tilstrekkelig prisavvik mellom båt og buss, til at etterspørselen etter plass på båten ikke blir større enn kapasiteten på båten. Busstilbudet vil bli opplevd som dårligere enn hurtigbåt, men dette kompenseres med tilsvarende lavere pris. Alternativet medfører noe økte egne utslipp, ved at vi etablerer en ny bussrute, men svært mye lavere enn ved økt kjøring med båt. Økonomisk vil det være liten endring ved at de økte inntektene på båten benyttes til å subsidiere en billig buss. Omdømme-messig er konsekvensen uviss. Dersom en passende andel av de reisende er prisfølsomme, kan løsningen bli godt mottatt, men dersom båtpassasjerene ikke er prisfølsomme vil også dette alternativet medføre mye støy og negativ publisitet. DRØFTINGER: Det er seks hensyn i denne saken. 1. Hensynet til kapasitetsbehovet Trondheim Brekstad 2. hensynet til Fylkestingets klimamål 3. Hensynet til fylkesøkonomien 4. Hensynet til kundene 5. Hensynet til vår samarbeidspartner MRFK 6. Hensynet til avtalen med Fosen Namsos Sjø Fylkesrådmannen vurderer kapasitetsbehovet mellom Trondheim og Brekstad å være tre avganger hver vei i tidsrommet og med båter med kapasitet over 250 PAX, allerede fra Dette er mulig å realisere gjennom en omdisponering av båtmateriellet, ved at dagens to store båter, MS Tyrhaug og MS Terningen, kun betjener strekningen Trondheim Brekstad i overnevnte tidsrom. Fylkesrådmannen vurderer det som uansvarlig av STFK å ikke gjøre noe (alt. 1). Dette vil medføre store problemer for de reisende, og det er utenkelig at fylkeskommunen ikke skal søke å finne løsning på problemer som oppstår innenfor et av fylkeskommunens ansvarsområder. Det er dessuten skapt en forventning til at STFK bidrar til å tilrettelegge for utbyggingen av den nye kampfløybasen på Ørland Hovedflystasjon. Alternativ 1 frarådes derfor. Å anskaffe nytt materiell (alt. 2) vurderes som svært dyrt og umulig å realisere før problemene oppstår. Fylkesrådmannen fraråder derfor alternativ 2. Men muligheten for å bytte de to minste av dagens båter i en større, kan vurderes som en løsning for Møre og Romsdal, dersom en velger å følge muligheten for en omdisponering av materiellet (alt. 4). Fylkesrådmannen anser det som mulig å løse kapasitetsutfordringene relativt raskt gjennom enten en konsentrasjon av kapasiteten på hovedstrekningen (alt. 3) eller en omdisponering av båtmateriellet (alt. 4), forutsatt at det oppnås enighet med MRFK om dette. Men alt. 3, som innebærer at STFK overtar alt materiellet og hele kontrakten med Fosen Namsos Sjø, vurderes som suboptimalt for brukerne og som unødvendig fordyrende. Fylkesrådmannen anbefaler derfor ikke alternativ 3. Dokumentnr.: side 5 av 7

6 Alternativ 4 innebærer en omdisponering der båtmateriellet fordeles mellom STFK og MRFK, der STFK forutsettes å beholde de to største båtene for å betjene Trondheim - Brekstad. Alternativet innebærer et styrket rutetilbud Trondheim Brekstad men et svekket rutetilbud Trondheim Kristiansund og Trondheim Sandstad. For Sandstad vil alternativene være å opprettholde et visst rutetilbud, selv om det vil være dårligere enn i dag, eller å kutte helt ut betjeningen av Sandstad. Fylkesrådmannen anbefaler at dette løses ved å styrke busstilbudet Frøya-Trondheim med ekspressbussavganger morgen og kveld i begge retninger. Samme løsning kan vurderes i samarbeid med MRFK på strekningen Kristiansund Trondheim. Dersom dette alternativet velges vil Fylkesrådmannen be AtB om å delta i forhandlingene med MRFK for å skissere mulige løsninger på både hurtigbåttilbudet og busstilbudet. En ekspressbuss Hitra Trondheim vil ha en kjøretid på ca. 2 timer mens båten bruker ca. 1 time og 40 minutter Sandstad Trondheim. Kjøretiden bør dermed ikke være noe avgjørende argument for båt til Hitra. Og mens båten kun betjener Sandstad, vil en ekspressbuss kunne betjene flere stopp på både Hitra og Frøya. Flatedekningen vil dermed være bedre for buss. Ankerpunktet mot bussen er at relasjonene mellom Hitra og Ørland/Kristiansund opphører. Mellom Kristiansund og Trondheim vil en ekspressbuss bruke ca. 4 timer, mens båten bruker 3 timer og 30 min. På reiser av denne lengden er det et spørsmål om hvor tidssensitive kundene er. Fylkesrådmannen antar at komfort, rutetilbud og pris er vel så viktig for kundene som kjøretid mellom Kristiansund og Trondheim. Kostnaden ved å etablere daglige ekspressavganger i begge retninger Kristiansund Trondheim og Frøya Trondheim, er hhv. ca. 6 og 5 mill. kr. pr. år. Erfaringsmessig vil egeninntektene utgjør ca. 1/3 av dette. Netto tilskuddskostnad for begge tilbudene vil da være ca. 7 mill. kr. pr. år. Alternativ 4 muliggjør et styrket tilbud Kristiansund Edøy i regi av MRFK. Alternativ 4 vurderes å innebære at klimamålet oppnås på hurtigbåtområdet, selv om økte klimagassutslipp fra ekspressbussene inkluderes i regnskapet. Alternativet må forventes å medføre en vesentlig merkostnad frem til 2024, da anbudsgrunnlaget kan tilpasses nytt rutemønster. Omfanget i avtalen med Fosen Namsos Sjø kan nedjusteres med inntil 15%, men tilsvarende økonomisk effekt oppnås sjelden. Merkostnaden for STFK vil være avhengig av hvor mye effekt man klarer å få ut av nedjusteringen av avtalen, merkostnadene med å etablere ekspressbussene, samt omfanget som MRFK påtar seg å drifte internt i Møre og Romsdal. Men økt kapasitet på hovedstrekningen vil medføre økte trafikkinntekter. Fylkesrådmannen forventer at økt trafikk på hovedstrekningen vil medføre at inntektene pr. kjørte km. vil øke, men at STFK gjennom forhandling om omdisponering vil måtte dekke vesentlig mer ineffektiv tid for båt og mannskap. Totalkostnadene for sambandet utgjør ca. 100 mill. kr. I dag dekker egeninntektene 2/3 av kostnadene. Dersom STFK øker sin andel av kostnadene fra 65% til 85% vil dette medføre ca. 20 mill.kr. i økte kostnader. Med dagens egeninntektsandel tilsier dette ca. 14 mill. kr. i økte inntekter og ca. 7 mill. kr. i økt tilskuddskostnad. Dokumentnr.: side 6 av 7

7 Fylkesrådmannen anslår at øvre grense for den økonomiske risikoen knyttet til alternativ 4, gitt at MRFK aksepterer å videreføre ett visst hurtigbåttilbud innen eget fylke, vil ligge i størrelsesorden mill. kr. årlig. Alternativ 5 medfører at hurtigbåttakstene økes inntil et nivå der kapasiteten på dagens båtmateriell dekker etterspørselen. Dette er et enkelt tiltak å gjennomføre og det vil ikke medføre vesentlige negative konsekvenser verken for klima eller økonomisk. Trafikkveksten vil uansett medføre økte klimagassutslipp, og en løsning der de reisende tvinges til å kjøre bil er en god klimaløsning dersom alternativet er et SFTK setter opp en ekstra båt. Økonomisk vil alternativet innebære økte inntekter. Men løsningen vil bli svært upopulær og vil kunne bli sett på som uansvarlig, da alle ikke disponerer bil. Fylkesrådmannen anser derfor alternativet for uaktuelt, uten samtidig å tilby alternative transportløsninger (alt. 6). Alternativ 6 innebærer at det etableres et parallelt lavpristilbud med buss. Med tilstrekkelig avstand i pris mellom buss og båt, vil dette kunne være en god løsning, forutsatt at en tilstrekkelig andel av de reisende er prisfølsomme slik at de foretrekker en billig buss fremfor en langt dyrere båt. Tilbudet vil måtte prises lavt for å kompensere for lenger reisetid og vil derfor føre til økte kostnader og noe økte utslipp. Motargumentet mot denne løsningen er at den forutsetter stor prisfølsomhet, at den ikke dekker alle stopp på strekningen og at løsningen vil ligge langt fra målet om «ei tim t by n». Passasjerer som skal til Hysnes eller Lensvik vil ikke kunne velge lavprisbussen i stedet for båten. På samme måte vil innføringen av en lavprisbuss på en strekning medføre krav om tilsvarende også på andre strekninger som ikke har parallelle båtruter. FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON: Fylkesrådmannen ber fylkestinget om et mandat for å inngå forhandlinger med Møre og Romsdal fylkeskommune om en omdisponering av dagens båtmateriell, som beskrevet i alternativ 4, for å løse kapasitetsutfordringene på strekningen Trondheim Brekstad. Fylkesrådmannen mener muligheten for etablering av ekspressbuss-avganger mellom Trondheim-Kristiansund og Trondheim Frøya bør vurderes, for å opprettholde et dagsturtilbud i begge retninger. Estimert merkostnad ved valg av alternativ 4 inkl. etablering av ekspressbuss tilbud både mellom Kristiansund Trondheim og Frøya Trondheim, antas å utgjøre ca. 15 mill. kr, med en risikomargin på 5-10 mill. kr. for hurtigbåttilbudet. Dersom forhandlingene med Møre og Romsdal fylkeskommune resulterer i et forslag til avtale, vil fylkesrådmannen presentere et forslag til finansiering i den endelige saken. Dersom fylkestinget ikke ønsker denne løsningen vurdert eller forhandlingene med MRFK ikke når frem, ber Fylkesrådmannen Fylkestinget subsidiært om mandat til å løse kapasitetsutfordringen med å sette opp et parallelt busstilbud med en kostnadsramme på ca. 3,5 millioner kr. pr. år, som beskrevet i alternativ 6. Netto tilskuddskostnad for dette alternativet anslås til ca. 3 mill. kr. Denne kostnaden kan reduseres ved å øke takstene på båten. Dokumentnr.: side 7 av 7

Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren

Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren Trøndelag fylkeskommune ønsker på vegne av Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune å søke om 1.000.000

Detaljer

- Informasjon fra AtB v/harald Storrønning

- Informasjon fra AtB v/harald Storrønning Formannskapet Ørland kommune 1 3. 01. 1 6 - Informasjon fra AtB v/harald Storrønning Hurtigbåt Kapasiteten r800, Trondheim - Brekstad. Ferge Brekstad Valset, status 2015 og prognose 2016 m/tiltak K apasitet

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Kollektivtrafikken til Fosen v/harald Hegle fylkesdirektør Ferjesambandet Flakk -Rørvik Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket ferdigstillelse

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Organisasjon Tilstede Forfall Forsvarsbygg Forsvaret, Ørland kampflybase Ørland commune AtB

Organisasjon Tilstede Forfall Forsvarsbygg Forsvaret, Ørland kampflybase Ørland commune AtB Møtetittel: Kapasitetsutfordringer i sambandene Trondheim-Brekstad (hurtigbåt) og Brekstad-Valset (ferge) i 2017 Møtedato: 20.02.2017 kl 08:45-10:00 Referent: Knut Espen Øyan Neste møte: Sted:, Kongens

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: N /1379

Ørland kommune Arkiv: N /1379 Ørland kommune Arkiv: N33-2015/1379 Dato: 24.08.2015 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Ferjeanbudet på Flakk Rørvik og Brekstad Valset fra 2019

Detaljer

Mandat for ferjeanbud 2019

Mandat for ferjeanbud 2019 Mandat for ferjeanbud 2019 Bakgrunn Ferjestrekningene Flakk Rørvik og Brekstad Valset skal ut på anbud med oppstart i 2019. AtB vil ha ansvaret for disse prosessene. Fylkesrådmannen har ifm. utformingen

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanse for regionråd Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet August og september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Visjonen som grunnlag for forslaget

Detaljer

7100 Rissa 21.1.2013

7100 Rissa 21.1.2013 Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com styret@tfpendler.com Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa 21.1.2013 Høringsuttalelse til "HØRING NY HURTIGBÅTKAI I HASSELVIKA" På bakgrunn av "HØRING

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Deres ref. Vår ref. Dato 26377/2015/P52/8SBA 04.09.2015 Høring - Mandat for ferjeanbud 2019 Kommunestyret vedtok

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA Mulige løsninger for vegtilknytning til Årøya Bru Den mest aktuelle forbindelsen vil være en fritt frambygg bru mellom Lille Årøya og fastlandet, veg

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 NSB Persontog Modellering av Trønderbanen Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 Utfordring: Befolkningen og etterspørselen etter transport øker 30 % i Trønderbanens nedslagsfelt innen 2040

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune GODKJENNING AV ANLEGGSPLAN - ØRLAND HOVEDLYSTASJON

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune GODKJENNING AV ANLEGGSPLAN - ØRLAND HOVEDLYSTASJON Arkiv: L12-2013/164 Dato: 09.03.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune GODKJENNING AV ANLEGGSPLAN - ØRLAND HOVEDLYSTASJON Rådmannens innstilling

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08 66/08 Bystyret 17.06.08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Transportplansjef : 200800271 : E: N02 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 11.06.08

Detaljer

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5720-7 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: N /3663

Ørland kommune Arkiv: N /3663 Ørland kommune Arkiv: N33-2012/3663 Dato: 17.01.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Foss Saksnr Utvalg Møtedato 13/4 Kommunestyret - Ørland kommune 24.01.2013 Høringsuttalelse fergeanbud 2015. Vedlegg:

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Utviklingskontrakt for hurtigbåt

Utviklingskontrakt for hurtigbåt KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 938634556 Foretaksnavn: Sør Trøndelag fylkeskommune Navn: Lars Fabricius Kontonummer: 86012727277 Adresse: Postboks 2350 Sluppen

Detaljer

Vurdering av mulighet og utfordring for finansiering av utvidet fredags- og søndagstfibud på sambandet Valset-Brekstad

Vurdering av mulighet og utfordring for finansiering av utvidet fredags- og søndagstfibud på sambandet Valset-Brekstad 1 av 8 Vår 06.04.201514/00073-4 referanse Vår saksbehandler Harald Storrønning Deres datoderes 19.03.15Erlend referanse Solem Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks sluppen 7004 Trondheim Vurdering av mulighet

Detaljer

FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015. Bård Norheim

FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015. Bård Norheim FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRANSPORTEN Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim FINANSIERINGSKILDER Finansiering av kollektivtransporten Bypakker Ordinære tilskudd Belønningsordningen Bymiljøavtaler 7 % 11

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Invitasjon til dialog for utvikling av fremtidens hurtigbåt

Invitasjon til dialog for utvikling av fremtidens hurtigbåt Invitasjon til dialog for utvikling av fremtidens hurtigbåt Lars Fabricius, Rådgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune lars.fabricius@stfk.no 1 Ambisjon (Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: Tid: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: Tid: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 16.01.2013 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

Kollektivtrafikk i distriktene

Kollektivtrafikk i distriktene Kollektivtrafikk i distriktene BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i SFTK fattet i sak 31/16, i møte den 26.05.2016, følgende vedtak: 1. ( ) 2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon om kollektivtrafikk

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Drøfting av alternative insentivkontrakter. Bård Norheim

Drøfting av alternative insentivkontrakter. Bård Norheim Drøfting av alternative insentivkontrakter Bård Norheim Innlegg på Skyss strategiforum 5. september 2013 Målsetting med insentivkontrakter Stimulere til produktutvikling Få flere reisende Mer effektiv

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rapport. Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt. Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) Dypfest Tarva (Bjugn kommune)

Rapport. Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt. Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) Dypfest Tarva (Bjugn kommune) Rapport Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) og Dypfest Tarva (Bjugn kommune) Rapport 13.01.2013 Bjørnar Grøntvedt 1 Innledning: Med

Detaljer

Kollektivtiltak i Moss

Kollektivtiltak i Moss Fakta om kommunen Kollektivtiltak i Moss Spesielt om fergetrafikken som lager rush 25 ganger i døgnet Pendlere 1500 månedskort med tog +3000 bilpendlere Historikk kollektivandel i bytrafikken Gjennomført

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag

NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag Er de innfridd? 1. E6 sør/rv3. som ett prosjekt første del i perioden. Ivaretatt, bompenger dominerende finansiering. 2. Tidlig elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Innledning 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Miljøvennlig satsing på kollektivtransport 3. Klimagevinst ved

Detaljer

Konkurranseutsetting av hurtigbåtruta Trondheim - Kristiansund

Konkurranseutsetting av hurtigbåtruta Trondheim - Kristiansund saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10524/2012 Benedicte Bjerkvik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Konkurranseutsetting av hurtigbåtruta Trondheim - Kristiansund

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering

Forslag til fremtidig strategi og organisering Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Trondheimsregionen, 7. april 2017 Karin B. Bjørkhaug (KrF) Leder komite for infrastruktur Et tankekors fra distriktet! Distriktet er

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Handlingsprogram for Samferdsel AFK

Handlingsprogram for Samferdsel AFK Handlingsprogram for Samferdsel AFK Framtidige ruteendringer og andre endringer Bernt Reitan Jenssen Adm. direktør Ruter AS Omstrukturering i Bærum 3 Kollektivtransportmidlene fortsetter å ta markedsandeler

Detaljer

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368-36 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-05.04.2017 2019 Komite

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Høringsinnspill UTFORDRINGER Kategori: KOLLEKTIV. Sortering: Objekt, spesifikasjon Side 1 av 16

Høringsinnspill UTFORDRINGER Kategori: KOLLEKTIV. Sortering: Objekt, spesifikasjon Side 1 av 16 Høringsinnspill UTFORDRINGER Kategori: KOLLEKTIV. Sortering: Objekt, spesifikasjon Side 1 av 16 KA Kollektiv * Samordning * Miljøpakke Trondheim. En del av midlene i pakken må nyttes i nabokommunene for

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Møtet Orkdalsregionen 4. april

Møtet Orkdalsregionen 4. april Møtet Orkdalsregionen 4. april Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta. Rutetilbudet per i dag og bruken av tilbudet. Kollektivsatsingen. Justeringer fra 18.08.14. Fremdriftsplan. Åpen post. AtBs

Detaljer

Dialogkonferanse om ferjekontrakter basert på bruttoprinsippet. Statens vegvesen Gardermoen

Dialogkonferanse om ferjekontrakter basert på bruttoprinsippet. Statens vegvesen Gardermoen Dialogkonferanse om ferjekontrakter basert på bruttoprinsippet Statens vegvesen Gardermoen 4.11.2014 Agenda 09:00 Velkommen, hensikt med dagen, presentasjonsrunde. Anders Sæternes, Region Vest 09:15 Netto-

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

VEDLEGG. B^-ådsak. /05 Do k.nr. O 8 DES. 2005. Dato: 18. november 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dato:?-/«? - Ant side: Arkivnr. Eksp.

VEDLEGG. B^-ådsak. /05 Do k.nr. O 8 DES. 2005. Dato: 18. november 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dato:?-/«? - Ant side: Arkivnr. Eksp. 07/12 ;05 ONS 11:20 FAX 47 55566680 B.li BYUTVIKLING HOBY Til: Fax. nr.: 47 5556S680 Dato:?-/«? - Ant side: VEDLEGG Dato: 18. november 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet B^-ådsak Arkivnr. Eksp. U. off.

Detaljer

Kapasitet versus komfort Kollektivtransportforum årskonferanse 4.2.2013. Plandirektør Johan Selmer, NSB

Kapasitet versus komfort Kollektivtransportforum årskonferanse 4.2.2013. Plandirektør Johan Selmer, NSB Kapasitet versus komfort Kollektivtransportforum årskonferanse 4.2.2013 Plandirektør Johan Selmer, NSB Innhold 1. Innledning 2. NSBs valg Ny rutemodell Nye tog 3. Betydning av komfortelementer 4. Forventninger

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger Skyss Arkivnr: 2014/278-39 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.10.2016 Fylkesutvalet 20.10.2016 Planar for bybåtsambanda og

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

SAKSPROTOKOLL. Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap SAKSPROTOKOLL Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 16/17 2 Komite

Detaljer

Kvalitetskontrakter i Kristiansand? Konsekvenser av resultatavhengige tilskuddsmodeller

Kvalitetskontrakter i Kristiansand? Konsekvenser av resultatavhengige tilskuddsmodeller Sammendrag: TØI rapport 455/1999 Forfattere: Bård Norheim og Kjell Werner Johansen Oslo 1999, 64 sider Kvalitetskontrakter i Kristiansand? Konsekvenser av resultatavhengige tilskuddsmodeller Vest-Agder

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader

MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader MRFK sitt plansystem, mål og utfordringar Handlingsprogram NTP verknader Regionale møte samferdsel 2013 Arild Fuglseth Samferdselsjef Krevjande oppgåver og prosjekt Regionale møte 2013 04.11.2013 2 Prognose

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: Tid: 09:15

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: Tid: 09:15 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Møtedato: 14.04.2016 Tid: 09:15 Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00,

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

Vedlegg 1: Tiltaksliste

Vedlegg 1: Tiltaksliste Vedlegg 1: Tiltaksliste 1.1. Forslag til kontraktstrategi for 2. generasjons anbud kollektivtransport i Troms Hva Nye anbudskontrakter inngås som bruttokontrakter. Kommende anbudsr om drift av kollektivtrafikk

Detaljer

Presentasjon 28.04. 2011

Presentasjon 28.04. 2011 Regional transportplan RTP for Midt-Norge Presentasjon 28.04. 2011 Kort om arbeidet med RTP Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og

Detaljer

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møteinnkalling Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Tidspunkt: Onsdag 12. mars 2014 kl. 08.00-09.00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 5.0 Ajour per 29.03.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 4 Ajour per 24.02.11 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer